Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.27 din 22.06.2011

privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 23 iunie 2011SmartCity1

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,în temeiul prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale,ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emit următorul ordin: Articolul 1(1) Până la realizarea convergenţei preţului producţiei interne cu preţul gazelor naturale din import, pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor consumatorilor la sursele de gaze naturale din producţia internă, furnizarea gazelor naturale la consumator se realizează în amestec, denumit în continuare amestec de gaze naturale, constituit din cantităţi de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinare şi de gaze naturale din import curent/înmagazinare, determinat astfel încât să asigure acoperirea integrală a necesarului de consum la nivel naţional.(2) În sensul prezentului ordin, gazele naturale din producţia internă reprezintă atât gazele naturale din producţia internă curentă, cât şi gazele naturale din producţia internă înmagazinate în depozitele de înmagazinare subterană.(3) Ponderea cantităţilor de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinare şi de gaze naturale din import curent/înmagazinare în amestecul de gaze naturale se determină lunar şi este stabilită distinct pentru următoarele categorii de consumatori, după cum urmează:a)pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, structura amestecului de gaze naturale se stabileşte de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), astfel încât să asigure menţinerea nemodificată a preţurilor finale reglementate pentru consumatorii casnici şi pentru producătorii de energie termică pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, până la data de 31 martie 2012, faţă de preţurile finale reglementate de la data de 30 iunie 2011, potrivit prevederilor legale în vigoare; b)pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, structura amestecului de gaze naturale se determină de Direcţia de Dispecerizare Bucureşti, din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş, în condiţiile acoperirii integrale şi echilibrate a cererii pieţei interne, şi se avizează în condiţiile prezentului ordin de către ANRE. (4) Pentru consumatorul din piaţa reglementată, obligaţia respectării structurii amestecului de gaze naturale revine furnizorului care desfăşoară activitatea de furnizare reglementată.(5) Pentru consumatorul eligibil, obligaţia respectării structurii amestecului de gaze naturale revine furnizorului, dacă acesta asigură întregul necesar de consum al consumatorului, respectiv al consumatorului eligibil în cazul în care acesta îşi asigură necesarul de consum din achiziţii de la mai mulţi furnizori.(6) Direcţia de Dispecerizare Bucureşti are obligaţia de a urmări respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate conform prevederilor prezentului ordin, de către toţi producătorii, furnizorii licenţiaţi şi consumatorii eligibili din sectorul gazelor naturale. Articolul 2(1) Pentru determinarea structurilor lunare de amestec prevăzute la art. 1 alin. (3), cu 15 zile înainte de începerea lunii de livrare, producătorii, furnizorii licenţiaţi şi consumatorii eligibili din sectorul gazelor naturale au obligaţia de a transmite Direcţiei de Dispecerizare Bucureşti următoarele informaţii:în cazul producătorului de gaze naturale - cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularul de acord petrolier, precum şi cele din producţia internă curentă disponibile pentru piaţă; în cazul producătorilor de gaze naturale/furnizorilor/ consumatorilor eligibili - cantităţile de gaze naturale din producţia internă/import destinate injecţiei/extracţiei în/din depozitele de înmagazinare subterană; în cazul furnizorului de gaze naturale - necesarul de consum al clienţilor din portofoliul său, defalcat pentru consumatorii din piaţa reglementată şi pentru consumatorii eligibili. În cadrul necesarului pentru consumatorii din piaţa reglementată va fi prezentată distinct cererea pentru consumatorii casnici şi pentru producătorii de energie termică. În cadrul cererii pentru producătorii de energie termică se va prezenta distinct cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei. În cadrul necesarului pentru consumatorii eligibili, cererea va fi prezentată distinct pentru fiecare client, cu excepţia consumatorilor casnici, pentru care cererea va fi prezentată cumulat. De asemenea, se va preciza dacă consumatorul eligibil face parte din categoria producătorilor de energie termică. Pentru producătorii de energie termică, în cadrul cererii se va prezenta distinct cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei; în cazul celorlalţi furnizori licenţiaţi, precum şi al consumatorilor eligibili care îşi asigură consumul propriu din achiziţii directe din import - necesarul pentru consum;în cazul consumatorilor eligibili producători de energie termică care îşi asigură necesarul de consum de la mai mulţi furnizori - cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică destinată consumului populaţiei. (2) Direcţia de Dispecerizare Bucureşti are obligaţia de a analiza informaţiile transmise.(3) În situaţia în care din informaţiile primite se constată că necesarul de consum înaintat de un producător, furnizor licenţiat sau consumator eligibil din sectorul gazelor naturale este subevaluat sau supraevaluat în raport cu datele statistice, că există suprapuneri de consumatori în portofoliile furnizorilor sau apreciază ca incorectă dimensionarea necesarului de consum, Direcţia de Dispecerizare Bucureşti are obligaţia fie să solicite reconsiderarea necesarului, fie să îl modifice. Modificările efectuate de Direcţia de Dispecerizare Bucureşti vor fi notificate producătorului, furnizorului, respectiv consumatorului eligibil vizat.(4) Pe baza datelor şi informaţiilor primite şi după analizarea acestora, Direcţia de Dispecerizare Bucureşti întocmeşte un raport de fundamentare care va conţine următoarele:cererea de gaze naturale pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei; producţia de gaze naturale disponibilă pentru consum curent şi pentru înmagazinare, defalcată pe producători; programul de injecţie/extracţie defalcat pe producţie internă şi import şi pe beneficiari. (5) Raportul prevăzut la alin. (4) va fi înaintat ANRE cu cel puţin 12 zile înainte de începerea lunii de livrare.(6) Datele privind necesarul de consum al producătorilor de energie termică pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, transmise de către Direcţia de Dispecerizare Bucureşti în cadrul raportului prevăzut la alin. (4), vor fi validate de către ANRE, conform unei proceduri elaborate de către aceasta, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.(7) În situaţia în care ANRE constată că necesarul de consum înaintat de un producător, furnizor licenţiat sau consumator eligibil din sectorul gazelor naturale este subevaluat sau supraevaluat în raport cu datele statistice sau apreciază ca incorectă dimensionarea necesarului de consum, aceasta are dreptul fie să solicite reconsiderarea necesarului, fie să îl modifice. Modificările efectuate de ANRE vor fi notificate producătorului, furnizorului, respectiv consumatorului eligibil vizat.(8) În termen de 3 zile de la primirea raportului prevăzut la alin. (4), ANRE stabileşte structura amestecului de gaze naturale pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, necesarul de consum şi sursele pentru acoperirea acestuia şi le transmite Direcţiei de Dispecerizare Bucureşti. În cadrul surselor, ANRE va prezenta distinct cantităţile de gaze naturale care provin din producţia internă/înmagazinare, respectiv din import curent/înmagazinare.(9) Pe baza datelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi a structurii amestecului de gaze naturale pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, împreună cu cererea de gaze naturale care a stat la baza stabilirii acesteia, Direcţia de Dispecerizare Bucureşti întocmeşte un raport de fundamentare privind cererea de gaze naturale şi sursele de acoperire a acesteia, în care va propune structura amestecului de gaze naturale pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei.(10) Raportul prevăzut la alin. (9) va conţine şi sursele de acoperire a cererii de gaze naturale pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei.(11) Raportul prevăzut la alin. (9) este înaintat ANRE cu cel puţin 7 zile înaintea începerii lunii de livrare, în vederea avizării acestuia.(12) ANRE analizează raportul de fundamentare prevăzut la alin. (9) şi avizează structura amestecului de gaze pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei în cel mult două zile lucrătoare de la transmiterea acestuia.(13) După avizare, raportul de fundamentare prevăzut la alin. (9) este returnat Direcţiei de Dispecerizare Bucureşti.(14) În termen de 3 zile anterioare începerii lunii de livrare, Direcţia de Dispecerizare Bucureşti va face cunoscut tuturor producătorilor, furnizorilor licenţiaţi şi consumatorilor eligibili din sectorul gazelor naturale structura de amestec pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, şi structura de amestec pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei.(15) Structurile de amestec prevăzute la alin. (14) se afişează pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş şi pe pagina de internet a ANRE, după stabilirea/avizarea de către ANRE a celor două structuri de amestec. Articolul 3(1) Consumatorul întreruptibil reprezintă consumatorul care poate contribui decisiv la menţinerea funcţionării în deplină siguranţă a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a sistemelor de distribuţie, prin acceptarea reducerii consumului, până la oprire, în conformitate cu prevederile stipulate la art. 4 alin. (1) din Directiva Consiliului European 2004/67/CE privind normele de garantare a securităţii aprovizionării cu gaz natural, în scopul asigurării protecţiei aprovizionării consumatorilor casnici, în următoarele situaţii: a)în cazul întreruperii parţiale a aprovizionării cu gaze naturale pe o perioadă ce urmează a fi stabilită ţinându-se seama de condiţiile naţionale; b)când se înregistrează temperaturi extrem de joase într-o perioadă de vârf determinată la scară naţională; c)în situaţia perioadelor climatice cele mai reci, constatate statistic la fiecare 20 de ani, când cererea de gaze este extrem de mare. (2) Poate opta pentru calitatea de consumator întreruptibil acel consumator eligibil care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:are un consum orar constant de minimum 30.000 m3 în intervalul octombrie-martie;poate fi întrerupt în mod operativ şi în termen de cel mult 24 de ore fără a-i fi afectată securitatea tehnică a instalaţiilor şi echipamentelor. (3) Exercitarea opţiunii pentru statutul de consumator întreruptibil nu exonerează consumatorii eligibili de respectarea contractelor în derulare încheiate cu terţii.(4) În prealabil încheierii contractului pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, consumatorii eligibili au obligaţia certificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), operaţiune care se realizează în baza procedurii elaborate de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş şi avizate de ANRE, afişată pe site-ul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş şi al emitenţilor prezentului ordin. Articolul 4(1) În vederea menţinerii în condiţii de siguranţă atât a parametrilor funcţionali ai Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, cât şi a unui echilibru stabil surse-consumuri, precum şi a realizării programului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, atât în faza de injecţie, cât şi în faza de extracţie, furnizorii (inclusiv societăţile de distribuţie) şi consumatorii eligibili de gaze naturale au obligaţia fermă de a contracta şi de a obţine nominalizările cantitative din import, pentru acoperirea necesarului de consum, conform structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE şi comunicate Direcţiei de Dispecerizare Bucureşti.(2) Producătorii de gaze naturale sunt obligaţi să pună la dispoziţia pieţei cantităţile de gaze naturale din producţia internă cel puţin la nivelul datelor şi cantităţilor transmise Direcţiei de Dispecerizare Bucureşti, în condiţiile art. 2 alin. (1), pentru asigurarea surselor de acoperire a cererii de gaze naturale corespunzătoare celor două structuri stabilite/avizate de ANRE.(3) În cazul în care constată că parametrii funcţionali ai Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi siguranţa sa în funcţionare sunt afectaţi ca urmare a apariţiei uneia dintre situaţiile menţionate la art. 3 alin. (1) şi/sau este serios afectat echilibrul surse-consumuri şi nu există soluţii alternative pentru remediere, Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale va dispune limitarea/întreruperea furnizării gazelor naturale către consumatorii întreruptibili conform prevederilor contractului pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, indiferent de contractele de achiziţie pe care aceştia le au în derulare, în vederea asigurării cu prioritate a furnizării gazelor naturale către consumatorii casnici. Articolul 5(1) Titularii de acorduri petroliere au obligaţia de a disponibiliza întreaga producţie de gaze naturale pentru asigurarea componentelor din producţia internă în structurile amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE.(2) Titularii de acorduri petroliere/Furnizorii licenţiaţi au obligaţia de a pune la dispoziţia pieţei cu prioritate cantităţile de gaze naturale din producţia internă şi/sau din înmagazinare, astfel încât să fie integral asigurat necesarul de consum şi respectarea structurii amestecului lunar pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, aşa cum este stabilit de ANRE în conformitate cu art. 2 alin. (8).(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):a)cantităţile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii; b)cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de titularii de acorduri petroliere. (4) Consumurile tehnologice specifice exceptate conform alin. (3) se stabilesc pe baza unor studii de fundamentare aprobate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale. Elaborarea studiilor este în responsabilitatea titularilor de acorduri petroliere.(5) Titularii de acorduri petroliere vor raporta lunar Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, pentru avizare, consumurile tehnologice realizate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la terminarea lunii de livrare. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale avizează consumurile tehnologice ale titularilor de acorduri petroliere în termen de 3 zile lucrătoare şi comunică nivelul acceptat titularilor de acorduri petroliere Direcţiei de Dispecerizare Bucureşti şi ANRE. Articolul 6Obligaţia de a respecta structurile amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE revine: a)furnizorului, pentru cantităţile de gaze naturale furnizate în regim reglementat; b)furnizorului, pentru cantităţile de gaze naturale furnizate consumatorului eligibil, dacă acesta asigură întregul necesar de consum al consumatorului; c)consumatorului eligibil, dacă acesta îşi asigură necesarul de consum din achiziţii de la mai mulţi furnizori; d)operatorilor licenţiaţi din sectorul gazelor naturale, pentru cantităţile de gaze naturale destinate consumului propriu, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3); e)titularilor de acorduri petroliere, pentru cantităţile de gaze naturale utilizate pentru consumul propriu, la toate locurile de consum, la sediul principal, precum şi la sediile filialelor, sucursalelor, agenţiilor, reprezentanţelor, punctelor de lucru şi la celelalte sedii secundare, în derularea tuturor activităţilor, cu excepţia operaţiunilor petroliere şi a consumurilor tehnologice specifice acestora. Articolul 7Titularii de acord petrolier care desfăşoară activităţi de exploatare, precum şi furnizorii licenţiaţi de gaze naturale au obligaţia să asigure livrările către societăţile comerciale de distribuţie a gazelor naturale, livrările către consumatorii eligibili şi livrările destinate realizării programului de înmagazinare subterană a gazelor naturale. Articolul 8(1) În funcţie de soluţia tehnică de alimentare a consumatorilor eligibili - racordare directă la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale sau în reţelele de distribuţie, aceştia pot încheia fie contracte cu serviciile incluse, fie contracte separate pentru prestarea serviciilor de transport, respectiv de distribuţie a gazelor naturale şi înmagazinare. (2) Serviciile de transport şi distribuţie a gazelor naturale vor fi prestate numai în situaţia şi pentru perioada pentru care titularii de acorduri petroliere, furnizorii licenţiaţi şi/sau consumatorii eligibili fac dovada către Direcţia de Dispecerizare Bucureşti a nominalizărilor obţinute de la furnizorii de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinare şi din import curent/înmagazinare, după caz, conform structurilor stabilite/ avizate de ANRE.(3) În situaţia nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (2), la sesizarea Direcţiei de Dispecerizare Bucureşti, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş va sista prestarea serviciilor de transport, iar societăţile de distribuţie vor sista prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale. Articolul 9Direcţia de Dispecerizare Bucureşti va înainta zilnic ANRE un raport operativ privind modul de respectare a achiziţiilor de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinare şi din import curent/înmagazinare de către furnizorii licenţiaţi şi consumatorii eligibili, conform cotelor procentuale ale amestecurilor intern-import stabilite/avizate la începutul lunii de livrare. Articolul 10(1) După stabilirea structurii de amestec intern-import pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, ordinea de prioritate pe care Direcţia de Dispecerizare Bucureşti o va avea în vedere în stabilirea amestecului de gaze naturale pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei, este:cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă rămasă; asigurarea programului de injecţie/extracţie în/din depozite;cantităţile de gaze naturale din import necesare acoperirii consumului estimat. (2) În situaţia în care Direcţia de Dispecerizare Bucureşti constată că cel puţin una dintre următoarele situaţii:existenţa unui consum efectiv înregistrat diferit de cel estimat la începutul lunii de livrare;modificarea semnificativă a consumului unui consumator industrial în cursul lunii de livrare;modificarea prognozelor de consum în cursul lunii de livrare faţă de prognozele transmise Direcţiei de Dispecerizare Bucureşti pentru stabilirea/avizarea structurilor de amestec la începutul lunii de livrare;modificarea surselor de gaze naturale disponibile pe piaţă determină o variaţie mai mare de ± 5% a consumurilor/ surselor lunii curente faţă de consumurile/sursele estimate la începutul lunii de livrare, aceasta va recalcula structura amestecului de gaze naturale pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, aferentă întregii luni de livrare, şi o va propune spre avizare ANRE. (3) Recalcularea structurii de amestec menţionată la alin. (2) şi avizarea acesteia de către ANRE se realizează până cel târziu la data de 20 a lunii de livrare.(4) Direcţia de Dispecerizare Bucureşti are dreptul de a solicita, în cursul lunii de livrare, furnizorilor licenţiaţi şi consumatorilor eligibili prognozele de consum pentru perioada rămasă până la sfârşitul lunii de livrare. Articolul 11(1) În termen de 5 zile de la încheierea lunii de livrare, producătorii, furnizorii licenţiaţi şi consumatorii eligibili din sectorul gazelor naturale vor înainta Direcţiei de Dispecerizare Bucureşti situaţiile detaliate privind atât sursele de gaze naturale (cantităţile de gaze naturale din producţia internă/înmagazinare şi din import/înmagazinare), cât şi cantităţile efective consumate pe parcursul lunii de livrare, pe baza cărora aceasta va definitiva balanţele surse - consumuri ale lunii de livrare.(2) În termen de 10 zile de la încheierea lunii de livrare, Direcţia de Dispecerizare Bucureşti va înainta ANRE un raport privind sursele de gaze naturale, consumurile realizate, cu respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate şi cantităţile injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană de către beneficiarii acestora. Articolul 12Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către titularii de acorduri petroliere, operatorii licenţiaţi şi consumatorii eligibili din sectorul gazelor naturale atrage sancţionarea acestora în condiţiile prevăzute de Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13Titularii de acorduri petroliere, operatorii licenţiaţi şi consumatorii eligibili din sectorul gazelor naturale, ANRE, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Direcţia de Dispecerizare Bucureşti din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 6 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 15Pentru luna iunie 2011, Direcţia de Dispecerizare Bucureşti din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş va înainta ANRE raportul privind structura amestecului de gaze naturale pentru toţi operatorii licenţiaţi conform prevederilor Ordinului ministrului economiei şi comerţului, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006. Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Ion Ariton Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Iulius Dan Plaveti Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Alexandru Pătruţi


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 27/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 27 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu