Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4653 din 2 iulie 2008

pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea, selectia, incadrarea si evaluarea lectorilor romani care urmeaza sa predea cursuri de limba, cultura si civilizatie romaneasca la universitati din strainatate

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 553 din 22 iulie 2008In conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 261/2008 privind înfiinţarea de lectorate de limba română, acordarea indemnizaţiilor şi a altor sume lunare pentru lectorii români care predau cursuri de limbă, literatură şi civilizaţie românească la universităţi din străinătate,

în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi înfiinţarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind recrutarea, selecţia, încadrarea şi evaluarea lectorilor români care urmează să predea cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească la universităţi din străinătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.547/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 6 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Institutul Limbii Române va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,

Cristian Mihai Adomniţei

ANEXĂ

METODOLOGIA

privind recrutarea, selecţia, încadrarea şi evaluarea lectorilor români care urmează să predea cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească la universităţi din străinătate

CAPITOLUL I

Lectorii de limba română

SECŢIUNEA 1

 Dispoziţii generale

Art. 1. -Termenul lectorele limba română are semnificaţia de cadru didactic numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, în urma concursului organizat de Institutul Limbii Române, să predea limba, cultura şi civilizaţia românească la universităţile din străinătate, ca urmare a prevederilor acordurilor interguvernamentale, programelor de punere în aplicare a înţelegerilor interguvernamentale sau a protocoalelor interinstituţionale.

SECŢIUNEA a 2-a

Drepturile lectorilor de limba română

Art. 2. - Lectorii de limba română au următoarele drepturi:

a) dreptul la plata unei indemnizaţii lunare impozabile, a unei sume lunare neimpozabile pentru cheltuieli curente, pe durata de deplasare prevăzută în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului de numire pe post, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

b) dreptul la plata, anual, a unui transport internaţional dus-întors, conform legislaţiei în vigoare;

c)  dreptul la un paşaport de serviciu, conform legislaţiei în vigoare;

d) dreptul la manuale, cărţi, periodice de specialitate pe care Institutul Limbii Române le contractează pentru universităţile străine partenere, precum şi la alte materiale didactice de suport;

e) dreptul de a participa la acţiunile pentru promovarea limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti organizate de Institutul Limbii Române;

f)  dreptul de a primi de la Institutul Limbii Române, la începutul fiecărui an universitar, un exemplar în original al ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului prin care sunt numiţi pe post;

g)  dreptul să participe la acţiunile organizate de Institutul Limbii Române;

h) dreptul la informare şi consultare;

i) dreptul la egalitatea de şanse şi de tratament;

j) dreptul de a adresa petiţii individuale privind încălcarea drepturilor legale;

k) dreptul de a i se asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal.

NOTA: Institutul Limbii Române poate furniza informaţii despre lectorii români legate de activităţile profesionale ale acestora şi instituţiile de resort cu care colaborează pe perioada mandatului.

SECŢIUNEA a 3-a

Obligaţiile lectorilor de limba română

Art. 3. - Lectorii de limba română vor transmite, în original, ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului de numire pe post Serviciului personal de la instituţiile de învăţământ româneşti unde sunt angajaţi cu contract de muncă pe durată nedeterminată.

Art. 4. - Lectorii de limba română au obligaţia să transmită Institutului Limbii Române datele contului bancar pentru efectuarea plăţilor.

Art. 5. - Lectorii de limba română au obligaţia să transmită Institutului Limbii Române, în termen de 5 zile, orice modificare privind datele de contact (adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail ş.a.), preschimbarea actului de identitate sau schimbarea contului bancar în care se virează drepturile băneşti.

Art. 6. - Lectorii de limba română vor informa conducerea Institutului Limbii Române despre orice situaţie care ar putea afecta grav activitatea lectoratului.

Art. 7. - Lectorii vor transmite, în prima lună a fiecărui an universitar, lista cu propunerile pentru periodicele de specialitate pe care Institutul Limbii Române le vor contracta pentru a le transmite, cu titlu de donaţie, universităţii partenere.

Art. 8. - Lectorii de limba română vor transmite, la începutul fiecărui an universitar, programa analitică a cursului pe care îl susţin.

Art. 9. - Lectorii de limba română trimit lunar Institutului Limbii Române o fişă de activitate lunară a activităţii desfăşurate la universitatea unde sunt numiţi, fişă prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 10. - Lectorii de limba română trimit Institutului Limbii Române, la sfârşitul fiecărui an universitar, o fişă de monitorizare a activităţilor planificate/realizate, fişă prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 11. - Lectorii de limba română au obligaţia de a respecta prevederile, atribuţiile şi normele cuprinse în regulamentul intern al universităţii din străinătate unde sunt numiţi, precum şi atribuţiile din fişa postului corespunzătoare poziţiei pe care o ocupă la universitatea din străinătate.

Art. 12. - Lectorii de limba română vor participa la organizarea şi derularea sesiunilor de evaluare şi atestare a cunoştinţelor de limba română organizate de universităţile din străinătate unde activează pe perioada mandatului, în parteneriat cu Institutul Limbii Române, precum şi la alte activităţi legate de promovarea limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti.

Art. 13. - Lectorii de limba română au obligaţia să aibă în toate împrejurările o conduită profesională şi morală ireproşabilă şi să dea dovadă de demnitate şi responsabilitate în îndeplinirea atribuţiilor lor.

Art. 14. - Lectorii de limba română trebuie să respecte legile statelor pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea şi să nu se lase implicaţi în activităţi care ar reprezenta un amestec în treburile interne ale ţării în care sunt numiţi sau care ar afecta în orice alt mod imaginea României ori ar aduce atingere statutului lor profesional.

Art. 15. - Lectorii de limba română trebuie să accepte eventualele dispoziţii cu caracter obligatoriu emise de Institutul Limbii Române, sub rezerva legalităţii lor.

Art. 16. - Lectorii de limba română care şi-au terminat mandatul trebuie să înlesnească lectorilor nou-numiţi acomodarea în spaţiul academic şi social, prin oferirea de informaţii asupra condiţiilor profesionale şi sociale în care îşi vor desfăşura activitatea.

CAPITOLUL II

Recrutarea, selecţia şi încadrarea lectorilor de limba română

SECŢIUNEA 1

Condiţii generale

Art. 17. - (1) In interesul promovării cunoaşterii limbii române, Institutul Limbii Române organizează concursuri pentru ocuparea posturilor de lectori români la universităţile din străinătate.

(2) Pentru fiecare post vacant de lector român în străinătate se organizează un concurs distinct.

(3) Candidaţii pentru posturile de lectori de limba română în străinătate nu pot depune dosare pentru mai multe posturi în acelaşi timp.

Art. 18 - (1) Institutul Limbii Române ia măsuri de informare a persoanelor interesate de concurs, prin:

a) publicarea anunţului pentru concurs în presa de mare tiraj, pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi pe site-ul Institutului Limbii Române;

b)   transmiterea unei circulare adresate universităţilor acreditate din ţară.

(2) Anunţul pentru concurs şi circulara adresată universităţilor cuprind, după caz, şi cerinţele anunţate de universitatea străină parteneră legate de ocuparea postului şi de activitatea specifică.

Art. 19. - La concursul pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate pot participa numai cadre didactice titulare ale unei facultăţi româneşti acreditate.

SECŢIUNEA a 2-a

Comisia de evaluare a candidaţilor. Condiţii de înscriere a candidaţilor

Art. 20. - Pentru evaluarea candidaţilor participanţi la concursul pentru ocuparea posturilor de lectori de limba română în străinătate, se înfiinţează o comisie a cărei componenţă nominală este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.

Art. 21. - Comisia de evaluare a candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor de lectori de limba română în străinătate, denumită în continuare comisia, este alcătuită din următorii 7 membri cu drept de vot egal:

a) directorul Institutului Limbii Române - preşedinte;

b)  directorul general al Direcţiei generale management învăţământ superior şi directorul general al Direcţiei generale pentru relaţii internaţionale şi afaceri europene din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

c) un reprezentant al Academiei Române;

d) 2 profesori universitari de specialitate;

e) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 22. - (1) Comisia analizează dosarele candidaţilor şi selectează 3 candidaţi, ţinând cont de următoarele cerinţe care trebuie îndeplinite:

a) să fie absolvenţi ai unei facultăţi de filologie;

b)  să aibă experienţă didactică în predarea limbii române pentru străini;

c)  să cunoască o limbă de circulaţie internaţională şi, la cererea universităţii din străinătate, limba ţării respective;

d) să aibă activitate didactică şi ştiinţifică;

e)  să aibă 3 recomandări de la universităţile în care şi-a desfăşurat activitatea;

f)  să aibă aprobarea senatului universităţii româneşti unde este titular, cu menţiunea rezervării postului pe întreaga durată a desfăşurării activităţii în străinătate;

g) să propună un proiect de activitate;

h) să dovedească participarea la proiecte internaţionale;

i) alte cerinţe specificate de partenerul străin. notă: Constituie un avantaj dacă au diplomă de masterat sau titlu de doctor în filologie ori studii postdoctorale.

(2) Comisia se reuneşte în termen de cel mult 20 de zile de la data-limită pentru depunerea dosarelor.

(3) Hotărârile comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(4) Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârilor şi punctarea candidaţilor este de 4 din 7.

Art. 23. - Dosarele de concurs vor conţine, obligatoriu, următoarele documente:

a)  cerere de înscriere la concurs, cu precizarea postului pentru care candidează;

b) fotocopie de pe diploma de absolvire a facultăţii;

c)  curriculum vitae în format european în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;

d) lista de lucrări publicate şi extrase din studii reprezentative;

e) fotocopie de pe diploma de masterat, de pe adeverinţa care confirmă calitatea de doctorand sau de pe diploma de doctor în filologie;

f)  proiect în legătură cu activitatea pe care candidaţii urmează să o desfăşoare - în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;

g) 3 recomandări - în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;

h) aprobarea rectorului universităţii de care aparţine candidatul, cu menţiunea rezervării postului pe întreaga durată a desfăşurării activităţii în străinătate.

Art. 24. - (1) Institutul Limbii Române anunţă în scris candidaţilor rezultatul concursului şi comunică opţiunea partenerului străin fiecărui candidat al cărui dosar a fost selecţionat de comisie printre primele 3.

(2) In cazul în care nu este depusă nicio candidatură din partea cadrelor didactice universitare, cu acordul comisiei de evaluare a candidaţilor, Institutul Limbii Române va permite participarea la concurs a profesorilor din învăţământul preuniversitar. In acest caz Institutul Limbii Române va informa persoanele interesate prin publicarea anunţului pentru concurs în presa de mare tiraj, pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pe cel al Institutului Limbii Române şi prin transmiterea unei circulare inspectoratelor şcolare.

Art. 25. - (1) Comisia de evaluare a candidaţilor din învăţământul preuniversitar este alcătuită din 7 membri cu drept de vot egal:

a) directorul Institutului Limbii Române - preşedinte;

b)  directorul general al Direcţiei generale management învăţământ preuniversitar şi directorul Direcţiei relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

c) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe;

d) 3 inspectori şcolari.

(2) Componenţa comisiei de evaluare a candidaţilor din învăţământul preuniversitar este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.

(3) Hotărârile comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(4) Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârilor şi punctarea candidaţilor este de 4 din 7.

Art. 26. - Comisia de evaluare a candidaţilor din învăţământul preuniversitar analizează dosarele candidaţilor din învăţământul preuniversitar şi selectează câştigătorul, ţinând cont de următoarele cerinţe care trebuie îndeplinite:

a) să fie absolvenţi ai unei facultăţi de filologie;

b) să aibă experienţă didactică de minimum 8 ani la catedră, în specialitatea limba şi literatura română;

c) să aibă gradul didactic II sau I;

d) să cunoască limba ţării respective sau o limbă de circulaţie internaţională;

e) să aibă activitate didactică şi ştiinţifică;

f) să aibă recomandare de la unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea candidatul şi de la inspectoratul şcolar teritorial;

g) să aibă aprobarea unităţii de învăţământ şi a inspectoratului şcolar teritorial, cu menţiunea rezervării catedrei pe întreaga durată a desfăşurării activităţii în străinătate;

h) să propună un proiect de activitate;

i) alte cerinţe specificate de partenerul străin.

NOTA: Constituie un avantaj dacă au diplomă de masterat sau titlu de doctor în filologie ori studii postdoctorale.

In mod excepţional, dacă nu sunt candidaţi cu gradul II sau I didactic, se admit şi candidaţii care au certificat de obţinere a definitivării în învăţământ.

Art. 27. - Dosarele de concurs ale candidaţilor din învăţământul preuniversitar vor conţine, obligatoriu, următoarele documente:

a)  cerere de înscriere la concurs, cu precizarea postului pentru care candidează;

b) fotocopie de pe diploma de absolvire a facultăţii;

c)  curriculum vitae în format european în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;

d) listă de lucrări publicate şi extrase din studii reprezentative;

e) fotocopie după certificatul de acordare a gradului didactic;

f)  proiect în legătură cu activitatea pe care candidaţii urmează să o desfăşoare - în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;

g) 3 recomandări - în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;

h) aprobarea unităţii de învăţământ şi a inspectoratului şcolar teritorial, cu menţiunea rezervării postului pe întreaga durată a desfăşurării activităţii în străinătate.

Art. 28. - Contestaţiile la rezultatul concursului pot fi depuse la sediul Institutului Limbii Române, în termen de maximum 10 zile de la anunţarea rezultatului de către Institutul Limbii Române, care este obligat să comunice contestatorului răspunsul definitiv în termenul prevăzut la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 3-a

Criterii de evaluare şi punctare a candidaturilor

Art. 29. - Criteriile de evaluare şi punctare a candidaturilor depuse pentru ocuparea posturilor de lectori de limba română în străinătate sunt prevăzute în anexa nr. 3.

SECŢIUNEA a 4-a

Soluţionarea contestaţiilor

Art. 30. - Contestaţiile la rezultatul concursului sunt soluţionate de o comisie, formată din profesori universitari şi un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, a cărei componenţă nominală este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.

Art. 31. - (1) Reevaluarea dosarului se face în termen de cel mult 5 zile de la expirarea termenului-limită de înregistrare a contestaţiei.

(2) In cazul în care diferenţa dintre punctajul acordat de comisia de contestaţii şi punctajul acordat de comisia de evaluare a candidaţilor este de cel mult 3 puncte, diferenţă care poate fi în plus sau în minus, este definitiv punctajul acordat de comisia de evaluare.

(3) Dacă diferenţa dintre punctajul acordat de comisia de contestaţii şi punctajul stabilit în urma evaluării iniţiale este mai mare de 3 puncte, punctajul acordat de comisia de contestaţii este definitiv.

Art. 32. - Hotărârile comisiei de contestaţii sunt definitive şi se afişează cel mai târziu în termen de 48 de ore de la data-limită de reevaluare a dosarului.

SECŢIUNEA a 5-a

Incadrarea şi evaluarea lectorilor de limba română

Art. 33. - (1) Nominalizarea lectorului de limba română se face de către universitatea din străinătate.

(2) Numirea lectorului român pe post se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.

(3) Condiţiile specifice de desfăşurare a activităţii la catedră sunt stipulate în protocoalele încheiate de Institutul Limbii Române cu universităţile străine partenere.

Art. 34. - (1) Mandatul lectorilor români proveniţi din mediul universitar angajaţi în străinătate este de 3 ani universitari; după 3 ani universitari, la cererea partenerului străin, perioada poate fi extinsă la alţi 3 ani universitari, cu condiţia obţinerii acordului prealabil al senatului universităţii din România unde este titular.

(2) Durata maximă a unui mandat pentru lectorii români în străinătate este de 6 ani universitari.

Art. 35. - (1) Mandatul lectorilor români proveniţi din mediul preuniversitar angajaţi în străinătate este de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire, în cazuri temeinic motivate, cu un an.

(2) Durata maximă a unui mandat pentru lectorii români în străinătate este de 5 ani universitari.

Art. 36. - Institutul Limbii Române monitorizează activitatea lectorilor români lunar, conform Fişei de activitate lunară prevăzută în anexa nr. 1, şi anual, conform Fişei de monitorizare a activităţilor planificate/realizate prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 37. - Evaluarea lectorilor români se face de universităţile din străinătate, conform reglementărilor interne.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 38. - Dosarele candidaţilor selectaţi de comisia de evaluare a candidaţilor se transmit universităţilor din străinătate prin intermediul reprezentanţelor diplomatice ale României în ţările respective.

Art. 39. - La încetarea mandatului, lectorii de limba română în străinătate sunt obligaţi să se prezinte în ţară la posturile care le-au fost rezervate pe perioada petrecută în străinătate.

Art. 40. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

INSTITUTUL LIMBII ROMÂNE

Lector de limba română (nume şi prenume)

Anul universitar

Luna

FIŞĂ   DE  ACTIVITATE   LUNARĂ

Universitatea

Facultatea

Catedra (Departamentul)

Tipul lectoratului:

Durata cursului:

Examen (anual etc):

Evaluarea studenţilor (nr. credite):

Scala de evaluare a cunoştinţelor (A1, A2 etc):

Data

Activităţi curriculare

Materiale didactice utilizate

Activităţi extracurriculare

Observaţii

Propuneri de măsuri necesare îmbunătăţirii activităţii lectoratului:

Data întocmirii

................................................

Semnătura lectorului

................................................

ANEXA Nr. 2 la metodologie

INSTITUTUL LIMBII ROMÂNE

FIŞĂ

de monitorizare a activităţilor planificate/realizate de către........................................... în anul universitar...............................

Universitatea

Facultatea

Catedra (Departamentul)

Tipul lectoratului:

Durata cursului:

Examen (anual etc):

Evaluarea studenţilor (nr. credite):

Scala de evaluare a cunoştinţelor (A1, A2 etc):

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Normarea activităţii

Total ore/an planificat/realizat

1.

Activitatea didactică: Predare

..........................................................................

Conform statului de funcţiuni al departamentului/facultăţii din străinătate

Conform normativelor Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţământul Superior Conform Metodologiei privind recrutarea, selecţia, încadrarea şi evaluarea lectorilor români care urmează să predea cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească la universităţi din străinătate

2.

Consultaţii:

....................................................................

3.

Activităţi curriculare prevăzute în norma lectorului

4.

Activităţi extracurriculare prevăzute în norma

lectorului (reuniuni, colective specializate în.........., acţiuni de promovare a cursului, participarea la activităţi de formare destinate corpului profesoral din facultate etc.)

5.

Prestigiul profesional: lucrări ştiinţifice publicate/prezentate în cadrul unor edituri din străinătate sau în cadrul manifestărilor organizate de facultate etc.

6.

Participare la acţiunile iniţiate de Institutul Limbii Române

7.

Alte menţiuni

TOTAL ore/an

Data întocmirii

................................................

Semnătura şefului de departament

................................................

NOTE:

1.  Fişa este valabilă cu tabelele de mai jos, completate, pentru a justifica orele trecute.

2. Activitatea de cercetare inclusă la criteriul 5 se raportează la studiile publicate în decursul activităţii de lector numit de Institutul Limbii Române şi se referă la apariţiile editoriale/publicistice din străinătate.

1. Predare

Nr. crt.

Facultate/Departament/Anul

de studiu/Nivel de competenţă

lingvistică

Grupa/Numărul de studenţi

Material didactic folosit

Perioada de desfăşurare

a cursului

Nr. total

de ore

planificate

Nr. de ore efectuate

1.

2.

3.

Notă:

Se vor ataşa aici:

• Copie de pe orarul departamentului care să cuprindă şi repartiţia cursurilor de Limbă, cultură şi civilizaţie românească.

• Copie de pe lista de înscrieri pentru cursul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească realizată la deschiderea semestrului/ anului universitar.

• Copie de pe catalogul aferent evaluării studenţilor care au frecventat cursul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească.

Se recomandă ca aceste copii să fie autentificate prin semnătura directorului de departament sau a responsabilului direct care supervizează activitatea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească.

2. Consultaţii

Nr crt.

Facultate/Departament/Anul

de studiu/Nivel de competenţă

lingvistică

Grupa/Numărul de studenţi

Material didactic folosit

Perioada de desfăşurare

a cursului

Nr. total

de ore

planificate

Nr. de ore efectuate

1.

2.

3.

3. Activităţi curriculare

Nr crt.

Facultate/ Departament

Activităţi curriculare prevăzute în norma lectorului

Descriere

Perioada de desfăşurare

Nr. total de ore planificate

Nr. de ore efectuate

1.

2.

3.

4. Activităţi extracurriculare

Nr crt.

Facultate/ Departament

Activităţi extracurriculare prevăzute în norma lectorului

Descriere

Perioada de desfăşurare

Nr. total de ore planificate

Nr. de ore efectuate

1.

2.

3.

5. Prestigiul profesional

5.1. Cărţi, cursuri sau manuale publicate sau în curs de elaborare

Nr. crt.

Denumirea lucrării/Editura

Perioada de elaborare/ Data apariţiei

Colectivul

Nr. total de pagini

Nr. de pagini/Raportor

Nr. de pagini/ Raportor/Anul de raportare

1.

2.

3.

5.2. Articole publicate în reviste (apărute)

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Colectivul

Revista

1.

2.

3.

5.3. Lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice şi publicate în volumele acestora

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Colectivul

Manifestarea ştiinţifică

Organizatorul

1.

2.

3.

Notă:

Se vor ataşa copii de pe toate materialele menţionate la criteriul 5.

6. Participare la acţiunile iniţiate de Institutul Limbii Române

Nr. crt.

Descrierea obiectivului/manifestării propuse de Institutul Limbii Române

Persoana de contact

Perioada de desfăşurare

1.

2.

3.

7. Alte menţiuni

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

ANEXA Nr. 3 la metodologie

CRITERIILE   DE   EVALUARE   ŞI   PUNCTARE

a candidaturilor depuse pentru ocuparea posturilor de lectori de limba română în străinătate

I. Criteriile de evaluare şi punctare a candidaturilor cadrelor didactice din mediul universitar

Criteriul de evaluare

Criterii de punctare

Puncte acordate

Evaluarea candidaţilor conform pregătirii profesionale

1.

Calificare universitară în limba şi literatura română

Candidatul are diplomă de absolvent al facultăţii de limba şi literatura română.

3 puncte

2.

Titlu universitar (diplomă de maşter, diplomă de

doctor)

Se ia în considerare criteriul notat cu punctaj maxim.

Punctele pentru studiile postdoctorale se cumulează, dacă este cazul, punctelor acordate pentru titlul de doctor.

Candidatul are diplomă de maşter în filologie.

2 puncte

Candidatul are diplomă de doctor în filologie.

3 puncte

Studii postdoctorale în filologie

2 puncte

Evaluarea candidaţilor conform activităţii profesionale

3.

Grad didactic

Candidatul este asistent universitar.

1 punct

Candidatul este lector universitar.

2 puncte

Candidatul este conferenţiar universitar.

3 puncte

Candidatul este profesor universitar.

4 puncte

4.

Experienţă în predarea limbii române pentru străini

Numărul de ani universitari în care candidatul a predat limba română ca limbă străină

Punctajul maxim acordat este de 10 puncte. (Ceea ce depăşeşte 10 ani nu se punctează  suplimentar.)

5.

Tipul activităţii de predare a limbii române ca limbă străină

Se ia în considerare criteriul notat cu punctaj maxim.

Cursuri de vară

1 punct

An pregătitor

2 puncte

Lector de limba română în străinătate

3 puncte

6.

Cunoaşterea limbii ţării respective sau a unei limbi de circulaţie internaţională

Se ia în considerare criteriul notat cu punctaj maxim.

Specializare universitară în limba ţării respective

5 puncte

Certificat de cunoscător al limbii ţării respective

4 puncte

Specializare în altă limbă străină de circulaţie internaţională

3 puncte

Certificat de cunoscător al unei limbi străine de circulaţie internaţională

2 puncte

Criteriul de evaluare

Criterii de punctare

Puncte acordate

7.

Aprecierea activităţii didactice şi ştiinţifice

Evaluarea listei de lucrări şi a extraselor din studii reprezentative

Se acordă între 1 şi 5 puncte.

8.

Participarea la proiecte universitare internaţionale

Evaluarea participării la proiecte, programe, schimburi universitare internaţionale

Se acordă între 1 şi 5 puncte.

9.

Aprecierea proiectului de activitate propus de candidat ca viitor lector de limba română

Evaluarea proiectului de activitate propus de candidat ca viitor lector de limba română

Se acordă între 1 şi 5 puncte.

10.

Exigenţe particulare

Criterii profesionale solicitate de partenerul străin

Se acordă între 1 şi 5 puncte.

Sunt declaraţi eligibili candidaţii care întrunesc minimum 23 de puncte.

Numărul maxim de puncte care pot fi obţinute de un candidat este de 50 de puncte.

II. Criteriile de evaluare şi punctare a candidaturilor cadrelor didactice din mediul preuniversitar

Criteriul de evaluare

Criterii de punctare

Puncte acordate

Evaluarea candidaţilor conform pregătirii profesionale

1.

Calificare universitară în limba şi literatura română

Candidatul are diplomă de absolvent al facultăţii de limba şi literatura română

3 puncte

2.

Titlul de doctor

Candidatul are diplomă de doctor în filologie

2 puncte

Evaluarea candidaţilor conform activităţii profesionale

3.

Grad didactic

Grad I

3 puncte

Grad II

4 puncte

4.

Experienţă în predarea limbii române pentru străini

Numărul de ani universitari în care candidatul a predat limba română ca limbă străină

Punctajul maxim acordat este de 10 puncte. (Ceea ce depăşeşte 10 ani nu se punctează suplimentar.)

5.

Tipul activităţii de predare a limbii române ca limbă străină

Se ia în considerare criteriul notat cu punctaj maxim.

Cursuri de vară

1 punct

An pregătitor

2 puncte

Lector de limba română în străinătate

3 puncte

6.

Cunoaşterea limbii ţării respective sau a unei limbi de circulaţie internaţională

Se ia în considerare criteriul notat cu punctaj maxim.

Specializare universitară în limba ţării respective

5 puncte

Certificat de cunoscător al limbii ţării respective

4 puncte

Specializare în altă limbă străină de circulaţie internaţională

3 puncte

Certificat de cunoscător al unei limbi străine de circulaţie internaţională

2 puncte

7.

Aprecierea activităţii didactice şi ştiinţifice

Evaluarea listei de lucrări şi a extraselor din studii reprezentative

Se acordă între 1 şi 5 puncte.

8.

Participarea la proiecte internaţionale

Evaluarea participării la proiecte, programe, schimburi şcolare internaţionale

Se acordă între 1 şi 5 puncte.

Criteriul de evaluare

Criterii de punctare

Puncte acordate

9.

Aprecierea proiectului de activitate propus de candidat ca viitor lector de limba română

Evaluarea proiectului de activitate propus de candidat ca viitor lector de limba română

Se acordă între 1 şi 5 puncte

10.

Exigenţe particulare

Criterii profesionale solicitate de partenerul străin

Se acordă între 1 şi 5 puncte

Sunt declaraţi eligibili candidaţii care întrunesc minimum 23 de puncte.

Numărul maxim de puncte care pot fi obţinute de un candidat este de 50 de puncte.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4653/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4653 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu