Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.4945 din 31.07.2012

privind domeniile şi programele de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 09 august 2012SmartCity1

În baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 138 şi 140 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 29 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. Articolul 1Programele de studii universitare de masterat pentru care instituţiile de învăţământ superior pot organiza concurs de admitere în anul universitar 2012-2013 sunt cuprinse în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi la fiecare program de studii universitare de masterat este 50, cu excepţia programelor pentru care evaluarea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a stabilit o capacitate de şcolarizare mai mare. Articolul 3La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 şi 617 bis din 31 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane şi instituţiile de învăţământ superior menţionate în anexele nr. 1-3 vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Ecaterina Andronescu
ANEXA Nr. 1Domeniile şi programele de studii universitare de masterat care funcţionează legal în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat acreditate 1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice inteligente IF 120
Informatică în ingineria electrică IF 120
Ingineria produselor electrotehnice IF 120
Instrumentaţie şi sisteme avansate de măsurare IF 120
Nano şi microsisteme electromagnetice IF 120
Sisteme electrice avansate IF 120
2 Inginerie energetică Eficienţă energetică IF 120
Hidraulică tehnică şi hidroenergetică IF 120
Ingineria sistemelor electroenergetice IF 120
Inginerie nucleară IF 120
Sisteme termoenergetice IF 120
Surse regenerabile de energie IF 120
0 1 2 3 4
3 Ingineria mediului Ingineria mediului în energetică IF 120
Managementul mediului şi dezvoltare durabilă IF 120
Ingineria şi managementul sistemelor biotehnice IF 120
Inginerie şi management în protecţia mediului IF 120
Procedee moderne de protecţia mediului în industria materialelor IF 120
Ingineria mediului IF 120
4 Inginerie şi management Managementul sistemelor energetice IF 120
Antreprenoriat industrial IF 120
Calitate în inginerie şi managementul afacerilor IF 120
Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice IF 120
Ingineria şi managementul proiectelor complexe IF 120
Inginerie economică şi managementul afacerilor IF 120
Ingineria şi managementul producţiei materialelor metalice IF 120
Antreprenoriat, managementul şi ingineria afacerii IF 120
Calitatea produselor şi serviciilor industriale IF 120
Ingineria resurselor umane în organizaţiile industriale IF 120
Inginerie economică în activităţi industriale IF 120
Marketing industrial IF 120
Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie (în limba engleză) IF 120
Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie (în limba germană) IF 120
Dezvoltarea şi organizarea sistemelor mecatronice (în limba germană) IF 120
Ingineria sistemelor industriale (în limba franceză - Ingénierie des systèmes industrielles) IF 120
Inovare şi tehnologie integrativă (în limba engleză) IF 90
5 Ştiinţe inginereşti aplicate Informatică aplicată în energetică IF 120
Optometrie avansată IF 120
Materiale metalice pentru medicină IF 120
Fotonică şi materiale avansate IF 120
Logică matematică şi aplicaţii IF 120
Modele de decizie, risc şi prognoză IF 120
Sisteme dinamice optimale şi modele economico-financiare IF 120
Tehnologii optice IF 120
Biotehnologie IF 120
Inginerie medicală IF 120
6 Calculatoare şi tehnologia informaţiei Administrarea bazelor de date IF 120
Arhitecturi avansate de calculatoare IF 120
e-Government IF 120
Grafică, multimedia şi realitate virtuală IF 120
Ingineria sistemelor internet IF 120
Inteligenţă artificială (în limba engleză - Artificial intelligence) IF 120
Management în tehnologia informaţiei IF 120
Securitatea reţelelor informatice complexe IF 120
Servicii software avansate IF 120
Sisteme de calcul paralele şi distribuite (în limba engleză - Parallel and distributed computer systems) IF 120
Sisteme inteligente şi vederea artificială IF 120
Tehnici de analiză, modelare şi simulare pentru imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe IF 120
0 1 2 3 4
Informatică biomedicală (în limba engleză - Biomedical informatics) IF 120
Ingineria sistemelor de programe (în limba engleză - Software Engineering) IF 120
7 Ingineria sistemelor Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi IF 120
Automatică şi informatică industrială IF 120
Control avansat şi sisteme în timp real IF 120
Ingineria şi managementul serviciilor (în limba engleză - Service engineering and management) IF 120
Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri IF 120
Managementul şi protecţia informaţiei IF 120
Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii multimedia IF 120
Sisteme informatice integrate IF 120
Sisteme informatice în medicină IF 120
Sisteme inteligente de conducere IF 120
Tehnici avansate în domeniul semnalelor şi sistemelor IF 120
8 Inginerie electronică şi telecomunicaţii Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii IF 120
Comunicaţii mobile IF 120
Comunicaţii multimedia IF 120
Electronică şi informatică aplicată IF 120
Electronică şi informatică medicală IF 120
Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii IF 120
Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul IF 120
Managementul serviciilor şi reţelelor IF 120
Microelectronică avansată (în limba engleză - Advanced microelectronics) IF 120
Microelectronică şi nanoelectronică IF 120
Microsisteme IF 120
Optoelectronică IF 120
Reţele integrate de telecomunicaţii IF 120
Tehnici avansate de imagistică digitală IF 120
Tehnologii integrate avansate în electronica auto IF 120
Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei IF 120
Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale IF 120
Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor IF 120
Tehnologii software avansate pentru comunicaţii IF 120
Telecomunicaţii IF 120
Sisteme inteligente pentru transporturi IF 120
Sisteme telematice pentru transporturi IF 120
9 Inginerie mecanică Concepţie integrată în ingineria mecanică IF 120
Ingineria şi managementul calităţii şi mediului IF 120
Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice IF 120
Mecanică de precizie IF 120
Reabilitarea structurilor, materialelor şi mediului IF 120
Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate IF 120
0 1 2 3 4
Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale IF 120
Siguranţa şi integritatea structurilor IF 120
Controlul zgomotelor şi vibraţiilor IF 120
Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor agroalimentare IF 120
Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru maşini şi structuri mecanice IF 120
Fenomene de interacţiune vehicul-cale de rulare IF 120
Ingineria mediului şi managementul calităţii în domeniul feroviar IF 120
Vehicule feroviare de mari viteze IF 120
10 Mecatronică şi robotică Mecatronică avansată IF 120
Robotică IF 120
11 Inginerie industrială Concepţia integrată a sistemelor tehnologice (în limba franceză - Conception intégrée des systèmes technologiques) IF 120
Concepţie şi management în productică IF 120
Design industrial şi produse inovative IF 120
Echipamente pentru terapii de recuperare IF 120
Evaluarea calităţii materialelor şi produselor IF 120
Ingineria calităţii IF 120
Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale IF 120
Ingineria proiectării şi fabricării produselor IF 120
Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă IF 120
Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control IF 120
Inginerie avansată asistată de calculator IF 120
Managementul întreprinderilor industriale virtuale IF 120
Maşini şi sisteme de producţie IF 120
Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile IF 120
Grafică inginerească şi design IF 120
12 Relaţii internaţionale şi studii europene Studii culturale europene IF 120
13 Ştiinţe ale comunicării Comunicare managerială IF 120
14 Ştiinţe ale educaţiei Consilierea şi managementul carierei în domeniul profesional şi tehnic IF 120
15 Ingineria autovehiculelor Cercetare şi dezvoltare în ingineria autovehiculelor IF 120
Sisteme şi tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor IF 120
Sistemul integrat om-autovehicul-mediu IF 120
16 Ingineria transporturilor Logistica transporturilor IF 120
Management în transporturi IF 120
Transport şi trafic urban IF 120
17 Inginerie aerospaţială Avionică şi navigaţie aerospaţială IF 120
Inginerie şi management aerospaţial IF 120
Management aeronautic IF 120
Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului IF 120
Structuri aeronautice şi spaţiale IF 120
18 Ingineria materialelor Cercetarea şi expertizarea materialelor speciale IF 120
Procedee de obţinere a materialelor speciale IF 120
Procesarea materialelor metalice prin procedee speciale IF 120
0 1 2 3 4
Ştiinţa şi managementul încercării materialelor IF 120
Tehnici avansate de obţinere şi caracterizare a nanomaterialelor IF 120
Substanţe, materiale şi sisteme biocompatibile IF 120
19 Inginerie chimică Biocombustibili, biorafinării şi tehnologii conexe IF 120
Chimie alimentară IF 120
Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare IF 120
Expertiza produselor chimice, alimentare şi a materialelor IF 120
Ingineria proceselor chimice IF 120
Materiale compozite avansate cu destinaţii speciale IF 120
Micro şi nanomateriale IF 120
Produse farmaceutice şi cosmetice IF 120
Protecţia consumatorului, controlul calităţii produselor IF 120
Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale IF 120
Ştiinţa şi ingineria polimerilor IF 120
Ştiinţe chimice în educaţia continuă IF 120
Ştiinţele vieţii şi ecologie IF 120
20 Economie Politici economice europene IF 120
21 Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, Inginerie şi management) Managementul organizaţiilor educaţionale IF 120
22 Interdisciplinar (Ştiinţe inginereşti aplicate, Limbi moderne aplicate) Tehnologia traducerii automate (în limba franceză) IF 120

2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Inginerie civilă Dezvoltare urbană şi regională IF 120
Ingineria clădirilor IF 120
Inginerie structurală IF 120
Proiectarea construcţiilor civile şi industriale în zone seismice IF 120
Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii IF 120
Dezvoltare durabilă IF 120
Inginerie geotehnică IF 120
Inginerie hidraulică IF 120
Ingineria infrastructurii transporturilor IF 120
Poduri şi tuneluri IF 120
2 Inginerie şi management Managementul proiectelor în construcţii IF 120
3 Interdisciplinar (Inginerie civilă, Ştiinţe ale educaţiei) Tehnologii didactice asistate de calculator IF 120
0 1 2 3 4
4 Interdisciplinar (Inginerie şi management, Ştiinţe ale educaţiei) Management educaţional IF 120
5 Ingineria instalaţiilor Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri IF 120
Energie, confort şi dezvoltare durabilă IF 120
Tehnologii performante pentru protecţia mediului urban IF 120
6 Inginerie mecanică Echipamente pentru dezafectarea/demolarea construcţiilor şi reciclarea materialelor IF 120
Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă IF 120
Sisteme mecanice avansate IF 120
7 Inginerie geodezică Geomatica IF 120
Prelucrarea şi analiza datelor geospaţiale IF 120
Sisteme informaţionale în cadastru şi publicitate imobiliară IF 120
8 Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare specializată IF 120

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU“ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Urbanism Amenajarea teritoriului şi dezvoltare regională IF 120
Management urban pentru oraşe competitive IF 120
Mobilitate IF 120
Peisaj şi teritoriu IF 120
Proiectare urbană IF 120
2 Interdisciplinar (Urbanism şi Ştiinţe politice) Urbanism şi politici publice IF 120

4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Agronomie Agricultură durabilă IF 120
Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă IF 120
Consultanţă agricolă IF 120
Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură IF 120
Managementul şi expertiza fondului funciar IF 120
Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară IF 120
2 Inginerie şi management Agribusiness IF 120
Agribusiness IFR 120
Management în agroturism şi alimentaţie publică IF 120
Management în agroturism şi alimentaţie publică IFR 120
Management şi dezvoltare rurală IF 120
Management şi dezvoltare rurală IFR 120
Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar IF 120
Management şi audit intern IF 120
0 1 2 3 4
3 Horticultură Managementul conservării biodiversităţii IF 120
Modelarea şi conservarea peisajului vegetal urban IF 120
Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole IF 120
Tehnologii performante, management şi marketing vitivinicol IF 120
4 Ingineria produselor alimentare Biosecuritatea produselor alimentare IF 120
Tehnologii speciale în industria alimentară IF 90
5 Zootehnie Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice IF 90
6 Biotehnologii Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor în agricultură IF 120
Biotehnologii în protecţia mediului IF 120
7 Ştiinţe inginereşti aplicate Biotehnologie şi siguranţă alimentară IF 120
8 Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural IF 120
9 Interdisciplinar (Inginerie şi management şi ştiinţele educaţiei) Managementul formării continue în învăţământul agronomic IF 120

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor mici şi mijlocii IF 120
Consultanţă în afaceri IF 120
Consultanţă în afaceri (în limba engleză) IF 120
Master în administrarea afacerilor (în limba engleză - Executive master in business administration) IF 120
2 Ştiinţe administrative Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială IF 120
Administrarea resurselor instituţiilor culturale IF 120
Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane IF 120
Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ IF 120
Administraţie şi politici publice în Uniunea Europeană IF 120
Managementul informaţiei şi al documentelor IF 120
3 Biologie Antropologie evoluţionistă IF 120
Biochimie şi biologie moleculară IF 120
Biologie medicală IF 120
Biologie sistemică IF 120
Biotehnologie microbiană şi genetică IF 120
Fiziologie celulară şi biofizica membranelor IF 120
Neurobiologie IF 120
Taxonomie IF 120
4 Ştiinţa mediului Managementul integrat al capitalului natural IF 120
Sustenabilitatea complexelor socioecologice IF 120
Evaluarea integrată a stării mediului IF 120
Riscurile mediului aerian în sănătate (în limba engleză - Air-environment risks and health response) IF 120
0 1 2 3 4
5 Chimie Biomolecule IF 120
Chimia materialelor avansate (în limba engleză) IF 120
Chimia materialelor avansate IF 120
Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice IF 120
Chimie didactică IF 120
Chimie supramoleculară IF 120
Managementul calităţii în chimie IF 120
Poluarea chimică a mediului IF 120
Tehnici de măsurare în chimie IF 120
6 Interdisciplinar (Biologie, Fizică, Chimie) Abordarea integrată a ştiinţelor naturii IF 120
7 Drept Carieră judiciară IF 60
Dreptul Uniunii Europene IF 60
Drept internaţional public IF 60
Drept privat IF 60
Drept şi politici publice IF 60
Dreptul afacerilor IF 60
Dreptul muncii. Relaţii de muncă şi industriale IF 60
Instituţii şi proceduri de drept public IF 60
Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor (în limba franceză) IF 60
Ştiinţe penale IF 60
Drept fiscal IF 60
8 Filosofie Estetici aplicate în arta teatrală IF 120
Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii IF 120
Filosofie analitică IF 120
Filosofie analitică (în limba engleză) IF 120
Istoria şi circulaţia ideilor filosofice IF 120
Istoria şi filosofia ştiinţei IF 120
Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale IF 120
Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale IF 120
Program masteral în ştiinţe cognitive - Open mind (în limba engleză) IF 120
9 Fizică Biofizică IF 120
Biofizică medicală IF 120
Fizica atmosferei şi a pământului. Protecţia mediului IF 120
Fizica polimerilor IF 120
Fizică electronică şi metrologie IF 120
Fizică informatică IF 120
Fizică medicală IF 120
Fizică teoretică IF 120
Fotonică, spectroscopie, plasmă, laseri IF 120
Interacţii atomice nucleare, particule elementare, astrofizica şi aplicaţii IF 120
Interacţiunea radiaţiei cu materia (în limba engleză) IF 120
Materiale avansate şi nanostructuri pentru electronică şi optoelectronică IF 120
0 1 2 3 4
10 Fizică (Interdisciplinar) Materiale avansate cu aplicaţie în medicina dentară IF 120
11 Interdisciplinar (Fizică, Chimie) Surse de energie regenerabile şi alternative IF 120
Ştiinţa conservării/restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice şi chimice avansate IF 120
12 Interdisciplinar (Fizică, Chimie, Biologie) Nanoştiinţe IF 120
13 Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică aplicată avansată IF 120
14 Geografie Climatologie şi hidrologie IF 120
Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru IF 120
Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate IF 120
Managementul resurselor şi activităţilor turistice IF 120
Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale IF 120
Sisteme informaţionale geografice IF 120
Studii avansate în geografie IF 120
15 Inginerie geologică Evaluarea bazinelor de sedimentare şi a resurselor minerale IF 120
Geofizică IF 120
Geofizică aplicată (în limba engleză - Applied geophysics) IF 120
Inginerie geologică şi geotehnică ambientală IF 120
16 Interdisciplinar (Geologie şi ştiinţa mediului) Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural şi cultural IF 120
17 Interdisciplinar (Istorie, Filosofie) Istoria artei şi filosofia culturii IF 120
18 Interdisciplinar (Istorie, Limbă şi Literatură) Studii medievale IF 120
19 Istorie Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate IF 120
Istoria ideilor şi mentalităţilor IF 120
Istoria şi practica relaţiilor internaţionale IF 120
Istorie şi civilizaţie IF 120
Politică şi societate în secolul al XX-lea IF 120
România în secolul al XX-lea IF 120
Studii moderne IF 120
Studii sud-est europene IF 120
20 Relaţii internaţionale şi studii europene Tehnici diplomatice IF 120
21 Ştiinţe ale comunicării Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice IF 120
Comunicare corporativă IF 120
Comunicare corporativă IFR 120
Jurnalism politic IF 120
Jurnalism tematic IF 120
Jurnalism tematic IFR 120
Managementul instituţiilor mass-media IF 120
Mass-media, dezvoltare, societate (în limba franceză - Médias, développement, société) IF 120
Producţie multimedia şi audiovideo IF 120
Ştiinţe ale comunicării - Jurnalism specializat IF 120
Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării IF 120
0 1 2 3 4
Consultanţă şi expertiză în publicitate IF 120
Gestionarea informaţiei în societatea contemporană IF 120
Modele de comunicare şi relaţii publice IF 120
22 Limbă şi literatură Cultură şi civilizaţie ebraică IF 120
Didactici ale disciplinelor filologice IF 120
Etnologie, antropologie culturală şi folclor IF 120
Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române IF 120
Studii literare româneşti IF 120
Teoria literaturii şi literatură comparată IF 120
Teoria şi practica editării IF 120
Comunicare de afaceri în contextul multicultural IF 120
Didactica limbilor străine - Fundamente şi strategii actuale IF 120
Discurs şi argumentare IF 120
Formarea interpreţilor de conferinţă IF 120
Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii IF 120
Literatura franceză - abordări antropologice IF 120
Management intercultural IF 120
Romanistică IF 120
Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi IF 120
Strategii comunicaţionale interculturale - literare şi lingvistice IF 120
Strategii comunicaţionale interculturale în Europa IF 120
Studii americane IF 120
Studii canadiene IF 120
Studii culturale balcanice IF 120
Studii culturale britanice IF 120
Studii culturale slave IF 120
Studii de cultură maghiară IF 120
Studii de cultură rusă şi limbă rusă pentru afaceri IF 120
Studii est asiatice IF 120
Studii franceze şi francofone IF 120
Traducere specializată şi studii terminologice IF 120
Traducerea textului literar contemporan IF 120
23 Studii culturale Cultură şi politică în context european şi internaţional IF 120
24 Interdisciplinar (Limbă şi literatură, Limbi moderne aplicate, Studii culturale) Studii religioase - Texte şi tradiţii IF 120
25 Limbi moderne aplicate Cultura şi limbajul organizaţiilor europene IF 120
26 Informatică Algoritmi şi bioinformatică IF 120
Baze de date şi tehnologii WEB IF 120
Baze de date şi programare WEB IFR 120
Inginerie software IF 120
Inteligenţă artificială IF 120
Programare declarativă IF 120
Sisteme distribuite IF 120
27 Matematică Algebră IF 120
Analiză matematică IF 120
0 1 2 3 4
Criptografie şi teoria codurilor IF 120
Geometrie IF 120
Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi biostatistică IF 120
Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi biostatistică IFR 120
Modelare matematică în ştiinţele naturii şi ştiinţa materialelor IF 120
28 Asistenţă socială Asistenţă socială şi consiliere în şcoală IF 120
Consiliere în asistenţa socială IF 120
Evaluare şi supervizare în asistenţa socială IF 120
Evaluarea programelor şi analiză de impact IF 120
Grupuri de risc şi servicii sociale de suport IF 120
Management de caz şi metode de intervenţie în asistenţă socială IF 120
Managementul serviciilor sociale şi de sănătate IF 120
Politici sociale în context european IF 120
Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri IF 120
Probaţiune IF 120
Psihologie socială aplicată IF 120
29 Interdisciplinar (Sociologie, Administraţie publică) Politici publice şi management în administraţia publică IF 120
30 Interdisciplinar (Sociologie, Asistenţă socială) Cercetare în sociologie (în limba engleză - Research in sociology) IF 120
31 Sociologie Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională IF 120
Cercetare sociologică avansată IF 120
Comunicare, mass-media şi societate (limba franceză) IF 120
Devianţă socială şi criminalitate IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
Managementul strategic al dezvoltării sociale IF 120
Sociologia consumului şi marketing IF 120
Sondaje de opinie, marketing şi publicitate IF 120
Studii de securitate IF 120
Studii de securitate IFR 120
Comunicare interculturală (limba franceză, limba engleză) IF 120
Management intercultural (limba franceză, limba engleză) IF 120
32 Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, Calculatoare şi tehnologia informaţiei) Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie IF 120
33 Psihologie Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei IF 120
Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor IF 120
Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală IF 120
Psihologia educaţiei IF 120
Psihologia muncii şi transporturilor IF 120
Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale IF 120
Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeutică IF 120
Psihologie organizaţională şi resurse umane IF 120
Sănătate ocupaţională şi performanţă în organizaţii IF 120
0 1 2 3 4
34 Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei IF 120
Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare IF 120
Formarea formatorilor IF 120
Managementul şi dezvoltarea carierei IF 120
Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale IF 120
Psihopedagogia şcolii incluzive IF 120
Strategii inovative de învăţare. Masterat didactic IF 120
Terapia logopedică în procesele de comunicare IF 120
Consiliere şcolară IFR 120
Management educaţional IFR 120
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie IFR 120
35 Ştiinţe politice Politica comparată (în limba engleză) IF 120
Politică europeană şi românească IF 120
Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european IF 120
Relaţii internaţionale IF 120
Studii europene IF 120
Teorie politică IF 120
36 Teologie Artă sacră în contemporaneitate IF 120
Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox IF 120
Doctrină şi cultură creştină IF 120
Exegeză şi ermineutică biblică IF 120
Istorie şi tradiţie creştină IF 120
Pastoraţie şi viaţă liturgică IF 120
Studii religioase şi educaţie creştină IF 120
Teologia şi misiunea socială a bisericii IF 120
Asistenţa socială a bisericii IF 120
Biserica în istoria lumii IF 120
Comunicare biblică şi eclesială IF 120
Teologie baptistă IF 120
37 Interdisciplinar (Studii culturale, Limbă şi literatură, Arhitectură) Societate, multimedia, spectacol (SMS) IF 120
Teoria şi practica imaginii (TPI) IF 120
38 Interdisciplinar (Sociologie, Administrarea afacerilor) Administrarea afacerilor (limba engleză) IF 120

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA“ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Sănătate Cercetări şi intervenţii operaţionale în managementul serviciilor medico-sociale şi al sănătăţii IF 120
Managementul sănătăţii publice şi al serviciilor de sănătate IF 60
Reabilitarea orală implanto-protetică IF 120
Biofizică medicală şi biotehnologie celulară IF 120

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Economie Analize şi strategii economice IF 120
Comunicare în afaceri IF 120
Economie europeană IF 120
Agrobusiness IF 120
Economia şi administrarea afacerilor agroalimentare IF 120
Economie ecologică IF 120
Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi regională IF 120
2 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) IF 120
Administrarea afacerilor (în limba franceză) IF 120
Administrarea afacerilor (în limba germană) IF 120
Administrarea afacerilor (în limba română şi engleză) IF 120
Finanţe şi control de gestiune (în limba franceză) IF 120
Management european al întreprinderilor mici şi mijlocii - în limbile română şi franceză IF 120
MBA româno-german „Management antreprenorial“ - în limba germană IF 120
Master of business administration Programul MBA româno-canadian (în limba engleză) IF 120
Administrarea afacerilor comerciale IF 120
Administrarea afacerilor în industria hotelieră IF 120
Administrarea afacerilor în turism IF 120
Business IF 120
Economia şi managementul serviciilor IF 120
Logistică IF 120
Management şi marketing în turism IF 120
Managementul calităţii IF 120
Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului IF 120
3 Management Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor IF 120
Economie bazată pe cunoştinţe şi management intreprenorial IF 120
Eficienţă şi risc în activitatea financiar investiţională IF 120
Management IF 120
Management şi marketing internaţional IF 120
Managementul afacerilor IF 120
Managementul afacerilor prin proiecte IF 120
Managementul proiectelor IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
Managementul serviciilor de sănătate IF 120
Managementul şi evaluarea investiţiilor IF 120
Dezvoltarea economică a întreprinderii IF 120
4 Marketing Cercetări de marketing IF 120
Managementul marketingului IF 120
Managementul relaţiilor cu clienţii IF 120
Managementul relaţiilor cu clienţii - EUCOREM (cu predare în limbile română, engleză, franceză) IF 120
0 1 2 3 4
Marketing internaţional IF 120
Marketing online IF 120
Marketing strategic IF 120
Marketing şi comunicare în afaceri IF 120
Relaţii publice în marketing IF 120
5 Cibernetică, statistică şi informatică economică Baze de date-suport pentru afaceri IF 120
Cibernetică şi economie cantitativă IF 120
E-Business IF 120
Informatică economică IF 120
Managementul informatizat al proiectelor IF 120
Securitate informatică IF 120
Sisteme informatice pentru managementul resurselor şi proceselor economice IF 120
Statistică IF 120
6 Finanţe Asigurări comerciale şi sociale IF 120
Bănci şi asigurări IF 120
Bănci şi politici monetare IF 120
Finanţe corporative IF 120
Finanţe publice IF 120
Finanţe şi bănci - DOFIN IF 120
Management financiar şi bursier - DAFI IF 120
Managementul riscului şi actuariat IF 120
Managementul sistemelor bancare IF 120
MBA în management financiar ASE-UNic (în limba engleză) IF 120
Pieţe de capital IF 120
7 Contabilitate Analiză financiară şi evaluare IF 120
Audit financiar şi consiliere IF 120
Concepte şi practici de audit la nivel naţional şi internaţional IF 120
Contabilitate internaţională IF 120
Contabilitate şi audit în instituţii bancare şi financiare IF 120
Contabilitate, audit şi informatică de gestiune (în limbile română şi engleză) IF 120
Contabilitate, control şi expertiză IF 120
Contabilitate, control, audit (în limba franceză) - CCA IF 120
Contabilitatea afacerilor (în limba engleză) - ACCA IF 120
Contabilitatea şi fiscalitatea patrimoniului IF 120
Economia proprietăţilor imobiliare IF 120
Tehnici contabile şi financiare de gestiune a afacerilor IF 120
8 Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale IF 120
Comunicare de afaceri în limba engleză IF 120
Comunicare de afaceri în limba franceză în context multicultural IF 120
Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică IF 120
Economie internaţională şi afaceri europene IF 120
Geopolitică şi relaţii economice internaţionale IF 120
Logistică internaţională IF 120
Managementul afacerilor internaţionale IF 120
Managementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene IF 120
0 1 2 3 4
Managementul proiectelor internaţionale IF 120
Managementul proiectelor internaţionale (în limba engleză) IF 120
Managementul riscului financiar internaţional IF 120
Managementul riscului în afaceri internaţionale - Tranzacţii comerciale IF 120
Managementul riscului în afaceri internaţionale - Tranzacţii financiare IF 120
Politici de dezvoltare internaţională IF 120
9 Ştiinţe administrative Administraţie publică şi integrare europeană IF 120
Administraţie şi management public IF 120
Managementul instituţiilor publice IF 120
Administraţie publică europeană (în limba engleză) IF 120

8. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Muzică Stilistică interpretativă, instrumentală şi vocală IF 120
Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase IF 120
Muzică şi cultură pop IF 120
Sinteză muzicologică IF 120
Stil şi limbaj compoziţional IF 120
Stilistică dirijorală IF 120

9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Arte vizuale Arte grafice IF 120
Educaţie prin arte vizuale IF 120
Fotografie şi imagine dinamică IF 120
Strategii de creaţie în pictură IF 120
Tehnici şi strategii de creaţie în sculptură IF 120
Artă murală IF 120
Arte textile ambientale IF 120
Ceramică-sticlă-metal IF 120
Design de interior şi pentru spaţiul public IF 120
Design de obiect şi comunicaţii vizuale IF 120
Spaţiul scenografic IF 120
Strategii de modă şi costum IF 120
Istorie şi metodologie în cercetarea imaginii IF 120
Metodologii de conservare şi restaurare a patrimoniului artistic IF 120

10. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE“ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Cinematografie şi media Arta imaginii de film IF 120
Arta montajului de film IF 120
Arta montajului şi a sunetului de film IF 120
Arta regiei de film IF 120
Film de animaţie IF 120
Filmologie IF 120
Producţie de film IF 120
Scenaristică IF 120
Arta sunetului de film IF 120
2 Teatru şi artele spectacolului Arta actorului IF 120
Arta regizorului de teatru IF 120
Arta scenografului IF 120
Artă coregrafică IF 120
Design, lumină şi sunet în artele spectacolului IF 120
Scriere dramatică IF 120
Teatrologie - management şi marketing cultural IF 120
Teatru de animaţie IF 120
Tehnologii digitale în spectacolul contemporan IF 120
Pedagogie teatrală IF 120

11. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Educaţie fizică şi sport Activităţi fizice adaptate IF 120
Activităţi motrice de timp liber IF 120
Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber IF 120
Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele sportive IF 120
Performanţă în sport IF 120
Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane IF 120
Nutriţie şi remodelare corporală IF 120
Recuperare-reeducare motrică şi somatofuncţională IF 120

12. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Ştiinţe administrative Managementul sectorului public IF 120
Managementul sectorului public IFR 120
0 1 2 3 4
Managementul sectorului public (în limba engleză) IF 120
Puterea executivă şi administraţia publică IF 120
Puterea executivă şi administraţia publică IFR 120
Spaţiul public european IF 120
Spaţiul public european IFR 120
Studii administrative europene IF 120
Studii administrative europene IFR 120
2 Ştiinţe ale comunicării Brand management şi comunicare corporatistă IF 120
Comunicare audiovideo IF 120
Comunicare managerială şi resurse umane IF 120
Comunicare managerială şi resurse umane IFR 120
Comunicare politică. Marketing politic şi electoral IF 120
Comunicare şi comportament organizaţional IF 120
Comunicare şi publicitate (în limba engleză) IF 120
Comunicare şi relaţii publice IF 120
Comunicare şi relaţii publice IFR 120
Management educaţional şi comunicare instituţională IF 120
Management educaţional şi comunicare instituţională IFR 120
Management şi comunicare în afaceri IF 120
Management şi comunicare în afaceri IFR 120
Management, dezvoltarea afacerilor şi comunicare (în limba engleză - Management, business development and communication) IFR 120
Managementul proiectelor IF 120
Managementul proiectelor IFR 120
Managementul proiectelor (în limba engleză) IF 120
Publicitate IF 120
Comunicare interculturală şi practici ale organizaţiilor neguvernamentale (în limba franceză) IF 120
Comunicare interculturală şi practici ale organizaţiilor neguvernamentale (în limba engleză) IF 120
Marketing, publicitate şi relaţii publice (în limba engleză) IF 120
3 Sociologie Antropologie IF 120
Studii fundamentale în sociologie IF 120
4 Ştiinţe politice Guvernare şi societate IF 120
Management şi guvernare IF 120
Politici de dezvoltare locală şi regională IF 120
Politici publice şi integrare europeană IF 120
Politici publice şi integrare europeană IFR 120
Politici, gen şi minorităţi IF 120
Relaţii internaţionale şi integrare europeană IFR 120
Ştiinţe politice IF 120
Teorie şi analiză politică IF 120
Analiza şi soluţionarea conflictelor IF 120
Masterat în evaluarea politicilor şi a programelor publice europene IF 120
Politică şi economie europeană IF 120
Relaţii internaţionale şi integrare europeană IF 120
Securitate şi diplomaţie (în limba engleză - Security and diplomacy) IF 120

13. UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918“ DIN ALBA IULIA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Istorie Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural IF 120
Preistoria spaţiului carpato-dunărean în contextul arheologiei sistemice IF 120
Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale IF 120
2 Limbă şi literatură Confluenţe literare şi culturale româno-franceze IF 120
Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române IF 120
Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane IF 120
Limba, literatura şi cultura engleză în context european IF 120
Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon IF 120
Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) IF 120
Literatură şi cultură românească în context european IF 120
3 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii IF 120
Administrarea dezvoltării regionale durabile IF 120
4 Contabilitate Auditul şi controlul agenţilor economici IF 120
Contabilitatea şi auditul în instituţii publice IF 120
Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale IF 120
5 Finanţe Bănci, asigurări şi pieţe financiare IF 120
6 Informatică Programare avansată şi baze de date IF 120
7 Marketing Marketing şi promovarea vânzărilor IF 120
8 Asistenţă socială Opera socială în instituţiile ecleziale IF 120
9 Drept Instituţii de drept privat IF 60
Instituţii de drept privat IF 120
Ştiinţe penale şi criminalistică IF 60
10 Ştiinţe administrative Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat IF 120
11 Ştiinţe ale educaţiei Management educaţional IF 120
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici IF 120
12 Teologie Consiliere pastorală IF 120
Teologie comparată IF 120
Mediere interculturală şi interreligioasă IF 120

14. UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Ingineria sistemelor Automatizări şi sisteme inteligente IF 120
2 Inginerie industrială Controlul şi expertiza produselor textile IF 120
Productica sistemelor industriale IF 120
3 Inginerie mecanică Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor feroviare IF 120
4 Ingineria mediului Evaluarea şi controlul calităţii mediului IF 120
5 Ingineria produselor alimentare Inginerie alimentară şi mediul înconjurător IF 120
Managementul calităţii produselor alimentare IF 120
0 1 2 3 4
6 Inginerie chimică Biotehnologii aplicate IF 120
7 Limbă şi literatură Limbă şi literatură. Tendinţe actuale IF 120
8 Ştiinţe administrative Administraţie publică în context european IF 120
9 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ şi turism IF 120
10 Contabilitate Administrarea financiar-contabilă a întreprinderii IF 120
Sisteme informatice de gestiune IF 120
11 Finanţe Buget public, pieţe financiare şi bănci IF 120
Finanţare şi management în administraţie publică IF 120
12 Management Strategii şi politici de management IF 120
13 Teologie Studii teologico-lingvistice IF 120
Teologie practică IF 120
Teologie sistematică IF 120
14 Informatică Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie IF 120
15 Asistenţă socială Servicii de asistenţă socială IF 120
16 Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia interactivă IF 120
Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică IF 120
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici IF 120

15. UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI“ DIN BACĂU

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Ingineria mediului Managementul protecţiei mediului în industrie IF 120
Procedee şi metode de măsurare în ingineria mediului IF 90
2 Ingineria produselor alimentare Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice IF 90
3 Inginerie chimică Concepţie, sinteză, analiză de molecule de interes biologic/ Conception, synthèse, analyse de molécules d’intérêt biologique IF 120
Materiale neconvenţionale în biotehnologii moderne IF 90
4 Inginerie energetică Conducerea şi informatizarea proceselor termo- şi electroenergetice IF 90
Echipamente şi tehnologii moderne în energetică IF 90
5 Inginerie industrială Managementul ciclului de viaţă al produsului IF 90
Managementul producţiei industriale IF 90
Optimizarea şi informatizarea proceselor şi echipamentelor de fabricaţie IF 90
Strategii în asigurarea calităţii în industrie IF 90
6 Inginerie mecanică Managementul şi optimizarea echipamentelor de proces IF 90
7 Inginerie şi management Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii IF 90
8 Interdisciplinar (Inginerie chimică, Ingineria produselor alimentare) Chimia şi ingineria valorificării bioresurselor IF 90
9 Interdisciplinar (Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Ingineria mediului, Mecatronică şi Robotică) Echipamente pentru reabilitare şi tehnologii asistive IF 120
0 1 2 3 4
10 Interdisciplinar (inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie şi management) Analiza structurilor mecanice IF 90
11 Mecatronică şi robotică Mecatronică avansată IF 90
12 Limbă şi literatură Cultură şi literatură română IF 120
Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive IF 120
Discurs şi comunicare IF 120
Limba engleză. Practici de comunicare (în limba engleză) IF 120
Limba franceză. Practici de comunicare (în limba franceză) IF 120
Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) IF 120
13 Educaţie fizică şi sport Activităţi motrice curriculare şi de timp liber IF 120
Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională IF 120
Performanţă sportivă IF 120
14 Biologie Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului IF 120
15 Informatică Informatică aplicată în ştiinţe şi tehnologie IF 120
16 Matematică Matematică didactică IF 120
Modele matematice şi sisteme informatice în domeniul financiar-bancar IF 120
17 Contabilitate Contabilitate, audit şi informatică de gestiune IF 120
18 Marketing Marketing şi comunicare în afaceri IF 120

16. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA“ DIN BRAŞOV

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Ingineria autovehiculelor Autovehiculul şi mediul IFR 120
Autovehiculul şi tehnologiile viitorului IF 120
Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul IF 120
2 Inginerie industrială Ingineria fabricaţiei inovative IF 120
Managementul calităţii IF 120
Ingineria sudării materialelor avansate IF 120
Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi protecţia mediului IF 120
3 Inginerie şi management Managementul afacerilor în industrie IF 120
4 Ingineria materialelor Ingineria şi managementul materialelor avansate - metalice, ceramice şi compozite IF 120
5 Ingineria sistemelor Sisteme avansate în automatică şi tehnologii informatice IF 120
6 Inginerie electrică Sisteme electrice avansate - în limba engleză (Advanced electrical systems) IF 120
7 Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate IF 120
8 Mecatronică şi robotică Informatica mediilor virtuale IF 120
Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicină IF 120
9 Silvicultură Management şi sisteme tehnice în exploatări forestiere IF 120
Managementul ecosistemelor forestiere IF 120
0 1 2 3 4
10 Inginerie forestieră Ecodesign de mobilier şi restaurare IF 120
Structuri avansate din lemn şi tehnologii inovative IF 120
11 Inginerie civilă Modernizare energetică în mediul construit IF 120
12 Inginerie mecanică Ecobiotehnologii agricole şi alimentare IF 120
Dezvoltarea şi optimizarea sistemelor tehnice şi tehnologice agroalimentare şi turistice IF 120
13 Informatică Tehnologii internet (în limba engleză) (Internet technologies) IF 120
Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft IF 120
14 Interdisciplinar (Informatică, Matematică) Tehnologii informatice IF 120
15 Matematică Structuri matematice fundamentale IF 120
16 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism IF 120
17 Cibernetică, statistică şi informatică economică Sisteme informatice integrate pentru afaceri IF 120
18 Contabilitate Audit intern IF 120
Politici contabile, audit şi control de gestiune IF 120
19 Economie şi afaceri internaţionale Relaţii economice internaţionale IF 120
20 Finanţe Management financiar-bancar IF 120
21 Interdisciplinar (Marketing, Administrarea afacerilor) Politici şi strategii de marketing IF 120
22 Management Management şi strategii de afaceri IF 120
Managementul afacerilor IF 120
23 Marketing Strategii de marketing IF 120
24 Psihologie Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională IF 120
Psihologia muncii, organizaţională şi resurse umane IF 120
Psihologia personalităţii IF 120
25 Ştiinţe ale educaţiei Resurse umane în educaţie. Formare şi management IF 120
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici IF 120
26 Educaţie fizică şi sport Activităţi sportiv-turistice şi de timp liber IF 120
Diagnoză şi prognoză psihomotrică IF 120
Educaţie fizică şi activităţi sportive de timp liber IF 120
Educaţie fizică - Managementul activităţilor formale, nonformale şi de recuperare a stării de sănătate IF 120
Performanţă sportivă şi management în sport IF 120
27 Muzică Meloterapie IFR 120
Stil şi performanţă în interpretarea instrumentală şi vocală IF 120
Tehnica şi arta muzicală din secolul al XX-lea IF 120
28 Sănătate Managementul infecţiilor nosocomiale IF 120
Managementul strategiilor preventive şi politici sanitare IF 120
Managementul şi strategiile îngrijirilor paliative IF 120
29 Limbă şi literatură Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american IFR 120
Editarea şi promovarea produselor culturale IF 120
Inovare culturală IF 120
Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism IFR 120
Scriere creatoare şi traducere literară IF 120
0 1 2 3 4
Studii de limba şi literatura română IF 120
Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) IF 120
Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) IF 120
Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) IF 120
30 Drept Drept privat aprofundat IF 120
Legislaţie comunitară şi carieră judiciară IF 120
Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi comunitar IF 120
Ştiinţe penale aprofundate IF 120
31 Sociologie Asistenţă şi dezvoltare comunitară IF 120
Gestiunea campaniilor de imagine IF 120
Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane IF 120

17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Calculatoare şi tehnologia informaţiei Complemente de ştiinţa calculatoarelor IF 120
Ingineria calculatoarelor IF 120
Inginerie software IF 120
Inteligenţă şi viziune artificială IF 120
Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite IF 120
Tehnologia informaţiei în economie IF 120
2 Ingineria sistemelor Controlul avansat al proceselor IF 120
Informatică aplicată IF 120
Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe IF 120
Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei IF 120
3 Inginerie civilă „ECO“ Infrastructuri pentru transporturi şi lucrări de artă IF 120
Ingineria infrastructurii transporturilor IF 120
Inginerie structurală IF 120
Construcţii durabile din beton IF 120
Inginerie geotehnică IF 120
Patologia şi reabilitarea construcţiilor IF 120
Ingineria tehnologiilor speciale în construcţii IF 120
4 Inginerie şi management Managementul proiectelor şi evaluarea proprietăţii IF 120
Antreprenoriat IF 120
Evaluarea proprietăţii IF 120
Ingineria şi managementul întreprinderii sustenabile IF 120
Managementul sistemelor logistice IF 120
Management şi inginerie în afaceri IF 120
Managementul inovării şi dezvoltării tehnologiei (Baia Mare) IF 120
5 Inginerie industrială Design industrial IF 120
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în industrie IF 120
Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă IF 120
0 1 2 3 4
Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă (în limba engleză - Virtual engineering for competitive manufacturing) IF 120
Managementul şi ingineria calităţii IF 120
Procese de producţie inovative şi management tehnologic IF 120
Procese de producţie inovative şi management tehnologic (în limba germană - Innovative produktionsprozesse und technologie-management) IF 120
Proiectare asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie IF 120
Tehnologii avansate de fabricaţie IF 120
Ingineria calităţii sistemelor tehnologice (Baia Mare) IF 120
Ingineria sistemelor flexibile de fabricaţie (Baia Mare) IF 120
6 Mecatronică şi robotică Robotică IF 120
Robotică (în limba engleză) IF 120
Ingineria sistemelor mecatronice IF 120
7 Inginerie electronică şi telecomunicaţii Circuite şi sisteme integrate IF 120
Inginerie electronică IF 120
Prelucrarea semnalelor şi imaginilor (în limba franceză) IF 120
Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale IF 120
Tehnologii multimedia IF 120
Telecomunicaţii IF 120
8 Inginerie electrică Managementul sistemelor electroenergetice moderne IF 120
Sisteme de monitorizare şi control în inginerie electrică IF 120
Sisteme şi structuri electrice avansate IF 120
Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator în ingineria electrică IF 120
Inginerie şi management în domeniul electric (Baia Mare) IF 120
Sisteme moderne în acţionări electromecanice (Baia Mare) IF 120
9 Ştiinţe inginereşti aplicate Ştiinţe inginereşti aplicate în medicină IF 120
10 Ingineria instalaţiilor Ingineria instalaţiilor IF 120
11 Ingineria autovehiculelor Automobilul şi mediul IF 120
Logistica transporturilor rutiere IF 120
12 Inginerie mecanică Energii regenerabile IF 120
Ingineria biosistemelor în agricultură şi industrie alimentară IF 120
Inginerie de precizie şi managementul calităţii IF 120
Managementul energiei termice IF 120
Managementul mentenanţei sistemelor mecanice (Baia Mare) IF 120
Proiectarea maşinilor şi echipamentelor (Baia Mare) IF 120
13 Ingineria materialelor Ingineria şi managementul procesării avansate a materialelor IF 120
Materiale, micro- şi nanotehnologii IF 120
Metalurgia pulberilor şi materiale avansate IF 120
Sudarea şi asigurarea calităţii materialelor IF 120
14 Ingineria mediului Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului IF 120
Managementul integrat al resurselor naturale şi al deşeurilor IF 120
Procedee avansate în protecţia mediului IF 120
Evaluarea impactului şi riscului pentru mediu (Baia Mare) IF 120
Antreprenoriatul dezvoltării durabile IF 120
Ingineria, dreptul şi economia dezvoltării durabile IF 120
Cultura tehnologică şi comunicarea în domeniul dezvoltării durabile IF 120
0 1 2 3 4
15 Asistenţă socială Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi (Baia Mare) IF 120
16 Filosofie Drepturile omului (Baia Mare) IF 120
17 Limbă şi literatură Dinamica limbii române contemporane (Baia Mare) IF 120
Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) (Baia Mare) IF 120
Literatura engleză pentru copii şi tineret (Baia Mare) IF 120
Literatura română şi modernismul european (Baia Mare) IF 120
18 Limbi moderne aplicate Limba franceză în traduceri specializate (Baia Mare) IF 120
19 Studii culturale Etnologie şi antropologie socială (Baia Mare) IF 120
Etnoturism/Etnologia şi turismul cultural (Baia Mare) IF 120
Studii canadiene (Baia Mare) IF 120
20 Teologie Teologie creştină şi spiritualitate europeană (Baia Mare) IF 120
21 Administrarea afacerilor Managementul afacerilor (Baia Mare) IF 120
22 Biologie Biologie moleculară (Baia Mare) IF 120
23 Chimie Chimie didactică (Baia Mare) IF 120
Metode de analiză utilizate în controlul calităţii mediului şi produselor (Baia Mare) IF 120
24 Fizică Analiza teoretică a sistemelor nanostructurate (Baia Mare) IF 120
25 Informatică Informatică şi inginerie software (Baia Mare) IF 120
26 Management Managementul proiectelor europene (Baia Mare) IF 120
27 Matematică Matematică didactică (Baia Mare) IF 120
Matematici computaţionale şi tehnologii informatice (Baia Mare) IF 120
28 Mine, petrol şi gaze Securitatea şi reabilitarea perimetrelor miniere (Baia Mare) IF 120
29 Inginerie energetică Inginerie şi management în domeniul energetic (Baia Mare) IF 120
Monitorizarea şi analiza funcţionării sistemelor electroenergetice (Baia Mare) IF 120

18. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Agronomie Agricultură organică IF 120
Agricultură, schimbări climatice şi siguranţa alimentară (în limba franceză) IF 120
Dezvoltare rurală IF 120
Managementul resurselor naturale şi agroturistice IF 120
Protecţia plantelor IF 120
Protecţia plantelor IFR 120
2 Biologie Biologia agroecosistemelor IF 120
3 Ingineria mediului Protecţia sistemelor naturale şi antropice IF 120
4 Ingineria produselor alimentare Managementul calităţii alimentelor (în limba engleză - Food quality management) IF 120
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului IF 120
Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare IF 120
0 1 2 3 4
5 Horticultură Biodiversitate şi bioconservare IF 120
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor IF 120
Managementul producţiei horticole în climat controlat IF 120
Managementul producţiei horticole în climat controlat IFR 120
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi IF 120
Ştiinţe horticole IF 120
Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate IF 120
6 Inginerie şi management Agribusiness IF 90
Agribusiness (în limba engleză) IF 120
Economie agroalimentară IF 120
7 Silvicultură Managementul ecosistemelor forestiere IF 120
8 Biotehnologii Biotehnologii aplicate IF 120
9 Zootehnie Managementul calităţii produselor de origine animalieră IF 120
Managementul creşterii animalelor şi acvacultură IF 120

19. UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI“ DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Informatică Baze de date IF 120
Inginerie software (în limba engleză) IF 120
Metode formale în programare (în limba engleză) IF 120
Modelare şi simulare (în limba engleză) IF 120
Optimizarea modelelor informatice (în limba maghiară) IF 120
Programare bazată pe componente (în limba engleză) IF 120
Sisteme distribuite în internet IF 120
Sisteme inteligente (în limba engleză) IF 120
2 Matematică Matematică IF 120
Matematică (în limba engleză) IF 120
Matematică aplicată IF 120
Matematică aplicată (în limba engleză) IF 120
Matematică computaţională (în limba maghiară) IF 120
Matematică didactică IF 120
Matematică didactică (în limba maghiară) IF 120
Modelare interdisciplinară (în limba maghiară) IF 120
3 Fizică Biofizică şi fizică medicală IF 120
Biomateriale (în limba engleză) IF 120
Fizica corpului solid (în limba engleză) IF 120
Fizică computaţională (în limba engleză) IF 120
Ştiinţa şi tehnologia materialelor avansate (în limba engleză) IF 120
4 Interdisciplinar (Fizică, Chimie, Biologie) Ştiinţe - masterat didactic IF 120
Ştiinţe - masterat didactic (în limba maghiară) IF 120
0 1 2 3 4
5 Chimie Chimie avansată (în limbile română şi engleză) IF 120
Chimie clinică IF 120
Chimie criminalistică IF 120
Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare IFR 120
Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare (în limbile română şi maghiară) IF 120
Modelare moleculară în chimie şi biochimie (în limba engleză) IF 120
Tehnici moderne de sinteză în chimie (în limba maghiară) IF 120
6 Inginerie chimică Ingineria materialelor şi protecţia mediului IF 120
Ingineria materialelor şi protecţia mediului (în limbile română şi engleză) IF 90
Ingineria proceselor organice şi biochimice IF 120
Ingineria proceselor organice şi biochimice (în limba engleză) IF 120
Ingineria proceselor organice şi biochimice (în limbile română şi engleză) IF 90
Inginerie chimică avansată de proces IF 120
Inginerie chimică avansată de proces (în limba engleză) IF 120
Inginerie chimică avansată de proces (în limbile română şi engleză) IF 90
7 Interdisciplinar (Chimie şi Inginerie chimică) Procesarea şi controlul alimentelor IF 120
Procesarea şi controlul alimentelor (în limba maghiară) IF 120
8 Biologie Biologie didactică IF 120
Biotehnologie moleculară IF 120
Biotransformări celulare IF 120
Ecologie sistemică şi conservare IF 120
Ecologie terestră şi acvatică (în limba maghiară) IF 120
Ştiinţele nutriţiei IF 120
Ştiinţele nutriţiei IFR 120
Utilizarea şi protecţia resurselor biologice (în limba maghiară) IF 120
9 Geologie Geologia bazinelor sedimentare IF 120
Mineralogie aplicată şi petrologie IF 120
10 Geografie Amenajare şi dezvoltare turistică IF 120
Amenajare şi dezvoltare turistică IFR 120
Analiză şi amenajarea teritoriului IF 120
Ecoturism şi dezvoltare durabilă (în limba maghiară) (Gheorgheni) IF 120
Geografie fizică aplicată IF 120
Geomatică IF 120
Planificare şi dezvoltare regională IF 120
Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic IF 120
Turism şi amenajarea teritoriului (Sighetu Marmaţiei) IF 120
Turism şi dezvoltare teritorială (în limba maghiară) IF 120
11 Interdisciplinar (Geografie, Educaţie fizică şi sport) Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării (Bistriţa) IF 120
12 Ştiinţa mediului Calitatea mediului şi surse energetice IF 120
Evaluarea riscului şi securitatea mediului IF 120
Evaluarea riscului şi securitatea mediului IFR 120
Evaluarea şi managementul mediului IF 120
0 1 2 3 4
Gestiunea şi protecţia mediului IF 120
Gestiunea şi protecţia mediului IFR 120
Schimbări climatice şi fenomene extreme de risc IF 120
13 Drept Drept privat al Uniunii Europene (în limba maghiară) IF 60
Drept privat comparat (în limba franceză - Droit privé comparé) IF 60
Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor IF 60
Instituţii de drept privat IF 60
Statul de drept şi societatea civilă (în limba franceză - État de droit et société civile) IF 120
Ştiinţe penale şi criminalistică IF 60
14 Limbă şi literatură Comunicare multilingvă şi multiculturală (română, italiană, spaniolă, franceză) IF 120
Direcţii actuale în lingvistică (în limbile engleză, franceză) IF 120
Germanistica în context european (în limba germană) IF 120
Istoria imaginilor - istoria ideilor IF 120
Limba română în context romanic IF 120
Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne IF 120
Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (în limba germană) IF 120
Literatură şi civilizaţie - dialog intercultural în spaţiul francofon (în limba franceză) IF 120
Studii culturale britanice (în limba engleză) IF 120
Studii de lingvistică şi literatură maghiară (în limba maghiară) IF 120
Studii irlandeze (în limba engleză) IF 120
Studii literare româneşti IF 120
15 Limbi moderne aplicate Masterat european de interpretare de conferinţă (în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) IF 120
Masterat european de traductologie-terminologie (în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) IF 120
16 Studii culturale Cultură şi societate - tradiţie şi modernitate (în limba maghiară) IF 120
Studii iudaice IF 120
Ştiinţă şi religie IF 120
17 Filosofie Etică profesională IF 120
Filosofie antică şi medievală IF 120
Filosofie, cultură, comunicare IF 120
Investigaţii filosofice aplicate IF 120
18 Istorie Arheologie şi studii clasice IF 120
Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural (în limba maghiară) IF 120
Istoria Europei de Sud-Est IF 120
Istoria şi socioantropologia epocii moderne IF 120
Istorie, memorie, oralitate în secolul al XX-lea IF 120
Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate IF 120
19 Relaţii internaţionale şi studii europene Comunicare internaţională IF 120
Istorie contemporană şi relaţii internaţionale (în limba maghiară) IF 120
Managementul relaţiilor internaţionale şi politicilor europene IF 120
Afaceri europene şi management de programe IF 120
0 1 2 3 4
Guvernanţă europeană IF 120
Societate mediatică IF 120
Studii politice europene comparate (în limba franceză) IF 120
Studii politice europene comparate: Germania şi Europa de Est (în limba germană) IF 120
Studii transatlantice (în limba engleză) IF 120
Diplomaţie culturală şi economie globală (în limba engleză) IF 120
20 Ştiinţe ale comunicării Ştiinţele informării şi documentării IF 120
Comunicare mediatică IF 120
Comunicare mediatică (în limba engleză - Media communication) IF 120
Comunicare socioculturală - în limba maghiară IF 120
Management media IF 120
Management media IFR 120
Producţie media IF 120
Publicitate IF 120
Publicitate IFR 120
Publicitate şi relaţii publice (în limbile germană şi engleză) IF 120
Relaţii publice IF 120
Relaţii publice IFR 120
Tehnici avansate de comunicare (în limba maghiară) IF 120
21 Ştiinţe politice Managementul securităţii în societatea contemporană IF 120
Managementul securităţii în societatea contemporană IFR 120
Comunicare politică IF 120
Dezvoltare internaţională (în limba engleză) IF 120
Gen şi oportunităţi egale IF 120
Managementul organizaţiilor politice IF 120
Marketing politic şi comunicare (în limbile română şi maghiară) IF 120
Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţele sociale (în limba engleză) IF 120
Studii globale IF 120
22 Asistenţă socială Asistenţa socială pentru sănătate mentală (în limba maghiară) IF 120
Asistenţă socială bazată pe dovezi IF 120
Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere IF 120
Asistenţă socială şi economie socială IF 120
Consiliere şi asistenţă în servicii sociale (în limba maghiară) IF 120
Gerontologie socială IF 120
Managementul serviciilor sociale (în limbile română şi engleză) IF 120
Politici şi servicii sociale IF 120
Masterat european în drepturile copiilor5) IF 120
23 Sociologie Antropologie aplicată IF 120
Cercetare sociologică avansată IF 120
Comunicare, societate şi mass-media IF 120
Managementul strategic al resurselor umane IF 120
Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi a ONG-urilor (în limba maghiară) IF 120
Sociologie aplicată în dezvoltarea locală (în limba maghiară) IF 120
0 1 2 3 4
24 Psihologie Consiliere genetică IF 120
Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală IF 120
Consultanţă şi intervenţie psihologică (în limba maghiară) IF 120
Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională IF 120
Psihologia sănătăţii IF 120
Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie IF 120
Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman IF 120
25 Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică IF 120
Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică IFR 120
Consiliere şi intervenţie în educaţia incluzivă (în limba maghiară) IF 120
Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizaţia germană a Europei Centrale şi de Sud-Est (în limba germană) IF 120
Educaţie civică IF 120
Management curricular IF 120
Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive IF 120
Terapia limbajului şi audiologie educaţională IF 120
Management educaţional IF 120
26 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii IF 120
Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii IFR 120
Administrarea afacerilor IF 120
Administrarea afacerilor IFR 120
Management hotelier IF 120
Management hotelier IFR 120
Administrarea afacerilor internaţionale (în limba engleză) IF 120
27 Cibernetică, statistică şi informatică economică E-Business IF 120
Econometrie şi statistică aplicată IF 120
Sisteme de asistare a deciziilor economice IF 120
28 Contabilitate Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene IF 120
Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene (60 studenţi/an pe perioada finanţării europene şi 50 studenţi/an după finalizarea proiectului) IFR 120
Diagnostic şi evaluare IF 120
Expertiză contabilă şi audit IF 120
Expertiză contabilă şi audit IFR 120
Management contabil, audit şi control IF 120
Management contabil, audit şi control IFR 120
29 Economie Agrobusiness IF 120
Dezvoltare regională durabilă IF 120
Economia mediului IF 120
Economia resurselor naturale IF 120
Gestiunea şi evaluarea proiectelor IF 120
Strategia europeană a dezvoltării durabile IF 120
30 Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale IF 120
Afaceri internaţionale IFR 120
Management internaţional (în limba germană) IF 120
Managementul riscului în afaceri internaţionale IF 120
0 1 2 3 4
31 Finanţe Bănci şi pieţe de capital IF 120
Bănci şi pieţe de capital IFR 120
Finanţe corporative - asigurări IF 120
Finanţe corporative - asigurări IFR 120
Fiscalitate IF 120
Gestiune financiară corporativă (în limbile maghiară şi engleză) IF 120
32 Management Administrare şi comunicare internaţională în afaceri (în limbile română, engleză, franceză) IF 120
International business management (în limba engleză) IF 120
Managementul afacerilor (în limba maghiară) IF 120
Managementul dezvoltării afacerilor IF 120
Managementul dezvoltării afacerilor IFR 120
Managementul dezvoltării afacerilor (în limba engleză) IF 120
Managementul dezvoltării afacerilor (Sfântu Gheorghe) IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
Managementul resurselor umane IFR 120
Management performant IF 120
33 Marketing Marketing şi gestiunea organizaţiei (în limba franceză) IF 120
Strategii şi politici de marketing IF 120
Strategii şi politici de marketing IFR 120
Strategii şi politici de marketing (în limba maghiară) IF 120
34 Ştiinţe administrative Administraţie publică IF 120
Administraţie publică IFR 120
Administraţie publică (în limba engleză) IF 120
Managementul crizelor şi conflictelor (în limba engleză) IF 120
Managementul instituţiilor publice şi nonprofit (în limba engleză) IF 120
Politici de sănătate şi management sanitar IF 120
35 Educaţie fizică şi sport Antrenament şi performanţă sportivă IF 120
Educaţie fizică, fitness şi agrement în turism IF 120
Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor IF 120
Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive IF 120
36 Teologie Artă sacră - Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale IF 120
Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă IF 120
Ortodoxie românească şi viaţă liturgică IF 120
Pastoraţie şi duhovnicie IF 120
Arheologie creştină IF 120
Consiliere sociospirituală a populaţiilor vulnerabile IF 120
Consultant etic (în limba franceză) (Oradea) IF 120
Fundamente creştine ale identităţii europene (Oradea) IF 120
0 1 2 3 4
Teologie biblică IF 120
Teologie pastorală în comunităţile ecleziale (Blaj) IF 120
Teologie aplicată (în limba maghiară) IF 120
Teologie-muzică-educaţie (în limba maghiară) IF 120
Consiliere pastorală (în limba maghiară) IF 120
Teologie, cultură şi societate (în limba maghiară) IF 120
Bioetică-morală, etică şi deontologie IF 120
37 Teatru şi artele spectacolului Actorie şi regie IF 120
Teatru, film şi multimedia IF 120

20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU“ DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Sănătate Anestezie pentru asistenţi medicali licenţiaţi IF 60
Biostatistică şi bioinformatică IF 120
Ecografie şi imagistică medicală comparată IF 120
Masterat în nursingul asistenţei medicale de urgenţă a pacientului critic IF 60
Medicină dentară judiciară IF 120
Medicină psihosomatică IF 60
Metodologia cercetării ştiinţifice IF 120
Optimizarea explorărilor imagistice secţionale morfologice şi funcţionale IF 120
Sexologie IF 120
Terapie intensivă pentru asistenţi medicali licenţiaţi IF 90
Urmărirea nou-născutului cu risc IF 60
Toxicologia medicamentului şi a mediului IF 60
Cosmetologie IF 60
Farmacologie clinică şi reguli de bună practică medicală IF 60
Forme farmaceutice moderne IF 60
Nutriţia şi calitatea vieţii IF 120
Ştiinţe farmaceutice aplicate IF 60

21. ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA“ DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Muzică Interpretare muzicală IF 120
Artele spectacolului muzical IF 120
Compoziţie, muzicologie, dirijat IF 120
Pedagogie muzicală IF 120

22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Arte vizuale Conservare şi restaurare IF 120
Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii IF 120
Grafică IF 120
Pictură IF 120
Sculptură IF 120
Ceramică-sticlă IF 120
Design IF 120
Design textil IF 120
Design vestimentar IF 120

23. UNIVERSITATEA „OVIDIUS“ DIN CONSTANŢA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Limbă şi literatură Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european IF 120
Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european IF 120
Studii anglo-americane IF 120
Studii de romanistică IF 120
2 Limbi moderne aplicate Traductologie, terminologie, comunicare (engleză, franceză, italiană, germană, turcă) IF 120
3 Ştiinţe ale comunicării Jurnalism regional IF 120
4 Teologie Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în sud-estul Europei IF 120
Literatura patristică, limbi clasice şi slava veche IF 120
Managementul turismului religios IF 120
Studii religioase şi juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică) IF 120
Teologie biblică IF 120
Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare IF 120
Teologie practică IF 120
Teologie sistematică IF 120
5 Istorie Antropologie şi istorie europeană IF 120
Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi sociopolitică IF 120
Politică mondială şi europeană IF 120
Relaţii internaţionale în secolele XIX-XXI. Istorie şi diplomaţie IF 120
6 Drept Drept maritim IF 120
Drept public IF 60
Legislaţia privind siguranţa transporturilor IF 120
Ştiinţe penale IF 60
7 Ştiinţe administrative Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice IF 120
Asistenţă managerială şi comunicare în organizaţiile publice IF 120
Guvernare şi administraţie publică europeană IF 120
Managementul instituţiilor publice IF 120
0 1 2 3 4
8 Agronomie Agricultură ecologică IF 120
Controlul şi monitorizarea produselor agricole IF 120
Sisteme de agricultură şi monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă IF 120
9 Biologie Conservarea biodiversităţii IF 120
Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene IF 120
10 Ştiinţa mediului Analiza şi evaluarea impactului de mediu IF 120
Dezvoltarea durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţiului litoral IF 120
11 Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sport şcolar IF 120
Performanţă în sport IF 120
12 Chimie Chimia şi managementul calităţii produselor de consum şi a mediului IF 120
13 Fizică Fizică şi tehnologia materiei condensate IF 120
14 Inginerie chimică Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului IF 120
15 Informatică Medii virtuale multimodale distribuite IF 120
16 Matematică Informatică didactică IF 120
Matematică didactică IF 120
Matematici aplicate IF 120
Modelare matematică în finanţe şi analiza economică IF 120
Modelare şi tehnologii informatice IF 120
Structuri matematice fundamentale IF 120
17 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în întreprinderile mici şi mijlocii (master profesional bilingv - diplomă dublă) IF 120
Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii IF 120
Administrarea şi auditul proiectelor de afaceri IF 120
Asigurarea calităţii în afaceri IF 120
18 Contabilitate Contabilitatea şi auditul afacerilor IF 120
Tehnici contabile şi financiare pentru gestiunea afacerilor IF 120
19 Economie şi afaceri internaţionale Administrarea afacerilor internaţionale IF 120
Managementul riscului în afaceri internaţionale IF 120
Politici europene de dezvoltare regională IF 120
20 Finanţe Finanţe corporative şi bănci IF 120
Pieţe de capital IF 120
21 Arhitectură navală Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor navale IF 90
22 Inginerie industrială Calitate şi certificare în construcţiile sudate IF 90
23 Inginerie mecanică Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor IF 90
24 Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor de producţie IF 90
Ingineria şi managementul proiectelor de construcţii IF 90
25 Inginerie civilă Ingineria sistemelor hidrotehnice IF 90
Ingineria structurilor de construcţii IF 90
Ingineria şi managementul resurselor de apă IF 90
Inginerie costieră IF 90
Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile IF 120
26 Muzică Arta educaţiei muzicale IF 120
Arta spectacolului liric IF 120
27 Teatru şi artele spectacolului Arta actorului de music hall IF 120
28 Arte vizuale Educaţia vizuală prin studiul peisajului şi figurii IF 120
0 1 2 3 4
29 Psihologie Psihodiagnoza complexă a personalităţii IF 120
Psihologie militară IF 120
Psihologie sportivă IF 120
30 Ştiinţe ale educaţiei Didactici speciale - Istorie IF 120
Didactici speciale - Matematică IF 120
Didactici speciale - Religie IF 120
Educaţie incluzivă IF 120
Educaţie timpurie IF 120
Management educaţional IF 120
Strategii de comunicare şi învăţare eficientă în învăţământul primar IF 120
Terapii şi compensare în tulburări de comunicare IF 120
31 Sănătate Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice IF 120

24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Inginerie marină şi navigaţie Inginerie şi management în domeniul maritim şi portuar IF 90
Transport maritim IF 90
Concepte moderne de inginerie mecanică navală IF 120
2 Inginerie electrică Sisteme electrice avansate IF 120
Tehnici avansate de inginerie electromecanică IF 120

25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Chimie Chimia compuşilor biologic activi IF 120
Chimie aplicată IF 120
2 Fizică Fizica materialelor IF 120
Fizică teoretică IF 120
3 Informatică Metode şi modele în inteligenţa artificială IF 120
4 Matematică Matematici aplicate IF 120
5 Ştiinţa mediului Calitatea mediului IF 120
6 Educaţie fizică şi sport Activitate motrică curriculară şi extracurriculară IF 120
Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie IF 120
Performanţă în sport IF 120
7 Limbă şi literatură Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană IF 120
Limba engleză, studii teoretice şi aplicate IF 120
Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon IF 120
Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate IF 120
Limbile romanice în sincronie şi în diacronie IF 120
Literatura română în context european IF 120
0 1 2 3 4
Modele clasice în cultura română IF 120
Paradigme ale comunicării organizaţionale IF 120
Perspective în studiul lingvistic al literaturii IF 120
Studii anglo-americane IF 120
8 Teatru şi artele spectacolului Arta actorului IF 120
9 Filosofie Filosofie contemporană IF 120
10 Geografie Mediul geografic - valorificarea şi protecţia resurselor naturale IF 120
11 Sociologie Dezvoltare comunitară şi integrare europeană IF 120
Dezvoltare regională IF 120
Societate, comunicare şi mass-media IF 120
12 Ştiinţe politice Securitate naţională şi euroatlantică IF 120
13 Istorie Istoria ideii de Europa IF 120
Români în istoria Europei IF 120
14 Teologie Comunicarea socială a bisericii IF 120
Management de caz în asistenţă socială IF 120
Misiune şi pastoraţie IF 120
15 Drept Drept privat IF 90
Drept public IF 90
Dreptul afacerilor IF 90
Drepturile omului IF 90
Ştiinţe penale IF 90
16 Ştiinţe administrative Ştiinţe administrative IF 120
17 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii (Drobeta-Turnu Severin) IF 120
18 Cibernetică, statistică şi informatică economică E-Business administration (în limba engleză) IF 120
Managementul afacerilor electronice IF 120
19 Contabilitate Audit şi management financiar-contabil IF 120
Contabilitate şi raportări financiare conforme cu standardele internaţionale IF 120
Economia proprietăţilor imobiliare IF 120
Management contabil, expertiză şi audit (Drobeta-Turnu Severin) IF 120
20 Economie şi afaceri internaţionale Dezvoltare regională şi proiecte europene IF 120
Economie şi administrarea afacerilor internaţionale (în limba engleză) IF 120
Economie şi afaceri europene IF 120
21 Finanţe Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor IF 120
Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor IFR 120
Finanţe publice şi securitate socială IF 120
Finanţe şi administrarea afacerilor IF 120
Management financiar-bancar IF 120
Management financiar-bancar IFR 120
Management financiar-bancar (Drobeta-Turnu Severin) IF 120
Finanţe aplicate (în limba engleză) IF 120
22 Management Antreprenoriat şi administrarea afacerilor IF 120
Managementul afacerilor IF 120
Managementul afacerilor IFR 120
Managementul organizaţiei (Drobeta-Turnu Severin) IF 120
0 1 2 3 4
Managementul organizaţiilor publice IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
23 Marketing Marketing şi comunicare în afaceri IF 120
24 Ingineria autovehiculelor Concepţia şi proiectarea autovehiculelor moderne IF 120
Optimizarea sistemelor de transport rutier IF 120
25 Ingineria materialelor Materiale avansate (la Drobeta-Turnu Severin) IF 120
26 Inginerie industrială Optimizarea proceselor şi echipamentelor tehnologice IF 120
27 Inginerie mecanică Modelare şi simulare în ingineria mecanică IF 120
28 Inginerie şi management Managementul producţiei şi logisticii IF 120
Ingineria şi managementul calităţii (la Drobeta-Turnu Severin) IF 120
Managementul sistemelor logistice (la Drobeta-Turnu Severin) IF 120
29 Inginerie aerospaţială Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială IF 120
30 Inginerie electrică Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice IF 120
Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului IF 120
Inginerie electrică avansată IF 120
Modelarea şi optimizarea echipamentelor electrice IF 120
Sisteme electromecanice complexe IF 120
31 Inginerie energetică Gestiunea proceselor energetice IF 120
Sisteme energetice informatizate IF 120
32 Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor IF 120
Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor (în limba engleză - Computer and communication engineering) IF 120
Inginerie software IF 120
Sisteme informatice pentru comerţ electronic (în limba engleză - Information system for e-business) IF 120
33 Ingineria sistemelor Automatica sistemelor complexe IF 120
Tehnologii informatice în ingineria sistemelor IF 120
34 Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice avansate IF 120
35 Mecatronică şi robotică Sisteme de conducere în robotică IF 120
36 Agronomie Consultanţă şi management în agricultură IF 120
Management în agroturism şi calitatea produselor agroalimentare IF 120
Protecţia mediului în agricultură IF 120
37 Biologie Biodiversitatea şi conservarea ecosistemelor IF 120
38 Horticultură Bazele biologice ale protecţiei plantelor şi mediului în ecosistemele antropice IF 120
Culturile horticole şi impactul ecologic IF 120
Management şi consultanţă în horticultură şi dezvoltare rurală IF 120
Plante horticole cultivate în condiţii optime şi de stres IF 120
Viticultură - Oenologie IF 120
39 Ingineria mediului Managementul resurselor ecologice şi naturale IF 120
40 Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare IF 120

26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Sănătate Biostatistică medicală IF 60
Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar IF 90
Restaurări protetice cu sprijin implantar IF 60
Farmacologie şi toxicologie IF 60

27. UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS“ DIN GALAŢI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Inginerie industrială Ingineria sistemelor integrate de fabricaţie IF 120
Managementul calităţii în inginerie industrială IF 120
2 Inginerie mecanică Modelare şi simulare în inginerie mecanică IF 120
Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului IF 120
Analiză asistată de calculator a dinamicii maşinilor şi echipamentelor tehnologice IF 120
3 Arhitectură navală Arhitectură navală (în limba engleză) IF 120
Tehnologii avansate în construcţii navale (în limba engleză) IF 120
4 Calculatoare şi tehnologia informaţiei Sisteme inteligente IF 90
Tehnologii informatice avansate IF 120
5 Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată IF 120
6 Inginerie electrică Electronică de putere şi sisteme avansate de conversie IF 120
Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile IF 120
7 Inginerie electronică şi telecomunicaţii Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba engleză) IF 120
8 Ingineria materialelor Materiale metalice avansate IF 120
Nanotehnologii şi materiale multifuncţionale IF 120
Procese performante pentru calitatea materialelor şi a mediului în metalurgie IF 120
9 Ingineria mediului Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă IF 120
Ingineria şi protecţia mediului IF 120
Monitorizarea şi managementul mediului IF 120
10 Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor IF 120
Ştiinţa şi ingineria alimentelor IF 120
Ştiinţa şi ingineria bioresurselor acvatice IF 120
11 Inginerie şi management Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism IF 120
12 Ştiinţa mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului IF 120
13 Ştiinţe inginereşti aplicate Biotehnologia resurselor naturale IF 120
14 Chimie Chimia fizică a sistemelor disperse IF 120
15 Fizică Analize fizico-chimice în ştiinţa materialelor şi mediu IF 120
0 1 2 3 4
16 Interdisciplinar (Ştiinţe exacte şi Ştiinţe ale naturii) Ştiinţe - Abordarea integrată a ştiinţelor naturii IF 120
17 Matematică Matematică didactică IF 120
18 Limbă şi literatură Discurs specializat. Terminologii. Traduceri IF 120
Literatură, film şi reprezentări culturale IF 120
Teoria şi practica textului IF 120
Traducere şi interpretariat IF 120
19 Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi tehnici de producţie mass-media IF 120
20 Interdisciplinar (Management, Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţele comunicării) Management educaţional IF 120
21 Filosofie Filosofie socială. Teoria şi practica soluţionării conflictelor IF 120
22 Istorie Spaţiul românesc între Orient şi Occident IF 120
23 Teologie Istorie şi spiritualitate filocalică IF 120
24 Cibernetică, statistică şi informatică economică Sisteme informatice pentru managementul resurselor IF 120
25 Contabilitate Contabilitate şi audit IF 120
26 Economie Dezvoltare regională şi rurală IF 120
27 Economie şi afaceri internaţionale Administrarea afacerilor internaţionale IF 120
28 Finanţe Management financiar şi bancar IF 120
29 Management Managementul resurselor umane IF 120
Strategii şi politici manageriale IF 120
30 Marketing Marketing şi comunicare în afaceri IF 120
31 Drept Dreptul european al afacerilor IF 90
32 Ştiinţe administrative Administraţie publică şi integrare europeană IF 120
33 Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie la domiciliu IF 120
Managementul activităţilor sportive IF 120
Educaţie fizică şcolară şi management sportiv IF 120
Loisir - Fitness (la Cahul) IF 120

28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI“ DIN IAŞI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare încorporate IF 120
Sisteme distribuite şi tehnologii WEB IF 120
Sisteme distribuite şi tehnologii WEB (în limba engleză - Distributed systems and WEB technologies) IF 120
2 Ingineria sistemelor Sisteme de control încorporate IF 120
Sisteme şi control automat IF 120
Sisteme şi control automat (în limba engleză - Systems and control) IF 120
0 1 2 3 4
3 Inginerie electrică Conversia energiei şi controlul mişcării IF 120
Sisteme electrice avansate IF 120
Sisteme informatice de monitorizare a mediului IF 120
4 Inginerie energetică Management, energie, mediu IF 120
Managementul sistemelor de energie IF 120
5 Inginerie electronică şi telecomunicaţii Proiectarea circuitelor VLSI avansate IF 120
Radiocomunicaţii digitale IF 120
Reţele de comunicaţii IF 120
Sisteme avansate în electronica aplicată IF 120
Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială IF 120
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor IF 120
6 Inginerie industrială Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator IF 120
Inginerie şi management în fabricaţia mecanică IF 120
Managementul şi tehnologia producţiei IF 120
Sisteme micromecanice IF 120
Tehnologii avansate de fabricaţie IF 120
Asigurarea calităţii în domeniul textile-pielărie IF 120
Design industrial textil IF 90
Design vestimentar IF 120
Dezvoltări în proiectarea produselor de încălţăminte şi marochinărie IF 120
Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei IF 120
Sisteme inovative de producţie în confecţii IF 120
Tehnologii performante de tricotare IF 120
Textile avansate IF 120
7 Inginerie mecanică Mecanica fluidelor aplicată IF 120
Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică IF 120
Maşini termice, frigotehnie şi climatizare IF 120
Tehnici nepoluante în industria agroalimentară IF 120
Sisteme industriale pentru tehnologii moderne IF 120
8 Ingineria autovehiculelor Concepţia şi managementul proiectării automobilului IF 120
Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere IF 120
Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere IF 120
Sistemica transporturilor autopropulsate IF 120
9 Mecatronică şi robotică Mecatronică avansată IF 120
Sisteme robotizate IF 120
10 Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii IF 120
11 Inginerie civilă Evaluare şi administrare imobiliară IF 120
Infrastructuri moderne pentru transporturi IF 120
Ingineria clădirilor IF 120
Inginerie geotehnică IF 120
Inginerie structurală IF 120
Inginerie structurală (în limba engleză) - Structural engineering IF 120
0 1 2 3 4
Management şi tehnologii speciale în construcţii IF 120
Materiale şi produse performante pentru construcţii IF 120
Reabilitarea şi creşterea siguranţei construcţiilor IF 120
Inginerie hidrotehnică IF 120
Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative şi hidroedilitare IF 120
12 Inginerie şi management Inginerie şi management în producţia de bunuri şi servicii IF 120
Inovare şi antreprenoriat IF 120
Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei IF 120
Marketing industrial IF 120
Master în management şi administrarea afacerilor IF 120
Inginerie şi management în contextul globalizării IF 120
13 Ingineria mediului Controlul calităţii mediului ambiant IF 120
Managementul mediului IF 120
Managementul mediului IFR 120
Managementul mediului şi energie durabilă (în limba engleză) IF 120
Managementul, tratarea şi valorificarea deşeurilor IF 120
Ingineria şi managementul factorilor de mediu IF 120
14 Inginerie chimică Ecodesign în finisarea textilelor IF 120
Procesarea avansată a resurselor proteice IF 120
Cataliză şi materiale catalitice pentru mediu, energie şi sănătate IF 120
Ingineria procedeelor nepoluante IF 120
Materiale macromoleculare înalt performante IF 120
Produse farmaceutice şi cosmetice IF 120
Produse naturale IF 120
Protecţie anticorosivă şi electrochimie aplicată IF 120
Ştiinţa hârtiei şi a materialelor polimerice IF 120
15 Ingineria materialelor Materiale avansate şi tehnici de analiză experimentală IF 120
Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor IF 120
16 Inginerie geodezică Geomatică şi cartografie IF 120

29. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD“ DIN IAŞI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Agronomie Expertiza şi evaluarea fondului funciar IF 120
Producerea de sămânţă şi material de plantat IF 120
Tehnologii agricole moderne IF 120
Tehnologii alternative în agricultură IF 120
2 Biologie Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale IF 120
3 Ingineria produselor alimentare Expertiza pe filiera produselor alimentare IF 120
4 Inginerie şi management Administrarea afacerilor agricole IF 120
Management în agricultură IF 120
Management în alimentaţie publică şi agroturism IF 120
0 1 2 3 4
5 Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale IF 120
Horticultură ecologică IF 120
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol IF 120
Protecţia plantelor IF 120
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor IF 120
6 Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor IF 120
Managementul exploataţiilor în acvacultură IF 120
Managementul producţiilor animale IF 120
Nutriţia şi alimentaţia animalelor IF 120
Reproducţie şi ameliorare genetică IF 120

30. UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAŞI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Biologie Bioantropologie IF 120
Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor IF 120
Biologia dezvoltării IF 120
Biologia dezvoltării – masterat de cercetare ştiinţifică IF 120
Bioprocedee în domeniul agroalimentar IF 120
Biotehnologii microbiene şi celulare IF 120
Genetică moleculară IF 120
Genetică moleculară (în limba engleză) IF 120
Biotehnologii (în limba franceză) IF 120
2 Ştiinţa mediului Consiliere de mediu IF 120
Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă IF 120
Mediul actual şi dezvoltare durabilă IF 120
3 Chimie Chimia în ştiinţele integrate IF 120
Chimia mediului şi siguranţă alimentară IF 120
Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice IF 120
Chimia şi biochimia heterociclurilor IF 120
Chimie coordinativă aplicată IF 120
Didactica chimiei IF 120
Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului IF 120
Studii avansate în chimie IF 120
4 Drept Criminalistică IF 120
Drept european IF 120
Dreptul afacerilor IF 120
Ştiinţe penale IF 120
5 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor IF 120
Administrarea afacerilor IFR 120
Antreprenoriat IF 120
Management în comerţ IF 120
0 1 2 3 4
Management în comerţ IFR 120
Management în turism IF 120
Management în turism IFR 120
Management turistic şi hotelier IF 120
Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediu IF 120
Managementul proiectelor IF 120
Managementul proiectelor IFR 120
6 Cibernetică, statistică şi informatică economică Metode cantitative în economie IF 120
Sisteme informaţionale pentru afaceri IF 120
Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate IF 120
Statistică şi econometrie IF 120
7 Contabilitate Contabilitate, audit şi control de gestiune IF 120
Contabilitate, expertiză şi audit IF 120
Contabilitatea afacerilor IF 120
Contabilitatea afacerilor IFR 120
Sisteme informaţionale contabile IF 120
8 Economie Afaceri internaţionale şi strategii interculturale IF 120
Managementul mediului şi al resurselor naturale IF 120
9 Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale IF 120
Economie şi afaceri internaţionale IF 120
Managementul riscurilor în afaceri internaţionale IF 120
10 Finanţe Asigurări şi reasigurări IF 120
Bănci şi pieţe financiare IF 120
Finanţe şi managementul riscului (în limba engleză) IF 120
Finanţe-asigurări IF 120
Gestiune financiară şi audit în instituţiile publice IF 120
Gestiune financiar-bancară IF 120
11 Interdisciplinar Economia şi dreptul afacerilor IF 120
12 Interdisciplinar (Economie, Administrarea afacerilor) Master de cercetare în economie şi afaceri IF 120
13 Management Achiziţii, distribuţie, logistică IF 120
Management intercultural IF 120
Managementul calităţii IF 120
Managementul organizaţiilor IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
Managementul şi dezvoltarea resurselor umane IF 120
Managementul resurselor umane IFR 120
14 Marketing Analiză şi strategie de marketing IF 120
Marketing şi comunicare în afaceri IF 120
Negocieri - relaţii publice IF 120
Negocieri - relaţii publice IFR 120
15 Ştiinţe administrative Administraţie publică IF 120
Administraţie şi finanţe publice europene IF 120
Guvernare modernă şi dezvoltare locală IF 120
Guvernare modernă şi dezvoltare locală IFR 120
0 1 2 3 4
16 Educaţie fizică şi sport Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme IF 120
Fitness şi estetică corporală IF 120
Kinetoterapia în traumatologia sportivă IF 120
Kinetoterapie în geriatrie 4) IF 120
Management şi marketing în sport 4) IF 120
17 Asistenţă socială Familia şi managementul resurselor familiale IF 120
Masterat european de protecţie a drepturilor copilului IF 120
Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor IF 120
Supervizare şi planificare socială IF 120
18 Filosofie Filosofie aplicată şi management cultural IF 120
19 Sociologie Securitate comunitară şi controlul violenţei IF 120
20 Ştiinţe ale comunicării Relaţii publice şi publicitate IF 120
Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia IF 120
21 Ştiinţe politice Marketing politic şi comunicare IF 120
Politici publice şi management instituţional IF 120
Studii de dezvoltare internaţională (în limba engleză) IF 120
Studii europene de integrare şi securitate IF 120
22 Fizică Biofizică şi fizica medicală IF 120
Biofizică şi fizică medicală (în limba engleză) IF 120
Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare IF 120
Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare (în limba engleză) IF 120
Fizica şi protecţia mediului IF 120
Fizică didactică IF 120
Materiale avansate. Nanotehnologii IF 120
Materiale avansate. Nanotehnologii (în limba engleză) IF 120
Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală IF 120
Modelare şi simulare IF 120
Modelare şi simulare (în limba engleză) IF 120
23 Interdisciplinar (Fizică, Chimie, Biologie) Ştiinţe IF 120
24 Geografie Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului IF 120
Turism şi dezvoltare regională IF 120
Turism şi dezvoltare regională (în limba franceză - Tourisme et développement régional) IF 120
25 Geologie Geochimia mediului IF 120
Geochimia mediului (în limba engleză) IF 120
Geologie de sondă şi ambientală IF 120
26 Informatică Ingineria sistemelor software IF 120
Ingineria sistemelor software (în limba engleză) IF 120
Lingvistică computaţională IF 120
Lingvistică computaţională (în limba engleză) IF 120
Optimizare computaţională IF 120
Optimizare computaţională (în limba engleză) IF 120
Securitatea informaţiei IF 120
Securitatea informaţiei (în limba engleză) IF 120
Sisteme distribuite IF 120
Sisteme distribuite (în limba engleză) IF 120
Studii avansate în informatică (în limba engleză) IF 120
0 1 2 3 4
27 Istorie Arheologie, civilizaţie şi artă antică IF 120
Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa IF 120
Istoria comunismului în România IF 120
Istoria evreilor şi ebraistică IF 120
Muzeologie şi restaurare IF 120
Patrimoniu şi turism cultural IF 120
Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale IF 120
Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologii IF 120
Studii egeo-mediteraneene IF 120
28 Limbă şi literatură Cultură germană în context european IF 120
Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală IF 120
Limbă, literatură şi civilizaţie românească IF 120
Limbi, literaturi şi civilizaţii străine IF 120
Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze IF 120
Lingvistică generală şi românească IF 120
Literatură română şi hermeneutică literară IF 120
Literatură universală şi comparată IF 120
Studii americane IF 120
Studii francofone IF 120
Traducere şi terminologie IF 120
29 Matematică Calculul ştiinţific şi ingineria programării IF 120
Master de cercetare în matematică IF 120
Matematică didactică IF 120
Matematici financiare IF 120
Modele matematice şi statistică aplicată IF 120
Structuri matematice fundamentale IF 120
Teoria riscurilor şi aplicaţii (în limba engleză) IF 120
30 Psihologie Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului IF 120
Psihologie clinică şi psihoterapie IF 120
Psihologie educaţională şi consiliere IF 120
Relaţii umane şi comunicare IF 120
Terapii de cuplu şi de familie IF 120
31 Ştiinţe ale educaţiei Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale IF 120
Didactici aplicate pentru învăţământul primar IF 120
Educaţie timpurie IF 120
Medierea conflictelor în educaţie IF 120
Politici şi management în educaţie IF 120
Relaţii şi strategii interculturale IF 120
32 Teologie Hermeneutică şi teologie biblică IF 120
Patrimoniu cultural IF 120
Teologie practică şi pastoral-misionară IF 120
Teologie sistematică în context contemporan IF 120
Teoria şi practica formării religioase IF 120
Viaţa bisericii - istorie şi actualitate IF 120
Strategii ale carităţii creştine IF 120
0 1 2 3 4
33 Interdisciplinar (Economie şi afaceri internaţionale, Administraţie publică, Ştiinţe politice, Drept) Studii europene IF 120
34 Interdisciplinar (Economie şi afaceri internaţionale, Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept) Studii europene IFR 120
35 Interdisciplinar (Geografie, Finanţe, Economie şi afaceri internaţionale, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative) Dezvoltare regională IF 120
36 Interdisciplinar (Filozofie, Sociologie, Ştiinţe politice) Filozofie şi ştiinţe sociale IF 120

31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA“ DIN IAŞI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Sănătate Bazele nutriţiei clinice IF 60
Epidemiologie clinică. Metodologia de studiu în bolile multicauzale IF 60
Toxicologie clinică IF 90
Logopedie pediatrică IF 90
Management sanitar, bioinformatică şi biostatistică IF 90
Metode noninvazive de diagnostic şi tratament în medicina dentară (terapii laser) IF 120
Metode şi tehnici de reabilitare morfofuncţională odonto-periapicală IF 60
Reabilitare paradontală prin terapii complexe convenţionale şi chirurgicale IF 90
Reabilitarea implanto-protetică a pierderilor de substanţă oro-maxilo-faciale IF 120
Reabilitarea orală pe implanturi IF 90
Sănătate publică oro-dentară IF 60
Tehnici moderne de reabilitare complexă în edentaţia parţială şi în pierderile de substanţă IF 60
Management şi marketing farmaceutic IF 60
Produse de origine vegetală: medicament, supliment nutritiv, aliment IF 60
Bioingineria reabilitării IF 120
Management pentru sănătate IF 120
2 Ştiinţe inginereşti aplicate Bioingineria protezării IF 120
Bioinginerie clinică IF 120
Biotehnologii medicale avansate IF 120

32. UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU“ DIN IAŞI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Muzică Interpretare muzicală IF 120
Educaţie muzicală IF 120
Muzicologie, compoziţie, dirijat IF 120
2 Teatru şi artele spectacolului Artele spectacolului teatral IF 120
3 Arte vizuale Arte decorative - Artă murală, modă-design vestimentar IF 120
Arte plastice - Pictură, sculptură, grafică şi foto-video IF 120
Arte plastice şi decorative IF 120
Conservarea şi restaurarea operei de artă IF 120
Design IF 120

33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Muzică Elemente de complementaritate pentru educaţia muzicală IF 120
Pedagogia artei dirijorale IF 120
Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală IF 120
2 Arte vizuale Sculptură şi ambient IF 120
Pictură şi multimedia IF 120
3 Drept Drept penal şi procedură penală IF 90
4 Ştiinţe administrative Administraţie publică IF 120
5 Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi antrenament sportiv IF 120
Kinetoterapie în reeducare funcţională IF 120
6 Geografie Evaluarea calităţii şi protecţia mediului IF 120
Gestiune şi amenajare turistică IF 120
Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS IF 120
Tourism management and planning (în limba engleză) IF 120
7 Ştiinţa mediului Gestiunea, evaluarea, conservarea şi protecţia mediului IF 120
8 Calculatoare şi tehnologia informaţiei Management în tehnologia informaţiei IF 120
Securitatea sistemelor de calcul IF 120
Tehnologia informaţiei şi multimedia IF 120
9 Ingineria sistemelor Sisteme automate avansate IF 120
Sisteme informatice complexe IF 120
10 Inginerie electrică Sisteme avansate în inginerie electrică IF 120
Tehnici informatice în ingineria electrică IF 120
11 Inginerie electronică şi telecomunicaţii Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii IF 120
Sisteme electronice avansate IF 120
Tehnologii audiovideo şi telecomunicaţii5) IF 120
12 Inginerie şi management Management şi comunicare în inginerie IF 120
Managementul calităţii şi protecţia consumatorului în domeniul textile-pielărie IF 120
0 1 2 3 4
Inginerie economică şi management pentru afaceri IF 120
Inginerie şi management în domeniul autovehiculelor IF 120
Inginerie şi management în domeniul construcţiilor IF 120
13 Inginerie energetică Energii regenerabile IF 120
Managementul sistemelor de energie IF 120
Sisteme electroenergetice performante IF 90
14 Inginerie industrială Ingineria şi designul produselor textile şi din piele IF 120
Concepţie, fabricaţie şi management asistate de calculator IF 120
15 Mecatronică şi robotică Mecatronică aplicată IF 120
Sisteme mecatronice avansate (în limba engleză)5) IF 120
16 Istorie Integrarea europeană IF 120
Istoria relaţiilor internaţionale la începutul secolului al XXI-lea IF 120
Istoria vestului românesc IF 120
Studii euroregionale şi relaţii transfrontaliere IF 120
17 Relaţii internaţionale şi studii europene Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în Uniunea Europeană IF 120
Relaţii internaţionale IF 120
Securitate europeană IF 120
Studii europene (în limba engleză) IF 120
18 Ştiinţe politice Politici publice europene IF 120
19 Limbă şi literatură Cultură şi civilizaţie europeană IF 120
Literatura română - Relevanţe europene IF 120
Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon IF 120
20 Agronomie Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice IF 120
21 Horticultură Tehnologii horticole moderne IF 120
22 Ingineria mediului Dezvoltare durabilă - regională şi agroturistică IF 120
Factori de mediu în siguranţa alimentară şi sănătatea publică IF 120
Ingineria mediului şi securitate în muncă IF 120
Managementul situaţiilor de urgenţă, crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industria alimentară IF 120
Politici noi de mediu privind integrarea europeană IF 120
23 Ingineria produselor alimentare Siguranţă şi securitate agroalimentară IF 120
24 Silvicultură Valorificarea durabilă a resurselor pădurii IF 120
25 Biologie Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor IF 120
Biologia celulelor procariote şi eucariote IF 120
26 Chimie Chimie structurală şi aplicativă IF 120
27 Fizică Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale IF 120
Fizică computaţională IF 120
Fizică didactică IF 120
28 Informatică Sisteme distribuite în internet IF 120
29 Matematică Matematică aplicată în informatică IF 120
Matematică didactică IF 120
Structuri matematice fundamentale şi aplicaţii IF 120
30 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor regionale IF 120
Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii IF 120
31 Contabilitate Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor IF 120
0 1 2 3 4
32 Economie şi afaceri internaţionale Administrarea afacerilor interne şi internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii IF 120
Relaţii economice europene IF 120
33 Finanţe Finanţe, bănci, asigurări IF 120
34 Management Management în sistemul de învăţământ IF 120
Managementul organizaţiei IF 120
35 Marketing Marketing şi comunicare în afaceri IF 120
36 Asistenţă socială Economie socială IF 120
Managementul serviciilor sociale IF 120
Politici publice în asistenţa socială IF 120
37 Psihologie Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie IF 120
Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională IF 120
38 Sociologie Dezvoltare socială şi instituţională IF 120
Gestiunea resurselor umane IF 120
39 Ştiinţe ale educaţiei Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar IF 120
40 Teologie Istorie bisericească şi gândire creştină IF 120
Teologie pastorală aplicată IF 120
Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice IF 120

34. UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Ingineria mediului Controlul şi monitorizarea calităţii mediului IF 120
Evaluarea impactului asupra mediului şi reconstrucţia ecologică IF 120
2 Inginerie civilă Ingineria proiectării construcţiilor miniere IF 90
3 Inginerie şi management Ingineria şi managementul proiectelor IF 120
4 Mine, petrol şi gaze Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă IF 120
Topografie minieră informatizată şi cadastru IF 120
5 Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnici şi tehnologii informatice aplicate IF 120
6 Ingineria sistemelor Sisteme şi tehnologii informatice IF 120
7 Inginerie electrică Exploatarea instalaţiilor electrice industriale IF 120
Sisteme electromecanice IF 120
8 Inginerie mecanică Instalaţii şi echipamente de proces în minerit IF 120
Instalaţii şi echipamente pentru procese mecanice IF 120
9 Contabilitate Sisteme informatice de gestiune IF 120
10 Finanţe Management financiar-bancar IF 120
11 Management Managementul resurselor umane IF 120
Managementul strategic al afacerilor IF 120
12 Matematică Matematică didactică IF 120
13 Sociologie Politici sociale şi protecţie socială IF 120

35. UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Biologie Biologie medicală IF 120
Conservarea şi protecţia naturii IF 120
2 Interdisciplinar (Biologie, Horticultură, Ecologie şi protecţia mediului) Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultura şi protecţia mediului IF 120
Protecţia plantelor IF 120
3 Interdisciplinar (Chimie, Biologie, Fizică) Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii IF 120
4 Ştiinţe inginereşti aplicate Materiale şi tehnologii nucleare IF 120
5 Limbă şi literatură Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba română) IF 120
Literatura română modernă şi contemporană IF 120
Structura limbii române actuale IF 120
Studii literare franceze IF 120
Traductologie - Limba engleză IF 120
Traductologie - Limba franceză IF 120
6 Ingineria autovehiculelor Concepţia şi managementul proiectării automobilului IF 120
Ingineria asistată pentru autoturisme IF 90
Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă (în limba engleză) IF 120
Managementul calităţii în industria de automobile IF 90
Optimizarea constructivă a autoturismelor IF 90
Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în industria de autovehicule IF 120
Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de circulaţie IF 90
7 Inginerie industrială Echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă IF 120
Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor IF 90
8 Inginerie şi management Managementul logisticii IF 90
9 Interdisciplinar (Chimie, Inginerie industrială, Ingineria auto-vehiculelor) Ştiinţa şi tehnologia materialelor (în limba franceză) IF 90
10 Inginerie electrică Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice IF 90
Sisteme de conversie a energiei IF 90
11 Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronica surselor autonome de energie electrică IF 90
Inginerie electronică şi sisteme inteligente IF 90
Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită IF 90
Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale IF 90
Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere IF 90
12 Asistenţă socială Managementul serviciilor sociale şi de sănătate IF 120
13 Muzică Educaţie muzicală contemporană IF 120
14 Teologie Apologetică şi duhovnicie IF 120
Ecumenism IF 120
Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual IF 120
Teologie sistematică şi practică IF 120
15 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate IF 120
0 1 2 3 4
16 Contabilitate Contabilitate managerială şi audit contabil IF 120
Management contabil şi informatică de gestiune IF 120
17 Finanţe Economie şi finanţe europene IF 120
Sisteme bancare europene IF 120
18 Management Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării IF 120
Managementul strategic al resurselor umane IF 120
19 Drept Asistenţa juridică a întreprinderii IF 90
Instituţii juridice comunitare şi internaţionale IF 90
20 Interdisciplinar (Drept, Limbă şi literatură) Jurislingvistică - Terminologie şi traducere juridică IF 120
21 Ştiinţe administrative Administraţie publică în contextul integrării europene IF 120
22 Educaţie fizică şi sport Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare IF 120
Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi IF 120
Performanţă în sport IF 120
Sport, turism şi activităţi de timp liber IF 120
23 Informatică Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei (în limba engleză) IF 120
Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software IF 120
24 Matematică Matematică aplicată IF 120
Matematică didactică IF 120
25 Filosofie Etica politicilor publice IF 120
26 Istorie Istoria românilor şi a României în context european (secolele XIV -XX) IF 120
27 Psihologie Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie IF 120
28 Ştiinţe ale comunicării Comunicare organizaţională IF 120
29 Ştiinţe ale educaţiei Didactica limbilor străine IF 120
Educaţie timpurie IF 120
Management educaţional IF 120
Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice IF 120
30 Interdisciplinar (Ştiinţa mediului, Ingineria mediului) Tehnologii pentru dezvoltarea durabilă IF 120

36. UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE“ DIN PLOIEŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Ingineria sistemelor Automatizări avansate IF 90
2 Inginerie mecanică Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier IF 90
Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a hidrocarburilor IF 90
Managementul riscului şi ingineria fiabilităţii utilajului petrolier şi petrochimic IF 90
Metode moderne de proiectare şi fabricare a utilajului petrochimic şi de rafinărie IF 90
3 Inginerie şi management Ingineria şi managementul producţiei utilajului petrolier şi petrochimic IF 90
Ingineria şi managementul sistemelor industriale de combustie IF 90
4 Inginerie geologică Geologia petrolului IF 90
0 1 2 3 4
5 Mine, petrol şi gaze Extracţia petrolului IF 90
Forajul sondelor IF 90
Inginerie de zăcământ IF 90
Management în industria petrolieră IF 90
Tehnologia transportului, depozitării şi distribuţiei hidrocarburilor IF 90
6 Ingineria mediului Controlul calităţii produselor şi a factorilor de mediu IF 120
Tehnologii avansate în ingineria protecţiei mediului IF 90
7 Inginerie chimică Inginerie chimică asistată de calculator pentru rafinării şi petrochimie IF 90
Tehnologii avansate în prelucrarea petrolului IF 90
8 Administrarea afacerilor Administrarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare IF 120
Strategii în afaceri internaţionale IF 120
9 Management Managementul sectorului public IF 120
Managementul sistemelor microeconomice IF 120
10 Informatică Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei IF 120
11 Limbă şi literatură Concepte şi strategii de comunicare interculturală IF 120
Studii culturale româneşti în context european IF 120
12 Ştiinţe administrative Administraţie publică şi integrare europeană IF 120
13 Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei IF 120
Management educaţional şi integrare europeană IF 120
Performanţă pentru pregătirea profesorilor în societatea cunoaşterii IF 120

37. UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU“ DIN REŞIŢA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Ingineria materialelor Metode şi procedee moderne în ingineria materialelor IF 120
2 Inginerie industrială Analiză şi proiectare asistată în ingineria industrială IF 120
3 Inginerie electrică Tehnici şi echipamente moderne în inginerie electrică IF 120
4 Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor de producţie IF 120
5 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii IF 120
6 Contabilitate Expertiză contabilă şi evaluarea firmei IF 120
7 Marketing Marketing şi comunicare în afaceri IF 120
8 Ştiinţe administrative Administraţie publică europeană IF 120
Managementul instituţiilor publice IF 120
9 Asistenţă socială Managementul serviciilor de asistenţă socială IF 120
10 Teologie Studii de teologie pastorală şi misiune creştină IF 120

38. UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA“ DIN SIBIU

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Teologie Educaţie religioasă creştină ortodoxă IF 120
Istoria şi filosofia religiilor IF 120
0 1 2 3 4
Religie şi cultură IF 120
Teologie biblică IF 120
Teologie istorică IF 120
Teologie practică IF 120
Teologie sistematică IF 120
Teologie şi proiect social IF 120
Viaţă creştină în contextul integrării europene IF 120
Mediere interculturală şi interreligioasă (în limba germană) IF 120
2 Drept Drept european IF 60
Drept judiciar privat IF 60
Drept judiciar privat IFR 60
Instituţii de drept privat român IF 60
Ştiinţe penale IF 60
3 Ştiinţe administrative Administraţie publică europeană IF 120
Administraţie publică europeană IFR 120
Managementul poliţiei locale IF 120
4 Limbă şi literatură Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze IF 120
Limba franceză pentru obiective didactice IF 120
Limba şi literatura engleză IF 120
Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) IF 120
Limba şi literatura germană IF 120
Limba şi literatura română IF 120
Modernism şi postmodernism în literatură IF 120
Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română IF 120
Restituiri şi revizuiri în literatura română IF 120
Studii germanistice şi interculturale europene IF 120
5 Limbi moderne aplicate Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană IF 120
Limba engleză în afaceri IF 120
Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză IF 120
Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză IF 120
Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană IF 120
6 Ştiinţe ale comunicării Profesor documentarist IF 120
Jurnalism tematic IF 120
Managementul relaţiilor publice IF 120
Publicitate şi brand IF 120
7 Teatru şi artele spectacolului Arta interpretării caracterelor dramatice IF 120
Teoria şi practica managementului instituţiilor şi evenimentelor culturale IF 120
8 Asistenţă socială Familia - Resurse şi asistenţă socială IF 120
9 Istorie Elite politice româneşti (secolele XVIII -XX) IF 120
Europa Centrală şi de Sud-Est în primul mileniu al erei creştine IF 120
Istoria artei IF 120
Istoria regională a Europei Centrale şi de Sud-Est. Transilvania (secolele XVIII-XX) IF 120
Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric IF 120
Relaţiile internaţionale ale României în secolul al XX-lea IF 120
0 1 2 3 4
10 Psihologie Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii IF 120
Psihologie clinică şi psihoterapie IF 120
Psihologie organizaţională: diagnoză şi intervenţie în organizaţii IF 120
11 Sociologie Analiză şi diagnoză socială IF 120
Leadership şi management organizaţional IF 120
Negociere şi mediere în organizaţii IF 120
Selecţia şi gestiunea resurselor umane IF 120
12 Ştiinţe politice Diplomaţia apărării IF 120
Managementul instituţiilor europene IF 120
Managementul integrării europene şi administraţiei publice IF 120
Partide politice, analize electorale şi marketing politic IF 120
Relaţii internaţionale. Sisteme de securitate IF 120
Securitate şi relaţii internaţionale IF 120
Diplomaţie şi politică externă în relaţiile internaţionale4) IF 120
Managementul combaterii terorismului şi criminalităţii transfrontaliere4) IF 120
Promovarea securităţii prin relaţii internaţionale4) IF 120
Securitate judiciară4) IF 120
13 Arte vizuale Restaurare lemn policrom IF 120
14 Calculatoare şi tehnologia informaţiei Advanced computing systems (Sisteme de calcul avansate) - în limba engleză IF 120
Embedded systems (Sisteme încorporate) - în limba engleză IF 120
Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale IF 120
15 Inginerie electrică Dezvoltarea aplicaţiilor în ingineria electrică IF 120
16 Inginerie industrială Fabrică digitală IF 120
Fabrică digitală (în limba engleză - Digital factory) IF 120
Logistică industrială IF 120
Logistică industrială (în limba engleză - Industrial logistics) IF 120
Optimizarea tehnologiilor textile IF 120
Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică IF 90
Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică (în limba engleză - CAD-CAE-CAM systems in plastic deformation) IF 120
Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie (în limba engleză - Intelligent manufacturing systems and technologies) IF 120
Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie IF 120
Structura, programarea şi mentenanţa sistemelor CNC IF 90
17 Inginerie şi management Managementul afacerilor industriale IF 120
Managementul afacerilor industriale (în limba engleză - Industrial business management) IF 120
Managementul calităţii IF 120
Managementul calităţii (în limba engleză - Quality management) IF 120
Managementul proiectelor europene IF 120
Managementul proiectelor europene (în limba engleză - European projects management) IF 120
Managementul securităţii, sănătăţii şi al relaţiilor de muncă IF 90
Managementul sistemelor organizaţionale integrate IF 120
Managementul sistemelor organizaţionale integrate (în limba engleză - Management of the integrated organizational systems) IF 120
0 1 2 3 4
18 Mine, petrol şi gaze Ingineria şi managementul gazelor naturale IF 120
19 Biologie Biologie aplicată IF 120
Biologie aplicată (în limba engleză - Applied biology) IF 120
20 Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică IF 120
Informatică managerială IF 120
21 Educaţie fizică şi sport Antrenament şi performanţă IF 120
Educaţie fizică şi sportivă şcolară IF 120
22 Informatică Sisteme şi tehnologii informatice avansate IF 120
Sisteme şi tehnologii informatice avansate (în limba engleză - Advanced information systems and technologies) IF 120
23 Matematică Matematică didactică IF 120
Matematică informatică aplicată IF 120
24 Ştiinţa mediului Ecologie aplicată IF 120
Expertiză şi managementul sistemelor ecologice IF 120
25 Sănătate Management sanitar IF 60
Managementul medicinei muncii IF 60
26 Agronomie Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale IF 90
Managementul protecţiei mediului agricol IF 90
27 Ingineria produselor alimentare Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor IF 120
Managementul procesării moderne a alimentelor IF 120
28 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor internaţionale IF 120
Administrarea afacerilor internaţionale IFR 120
Administrarea afacerilor în turism şi servicii IF 120
Administrarea afacerilor în turism şi servicii IFR 120
Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale firmei IF 120
Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei IF 120
Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei IFR 120
29 Contabilitate Expertiză contabilă şi audit IF 120
Expertiză contabilă şi audit IFR 120
30 Finanţe Bănci IF 120
Burse şi asigurări IF 120
Finanţe IF 120
Finanţe IFR 120
31 Interdisciplinar (Management, Ştiinţe ale educaţiei) Management educaţional IF 120
32 Management Managementul afacerilor IF 120
Managementul afacerilor IFR 120
Managementul afacerilor (în limba engleză) IF 120

39. UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE“ DIN SUCEAVA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare IF 120
2 Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare IF 120
Managementul calităţii produselor alimentare şi a mediului IF 90
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei IF 120
Managementul securităţii mediului şi siguranţa alimentară IF 120
3 Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor IF 120
4 Ingineria sistemelor Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor IF 120
5 Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice IF 120
6 Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice IF 120
7 Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie IF 120
Expertiză tehnică, evaluare economică şi management IF 90
8 Inginerie industrială Ingineria calităţii şi securitatea muncii IF 90
Tehnologii şi echipamente moderne de prelucrare IF 90
9 Inginerie mecanică Inginerie mecanică asistată de calculator IF 90
10 Mecatronică şi robotică Mecatronică aplicată IF 90
11 Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane IF 120
Etică organizaţională şi audit etic IF 120
Studii globale. Cultură şi comunicare IF 120
12 Geografie GIS şi planificare teritorială IF 120
Turism şi dezvoltare regională IF 120
13 Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere IF 120
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului IF 120
Studii europene IF 120
Tradiţie şi inovaţie în turismul cultural şi religios IF 120
14 Limbă şi literatură Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării IF 120
Didactica limbilor moderne IF 120
Hermeneutică şi ideologie literară IF 120
Limbă şi comunicare IF 120
Literatură română în context european IF 120
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate IF 120
Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române IF 120
Teoria şi practica traducerii IF 120
15 Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi certificarea pădurilor IF 90
Managementul activităţilor de exploatare şi prelucrare a lemnului IF 90
16 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor europene IF 120
Administrarea proiectelor europene IF 120
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii IF 120
Management şi administrarea afacerilor IF 120
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii IF 120
0 1 2 3 4
17 Contabilitate Audit şi guvernanţă corporativă IF 120
Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă IF 120
18 Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale IF 120
19 Ştiinţe administrative Management şi administraţie europeană IF 120
Management şi audit în administraţie şi afaceri IF 120
20 Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe ale comunicării) Comunicare didactică IF 120
21 Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe ale comunicării, Management) Managementul instituţiilor educaţionale IF 120

40. UNIVERSITATEA „VALAHIA“ DIN TÂRGOVIŞTE

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Contabilitate Auditul entităţilor publice şi private IF 120
Contabilitate IF 120
Gestiunea întreprinderii (în limba franceză) IF 120
2 Finanţe Management financiar-bancar IF 120
3 Management Managementul informaţiilor IF 120
Managementul organizaţiei IF 120
Managementul organizaţiilor de turism şi servicii IF 120
4 Marketing Marketing IF 120
5 Drept Dreptul afacerilor IF 60
6 Ştiinţe administrative Administraţie publică europeană IF 120
7 Ştiinţe ale comunicării Jurnalism şi studii culturale europene IF 120
8 Ştiinţe ale educaţiei Strategii didactice de comunicare şi învăţare eficientă IF 120
9 Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică, turism şi timp liber IF 120
10 Geografie Calitatea mediului şi fenomene geografice de risc IF 120
11 Istorie Muzeologia şi conservarea patrimoniului în societatea contemporană IF 120
Unitatea istoriei europene IF 120
12 Teologie Doctrina socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate IF 120
Doctrină, ştiinţă, misiune IF 120
13 Chimie Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediului IF 120
14 Matematică Matematică didactică IF 120
15 Muzică Educaţia muzicală IF 120
16 Ingineria sistemelor Automatică avansată, productică şi informatică industrială IF 90
Comanda avansată a sistemelor complexe (în limba franceză) IF 120
17 Inginerie electrică Sisteme şi echipamente moderne în producerea şi utilizarea energiei IF 90
0 1 2 3 4
18 Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia informaţiei IF 90
19 Inginerie energetică Auditul sistemelor energetice IF 90
20 Ingineria materialelor Materiale avansate IF 90
21 Inginerie mecanică Echipamente şi instalaţii pentru industria materialelor de construcţii IF 90
22 Agronomie Dezvoltarea durabilă a zonei montane IF 90
23 Ingineria mediului Sisteme de control şi evaluare a calităţii mediului IF 90
24 Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza alimentelor IF 90
25 Fizică Fizică aplicată IF 120

41. UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI“ DIN TÂRGU JIU

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Ingineria mediului Managementul protecţiei mediului în industrie IF 90
2 Ingineria sistemelor Conducerea avansată a proceselor industriale IF 90
3 Inginerie energetică Tehnologii avansate de producere a energiei IF 90
4 Inginerie industrială Managementul asigurării calităţii IF 90
Tehnologii moderne de fabricaţie IF 90
5 Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor de fabricaţie IF 90
6 Drept Carieră judiciară IF 90
7 Ştiinţe administrative Administrarea şi conducerea unităţilor de învăţământ IF 120
Administraţie publică europeană IF 120
Sisteme administrative şi relaţii internaţionale IF 120
8 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ IF 120
Administrarea afacerilor în turism şi servicii IF 120
Turism cultural şi agroturism IF 120
9 Contabilitate Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor IF 120
Control, audit şi expertiză financiar-contabilă IF 120
10 Finanţe Bănci şi asigurări IF 120
Finanţe şi guvernanţă publică europeană IF 120
Finanţe şi politici financiare IF 120
11 Management Managementul afacerilor prin proiecte IF 120
Managementul dezvoltării afacerilor IF 120
12 Educaţie fizică şi sport Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi de timp liber IF 120

42. UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR“ DIN TÂRGU MUREŞ

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Ingineria sistemelor Sisteme automate de conducere a proceselor industriale IF 120
2 Inginerie energetică Managementul sistemelor de energie IF 120
3 Inginerie industrială Grafică şi design industrial IF 120
Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator IF 120
4 Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor calităţii IF 120
Managementul securităţii şi condiţiilor de asigurare a sănătăţii în muncă IF 120
Managementul sistemelor calităţii IF 120
Managementul sistemelor calităţii IFR 120
5 Informatică Tehnologia informaţiei IF 120
6 Istorie Elitele, cultura şi construcţia europeană IF 120
Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale IF 120
7 Limbă şi literatură Istoria literaturii şi sistemul criticii literare IF 120
Studii anglo-americane. Perspective interculturale IF 120
Studii de gen din perspectivă culturală IF 120
8 Contabilitate Consultanţă financiar-contabilă IF 120
Contabilitate şi audit IF 120
9 Drept Instituţii judiciare şi profesii liberale IF 60
10 Finanţe Gestiune financiar bancară IF 120
11 Management Managementul afacerilor IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
12 Ştiinţe administrative Managementul administraţiei publice şi cariere publice IF 120
Masterat profesional european de administraţie publică IF 120

43. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Sănătate Laborator clinic IF 120
Managementul serviciilor de sănătate IF 60
Nutriţie clinică şi comunitară IF 120
Calitatea medicamentelor, alimentului şi mediului IF 60
Terapie fizică şi reabilitare funcţională IF 120

44. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Teatru şi artele spectacolului Arta actorului IF 120
Arta actorului de teatru de animaţie IF 120
Arta regizorului IF 120
Scriere dramatică IF 120
Teatrologie. Impresariat artistic IF 120
Arta actorului (în limba maghiară) IF 120
Arta actorului de teatru de animaţie (maghiară) IF 120
Arta regizorului (în limba maghiară) IF 120
Scriere dramatică (în limba maghiară) IF 120
Teatrologie. Impresariat artistic (în limba maghiară) IF 120

45. UNIVERSITATEA „POLITEHNICA“ DIN TIMIŞOARA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria calculatoarelor (în limba engleză - Computer engineering) IF 120
Inginerie software (în limba engleză - Software engineering) IF 120
Tehnologia informaţiei (în limba engleză - Information technology) IF 120
2 Informatică Tehnologii informatice IF 120
3 Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor automate IF 120
Modele matematice în inginerie IF 120
Sisteme informatice aplicate în producţie şi servicii IF 120
Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii IF 120
Sisteme încorporate pentru domeniul auto (în limba engleză - Automotive embedded software) IF 120
4 Ştiinţe inginereşti aplicate Metode şi tehnici statistice în sănătate şi în cercetarea clinică IF 120
5 Ingineria mediului Ingineria şi managementul mediului în industrie IF 120
Tehnologii de proces nepoluante IF 120
6 Inginerie chimică Chimia şi ingineria proceselor organice IF 120
Chimie alimentară aplicată IF 120
Controlul şi avizarea produselor alimentare IF 120
Ingineria compuşilor anorganici şi protecţia mediului IF 120
Ingineria compuşilor macromoleculari IF 120
Ingineria materialelor oxidice IF 120
Ingineria proceselor chimice şi biochimice IF 120
Micro şi nanomateriale IF 120
Modelare şi simulare în chimie şi ingineria chimică IF 120
Produse de sinteză organică fină, semisinteză şi naturale IF 120
Tehnologia cauciucului IF 120
0 1 2 3 4
7 Ingineria instalaţiilor Optimizarea şi modernizarea sistemelor de instalaţii IF 120
8 Inginerie civilă Dezvoltare durabilă - Audit energetic şi securitate la incendiu a clădirilor IF 120
Evaluarea şi dezvoltarea proprietăţilor imobiliare IF 120
Infrastructuri pentru transporturi IF 120
Ingineria protecţiei mediului IF 120
Inginerie şi reabilitare rurală durabilă IF 120
Optimizarea exploatării sistemelor de inginerie sanitară şi protecţia mediului IF 120
Optimizarea sistemelor hidrotehnice IF 120
Proiectarea avansată a structurilor metalice şi compozite IF 120
Proiectarea avansată a structurilor metalice şi compozite (în limba engleză - Advanced design of steel and composite structures) IF 120
Reabilitarea construcţiilor IF 120
Sisteme de fundare pentru construcţii speciale IF 120
Structuri IF 120
Tehnologii avansate pentru tratarea apei IF 120
Sustainable constructions under natural hazard and catastrophic events IF 90
9 Inginerie geodezică Cadastru şi evaluarea bunurilor imobile IF 120
10 Arhitectură Urbanism şi amenajarea teritoriului IF 120
11 Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronica sistemelor inteligente IF 120
Electronica sistemelor inteligente (în limba engleză) IF 120
Electronică biomedicală IF 120
Ingineria reţelelor de comunicaţii (în limba engleză) IF 120
Ingineria reţelelor de telecomunicaţii IF 120
Instrumentaţie electronică IF 120
Prelucrarea semnalelor (în limba franceză - Traitement du signal) IF 120
Tehnici avansate în electronică IF 120
Tehnologii multimedia IF 120
12 Inginerie electrică Electrotehnică şi electronică de putere IF 120
Sisteme avansate de utilizare industrială a energiei electrice (Hunedoara) IF 120
Tehnici informatice în ingineria electrică (Hunedoara) IF 120
13 Inginerie energetică Conducerea sistemelor electroenergetice IF 120
Energii regenerabile - Energia solară IF 120
14 Inginerie şi management Ingineria şi managementul competitivităţii IF 120
Ingineria şi managementul sistemelor logistice IF 120
Management antreprenorial în administrarea afacerilor IF 120
Ingineria şi managementul dezvoltării durabile în industria de materiale (Hunedoara) IF 120
Ingineria şi managementul sistemelor mecanice (Hunedoara) IF 120
15 Ingineria autovehiculelor Construcţia şi exploatarea autovehiculelor rutiere IF 120
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule IF 120
0 1 2 3 4
16 Ingineria materialelor Controlul calităţii şi al procesării materialelor IF 120
Materiale şi tehnologii avansate IF 120
Materiale şi tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor (Hunedoara) IF 120
Procedee avansate de obţinere a materialelor metalice (Hunedoara) IF 120
Procedee avansate de procesare a materialelor metalice (Hunedoara) IF 120
17 Ingineria transporturilor Tehnici avansate în transportul rutier IF 120
18 Inginerie industrială Design industrial şi sisteme de producţie CNC IF 120
Ingineria produselor din materiale polimerice şi compozite IF 120
Inginerie integrată IF 120
Management în ingineria sudării IF 120
Procedee productive de sudare în mediu de gaze protectoare IF 120
19 Inginerie mecanică Dinamica şi vibraţiile maşinilor şi utilajelor IF 120
Energoecologie în domeniul termic şi al vehiculelor de transport IF 120
Expertize şi diagnoze tehnice în ingineria mecanică IF 120
Hidrodinamica maşinilor şi sistemelor hidromecanice IF 120
Ingineria relaţiilor de muncă, sănătate şi securitate în muncă IF 120
Ingineria resurselor regenerabile de energie IF 120
Inginerie mecanică avansată IF 120
Managementul calităţii proceselor tehnologice IF 120
Optimizarea fabricaţiei echipamentelor de proces IF 120
Sisteme feroviare moderne IF 120
Sisteme integrate pentru fabricaţia agroalimentară IF 120
20 Interdisciplinar (mecatronică şi robotică, ştiinţe inginereşti aplicate) Implanturi, proteze şi evaluare biomecanică IF 120
21 Mecatronică şi robotică Comunicare organizaţională în mecatronică IF 120
Echipamente şi tehnici miniaturale avansate IF 120
Ergoinginerie în mecatronică IF 120
Ingineria calităţii în mecatronică şi robotică IF 120
Ingineria mecatronică în optometrie IF 120
Sisteme robotice cu inteligenţă artificială IF 120
22 Interdisciplinar (Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Ştiinţe ale comunicării) Comunicare, relaţii publice şi media digitală IF 120

46. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMIŞOARA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Agronomie Agricultură ecologică IF 120
Sisteme de producere a furajelor IF 120
Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp IF 120
Utilizarea durabilă a terenurilor agricole IF 120
2 Biologie Biologie aplicată în agricultură IF 120
3 Ingineria mediului Gestiunea mediului şi a resurselor naturale IF 120
4 Biotehnologii Ameliorare şi producere de sămânţă la plantele cultivate IF 120
Manipularea genetică la plante IF 120
Reproducerea asistată la animale IF 120
5 Horticultură Calitatea produselor şi subproduselor vitivinicole IF 120
Monitorizarea contaminării produselor de origine vegetală IF 120
Securitatea şi calitatea produselor horticole primare IF 120
Tehnici în proiectarea şi amenajarea peisajului IF 120
Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole IF 120
6 Silvicultură Diversitatea ecosistemelor forestiere IF 120
7 Inginerie şi management Administrarea afacerilor agricole IF 120
Agribusiness IF 120
Management în alimentaţie publică şi agroturism IF 120
Managementul dezvoltării rurale durabile IF 120
8 Ingineria produselor alimentare Ingineria alimentelor funcţionale IF 120
Siguranţa şi biosecuritatea produselor agroalimentare IF 120
Sisteme de procesare ecologică multifuncţională integrată a principiilor bioactive naturale - SPE IF 120
Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole - TAP IF 120
9 Zootehnie Managementul producţiilor din acvacultură IF 120
Nutriţie şi bază furajeră IF 120
Proiectare şi evaluare tehnico-economică a producţiilor animaliere IF 120

47. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Informatică Artificial intelligence and distributed computing IF 120
Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie IF 120
Inginerie software IF 120
Inteligenţă artificială şi calcul distribuit IF 120
2 Matematică Matematică didactică IF 120
Matematici financiare IF 120
Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor IF 120
Statistică aplicată şi informatică IF 120
0 1 2 3 4
3 Fizică Astrofizică şi particule elementare IF 120
Fizica cuantică a sistemelor mezoscopice IF 120
Fizica materialelor cristaline IF 120
Fizica materialelor cristaline (în limba engleză - Physics of crystalline materials) IF 120
Fizică computaţională şi informatică IF 120
Metode optice şi spectrale de investigare a sistemelor fizice complexe IF 120
Nano-microsisteme inteligente IF 120
Nano-microsisteme inteligente pentru protecţia mediului şi nano-microtehnologii (în limba engleză - Smart nano-microsystems for environmental and nano-microtechnologies) IF 120
4 Biologie Biologia dezvoltării (embriologie) şi teratologie IF 120
5 Chimie Chimia compuşilor biologic activi IF 120
Chimia compuşilor farmaceutici şi a materialelor biocompatibile IF 120
Chimie didactică IF 120
Studiul transdisciplinar al protecţiei mediului IF 120
Tehnici de analiză chimică cu aplicaţii în industria alimentară, cosmetică şi farmaceutică IF 120
6 Geografie Dezvoltare şi amenajare turistică IF 120
Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului IF 120
Sisteme informaţionale geografice IF 120
7 Istorie Arheologie interdisciplinară IF 120
Comunismul în România din perspectiva interferenţelor central şi sud-est europene IF 120
Istoria conceptuală românească în context european IF 120
Romanitate orientală. Istoria provinciilor sud-est europene (sec. I-VI d.Hr.) IF 120
8 Limbă şi literatură Analiza discursului IF 120
Civilizaţie italiană şi cultură europeană IF 120
Comunicare interculturală IF 120
Creative writing (Scriere creatoare) IF 120
Germanistică din perspectivă interdisciplinară IF 120
Limba română: fundamente istorice şi culturale IF 120
Literatura latină între clasicism şi modernitate IF 120
Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni IF 120
Managementul resurselor culturale IF 120
Studii americane IF 120
Studii britanice IF 120
Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză IF 120
Traducere specializată IF 120
Traductologie IF 120
9 Teologie Consiliere pastorală IF 120
Imnologie bizantină şi canto liturgic IF 120
Istorie şi interconfesionalism IF 120
Religie, cultură, societate IF 120
0 1 2 3 4
10 Filosofie Fenomenologia şi hermeneutica filosofică a religiozităţii IF 120
Filosofie şi ştiinţe socioumane IF 120
11 Interdisciplinar (Ştiinţe ale comunicării, Filosofie, Educaţie fizică şi sport) Jurnalism sportiv IF 120
12 Relaţii internaţionale şi studii europene Studii de dezvoltare internaţională IF 120
Studii europene comparate IF 120
13 Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi mediere în conflictele sociale IF 120
Jurnalism european şi comunicare în regiuni multietnice IF 120
Mass-media şi relaţii publice. Tehnici de redactare şi de comunicare IF 120
Sistemul info-documentar în context european IF 120
14 Ştiinţe ale educaţiei Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională IF 120
Management de proces şi de sistem în organizaţiile educaţionale IF 120
Master european în educaţia adulţilor IF 120
15 Ştiinţe politice Politici publice şi advocacy IF 120
16 Drept Administraţie publică IF 120
Carieră judiciară IF 120
Drept comunitar IF 120
Drept penal şi ştiinţe penale IF 120
Dreptul afacerilor IF 120
17 Asistenţă socială Asistenţa socială a vârstnicilor IF 120
Asistenţă socială privind reintegrarea socială în domeniul justiţiei penale IF 120
Management în asistenţă socială IF 120
Practica asistenţei sociale centrată pe valori IF 120
Prevenirea violenţei împotriva copilului în familie şi societate IF 120
Supervizare în servicii sociale şi de sănătate mintală IF 120
18 Psihologie Consiliere familială şi de cuplu IF 120
Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor IF 120
Psihologie clinică IF 120
Psihologie clinică şi consiliere psihologică IF 120
Psihologie organizaţională şi a conducerii IF 120
Psihologie organizaţională şi sănătate ocupaţională (în limba engleză - Organizational and occupational health psychology) IF 120
19 Sociologie Antropologie socială şi management cultural IF 120
Economie socială IF 120
Managementul resurselor umane în administrarea organizaţiilor IF 120
Sociologia dezvoltării şi securităţii europene IF 120
Sociologia instituţiilor administrative şi instituţiilor de socializare, resocializare IF 120
Sociologia muncii şi comportament organizaţional IF 120
20 Administrarea afacerilor Administrarea şi dezvoltarea întreprinderii de turism şi servicii IF 120
Management şi marketing în turism IF 120
21 Cibernetică, statistică şi informatică economică Sisteme informatice financiar-bancare IF 120
Sisteme informaţionale pentru afaceri IF 120
0 1 2 3 4
22 Contabilitate Audit financiar contabil IF 120
Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene IF 120
IFR 120
Contabilitate şi audit în instituţiile publice IF 120
Contabilitate şi sisteme informatice integrate în corporaţii IF 120
Expertiză contabilă şi evaluarea afacerilor IF 120
23 Economie Economia şi administrarea afacerilor IF 120
Economia şi administrarea afacerilor agroalimentare IF 120
Economie europeană şi politici aplicate IF 120
Economie şi dezvoltare durabilă IF 120
Formare-cercetare-inovare în knowledge society IF 120
Management în retail IF 120
Studii europene şi relaţii internaţionale IF 120
24 Economie şi afaceri internaţionale Management şi integrare europeană IF 120
Managementul riscurilor în afaceri internaţionale IF 120
Negociere şi administrarea afacerilor internaţionale IF 120
25 Finanţe Administrare fiscală IF 120
Finanţe şi strategiile financiare ale companiilor IF 120
Monedă şi bănci IF 120
Pieţe financiare IF 120
Master in international corporate finance (în limba engleză) IF 120
26 Management Administrarea financiară a afacerilor IF 120
Administrarea organizaţiilor de afaceri IF 120
Administrarea şi evaluarea proprietăţilor imobiliare IF 120
Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor IF 120
Management antreprenorial IF 120
Managementul dezvoltării regionale durabile IF 120
Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii (română-franceză) IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale IF 120
Managementul strategic al organizaţiilor: dezvoltarea spaţiului de afaceri IF 120
Managementul afacerilor în context european (în limba franceză) IF 120
27 Marketing Gestiunea relaţiilor cu consumatorii (în limbile engleză şi română) IF 120
Marketing şi managementul vânzărilor IF 120
Publicitate şi promovarea vânzărilor IF 120
28 Arte vizuale Arte textile: Interferenţe stilistice IF 120
Conservare-restaurare: Icoană - pictură şi restaurare IF 120
Design de produs IF 120
Design grafic - Comunicare vizuală IF 120
Design vestimentar - Design textil IF 120
Foto - video IF 120
Grafică publicitară şi de carte IF 120
Grafică: Materie şi concept IF 120
Pedagogia artei: Creativitate, informaţie şi imaginar IF 120
Pictură: Surse şi resurse ale imaginii IF 120
Sculptură: Materie şi concept IF 120
0 1 2 3 4
29 Muzică Stilistica interpretării muzicale IF 120
30 Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă IF 120
Fitness şi performanţă motrică IF 120
Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică IF 120
Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică IF 120
Managementul activităţilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi sportive IF 120

48. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ“ DIN TIMIŞOARA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Sănătate Biologie moleculară şi biotehnologii IF 120
Laseri în medicina dentară (în limba engleză) IF 120
Managementul asistenţei medicale perinatale IF 60
Managementul serviciilor sociale şi de sănătate IF 60
Prevenţia şi recuperarea în afecţiunile cardiopulmonare IF 120
Formularea şi evaluarea produsului dermato-cosmetic IF 60
Managementul farmacoterapiei la persoanele vârstnice IF 60

49. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Ingineria autovehiculelor Echipamente şi tehnologii în ingineria autovehiculelor IF 90
2 Inginerie aerospaţială Ingineria sistemelor aeronautice IF 90
3 Inginerie de armament, rachete şi muniţii Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de apărare şi securitate IF 90
Tehnologii şi management în structurile logistice pentru apărare şi securitate IF 90
4 Calculatoare şi tehnologia informaţiei Securitatea tehnologiei informaţiei IF 90
5 Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice pentru securizarea frontierei IF 90

50. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I“ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Conducere interarme - forţe aeriene IF 60
Conducere interarme - forţe aeriene IF 120
Conducere interarme - forţe navale IF 60
Conducere interarme - forţe navale IF 120
0 1 2 3 4
Conducere interarme - forţe tereste IF 60
Conducere interarme - forţe tereste IF 120
Management economico-financiar IF 60
Management economico-financiar IF 120
Management logistic IF 60
Management logistic IF 120
Managementul crizelor şi operaţii multinaţionale IF 120
Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor IF 120
Managementul programelor şi proiectelor IF 120
Managementul resurselor organizaţiei IF 120
NATO senior executiv master course IF 120
Protecţia infrastructurilor critice IF 120
Securitate naţională şi comunicare publică IF 60
Securitate naţională şi comunicare publică IF 90
Securitate şi apărare IF 120
Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărării IF 120

51. ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL“ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Analiză de intelligence IF 120
Comunicare şi relaţii publice - informaţii IF 120
Intelligence şi securitate naţională IF 120
Managementul activităţii de informaţii pentru securitate naţională IF 120
Managementul educaţional în cultura de securitate IF 120
Managementul informaţiilor de securitate naţională IF 120
Managementul informaţiilor în combaterea terorismului IF 120
Psihologie - Informaţii IF 120

52. ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Drept Cercetări criminalistice aplicate IF 120
Combaterea criminalităţii organizate IF 120
Combaterea traficului ilicit de droguri IF 90
Comunicare socială proactivă a poliţiei IF 90
Drept administrativ IF 120
Dreptul afacerilor IF 120
Investigarea criminalistică a infracţiunilor IF 90
Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională IF 90
0 1 2 3 4
Managementul activităţilor informative IF 120
Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale IF 120
Managementul investigării fraudelor IF 120
Managementul operaţional la frontiera externă Schengen IF 120
Managementul pregătirii operaţionale de jandarmi IF 90
Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de ordine publică IF 90
Poliţie judiciară IF 120
Ştiinţe penale IF 90
Tehnică criminalistică IF 90
2 Ingineria instalaţiilor Managementul situaţiilor de urgenţă IF 90
Modelarea termohidraulică în procese de ardere şi stingere a incendiilor IF 90
3 Istorie Arhivistică contemporană IF 120
Limbi vechi şi paleografii IF 120

53. ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ“ DIN BRAŞOV

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Managementul sistemelor de luptă din forţele aeriene IF 120
Securitatea spaţiului aerian IF 120

54. ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN“ DIN CONSTANŢA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Inginerie marină şi navigaţie Sisteme electromecanice navale IF 90
Ştiinţe nautice IF 90
2 Inginerie şi management Inginerie şi management naval şi portuar IF 90

55. ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU“ DIN SIBIU

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Leadership organizaţional IF 120
Management şi tehnologie IF 120
Managementul capabilităţilor organizaţionale IF 120

1Locaţia geografică de desfăşurare a programului de masterat se notează numai în cazul în care este alta decât locaţia geografică a sediului instituţiei de învăţământ superior. 2 Limba de predare a programului de masterat se notează numai în cazul în care este alta decât limba română. 3 Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (IFR). 4 Program de studiu aflat în procedura prevăzută de art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 5 Prevederi aplicabile şi în anul universitar 2011-2012. ANEXA Nr. 2 Domeniile şi programele de studii universitare de masterat care funcţionează legal în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate 1. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR“ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Drept Carieră judiciară IF 90
Dreptul afacerilor IF 90
Instituţii de drept administrativ IF 90
Medierea conflictelor IF 60
Ştiinţe penale IF 60
Drept european şi internaţional IF 60
Dreptul afacerilor (Cluj-Napoca) IF 90
Ştiinţe penale şi criminalistică (Cluj-Napoca) IF 60
2 Administrarea afacerilor Managementul afacerilor în comerţ IF 120
Managementul afacerilor în turism IF 120
Administrarea şi negocierea afacerilor IF 120
Managementul afacerilor în turism şi comerţ (Cluj-Napoca) IF 120
Administrarea afacerilor în turism (Timişoara) IF 120
Administrarea şi negocierea în afaceri (Timişoara) IF 120
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii (Constanţa) IF 120
3 Istorie Instituţii şi politici de prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor (sfârşitul secolului XX - începutul secolului XXI) IF 120
Sud-estul european şi centrele de putere IF 120
4 Economie şi afaceri internaţionale Integrare şi afaceri europene IF 120
Managementul afacerilor internaţionale IF 120
5 Finanţe Finanţe şi gestiunea afacerilor IF 120
Gestiune şi audit financiar IF 120
Management financiar-bancar IF 120
Management financiar-bancar (Braşov) IF 120
Management financiar bancar (Cluj-Napoca) IF 120
6 Ştiinţe politice Economie socială IF 120
Studii de securitate şi apărare IF 120
Relaţii internaţionale şi comunicare IF 120
7 Contabilitate Contabilitatea şi auditul afacerilor (Cluj-Napoca) IF 120
8 Geografie Turism rural şi calitatea mediului înconjurător (Sibiu) IF 120
Turism şi dezvoltare regională (Sibiu) IF 120

2. UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU“ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Drept Drept civil şi drept procesual civil aprofundat IF 120
Drept internaţional şi european IF 605)
Dreptul afacerilor IF 605)
Medierea conflictelor în drept IF 605)
Ştiinţe penale IF 605)
0 1 2 3 4
2 Finanţe Bănci şi pieţe financiare IF 120
Fiscalitate şi politici financiare IF 120
Managementul finanţării proiectelor europene IF 120
Politici financiare de întreprindere IF 120
3 Psihologie Psihologia resurselor umane IF 120
Psihologie şcolară şi consiliere educaţională IF 120
Psihoterapii cognitiv comportamentale IF 120
Tehnici de comunicare şi influenţă socială IF 120
4 Informatică Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale IF 120
5 Sănătate Medicină de dezastru IF 120

3. UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU“ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Drept Carieră judiciară IF 60
Drept financiar bancar şi al asigurărilor IF 60
Dreptul afacerilor IF 60
Ştiinţe penale IF 60
Drept internaţional şi comunitar IF 60
2 Contabilitate Management contabil, audit şi expertiză contabilă IF 120
3 Finanţe Finanţe publice şi politici fiscale naţionale şi comunitare IF 120
Finanţe şi asigurări IF 120
Management financiar bancar şi bursier IF 120
4 Ştiinţe administrative Administraţie publică şi dezvoltarea comunitară IF 120
Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice IF 120

4. UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Drept Dreptul afacerilor IF 60
Ştiinţe penale IF 60
2 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism IF 120
Economie şi afaceri în industria ospitalităţii IF 120
3 Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică aplicată în management IF 120
Informatică economică IF 120
Sisteme informatice manageriale IF 120
4 Management Managementul informaţiilor IF 120
Managementul strategic al firmei IF 120
Managementul şi marketingul organizaţiei IF 120
5 Marketing Marketing în afaceri IF 120
0 1 2 3 4
6 Economie şi afaceri internaţionale Administrarea, finanţarea şi controlul afacerilor IF 120
Afaceri internaţionale IF 120
Gestiunea afacerilor financiar-bancare interne şi internaţionale IF 120
Gestiunea şi auditul afacerilor IF 120
Relaţii economice europene IF 120
7 Finanţe Finanţe, bănci, asigurări IF 120
Politici şi practici fiscale IF 120

5. UNIVERSITATEA „HYPERION“ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Fizică Fizica materialelor şi aplicaţii IF 120
2 Geografie Managementul mediului şi dezvoltare durabilă IF 120
3 Istorie Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale IF 120
4 Limbă şi literatură Comunicare interculturală şi traducere profesională IF 120
5 Psihologie Psihologie clinică şi consiliere psihologică IF 120
6 Drept Dreptul penal al afacerilor IF 90
7 Ştiinţe ale comunicării Comunicare mediatică şi publicitate IF 120
8 Contabilitate Audit financiar-contabil şi consiliere IF 120
9 Management Leadership şi managementul resurselor umane IF 120
Managementul investiţiilor IF 120
10 Cinematografie şi media Dramaturgie cinematografică, scenaristică film şi TV IF 120
11 Ingineria sistemelor Managementul proiectelor tehnice şi tehnologice IF 120
12 Teatru şi artele spectacolului Arta actorului. Metode de înnoire a mijloacelor de expresie IF 120
13 Sociologie Politici comunitare şi intervenţii sociale IF 120

6. UNIVERSITATEA „SPIRU HARET“ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Limbă şi literatură Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate IF 120
Modernitatea în literatura europeană IF 120
2 Drept Ştiinţe penale IF 60
3 Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi antrenament sportiv IF 120
Kinetoterapia în afecţiunile locomotorii IF 120
4 Marketing Marketing şi relaţii publice în afaceri IF 120
5 Contabilitate Contabilitatea agenţilor economici şi a instituţiilor publice IF 120
Audit intern în sistemul public şi privat (Craiova) IF 120
Contabilitate şi managementul afacerilor (Câmpulung) IF 120
Contabilitate, expertiză şi audit (Constanţa) IF 120
0 1 2 3 4
6 Finanţe Bănci şi pieţe financiare IF 120
7 Filosofie Om, cultură, societate în gândirea contemporană IF 120
8 Istorie România în istoria relaţiilor internaţionale IF 120
9 Psihologie Psihologie judiciară şi victimologie IF 120
10 Sociologie Management organizaţional şi al resurselor umane IF 120
11 Management Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei (Braşov) IF 120
12 Muzică Artă muzicală IF 120
13 Teatru şi artele spectacolului Artă teatrală IF 120
14 Geografie Analiza şi expertiza riscurilor de mediu IF 120
15 Ştiinţe administrative Studii europene de administraţie publică (Braşov) IF 120
16 Informatică Metodologii moderne în analiza şi proiectarea sistemelor informatice IF 120
17 Matematică Matematici aplicate IF 120
18 Interdisciplinar (Psihologie, Ştiinţe ale educaţiei) Consiliere educaţională (Braşov) IF 120
19 Ştiinţe ale comunicării Mass-media şi comunicarea IF 120

7. UNIVERSITATEA „BIOTERRA“ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Inginerie şi management Management în alimentaţie publică, agroturism şi protecţia consumatorului IF 120
2 Drept Investigarea actelor de terorism şi securitate publică IF 90
3 Ingineria produselor alimentare Inspecţie, expertiză şi legislaţie în siguranţa alimentelor, protecţia mediului şi protecţia consumatorului IF 120

8. UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Drept Conducere şi organizare judiciară IF 90
Drept intern şi internaţional al mediului IF 90
Drept internaţional şi drept comunitar IF 90
Drept social român şi european IF 90
Dreptul afacerilor IF 90
Dreptul informaţiilor şi al securităţii private IF 90
Ştiinţe penale şi criminalistică IF 90
2 Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă IF 120
Managementul activităţilor de educaţie fizică şi sport IF 120
3 Inginerie şi management Ingineria şi managementul integrat al mediului în activităţi industriale IF 90
0 1 2 3 4
4 Finanţe Finanţarea protecţiei sociale IF 120
Management financiar IF 120
Managementul financiar al mediului IF 120
5 Ştiinţa mediului Gestionarea efectelor schimbărilor climatice IF 120
Managementul resurselor naturale IF 120
6 Psihologie Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică IF 120
7 Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice IF 120

9. UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA“ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Drept Criminalistică IF 120
2 Economie şi afaceri internaţionale Integrare economică europeană IF 120
3 Teatru şi artele spectacolului Spectacolul coregrafic contemporan IF 120

10. UNIVERSITATEA „ATHENAEUM“ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Contabilitate Contabilitate, audit şi consultanţă IF 120
2 Finanţe Eficienţă şi riscuri în activitatea bancară, asigurări şi pieţe de capital IF 120
3 Ştiinţe administrative Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice IF 120
4 Administrarea afacerilor Administrarea şi eficienţa în afaceri IF 120

11. UNIVERSITATEA „ARTIFEX“ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Contabilitate Managementul sistemului informaţional financiar-contabil IF 120
2 Finanţe Finanţe-bănci şi pieţe de capital IF 120
Management financiar-bancar şi de asigurări IF 120
3 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii IF 120
4 Management Management organizaţional IF 120
Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii IF 120
5 Marketing Marketing strategic IF 120
Marketing şi comunicare în afaceri IF 120

12. INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Administrarea afacerilor Executive Master of Business Administration IF 120

13. UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ“ DIN ARAD

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Drept Instituţii de drept civil şi procesual civil IF 90
Instituţii de drept penal şi procesual penal IF 90
Ocrotirea familiei şi asistenţă socială IF 120
Procedura necontencioasă de soluţionare a conflictelor IF 120
2 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism şi servicii IF 120
3 Contabilitate Audit şi expertiză contabilă IF 120
4 Marketing Marketingul şi managementul firmei IF 120
5 Sănătate Biologie moleculară şi biotehnologii IF 120
Medicina comunitară şi sănătatea familiei IF 90
Medicină socială şi management sanitar IF 90
6 Educaţie fizică şi sport Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică IF 120
Managementul activităţilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi sportive IF 120
7 Psihologie Psihologie clinică şi psihoterapii IF 120
8 Ştiinţe ale educaţiei Management educaţional IF 120
9 Istorie Istorie şi civilizaţie europeană IF 120
Relaţiile internaţionale ale României în secolele XIX-XX IF 120
10 Limbă şi literatură Limbi moderne aplicate în afaceri IF 120
11 Ştiinţe administrative Politici administrative europene IF 120
12 Ştiinţe ale comunicării Mass-media şi comunicare publică IF 120
13 Biologie Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical IF 120
Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii farmaco-medicale (în limba franceză) IF 90
14 Informatică Tehnologii pentru dezvoltare web IF 120
15 Silvicultură Management şi marketing forestier IF 120

14. UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA“ DIN BACĂU

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Contabilitate Diagnostic financiar şi auditul firmei IF 120
Management financiar-contabil IF 120
0 1 2 3 4
2 Management Managementul afacerilor IF 120
Managementul instituţiilor din administraţia publică IF 120
3 Marketing Management - marketing IF 120
Marketing în afaceri IF 120

15. UNIVERSITATEA „GEORGE BARIŢIU“ DIN BRAŞOV

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Drept Drept civil aprofundat IF 60
Drept comunitar şi politici de integrare europeană IF 60
Ştiinţe penale IF 60
2 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor din turism IF 120
3 Contabilitate Contabilitate, audit şi consultanţă contabilă IF 120

16. UNIVERSITATEA „BOGDAN VODĂ“ DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Management Managementul afacerilor IF 120
Managementul organizaţiilor sportive IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
Managementul societăţilor comerciale şi de credit IF 120

17. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Teologie Teologie protestantă pastorală aplicată IF 120

18. UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA“ DIN CONSTANŢA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Drept Devianţă şi delincvenţă IF 120
2 Ştiinţe ale comunicării Comunicare mediatică, opinie publică, management informaţional IF 120
3 Psihologie Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeutică IF 120
4 Finanţe Finanţarea şi administrarea afacerilor în turism şi servicii IF 120
Management financiar-bancar IF 120

19. UNIVERSITATEA „DANUBIUS“ DIN GALAŢI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Drept Drept comunitar IF 90
Drept şi administraţie publică europeană IF 90
Drept şi administraţie publică europeană IFR 90
Ştiinţe penale IF 90
2 Administrarea afacerilor Managementul afacerilor în comerţ şi turism IF 120
3 Contabilitate Audit şi control public şi privat IF 120
4 Finanţe Gestiunea financiară a afacerilor în spaţiul european IF 120
Management financiar public şi privat IF 120

20. UNIVERSITATEA „MIHAIL KOGĂLNICEANU“ DIN IAŞI4)

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Drept Administraţie publică şi drepturile omului IF 120
Dreptul administraţiei publice locale IF 60
Ştiinţe penale şi criminalistică IF 60

21. UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI“ DIN IAŞI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Interdisciplinar (Psihologie, Asistenţă socială) Mediere şi consiliere psihosocială în probaţiune şi securitate privată IF 120
2 Interdisciplinar (Psihologie, Ştiinţe politice) Psihologie politică şi leadership IF 120
3 Psihologie Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
4 Ştiinţe ale educaţiei Management educaţional IF 120
5 Finanţe Management economico-financiar european IF 120
6 Drept Drept european IF 120
Dreptul administraţiei publice IF 90
Dreptul afacerilor IF 90
Ştiinţe penale IF 60

22. UNIVERSITATEA EUROPEANĂ „DRĂGAN“ DIN LUGOJ

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Drept Managementul investigaţiei penale IF 90
2 Finanţe Management financiar IF 120

23. UNIVERSITATEA „EMANUEL“ DIN ORADEA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Asistenţă socială Programe şi proiecte comunitare în asistenţa socială IF 120
2 Muzică Artă muzicală IF 120
3 Teologie Teologie pastorală şi misiologie IF 120
4 Management Management antreprenorial IF 120

24. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „PARTIUM“ DIN ORADEA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Asistenţă socială Politici sociale europene IF 120
2 Filosofie Filosofie politică contemporană (în limba maghiară) IF 120
Filosofie şi artă în spaţiul public (în limba maghiară) IF 120
3 Limbă şi literatură Multilingvism şi multiculturalitate IF 120
4 Teologie Studii religioase IF 120
5 Muzică Artă muzicală în cultura audiovizuală IF 120
6 Arte vizuale Comunicare vizuală IF 120
7 Management Managementul dezvoltării afacerilor IF 120

25. UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU“ DIN PITEŞTI

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Management Management financiar-bancar IF 120
Management în administraţie şi servicii publice IF 120
Managementul afacerilor IF 120
Managementul economic al unităţilor şcolare IF 120
Managementul resurselor umane IF 120
Managementul afacerilor (Brăila) IF 120
Managementul afacerilor (Râmnicu Vâlcea) IF 120
2 Marketing Business to business marketing IF 120
Marketingul serviciilor IF 120
3 Contabilitate Standarde, reglementări şi politici contabile IF 120
Standarde, reglementări şi politici contabile (Brăila) IF 120
Standarde, reglementări şi politici contabile (Râmnicu Vâlcea) IF 120
4 Ştiinţe ale comunicării Comunicare managerială şi relaţii publice IF 120
5 Administrarea afacerilor Turism, gestiune hotelieră şi politici în industria ospitalităţii (Râmnicu Vâlcea) IF 120

26. UNIVERSITATEA „ROMÂNO-GERMANĂ“ DIN SIBIU

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Management Managementul organizaţiilor IF 120
Managementul proiectelor cu finanţare europeană IF 120
Managementul strategic al resurselor umane IF 120
2 Marketing Marketing şi comunicare în afaceri IF 120

27. UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR“ DIN TÂRGU MUREŞ

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Drept Proceduri judiciare şi profesii liberale IF 60
2 Finanţe Bănci şi pieţe de capital în context european IF 120
Gestiunea financiară a afacerilor IF 120
3 Interdisciplinar (Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei) Managementul resurselor umane IF 120
Psihologie clinică şi tehnici de intervenţie prin consiliere şi psihoterapie IF 120
4 Ştiinţe ale educaţiei Asigurarea calităţii învăţământului IF 120
5 Geografie Resurse turistice şi protecţia mediului IF 120

28. UNIVERSITATEA „MIHAI EMINESCU“ DIN TIMIŞOARA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ şi turism IF 120
Administrarea serviciilor turistice IF 120

29. UNIVERSITATEA „TIBISCUS“ DIN TIMIŞOARA

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
0 1 2 3 4
1 Contabilitate Auditul şi evaluarea întreprinderii IF 120
2 Economie şi afaceri internaţionale Strategia afacerilor în mediul european IF 120
3 Limbi moderne aplicate Limbi moderne şi comunicare interculturală IF 120
4 Ştiinţe ale comunicării Jurnalism şi publicitate IF 120
Mass-media şi comunicare în spaţiul public european IF 120
5 Informatică Administrarea sistemelor distribuite IF 120
Web-design IF 120
0 1 2 3 4
6 Drept Instituţii de drept european IF 120
7 Psihologie Managementul resurselor umane IF 120
Psihoterapii şi psihologie clinică IF 120

1 Locaţia geografică de desfăşurare a programului de masterat se notează numai în cazul în care este alta decât locaţia geografică a sediului instituţiei de învăţământ superior. 2 Limba de predare a programului de masterat se notează numai în cazul în care este alta decât limba română. 3 Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF); cu frecvenţă redusă (IFR). 4 Program de studiu aflat în procedură prevăzută de art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 5 Prevederi aplicabile şi în anul universitar 2011-2012. ANEXA Nr. 3 Domeniile şi programele de studii universitare de masterat care funcţionează legal în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular 1. ŞCOALA NORMALĂ SUPERIOARĂ BUCUREŞTI (S.N.S.B.)

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de masterat (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile
1 Matematică Analiză şi modelare prin ecuaţii diferenţiale şi stocastice (în limba engleză - Analysis and modelisation through differential and stochastic equations) IF 120
Logică şi specificaţii formale (în limba engleză - Logics and formal specifications) IF 120
Structuri fundamentale cu aplicaţii în algebră, geometrie şi topologie (în limba engleză - Fundamental structures and applications to algebra, geometry and topology) IF 120
2 Biologie Chimie biologică (în limba engleză - Biological chemistry) IF 120

1 Locaţia geografică de desfăşurare a specializării/programului de studii se notează numai în cazul în care este alta decât locaţia geografică a sediului instituţiei de învăţământ superior. 2 Limba de predare a specializării/programului de studii se notează numai în cazul în care este alta decât limba română. 3 Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF); cu frecvenţă redusă (IFR).


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4945/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4945 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu