Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4848 bis  din  1 octombrie 2004

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, precum si a Machetei de calcul al salariului pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 925 din 11 octombrie 2004


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, precum si Macheta de calcul al salariului pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, prezentate in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare cu data aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2004.
    Art. 3
    Directiile generale din Ministerul Educatiei si Cercetarii, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, institutiile de invatamant superior de stat, unitatile de invatamant de stat si alte unitati subordonate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul educatiei si cercetarii,
                           Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                              METODOLOGIA
de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004

    Art. 1
    Prezenta metodologie se aplica personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004.
    Art. 2
    Salariul personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 este compus din salariul de baza al functiei didactice conform grilei de salarizare, care include sporul de stabilitate numai la transele de vechime de peste 10 ani, prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, si sporul de suprasolicitare neuropsihica existent la toate transele de vechime, la care se adauga sporurile si alte drepturi salariale rezultate din lege.
    Art. 3
    Metodologia de calcul pentru salarizarea personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, rezultata in baza prevederilor art. 1 din aceeasi ordonanta si a prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatoarea:
    A. Salariul de baza este format din:
    a) salariul functiei didactice conform grilei de salarizare, care se va stabili prin inmultirea coeficientului 1 cu coeficientii de multiplicare obtinuti dupa cum urmeaza:
    - pentru personalul didactic de predare incadrat la transele de vechime de pana la 10 ani, coeficientii de multiplicare prevazuti in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 contin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihica si raman neschimbati. In cazul cand exista situatii in care acest personal didactic are vechime neintrerupta in invatamant de peste 10 ani, va primi si sporul de stabilitate, calculat in baza coeficientilor prevazuti in ordonanta mentionata, inmultiti cu 1,15, fara a se rotunji dupa cele 3 zecimale rezultate;
    - pentru personalul didactic de predare incadrat la transele de vechime de peste 10 ani, care indeplineste conditia de vechime neintrerupta in invatamant de peste 10 ani, conform legii, coeficientii de multiplicare prevazuti in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 vor ramane nemodificati;
    - pentru personalul didactic de predare incadrat la transele de vechime de peste 10 ani, care nu indeplineste conditia de vechime in invatamant de peste 10 ani neintrerupti, conform legii, coeficientii de multiplicare pentru transele de peste 10 ani, prevazuti in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, se vor imparti la 1,15, fara a se rotunji dupa cele 3 zecimale rezultate;
    b) indemnizatia de conducere, care se calculeaza ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. a);
    c) salariul de merit/gradatia de merit, care se calculeaza astfel:
    - pentru personalul de executie, ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. a);
    - pentru personalul de conducere, indrumare si control, ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. a), cumulat cu indemnizatia de conducere.
    B. Baza de calcul pentru sporul de vechime este formata din:
    a) salariul de baza, calculat conform lit. A;
    b) indemnizatia pentru activitatea de diriginte, invatator, institutor si educatoare, prevazuta la art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, calculata la salariul de baza;
    c) indemnizatia pentru personalul didactic din invatamantul special, prevazuta la art. 49 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, care se calculeaza ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. A.a).
    C. Sporul de vechime in munca se calculeaza ca procent la baza de calcul stabilita la lit. B.
    Sporul de vechime in munca se acorda si personalului didactic pensionat pentru limita de varsta, corespunzator vechimii in munca dobandite in intreaga activitate, numai daca acesta este angajat in baza unui nou contract individual de munca. In cazul in care acesta presteaza activitate didactica la plata cu ora, in baza deciziilor incheiate in conformitate cu Legea nr. 128/1997, nu beneficiaza de sporul de vechime in munca prevazut de art. 45 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003.
    D. Indemnizatia pentru desfasurarea activitatii didactice in mediul rural sau in localitati izolate si sporul pentru practica pedagogica se vor calcula potrivit prevederilor art. 49 alin. (2) si ale art. 51 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. A.a).
    E. Toate celelalte sporuri care nu fac parte din baza de calcul pentru sporul de vechime, respectiv sporul pentru titlu stiintific, sporurile pentru conditii deosebite de munca etc., se calculeaza conform Machetei de calcul al salariului pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, prezentata in anexa nr. 2 din ordin.
    Art. 4
    In macheta prezentata in anexa nr. 2 la ordin este redata metodologia de calcul al salariilor personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, din unitatile, institutiile de invatamant si alte unitati din structura Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 5
    In cadrul institutiilor de invatamant superior, modul de calcul al salariilor personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, prezentat in macheta, se completeaza cu reglementarile legale specifice in cadrul autonomiei universitare si in limitele legii.
    Art. 6
    Activitatile efectuate prin cumul si plata cu ora de personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 si de personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limita de varsta, care functioneaza pe posturile didactice prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, sunt salarizate pentru aceste activitati in functie de conditiile pe care le indeplinesc pentru incadrarea in una dintre situatiile prezentate la art. 3 lit. A.a), si cu sporurile si indemnizatiile prevazute de art. 49 alin. (2) si (3) si art. 50 alin. (10), in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 7
    In invatamantul superior salarizarea prin plata cu ora a activitatilor didactice din posturile de preparator se face pe baza unui tarif orar 1/44 din salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la art. 3 lit. A.a).

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                MACHETA
de calcul al salariului pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
| ....................................... |
| :  _________________________________  : |
| : | Salariul functiei didactice     | : |         _____________________
| : | conform grilei*1) din anexele   | :-|------->| A. Salariul de baza |
| : | 1 si 2 la Ordonanta de          | : |        |_____________________|
| : | urgenta a Guvernului nr. 68/2004| : |
| : |_________________________________| : |
| :  _________________________________  : |
| : | Indemnizatie de conducere       | : | = procentul aferent x Sal. funct.
| : |_________________________________| : |   didactice conform grilei*1)
| :  _________________________________  : |
| : | Salariul de merit/Gradatie      | : | = pana la 15% (ind. cond. + Sal.
| : | de merit                        | : |   func. did. conf. grilei*1)/
| : |_________________________________| : |   20%(ind. conducere + Sal. func.
| :.....................................: |   did. conf. grilei*1)
|                                         |    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|                                         |   | B. Baza de calcul pentru |
|                                         |-->|    sporul de vechime     |
|    _________________________________    |   |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|   | Indemnizatie dirigentie,        |   |
|   | invatatori, educatoare,         |   |
|   | institutori (art. 51 (4) din    |   | = 10% x Salariul de baza
|   | Legea nr. 128/97)               |   |
|   |_________________________________|   |
|    _________________________________    |
|   | Indemnizatie pentru invatamant  |   |
|   | special (art. 49 (3) din        |   | = 15% x Salariul functiei
|   | Legea nr. 128/97)               |   |   didactice conform grilei*1)
|   |_________________________________|   |
|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
     _________________________________
    | Spor de vechime in munca        |     = 5 - 25% x Baza de calcul pentru
    |_________________________________|       sporul de vechime
     _________________________________
    | Spor titlu stiintific (art. 50  |
    | (10) din Legea nr. 128/97)      |     = 15% x Salariul de baza
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Spor practica pedagogica        |     = 10 - 25% x Salariul functiei
    | (art. 51 (5) din                |       didactice conform grilei*1)
    | Legea nr. 128/97)               |
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Indemnizatie mediu rural sau    |
    | localitati izolate (art. 49 (2) |     = 5 - 80% x Salariul functiei
    | din Legea nr. 128/97,           |       didactice conform grilei*1)
    | modificata)                     |
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Spor conditii periculoase si    |
    | vatamatoare (art. 8a din        |     = % x Salariul de baza
    | Hotararea Guvernului nr. 281/93)|
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Spor conditii grele de munca    |
    | (art. 8c din                    |     = % x Salariul de baza
    | Hotararea Guvernului nr. 281/93)|
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Spor predare simultana          |
    | (art. 8b din                    |     = 7, 10, 15% Salariul de baza
    | Hotararea Guvernului nr. 281/93)|
    |_________________________________|
    *1) Se va stabili in functie de conditiile indeplinite de fiecare cadru didactic, conform art. 3 lit. A.a) din metodologia prezentata in anexa nr. 1 la ordin.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4848/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4848 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu