Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 53 din 22 ianuarie 2003

pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind impozitul pe profit"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 39 din 23 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si ale art. 2 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata,
    in baza prevederilor art. 21 si 22 din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba modelul si continutul formularului "Declaratie privind impozitul pe profit" cod 14.13.01.04, prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Formularul prevazut la alin. (1) se utilizeaza pentru declararea impozitului pe profit aferent exercitiului financiar al anului 2002.
    Art. 2
    Formularul prevazut la art. 1 alin. (1) se completeaza potrivit instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului "Declaratie privind impozitul pe profit" cod 14.13.01.04 sunt prezentate in anexa nr. 3.
    Art. 4
    (1) Declaratia privind impozitul pe profit se depune pe suport hartie, dupa cum urmeaza:
    - pe formularul tiparit pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice prin unitatile fiscale subordonate;
    - pe formularul editat de contribuabil, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si pus la dispozitie gratuit de unitatile fiscale subordonate sau prin accesarea serverului de web la adresa www.mfinante.ro.
    (2) Declaratia privind impozitul pe profit pe suport hartie, editata de contribuabil, va fi insotita de formatul electronic al acesteia, rezultat prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Declaratia privind impozitul pe profit in format electronic va fi transmisa pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS. Discheta va fi insotita de exemplarul listat pentru unitatea fiscala, semnat si stampilat, potrivit legii.
    (3) Declaratia privind impozitul pe profit in format electronic se depune la acelasi termen ca si formularele tiparite sau listate, la unitatea fiscala competenta.
    Art. 5
    Contribuabilii mari, definiti potrivit reglementarilor in vigoare, au obligatia sa transmita o data cu Declaratia privind impozitul pe profit pe suport hartie si formatul electronic al acesteia, rezultat din folosirea programului de asistenta.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga anexele nr. 4a), 4b) si 4c) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 630 din 24 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 9
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                MODELUL
si continutul formularului "Declaratie privind impozitul pe profit" cod 14.13.01.04
                                                             _____________
                                                            |   ROMANIA   |
                                                            |    _____    |
                                                            |   | MFP |   |
101            DECLARATIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT       |   |_____|   |
                         Pe anul .......                    | MINISTERUL  |
                                                            | FINANTELOR  |
                                                            |  PUBLICE    |
                                                            |_____________|
                                                                    ___
                                          Declaratie rectificativa |___|
                                          Se completeaza cu X
                                          in cazul declaratiilor rectificative
 DATE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI
________________________________________________________________________________
 ________________________   _____   _________________________
| Cod de inregistrare    | |     | |                         |
| fiscala:               | |     | |                         |
|________________________| |_____| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
| Denumire/    |                                                               |
| Nume prenume |                                                               |
|______________|_______________________________________________________________|
| Judet/Sector |             | Localitate |                                    |
|______________|_____________|____________|____________________________________|
| Strada |                   | Numar |       | Bloc |    | Scara |   | Ap. |   |
|________|___________________|_______|_______|______|____|_______|___|_____|___|
| Cod    |                   | Tel.:|      | Fax: |      | E-mail:|            |
| postal |                   |      |      |      |      |        |            |
|________|___________________|______|______|______|______|________|____________|
 _____________
| Cont bancar |
|_____________|
  BANCA                                  Numar cont
 _________________________________      _________________________________
|_________________________________|    |_________________________________|
________________________________________________________________________________
                                                                      - Lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                 DENUMIRE INDICATORI                   |    |    SUME    |
|crt.|                                                       |    |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
|  1.| Venituri din exploatare                               |  1 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
|  2.| Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare        |  2 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
|  3.| Profit/pierdere din exploatare (rd. 1 - rd. 2)        |  3 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
|  4.| Venituri financiare                                   |  4 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
|  5.| Cheltuieli financiare                                 |  5 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
|  6.| Profit/pierdere financiar(a) (rd. 4 - rd. 5)          |  6 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
|  7.| Venituri extraordinare                                |  7 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
|  8.| Cheltuieli extraordinare                              |  8 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
|  9.| Profit/pierdere extraordinar(a) (rd. 7 - rd. 8)       |  9 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 10.| Total profit/pierdere (rd. 3 + rd. 6 + rd. 9)         | 10 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 11.| Sume de natura veniturilor rezultate ca urmare a      |    |            |
|    | transpunerii sau retratarii                           | 11 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 12.| Sume de natura cheltuielilor rezultate ca urmare a    |    |            |
|    | transpunerii sau retratarii                           | 12 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 13.| Profit/pierdere (rd. 10 + rd. 11 - rd. 12)            | 13 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 14.| Amortizarea deductibila fiscal                        | 14 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 15.| Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar|    |            |
|    | deductibile fiscal, care sunt reportate din perioada  |    |            |
|    | precedenta                                            | 15 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 16.| Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea      |    |            |
|    | fondului de rezerva, in limita a 5% din profitul      |    |            |
|    | contabil anual pana ce acesta va atinge 20% din       |    |            |
|    | capital                                               | 16 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 17.| Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea      |    |            |
|    | rezervelor de catre: B.N.R., banci, fonduri de        |    |            |
|    | garantare si cooperative de credit                    | 17 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 18.| Alte sume deductibile in limitele prevazute de        |    |            |
|    | legislatia in vigoare                                 | 18 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 19.| Total deduceri (rd. 14 la rd. 18)                     | 19 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 20.| Dividende primite de la alta persoana juridica romana | 20 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 21.| Alte venituri neimpozabile                            | 21 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 22.| Total venituri neimpozabile (rd. 20 + rd. 21)         | 22 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 23.| Profit/pierdere (rd. 13 - rd. 19 - rd. 22)            | 23 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 24.| Cheltuieli cu impozitul pe profit                     | 24 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 25.| Impozitul pe venitul realizat in strainatate          | 25 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 26.| Amenzi, confiscari, dobanzi pentru plata cu           |    |            |
|    | intarziere si penalitati de intarziere datorate catre |    |            |
|    | autoritatile romane sau straine, altele decat cele    |    |            |
|    | prevazute in contractele comerciale incheiate intre   |    |            |
|    | persoane rezidente                                    | 26 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 27.| Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta |    |            |
|    | de lege                                               | 27 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 28.| Cheltuieli de sponsorizare care depasesc limita       |    |            |
|    | prevazuta de lege                                     | 28 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 29.| Cheltuieli cu amortizarea contabila nedeductibila     |    |            |
|    | fiscal                                                | 29 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 30.| Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea      |    |            |
|    | provizioanelor, a rezervelor peste limitele prevazute |    |            |
|    | de lege                                               | 30 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 31.| Cheltuieli cu dobanzile nedeductibile fiscal, care nu |    |            |
|    | sunt reportate pentru perioada urmatoare              | 31 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 32.| Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar|    |            |
|    | nedeductibile fiscal, care sunt reportate pentru      |    |            |
|    | perioada urmatoare                                    | 32 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 33.| Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile          | 33 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 34.| Pierderi din surse externe, calculate pe fiecare      |    |            |
|    | sursa de venit                                        | 34 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 35.| Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere     |    |            |
|    | fiscal                                                | 35 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 36.| Total cheltuieli nedeductibile (rd. 24 la rd. 35)     | 36 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 37.| Total profit impozabil/pierdere inainte de reportarea |    |            |
|    | pierderii (rd. 23 + rd. 36)                           | 37 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 38.| Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti     | 38 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 39.| Profit impozabil/pierdere (rd. 37 - rd. 38)           | 39 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 40.| Total impozit pe profit, din care:                    | 40 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
|40.1| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 25%|40.1|            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
|40.2| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 5% |40.2|            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
|40.3| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 6% |    |            |
|    | (12,5%)                                               |40.3|            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
|40.4| Impozit de 5% pe venit in cazul contribuabililor care |    |            |
|    | desfasoara activitati de natura barurilor de noapte,  |    |            |
|    | cluburilor de noapte, a discotecilor si a cazinourilor|40.4|            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
|40.5| Impozit aferent profitului obtinut printr-un sediu    |    |            |
|    | permanent in Romania                                  |40.5|            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 41.| Credit fiscal, din care:                              | 41 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
|41.1| Credit fiscal extern                                  |41.1|            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 42.| Impozit pe profit scutit                              | 42 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 43.| Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit      |    |            |
|    | legislatiei in vigoare                                | 43 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 44.| Total credit fiscal (rd. 41 la rd. 43)                | 44 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 45.| Impozit pe profit datorat (rd. 40 - rd. 44)           | 45 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 46.| Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare   |    |            |
|    | prin Declaratiile privind obligatiile de plata la     |    |            |
|    | bugetul de stat                                       | 46 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 47.| Impozit pe profit de plata (rd. 45 - rd. 46)          | 47 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
| 48.| Impozit pe profit de recuperat (rd. 46 - rd. 45)      | 48 |            |
|____|_______________________________________________________|____|____________|
 ______________________________________________________________________________
| 49.  Alte mentiuni referitoare la calculul                                   |
|      impozitului pe profit: ....................    ................         |
|      ...........................................    ................         |
|      ...........................................    ................         |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, in conditiile legii.

                                                  _______________________
    Nume, prenume ......................         | Semnatura si stampila |
    Functia ............................         |_______________________|

________________________________________________________________________________

    Loc rezervat organului fiscal

    Nr. inregistrare: .......................

        Data: ...............................
________________________________________________________________________________
                                                        Cod MFP 14.13.01.04

    ANEXA 2

                              INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Declaratie privind impozitul pe profit" cod 14.13.01.04

    Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, dupa definitivarea impozitului pe profit, astfel:
    - pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, de contribuabilii care pana la aceasta data au definitivat inchiderea exercitiului financiar anterior, potrivit art. 22 din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, de persoanele juridice fara scop patrimonial, precum si de contribuabilii care obtin venituri din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura;
    - pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.
    In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind "X" in spatiul special prevazut in acest scop.
    Completarea formularului se face astfel:
    Sectiunea "Date de identificare ale platitorului"
    In caseta "Cod de inregistrare fiscala" se inscrie codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.
    La completarea formularului se va tine seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 414/2002 privind impozitul pe profit si ale Hotararii Guvernului nr. 859/2002 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit.
    - Randurile 1 - 10 - se completeaza cu sumele respective, astfel cum sunt inregistrate in evidenta contabila a contribuabilului. In categoria cheltuielilor aferente veniturilor din exploatare se inscrie si cheltuiala cu impozitul pe profit. In categoria cheltuielilor si veniturilor extraordinare, pentru anul 2002, se vor inscrie cheltuielile si veniturile exceptionale pentru contribuabilii care aplica Hotararea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare. Pierderile se vor trece in paranteze la randurile 3, 6, 9 si 10.
    - Randul 11 - se completeaza cu sumele reprezentand diferente favorabile de curs valutar rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in contabilitate la data schimbarii sistemului contabil in contul "Rezultatul reportat", ca urmare a retratarii sau transpunerii, care devin impozabile la data incasarii/platii acestora, pentru perioada retratata sau transpusa.
    - Randul 12 - se completeaza cu sumele reprezentand diferente nefavorabile de curs valutar rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in contabilitate la data schimbarii sistemului contabil in contul "Rezultatul reportat", ca urmare a retratarii sau transpunerii, la data incasarii/platii acestora, pentru perioada retratata sau transpusa, cheltuielile de administrare capitalizate in valoarea stocurilor (la data scaderii din gestiune a stocului respectiv), valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare si valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar, ramase de recuperat, corespunzator duratei initiale de amortizare, dupa caz.
    - Randul 14 - se completeaza cu suma rezultata din aplicarea facilitatii fiscale reprezentand cheltuieli suplimentare de amortizare de 20% din valoarea de intrare a mijloacelor fixe si/sau a brevetelor de inventie amortizabile, potrivit legii, destinate activitatilor pentru care platitorii sunt autorizati, cat si valoarea ramasa de recuperat pe durata de viata utila dupa scaderea din valoarea de intrare a sumei egale cu deducerea de 20% . De asemenea, se inscriu si sumele reprezentand amortizarea, in situatia in care cea inregistrata in contabilitate nu corespunde cu amortizarea acceptata din punct de vedere fiscal.
    - Randul 15 - se completeaza cu sumele reprezentand dobanzile si diferentele de curs valutar, care sunt reportate din perioada precedenta si care vor fi tratate din punct de vedere fiscal ca fiind cheltuieli ale perioadei curente, urmand sa devina subiect al limitarii aplicabile in perioada curenta. Aceste sume vor fi preluate de la rd. 32 din Declaratia privind impozitul pe profit depusa pentru anul anterior.
    - Randul 16 - se inscrie constituirea sau cresterea neta a fondului de rezerva in timpul anului, daca acesta exista, in limita a 5% din profitul contabil anual, pana ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 414/2002.
    - Randul 17 - sumele de natura rezervelor legale constituite, potrivit reglementarilor in vigoare, de catre Banca Nationala a Romaniei, banci, fonduri de garantare si cooperativele de credit.
    - Randul 18 - se completeaza de catre contribuabilii care beneficiaza de alte deduceri la calculul profitului impozabil. In aceasta categorie se incadreaza si sumele de natura veniturilor pentru care prin acte normative speciale s-a prevazut neimpozitarea acestora. De asemenea, se completeaza cu suma reprezentand deducerea in cota de 20% din valoarea investitiilor noi realizate in conditiile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobata si modificata prin Legea nr. 490/2002, precum si ale altor acte normative.
    - Randul 20 - se completeaza cu dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o alta persoana juridica romana.
    - Randul 21 - se inscriu sumele reprezentand:
    - diferentele favorabile de valoare ale titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creante la societatea comerciala la care se detin participatiile;
    - venituri rezultate din anularea datoriilor care au fost considerate cheltuieli nedeductibile, precum si din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sau a veniturilor realizate din recuperarea unor cheltuieli nedeductibile.
    - Randul 24 - se trece suma impozitului pe profit, care este inregistrata ca o cheltuiala in evidenta contabila a contribuabilului.
    - Randul 25 - se completeaza cu suma impozitului pe profiturile/veniturile din strainatate, reflectate drept cheltuiala in evidenta contabila a contribuabilului.
    - Randul 26 - se inscriu: amenzile, confiscarile, dobanzile pentru plata cu intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale, altele decat cele prevazute in contractele comerciale, amenzile, confiscarile, dobanzile pentru plata cu intarziere si majorarile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente in Romania si/sau autoritati straine, cu exceptia majorarilor, al caror regim este reglementat prin conventiile de evitare a dublei impuneri.
    - Randul 28 - se inscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare, peste limita prevazuta de art. 9 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 414/2002.
    - Randul 29 - se inscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea din contabilitate pentru mijloacele fixe pentru care s-a calculat amortizarea fiscala stabilita la rd. 14 din Declaratia privind impozitul pe profit.
    - Randul 30 - se trec toate sumele inregistrate in cheltuieli, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor si a rezervelor, peste limita legala, sau provizioane create in contabilitate, care nu sunt deductibile fiscal.
    - Randul 31 - reprezinta valoarea cheltuielilor cu dobanzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada urmatoare, dupa aplicarea limitarii prevazute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 414/2002.
    - Randul 32 - reprezinta valoarea cheltuielilor cu dobanzile si cu diferentele de curs valutar nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, inclusiv cele preluate din perioada anterioara, dar care sunt reportate pentru perioada urmatoare, potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 414/2002.
    - Randul 33 - se completeaza cu valoarea cheltuielilor aferente veniturilor neimpozabile.
    - Randul 34 - se completeaza cu valoarea cheltuielilor aferente veniturilor din strainatate ce depasesc veniturile respective. Calculul pentru fiecare sursa de venituri externe se efectueaza separat.
    - Randul 35 - se inscriu sumele reprezentand depasiri ale plafoanelor admisibile, stabilite prin dispozitii legale. De asemenea, se inscriu sumele care depasesc limitele considerate deductibile, pentru cheltuielile sociale si pentru cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, peste limitele dispozitiilor legii anuale a bugetului de stat, si alte cheltuieli nedeductibile. Totodata se completeaza si cu suma cheltuielilor care nu se incadreaza in prevederile legale, respectiv sumele reprezentand cheltuieli care nu sunt aferente realizarii veniturilor impozabile, cheltuieli pe care beneficiarii nu le pot justifica prin documente.
    - Randul 37 - pierderea se inscrie in paranteze.
    - Randul 38 - se inregistreaza pierderea fiscala de recuperat, aferenta ultimilor 5 ani, prezentata la rd. 39 din declaratia anului precedent, potrivit prevederilor legale in vigoare, din anul inregistrarii acestora.
    - Randul 39 - pierderea se inscrie in paranteze.
    - Randul 40.4 - se completeaza in situatia in care impozitul pe profit reprezinta mai putin de 5% din veniturile aferente acestor activitati, caz in care contribuabilul este obligat la plata unui impozit de 5% aplicat asupra acestor venituri. Se vor avea in vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 414/2002.
    - Randul 41 - se inscriu sumele platite in strainatate, cu titlu de impozit pe dobanzi, redevente, comisioane, dividende, prime de asigurare, impozit pe profit.
    - Randul 41.1. - se completeaza cu valoarea cea mai mica dintre urmatoarele doua valori:
    1. suma impozitelor externe platite sau retinute pentru venitul din sursa externa, confirmata de documentele ce atesta plata acestora;
    2. suma egala cu diferenta dintre veniturile impozabile realizate in strainatate si cheltuielile deductibile aferente acestora, la care se aplica cota de impozit pe profit din Romania.
    - Randul 42 - se inscrie suma ce reprezinta scutirea de la plata impozitului pe profit realizat din activitatea desfasurata pe durata de existenta a zonei defavorizate sau a zonei libere, cota-parte de profit reinvestit scutit etc.
    - Randul 43 - se inscriu sumele ce reprezinta reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislatiei in vigoare.
    - Randul 45 - se inscrie suma impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal de raportare.
    - Randul 49 - se fac mentiuni referitoare la facilitatile fiscale aplicate in timpul anului pentru care declaratia este depusa, daca legea prevede aceasta obligatie. De asemenea, se completeaza si in situatia in care un contribuabil intruneste conditiile pentru a beneficia de facilitati acordate de mai multe legi, acesta avand obligatia sa opteze explicit pentru un singur regim de facilitati.

    ANEXA 3

                            CARACTERISTICILE
de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului "Declaratie privind impozitul pe profit" cod 14.13.01.04

    1. Denumire: Declaratie privind impozitul pe profit
    2. Cod: 14.13.01.04
    3. Format: A4/t2
    4. UM: seturi
    5. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe ambele fete;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru completarea si editarea declaratiilor
    6. Se difuzeaza: gratuit
    7. Se utilizeaza la: declararea impozitului pe profit
    8. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: toti platitorii de impozit pe profit
    9. Circula:
    - originalul la organul fiscal
      copia la platitorul de impozite si taxe
    10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de impozite si taxe.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 53/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 53 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu