Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 483 din 29 octombrie 2004

pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat sub forma compensarilor acordate anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea serviciilor de interes economic general

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1048 din 12 noiembrie 2004


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei se pune in aplicare Regulamentul privind ajutorul de stat sub forma compensarilor acordate anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea serviciilor de interes economic general, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Presedintele Consiliului Concurentei,
                                Mihai Berinde

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
privind ajutorul de stat sub forma compensarilor acordate anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea serviciilor de interes economic general

    In temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    Introducere
    Elaborarea unui cadru juridic care reglementeaza materia ajutorului de stat reprezinta continuarea armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia europeana, parte a procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    Scopul notificarii si autorizarii ajutoarelor de stat acordate de autoritati publice sau de organismele care administreaza surse ale statului este de a urmari masura in care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal, intr-o economie de piata in care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt reglate de cerere si oferta.
    Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent trebuie sa fie notificata Consiliului Concurentei. Fara autorizarea Consiliului Concurentei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat. Fara a se aduce atingere prevederilor art. 2 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, si recunoscand importanta pe care o au serviciile de interes economic general in cadrul valorilor impartasite de catre Uniunea Europeana, precum si in vederea promovarii rolului acestora in cadrul coeziunii sociale si teritoriale, aceste servicii de interes economic general trebuie sa opereze avand la baza respectarea principiilor si conditiilor pentru care au fost infiintate.
    Pentru anumite servicii de interes economic general, in scopul operarii in conditiile pentru care au fost infiintate, este necesar suportul financiar din partea statului in vederea acoperirii partiale sau totale a costurilor rezultate din indeplinirea obligatiilor de serviciu public.
    Este lipsit de importanta daca aceste servicii de interes economic general sunt operate de catre o intreprindere publica sau privata.
    Consiliul Concurentei poate autoriza ajutorul de stat sub forma compensarilor, ca fiind ajutor de stat compatibil cu prevederile Legii nr. 143/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, daca furnizorul si initiatorul ajutorului de stat demonstreaza necesitatea acordarii acestui ajutor de stat pentru operarea serviciului de interes economic general, indeplinirea conditiilor din prezentul regulament, faptul ca prin acordarea unui astfel de ajutor de stat nu este afectat in mod nejustificat comertul dintre Romania si statele membre ale Uniunii Europene.

    Dispozitii generale
    Art. 1
    Domeniul de aplicare
    Prezentul regulament se aplica ajutorului de stat sub forma compensarilor acordate intreprinderilor carora le-a fost incredintata prestarea unor servicii de interes economic general, in sensul prevederilor art. 3^8 din Legea nr. 143/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aplicarea prezentului regulament nu obstructioneaza performanta, in drept sau in fapt, a indeplinirii obligatiilor care le-au fost incredintate acestor intreprinderi.
    Art. 2
    Exceptari
    Prevederile prezentului regulament nu se aplica ajutoarelor de stat pentru agricultura si piscicultura.
    Art. 3
    Prestarea serviciului de interes economic general
    (1) In vederea aplicarii prevederilor prezentului regulament, obligatiile ce rezulta din indeplinirea serviciului de interes economic general trebuie sa fie prevazute intr-un act normativ sau administrativ (lege, hotarare a Guvernului, ordonanta etc.).
    (2) Aceste acte normative sau administrative trebuie sa contina in mod particular urmatoarele elemente:
    a) natura si intinderea obligatiilor prestarii serviciului public;
    b) intreprinderea si teritoriul implicat;
    c) natura drepturilor speciale sau exclusive acordate intreprinderii in cauza;
    d) parametrii pentru calcularea oricarei compensatii, precum si a unui profit rezonabil;
    e) modalitatile de recuperare a supracompensarilor, precum si modalitatile de interventie ale statului in cazul subcompensarilor.
    Art. 4
    Conditiile in care compensarea serviciilor de interes economic general nu constituie ajutor de stat
    Compensarile acordate pentru indeplinirea serviciilor de interes economic general nu constituie ajutor de stat, potrivit dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 143/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) prestarea serviciului de interes economic general sa fie incredintata beneficiarului sprijinului financiar printr-un act normativ sau administrativ, de catre stat (autoritati centrale, locale, regionale). Obligatiile pe care intreprinderea beneficiara de sprijin financiar trebuie sa le indeplineasca in vederea prestarii serviciului de interes economic general trebuie sa fie clar definite (prin acte normative, administrative);
    b) parametrii pe baza carora compensarea este calculata trebuie sa fie stabiliti ex ante, intr-o maniera obiectiva si transparenta, in vederea evitarii conferirii unui avantaj economic beneficiarului. Sprijinul financiar acordat in vederea compensarii pierderilor inregistrate de intreprindere, fara stabilirea parametrilor ex ante, dovedindu-se ulterior ca operarea anumitor servicii legate de indeplinirea obligatiilor serviciului de interes economic general nu a fost viabila economic, constituie ajutor de stat;
    c) compensarea nu trebuie sa depaseasca suma necesara acoperirii totale sau partiale a costurilor inregistrate de intreprindere, luandu-se in considerare veniturile relevante, precum si un profit rezonabil;
    d) in cazul in care intreprinderea insarcinata cu prestarea serviciului de interes economic general nu a fost aleasa printr-o licitatie publica deschisa, care ar fi permis selectarea unui ofertant capabil sa indeplineasca acest serviciu public la cele mai mici costuri, nivelul compensatiei trebuie sa fie determinat avandu-se la baza o analiza comparativa a costurilor unei intreprinderi bine manageriate, profitabile si care sa indeplineasca toate conditiile impuse de indeplinirea serviciului public respectiv si luandu-se in considerare atat veniturile relevante, cat si un profit rezonabil ca urmare a indeplinirii obligatiilor serviciului de interes economic general.
    Art. 5
    Ajutorul de stat compatibil
    (1) In cazul in care nu sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute la art. 4, compensarile acordate in vederea prestarii serviciului de interes economic general pot constitui ajutor de stat compatibil cu mediul concurential normal, fiind supus obligatiei notificarii Consiliului Concurentei, cu demonstrarea urmatoarelor aspecte:
    a) ajutorul de stat este necesar in vederea operarii serviciului de interes economic general;
    b) ajutorul de stat nu afecteaza in mod nejustificat comertul dintre Romania si statele membre ale Uniunii Europene.
    (2) Elementele prevazute la art. 3 trebuie respectate, iar cuantumul compensarii trebuie sa fie calculat potrivit dispozitiilor art. 6.
    Art. 6
    Cuantumul compensarii
    (1) Cuantumul compensarii nu trebuie sa depaseasca suma necesara acoperirii totale sau partiale a costurilor inregistrate cu prestarea obligatiilor serviciului de interes economic general, luandu-se in considerare atat veniturile relevante, cat si un profit rezonabil pentru indeplinirea obligatiilor serviciului.
    (2) Cuantumul compensarii include toate avantajele acordate de stat din resurse ale statului, ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale altor organisme care administreaza surse ale statului ori ale colectivitatilor locale.
    (3) Parametrii calculului si acordarii compensarii trebuie sa fie transparenti. Totodata acestia trebuie sa fie identici pentru toate intreprinderile care indeplinesc aceleasi obligatii de serviciu.
    (4) Costurile avute in vedere includ toate costurile care sunt asociate cu operarea serviciului de interes economic general.
    (5) Costurile alocate pentru indeplinirea serviciului de interes economic general pot acoperi toate costurile variabile implicate in prestarea serviciului de interes economic general, o contributie adecvata la costurile fixe si un profit rezonabil.
    (6) Costurile asociate cu orice alta activitate care nu este legata de indeplinirea serviciului de interes economic general trebuie sa acopere de asemenea toate costurile variabile, o contributie adecvata in vederea stabilirii costurilor fixe si un profit rezonabil. Aceste costuri nu pot fi imputate indeplinirii serviciului de interes economic general, iar calculul acestor costuri trebuie sa se bazeze pe principiile generale de contabilitate.
    (7) In ceea ce priveste venitul, ca sa fie luat in considerare, trebuie sa includa cel putin intregul venit obtinut pentru indeplinirea serviciului de interes economic general. Daca intreprinderea in cauza detine drepturi speciale sau exclusive, asa cum sunt definite in art. 3^9 din Legea nr. 143/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, strans legate de indeplinirea unui alt serviciu de interes economic general, obtinand un profit in exces, sau care beneficiaza de alte avantaje acordate de stat, acestea trebuie sa fie luate in considerare, analizate potrivit legii ajutorului de stat si adaugate la calculul veniturilor.
    (8) Furnizorul si initiatorul ajutorului de stat vor analiza daca profitul obtinut din desfasurarea altor activitati, in afara serviciului de interes economic general, va fi adaugat in totalitate sau partial la finantarea indeplinirii obligatiilor pentru realizarea serviciului de interes public general.
    (9) Profit rezonabil inseamna un profit care trebuie sa includa si un posibil risc sau absenta riscului asumat de catre intreprindere in virtutea interventiei statului, in mod particular, daca acesta acorda drepturi exclusive sau speciale, potrivit dispozitiilor art. 3^9 din Legea nr. 143/1999, cu modificarile si completarile ulterioare. Rata profitului nu trebuie sa excedeze in mod normal nivelul ratei stabilit in anii precedenti pentru sectorul in cauza.
    (10) In sectoarele in care nu exista o alta intreprindere care sa fie comparata cu intreprinderea ce desfasoara serviciul de interes economic general, comparatia poate fi realizata cu o alta intreprindere din statele membre ale Uniunii Europene sau din alte sectoare de activitate. In vederea determinarii unui profit rezonabil, furnizorul si initiatorul ajutorului de stat pot introduce criterii stimulatoare, strans legate de calitatea serviciului in cauza.
    (11) In cazul in care o intreprindere este insarcinata cu indeplinirea mai multor servicii de interes economic general, aceasta trebuie sa demonstreze prin intermediul conturilor interne, pentru fiecare serviciu public in cauza, ca nu este supracompensata.
    Art. 7
    Ajutorul de stat incompatibil
    (1) Cuantumul compensarii trebuie sa includa toate avantajele acordate de stat din resurse de stat. Acestea trebuie sa fie in mod efectiv folosite de catre intreprinderea in cauza in vederea operarii serviciului de interes economic general pentru care au fost acordate.
    (2) Sprijinul financiar acordat pentru finantarea serviciului de interes economic general, dar care este folosit in vederea interventiei pe alte piete, in afara scopului serviciului de interes economic general, constituie ajutor de stat incompatibil.
    Art. 8
    Supracompensare
    (1) Ajutorul de stat sub forma compensarii care depaseste costurile necesare indeplinirii serviciului de interes economic general reprezinta supracompensare si este incompatibil cu mediul concurential normal.
    (2) In cazul unei supracompensari, ajutorul de stat va fi recuperat conform prevederilor legale in vigoare.
    (3) Daca supracompensarea nu depaseste 10% din valoarea compensarii anuale primite de catre intreprinderea in cauza, aceasta poate fi reportata pentru anul urmator.
    (4) In cazul serviciilor de interes economic general la care costurile variaza in mod semnificativ de la an la an, supracompensarea mai mare de 10% intr-o perioada de 3 ani poate fi considerata necesara pentru operarea serviciilor publice in cauza.
    (5) Supracompensarea unei intreprinderi poate fi folosita de aceasta pentru finantarea prestarii unui alt serviciu de interes economic general care i-a fost incredintat, daca un astfel de transfer este demonstrat in conturile intreprinderii respective.
    (6) In situatiile in care o intreprindere publica beneficiaza de compensare, orice supracompensare poate fi folosita de catre stat in calitate de actionar, in vederea injectarii de capital pentru acea intreprindere, demonstrandu-se ca acesta se comporta ca un investitor privat prudent. Asemenea transferuri trebuie sa fie delimitate de procedura normala comerciala, sa satisfaca regulile legislatiei nationale, specifice in domeniul comercial si fiscal, sa fie clar determinate in contabilitate si trebuie sa rezulte printr-o decizie acordata de catre autoritatile publice, decizie care trebuie sa identifice scopul pentru care transferul este acordat.
    Art. 9
    Transparenta
    In cazul intreprinderilor care primesc ajutor de stat sub forma compensarilor pentru indeplinirea serviciului de interes economic general si care desfasoara si alte activitati in afara acestui serviciu de interes economic general, trebuie sa se intocmeasca registre de evidenta separate care sa cuprinda atat costurile si veniturile legate de indeplinirea serviciului de interes economic general, cat si costurile si veniturile legate de indeplinirea altor activitati.
    Art. 10
    Necesitatea informatiilor
    (1) Furnizorul si initiatorul ajutorului de stat trebuie sa transmita Consiliului Concurentei toate elementele necesare pentru a se stabili daca ajutorul de stat acordat sub forma compensarilor este compatibil cu prevederile prezentului regulament.
    (2) Furnizorul si initiatorul ajutorului de stat vor transmite Consiliului Concurentei, la solicitarea scrisa a acestuia, in termen de 20 de zile lucratoare de la primire, daca un alt termen nu este prevazut in solicitare, toate informatiile pe care Consiliul Concurentei le considera necesare pentru a evalua daca sunt indeplinite conditiile prevazute de prezentul regulament.

    Dispozitii finale
    Art. 11
    (1) Dispozitiile prezentului regulament se aplica in conformitate cu Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat, Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000, cu modificarile ulterioare, precum si cu Regulamentul privind transparenta relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice, precum si transparenta financiara in cadrul anumitor intreprinderi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 din 10 iunie 2004.
    (2) Prezentul regulament se aplica ajutoarelor de stat acordate sub forma compensarilor, pentru indeplinirea serviciilor de interes economic general notificate, dupa intrarea in vigoare a acestuia, precum si ajutoarelor de stat notificate inainte de intrarea lor in vigoare, dar pentru care decizia Consiliului Concurentei este ulterioara acestei date.
    (3) Prezentul regulament are la baza Decizia Comisiei Europene privind aplicarea art. 86 din Tratatul Uniunii Europene in domeniul ajutorului de stat sub forma compensarilor, acordat anumitor intreprinderi carora le a fost incredintata prestarea unui serviciu de interes economic general, precum si Cadrul de lucru privind ajutorul de stat sub forma compensarii serviciilor de interes economic general.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 483/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 483 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu