Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 506 din  1 noiembrie 2002

pentru aprobarea Conditiilor si procedurilor privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calitatii semintelor sub supraveghere oficiala

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 860 din 28 noiembrie 2002


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 12 si ale art. 21 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante,
    avand in vedere necesitatea armonizarii legislatiei nationale cu reglementarile Deciziei Comisiei Europene nr. 98/320/CE privind organizarea unui experiment temporar privind ridicarea probelor de seminte si testarea semintelor conform Directivelor Consiliului nr. 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE si 69/208/CEE, amendata prin Decizia Comisiei Europene nr. 280/2002/CE,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Conditiile si procedurile privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calitatii semintelor sub supraveghere oficiala, prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                           CONDITII SI PROCEDURI
privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calitatii semintelor sub supraveghere oficiala

    CAP. 1
    Domeniul de aplicare

    Art. 1
    (1) Prezentele conditii si proceduri se aplica pentru acreditarea unor laboratoare de analiza a calitatii semintelor ale agentilor economici inregistrati pentru producerea si prelucrarea semintelor, efectuata de catre autoritatea oficiala, in scopul stabilirii competentei de a efectua analize de calitate si fitosanitare sub supraveghere oficiala.
    (2) Acreditarea laboratoarelor agentilor economici prevazuti la alin. (1) pentru efectuarea analizelor privind conditiile de calitate si stare fitosanitara la semintele destinate comertului intern se efectueaza de catre autoritatea oficiala, desemnata prin Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante, respectiv Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, denumita in continuare INCS, din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin unitatile subordonate acesteia, respectiv Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, denumit in continuare LCCSMS, si inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor, denumite in continuare ITCSMS.
    (3) Laboratorul acreditat poate efectua numai analiza probelor ridicate din loturile de samanta produse in nume propriu de agentul economic caruia ii apartine laboratorul, in afara de cazul in care se convine altfel intre agentul economic caruia ii apartine laboratorul, un alt agent economic producator care solicita analiza loturilor proprii de samanta si autoritatea oficiala.
    (4) Pentru grupele de specii: cereale, oleaginoase si textile, plante furajere si sfecla, prevazute in Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfecla, cartof si legume, acreditarea laboratoarelor pentru analiza calitatii semintelor si a persoanelor care ridica probe de seminte in scopul efectuarii analizelor de calitate a semintelor, sub supraveghere oficiala, se efectueaza cu titlu de aplicare pe o perioada de experiment pana la data de 31 iulie 2004.
    (5) Autoritatea oficiala poata sa acrediteze laboratoare ale agentilor economici pentru efectuarea de analize de calitate a semintelor din speciile de legume categoria standard, prevazute in Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002, si seminte de plante ornamentale prevazute in Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 395/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calitatii si/sau comercializarea materialului de inmultire al plantelor ornamentale.
    (6) Acreditarea pentru efectuarea analizelor privind conditiile de calitate si stare fitosanitara a semintelor destinate comertului international se efectueaza in baza acreditarii acordate de catre Asociatia Internationala pentru Testarea Semintelor (ISTA).
    (7) Pentru grupele de specii mentionate la alin. (4) acreditarea laboratoarelor nu poate fi acordata pentru analiza semintelor din loturile prevazute in art. 10 alin. (1) si pentru destinatiile prevazute in alin. (2) din Conditiile si procedurile privind acreditarea persoanelor pentru a ridica probe de seminte in vederea efectuarii testelor de laborator, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 283/2002.
    (8) Autoritatea oficiala poate extinde experimentul si la alte specii si categorii de samanta decat cele prevazute in prezentele conditii si proceduri.
    (9) Identificarea loturilor, evidenta si prelucrarea informationala a datelor si eliberarea documentelor sunt proceduri care se desfasoara conform conditiilor aplicate de autoritatea oficiala si sunt componente ale conditiilor de acreditare a laboratoarelor.
    (10) Eliberarea certificatului de acreditare de catre autoritatea oficiala atesta ca persoana juridica acreditata poate sa efectueze analize de laborator la speciile si categoriile de samanta pentru care a fost acordata acreditarea.
    Art. 2
    Regulile, normele si standardele in vigoare referitoare la controlul calitatii semintelor sunt parte integranta din prezentele conditii si proceduri.

    CAP. 2
    Definirea termenilor

    Art. 3
    (1) Acreditare - delegarea de responsabilitate care permite unei persoane juridice sa execute o anumita activitate in numele autoritatii oficiale.
    (2) Actiune corectiva - actiunea intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unei neconformitati, in scopul de a preveni repetarea acestora.
    (3) Analiza, sinonim cu testare - activitatea de laborator desfasurata in scopul determinarii unor insusiri ale semintelor, care determina calitatea acestora.
    (4) Analist - persoana fizica care desfasoara operatiuni specifice activitatii de laborator, care este instruita, testata si are responsabilitatea operatiunilor pe care le executa.
    (5) Autoritate oficiala - autoritatea desemnata oficial, prevazuta la art. 1 alin. (2), pentru acreditarea unor persoane juridice pentru a desfasura anumite activitati specifice in numele sau, la cererea acestora.
    (6) Audit - o examinare sistematica si independenta in scopul determinarii daca activitatile de calitate si rezultatele lor sunt conforme cu conditiile de acreditare stabilite.
    (7) Certificat de acreditare - document eliberat de catre autoritatea oficiala, care atesta ca persoana juridica poate sa efectueze analize de calitate a semintelor si care dovedeste ca indeplineste conditiile si procedurile necesare pentru realizarea obiectivelor propuse la solicitarea acreditarii.
    (8) Conformitate - satisfacerea exigentelor specifice unei activitati sau unui produs.
    (9) Lot - o anumita cantitate de samanta fizica, identificabila prin omogenitatea compozitiei si a originii sale, pentru care se poate elibera un document de calitate.
    (10) Laborator - entitate publica sau privata ce desfasoara o activitate de analiza si diagnosticare propriu-zisa, iar rezultatele analizelor efectuate permit agentului economic sa isi monitorizeze calitatea productiei.
    (11) Laborator candidat pentru acreditare - persoana juridica care detine un laborator de analiza a calitatii semintelor pentru care solicita sa obtina de la autoritatea oficiala un certificat de acreditare.
    (12) Laborator acreditat - persoana juridica care a incheiat cu autoritatea oficiala un contract de acreditare si a obtinut de la aceasta un certificat de acreditare.
    (13) Manualul calitatii - unul sau mai multe documente care descriu elementele sistemului de calitate aplicat de un laborator de analiza a calitatii.
    (14) Neconformitate majora - activitate ce influenteaza in mod negativ calitatea serviciului prestat de persoana acreditata si trebuie corectata imediat.
    (15) Neconformitate minora - activitate ce nu influenteaza in mod direct calitatea serviciului prestat.
    (16) Procedura - documentele, operatiunile primare si auxiliare de indeplinit pentru desfasurarea unei activitati, responsabilitatile fiecarei persoane, precum si interactiunea dintre responsabilitati si operatiuni.
    (17) Supraveghere oficiala - procedura prin care autoritatea oficiala urmareste si verifica activitatea specifica a unei persoane juridice acreditate de autoritatea oficiala sa desfasoare o anumita activitate in numele sau.

    CAP. 3
    Conditii pentru laboratoarele candidate la acreditare

    SECTIUNEA 1
    Conditii de acreditare

    Art. 4
    (1) Agentul economic inregistrat pentru producerea si prelucrarea semintelor, care poseda un laborator candidat pentru acreditare, trebuie sa depuna la secretariatul ITCSMS sau LCCSMS in a carui zona teritoriala isi desfasoara activitatea specifica o cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentele conditii si proceduri, impreuna cu toate documentele prevazute, in doua exemplare, prin care sa solicite acreditarea laboratorului. In cerere se vor preciza specia sau grupa de specii si cel putin urmatoarele analize obligatorii: puritate, germinatie, umiditate si stare fitosanitara.
    (2) Documentele solicitate la inscriere pentru acreditarea laboratorului sunt:
    a) copie xerox de pe autorizatia de prelucrare si producere a semintelor, vizata pentru anul in curs;
    b) copie xerox de pe statutul agentului economic inregistrat, cu specificarea obiectului de activitate;
    c) copie xerox de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului;
    d) copie xerox de pe codul fiscal;
    e) dosarul cu proiectul Manualului calitatii. Continutul Manualului calitatii este prezentat pe capitole in anexa nr. 4.
    (3) Agentul economic caruia ii apartine laboratorul candidat pentru acreditare va asigura autoritatea oficiala ca personalul angajat este liber de orice presiune in desfasurarea activitatii de testare si va achita autoritatii oficiale contravaloarea serviciilor de acreditare prestate, precum si a celor de supraveghere a activitatii de testare.
    (4) Inscrierea la acreditare va fi acceptata numai daca documentatia prevazuta la alin. (1) - (3) este corect intocmita in conformitate cu prezentele conditii si proceduri.
    (5) Contravaloarea prestatiei de acreditare pentru laborator va fi achitata de agentul economic dupa acceptarea cererii.
    Art. 5
    In laboratorul in care isi desfasoara activitatea si sondatori acreditati, pentru acestia se va aplica procedura prevazuta in Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 283/2002.

    SECTIUNEA a 2-a
    Cunostinte si aptitudini

    Art. 6
    (1) Analistii laboratorului candidat pentru acreditare trebuie sa aiba cunostinte tehnice si pregatire de specialitate, competenta si experienta necesare pentru functia atribuita.
    (2) In laborator trebuie sa existe o descriere a activitatii pentru fiecare persoana prin fisa postului. Aceasta descriere trebuie sa cuprinda liniile directoare, punctele cheie, nivelul de formare, pregatire si de cunostinte tehnice si experienta acumulata.
    (3) Analistii trebuie sa cunoasca metodele si procedurile de analiza standardizate in vigoare.
    (4) Analistii care analizeaza samanta trebuie sa fie instruiti, testati si eventual retestati prin cursuri de pregatire ca si personalul oficial si trebuie sa fie atestati prin examinari oficiale.
    (5) Autoritatea oficiala va verifica cunostintele analistilor din laboratorul candidat pentru acreditare prin:
    a) testare scrisa si interviu privind cunoasterea regulilor, normelor si standardelor in vigoare, la care fiecare candidat trebuie sa obtina nota minima 8;
    b) proba practica constand in analizarea unor probe de seminte ridicate oficial de catre fiecare analist al laboratorului candidat pentru acreditare prin efectuarea unor analize specifice sectorului de activitate in care lucreaza analistul respectiv. Rezultatele analizelor efectuate de fiecare analist al laboratorului candidat pentru acreditare se compara cu rezultatele analizelor acelorasi probe de seminte obtinute de analistii autoritatii oficiale, pentru a se stabili toleranta. Analistul laboratorului candidat pentru acreditare se considera admis la proba practica daca rezultatele obtinute de el, comparate cu cele obtinute de analistii autoritatii oficiale, se incadreaza in limitele de toleranta cuprinse in standardele in vigoare. Fiecare analist al laboratorului candidat pentru acreditare trebuie sa isi demonstreze competenta pe parcursul evaluarii si al utilizarii aparaturii laboratorului. Testele se efectueaza de fiecare analist pe un numar de 20 de probe pentru fiecare specie pentru care se solicita acreditarea laboratorului. Daca rezultatele analizelor efectuate de un analist al laboratorului candidat pentru acreditare nu se incadreaza in limitele de toleranta admise, se procedeaza astfel:
    (i) daca maximum 2 analize nu se incadreaza in toleranta admisa, se efectueaza alte 5 analize care trebuie sa se incadreze in toleranta;
    (ii) daca maximum 5 analize nu se incadreaza in toleranta admisa, se efectueaza alte 10 analize care trebuie sa se incadreze in toleranta;
    (iii) daca un numar mai mare de 5 analize nu se incadreaza in toleranta, analistul laboratorului candidat pentru acreditare este respins, iar daca este singurul analist propus pentru un sector de analize obligatoriu, laboratorul este respins de la acreditare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Organizare si management

    Art. 7
    (1) Agentul economic care solicita acreditarea laboratorului trebuie sa aiba acces pentru indrumare si informatii la serviciile autoritatii oficiale sau la persoana legala care a fost desemnata de autoritatea oficiala cu sarcini pentru acreditare.
    (2) Intr-un laborator candidat pentru acreditare trebuie sa existe:
    a) o structura organizatorica si de conducere capabila sa satisfaca exigentele privind analizarea semintelor;
    b) o structura organizatorica care sa cuprinda cel putin urmatoarele sectoare de analiza: puritate, germinatie, umiditate si stare sanitara;
    c) relatii bine definite stabilite intre conducere si analisti in aplicarea sistemului de management al calitatii;
    d) un analist-sef desemnat prin decizie de conducatorul agentului economic proprietar al laboratorului, care sa fie direct responsabil pentru intreaga activitate de laborator, cu pregatire superioara de specialitate si cu calificarea necesara pentru a conduce tehnic laboratorul;
    e) o persoana cu pregatire superioara de specialitate, desemnata prin decizie de conducatorul agentului economic proprietar al laboratorului sau de analistul-sef, responsabila cu implementarea si urmarirea calitatii in toate etapele activitatii de laborator, denumit managerul calitatii, care poate fi unul dintre analistii pe sectoare;
    f) cel putin un analist cu pregatire de specialitate, care poate fi analist permanent sau temporar, care sa acopere cel mult 2 sectoare de analiza;
    g) cel putin o persoana cu pregatire superioara, desemnata prin decizie de conducatorul agentului economic proprietar al laboratorului pentru a efectua auditul intern al laboratorului candidat, care poate fi din randul analistilor pe sectoare;
    h) posibilitatea suplinirii analistilor in timpul in care unul dintre acestia lipseste;
    i) o copie a procedurilor, instructiunilor si metodelor de lucru, tinuta la zi pentru fiecare analist, pe care sa o foloseasca in munca sa;
    j) o copie a fisei postului pentru fiecare analist, prin care acesta sa cunoasca atributiile ce ii revin;
    k) un echilibru intre numarul total al personalului angajat si numarul analistilor. Numarul total al analistilor va fi stabilit in functie de volumul total de lucru al fiecarui sector al laboratorului, luandu-se in considerare maximum 500 de determinari pe perioada din an in care se efectueaza analizele pentru semintele mici si maximum 1.000 de determinari pe perioada din an in care se efectueaza analizele pentru semintele mijlocii si mari, calculate pentru un analist;
    l) un regulament de organizare si functionare in asa fel incat fiecare analist al laboratorului sa isi cunoasca limitele sferei sale de activitate;
    m) certitudinea ca nici unul dintre analistii laboratorului nu este supus nici unei presiuni din partea conducerii laboratorului, care ar putea influenta negativ rezultatul si calitatea muncii sale;
    n) certitudinea ca remuneratia analistilor in activitatea de analizare a semintelor nu este influentata si nu depinde de rezultatele analizelor de laborator;
    o) certitudinea ca analistii nu sunt supusi unor influente comerciale, financiare sau de alta natura, exercitate de alte persoane sau organizatii exterioare laboratorului, cu privire la rezultatele analizelor de laborator;
    p) certitudinea ca laboratorul nu angajeaza nici o activitate ce ar putea compromite increderea in independenta si integritatea analistilor care efectueaza analiza semintelor;
    r) garantia ca toate sectoarele unde se efectueaza determinari de laborator sunt dotate adecvat si sunt utilizate pentru obiectivul propus si ca accesul persoanelor din afara laboratorului este controlat si limitat;
    s) un manual al calitatii, care sa sustina cu documente toate prevederile acestor conditii si proceduri si sa permita verificarea lor de catre auditorul intern si auditorii autoritatii oficiale. Manualul calitatii va fi intocmit in doua exemplare, dintre care unul se depune la autoritatea oficiala.
    Art. 8
    Laboratorul candidat trebuie sa fie capabil sa demonstreze ca:
    a) respecta regulile si normele in vigoare de formare si identificare a lotului;
    b) respecta regulile si standardele in vigoare pentru analizarea semintelor;
    c) are proceduri si practici adecvate pentru formarea probelor de analiza;
    d) are proceduri si practici adecvate pentru controlul performantelor individuale ale analistilor, in acord cu regulile, normele si standardele in vigoare, prin realizarea unui audit intern si a unei verificari a modului de efectuare a analizelor de calitate a semintelor;
    e) exista un sistem de identificare a probelor de analizat prin marcare, sigilare si documente, pentru a avea certitudinea ca nu se poate face nici o confuzie privind corespondenta dintre lot si rezultatele testelor efectuate;
    f) are proceduri pentru fiecare etapa parcursa de proba de laborator de la receptie pana la eliberarea documentelor de calitate a semintelor;
    g) sunt stabilite masuri pentru evitarea impurificarii, deteriorarii probei de samanta in toate etapele de obtinere, expediere, transport, pastrare si manipulare, ce ar putea afecta rezultatele analizelor de calitate a semintelor;
    h) exista reguli clare referitoare la primirea, pastrarea, eliminarea sau distrugerea probelor de samanta ridicate oficial sau sub supraveghere oficiala, in conformitate cu standardele si normele in vigoare pentru probele oficiale.
    Art. 9
    (1) Toate neconformitatile din laboratorul candidat pentru acreditare, intalnite de la receptia probei in laborator pana la eliberarea documentelor de calitate, trebuie inregistrate.
    (2) Pastrarea probelor de samanta dupa efectuarea analizelor de calitate se efectueaza conform regulilor si normelor in vigoare specifice fiecarei specii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Conditii de lucru, echipamente si intretinerea lor, etalonarea materialelor de referinta si testare

    Art. 10
    (1) Laboratorul candidat pentru acreditare trebuie sa fie prevazut cu echipamente de lucru corespunzatoare activitatii pe care o desfasoara si cu o sursa de energie necesara pentru efectuarea determinarilor corecte de laborator. Daca analizele de calitate o impun, laboratorul trebuie sa fie echipat cu dispozitivele necesare pentru supravegherea conditiilor ambientale.
    (2) Spatiul in care sunt efectuate determinarile de laborator nu trebuie sa afecteze rezultatele si nici precizia necesara in efectuarea determinarilor gravimetrice sau alte masuratori.
    (3) Spatiul de analizare a semintelor trebuie sa fie protejat de conditii extreme, cum ar fi excesul de temperatura, praf, umiditate, trepidatii, perturbatii electromagnetice, pentru a limita riscul dereglarii aparaturii din dotare.
    (4) Incaperile trebuie sa fie suficient de spatioase, luminoase, dotate cu sursa de alimentare cu energie electrica corespunzatoare activitatii, pardoselile si peretii sa fie usor lavabili pentru intretinerea igienei, sa dispuna de sursa de apa rece si calda, astfel incat conditiile existente sa permita analistilor sa lucreze cu usurinta si precizie.
    (5) Laboratorul trebuie sa detina documentatie de specialitate.
    (6) Personalul laboratorului va lua toate masurile adecvate pentru asigurarea ordinii si curateniei in laborator.
    Art. 11
    (1) In functie de specificul determinarilor efectuate, laboratorul candidat pentru acreditare trebuie sa fie dotat corespunzator cel putin cu minimul de aparatura prevazuta in anexa nr. 5 la prezentele conditii si proceduri.
    (2) Laboratorul candidat trebuie sa se doteze cu echipament informatic, iar sistemul informatic si echipamentele necesare pentru eliberarea documentelor de calitate, cu exceptia eliberarii etichetelor oficiale, sa fie conectate cu autoritatea oficiala care supravegheaza respectivul laborator.
    (3) Functionarea, intretinerea si controlul aparatelor pentru efectuarea analizelor trebuie descrise in procedurile de lucru.
    (4) Toate aparatele trebuie intretinute corect si protejate de sursele de deteriorare.
    (5) Aparatura care poate fi supusa supraincarcarii sau deformarii la manevrare sau care poate da rezultate incorecte si a carei defectiune e demonstrata prin etalonare sau un alt procedeu trebuie retrasa de la utilizare, etichetata clar ca defecta, pana la remedierea defectiunii, si reetalonata pentru a demonstra functionarea corespunzatoare.
    (6) In laboratorul candidat pentru acreditare trebuie sa se efectueze arhivarea dosarului fiecarui echipament. Fiecare dosar arhivat trebuie sa contina:
    a) numele si identificarea unica a echipamentului;
    b) detalii de intretinere si control;
    c) numele fabricantului, furnizorului si agentului responsabil cu intretinerea, data receptiei si cea de punere in functiune, precum si alte elemente specifice echipamentului respectiv.
    (7) Analistii trebuie sa aiba acces la aparatura si materialele necesare pentru a realiza corect analizele de calitate a semintelor.
    Art. 12
    (1) Pentru echipamentul si aparatura utilizate in laboratorul candidat pentru acreditare va fi necesara efectuarea etalonarii intr-o maniera adecvata si tinerea evidentei intr-un registru in care vor fi consemnate rezultatele fiecarei etalonari si interventiile de intretinere si reparatii.
    (2) Etalonarea si intretinerea trebuie facute dupa un program prestabilit.
    (3) Intregul program de etalonare trebuie cunoscut si aplicat in asa fel incat sa existe siguranta ca determinarile efectuate cu ajutorul acestui echipament sunt foarte precise.
    Art. 13
    (1) Laboratorul candidat pentru acreditare trebuie sa detina etaloane si materiale de referinta adecvate si sa le utilizeze numai pentru etalonare si referinta, cum sunt: probe de etalonare pentru selector-vanturator de seminte (blower), solutii-tampon pentru aparatul de determinare a pH (pH-metru), greutati etalon pentru balante, termometre etalon, colectia de seminte de referinta pentru determinarea puritatii si a componentei botanice.
    (2) Etaloanele si aparatura din laborator care necesita verificare metrologica vor fi verificate anual, exceptie facand pH-metrul care se verifica la 6 luni.
    (3) Materialele de testare, cum ar fi substraturile si substantele chimice utilizate, trebuie sa satisfaca cerintele mentionate in regulile, normele si standardele in vigoare.
    (4) Calitatea noilor loturi de materiale consumabile trebuie sa fie controlata inainte de utilizarea acestora, in conformitate cu regulile, normele si standardele in vigoare.
    (5) Laboratorul candidat pentru acreditare trebuie sa studieze efectul unui aparat defect asupra tuturor analizelor efectuate in perioada respectiva, sa retraga si sa repete analizele, precum si sa reediteze documentele de calitate acolo unde a constatat ca rezultatele sunt gresite si sa anunte in timp util autoritatea oficiala.
    Art. 14
    (1) Ghidurile, manualele, procedurile, instructiunile de testare a semintelor si datele de referinta reflecta modul de lucru al laboratorului si trebuie sa fie tinute la zi, usor accesibile analistilor din laborator si persoanelor oficiale.
    (2) Toate calculele si transcrierile de date trebuie sa faca obiectul unei verificari adecvate. Daca rezultatele sunt transmise prin mijloace informatice, sistemul informatic trebuie sa ofere siguranta ca exactitatea rezultatelor nu este afectata.
    Art. 15
    (1) Rezultatele analizelor trebuie sa fie raportate pe un formular tipizat, respectand procedurile descrise in regulile, normele si standardele in vigoare.
    (2) Documentele intocmite, fisele de analiza si verificarile efectuate vor purta semnatura analistului-sef sau a altor persoane desemnate prin decizie si data intocmirii documentului sau a efectuarii operatiunii respective.
    (3) Eliberarea documentului "Certificat oficial de calitate" se efectueaza doar pentru speciile si categoriile de seminte pentru care laboratorul este acreditat, cu exceptia celor prevazute la art. 1 alin. (5) si cu conditia ca acestea sa indeplineasca regulile, normele si standardele in vigoare.

    SECTIUNEA a 5-a
    Sistemul de asigurare a calitatii

    Art. 16
    (1) Laboratorul candidat pentru acreditare trebuie sa aiba un sistem de asigurare a calitatii care sa defineasca si sa descrie procedurile specifice de analizare a calitatii semintelor.
    (2) Sistemul de asigurare a calitatii poate cuprinde proceduri si programe interne de control al efectuarii analizelor.
    (3) Autoritatea oficiala va avea acces la toate aceste proceduri si programe de control.
    (4) Auditorii autoritatii oficiale pot solicita informatii si documente suplimentare laboratorului candidat pentru acreditare pentru a completa elementele necesare in procesul de acreditare.
    Art. 17
    (1) Laboratorul candidat pentru acreditare trebuie sa conceapa si sa puna in aplicare un sistem de asigurare a calitatii, adecvat activitatii pe care o desfasoara.
    (2) Sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa asigure ca gradul de corectitudine si precizie impuse este atins, ca abaterile de la regulile, normele si standardele in vigoare sunt detectate si ca sunt intreprinse actiunile corective corespunzatoare.
    (3) Sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa fie consemnat in Manualul calitatii, se actualizeaza permanent si trebuie sa fie disponibil pentru personalul laboratorului in orice moment.
    (4) Manualul calitatii trebuie sa consemneze o politica de asigurare a calitatii, obiectivele urmarite si mijloacele utilizate in acest scop. Manualul calitatii trebuie sa cuprinda o declaratie a managerului calitatii, prin care acesta sa dea asigurari ca activitatea desfasurata si sistemul de organizare respecta exigentele impuse de regulile, normele si standardele in vigoare.

    CAP. 4
    Responsabilitatile laboratoarelor acreditate si ale autoritatii oficiale

    SECTIUNEA 1
    Responsabilitatile laboratoarelor acreditate

    Art. 18
    (1) Laboratorul acreditat este asimilat cu laboratorul autoritatii oficiale in ceea ce priveste responsabilitatile fata de autoritatea oficiala.
    (2) Laboratorul acreditat trebuie sa isi mentina conditiile si procedurile care au stat la baza acreditarii, eventual putand sa le imbunatateasca.
    (3) Laboratorul acreditat trebuie sa participe activ la programul testelor de referinta trimise de autoritatea oficiala care a eliberat certificatul de acreditare. Acest program va fi comunicat in timp util laboratorului acreditat. Laboratorul acreditat trebuie sa demonstreze corectitudinea executarii lor, iar in anumite cazuri sa demonstreze ca fiecare neconcordanta este studiata si au fost intreprinse actiuni corective.
    (4) Laboratorul acreditat trebuie sa tina evidenta loturilor de seminte prin numere de lot atribuite oficial, care trebuie sa permita identificarea acestora in orice moment, a analizelor efectuate, precum si a documentelor de calitate eliberate.
    (5) Laboratorul acreditat trebuie sa defineasca si sa descrie masurile luate pentru rezolvarea reclamatiilor si actiunile corective ce trebuie luate in cazul aparitiei neconformitatilor in activitatea de testare a semintelor.
    (6) Laboratorul acreditat trebuie sa realizeze un audit intern al laboratorului cel putin o data pe an.
    (7) Sistemul de asigurare a calitatii si rezultatele tuturor auditurilor interne si externe trebuie sistematic examinate de catre conducerea laboratorului.
    (8) Laboratorul acreditat trebuie sa colaboreze pe intreaga perioada a auditului, pre- sau postacreditare, cu reprezentantii autoritatii oficiale.
    (9) Conducerea laboratorului acreditat trebuie sa permita reprezentantilor autoritatii oficiale accesul in laborator, accesul la toate documentele necesare pentru evaluare si, daca autoritatea oficiala considera necesar, si accesul la arhiva laboratorului.
    (10) Fiecare examinare efectuata de auditorii interni ai laboratorului acreditat trebuie sa faca obiectul unei inregistrari si sa furnizeze amanunte asupra actiunilor intreprinse.
    Art. 19
    Analistii laboratorului acreditat trebuie sa isi mentina un nivel ridicat de pregatire teoretica si practica prin:
    a) desfasurarea unei activitati specifice permanent, pe cat posibil fara intreruperi, iar in cazul unei intreruperi justificate mai mari de 9 luni se va face retestarea persoanei respective;
    b) instruirea, testarea sau retestarea prin cursuri de pregatire similare celor pentru analistii autoritatii oficiale;
    c) studierea modificarilor aparute in regulile, normele si standardele in vigoare.
    Art. 20
    Laboratorul acreditat pentru analiza calitatii semintelor trebuie sa arhiveze si sa pastreze pe o perioada de cel putin 6 ani urmatoarele:
    a) evidenta intregului personal al laboratorului, cu numele, adresa si pregatirea profesionala a acestuia;
    b) copiile tuturor documentelor si in special ale certificatelor de calitate a semintelor eliberate;
    c) copiile metodelor de lucru utilizate, documentele de etalonare, informatiile finale referitoare la analizele de calitate, oricare alte date a caror arhivare este considerata utila;
    d) toate rapoartele de audit intern si cele ale autoritatii oficiale, precum si rapoartele de management al calitatii semintelor.

    SECTIUNEA a 2-a
    Responsabilitatile autoritatii oficiale

    Art. 21
    (1) Autoritatea oficiala trebuie sa dispuna de personal specializat, echipamente, aparatura si alte facilitati necesare pentru a realiza controale tehnice privind acreditarea si supravegherea laboratoarelor.
    (2) Autoritatea oficiala va comunica acceptul pentru inscrierea la acreditare sau motivele pentru care inscrierea nu poate fi acceptata, in termen de 15 zile de la data depunerii solicitarii impreuna cu intreaga documentatie solicitata.
    Art. 22
    (1) Autoritatea oficiala trebuie sa organizeze audituri si sa supravegheze activitatea in asa maniera incat sa verifice capacitatea laboratorului candidat pentru acreditare de a realiza activitatile specifice pentru care solicita acreditarea.
    (2) Auditorii care efectueaza auditul laboratorului candidat pentru acreditare vor fi din randul auditorilor LCCSMS sau ITCSMS, recunoscuti de INCS. Auditorii vor fi instruiti anual de LCCSMS sau de alte autoritati similare din statele membre ale Uniunii Europene si vor primi in urma testarii un certificat de auditor. O echipa de audit cuprinde intotdeauna cel putin 2 auditori, numiti de INCS.
    (3) Un raport de audit trebuie prezentat conducerii autoritatii oficiale care urmeaza sa elibereze sau care a eliberat certificatul de acreditare, in termen de 40 de zile de la data desemnarii auditorilor.
    (4) Dupa ce autoritatea oficiala a verificat raportul de audit, acesta se transmite direct sau prin scrisoare recomandata agentului economic care a cerut acreditarea laboratorului, in termen de 20 de zile, astfel:
    a) in cazul unui raport de audit favorabil, agentul economic care a cerut acreditarea laboratorului va fi informat ca procesul de acreditare a fost corect si laboratorul candidat pentru acreditare a indeplinit cerintele de acreditare. Totodata se stabileste data la care urmeaza a se semna contractul de acreditare si se va elibera certificatul de acreditare, durata pentru care a fost acreditat laboratorul si echipa de audit care va proceda la supravegherea in continuare a laboratorului acreditat al agentului economic;
    b) in cazul unui raport de audit nefavorabil, agentul economic care a cerut acreditarea laboratorului va fi informat despre respingerea acreditarii. In termen de 30 de zile de la data respingerii acreditarii agentul economic care a cerut acreditarea laboratorului anunta autoritatea oficiala daca:
    (i) renunta la cererea pentru acreditare, caz in care dosarul este clasat;
    (ii) mentine cererea de acreditare, caz in care se depune cerere cu documentatia reactualizata pentru inceperea unui al doilea audit;
    (iii) face contestatie la INCS impotriva deciziei de respingere.
    Art. 23
    (1) Auditorii autoritatii oficiale vor verifica schimbarile care intervin in intervalul dintre doua audituri efectuate intr-un laborator acreditat, astfel:
    a) controlul intregii documentatii referitoare la activitatea laboratorului si modificarile efectuate intre cele doua audituri;
    b) reactualizarea documentatiei necesare;
    c) verificarea daca amendamentele sau schimbarile aduse unor documente sunt autorizate, procesate si implementate intr-o maniera eficienta si rapida;
    d) reactualizarea cunostintelor analistilor din laboratorul acreditat in ceea ce priveste toate schimbarile publicate in documentatia de specialitate;
    e) reinnoirea anuala a acreditarii.
    (2) Autoritatea oficiala trebuie sa se asigure ca personalul laboratorului acreditat:
    a) este liber de orice presiune ce poate afecta negativ calitatea muncii desfasurate;
    b) este independent in luarea deciziilor si in eliberarea documentelor de calitate a semintelor;
    c) este impartial in efectuarea analizelor de calitate a semintelor;
    d) este competent sa efectueze analizele de calitate a semintelor la speciile pentru care a fost solicitata acreditarea;
    e) nu obtine nici un profit personal din activitatea pe care o desfasoara.
    (3) Autoritatea oficiala trebuie:
    a) sa furnizeze detalii cu privire la sistemul de acreditare a laboratoarelor;
    b) sa furnizeze proceduri relevante in ceea ce priveste analizele de calitate a semintelor;
    c) sa incheie un contract de acreditare si sa elibereze certificatul de acreditare pentru laboratoarele care corespund cerintelor prezentelor conditii si proceduri;
    d) sa organizeze audituri, sa verifice si sa supravegheze permanent activitatea laboratoarelor acreditate;
    e) sa tina evidenta loturilor si probelor de seminte analizate si a documentelor eliberate de laboratoarele acreditate;
    f) sa efectueze verificarea prin sondaj a conformitatii rezultatelor obtinute de laboratorul acreditat, prin analize si postcontrol;
    g) sa verifice daca aparatura de lucru si materialele utilizate sunt adecvate pentru determinarile pentru care a fost acreditat laboratorul si sunt cele prevazute de regulile si normele in vigoare;
    h) sa initieze actiuni corective in cazul unor neconformitati minore, sa suspende sau sa retraga acreditarea in cazul constatarii unor neconformitati majore;
    i) sa asigure identificarea laboratorului acreditat printr-un cod unic, inconfundabil;
    j) sa organizeze instruiri ori de cate ori considera necesar.
    (4) Pe tot parcursul perioadei de acreditare autoritatea oficiala mentine confidentialitatea informatiilor obtinute.

    SECTIUNEA a 3-a
    Documentele pentru acreditarea laboratoarelor

    Art. 24
    Contractul de acreditare prezentat ca model in anexa nr. 2 la prezentele conditii si proceduri va avea puterea legala a unui contract intre autoritatea oficiala si agentul economic proprietar al laboratorului acreditat.
    Art. 25
    (1) Certificatul de acreditare prezentat ca model in anexa nr. 3 la prezentele conditii si proceduri reprezinta documentul eliberat de autoritatea oficiala in urma verificarii si constatarii indeplinirii conditiilor prevazute in prezentele conditii si proceduri, are termen de valabilitate de 3 ani si este vizat anual. Viza anuala poate fi acordata in urma auditului sau a supravegherii activitatii.
    (2) Neacordarea vizei anuale pe certificatul de acreditare atrage suspendarea temporara a activitatii laboratorului acreditat.

    CAP. 5
    Supravegherea laboratorului acreditat efectuata de autoritatea oficiala

    SECTIUNEA 1
    Auditul efectuat de autoritatea oficiala

    Art. 26
    (1) Autoritatea oficiala trebuie sa aiba certitudinea ca laboratorul acreditat respecta in totalitate regulile, normele si standardele in vigoare, iar activitatea pe care o desfasoara este adecvata si eficienta pentru scopul propus. Auditul laboratorului acreditat se face periodic si sistematic, evaluandu-se procedurile aplicate de laboratorul acreditat pentru a avea siguranta ca partea practica a activitatii de laborator este in acord cu regulile, normele si standardele in vigoare. Evaluarea laboratoarelor acreditate se va face de auditori din cadrul LCCSMS sau ITCSMS, recunoscuti de INCS.
    (2) Daca unele activitati de evaluare, control sau supraveghere sunt facute de personal din afara autoritatii oficiale, aceasta trebuie sa se asigure ca personalul respectiv corespunde cerintelor impuse, incheindu-se un contract care va cuprinde conditiile ce se impun a fi respectate, inclusiv clauza de confidentialitate.
    Art. 27
    (1) Auditul efectuat de autoritatea oficiala va fi realizat o data la 3 ani, in afara de cazul cand s-au identificat neconformitati, caz in care auditurile vor fi efectuate anual sau la intervale mai scurte, dupa caz. Perioada de 3 ani incepe de la data acreditarii.
    (2) Cererea agentului economic de prelungire a certificatului de acreditare se anunta la autoritatea oficiala cu 3 luni inainte de expirarea termenului de valabilitate. Autoritatea oficiala stabileste auditorii mandatati pentru verificarea mentinerii conditiilor de acreditare.
    (3) In urma auditului, in termen de 15 zile auditorii vor intocmi un raport de audit in doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la autoritatea oficiala si un exemplar va fi inmanat agentului economic proprietar al laboratorului acreditat.
    (4) Cererea agentului economic de extindere sau de modificare a obiectului acreditarii se supune acelorasi prevederi ca si o cerere de acreditare initiala.
    (5) Cererea agentului economic de extindere, cererea de modificare si cererea de prelungire a acreditarii unui laborator acreditat sunt direct conditionate atat de rezultatele activitatii de supraveghere, cat si de achitarea obligatiilor financiare in conformitate cu tarifele in vigoare.
    (6) Cererea agentului economic de renuntare totala sau partiala, temporara ori definitiva la acreditarea unui laborator trebuie depusa la autoritatea oficiala direct sau prin scrisoare recomandata. Renuntarea la acreditarea laboratorului nu absolva agentul economic de obligatiile sale fata de sistemul de acreditare. Autoritatea oficiala ia la cunostinta aceasta cerere, in vederea suspendarii supravegherii, si notifica acordul sau agentului economic.
    (7) In urma auditului efectuat de autoritatea oficiala, daca raportul de audit este favorabil, se incheie un nou contract de acreditare si se elibereaza un nou certificat de acreditare.
    Art. 28
    Autoritatea oficiala, prin auditorii sai, va urmari:
    a) verificarea intregii documentatii referitoare la intreaga activitate pe care o desfasoara laboratorul acreditat;
    b) reactualizarea documentatiei specifice necesare;
    c) reexaminarea analistilor laboratorului acreditat, o data la 3 ani, iar atunci cand se impune, reexaminarea va fi facuta inainte de acest termen. Perioada de 3 ani incepe de la data acreditarii;
    d) verificarea documentelor eliberate de laboratorul acreditat se efectueaza ori de cate ori este necesar pentru a permite autoritatii oficiale sa urmareasca activitatea de management si corectitudinea in transmiterea rezultatelor testelor de laborator.

    SECTIUNEA a 2-a
    Supravegherea laboratorului acreditat, efectuata de autoritatea oficiala

    Art. 29
    (1) Activitatile laboratorului acreditat vor fi supuse supravegherii de catre autoritatea oficiala care a eliberat certificatul de acreditare, urmarind:
    a) realizarea auditului intern;
    b) participarea la testele de referinta organizate de autoritatea oficiala pentru speciile pentru care laboratorul este acreditat;
    c) identificarea loturilor, a analizelor de calitate si a documentelor de calitate eliberate, corectitudinea evidentelor si a rezultatelor.
    (2) Activitatile laboratorului acreditat de analizare a semintelor vor fi supuse supravegherii de catre autoritatea oficiala, prin analize oficiale, astfel:
    a) modul de lucru al analistilor din laboratorul acreditat va fi supus supravegherii de catre autoritatea oficiala prin analizarea a minimum 7% din probele din loturile de seminte de cereale paioase si a minimum 10% din probele loturilor de seminte in cazul celorlalte specii, din numarul total de probe intrate pentru certificare oficiala analizate de laboratorul acreditat al agentului economic;
    b) rezultatele analizelor efectuate de laboratorul acreditat pe probele de seminte ridicate oficial sau sub supraveghere oficiala vor fi comparate cu rezultatele analizelor efectuate in laboratorul autoritatii oficiale pe aceleasi probe de seminte ridicate din acelasi lot de seminte, verificandu-se incadrarea in toleranta;
    c) incadrarea in toleranta este obligatorie pentru toate probele analizate. Atunci cand nu se incadreaza in toleranta, laboratorul acreditat va aplica masuri corective. Daca nici in urma masurilor corective rezultatele analizelor nu se incadreaza in toleranta, se retrage acreditarea laboratorului;
    d) loturile de seminte din care s-au ridicat probe si s-au efectuat analize sub supraveghere oficiala trebuie identificate si marcate oficial;
    e) efectuarea unor analize pe probe de referinta trimise de catre si sub controlul autoritatii oficiale.
    Art. 30
    Toate activitatile de acreditare si supraveghere a activitatii laboratorului acreditat, precum si testele de referinta efectuate de autoritatea oficiala vor fi achitate de agentul economic conform tarifelor in vigoare.

    CAP. 6
    Masuri luate de autoritatea oficiala

    Art. 31
    Autoritatea oficiala, in conformitate cu art. 21 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 266/2002, poate retrage acreditarea, anula documentele emise sau masurile luate de laboratorul acreditat, bloca ori dispune retragerea cantitatilor de seminte, daca se constata ca au fost incalcate obligatiile ce ii revin conform normelor de acreditare si contractului de acreditare.
    Art. 32
    (1) Certificatul de acreditare poate fi retras temporar (suspendat) sau definitiv, dupa caz, in urmatoarele situatii:
    a) inserarea de informatii false sau eronate in cererea de acreditare;
    b) inserarea de informatii false sau eronate in certificatele oficiale de calitate eliberate;
    c) nerespectarea procedurilor de lucru, a regulilor, normelor si standardelor in vigoare, in efectuarea activitatii pentru care a fost acordata acreditarea;
    d) datele din activitatea de supraveghere si audit demonstreaza ca laboratorul acreditat nu indeplineste standardele de competenta ce se impun pentru activitatea pentru care a fost acreditat;
    e) laboratorul acreditat nu indeplineste obligatiile financiare fata de autoritatea oficiala.
    (2) Suspendarea sau retragerea acreditarii va fi anuntata prin scrisoare recomandata sau prin alt mijloc echivalent.
    (3) In cazul suspendarii certificatului de acreditare autoritatea oficiala va cere agentului economic proprietar al laboratorului acreditat ca personalul tehnic sa fie instruit si reexaminat, precum si corectarea neconformitatilor care au dus la suspendarea acreditarii in cadrul unui termen limita.
    (4) Anularea deciziei de suspendare a acreditarii se face numai atunci cand au fost remediate toate deficientele si au fost eliminate in totalitate motivele suspendarii. Laboratorul acreditat va fi anuntat de autoritatea oficiala in scris asupra datei de la care acesta isi poate relua activitatea sau la care ii va fi acordata viza anuala.
    (5) In cazul retragerii definitive a acreditarii agentul economic proprietar al laboratorului acreditat va fi anuntat in scris asupra motivelor retragerii acreditarii si datei efective a retragerii.
    (6) Acreditarea laboratorului va fi retrasa in urmatoarele situatii:
    a) la cererea agentului economic proprietar al laboratorului acreditat;
    b) lipsa solicitarii vizei anuale sau a reinnoirii certificatului de acreditare, la expirarea acestora;
    c) nerespectarea termenului stabilit de autoritatea oficiala pentru corectarea neconformitatilor care au dus la suspendarea acreditarii;
    d) depistarea unei neconformitati majore care este de natura sa afecteze calitatea activitatii desfasurate si a rezultatelor analizelor de calitate a semintelor;
    e) neindeplinirea obligatiilor financiare de catre agentul economic proprietar al laboratorului acreditat, nici dupa suspendarea acreditarii.
    (7) La data suspendarii sau retragerii acreditarii certificatul de acreditare se considera nul.
    Art. 33
    (1) Agentul economic proprietar al laboratorului acreditat, al carui certificat de acreditare a fost suspendat sau retras, poate face contestatie catre INCS in termen de 15 zile de la data primirii instiintarii scrise.
    (2) INCS va analiza contestatia si va decide in termen de 15 zile de la primirea acesteia.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 34
    (1) Laboratoarele din cadrul ITCSMS se considera laboratoare oficiale si vor fi acreditate de INCS pentru analizarea semintelor din speciile la care in mod curent executa analize de calitate pe raza teritoriala de activitate.
    (2) Pana la acreditarea laboratoarelor din cadrul ITCSMS acestea sunt autorizate provizoriu sa efectueze analiza oficiala a calitatii semintelor.
    (3) Acreditarea se acorda in urma unui audit care sa constate ca prezentele proceduri si conditii sunt indeplinite.
    (4) Auditul va fi efectuat de 2 auditori, unul de la LCCSMS si unul de la INCS.
    (5) LCCSMS supravegheaza activitatea laboratoarelor din cadrul ITCSMS prin teste de referinta efectuate anual pentru speciile care au pondere in cadrul fiecarui inspectorat si la fiecare 3 ani pentru celelalte specii, conform unui program aprobat de INCS.
    (6) Personalul ITCSMS trebuie instruit si atestat cel putin o data la 2 ani sau ori de cate ori este necesar ca urmare a aparitiei unor noutati in domeniul de activitate sau a constatarii unor neconformitati.
    Art. 35
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele conditii si proceduri.

    ANEXA 1
    la conditii si proceduri

    Nr. .......... data ..............                  Se aproba inscrierea.
    Inregistrat cu Autorizatia de producere                Inspector-sef,
    si prelucrare a semintelor nr. .................

                                 CERERE
pentru obtinerea acreditarii laboratorului in vederea efectuarii analizelor de calitate a semintelor sub supraveghere oficiala

    Agentul economic ........................................, cu sediul in localitatea ........................, str. ................. nr. ...., judetul .................., telefon ............., fax ..........., inmatriculat in registrul comertului cu nr. ........... din .................., reprezentat prin ............................., avand functia de ......................., solicit acreditarea si eliberarea certificatului de acreditare pentru efectuarea urmatoarelor analize de calitate a semintelor: puritate, germinatie, umiditate, stare fitosanitara ............................, pentru specia, grupa de specii
................................................................................
................................................................................
................................................................... si categoria
................................................................................
................................................................................
    Anexam la prezenta cerere urmatoarele documente:
    1. copie xerox de pe autorizatia de producere si prelucrare a semintelor;
    2. copie xerox de pe statutul de functionare, cu specificarea obiectului de activitate in domeniu;
    3. copie xerox de pe certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul registrului comertului;
    4. copie xerox de pe codul fiscal;
    5. proiectul Manualului calitatii pentru laboratorul care solicita acreditarea.
    Declar pe propria raspundere ca personalul laboratorului acreditat va fi liber de orice influenta si presiune in efectuarea analizelor de calitate a semintelor si eliberarea documentelor.

    NOTA:
    Cererea se depune in doua exemplare.
    Achitat tariful: .........................., conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. ......./........

    Data ..............                Accept conditiile si responsabilitatile
                                               laboratorului acreditat.
                                   .............................................
                                   (semnatura conducatorului agentului economic)

    ANEXA 2
    la conditii si proceduri

                         CONTRACT DE ACREDITARE
                    nr. ........... data ..............

    1. Partile contractante:
    a) Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS), prin Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor (LCCSMS)/Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor (ITCSMS) .............................................., avand sediul in ..................................., reprezentata/reprezentat prin domnul/doamna ...................................., in calitate de reprezentant al autoritatii,
    si
    b) ........................................................................,
           (numele si sediul agentului economic care a solicitat acreditarea)
avand sediul in ..............................., reprezentat prin domnul/doamna .................................., in calitate de agent economic proprietar al laboratorului acreditat pentru efectuarea analizelor de calitate a semintei.

    2. Obiectul si pretul contractului:
    Prezentul contract stabileste relatia legala dintre autoritatea oficiala si agentul economic proprietar al laboratorului acreditat in scopul desfasurarii activitatii de analiza a calitatii semintelor destinate insamantarii si al eliberarii documentelor de calitate la speciile, grupele de specii si categoriile pentru care a fost acreditat, pentru si in numele autoritatii oficiale.
    Tarifele pentru acreditare si supraveghere se achita de catre agentul economic proprietar al laboratorului acreditat, la valoarea si termenele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

    3. Durata contractului:
    Acest contract intra in vigoare la data la care este semnat de reprezentantii partilor contractante si va inceta la implinirea a 3 ani de la data semnarii. Contractul poate fi prelungit cu acordul scris al partilor contractante.

    4. Documentele care insotesc contractul:
    - cerere de acreditare;
    - documentele solicitate la inscriere;
    - certificatul de acreditare;
    - alte acte aditionale.

    5. Reguli si norme:
    Serviciile executate in baza prezentului contract vor respecta conditiile si procedurile, regulile, normele si standardele in vigoare prezentate de autoritatea oficiala la incheierea contractului.

    6. Obligatiile partilor:
    6.1. O parte contractanta nu are, fara acordul scris al celeilalte parti, dreptul:
    - de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte persoane, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
    - de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
    6.2. Dezvaluirea oricarei informatii persoanelor implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va referi numai la acele informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
    6.3. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract, daca:
    - informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta;
    - informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluiri;
    - partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
    6.4. Obligatiile agentului economic proprietar al laboratorului acreditat
    Agentul economic proprietar al laboratorului acreditat este obligat sa respecte prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante, conditiile si procedurile privind acreditarea laboratoarelor pentru analizarea calitatii semintelor sub supraveghere oficiala si celelalte reguli, norme si standarde in vigoare.
    Agentul economic proprietar al laboratorului acreditat garanteaza ca orice informatie pe care o va furniza autoritatii oficiale este conforma cu realitatea.
    Sondatorul garanteaza ca pe tot parcursul derularii acestui contract va respecta conditiile si procedurile de acreditare, cu exceptia unor modificari efectuate cu aprobarea autoritatii oficiale.
    Agentul economic proprietar al laboratorului acreditat garanteaza ca va lua toate masurile rationale necesare pentru a permite autoritatii oficiale sau oricarei alte persoane care actioneaza in numele autoritatii oficiale sa isi realizeze sarcinile si functiile asa cum sunt mentionate in regulile, normele si standardele in vigoare.
    Agentul economic proprietar al laboratorului acreditat garanteaza ca nu va efectua analize de calitate a semintelor in afara de analizele de calitate pentru care este acreditat si in afara speciei, speciilor, grupelor de specii si categorii biologice prevazute in certificatul de acreditare si ca va lua toate masurile pentru ca serviciile sale sa nu fie prestate pentru scopuri neautorizate sau de catre persoane neautorizate.
    6.5. Obligatiile autoritatii oficiale pentru acreditarea laboratoarelor
    Autoritatea oficiala are obligatia de a pune la dispozitie laboratorului acreditat orice facilitati sau informatii pe care le considera necesare pentru indeplinirea in bune conditii a contractului.
    Autoritatea oficiala are obligatia sa procure toata documentatia necesara pentru desfasurarea in bune conditii a procedurilor de acreditare conform regulilor si normelor in vigoare.
    Autoritatea oficiala nu va fi responsabila pentru nici un fel de compensatii platibile prin lege in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus personalului laboratorului acreditat in timpul desfasurarii activitatilor specifice.
    Autoritatea oficiala are dreptul de a verifica modul de lucru al laboratorului acreditat, in conformitate cu conditiile si procedurile privind acreditarea unor laboratoare pentru analizarea calitatii semintelor.
    Autoritatea oficiala are obligatia de a notifica in scris agentului economic proprietar al laboratorului acreditat reprezentantii sai imputerniciti pentru acest scop.
    6.6. Inceperea, sistarea activitatii
    Laboratorul acreditat va putea efectua analize de calitate a semintelor numai dupa:
    - primirea certificatului de acreditare;
    - reinnoirea vizei anuale;
    - inlaturarea neconformitatilor majore care au dus la suspendarea temporara a acreditarii;
    - indeplinirea obligatiilor financiare catre autoritatea oficiala pentru acreditare, supraveghere si audit.
    Incetarea activitatii de efectuare a analizelor de calitate a semintelor se va face in urmatoarele conditii:
    - la cererea agentului economic proprietar al laboratorului acreditat;
    - in cazul neprezentarii pentru viza anuala;
    - in cazul nerespectarii termenului stabilit de autoritatea oficiala pentru corectarea unor neconformitati;
    - in situatia depistarii de catre autoritatea oficiala a unor neconformitati majore.
    6.7. Modalitati de plata
    Agentul economic proprietar al laboratorului acreditat va achita autoritatii oficiale contravaloarea serviciilor de acreditare, la data inscrierii pentru acreditare, precum si a celor de supraveghere pentru verificarea modului de lucru al laboratorului acreditat.
    Daca agentul economic nu achita contravaloarea serviciilor de acreditare, procedura de acreditare va fi suspendata.
    Daca agentul economic nu achita factura ce reprezinta serviciile de supraveghere, se vor aplica penalitati de intarziere, potrivit legii.

    7. Amendamente:
    Partile contractante au dreptul pe durata contractului de a conveni in scris modificarea unor clauze ale contractului, in conformitate cu regulile, normele si standardele in vigoare.

    8. Rezilierea contractului:
    Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului. Cererea de reziliere se va comunica in scris celeilalte parti contractante.

    9. Forta majora:
    Forta majora este constatata de o autoritate competenta. Aceasta exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
    In sensul prezentului contract, prin forta majora se intelege un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu poate fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului.
    Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti si in mod complet producerea acesteia si de a lua masurile care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
    Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte contractanta va avea dreptul sa notifice celeilalte parti contractante incetarea prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune celeilalte parti.

    10. Solutionarea litigiilor:
    Autoritatea oficiala va face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi in cadrul sau in legatura cu acest contract.
    Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale cele doua parti contractante nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca divergenta sa se solutioneze prin arbitraj.

    11. Limba care guverneaza contractul:
    Limba care guverneaza contractul este limba romana.

    12. Comunicari:
    Orice comunicare intre partile contractante, referitoare la indeplinirea acestui contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
    Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
    Comunicarile dintre partile contractante se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

    13. Legea aplicabila contractului:
    Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

         Autoritatea oficiala,         Agentul economic proprietar
        .......................        al laboratorului acreditat,
                                      .............................

    ANEXA 3*)
    la conditii si proceduri

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                 ROMANIA                                      |
|                                                                              |
|            MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR                |
|                                                                              |
|             INSPECTIA NATIONALA PENTRU CALITATEA SEMINTELOR                  |
|                                                                              |
|                         __________________________                           |
|                        | CERTIFICAT DE ACREDITARE |                          |
|                        |__________________________|                          |
|                            NR. ________________                              |
|                                                                              |
|  LABORATORUL AGENTULUI ECONOMIC ____________________________________________ |
|  ADRESA ____________________________________________________________________ |
|  ___________________________________________________________________________ |
|  Este recunoscut ca laborator acreditat in conformitate cu Ordinul           |
|  ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. ..../2002 pentru    |
|  aprobarea conditiilor si procedurilor privind acreditarea laboratoarelor    |
|  pentru analiza calitatii semintelor sub supraveghere oficiala.              |
|                                                                              |
|  Scopul acreditarii include efectuarea urmatoarelor analize de calitate      |
|  a semintelor:                                                               |
|  ___________________________________________________________________________ |
|  Analizele de calitate vor fi efectuate la urmatoarele specii, grupe de      |
|  specii si categorii de seminte destinate insamantarii ____________________. |
|  Acreditarea este valabila 3 ani incepand de la ............................ |
|                                                                              |
|                                Data: _________________                       |
|                                                                              |
|                                INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA     |
|                                SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR,           |
|                                sau LCCSMS                                    |
|                                                    _______                   |
|                                                  /         \                 |
|                                                /    Nume,    \               |
|                                               |    prenume    |              |
|                                                \  semnatura  /               |
|                                                  \ _______ /                 |
|                                                                              |
|  __________________________________________________________________________  |
| |         Acest certificat nu este valabil decat vizat pe anul in curs     | |
| |__________________________________________________________________________| |
| |        Anul I         |          Anul II         |        Anul III       | |
| |                       |                          |                       | |
| |                       |                          |                       | |
| |_______________________|__________________________|_______________________| |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 4
    la conditii si proceduri

                      CONTINUTUL MANUALULUI CALITATII

    1. Introducere:
    a) Declaratia de calitate
    b) Obiective si scopuri
    c) Domeniul de acreditare

    2. Organizare si responsabilitati:
    a) Organigrama laboratorului
    b) Personalul
    c) Responsabilitati

    3. Personal:
    a) Calificari
    b) Instruiri
    c) Sarcini, descrierea activitatii
    d) Analisti:
    (i) instruiri;
    (ii) audituri

    4. Sistemul calitatii:
    a) Documentatie
    b) Controlul documentelor
    c) Teste de referinta
    d) Audituri interne si externe
    e) Plangeri ale clientilor
    f) Supravegherea auditorilor
    g) Neconformitati
    h) Actiuni corective
    i) Revizuirea managementului

    5. Proceduri, standard de lucru:
    a) Primirea si inregistrarea probelor
    b) Divizarea si codificarea probelor
    c) Analiza de puritate
    d) Determinarea semintelor straine
    e) Analiza de germinatie
    f) Analiza de umiditate
    g) Analiza fitosanitara
    h) Alte analize
    i) Eliberarea documentelor de analiza
    j) Inregistrari
    k) Stocarea probelor

    6. Echipamentul de lucru:
    a) Necesarul de echipament in functie de analiza
    b) Calibrarea, etalonarea si verificarea echipamentului
    c) Intretinerea si utilizarea echipamentului

    7. Mediul de lucru:
    a) Spatiul, planul laboratorului
    b) Controlul intrarilor in laboratoarele de analiza

    8. Materiale de referinta:
    a) Colectia de seminte de referinta
    b) Colectia de probe de etalonare
    c) Alte colectii

    9. Aprovizionarea cu materiale:
    a) Materiale folosite in testare
    b) Controlul calitatii materialelor folosite

    10. Sistemul inregistrarilor.

    ANEXA 5
    la conditii si proceduri

                            CONDITII MINIME
de dotare a unui laborator pentru analiza calitatii semintelor

    1. Sectorul de determinare a umiditatii:
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |          Aparatura            |Laborator cu volum | Laborator cu volum|
|crt.|                               |mediu de activitate| mare de activitate|
|    |                               |      (bucati)     |     (bucati)      |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  1.| Etuve cu temperatura reglabila|         2         |          3        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  2.| Morisca de macinat probe,     |                   |                   |
|    | reglabila                     |         1         |          1        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  3.| Set de site pentru verificarea|                   |                   |
|    | gradului de macinare          |         1         |          1        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  4.| Balanta cu precizie de        |                   |                   |
|    | 0,001 zecimale                |         1         |          1        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  5.| Trusa cu greutatile etalon    |                   |                   |
|    | aferente balantei             |         1         |          1        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  6.| Exsicator cu desicantul       |                   |                   |
|    | corespunzator                 |         2         |          3        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  7.| Termohigrometru               |         1         |          1        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  8.| Termometre cu alcool (mercur) |                   |                   |
|    | etalonate pentru intervalul de|                   |                   |
|    | lucru al etuvelor             |         2         |          3        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  9.| Capsule (fiole)               |        20         |         30        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|

    2. Sectorul de puritate:
    a) Sala de omogenizare
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |          Aparatura            |Laborator cu volum | Laborator cu volum|
|crt.|                               |mediu de activitate| mare de activitate|
|    |                               |      (bucati)     |      (bucati)     |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  1.| Omogenizatoare de diferite    |                   |                   |
|    | tipuri                        |         2         |         3         |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  2.| Balanta de precizie           |         1         |         1         |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  3.| Trusa cu greutati etalon      |                   |                   |
|    | aferente balantei             |         1         |         1         |
|____|_______________________________|___________________|___________________|

    b) Sala de determinare a puritatii
 ____________________________________________________________________________
|  1.| Balanta cu precizie de 0,1    |                   |                   |
|    | zecimale                      |         1         |         1         |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  2.| Balante cu precizie de        | Numarul balantelor este in functie de |
|    | 0,01 zecimale                 | numarul analizatorilor din sala de    |
|    |                               | puritate                              |
|____|_______________________________|_______________________________________|
|  3.| Balante cu precizie de        |                   |                   |
|    | 0,001 zecimale                |         1         |          2        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  4.| Balante cu precizie de        |                   |                   |
|    | 0,0001 zecimale               |         1         |          1        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  5.| Truse cu greutati etalon      |                   |                   |
|    | aferente balantelor           |         4         |          4        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  6.| Lupa binoculara               |         1         |          2        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  7.| Lampa fluorescenta            |         1         |          1        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  8.| Nisa filtranta                |         1         |          1        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  9.| Numarator de seminte          |                   |                   |
|    | (facultativ)                  |         1         |          1        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
| 10.| Lupa diafanoscop*)            |         1         |          1        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
| 11.| Selector-vanturator de seminte|                   |                   |
|    | (Blower)*)                    |         1         |          1        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
    *) Pentru laboratoarele care efectueaza analize la specii de graminee perene.

    3. Sectorul de germinatie:
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |          Aparatura            |Laborator cu volum | Laborator cu volum|
|crt.|                               |mediu de activitate| mare de activitate|
|    |                               |      (bucati)     |      (bucati)     |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  1.| Set de site pentru verificarea|                   |                   |
|    | gradului de maruntire         |                   |                   |
|    | a solului                     |         1         |          1        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  2.| Termometre cu alcool (mercur) |      Cate unul pentru fiecare aparat  |
|    | etalonate pentru verificarea  |               verificat               |
|    | modului de functionare a      |                                       |
|    | camerelor sau cabinetelor de  |                                       |
|    | germinat si a etuvelor        |                                       |
|____|_______________________________|_______________________________________|
|  3.| Cabinete germinatoare cu      | Numarul si        | Numarul si        |
|    | temperatura reglabila         | capacitatea lor   | capacitatea lor   |
|    |                               | vor fi corelate cu| vor fi corelate cu|
|    |                               | speciile analizate| speciile analizate|
|    |                               | si cu cerintele   | si cu cerintele   |
|    |                               | impuse de acestea | impuse de acestea |
|    |                               | (minimum 3)       | (minimum 4)       |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  4.| Termometre inregistratoare    |   Cate unul pentru fiecare camera de  |
|    |                               |   germinatie sau cabinet germinator   |
|____|_______________________________|_______________________________________|
|  5.| Etuve pentru preuscare si     |                   |                   |
|    | sterilizare                   |         2         |          3        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  6.| Nisa filtranta                |         1         |          1        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  7.| Balanta cu precizie de        |                   |                   |
|    | 0,1 zecimale                  |         1         |          1        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  8.| Trusa cu greutatile etalon    |                   |                   |
|    | aferente balantei             |         1         |          1        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  9.| Cantar de capacitate 10 kg    |         1         |          1        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
| 10.| Aparat pentru determinarea    |                   |                   |
|    | pH-ului                       |         1         |          1        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
| 11.| Recipiente de stocare probe,  |                   |                   |
|    | tavi, godeuri, rafturi etc.   |         -         |          -        |
|____|_______________________________|___________________|___________________|

    4. Sectorul de stare fitosanitara:
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |          Aparatura            |Laborator cu volum | Laborator cu volum|
|crt.|                               |mediu de activitate| mare de activitate|
|    |                               |      (bucati)     |      (bucati)     |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  1.| Microscop performant          |         1         |         1         |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  2.| Lupa binoculara               |         1         |         1         |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  3.| Nisa filtranta*)              |         1         |         1         |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
|  4.| Vase Petri, lamele,           |                   |                   |
|    | pensete etc.                  |         -         |         -         |
|____|_______________________________|___________________|___________________|
    *) In cazul unor laboratoare cu volum mediu de activitate poate fi utilizata cand este nevoie nisa filtranta din dotarea celorlalte laboratoare (puritate sau germinatie).

    Un laborator trebuie sa mai detina magazie de pastrare a probelor.
    In cazul cand se fac si alte determinari, laboratorul se va dota cu aparatura specifica determinarii pe care o executa.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 506/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 506 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu