Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4775 din 20 august 2009

pentru aprobarea formularelor tipizate generale de biblioteca

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 653 din 2 octombrie 2009In conformitate cu prevederile art. 62 lit. g) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării si Inovării,

ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional şi ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formularele tipizate generale de bibliotecă, prevăzute în anexele nr. 1-13, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional,

Theodor Paleologu

p. Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,

Mihnea Cosmin Costoiu,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1*)

Buletin de cerere

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2*)

Declaraţie de pierdere a documentelor

Faţă

Declaraţie de pierdere a documentelor

Propunem să fie recuperată suma de________________lei, contravaloarea documentelor pierdute, conform Legii bibliotecilor nr. 334 / 2002, art. 67 (2) şi să se aplice următoarele sancţiuni în conformitate cu dispoziţiile legale:

   __________________________________________________________________

Şef serviciu.                                                                    Bibliotecar,

Hotărârea conducerii instituţiei:___________________________________

   __________________________________________________________________

DIRECTOR,

Verso

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3*)

Fişa contract de împrumut

Faţă

Fişa contract de împrumut

Nr. crt.

Data

imprumutului (ziua, luna, anul)

Cota

Nr.de inventar

Autorul si titlul

Semnatura cititorului

Data restituirii (ziua. luna. anul)

Semnătura bibliotecarului

Verso

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 4*)

Fişă de înscriere la bibliotecă

Schimbări intervenite (nume, adresa etc,):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Am luat cunoştinţa de obligaţiile utilizatorilor şi ma angajez să le respect

Semnătura __________________

Data_______________________

Biblioteca se obligă sa păstreze confidenţialitatea datelor personale, conform Legii nr. 677/2001

Verso

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 5*)

Fişa de lichidare a împrumuturilor de documente (pentru bibliotecile universitare cu filiale)

VIZE DE LICHIDARE

UNITATEA

1 __________________                                              8 __________________    

2 __________________                                              9 __________________    

3 __________________                                            10 __________________   

4 __________________                                            11 __________________  

5 __________________                                            12 __________________

6 __________________                                            13 __________________    

7 __________________                                            14 __________________    

    

Data_________________________

Verso

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 6*)

Inştiinţare de restituire

Inştiinţare de restituire

Biblioteca _________________________              Data _____________________

Str. ______________________nr. _____               Nr.______________________

Localitatea_________________________

Judeţul ____________________________

Cod ______________________________

 

                           Către,

__________________________________________

__________________________________________

Str._______nr.______, bl.______, sc._______, et______ap.___, Sector__________

Localitatea_________________________________________

Judeţul____________________________________________

Cod________________________________________________

Verso

*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 7*)

PERMIS   DE  ACCES

(pentru biblioteci informatizate)

*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 8*)

PERMIS   DE  ACCES

(pentru biblioteci neinformatizate)

*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 9*)

REGISTRUL DE ÎNSCRIERE  A CITITORILOR

(pentru biblioteci neinformatizate)

Nr. Crt.

Data înscrierii

Nr.

permisului

Numele şi prenumele

CNP

BI/CI

Scriu Nr.

Studii

Ocupaţia

Menţiuni

*) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 10*)

CAIET DE EVIDENŢĂ A ACTIVITĂŢII DE BIBLIOTECĂ NOTE EXPLICATIVE

1. ALTE DOCUMENTE - Orice alte documente nonelectronice în afară de cele menţionate deja (de exemplu: dioramele şi alte documente tridimensionale, ansamblurile multimedia, documentele în braille, jocuri, jucării etc.)

2. BAZA DE DATE - Colecţia de date şi înregistrări înmagazinate electronic, cu o interfaţă şi limbaj de utilizare comune pentru regăsirea şi folosirea datelor. Poate fi pe DVD-ROM, CD-ROM, pe dischetă sau altă metodă de acces direct. Bazele de date cu licenţă se iau în considerare separat, chiar dacă accesul la mai multe produse ale unei baze de date sub licenţă este efectuat prin aceeaşi interfaţă.

3. CARTE ELECTRONICĂ - Document digital, sub licenţă sau nu, în care predomină textul şi care poate fi văzut în analogie cu cartea tipărită (monografie). Utilizarea cărţilor electronice este în multe cazuri dependentă de un dispozitiv anume şi/sau de un limbaj de citire şi vizionare.

4. COLECŢIA ELECTRONICĂ - Toate resursele în format electronic din colecţia bibliotecii. Include bazele de date, periodicele electronice, documentele digitale. Resursele gratuite de pe internet, catalogate de bibliotecă într-o bază de date sau în OPAC-ul propriu, trebuie socotite separat.

5.  DOCUMENT AUDIO - Document în care predomină sunetul şi necesită echipament special pentru a fi utilizat. Include discuri, benzi magnetice, casete, CD-uri audio, fişiere de înregistrări audio digitale.

6. DOCUMENT AUDIOVIZUAL COMBINAT - Document în care predomină imaginea şi sunetul şi necesită echipament special pentru a fi utilizat. Include filme sonore, filme video etc.

7.  DOCUMENT CARTOGRAFIC - Reprezentarea convenţională, la scară redusă, a fenomenelor concrete sau abstracte care pot fi localizate în spaţiu şi timp. Include hărţile cu două sau trei dimensiuni, globurile, planurile, modelele topografice, hărţile în relief şi reprezentările aeriene.

8.  DOCUMENT DE MUZICĂ TIPĂRITĂ - Document al cărui conţinut principal îl constituie reprezentarea muzicii în general sub formă de note. Se poate prezenta sub formă de file sau culegere.

9.  DOCUMENT DIGITAL - Unitate de informaţie cu un conţinut definit care a fost digitizată de bibliotecă sau achiziţionată în formă digitală ca parte a colecţiei bibliotecii. Include: cărţile electronice, patentele electronice, documentele AV în reţea şi alte documente digitale (rapoarte, documente cartografice şi muzicale, documente neimprimate încă etc.) Bazele de date şi periodicele electronice sunt excluse.

10. DOCUMENT GRAFIC - Document în care predomină imaginea (de exemplu: gravurile, lucrările de artă originale, reproducerile de artă, fotografiile, afişele, studiile, desenele tehnice etc.) Exclude articolele grafice în format audiovizual şi electronic, de codex sau de microfişe.

11.  DOCUMENTE DIFUZATE/ÎMPRUMUTATE - Imprumutul direct al unui document în format nonelectronic (de exemplu: carte), al unui document electronic printr-un purtător fizic (de exemplu: CD-ROM) ori prin alt dispozitiv (de exemplu: cititor de carte electronică) sau transmiterea unui document electronic către un utilizator pentru o perioadă limitată de timp (de exemplu: carte electronică), Imprumuturile includ documentele împrumutate la domiciliu, prelungirile, împrumuturile pe loc în sălile de lectură şi copiile (numărul de file) furnizate în locul originalelor. Tranzacţia trebuie calculată în funcţie de numărul de documente împrumutate. Cu excepţia copiilor, se numără volumele, inclusiv în cazul publicaţiilor seriale.

12.  FUNCŢIONARI - Persoane cu nivel mediu de pregătire şi eventual cursuri de specializare [de exemplu: funcţionari de birou (secretari şi operatori la maşini de scris şi de calcul, funcţionari în servicii de evidenţă contabilă şi financiară, magazineri), funcţionari în serviciul cu publicul (casieri, operatori la ghişeu, cămătari, recepţioneri, telefoniste)].

13.  INFORMAŢIE - Răspunsul la solicitări adresate direct sau prin telefon, poştă, fax sau e-mail. Nu se includ aici întrebări cu caracter administrativ sau de orientare în sediu (de exemplu, localizarea personalului şi a facilităţilor), referitoare la orar sau la manipularea unor echipamente de genul terminalelor de computer sau imprimantelor.

14. LIVRARE DE DOCUMENTE ELECTRONICE -Transmiterea electronică către utilizator a unui document sau a unei părţi de document din colecţia unei biblioteci, intermediată de personalul bibliotecii.

15.  MICROFORMAT - Termen generic care se referă la orice suport, în mod obişnuit film, care conţine microimagini. Include microfişele şi microfilmele.

16.  PATENT - Document guvernamental care asigură unui inventator dreptul unic să folosească o invenţie proprie sau să acorde licenţă împreună cu documentaţia aferentă.

*) Tabelele din anexa nr. 10 sunt reproduse în facsimil.

17. PERIODIC ELECTRONIC - Periodic publicat doar în format electronic sau în format electronic şi în alt format. Include periodice deţinute de bibliotecă şi resurse externe pentru care au fost achiziţionate drepturile de acces cel puţin pentru o anumită perioadă de timp.

18. PROFESII INTELECTUALE - Profesiile care necesită cunoştinţe de înalt nivel în ştiinţe fizice, biologice, sociale şi umane [de exemplu: fizicieni, matematicieni şi ingineri; specialişti în biologie, agronomie şi ştiinţele vieţii; profesori în învăţământul superior, secundar şi asimilaţi (preparator, expert, referent etc); alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice: geologi, specialişti în informatică, arhitecţi, medici, cercetători, jurişti, arhivişti, bibliotecari cu studii superioare, documentarişti, scriitori, artişti, membri ai clerului].

19.  PUBLICAŢIE SERIALĂ - Publicaţii anuale, periodice, ziare şi reviste, alte documente cum ar fi seriile de dări de seamă, de rapoarte ale instituţiilor, de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice.

20.  PUBLICAŢII PENTRU COPII - Publicaţii care au în clasificare indicele principal 087.5 (fie singur, fie în relaţie), analiticul -93 sau indicii auxiliari de formă 075.2 şi 075.33.

21.  REFERINŢE PRIN E-MAIL - Cereri de informaţii transmise prin e-mail.

22.  REFERINŢE Şl BIBLIOGRAFII - Cereri directe de informaţii referitoare la un anumit subiect, care necesită consultarea unor surse de informare.

23.   REZERVAREA DE TITLURI - Reţinerea publicaţiei întoarse din circulaţie pentru a fi împrumutată următorului solicitant.

24.  SERVICII ORGANIZATE ÎN EXTERIOR - Servicii oferite prin biblioteca mobilă şi/sau puncte de servicii organizate în aziluri, spitale, închisori.

25.  SESIUNE - Solicitare reuşită către o bază de date sau OPAC care începe în momentul conectării şi se termină fie explicit prin deconectare sau ieşire, fie implicit prin expirarea timpului alocat. Durata medie de time-out este de obicei de 30 de minute. Dacă se foloseşte o durată diferită, aceasta trebuie raportată.

26. SESIUNE DE INSTRUIRE A UTILIZATORILOR-Activitate planificată de instruire a utilizatorilor în vederea familiarizării cu utilizarea serviciilor de bibliotecă. Se poate realiza sub forma unui tur al bibliotecii, ca sesiune de informare despre funcţionarea bibliotecii sau ca serviciu de internet oferit utilizatorilor.

27.  SESIUNE INTERNET - Accesul la internet al unui utilizator de la o staţie de lucru din incinta bibliotecii. Sesiunea internet poate fi luată în considerare doar când utilizatorul s-a înregistrat sau s-a autentificat în momentul accesării.

28. SESIUNE OPAC -Accesul unui utilizator la baza de date OPAC.

29.  TEHNICIENI, MAIŞTRI -Absolvenţi ai învăţământului liceal, postliceal şi de maiştri aflaţi în subordinea specialiştilor cu profesii intelectuale şi ştiinţifice (de exemplu: tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii; tehnicieni în ştiinţele vieţii şi ocrotirea sănătăţii; învăţători, educatori; alte ocupaţii asimilate: agenţi financiari, contabili, comerciali; inspectori financiari, inspectori de poliţie şi detectivi; asistenţi sociali, personal laic din culte).

30.  UTILIZAREA BIBLIOTECII DE LA DISTANŢĂ - Utilizarea bibliotecii prin telefon, fax, poştă, e-mail, pagina de internet a bibliotecii şi prin servicii organizate în exterior.

31.  UTILIZATOR - Primitorul/beneficiarul serviciilor de bibliotecă.

32. UTILIZATOR ACTIV - Persoană care în cursul anului de referinţă a vizitatori a utilizat serviciile (inclusiv cele electronice) şi facilităţile bibliotecii. Se includ atât utilizatorii înscrişi în cursul anului de referinţă, cât şi cei care şi-au vizat permisul de intrare în anul de referinţă. Fiecare persoană se numără o singură dată. Numărul utilizatorilor activi nu trebuie confundat cu numărul de vizite (frecvenţa).

33.  UTILIZATOR ÎNSCRIS/MEMBRU ÎNREGISTRAT - Persoană sau organizaţie înscrisă la bibliotecă cu scopul de a utiliza colecţiile şi/sau serviciile bibliotecii. Utilizatorului înscris i se eliberează un singur permis de intrare, valabil pe o perioadă de timp determinată (de exemplu: pentru bibliotecile publice valabilitatea permisului de intrare este de 5 ani şi se consideră între anii: 2002-2006, 2003-2007, 2004-2008 ş.a.m.d.). Permisul de intrare obţinut la înscriere asigură accesul utilizatorului la oricare dintre punctele de servicii ale bibliotecii: la biblioteca centrală/principală, la filiale, la punctele externe de servicii, la bibliotecile mobile. Repartizarea utilizatorilor se face după statutul ocupaţional, vârstă, naţionalitate, sex.

34.  UTILIZATOR REÎNSCRIS/VIZAT - Persoană înscrisă la bibliotecă care şi-a vizat permisul de intrare în anul de referinţă. Nu este necesară repartizarea utilizatorilor reînscrişi după statutul ocupaţional, vârstă, naţionalitate, sex. Aceasta s-a realizat în momentul înscrierii.

35. VIZITĂ DIRECTĂ LA BIBLIOTECĂ - Intrarea unei persoane în incinta bibliotecii pentru a utiliza facilităţile şi serviciile acesteia.

36. VIZITĂ VIRTUALĂ - Are loc atunci când un utilizator extern accesează adresa de internet a bibliotecii, indiferent de perioada de timp sau de un scop anume.

Precizări:

•  Pentru explicaţii suplimentare referitoare la ocupaţii vezi: COR, Clasificarea ocupaţiilor din România, Bucureşti, Editura Tehnică, 1995.

• Repartizarea documentelor difuzate după conţinut s-a făcut după Clasificarea ONU - UNESCO şi după CZU, ediţia medie internaţională în limba română, 1997-1998.

EVIDENŢA UTILIZATORILOR ÎNSCRIŞI ÎN LUNA________________________/ ANUL

Zilele lunii

Utilizatori

EVIDENTA UTILIZATORILOR ÎNSCRISI

După statutul ocupaţianal

După vârstă

După naţionalitate

După sex

Total

utilizatori

(activi)

Din care:

Profesii intelesctuale

Tehnicieni,

Maistrii

Functionari

Muncitori

Elevi

Studenti

Pensionari

Casnici

Someri

Alte categorii

Sub 14 ani

14-25 ani

26-40 ani

41-60 ani

Peste 61 ani

Romani

*

Alte nationalitati

M

F

Utiliz. inscrisi

Utiliz. Reinscrisi/vizitati

Rep

(1-2)

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

*

**

***

* La unitatea administrativa ** La filiale, puncte externe de servicii, biblioteca mobila *** Total

•  Se consemnează naţiona1itatea predominantă în 1ocalitatea în care funcţionează biblioteca

EVIDENŢA UTILIZĂRII BIBLIOTECII ÎN LUNA________________________/ ANUL_______

Zilele lunii

Total vizite

Număr vizite directe la bibliotecă

UTILIZAREA BIBLIOTECI] DE LA DISTANŢĂ

Număr participanţi la programe şi evenimente

culturale

Menţiuni

Număr solicitări

telefonice, fax, poştă

Număr vizite

virtuale via

Internet

Număr vizite la

servicii organizate

în exterior

(1+2+3+4+5)

1

2

3

4

5

Rep

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

*

**

***

* La unitatea administrativă ** La filiale, puncte externe de servicii, biblioteca mobilă *** Total

EVIDENŢA DOCUMENTELOR DIFUZATE ÎN LUNA__________________________/ANUL____________

Zilele lunii

Total documente difuzate (A=B=C)

Din care consultate in biblioteca

REPARTIZAREA DOCUMENTELOR DIFUZATE (IMPRUMUTATE LA DOMICILIU+CONSULTATE)

A.Dupa categoria documentelor

Carti

Publicatii seriale

Manuscrise

Microformate

Documente cartologice

Documente de muzica tiparite

Documente AV

Documente grafice

Colectii electronice

Alte doc.

Documente audio

Documente video

Documente AV combinate

Documente digitale

Baze de date

Periodice electronice

Carti electronice

Patente electronice

Doc. ADV in retea

Rep

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

*

**

***

* La unitatea administrativă ** La filiale, puncte externe de servicii, biblioteca mobilă *** Total

EVIDENŢA DOCUMENTELOR DIFUZATE ÎN LUNA________________________/ ANUL__________

Zilele lunii

Total documente

difuzate (A = B = C)

Din care

consultate în

bibliotecă

REPARTIZAREA DOCUMENTELOR DIFUZATE ( ÎMPRUMUTATE LA DOMICILIU + CONSULTATE )

B. După mediul de stocare

C. După limbă

Hartie

Casete audio

Casete video

CD audio

DVD ROM

Diapozitive

Discuri fonografice

Benzi de magnetofon

Microfise

Alte suporturi

Romana

*

Germana

Engleza

Franceza

Spaniola

Rusa

Alte limbi

Rep

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

II

12

13

14

15