Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5 din 23.02.2019

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 98 din 07 februarie 2019SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. m) şi ale art. 10 alin. (1) lit. t) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 26 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins: ORDIN pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de control desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi a Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de investigaţii desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1
(1) Se aprobă Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de control desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de investigaţii desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzut în anexa nr. 2.
(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
3. Titlul anexei, care devine anexa nr. 1, se modifică şi va avea următorul cuprins: REGULAMENT de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de control desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 4. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul IIOperatorii economici şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi în domeniul energiei duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora. Articolul III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Dumitru ChiriţăBucureşti, 23 ianuarie 2019. Nr. 5. ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 62/2013) REGULAMENT de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de investigaţii desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1
(1) Prezentul regulament stabileşte regimul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de natură contravenţională constatate în activitatea de investigaţii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (REMIT).
(2) Nu fac obiectul prezentului regulament abaterile de la reglementările emise în sectorul energiei care, potrivit legislaţiei în materie, constituie infracţiuni şi nici constatările încălcărilor de lege care fac obiectul acţiunilor de control prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de control desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013, cu modificările ulterioare.
Capitolul II Domeniul de aplicare Articolul 2Prevederile prezentului regulament se aplică: a)persoanelor juridice titulare de licenţe/autorizaţii acordate de către ANRE care efectuează tranzacţii pe piaţa angro de energie; b)clienţilor finali din sectorul energiei care efectuează tranzacţii pe piaţa angro de energie; c)persoanelor fizice care au calitatea de conducători/ administratori/directori şi altor angajaţi ai participanţilor la piaţă ori asociaţiilor de participanţi la piaţă supuşi investigaţiei. Articolul 3Aplicarea prevederilor prezentului regulament este asigurată de către personalul cu atribuţii de investigaţie, denumiţi investigatori, desemnaţi de către preşedintele ANRE pentru desfăşurarea activităţii de investigaţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 4
(1) Termenii şi noţiunile utilizate sunt definite în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
(2) Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, din REMIT şi din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017.
Articolul 5Aplicarea prevederilor prezentului regulament se face în concordanţă cu dispoziţiile următoarelor acte normative: a)Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; b)Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control; c)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare; d)Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; e)REMIT; f)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie; g)alte acte normative din sectorul energiei, aflate în vigoare.
Capitolul III Desfăşurarea activităţii de investigaţie Articolul 6Activitatea de investigaţie are ca obiect identificarea practicilor abuzive care afectează piaţa angro de energie, respectiv încălcarea prevederilor REMIT, în cazul: a)realizării de tranzacţii bazate pe informaţii privilegiate în sensul prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din REMIT; b)manipulării pieţei sau tentativei de manipulare a pieţei angro de energie în sensul prevederilor art. 5 din REMIT; c)nerespectării obligaţiilor de publicare a informaţiilor privilegiate, de raportare a datelor şi de înregistrare în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1)-(3), art. 8 alin. (1) şi (5), respectiv art. 9 alin. (1) şi (5) din REMIT; d)nerespectării de către persoanele care efectuează tranzacţii cu titlu profesional a obligaţiilor ce le revin în temeiul art. 15 din REMIT. Articolul 7ANRE efectuează investigaţii după cum urmează: a)din oficiu; b)ca răspuns la o plângere formulată de o persoană fizică sau juridică afectată în mod real şi direct de o potenţială încălcare a prevederilor legale privind buna funcţionare a pieţei angro de energie; c)la solicitarea Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare în domeniul Energiei (ACER). Articolul 8
(1) După declanşarea investigaţiei, investigatorii pot efectua inspecţii/inspecţii inopinate, fiind abilitaţi cu drepturi de investigare. Inspecţia inopinată se poate desfăşura în spaţiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care operatorii economici le deţin legal, de către investigatorii desemnaţi de preşedintele ANRE prin decizie şi mandat de investigaţie, numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor legale.
(2) Activitatea de inspecţie cu caracter inopinat constă în verificarea autorizată, la faţa locului.
(3) Activitatea de inspecţie/inspecţie inopinată presupune ridicarea şi obţinerea, în orice formă, de informaţii, copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau din alte evidenţe legate de activitatea operatorului economic, echipei de investigaţie revenindu-i obligaţia de a certifica preluarea acestora într-un proces-verbal de constatare şi inventariere.
(4) În cazul în care inspecţia inopinată se efectuează în orice alte spaţii, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport aparţinând conducătorilor, administratorilor, directorilor şi altor angajaţi ai operatorilor economici ori asociaţiilor de operatori economici supuşi investigaţiei, aceasta se realizează în baza deciziei de împuternicire emise de preşedintele autorităţii competente şi cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta, conform prevederilor art. 88 alin. (1) şi art. 187 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 18 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017.
(5) Activitatea de investigaţie acoperă, în totalitate sau în mare parte, prin tematica sa, atribuţiile şi responsabilităţile esenţiale conferite prin actele normative în vigoare persoanelor prevăzute la art. 3.
(6) Inspecţia/inspecţia inopinată se desfăşoară între orele 8,00 şi 18,00 şi trebuie efectuată în prezenţa reprezentantului legal al operatorului/operatorilor economic/economici şi/sau persoanei/persoanelor împuternicite de către aceştia sau, după caz, a persoanelor prevăzute la alin. (4). Inspecţia/inspecţia inopinată poate continua şi după ora 18,00 numai cu acordul scris al persoanelor menţionate în antecedenţă.
(7) Comunicările dintre persoana inspectată şi avocatul său, realizate în scopul şi în interesul exercitării dreptului la apărare, se supun prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.
Articolul 9
(1) Activitatea de investigaţie şi/sau activitatea de inspecţie/inspecţie inopinată se efectuează de către o echipă de investigaţie formată din cel puţin 2 membri, împuterniciţi prin decizie şi mandat de către preşedintele ANRE, şeful echipei de investigaţie fiind numit din cadrul compartimentului cu atribuţii de investigaţie.
(2) Echipa de investigaţie/inspecţie/inspecţie inopinată este formată, de regulă, din persoane care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului cu atribuţii de investigaţie din cadrul ANRE. În funcţie de tematica investigaţiei, în componenţa echipei de investigaţie pot fi desemnate persoane din cadrul oricărui compartiment de specialitate al ANRE.
(3) Echipa de investigaţie/inspecţie/inspecţie inopinată este condusă de către un şef de echipă nominalizat în decizia preşedintelui ANRE şi în mandatul de investigaţie, care răspunde de modul de desfăşurare a investigaţiei.
(4) Cel puţin unul dintre membrii echipei de investigaţie/inspecţie/inspecţie inopinată trebuie să aibă calitatea de agent constatator.
Articolul 10Pe timpul desfăşurării activităţii de investigaţie, membrii echipei de investigaţie prevăzute la art. 9 alin. (2) au, în principal, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 17-19 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017. Articolul 11Pe timpul desfăşurării activităţii de investigaţie, persoanele prevăzute la art. 2 au, în principal, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 21 şi 22 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017. Articolul 12
(1) În urma oricărei investigaţii, sub coordonarea şefului echipei de investigaţie, echipa întocmeşte un raport de investigaţie, care conţine descrierea clară şi detaliată a acţiunilor de investigaţie întreprinse, prezentarea situaţiei de fapt şi de drept, faptele şi posibilele abateri, acţiunile/măsurile luate de participantul la piaţă pe parcursul investigaţiei, concluziile investigaţiei, punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa, obiecţiunile acestuia cu privire la raportul de investigaţie, recomandările formulate de echipa de investigaţie, măsurile propuse şi propunerile de sancţionare a participantului la piaţă.
(2) Raportul de investigaţie întocmit de către echipa de investigaţie este comunicat participantului la piaţă investigat, în vederea formulării de obiecţiuni cu privire la conţinutul acestuia. Obiecţiunile, propunerile de remediere se vor transmite ANRE în termen de 15 zile de la data comunicării.
(3) Raportul de investigaţie se semnează de către toţi membrii echipei de investigaţie şi se supune aprobării preşedintelui ANRE, după consultarea comisiei de analiză, constituită potrivit dispoziţiilor art. 8 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017.
(4) După aprobarea raportului de investigaţie, preşedintele ANRE dispune prin decizie măsuri în sarcina participantului la piaţă investigat, sancţionarea contravenţională a acestuia, după caz, respectiv cuantumul amenzii aplicate.
Articolul 13
(1) În funcţie de gravitatea sau natura abaterii constatate, membrii echipei de investigaţie propun preşedintelui ANRE, prin raportul de investigaţie, odată cu sancţionarea, şi suspendarea/retragerea licenţei/autorizaţiei emise contravenientului.
(2) Măsura suspendării sau retragerii licenţei/autorizaţiei se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE.
Articolul 14Preşedintele ANRE convoacă comisia de analiză cu rol de consultare, stabilită prin ordin, pentru analizarea rezultatelor investigaţiei şi a propunerilor, formulate de către echipa de investigaţie. Articolul 15
(1) Raportul final conţinând rezultatele investigaţiei şi decizia preşedintelui ANRE cu măsurile stabilite sunt comunicate participantului la piaţă în termen de 15 zile de la finalizarea investigaţiei.
(2) În cazul în care au fost constatate contravenţii, odată cu transmiterea deciziei de închidere a investigaţiei, contravenientului i se va comunica data la care trebuie să se prezinte la sediul ANRE în vederea aplicării sancţiunii contravenţionale.
(3) În cazul în care, în urma finalizării investigaţiei, se constată că nu există indicii temeinice cu privire la încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri şi/sau sancţiuni de către ANRE participantului la piaţă, aceasta, prin decizie a preşedintelui, închide investigaţia şi informează de îndată părţile implicate.
(4) Decizia de aprobare a raportului de investigaţie poate fi atacată în contencios administrativ.
Capitolul IVConstatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale Articolul 16Contravenţiile săvârşite de către participanţii la piaţa angro de energie sunt prevăzute de prevederile art. 93 alin. (1) şi art. 194 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 17Ca urmare a inspecţiei/inspecţiei inopinate/investigaţiei, membrii echipei de investigaţie, în calitate de agenţi constatatori, constată şi aplică sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 18În urma finalizării activităţii de investigaţie, în situaţia în care echipa de investigaţie constată fapte susceptibile a constitui contravenţii, aceştia prezintă în raportul de investigaţie propunerea de sancţionare, precum şi cuantumul amenzii ce urmează a fi aplicat contravenientului. Articolul 19
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, potrivit art. 17, revine investigatorilor, care deţin calitatea de agent constatator conform deciziei preşedintelui ANRE.
(2) Calitatea de agent constatator este atestată prin legitimaţie, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
(3) Agenţii constatatori încheie pentru contravenţiile constatate, în urma finalizării inspecţiei/inspecţiei inopinate sau investigaţiei, un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
Articolul 20
(1) Procesul-verbal prevăzut de art. 19 alin. (3) se redactează în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.
(2) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se întocmeşte de către membrii echipei de investigaţie împuterniciţi în acest sens.
(3) Procesul-verbal prevăzut la art. 19 alin. (3) se semnează pe fiecare pagină de către membrii echipei de investigaţie, care îndeplinesc calitatea de agent constatator, respectiv de reprezentantul legal al contravenientului sau contravenient, şi se înregistrează la sediul ANRE şi la sediul contravenientului, după caz.
(4) Dacă reprezentantul legal al contravenientului sau contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, o copie se înmânează acestuia, făcându-se menţiune în acest sens în procesul-verbal. Reprezentantul legal al contravenientului sau contravenientul semnează de primire.
(5) În momentul încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 19 alin. (3), membrii echipei de investigaţie sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa reprezentantului legal al contravenientului sau contravenientului dreptul de a face obiecţii cu privire la conţinutul actului de constatare şi sancţionare, eventualele obiecţii fiind consemnate la rubrica „Alte menţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.
Articolul 21
(1) În cazul în care reprezentantul legal al contravenientului sau contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze, membrii echipei de investigaţie fac menţiune despre aceste împrejurări în cadrul procesului-verbal, care trebuie să fie confirmate de un martor.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), procesul-verbal cuprinde inclusiv datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.
(3) Nu poate avea calitate de martor un alt agent constatator sau alt membru al echipei de investigaţie.
(4) În lipsa unui martor, membrii echipei de investigaţie vor preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.
Articolul 22
(1) Procesul-verbal prin care se constată contravenţia şi se sancţionează participantul la piaţă şi/sau administratorul/angajatul acestuia, persoana fizică investigată în baza autorizării judiciare, trebuie să cuprindă următoarele elemente: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea, numărul de legitimaţie şi instituţia din care face parte agentul constatator; denumirea operatorului economic sancţionat, sediul social, numărul de înregistrare al acestuia, codul de înregistrare fiscală; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă al semnatarului procesului-verbal având calitatea de reprezentant legal; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal al contravenientului persoană fizică; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; amenda aplicată, termenul şi modalitatea de plată; obiecţii cu privire la conţinutul actului de constatare; termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa competentă să soluţioneze contestaţia.
(2) Odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, agenţii constatatori dispun măsuri şi termene de conformare pentru restabilirea legalităţii, respectiv remedierea unei situaţii existente neconforme.
(3) Contravenientului îi revine obligaţia de îndeplinire, în termen, a măsurilor dispuse de către echipa de investigaţie.
Articolul 23
(1) Un exemplar al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se înmânează contravenientului, iar dacă acesta nu este prezent sau, deşi este prezent, refuză ori nu poate să primească procesul-verbal, acesta i se comunică în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii.
(2) Comunicarea se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poştale, cu aviz/confirmare de primire, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Afişarea procesului-verbal se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
(3) Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal de afişare semnat de cel puţin un martor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.
Articolul 24
(1) Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancţiune pentru contravenţia săvârşită, stabilită prin proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, se achită de contravenient prin numerar sau prin intermediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege.
(2) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(3) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi sancţionare a acesteia, neatacat în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
(4) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei este titlu de creanţă şi înştiinţare de plată.
Articolul 25O copie după dovada achitării amenzii se transmite ANRE în maximum 15 zile de la comunicarea procesului-verbal sau în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, pentru a fi ataşată dosarului cauzei. Dovada plăţii se comunică ANRE în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 26
(1) În caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitării amenzii stabilite prin procesul-verbal, ANRE transmite copia acestuia la organele de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul, spre executare, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de contestare ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a soluţionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit definitivă, spre executare, conform anexei nr. 5 la prezentul regulament.
(2) În cazul în care contravenientul a formulat plângere împotriva procesului-verbal prin care a fost aplicată sancţiunea contravenţională, ANRE transmite, la finalizarea procedurii judiciare, organelor de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală copia hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, în cazul respingerii acţiunii contravenientului sau al reducerii cuantumului amenzii aplicate.
Articolul 27
(1) Contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii.
(2) Plângerea poate fi depusă la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
(3) Controlul aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare este de competenţa exclusivă a instanţei judecătoreşti.
Capitolul VDispoziţii finale Articolul 28Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 29Răspunderea agenţilor constatatori şi/sau a membrilor echipei de investigaţie pentru constatările efectuate şi documentele întocmite este individuală, în funcţie de caz. Articolul 30
(1) Orice persoană care efectuează cu titlu profesional tranzacţii pe piaţa de energie angro şi care are motive întemeiate să suspecteze că o tranzacţie ar putea încălca buna funcţionare a pieţei angro de energie are obligaţia să anunţe fără întârziere ANRE cu privire la aceasta.
(2) Notificarea poate fi efectuată şi de orice altă persoană fizică sau juridică afectată în mod real şi direct de o potenţială încălcare a prevederilor legale privind buna funcţionare a pieţei angro de energie.
Articolul 31Persoanele juridice răspund contravenţional pentru contravenţiile săvârşite în numele acestora de către reprezentanţii acestora, dacă aceştia din urmă sunt vinovaţi de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a dispoziţiilor actelor normative ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii pentru desfăşurarea unor anumite activităţi în sectorul energiei. Articolul 32Sancţiunea contravenţională nu absolvă contravenientul de îndeplinirea obligaţiei pentru care a fost sancţionat. Articolul 33Serviciul investigaţii din cadrul ANRE are obligaţia de a menţine evidenţa proceselor-verbale încheiate. Articolul 34Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA Nr. 1la regulament DEFINIŢII a)Agent constatator - persoana împuternicită de către preşedintele ANRE să constate şi să sancţioneze abaterile de la reglementările emise în sectorul energiei, să dispună măsuri pentru prevenirea, stoparea şi/sau remedierea efectelor produse de încălcarea prevederilor legale b)Contravenţie - încălcare a dispoziţiilor unei legi, ale unui regulament etc., care se sancţionează cu amendă şi sancţiune administrativă complementară, în funcţie de caz c)Echipă de investigaţie - echipă formată din două sau mai multe persoane angajate în cadrul ANRE, din care cel puţin una are calitatea de investigator şi agent constatator d)Mandat de investigaţie - document prin care se autorizează membrii unei echipe de investigaţie să efectueze o activitate de investigaţie şi în cuprinsul căruia se indică obiectul şi scopul investigaţiei e)Măsură de conformare - măsură corectivă, obligatorie, dispusă în urma unei investigaţii, pentru restabilirea legalităţii şi/sau aplicarea corectă a reglementărilor sau în vederea remedierii unei situaţii existente neconforme f)Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor - document care se întocmeşte de către unul sau mai mulţi investigatori având calitatea de agenţi constatatori, în vederea aplicării sancţiunii contravenţionale unei persoane fizice sau juridice, atunci când, în urma unei investigaţii, se constată că aceasta a săvârşit una sau mai multe fapte care, potrivit legii, constituie contravenţii g)Raport de investigaţie - document unilateral, care se întocmeşte de către echipa de investigaţie, în care sunt consemnate datele, informaţiile, verificările, documentele şi concluziile activităţii de investigaţie h)Sectorul energiei - piaţa şi sectorul energiei electrice şi/sau gazelor naturale i)Serviciul investigaţii - structură din cadrul ANRE, în ale cărei atribuţii intră obiectivele activităţii de investigaţii ANEXA Nr. 2la regulament LEGITIMAŢIE DE SERVICIU Împuternicire investigator ca agent constatator Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei model şi conţinut-cadru -Faţă ANEXA Nr. 3la regulament PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiilor Nr. ........./............... model -Încheiat în ziua ....., luna ..............., anul ........, ora ......., la sediul ........ ................ ................ ............ din municipiul ........ ........ ............., str. ........ ................ ............... nr. ........, judeţul/sectorul ........ ........ ......... Subsemnaţii ........ ................ ................ ................ ........ ........, având funcţia de investigatori în cadrul (numele, prenumele) Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în calitate de agenţi constatatori, posesori ai legitimaţiilor nr. ......., împuterniciţi de către ANRE, cu sediul în municipiul Bucureşti, ........, sectorul 2, prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ............./........ ........... şi Mandatul de investigaţie nr. ............./........ ..........., în urma inspecţiei/inspecţiei inopinate/investigaţiei efectuate în ziua de/perioada ........ luna ....... anul ......., ora ......., ca urmare a investigaţiei declanşate la operatorul economic ........ ................ ................ ................ ................ ..............., (denumirea persoanei juridice) cu sediul social în municipiul ........ ................ ........ ............, str. ........ ................ ................ ........ nr. ....., număr de înmatriculare în registrul comerţului ........ ........ ........, atribut fiscal RO şi cod unic de înregistrare ........ ........ ........., reprezentată legal de către domnul/doamna ........ ................ ........ ........., cu domiciliul în municipiul ........ ................ .............., str. ........ ................ ........... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........ ........ ............, identificat cu CI seria ..... nr. ................, CNP ........ ................ ........, eliberată de .............. la data de ............., am constatat că a săvârşit următoarele: Descrierea faptei: În data de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... De săvârşirea acestor fapte se face vinovată: PERSOANA FIZICĂ - ........ ................ ................ ................ ................ ............, cu domiciliul în (numele, prenumele) municipiul ........ ................ .........., str. ........ ................ ........... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........ ........ ............., identificat cu CI seria .... nr. .............., CNP ........ ................ ..............., eliberată de ............... la data de ..............., având funcţia/calitatea de ........ ................ ......... în cadrul societăţii ........ ................ ................ ................ ........... PERSOANA JURIDICĂ - ........ ................ ................ ................ ........ ..........., cu sediul social în (denumirea operatorului economic) municipiul ........ ........ ............., str. ........ ................ ............. nr. ....., număr de înmatriculare în registrul comerţului ........ ........., atribut fiscal RO şi cod unic de înregistrare ........ ........., reprezentată legal de către domnul/doamna ........ ................ ................ ................ ........, cu domiciliul în municipiul ........ ........ ............., (numele, prenumele) str. ........ ........ ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........ ................ ........, identificat cu CI seria .... nr. ................, CNP ........ ................ ........, eliberată de ............ la data de ............., funcţia/calitatea de ........ ........ ............... în cadrul societăţii ........ ................ ................ ................ .......... Fapta de mai sus constituie contravenţie potrivit prevederilor art. ... alin. ... pct. ... lit. ... din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........", şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. ... alin. ... pct. ... lit. ... din acelaşi act normativ, cu amendă de la ........ ................ ................ ........ ......... lei la ........ ................ ................ ............... lei. (cifre/litere) (cifre/litere) În consecinţă, pentru fapta săvârşită, stabilesc sancţionarea domnului/doamnei ........ ................ ............./ (numele, prenumele) operatorului economic ........ ................ ........ .............. cu amendă în cuantum de ........ ........ ............... lei, (denumirea operatorului economic) (cifre/litere) în conformitate cu prevederile art. ... alin. ... pct. ... lit. ... din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Contravenientul are posibilitatea să achite, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, în cuantum de ........ ........ ........ lei, în conformitate cu prevederile art. ... alin. ... pct. ... lit. ... din Legea energiei electrice (cifre/litere) şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Amenda se va achita în contul bugetului local (venituri din amenzi aplicate potrivit prevederilor legale) nr. ........ ........ ........., deschis la trezoreria municipiului ........ ................ ........., sau bugetului de stat (venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate), numărul ........ ........ ......... deschis la trezoreria ........ ........ ........., în a cărei rază teritorială se află sediul social al operatorului economic ........ ................ ........ ............ . (denumirea operatorului economic) Dovada plăţii se va prezenta la ANRE în termen de 15 zile de la comunicarea/înmânarea prezentului proces-verbal. Fapta a fost săvârşită în data/perioada ........ ........ .............., fiind constatată în data de ........ ............, ca urmare a inspecţiei din cadrul investigaţiei desfăşurate în mod inopinat sau finalizării investigaţiei, în baza împuternicirii date prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ............./........ ........... şi Mandatul de investigaţie nr. ............./........ ........... Potrivit art. 93 alin. (7)/art. 195 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de prescripţie pentru aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale este de 2 ani de la data săvârşirii faptei. Măsuri dispuse cu termene de conformare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Operatorul economic va face dovada îndeplinirii măsurilor dispuse prin prezentul proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, până la termenul precizat în antecedenţă. Deoarece contravenientul nu este prezent sau deşi este prezent, refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, acest aspect este confirmat de domnul/doamna ........ ................ ................ ........ .........., domiciliat/ă în localitatea ........ ........ ............... str. ........ ................ ................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........ ........ .............., identificat/ă cu CI seria .... nr. ..............., CNP ........ ........ ........., eliberat de .............. la data de ........ .........., în calitate de martor. În acest caz, procesul-verbal va fi comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data încheierii, prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puţin un martor. Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate formula obiecţiuni care vor fi completate la rubrica „Alte menţiuni". Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Contravenientul poate face plângere împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei va fi depusă la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. În termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal, contravenientul poate achita voluntar amenda. Amenda care se cuvine bugetului de stat poate fi achitată, prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituţiile de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la unităţile Trezoreriei Statului, iar amenda cuvenită bugetelor locale poate fi achitată, prin mijloace de plată online, prin instituţii de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă sau electronic, prin e-mail, autorităţii competente. În cazul în care amenda contravenţională se achită prin intermediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege, contravenientul are obligaţia de a prezenta extrasul de cont sau dovada de plată emisă de către sistemele de plăţi, în vederea identificării datei şi orei efectuării plăţii. Dovada plăţii se comunică ANRE în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă în acest termen contravenientul nu a achitat amenda, nu a exercitat nicio cale de atac legală împotriva prezentului proces-verbal, acesta din urmă constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei este titlu de creanţă şi înştiinţare de plată. Prezentul proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor conţine .............. (cifre/litere) pagini şi a fost încheiat în 2 (două) exemplare, o copie după acesta fiindu-i înmânată/comunicată contravenientului. Menţiuni privind împrejurările în care s-a semnat procesul-verbal: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Martor, Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ........., domiciliat în localitatea ........ ................ ................, str. ........ ................ ............. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap....., judeţul/sectorul ........ ........ ........., legitimat cu BI/CI seria ..... nr. ......., eliberat (ă) de ........ .........., CNP ........ ................ ............., confirm, ca martor, faptul că reprezentantul contravenientului nu s-a aflat de faţă la semnarea prezentului proces-verbal/a refuzat/nu a putut să semneze prezentul proces-verbal. Menţionez că nu am calitatea de agent constatator. Semnătură ........ ......... Menţiuni privind lipsa semnăturii martorului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............

Agent constatator Contravenient/ Reprezentant contravenient Martor
........ ................ ........ .............. (numele, prenumele investigatorului) Semnătura ........ .............. ........ ................ ................ ........ (denumirea operatorului economic) Am primit procesul-verbal: ........ ................ ................ ........ (numele, prenumele semnatarului) Semnătura ........ ............... Ştampila ........ ................ ................ ........ (numele, prenumele martorului) BI/CI seria ..... nr. ........ ........., eliberat(ă) de ........ ..............., CNP ........ ................ ............. Semnătura ........ ...............

NOTĂ: Cartuşul se va instala pe fiecare pagină, în partea de jos a acesteia. ANEXA Nr. 4la regulament PROCES-VERBAL de afişare a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor Nr. ........ din data ........... model -Subsemnaţii, ........ ................ ................ ................ ........ ..............., în calitate de investigatori, posesori ai legitimaţiilor nr. ........ ........ ..........., împuterniciţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. ........ ................ ..............., sectorul 2, prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ........../........ ......... şi Mandatul de investigaţie nr. ........../........ ........, constatând că reprezentantul operatorului economic ........ ................ ................ ................ .............., cu sediul social în municipiul ........ ................ ..............., (denumirea persoanei juridice) str. ........ ................ ........ ......... nr. ....., număr de înmatriculare în registrul comerţului ........ ........ ..........., atribut fiscal RO şi cod unic de înregistrare ........ ..........., în speţă dl/dna ........ ................ ................ ............, (numele, prenumele) în calitate de administrator/director/membru al directoratului/persoană împuternicită, identificat(ă) cu BI/CI/paşaport seria ...... nr. ..........., CNP ........ ........ ........., eliberat(ă) de .............. la data de .............*), nu este prezent(ă) pentru a semna/este prezent(ă), dar refuză să semneze Procesul-verbal de constatare şi sancţionare nr. ..........., încheiat la data de: ziua ..... luna ...... anul ......., am procedat la afişarea acestuia la intrarea în sediul principal/secundar al contravenientului**) din ........ ................ ................ ........ ........ . (adresa operatorului economic) Procedura afişării s-a desfăşurat în prezenţa martorului***), dl/dna ........ ................ ................ ..........., (numele, prenumele martorului) domiciliat în ........ ................ .............., str. ........ ................ ........ .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........ ........ ............, identificat (ă) cu BI/CI/paşaport seria .... nr. ..........., CNP ........ ............., eliberat(ă) de .............. la data de ........ ......... . Martorul nu are calitatea de investigator/agent constatator.

Agent constatator Martor
........ ................ ................ ................ ............... (numele, prenumele investigatorului) Semnătura ........ ............... Am asistat la afişarea procesului-verbal. ........ ................ ................ ................ ............... (numele, prenumele martorului) BI/CI seria .... nr. .........., eliberat(ă) de ..............., CNP ........ ................ ........ Semnătura ........ ...............

NOTĂ: Cartuşul se va instala pe fiecare pagină, în partea de jos a acesteia. *) În cazul în care investigatorii nu au putut obţine datele de identificare ale reprezentantului persoanei juridice, acestea nu vor fi menţionate. **) Adresa detaliată. ***) Procesul-verbal de afişare trebuie semnat de cel puţin un martor. ANEXA Nr. 5la regulament Model adresă informare Administraţia Finanţelor Publice pentru executarea silită a contravenientului ca urmare a neachitării amenzii contravenţionale Dlui ........ ................ ................ ................ ........ ............... Calitate ........ ................ ................ ................ ........ ......... ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE ........ ........ ........... Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) vă remite, anexat prezentei, în original, Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. ........./..............., încheiat de către agenţii constatatori împuterniciţi ai ANRE. Prin procesul-verbal mai sus menţionat, operatorul economic ........ ................ ................ ........ ..............., cu sediul social (denumirea operatorului economic) în municipiul ........ ................ ........ ............, str. ........ ................ ........ ............. nr. ...., judeţul/sectorul ........ ................ ........ ............., având codul unic de înregistrare ........ ........ ........, atribut fiscal RO şi nr. de ordine în registrul comerţului ........ ................ ........., a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de ........ ........ ............... lei. (cifre/litere) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. ........ ................ nu a fost atacat şi, în consecinţă, constituie titlu executoriu, putând fi pus în executare, în temeiul prevederilor art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedinte, ........ ........ ............. NOTĂ: În cazul în care procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiat ca urmare a activităţii de investigaţie a fost comunicat şi/sau transmis prin poştă, la adresă se ataşează confirmarea de primire.

ABONAMENTE LA PUBLICAŢIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC - Preţuri pentru anul 2019 -
Nr. crt. Denumirea publicaţiei Valoare (TVA 5% inclus) - lei
12 luni 3 luni 1 lună
1. Monitorul Oficial, Partea I 1.310 360 131
2. Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 1.640 150
3. Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.460 220
4. Monitorul Oficial, Partea a III-a 470 50
5. Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.880 170
6. Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.750 160
7. Monitorul Oficial, Partea a VII-a 600 55
8. Colecţia Legislaţia României 500 130
9. Colecţia Hotărâri ale Guvernului României 800 75

NOTĂ: Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică şi se achiziţionează pe bază de comandă.

ABONAMENTE LA PRODUSELE ÎN FORMAT ELECTRONIC - Preţuri pentru anul 2019 -
Produs Abonamentul FLEXIBIL (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părţi ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar Anual
Online/ Monopost Reţea 5 Reţea 25 Reţea 100 Reţea 300 Online/ Monopost Reţea 5 Reţea 25 Reţea 100 Reţea 300
AutenticMO 60 150 380 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220
ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000
Produs Abonamentul COMPLET (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părţi ale Monitorului Oficial)
Lunar Anual
Online/ Monopost Reţea 5 Reţea 25 Reţea 100 Reţea 300 Online/ Monopost Reţea 5 Reţea 25 Reţea 100 Reţea 300
AutenticMO 70 180 450 1.080 2.380 650 1.630 4.080 9.790 21.540
ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600
Colecţia Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părţile acestuia 70 lei/an

Preţurile sunt exprimate în lei şi conţin TVA. Mai multe informaţii puteţi găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteţi aplica online comanda.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu