Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 53 din 21 martie 2008

pentru aprobarea Instructiunilor privind criteriile, metodologia si procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul prin Sistemul national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 267 din 4 aprilie 2008Având în vedere:

- art. 20 alin. (4) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5.4, art. 6.2 şi art. 14.2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Conpet" - S.A. Ploieşti, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind criteriile, metodologia şi procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prin Instrucţiunile privind criteriile, metodologia şi procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, reglementează tarifele de transport care vor fi stabilite în funcţie de costurile operaţionale, rata inflaţiei, redevenţe, cota de modernizare, taxe, impozite, rentabilitatea activelor şi de eficientizarea activităţii de transport.

Art. 3. - Direcţia generală inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 71/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile, metodologia şi procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid prin conducte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 7 aprilie 2004.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI

privind criteriile, metodologia şi procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului si etanului

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezentele instrucţiuni au ca scop fundamentarea şi stabilirea tarifelor reglementate pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid, denumite în continuare sub termenul generic de petrol, prin Sistemului naţional de transport al petrolului, aşa cum este definit acesta în Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Metodologia de stabilire a tarifelor de transport al petrolului prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului este elaborată de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM), în calitate de autoritate competentă, în baza atribuţiilor şi competenţelor conferite prin Legea nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Tariful de transport reprezintă contravaloarea serviciului de transport prestat de titularul acordului petrolier de concesiune, în calitate de transportator comun, pentru transportul, prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, al unei tone de petrol între punctele de preluare a petrolului de la producătorii interni sau din import şi punctele de predare la utilizatori, în condiţiile stabilite prin contract cu beneficiarii.

(2) Serviciul de transport al petrolului desemnează ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de titularul acordului petrolier de transport pentru sau în legătură cu asigurarea accesului şi utilizarea sistemului de transport.

(3) Tarifele de transport se stabilesc diferenţiat pentru cele două subsisteme de transport din componenţa Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului (subsistemul pentru transportul petrolului din producţia internă şi subsistemul pentru transportul petrolului din import), în funcţie de caracteristicile tehnice şi de regimul de exploatare ale fiecărui subsistem.

(4) Tarifele stabilite de la data de 1 ianuarie 2008 nu vor creşte în medie, anual, cu mai mult de 10% faţă de media anului anterior, dacă rata inflaţiei nu va depăşi prognozele actuale sau dacă alte prevederi legislative cu influenţă directă asupra costurilor estimate nu vor influenţa acest procent.

(5) Tarifele de transport se stabilesc anual de către ANRM şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Excepţie fac tarifele prevăzute la art. 3 alin. (4) lit. C.

CAPITOLUL II

Metodologia de calcul al tarifelor de transport reglementate

Art. 3. - (1) Tarifele de transport se determină prin alocarea valorii serviciului de transport la cantităţile de petrol transportate pentru beneficiari, pe distanţele corespunzătoare, utilizându-se o metodologie bazată pe determinarea costului serviciului, definit ca totalitatea veniturilor necesare pentru acoperirea operaţiunilor de transport prin sistem, incluzând:

- costul de operare, care cuprinde: cheltuielile cu materialele, cheltuielile cu personalul, cheltuielile de întreţinere a conductelor, cheltuielile cu energia, costurile cu amortizarea mijloacelor fixe, redevenţe şi alte taxe aplicabile transportatorului, cheltuielile privind asigurarea pazei conductelor, sumele datorate proprietarilor de terenuri, alte cheltuieli eto;

- cota de modernizare, dezvoltare;

- o rată rezonabilă a profitului.

(2) Costul de operare al Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului este structurat pe două tipuri de cheltuieli, astfel:

- cheltuieli convenţional constante, care nu depind de cantităţile de petrol transportate;

- cheltuieli variabile, care depind de cantităţile de petrol transportate.

(3) Culegerea cheltuielilor reflectate în situaţiile financiare ale transportatorului, referitoare la operarea Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, este organizată pe relaţii de subsistem în vederea delimitării celor două subsisteme de transport: ŢARĂ şi IMPORT

In cadrul subsistemului ŢARĂ, culegerea informaţiilor se realizează pe tronsoane de transport distincte, astfel:

- tronsoane pe care se realizează transportul prin conducte direct la rafinării;

- tronsoane prin care se realizează transportul combinat (pe infrastructura SNCFR şi prin conducte) până la rafinării;

- tronsoane prin care se realizează transportul direct la rafinării prin utilizarea infrastructurii SNCFR.

In cadrul subsistemului IMPORT, culegerea informaţiilor se realizează pentru fiecare rafinărie, avându-se în vedere tronsoane de transport distincte.

(4) In final rezultă o formulă de tipul:

A. Tariful mediu de transport pentru activitatea subsistemului ŢARĂ

                             Qc x Tc + Qcf xTcf +Qcomb x Tcomb

Tt ţară [ lei/t] = _____________________________ ,

                                         Qc + Qcf + Qcomb

în care:

TtTARĂ - tariful mediu de transport al petrolului din producţia internă, în lei/tonă; Qc = cantitatea transportată numai pe conducte la rafinării, în tone; Qcf = cantitatea transportată pe infrastructura SNCFR la rafinării, în tone;

Qcomb - cantitatea care pentru a ajunge la rafinării se transportă de la rampele de încărcare până la rampele de descărcare pe infrastructura SNCFR şi de aici prin conducte la rafinării, în tone;

Tc = tariful pentru transportul realizat numai pe conducte la rafinării, care se determină după formula:

                      SUMchelt operare conducte          Cota modernizare + Profit

Tc [lei/t] = _______________________ + ______________________,

                                                               Qc

unde:

SUM chelt operare conducte = suma cheltuielilor de operare aferente transportului pe conducte direct la rafinării; Tcf = tariful pentru transportul realizat numai pe infrastructura SNCFR la rafinării este compus din tariful pentru operare în rampe şi tariful pentru operatorii de căi ferate, care se determină după formula

Tcf [lei/t] = ?chelt operare rampe cf + Cota modernizare + Profit + SUM chelt operatori cf + Profit

                                                                 Qcf                                                                                                    Qcf

unde:

SUM chelt operare rampe cf = suma cheltuielilor de operare aferente rampelor aparţinătoare ale Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului;

SUMcheltuieli operatori cf = suma taxelor aferente transportului pe infrastructura SNCFR, precum şi taxele de manevră vagoane în rampă;

Tcomb - tariful pentru transportul combinat (pe infrastructura SNCFR şi prin conducte) realizat până la rafinării, care se determină după formula:

Tcomb[lei/t] =      SUMchelt operare transport combinat + Cota modernizare + Profit

                                                                        Qcomb

unde:

SUM chelt operare transport combinat = suma cheltuielilor de operare pentru transportul efectuat atât pe infrastructura SNCFR, cât şi pe conducte până la rafinării.

B. Tariful de transport pentru activitatea subsistemului IMPORT

Tariful de transport pentru activitatea subsistemului IMPORT se determină pe criteriul distanţei, stabilindu-se tarife de transport pentru fiecare rafinărie, astfel:

                                 SUMChelt operare rafinăria1 + Cota modernizare1 + Profit1

T1 IMPORT[lei/t] =                                             Q1,

                                 SUM Chelt operare rafinăria2 + Cota modernizare2 + Profit2

T2 IMPORT[lei/t] =                                              Q2

Tn IMPORT[lei/t] =        SUM Chelt operare rafinărian + Cota modernizaren + Profitn

                                                                       Qn

 

unde:

SUM Chelt operare rafinăria1.................n = suma cheltuielilor de operare pentru transportul de la punctul de preluare în Constanţa până la punctul de predare în rafinăria1.................. n;

Q1, Q2............................. Qn = cantitatea transportată la rafinăria1................... n, în tone.

Tarifele la subsistemul IMPORT se aplică pe intervale de cantităţi transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte.

Pentru identificarea valorii de ajustare a tarifelor de transport pe subsistemul IMPORT, valoare cu care se ajustează fiecare grilă de tarifare aprobată anterior pentru fiecare rafinărie, se determină un tarif mediu de transport pentru subsistemul IMPORT, după formula:

                                  Ql x T1 IMPORT + Q2 x T2 IMPORT + ............................+Q2 x Tn IMPORT

Tm import [lei/t]= _____________________________________________________________

                                                          Q1 + Q2+...................+ Qn

C. Alte tarife de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

Pentru alte operaţiuni de transport, care se solicită a fi realizate într-un flux tehnologic utilizat altfel decât a fost proiectat să funcţioneze sistemul, ANRM va stabili tariful, la solicitarea transportatorului, pentru fiecare operaţiune, avându-se în vedere propunerea furnizată de transportator, posibilităţile tehnice de realizare şi cheltuielile aferente.

Tariful astfel aprobat va fi comunicat transportatorului.

CAPITOLULUI

Fundamentarea, înaintarea şi analizarea propunerilor de tarife reglementate şi stabilirea acestora

Art. 4. - (1) Propunerile de tarife şi cererile de revizuire, precum şi datele de fundamentare a acestora, pe categorii de costuri, în conformitate cu metodologia prevăzută în cap. II, se transmit la ANRM de către titularul acordului petrolier de transport, în vederea analizării şi stabilirii tarifelor reglementate.

(2) Datele de fundamentare se stabilesc ca proiecţii pe o perioadă de un an, pe baza datelor de exploatare curentă rezultate din costurile justificate reflectate în ultimul bilanţ contabil (trimestrial, semestrial, anual), a programelor de investiţii, a contractelor de concesiune sau a oricăror alte angajamente legale, aprobate conform reglementărilor legale în vigoare.

(3) Proiecţiile anuale ale valorii componentelor costurilor de operare pe perioada de fundamentare vor fi aduse în termeni comparabili, prin corectarea cu indicele anual estimat al preţurilor de consum (IPC) pentru servicii faţă de anul de bază.

(4) Datele de fundamentare vor fi însoţite de declaraţia de înaintare a propunerii de tarife reglementate, de o notă explicativă privind criteriile de clasificare a costurilor conform metodologiei prezentate, precum şi de nominalizarea persoanei împuternicite să ofere informaţii şi lămuriri privind propunerile înaintate.

Art. 5. - (1) In termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea declaraţiei de înaintare a propunerii de tarife reglementate, respectiv a cererii de revizuire/actualizare a acestora, Direcţia generală inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere (DGISTAMOP) din ANRM va analiza propunerile şi datele de fundamentare prezentate şi va întocmi un referat de analiză care va fi trimis titularului acordului petrolier de transport, care îşi va exprima punctul de vedere privind acceptarea sau contestarea acestuia în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii.

(2) In cazul contestării referatului de analiză, DGISTAMOP va organiza, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea contestării (punctului de vedere), o întâlnire de consultări şi clarificări cu reprezentanţii titularului de acord petrolier de transport. Rezultatele întâlnirii vor fi consemnate într-o minută semnată de toţi cei prezenţi.

Art. 6. - Referatul de analiză, însoţit de punctul de vedere şi, după caz, de minuta prevăzute la art. 5, se înaintează conducerii ANRM care adoptă hotărârea privind stabilirea sau, după caz, revizuirea tarifelor reglementate.

Art. 7. - Tarifele reglementate, aprobate de conducerea ANRM, intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - (1) ANRM stabileşte anual tarifele reglementate de transport pe baza propunerilor şi datelor de fundamentare înaintate de titularul acordului petrolier de transport cu cel puţin 60 de zile calendaristice anterior datei de intrare în vigoare.

(2) ANRM poate revizui semestrial tarifele reglementate de transport din proprie iniţiativă sau la cererea fundamentată a titularului acordului petrolier de transport, dacă cel puţin unul dintre parametrii datelor de fundamentare considerate la stabilirea acestora suferă în termeni reali o variaţie mai mare de +/- 5%. Cererea de revizuire se înaintează ANRM cu cel puţin 60 de zile calendaristice anterior datei de intrare în vigoare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 53/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 53 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu