Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 462 din 16 martie 1998

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 442 din 20 noiembrie 1998


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul justitiei,
    avand in vedere prevederile art. 13 din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997,
    in conformitate cu dispozitiile art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei.
    Art. 2
    Directia pentru publicitate imobiliara si mobiliara si notari publici, Directia relatii internationale si integrare europeana, Directia judiciara si Directia organizarea instantelor si resurse umane vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                   Ministru de stat, ministrul justitiei,
                              Valeriu Stoica


                               REGULAMENT
de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei

    I. Autorizarea interpretilor si traducatorilor

    Art. 1
    Autorizarea interpretilor si traducatorilor, care pot efectua traduceri pentru Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea, organele de cercetare penala, birourile notarilor publici si de avocati, se face in conditiile prevazute la art. 3 si 4 din Legea nr. 178/1997.
    Art. 2
    Cererea de autorizare ca interpret si/sau traducator, insotita de actele doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 178/1997, se adreseaza Ministerului Justitiei.
    Art. 3
    Primirea cererilor de autorizare a interpretilor si traducatorilor, verificarea indeplinirii conditiilor legale si emiterea autorizatiilor se realizeaza de Directia pentru publicitate imobiliara si mobiliara si notari publici din cadrul Ministerului Justitiei.
    Art. 4
    (1) Autorizarea interpretilor si traducatorilor se acorda prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Directiei pentru publicitate imobiliara si mobiliara si notari publici, in cel mult 60 de zile de la solicitare. Propuneri poate face si Directia relatii internationale si integrare europeana, in indeplinirea atributiilor sale.
    (2) Traducatorii care sunt autorizati si ca interpreti vor fi obligati sa raspunda la solicitarile instantelor judecatoresti si ale organelor de urmarire penala.
    (3) In cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute de lege sau cererea formulata nu este insotita de actele doveditoare, Ministerul Justitiei, prin Directia publicitate imobiliara si mobiliara si notari publici, comunica persoanei interesate refuzul de autorizare sau, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de lege.
    (4) Ordinul de autorizare al ministrului justitiei se poate emite individual sau pentru mai multe persoane, in raport cu volumul cererilor primite lunar.
    Art. 5
    (1) Directia pentru publicitate imobiliara si mobiliara si notari publici din cadrul Ministerului Justitiei intocmeste listele cuprinzand interpretii si traducatorii autorizati, pe care le comunica Curtii Supreme de Justitie, Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, precum si curtilor de apel.
    (2) Curtile de apel vor transmite de indata lista cuprinzand traducatorii si interpretii, care le-a fost comunicata, instantelor judecatoresti din circumscriptiile lor, precum si parchetelor de pe langa curtile de apel. Parchetele de pe langa curtile de apel vor transmite parchetelor din subordine lista cuprinzand traducatorii si interpretii.
    (3) Ministerul Justitiei va comunica Ministerului de Interne listele cuprinzand traducatorii si interpretii autorizati, spre a fi aduse la cunostinta organelor de cercetare penala.
    (4) Listele cuprinzand traducatorii si interpretii autorizati vor fi comunicate si Uniunii Nationale a Notarilor Publici si Uniunii Nationale a Avocatilor din Romania, spre a fi transmise, dupa caz, notarilor publici, prin camerele acestora, si barourilor de avocati.
    (5) Instantele judecatoresti vor solicita Ministerului Justitiei traducatori si interpreti autorizati pentru limbile straine, care nu figureaza pe listele comunicate lor.
    (6) Lista cuprinzand traducatorii si interpretii autorizati va fi tinuta de grefa fiecarei instante, la dispozitia completelor de judecata.
    (7) Lista cuprinzand traducatorii si interpretii autorizati va fi comunicata si Ministerului Finantelor, in vederea impozitarii.
    Art. 6
    (1) Directia pentru publicitate imobiliara si mobiliara si notari publici din cadrul Ministerului Justitiei tine evidenta interpretilor si traducatorilor autorizati si a celor a caror autorizare a incetat potrivit legii, operand si actualizand anual listele, in functie de autorizarea unor noi persoane sau de incetarea calitatii de interpret sau de traducator autorizat.
    (2) Actualizarile operate in liste se comunica organelor prevazute la art. 5 din prezentul regulament.
    (3) In cadrul Directiei pentru publicitate imobiliara si mobiliara si notari publici din cadrul Ministerului Justitiei, sarcina efectuarii lucrarilor de autorizare va fi realizata de un referent de specialitate.

    II. Efectuarea de traduceri pe baza de conventie civila de prestari de servicii

    Art. 7
    (1) In scopul indeplinirii unor atributii date prin lege in competenta lor, precum si pentru realizarea unor actiuni de cooperare internationala ori a unor manifestari stiintifice cu participare internationala, Ministerul Justitiei si Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie pot angaja, prin conventie civila de prestari de servicii, interpreti si traducatori.
    (2) Conventia civila de prestari de servicii va fi incheiata potrivit dispozitiilor art. 2 - 4 din Legea nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 166 din 31 iulie 1995, conform formularului prevazut in anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    (3) Conventia civila de prestari de servicii se incheie intre ordonatorul principal de credite si interpret sau traducator, dupa caz.
    (4) Competenta incheierii conventiilor civile prevazute la alin. (1) se deleaga directorilor (sefilor de sectii) care solicita traducerea, potrivit atributiilor directiei (sectiei) lor, prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, dupa caz.
    (5) Clauzele care determina stabilirea valorii prestatiei trebuie convenite, pe cat posibil, dupa criteriul evitarii cheltuielilor inutile, prin selectia timpilor de efectuare a traducerilor, fara ca prin aceasta sa se inlature cerintele calitatii si ale celeritatii.
    (6) Pentru valabilitatea conventiei civile se cer si avizele directiei economice si, respectiv, Compartimentului de contencios, ori de cate ori legea obliga la aceasta.
    (7) Selectarea interpretilor si traducatorilor se face de catre beneficiarii prestatiei, numai dintre persoanele autorizate in acest scop, potrivit art. 2 si 3 din Legea nr. 178/1997.
    Art. 8
    (1) Pentru actiunile de protocol international si traducerea lucrarilor de asistenta juridica internationala, Directia relatii internationale si integrare europeana poate selecta grupuri de traducatori autorizati, in special pentru limbile folosite frecvent, cu care sa coopereze in mod uzual, in beneficiul calitatii si al celeritatii.
    (2) Conventiile civile de prestari de servicii, in asemenea situatii, pot fi incheiate pe grupuri de traducatori, pe categorii de lucrari si/sau pe perioade, urmand a se respecta toate celelalte conditii de fond si forma, stabilite de lege si de prezentul regulament.
    Art. 9
    Conventiile civile incheiate se comunica, in copie, de indata, Directiei organizarea instantelor si resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei sau compartimentului de specialitate corespunzator din cadrul Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, dupa caz, care, in termen de 5 zile de la incheierea acestora, are obligatia de a le depune, in copie, la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, potrivit art. 3 din Legea nr. 83/1995.
    Art. 10
    Dupa efectuarea prestatiei pentru care a fost incheiata conventia civila de prestari de servicii, beneficiarul prestatiei intocmeste un proces-verbal, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentul regulament, care se semneaza de acesta si de interpretul sau de traducatorul care a efectuat prestatia.
    Art. 11
    (1) Calculul valorii si plata prestatiei efectuate de interpret sau de traducator se fac de catre Directia economica din cadrul Ministerului Justitiei sau de compartimentul de specialitate corespunzator din cadrul Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, dupa caz, pe baza conventiei civile si a procesului-verbal, completate cu datele necesare privind intinderea si conditiile efectuarii prestatiei si comunicate de beneficiarii prestatiilor.
    (2) Valoarea prestatiei se stabileste in baza tarifelor prevazute la art. 7 - 10 din Legea nr. 178/1997, plata urmand a se face in cel mult 10 zile de la depunerea documentatiei, daca prin conventia civila nu se prevede un termen mai lung.
    Art. 12
    Juristii din cadrul Directiei relatii internationale si integrare europeana, desemnati de ministrul justitiei, vor supralegaliza semnatura traducatorilor oficiali ai actelor judiciare sau notariale estimate a produce efecte in strainatate.
    Art. 13
    Interpretii si traducatorii, care se deplaseaza in alta localitate decat cea de domiciliu pentru efectuarea lucrarilor solicitate de Ministerul Justitiei, beneficiaza de cheltuieli de transport, cazare si diurna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile in unitatile bugetare.

    III. Efectuarea de traduceri la solicitarea instantelor judecatoresti, a parchetelor de pe langa acestea si a organelor de cercetare penala

    Art. 14
    (1) Instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si organele de cercetare penala utilizeaza interpreti si traducatori in conditiile stabilite de Codul de procedura penala sau de Codul de procedura civila, dupa caz, folosind tarifele prevazute la art. 7 - 9 din Legea nr. 178/1997.
    (2) Desemnarea interpretilor si a traducatorilor de catre organele prevazute la alin. (1) se face dintre persoanele autorizate, prevazute in listele intocmite potrivit art. 5 din Legea nr. 178/1997, prin incheiere sau prin ordonanta, dupa caz. Prin aceeasi incheiere sau ordonanta se stabilesc obiectul prestatiei, termenul si conditiile de efectuare a acesteia, onorariul cuvenit, precum si alte elemente necesare efectuarii lucrarii.
    (3) Organele prevazute la alin. (1) vor comunica in scris, in mod explicit, persoanei desemnate potrivit alin. (2) serviciile solicitate, dupa cum urmeaza:
    a) felul prestatiei: interpretare sau traducere, dupa caz;
    b) limba straina din care sau in care urmeaza a se efectua prestatia, cu specificarea limbii straine, potrivit diferentierilor prevazute la art. 9 din Legea nr. 178/1997.
    Sunt considerate limbi straine de circulatie internationala, in sensul prezentului regulament, limbile engleza, franceza, germana, spaniola si rusa;
    c) pentru interpreti: locul unde urmeaza a fi efectuata prestatia, data si ora de incepere a acesteia;
    d) pentru traducatori: locul si termenul de predare a traducerii, precum si numarul de pagini de tradus, potrivit art. 9 din Legea nr. 178/1997.
    (4) In cazul infractiunilor flagrante sau cand activitatea se desfasoara in afara programului normal de lucru, instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si organele de cercetare penala pot face comunicarea prevazuta la alin. (3) catre persoanele desemnate ca interpreti sau traducatori, dupa caz, in vederea indeplinirii prestatiei solicitate, prin orice mijloace rapide de comunicare cu valoare doveditoare.
    Art. 15
    (1) Efectuarea prestatiei de catre interpret sau traducator, dupa caz, precum si valoarea acesteia, stabilita potrivit art. 7 - 10 din Legea nr. 178/1997, se consemneaza de instanta de judecata in incheierea de sedinta sau, dupa caz, de organul de urmarire penala, in ordonanta.
    (2) O copie conforma cu originalul va fi trimisa, prin grija instantei sau, dupa caz, a organului de urmarire penala, compartimentului economico-administrativ al tribunalului sau al parchetului de pe langa acesta din circumscriptia teritoriala in care isi are sediul instanta sau organul de urmarire penala la care s-a efectuat prestatia, in vederea efectuarii platii.
    Art. 16
    (1) Interpretii si traducatorii, care se deplaseaza in alta localitate decat cea de domiciliu pentru efectuarea lucrarilor solicitate de instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si de organele de cercetare penala, au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, intretinere, locuinta si a altor cheltuieli necesare, potrivit prevederilor Codului de procedura penala.
    (2) In instanta civila se vor aplica interpretilor autorizati dispozitiile Codului de procedura civila.
    Art. 17
    (1) Utilizarea interpretilor si a traducatorilor de catre birourile notarilor publici si de avocati, in scopul exercitarii profesiei, se efectueaza in conditiile prevazute de actele normative care reglementeaza activitatile acestor doua categorii de profesii.
    (2) Prevederile Ordinului ministrului justitiei nr. 233/C/1996 pentru completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 februarie 1996, in masura in care nu contravin prevederilor prezentului regulament, vor putea fi aplicate.
    Art. 18
    (1) Legalizarea semnaturii traducatorilor se taxeaza potrivit actelor normative privind taxele notariale de timbru si timbrul judiciar, iar onorariile cuvenite notarilor publici care folosesc traducatori autorizati, angajati in cadrul birourilor, vor fi cele stabilite de Uniunea Nationala a Notarilor Publici si aprobate de ministrul justitiei, potrivit legislatiei notariale.
    (2) Plata prestatiilor traducatorilor autorizati, efectuate la cererea persoanelor interesate, va fi suportata de cei care le-au solicitat, pe baza de negociere.
    Art. 19
    Pentru relatia cu Curtea Suprema de Justitie se incheie un document distinct.

    NOTA:
    Prin Hotararea Guvernului nr. 487/1998 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 19 august 1998, directiile din acest minister, care au atributii in aducerea la indeplinire a Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997, au fost reorganizate, schimbandu-li-se denumirea astfel:
    - Directia pentru publicitate imobiliara si mobiliara si notari publici a devenit Directia publicitate, notari publici, executori judecatoresti si consilieri juridici;
    - Directia organizarea instantelor si resurse umane a devenit Directia organizare si resurse umane pentru instantele judecatoresti;
    - Directia relatii internationale si integrare europeana a fost reorganizata in Directia relatii internationale si Directia agentului guvernamental, integrare europeana si drepturile omului.

    ANEXA 1

                          CONVENTIA CIVILA
                         Nr. ..... din ......

    In temeiul art. 1 alin. (1) din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei se incheie prezenta conventie civila.

    Art. 1
    Partile conventiei civile
    Prezenta conventie civila se incheie intre:
..............................., in calitate de beneficiar al prestatiei, si
.....................................................,
(numele, prenumele, domiciliul,  numarul autorizatiei)
in calitate de interpret si/sau traducator, dupa caz.
    Art. 2
    Obiectul conventiei civile
    Natura prestatiei: interpretare sau traducere
..........................................................................................................................
    Art. 3
    Termenul de efectuare a prestatiei................................
    Art. 4
    Obligatiile partilor
    Interpretul sau traducatorul, dupa caz, se obliga sa efectueze prestatia in conditiile si la termenul prevazute la art. 2 si 3 din prezenta conventie civila.
..........................................................................................................................
    Beneficiarul prestatiei se obliga sa calculeze si sa efectueze plata in termen de 10 zile de la depunerea prezentei conventii civile, impreuna cu procesul-verbal incheiat ca urmare a efectuarii prestatiei, in baza tarifelor prevazute la art. 7 - 9 din Legea nr. 178/1997. Termenul poate fi prelungit cu acordul partilor.
    In cazul in care interpretii si traducatorii se deplaseaza in alta localitate decat cea de domiciliu, in calculul onorariului cuvenit se vor avea in vedere si cheltuielile de transport, cazare si diurna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile in unitatile bugetare.
    Art. 5
    Neindeplinirea de catre oricare dintre parti a obligatiilor asumate prin prezenta conventie civila atrage raspunderea civila, potrivit legii.
    Art. 6
    Prezenta conventie civila s-a incheiat in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar al treilea pentru a fi depus la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, potrivit art. 3 din Legea nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca.

            Beneficiar,                Interpret/Traducator,
        ..................             ......................

    Vizat:
    DIRECTIA ECONOMICA
    SERVICIUL CONTENCIOS

    ANEXA 2

                             PROCES-VERBAL
                   incheiat la data de ......................
                                        (ziua, luna, anul)

    Intre beneficiarul prestatiei
..................................................................................................................................
              (directia care solicita prestatia)
si interpretul/traducatorul
.............................................................................................................................,
                       (numele si prenumele)
domiciliat in
..............................................................,
numarul autorizatiei ..................................................... .
    Conventia civila nr. ......, incheiata la data de ........ intre
................................ si
...................................................................................................................
    Obiectul prestatiei efectuate:
................................................................................................................................
             (de interpretare sau de traducere)
................................................................................................................................................................
    a) pentru interpreti:
    - data efectuarii prestatiei
    ...........................................;
                             (ziua, luna, anul)
    - precizarea daca a fost zi lucratoare, zi de repaus saptamanal, sarbatoare legala sau zi in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza
........................................................................................................................................................................ .......................;
    - perioada din zi in care s-a efectuat prestatia, cu precizarea numarului de ore sau a fractiunilor de ora
........................................................................................................................................................................ .......................;
    - precizarea daca prestatia a avut loc intre orele 22,00 - 6,00, la cererea ori cu consimtamantul prealabil al beneficiarului
................................................................................................................;
    - limba in care sau din care s-a efectuat prestatia, cu precizarea daca este limba unei minoritati nationale, o limba straina de circulatie internationala ori o limba orientala sau rar folosita
......................................................................................................................;
    - precizarea daca traducerile s-au efectuat simultan la casca
...................................................................................................................;
    - valoarea prestatiei (stabilita pe baza tarifului prevazut in Legea nr. 178/1997 si a precizarilor de mai sus)
.....................................................................................................................;
    - precizari privind deplasarea interpretului in alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea prestatiei (cheltuieli de transport, cazare, diurna)
........................................................................................................................................................................ ........................................................;
    b) pentru traducatori:
    - numarul de pagini, format A4, dactilografiate la doua randuri
.........................................................................................................;
    - limba in care sau din care s-a efectuat traducerea cu precizarea daca este limba unei minoritati nationale, o limba straina de circulatie internationala ori o limba orientala sau rar folosita
....................................................................................................................;
    - precizarea daca traducerile s-au facut in regim de urgenta (24 - 48 de ore), la cererea beneficiarului
..............................................;
    - valoarea prestatiei (stabilita in baza tarifului prevazut in Legea nr. 178/1997 si a precizarilor de mai sus)
.....................................;
    - precizari privind deplasarea interpretului in alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea prestatiei (cheltuieli de transport, cazare, diurna)
........................................................................................................................................................................ .................................................... .

            Beneficiarul prestatiei,    Interpret/Traducator,
            ........................    ....................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 462/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 462 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu