Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 49 din 27 ianuarie 1998

pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 138 din  6 aprilie 1998


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si va intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii.

                       Ministrul transporturilor,
                            Traian Basescu

    ANEXA 1

                            NORME TEHNICE
privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

    CAP. 1
    Generalitati

    1.1. Prezentele norme tehnice se aplica tuturor drumurilor publice din interiorul localitatilor urbane, fiind elaborate in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.
    1.2. Prin strazi, in intelesul prezentelor norme tehnice, se intelege drumurile publice din interiorul localitatilor, indiferent de denumire: strada, cale, chei, splai, sosea, alee, fundatura, ulita etc.
    1.3. Strazile din localitatile urbane se clasifica in raport de intensitatea traficului si de functiile pe care le indeplinesc, astfel:
    - strazi de categoria I - magistrale;
    - strazi de categoria a II-a - de legatura;
    - strazi de categoria a III-a - colectoare;
    - strazi de categoria a IV-a - de folosinta locala.
    1.4. Functiile, dimensiunile si modul de realizare a fiecarei categorii de strazi sunt cele prevazute in prezentele norme tehnice.
    1.5. Incadrarea in categorii a strazilor din localitatile urbane se face de catre consiliile judetene sau locale, pe baza studiilor de dezvoltare si organizare a traficului, potrivit prezentelor norme tehnice.
    1.6. Drumurile nationale, judetene si comunale isi pastreaza categoria functionala din care fac parte, fiind considerate fara intrerupere in traversarea localitatilor, servind si ca strazi. Modificarea traseelor acestora in traversarea localitatilor, precum si lucrarile de realizare, modernizare si reparare a acestora se fac in conformitate cu legislatia in vigoare.
    1.7. Sectoarele de drumuri nationale, judetene si comunale, incluzand lucrari de arta si amenajarile aferente, situate in intravilanul resedintelor de judet sau al municipiilor sunt in administrarea consiliilor locale.

    CAP. 2
    Domenii de aplicare

    2.1. Pentru strazile existente, conditiile tehnice din prezentele norme trebuie respectate la repararea, reabilitarea sau modernizarea lor.

    CAP. 3
    Prescriptii generale

    3.1. Strazile din localitatile urbane au urmatoarele functii si caracteristici:
    - strazile de categoria I - magistrale - asigura preluarea fluxurilor majore ale orasului pe directia drumului national ce traverseaza orasul sau pe directia principala de legatura cu acest drum, avand minimum 6 benzi de circulatie, inclusiv liniile de tramvai;
    - strazile de categoria a II-a - de legatura - asigura circulatia majora intre zonele functionale si de locuit, avand 4 benzi de circulatie, inclusiv liniile de tramvai;
    - strazile de categoria a III-a - colectoare - preiau fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale, avand 2 benzi de circulatie;
    - strazile de categoria a IV-a - de folosinta locala - asigura accesul la locuinte si servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus.
    3.2. Zona strazilor din localitatile urbane include partea carosabila, acostamentele, santurile, rigolele, trotuarele, spatiile verzi, suprafetele adiacente pentru parcaje, suprafetele de teren necesare amplasarii anexelor acestora. Pe sectoarele de strazi fara canalizare, scurgerea apelor trebuie asigurata prin santuri amenajate, cu dirijarea in afara zonelor de siguranta a strazilor.
    3.3. Zonele de siguranta si de protectie a intravilanului localitatilor urbane se stabilesc prin studii de trafic si prin documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului.
    3.4. Conditiile tehnice de proiectare a strazilor din localitatile urbane, precum si capacitatile maxime de circulatie sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2.
    3.5. Proiectarea, sistematizarea si realizarea strazilor din localitatile urbane se fac in corelare cu planul urbanistic general al localitatii, pe baza studiului de dezvoltare si organizare a traficului, intocmit pentru o perioada de perspectiva de minimum 15 ani, cu respectarea normelor tehnice in vigoare.
    3.6. Prin sistematizarea retelei stradale se va asigura ca drumurile nationale sa traverseze localitatea prin una sau cel putin doua strazi principale de circulatie, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    3.7. La proiectarea, executia si interventiile asupra strazilor din localitatile urbane se va tine seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de factorii economici, sociali si de aparare, de conservarea si protectia mediului inconjurator, conform studiilor de impact, de planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului, de anchetele de trafic origine - destinatie, precum si de normele tehnice in vigoare, pentru adaptarea acestora la cerintele persoanelor cu handicap si ale celor de varsta a treia, precum si pentru amenajarea pistelor pentru biciclisti.
    3.8. Desfiintarea, largirea sau crearea de strazi noi in cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotarare a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", in cazul drumurilor nationale, prin hotarare a consiliilor locale, in cazul strazilor si la propunerea consiliilor judetene, in cazul drumurilor judetene.
    3.9. Documentatiile tehnice privind proiectarea constructiei, modernizarea si reabilitarea strazilor din localitatile urbane se avizeaza de catre administratorul acestora.
    3.10. Imbunatatirea elementelor geometrice ale strazii se poate efectua, potrivit dispozitiilor legale, prin corectari sau retrageri de garduri, fara demolari de cladiri, asigurandu-se latimea minima de trotuar.
    3.11. Amplasarea unor obiective economice sau de alta natura, care implica modificari ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenta a unei strazi, se face cu respectarea legislatiei in vigoare privind autorizarea executarii constructiei, cheltuielile aferente fiind in sarcina celui care a solicitat modificarile.
    3.12. In zonele protejate ale localitatilor se va urmari descurajarea sau interzicerea circulatiei de tranzit, in conditiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere corespunzatoare, cu acordul administratorului drumului si al politiei rutiere.
    3.13. In cadrul proiectelor de sistematizare a localitatilor urbane se va avea in vedere posibilitatea realizarii unor monumente noi, precum si punerea in valoare a monumentelor existente, lucrarile destinate acestor scopuri efectuandu-se cu avizul Ministerului Culturii. Se interzice realizarea de piete noi sau spatii verzi in jurul obiectivelor social-culturale, prin demolarea unor constructii existente.
    3.14. Pentru drumurile de tranzit care ocolesc localitatile urbane, accesul spre aceste drumuri se realizeaza prin intersectii amenajate corespunzator intensitatii traficului.
    3.15. Pentru intocmirea studiilor de dezvoltare si organizare a circulatiei, consiliile locale impreuna cu politia rutiera asigura recensamantul periodic al traficului, potrivit normelor tehnice stabilite in acest scop.
    3.16. Vitezele de circulatie luate in considerare la proiectare, intensitatea si natura traficului, precum si organizarea circulatiei, dispunerea si amenajarea intersectiilor se stabilesc cu respectarea prevederilor normelor in vigoare.
    3.17. Dimensionarea numarului de benzi carosabile se face in functie de intensitatea si caracteristicile traficului, cu respectarea capacitatilor maxime de circulatie pe strazi, prevazute in anexa nr. 2.
    3.18. Adoptarea elementelor geometrice ale strazilor din localitatile urbane se face cu respectarea prevederilor normelor in vigoare si sunt redate in anexa nr. 3.
    3.19. Alinierea constructiilor in lungul strazilor din categoriile I-III se face cu respectarea distantelor maxime intre fronturile acestora, prevazute in anexa nr. 4.
    3.20. Dimensionarea structurii rutiere se face in functie de intensitatea si de compozitia traficului de perspectiva, de caracteristicile fizico-mecanice si de deformabilitate ale materialelor, conform reglementarilor in vigoare.
    Alegerea tipului de structura rutiera se va face pe baza unor calcule tehnico-economice si de rentabilitate, tinand seama si de lucrarile de intretinere necesare fiecarui tip de imbracaminte rutiera in exploatare.
    Perioada de perspectiva pentru dimensionarea structurii rutiere va fi de minimum 15 ani.
    3.21. Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate degradari datorate fenomenului de inghet-dezghet se vor lua masuri pentru sporirea rezistentei structurii rutiere la acest fenomen.
    3.22. Intersectiile se realizeaza denivelat sau la acelasi nivel, in functie de categoria strazii si de traficul rutier, cu respectarea legislatiei in vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrari sunt in sarcina celor care au in administrare sau in proprietate strada pe care se desfasoara traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersectiei.
    3.23. La proiectarea intersectiilor in mediul urban se va tine seama de fluxurile circulatiei, de relatiile dintre curentii de trafic, de modul de dirijare a traficului, de conditiile de vizibilitate si de siguranta a circulatiei, cu respectarea normelor in vigoare.
    3.24. Pentru circulatia pietonilor in localitatile urbane se vor amenaja trotuare, cu o latime cuprinsa intre 1,00 m si 4,00 m, in functie de intensitatea circulatiei pietonale si de locul unde sunt amplasate, conform anexei nr. 5. Daca este cazul, se pot amenaja piste pentru biciclisti, in conformitate cu prevederile normelor in vigoare, avandu-se in vedere studiile efectuate de administratiile locale si planurile de urbanism local.
    3.25. La traversarea strazilor din categoriile I si II pot fi prevazute refugii sau pasaje pietonale denivelate.
    3.26. Realizarea si amplasarea in zona strazilor a oricarei constructii sau instalatii, in orice scop, se fac cu respectarea legislatiei in vigoare.
    3.27. Detinatorii constructiilor sau instalatiilor acceptate sunt obligati sa execute, pe cheltuiala lor, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, avandu-se in vedere corelarea cu cota partii carosabile a strazii, daca aceste operatiuni sunt impuse de modernizarea, modificarea, intretinerea sau exploatarea strazii.
    3.28. Consiliile locale sunt obligate sa-i instiinteze pe detinatori in legatura cu lucrarile prevazute, dupa cum urmeaza:
    - cu cel putin 12 luni inainte de inceperea lucrarilor a caror executie impune mutarea sau modificarea, pentru constructiile autorizate cu caracter definitiv;
    - cu cel putin 3 luni inainte de inceperea lucrarilor, in cazul constructiilor acceptate cu caracter provizoriu.
    3.29. Detinatorii de constructii amplasate in zona strazilor sunt obligati sa execute revizia periodica si repararea acestora pentru a se asigura estetica, protejarea strazii si siguranta circulatiei.
    3.30. Liniile noi de tramvai se amplaseaza pe baza unor studii tehnice. In cazul amplasarii acestora pe partea carosabila a strazii, la nivelul ei se vor amenaja obligatoriu statii de tramvai cu refugii pentru pietoni, profilul caracteristic al strazii modificandu-se in conformitate cu normele in vigoare.
    3.31. Autoritatile administratiei publice locale impreuna cu politia rutiera au obligatia de a reglementa parcarea si stationarea pe strazi a vehiculelor.
    3.32. Parcarea autovehiculelor se admite, de regula, in zone special amenajate, in afara benzilor de circulatie si a trotuarelor, amplasate de comun acord cu politia rutiera.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    4.1. Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.
    4.2. Conditiile din prezentele norme tehnice contin prevederi minime obligatorii.
    4.3. Referinte: Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

    ANEXA Nr. 1
    la norme

     Conditii tehnice de proiectare a strazilor din localitatilor urbane
------------------------------------------------------------------------------
 Nr. Categoria   Viteza   Intensitatea   Partea   Distanta     Organizarea
crt.  strazii      de      traficului  carosabila  minima      circulatiei
               proiectare     in          (m)      normala         si a
                (km/ora)  autoturisme              dintre     intersectiilor
                           (vehicul               intersectii
                           - etalon)              la acelasi
                            (ora si               nivel (m)
                             banda) -------------------------
                                      A    B    C    D    E
------------------------------------------------------------------------------

 1. Strada de    60       Foarte      6   3,50  21   800  200 a) liniile de
    categoria             intensa                                tramvai se
       I -                - peste                                amplaseaza
    magistrala            600 si                                 in limita
                          intensa                                partii
                          - 360                                  carosabile
                          - 600                                  a strazii,
                                                                 incadrate in
                                                                 numarul
                                                                 benzilor
                                                              b) intersectiile
                                                                 foarte
                                                                 solicitate
                                                                 se
                                                                 amenajeaza
                                                                 denivelat
                                                              c) intersectiile
                                                                 la nivel cu
                                                                 circulatia
                                                                 dirijata cu
                                                                 semafoare
                                                              d) stationarile
                                                                 pe benzile de
                                                                 circulatie
                                                                 curenta sunt
                                                                 interzise

 2. Strada de    50-60  Intensa -    4  3,50  14  500  100-   a) liniile de
    categoria           360-600                        150       tramvai se
    a II-a -                                                     amplaseaza in
    de                                                           limita partii
    legatura                                                     carosabile a
                                                                 strazii,
                                                                 incadrate in
                                                                 numarul
                                                                 benzilor
                                                              b) intersectiile
                                                                 la nivel au
                                                                 circulatia
                                                                 dirijata de
                                                                 semafoare
                                                              c) stationarile
                                                                 pe benzile de
                                                                 circulatie
                                                                 curenta sunt
                                                                 interzise
                                                              d) in conditii
                                                                 deosebite de
                                                                 desfasurare a
                                                                 traseului
                                                                 strazii (teren
                                                                 accidentat,
                                                                 zone locuite)
                                                                 se poate
                                                                 reduce viteza
                                                                 de proiectare
                                                                 pe sector pana
                                                                 la 35 km/ora

 3. Strada de    40-50  Medie -    2   3 -    6-7   200  50      in conditii
    categoria           160-360        3,50                      deosebite de
    a III-a -                                                    desfasurare a
    colectoare                                                   traseului
                                                                 strazii (teren
                                                                 accidentat,
                                                                 zone locuite)
                                                                 se poate
                                                                 reduce viteza
                                                                 de proiectare
                                                                 pe sector pana
                                                                 la 25 km/ora

 4. Strada de     25   Redusa -    1    3 -    3 -       Sub  a) strazile pot
    categoria          30-160 si        3,50   3,50      100     fi prevazute
    a IV-a -           foarte                                    cu platforme
    de                 redusa                                    de incrucisare
    folosinta          - sub 30                                  si bucle de
    locala                                                       intoarcere si
                                                                 au, de regula,
                                                                 trotuar de
                                                                 1,00 m
                                                              b) se va
                                                                 interzice
                                                                 traficul
                                                                 mijloacelor de
                                                                 transport in
                                                                 comun pe
                                                                 aceasta
                                                                 categorie de
                                                                 strazi
------------------------------------------------------------------------------
    Semnificatia literelor din tabel este urmatoarea:

    A = Nr. de benzi
    B = Latimea banzii (m)
    C = Latimea carosabila (m)
    D = Relatii stanga-dreapta
    E = Relatii numai dreapta


    ANEXA Nr. 2
    la norme

             CAPACITATILE MAXIME DE CIRCULATIE ALE STRAZILOR
                     SITUATE IN PALIER SI ALINIAMENT

                                          (autoturisme - vehicule-etalon/ora)
------------------------------------------------------------------------------
Nr. benzilor   Distanta dintre              Viteza de proiectare (km/ora)
de circulatie    intersectii (m)      ----------------------------------------
                                      60      50-60       40-50       25
------------------------------------------------------------------------------
    A. Circulatia in regim normal si flux continuu (unda verde, intersectii denivelate)

  6 benzi            -                5.000      -          -          -
  4 benzi            -                3.500    3.800        -          -

    B. Circulatia in regim normal si flux discontinuu (cu treceri alternative
in intersectii)

  6 benzi          800                2.800      -           -          -
  4 benzi          800                2.000    2.200         -          -
                   500                1.500    1.800         -          -
  2 benzi          500                  -      1.000       1.200        -
                   300                  -       700         900         -
                   200                  -       600         800         -
  1 banda          100                  -        -           -         350
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA Nr. 3 a)
    la norme
                 PROFILURI CARACTERISTICE DE STRAZI
    A. Strazi de categoria I - magistrale - cu minimum 6 benzi de circulatie
    Schemele se gasesc in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 138 bis, din 06 aprilie 1998.

    ANEXA Nr. 3 b)
    la norme

    B. Strazi de categoria a II-a - de legatura - cu 4 benzi de circulatie
    Schemele se gasesc in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 138 bis, din 06 aprilie 1998.

    ANEXA Nr. 3 c)
    la norme

    C. Strazi de categoria a III-a - colectoare - cu 2 benzi de circulatie
    D. Strazi de categoria a IV-a - de deservire locala - cu o singura banda de circulatie
    Schemele se gasesc in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 138 bis, din 06 aprilie 1998.

    ANEXA Nr. 4
    la norme

    DISTANTELE DINTRE FRONTURILE CONSTRUCTIILOR SITUATE PE PARTILE LATERALE ALE STRAZII
------------------------------------------------------------------------------
Nr. benzilor          Conditiile                       Distantele dintre
de circulatie        de amenajare                fronturile constructiilor (m)
curenta              a strazilor                        (vezi nota)
(ambele sensuri)
------------------------------------------------------------------------------
- sase benzi     Cu sau fara linie de tramvai,
                 cu pomi si stalpi la marginea                  35
                 trotuarului
- patru benzi    Cu sau fara linie de tramvai,
                 cu pomi si stalpi la marginea                  25
                 trotuarului
- doua benzi     Cu pomi si stalpi si cu            14 - 16, in functie de
                 retele subterane numeroase          latimea trotuarelor

- doua benzi     Fara pomi                               9 - 13, in functie de
                                                           latimea carosabila
                                                           a trotuarelor
-----------------------------------------------------------------------------
     Nota:       Distantele dintre fronturile constructiilor se reduc, in
                 cazul in care sunt prevazute trotuare cu latimi mai mici
                 decat cele stabilite in mod curent, si se majoreaza atunci
                 cand se prevad zone verzi mediane, refugii pentru pietoni,
                 amenajari pentru intersectii si pentru asigurarea
                 vizibilitatii, precum si in cazul terenului accidentat, in
                 vederea reducerii volumelor de terasamente, al zidurilor de
                 sprijin si al soclurilor cladirilor.

                 Distanta dintre fronturile cladirilor de locuit, altele decat
                 cele amplasate pe strazile de categoria I si a II-a, va fi de
                 28 m, pentru cladirile cu 11 niveluri (P + 10), si de 13 m,
                 pentru cele cu 5 niveluri (P + 4), respectiv 16 m, pentru
                 strazile cu doua benzi de circulatie si trotuare de 3 m.
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA Nr. 5
    la norme

                     PROFILURI CARACTERISTICE DE STRAZI
------------------------------------------------------------------------------
                   Capacitati de circulatie (pietoni/ora)
------------------------------------------------------------------------------
  Latimea        Trotuar langa     Trotuar langa         Alee in zona de parc
trotuarului (m)     locuinte          magazine
------------------------------------------------------------------------------
    1,00              800               700                     600
    1,50             1.600             1.400                   1.200
    2,25             2.400             2.100                   1.800
    3,00             3.200             2.800                   2.400
    4,00             4.000             3.500                   3.000
                                                                             SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 49/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 49 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 49/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu