Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 44 din 20 decembrie 2006

pentru aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si serviciilor prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrica, intre Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A. si [client]

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1035 din 28 decembrie 2006In temeiul art. 9 alin. (2), (6) şi (7), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), f) şi i), al art. 53, al art. 56 alin. (1), al art. 58 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere referatul de aprobare redactat de Departamentul preţuri şi tarife,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 20 decembrie 2006,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi serviciilor prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A. şi [client], prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A., în calitate de prestator de servicii, va încheia contracte pe baza contractului-cadru menţionat la art. 1 cu următorii clienţi:

a)   producători, pentru energia electrică livrată din centralele cu capacitatea instalată mai mare de 10 MW, racordate la reţeaua de transport şi la reţeaua de distribuţie, pentru serviciul de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţeaua de transport;

b)   producători/furnizori, pentru serviciul de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţeaua de transport în cazul importului de energie electrică;

c)   furnizori/operatori de distribuţie, pentru serviciul de transport - componenta de preluare a energiei electrice din reţeaua de transport, inclusiv în cazul exportului de energie electrică;

d)   producători/furnizori, pentru serviciul de transport - componenta de preluare a energiei electrice din reţeaua de transport, în cazul exportului de energie electrică;

e)   furnizori/operatori de distribuţie, pentru serviciile de sistem şi pentru serviciile prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică;

f)   producători/furnizori, pentru serviciile de sistem şi pentru serviciile prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică, în cazul exportului de energie electrică;

g)  consumatori eligibili care la data publicării prezentului ordin au semnate contracte de transport al energiei electrice - componenta de introducere şi/sau de preluare a energiei electrice din reţeaua de transport, după caz, serviciile de sistem şi pentru serviciile prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2004 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi de administrare a pieţei angro de energie electrică dintre Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A. şi client, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004.

Art. 5. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A. şi participanţii la piaţa de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opriş

ANEXĂ*)

CONTRACT-CADRU PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT, A SERVICIILOR DE SISTEM ŞI SERVICIILOR PRESTATE DE OPERATORUL COMERCIAL PARTICIPANŢILOR LA PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎNTRE C.N. TRANSELECTRICA S.A. ŞI [CLIENT]

Nr................/..............................

ÎNTRE:

C.N. TRANSELECTRICA S.A., societate comercială cu sediul în ...................., înregistrată la Oficiul   Registrului   Comerţului   cu   numărul   ....................,   Cod   unic   de   înregistrare   nr........................................,  cont de virament IBAN     .........................., deschis la  ......................, reprezentată de......................, în calitate de prestator

ŞI

[Client], societate comercială cu sediul în ........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul ............................................, Cod unic de înregistrare nr......................................................, cont de virament IBAN ..............................., deschis la..........................., reprezentată de .....................,în calitate de client

ambele denumite în continuare părţi.

Având în vedere

(a)  Solicitarea nr.......  a clientului privind încheierea unui contract pentru prestarea serviciului de transport;

(b)  Licenţa nr...... a clientului pentru (producerea/furnizarea) de energie electrică;

(c)  Contractele nr....../.... de furnizare a energiei electrice încheiate de client cu consumatorii săi;

(d)  Prevederile ordinului ANRE nr........../..............privind condiţiile de încheiere a contractelor pentru prestarea serviciului de transport, servicii de sistem şi de administrare a pieţei angro de energie electrică;

(e)  Prevederile Codului Comercial al Pieţei de electricitate aprobat prin ordinul ANRE nr.25/2004;

(f)  Prevederile Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport, aprobat prin ordinul ANRE nr. 20/2004;

(g)  Etc.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Părţile au convenit următoarele:

Definiţii

Art. 1.             Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Anexa nr. 1.

1.     Obiectul şi preţui contractului

Art. 2.             Obiectul contractului constă în asigurarea de către prestator a serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi serviciilor prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică, denumite în continuare servicii prestate şi reglementarea raporturilor dintre părţi privind obligaţiile financiare şi modalităţile de plată pentru serviciile prestate.

Art. 3.             (1) Cantitatea de energie electrică pentru care se asigură de către prestator   şi se remunerează de către client serviciul de transport este determinată în conformitate cu Anexa 2.

(2)  Cantitatea de energie electrică pentru care se asigură de către prestator şi se remunerează de către client serviciilor de sistem şi serviciile prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică de administrare a pieţei angro de energie electrică este cea achiziţionată/utilizată de client în baza contractelor sale de pe piaţa angro de energie electrică, inclusiv pentru export şi, după caz, pentru consumul propriu al reţelei de distribuţie deţinute. Această cantitate se determină în conformitate cu Anexa nr. 2.

(3)  Tarifele de transport, de servicii de sistem şi pentru serviciile prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică aprobate de către Autoritatea Competentă şi publicate în Monitorul Oficial al României vor fi folosite în derularea Contractului pentru determinarea contravalorii serviciilor prestate în perioadele de timp în care aceste tarife sunt în vigoare.

(4)   Orice modificare a tarifelor menţionate în paragraful (3) va conduce la aplicarea noilor tarife pentru perioada în care acestea sunt în vigoare fără a fi necesară încheierea de acte adiţionale la prezentul Contract.

(5)   Valorile lunare contractate pentru serviciul de transport se calculează în conformitate cu Anexa nr. 2 şi sunt prezentate în Anexa nr. 3.

(6)  Valorile lunare contractate pentru serviciul de sistem se calculează în conformitate cu Anexa nr. 2 şi sunt prezentate în Anexa nr. 4.

(7)  Valorile lunare contractate pentru şi pentru serviciile prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică se calculează în conformitate cu Anexa nr. 2 şi sunt prezentate în Anexa nr. 5.

Art. 4.             (1) Remunerarea serviciilor prestate potrivit acestui contract se realizează pentru cantităţile de energie electrică realizate efectiv şi care sunt măsurate în conformitate cu "Codul de măsurare a energiei electrice", aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 17/2002, în punctul sau punctele de introducere/preluare a energiei electrice în/din nodurile reţelelor electrice de transport şi de distribuţie prezentate în Anexa nr. 6.

(2) Valoarea serviciilor realizate în luna de contract se determină astfel:

Vm      =VmG,RET+VmL,RET+VmSS+VmPEE                      [lei]

în care:

Vmg,ret , Vml,ret reprezintă valoarea serviciului de transport în luna de contract m, în lei şi se determină conform algoritmului din Anexa nr. 2;

VmSS este valoarea serviciului de sistem în luna de contract m, în lei şi se determină conform algoritmului din Anexa nr. 2;

VmPEE este valoarea pentru serviciile prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică în luna de contract, în lei şi se determină conform algoritmului din Anexa nr. 2.

2.      Modalităţi şi termene de plată

Art. 5.             Pe întreaga durată a contractului, nu mai târziu de [ 5 ] zile financiare după începerea fiecărei luni contractuale, prestatorul va emite către client o factură cu suma care trebuie plătită de client pentru luna contractuală anterioară, calculată conform prevederilor Anexei 2.

Art. 6.             Clientul va plăti factura în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii sale.

Art. 7.             Dacă ziua limită de plată determinată conform art. 6 nu este o zi financiară, atunci ziua limită de plată se consideră următoarea zi financiară.

Art. 8.             Părţile confirmă că au agreat reciproc băncile prin care urmează să se desfăşoare derularea plăţilor.

Acestea sunt:

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

Art. 9.             In cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile de la data scadenţei a obligaţiilor prevăzute la art. 5, clientul va plăti în afara sumei datorate, o penalitate la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până în ziua plăţii (exclusiv). Valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea sumei datorate.

Art. 10.           In cazul în care o sumă facturată de către prestator este contestată integral sau în parte de către client, acesta va înainta o notă explicativă prestatorului, cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate de client, acesta va plăti pe lângă suma datorată, o penalitate calculată conform prevederilor art. 9.

Art. 11.           Plata facturii va fi efectuată în lei, conform legislaţiei, în contul prestatorului. Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al clientului.

3.      Durata contractului

Art. 12.           (1) Acest contract îşi produce efectele începând cu data.................... până la data ................ .

(2) In cazul în care, în perioada de valabilitate a acestui contract, intră în vigoare reglementări care conduc la restructurarea clientului prin divizarea acestuia în mai multe societăţi comerciale, fiecare societate comercială rezultată urmează să preia cota parte corespunzătoare din prezentul contract, pe baza unui nou contract ce urmează a fi încheiat între părţile interesate.

(3) Prezentul contract încetează să-şi producă efectele în următoarele cazuri:

(a) părţile convin de comun acord încetarea contractului;

(b) ajungerea la termen/expirarea contractului;

(c) prin reziliere, în caz de neîndeplinire/îndeplinire defectuoasă a obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi, caz în care se pot solicita despăgubiri de către cealaltă parte;

(d) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre părţile contractante, părţile fiind însă ţinute să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate până în momentul apariţiei cauzei;

(e) în caz de forţă majoră, dacă împrejurarea care constituie forţa majoră durează mai mult de 6 luni.

4.      Documentele contractului

Art. 13.           Documentele prezentului contract sunt:

(a)     Acte adiţionale

(b)     Anexele nr. 1 - 6 la contract.

5.      Standarde

Art. 14.           Părţile sunt de acord să respecte instrucţiunile şi comenzile operaţionale (operative) emise de prestator în baza Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport şi recunosc că obligaţiile ce le revin în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză a nerespectării acestei reglementări.

6.      Confidenţialitate

Art. 15.           Fiecare   parte   se   obligă   să   asigure   confidenţialitatea   tuturor   informaţiilor,documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte părţi contractante. Fac excepţie de la aceste prevederi:

(a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;

(b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului.

Art. 16.           Prevederile de la Art. 15 rămîn valabile 5 (cinci) ani după încetarea relaţiilor contractuale.

7.      Obligaţiile prestatorului

Art. 17.           Prestatorul are următoarele obligaţii:

(a) să asigure serviciile contractate în conformitate cu prevederile "Codului comercial al pieţei angro de energie electrică";

(b) să asigure conducerea operaţională a SEN conform prevederilor "Codului tehnic al reţelei electrice de transport;

(c) să asigure parametrii tehnici de calitate ai serviciilor prestate conform prevederilor „Codului tehnic al reţelei electrice de transport";

(d) la cererea clientului, să pună la dispoziţia acestuia toate datele privind serviciul prestat în conformitate cu prezentul contract, precum şi rezultatele analizelor incidentelor din reţeaua electrică de transport care au dus la întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor finali;

(e) să suporte daunele solicitate de client şi dovedite ca fiind cauzate din vina prestatorului pentru pagubele produse clientului.

8.      Drepturile prestatorului

Art. 18.    Prestatorul are următoarele drepturi:

(a) să factureze contravaloarea serviciilor prestate la valoarea stabilită conform Art. 5;

(b)să încaseze la termenele stabilite contravaloarea serviciilor prestate şi penalităţile de întârziere;

(c) să limiteze sau să întrerupă serviciile prestate în condiţiile prevăzute la Art. 21

9.    Obligaţiile clientului

Art. 19.     Clientul are următoarele obligaţii:

(a) să achite integral şi la termen facturile emise de prestator, eventualele corecţii sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate la următoarea facturare;

(b) să asigure transmiterea la prestator în format electronic sau prin fax a valorilor orare ale energiei introduse/extrase în/din reţelele electrice de transport şi distribuţie, măsurate în punctele stabilite în Anexa nr. 6.

(c) să respecte prevederile "Codului tehnic al reţelei electrice de transport" şi dispoziţiile dispecerului date în conformitate cu acesta;

(d) să asigure transmiterea datelor necesare derulării contractului.

10.   Drepturile clientului

Art. 20.   Clientul are următoarele drepturi:

(a) să beneficieze de serviciile asigurate de prestator, în conformitate cu prevederile prezentului contract şi al "Codului tehnic al reţelei electrice de transport";

(b) să solicite prestatorului datele privind serviciile prestate în conformitate cu prezentul contract.

11.   Intreruperea sau limitarea serviciilor prestate

Art. 21.           (1) Serviciile prestate în baza acestui contract pot fi întrerupte sau limitate în următoarele cazuri:

a)   în caz de forţă majoră, în condiţiile Art. 22.

b)   prin acordul părţilor;

c)   în cazul în care plata facturilor emise conform Art. 5 este neonorată, în condiţiile determinate la Art. 8 mai mult de 30 de zile de la data scadenţei;

d)   în situaţie de avarie a sistemului electroenergetic naţional, în zone ale acestuia sau avarii de sistem în sistemele electroenergetice vecine;

e)   în cazul aplicării „Normativului de deconectări manuale" şi a „Normativului de limitări" în situaţii critice de funcţionare a sistemului electroenergetic naţional.

(2)  Părţile pot conveni întreruperea sau limitarea serviciilor prestate şi în alte situaţii cum ar fi:

a)   în cazul abaterilor de la schema normală de funcţionare a instalaţiilor de transport şi de distribuţie ca urmare a lucrărilor de retehnologizare/reabilitare, în cazul în care nu se pot asigura condiţiile de siguranţă şi de regim normale;

b)   în situaţia prevenirii sau apariţiei unor avarii a echipamentelor din reţeaua electrică de transport, în urma cărora prestatorul nu mai poate asigura condiţiile normate de siguranţă în funcţionare conform prevederilor "Codului tehnic al reţelei electrice de transport", cu comunicarea către client a justificării acestei măsuri;

c)   pe durata necesară intervenţiei asupra elementelor primare şi secundare ale reţelei de transport, în scopul înlăturării cauzelor care ar putea provoca incidente sau avarii la aceste elemente;

d)   în regimuri post avarie, când nu se pot asigura parametrii normali ai energiei electrice.

(3)  In cazul de la paragraful (1) litera c) decizia de întrerupere a serviciului se poate pune în practică după expirarea preavizului de 5 zile calendaristice pe care prestatorul trebuie să-1 comunice clientului. Drept primă zi de preaviz se consideră prima zi financiară ce urmează datei la care în mod rezonabil se poate dovedi că s-a primit înştiinţarea privind decizia de întrerupere a serviciului.

(4)  Pe perioada de preaviz părţile sunt obligate să depună toate diligentele pentru rezolvarea litigiului într-un mod convenabil ambelor părţi. Preavizul poate fi prelungit printr-o decizie a prestatorului.

12.    Forţa majoră

Art. 22.           (1) Părţile sînt absolvite de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce decurg din acest contract, dacă acest lucru este rezultatul acţiunii forţei majore. Circumstanţele de forţă majoră sunt acelea care pot apare pe perioada de valabilitate a prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare, de exemplu calamităţi naturale, război, embargo, care nu au putut fi luate în considerare de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor.

(2)  Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în decurs de 48 de ore de la apariţia acesteia, apreciind şi perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorităţii abilitate de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră.

(3)  Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia părţii care trebuia să o comunice de a repara pagubele cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării.

13.    Litigii

Art. 23.           Litigiile care decurg din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

14.   Dispoziţii finale

Art. 24.           (1) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

(2)  Drepturile şi obligaţiile din prezentul contract nu pot face obiectul cesionării parţiale sau totale de către nici una din părţi fără acordul explicit al celeilalte părţi. Acordul se va solicita de viitorul cedent cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii cesionării.

(3)  Contractele încheiate de părţi pot conţine, după caz, ca anexe, Convenţia de exploatare şi Avizul tehnic de racordare.

(4)  Contractele încheiate de părţi se modifică şi/sau completează automat dacă printr-un act normativ (lege, OG, OUG, HG, reglementare ANRE) se modifică/completează prevederile prezentului contract cadru, părţile având obligaţia preluării modificării/completării într-un act adiţional la contract.

(5)  Contractul încheiat de părţi se poate prelungi, modifica sau completa prin acte adiţionale, inclusiv pentru includerea prevederilor legislative ulterioare încheierii contractului, la propunerea oricărei părţi. Modificările prevederilor prezentului contract se pot face numai prin încheierea de acte adiţionale, cu excepţia celor de la Art. 3(4).

15.   Alte clauze

…………………………………………......…………………………………..............................................................................………………..

(Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform înţelegerii Părţilor, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru)

Prezentul contract a fost încheiat la data de .................. în două (2) exemplare deopotrivă originale, din care unul la client şi unul la prestator.

SEMNATARI

Prestator                                                                                         Client

ANEXA Nr. 1la contractul-cadru

Semnificaţia termenilor din contract

Termenii utilizaţi în cadrul acestui Contract au următoarele semnificaţii:

Autoritate Competentă

Autoritatea   Naţională   de   Reglementare   în   domeniul Energiei - ANRE

Client

[Producător]/[Furnizor]/[Operator de distribuţie]/[Consumator eligibil]

Client al serviciului de transport

[Producător] - pentru componenta de introducere a energiei electrice în reţeaua de transport şi/sau reţeaua de distribuţie;

[Producător]/[Furnizor]/[Consumator eligibil] - pentru componenta de introducere în reţeaua de transport în cazul importului de energie electrică

[Furnizor]/[Operator de distribuţie]/[Consumator eligibil] - pentru componenta de preluare a energiei electrice din reţeaua de transport;

[Producător]/[Furnizor]/[Consumator eligibil] - pentru componenta de preluare a energiei electrice din reţeaua de transport în cazul exportului de energie electrică.

Client al serviciilor de sistem şi al serviciilor prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică

[Furnizor]/[Operator de distribuţie]/[Consumator eligibil];

[Producător]/[Furnizor] - în cazul exportului de energie electrică

Operator de distribuţie

Persoană juridică, titulară a unei licenţe de distribuţie şi deţinătoare a unei reţele electrice situată într-un anumit perimetru, cu niveluri de tensiuni până la 110 kV inclusiv, ce    asigură    alimentarea    cu    energie    electrică    a consumatorilor situaţi în acel perimetru

Energie electrică

Energia electrică activă, în [MWh]

Energie electrică transportată

Energie electrică activă pentru care se asigură serviciul de transport, măsurată în punctele de introducere în/extragere din reţelele electrice

Furnizor de energie electrică

Persoană juridică, titular al unei licenţe de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare

Lună de contract

O lună calendaristică în cadrul unui an calendaristic

Producător de energie electrică

Persoană fizică sau juridică, titulară de licenţă, având ca specific activitatea de producere a energiei electrice inclusiv în cogenerare

Reţea electrică

Ansamblu de linii şi staţii electrice conectate între ele, eventual interconectate cu alte reţele

Reţea electrică de transport

Reţea electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV

Reţea electrică de distribuţie

Reţea electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv

Serviciu de administrare a pieţei angro de energie electrică

Serviciu asigurat de Operatorul pieţei de energie electrică, care cuprinde înscrierea participanţilor la piaţa angro de energie electrică pentru ziua următoare, administrarea pieţei angro de energie electrică pentru ziua următoare şi decontarea tranzacţiilor cu energie electrică ale participanţilor pe pieţele centralizate

Serviciu de sistem

Serviciu asigurat de CN Transelectrica pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a sistemului electroenergetic naţional, precum şi a calităţii energiei transportate conform normelor în vigoare

Servicii de sistem funcţionale

Servicii de sistem asigurate de Transelectrica, care exprimă activitatea curentă a Operatorului de Transport şi Sistem. Au o natură de monopol.

Servicii de sistem tehnologice

Servicii de sistem asigurate de utilizatorii RET, de regulă de către producători, la solicitarea Transelectrica. Reprezintă resurse care în general se achiziţionează de către Transelectrica de pe o piaţă de natură concurenţială

Serviciu de transport

Asigurarea transmiterii unei cantităţi de energie electrică între două sau mai multe puncte ale reţelei electrice de transport, cu respectarea parametrilor de calitate

Sistem electroenergetic naţional

-SEN

Sistem electroenergetic situat pe teritoriul naţional. SEN constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanţii la piaţa de energie electrică

Tarif nodal de transport

Sistem de preţuri reglementate la nivel local, pentru serviciul de transport al energiei electrice, bazat pe costuri marginale, diferenţiat pe noduri (zone) de introducere/extragere în/din reţeaua electrică de transport

Zonă (de sistem)

Parte semnificativă a unui sistem electroenergetic definită de un ansamblu de noduri de reţea grupate în concordanţă cu un criteriu stabilit (administrativ, geografic, operaţional, tarifar, ş.a.)

ANEXA Nr. 2 la contractul-cadru

Elemente de calcul a contravalorii serviciului de transport al energiei electrice,serviciilor de sistem şi serviciilor prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică

A.          Valoarea lunară contractată a serviciului de transport

(1)     Pentru clientul care introduce energie electrică în reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie (producător racordat la reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie sau furnizor importator) valoarea contractată pentru luna m se determină astfel:

                                      

Vcontr,mG,RET  =Σ (TG,i x Σ   Qest,dlivrat,i,h)     [lei]

                  i             h,d

în care:

i reprezintă zona tarifară de transport a reţelei electrice în care clientul introduce energie electrică;

Qest,dlivrat,i,h este cantitatea estimată de energie electrică ce urmează a fi livrată de client în zona i, în ora h din ziua d a lunii m de contract, diminuată cu energia electrică achiziţionată de prestator de la client pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de transport, în MWh; cantităţile de energie electrică estimate sunt prezentate în Tabelul 2.1;

TG,i este tariful nodal de transport pentru introducerea de energie electrică în zona i, exprimată în lei/MWh.

(2)     Pentru clientul care extrage energie electrică din reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie (furnizor şi/sau producător exportator racordat la reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie) valoarea contractată pentru luna m se determină astfel:

 

Vcontr,mL,RET  =Σ (TL,i x Σ Qest,dconsum,i,h)      [lei]

                  i            h,d

în care:

i reprezintă zona tarifară de transport a reţelelor electrice în care clientul extrage energie electrică;

Qest,dconsum,i,h este cantitatea estimată de energie electrică ce urmează a fi consumată/furnizată de client pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de distribuţie/consumatorului său şi/sau la export în zona i, în ora h din ziua d a lunii m de contract, în MWh; cantităţile de energie electrică estimate sunt prezentate în Tabelul 2.1;

TL,i este tariful nodal de transport pentru extragerea de energie electrică din zona i, exprimată în lei/MWh.

B.          Valoarea lunară realizată a serviciului de transport

(1)     Pentru clientul care introduce energie electrică în reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie (producător racordat la reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie sau furnizor importator) valoarea realizată pentru luna m se determină astfel:

VmG,RET  =Σ (TG,i x Σ Qdlivrat,i,h)    [lei]

              i           h,d

în care:

i reprezintă zona tarifară de transport a reţelei electrice în care clientul introduce energie electrică;

Qdlivrat,i,h este cantitatea de energie electrică livrată de client în zona i, în ora h din ziua d a lunii m de contract, măsurată în punctele definite în Anexa nr. 6 şi diminuată cu energia electrică achiziţionată de prestator de la client pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de transport, în MWh;

TG,i este tariful nodal de transport pentru introducerea de energie electrică în zona i, exprimată în lei/MWh.

(2)     Pentru clientul care extrage energie electrică din reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie (furnizor şi/sau producător exportator racordat la reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie) valoarea realizată pentru luna m se determină astfel:

VmL,RET  =Σ (TL,i x Σ Qdconsum,i,h)    [lei]

             i            h,d

în care:

i reprezintă zona tarifară de transport a reţelelor electrice din care clientul extrage energie electrică;

Qdconsum,i,h este cantitatea de energie electrică consumată/furnizată de client pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de distribuţie/consumatorului său şi/sau la export în zona i, în ora h din ziua d a lunii m de contract, măsurată în punctele definite în Anexa nr. 6, în MWh; cantităţile de energie electrică estimate sunt prezentate în Tabelul 2.1;

TL,i este tariful nodal de transport pentru extragerea de energie electrică din zona i, exprimată în lei/MWh.

C.          Valoarea lunară contractată a serviciului de sistem pentru clientul care extrage energie electrică din reţelele de transport/distribuţie (furnizor şi/sau producător exportator), se determină astfel:

Vcontr,mSS  =Σ (ThSS x Qest,dconsum,h )    [lei]

                    h,d

în care:

Qest,dconsum,h  este    cantitatea    estimată    de    energie    electrică    ce    urmează    a    fi consumată/furnizată de client pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de distribuţie/consumatorului său şi/sau la export, în ora h din ziua d a lunii m de contract, în MWh; cantităţile de energie electrică estimate sunt prezentate în Tabelul 2.1;

ThSS este tariful orar pentru serviciul de sistem corespunzător palierului în care se tranzacţionează energia electrică, exprimat în lei/MWh.

D.          Valoarea lunară realizată a serviciului de sistem pentru clientul care extrage energie electrică din reţelele de transport/distribuţie (furnizor şi/sau producător exportator), se determină astfel:

VmSS  =Σ (ThSS x Qdconsum,h  )    [lei]

             h,d

în care:

Qdconsum,h  este cantitatea de energie electrică consumată/furnizată de client pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de distribuţie/consumatorului său şi/sau la export, în ora h din ziua d a lunii m de contract, măsurată în punctele definite în Anexa nr. 6, în MWh;

ThSS este tariful orar pentru serviciul de sistem corespunzător palierului în care se tranzacţionează energia electrică, exprimat în lei/MWh.

E.          Valoarea lunară contractată a serviciului şi pentru serviciilor prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică pentru clientul care extrage energie electrică din reţelele de transport/distribuţie (furnizor şi/sau producător exportator), se determină astfel:

Vcontr,mPEE = TPEE  x Σ Qest,dconsum,h                [lei]

                                   h,d

în care:

Qest,dconsum,h este    cantitatea   estimată   de   energie    electrică   ce    urmează   a   fi consumată/furnizată de client pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de distribuţie/consumatorului său şi/sau la export, în ora h din ziua d a lunii m de contract, în MWh; cantităţile de energie electrică estimate sunt prezentate în Tabelul 2.1;

TPEE este tariful pentru serviciile prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică, exprimat în lei/MWh.

F.           Valoarea lunară realizată a serviciilor prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică pentru clientul care extrage energie electrică din reţelele de transport/distribuţie (furnizor şi/sau producător exportator), se determină astfel:

VmPEE  = TPEE    x Σ Qdconsum,h              [lei]

                                   h,d

în care:

Qdconsum,h este cantitatea de energie electrică consumată/furnizată de client pentru

acoperirea consumului propriu din reţeaua de distribuţie/consumatorului său şi/sau la export, în ora h din ziua d a lunii m de contract, măsurată în punctele definite în Anexa nr. 6, în MWh;

TPEE este tariful pentru serviciile prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică, exprimat în lei/MWh.

Tabel 2.1 Cantităţile orare estimate de energie electrică ce urmează a fi livrate/consumate/furnizate de client în reţelele de transport şi distribuţie în luna de contract m şi zona tarifară i

                                                                                                                          [MWh]

Interval orar

Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

………………….

Ziua 31

0-1

1-2

23-24

TOTAL

ANEXA Nr. 3 la contractul-cadru

Tabel 3.1 Valorile orare estimate ale serviciului de transport al energiei electrice pentru energia livrată/consumată/furnizată de client în reţelele de transport şi distribuţie în luna de contract m şi zona tarifară i

                                                                                                                             [lei]

Interval

orar

Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

…………

Ziua 31

0-1

1-2

23-24

TOTAL

ANEXA Nr. 4 la contractul-cadru

Tabel    4.1        Valorile   orare   estimate   ale   serviciului    de   sistem    pentru    energia consumată/furnizată de client în reţelele de transport şi distribuţie în luna de contract m

                                                                                                                             [lei]

Interval

orar

Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

…………………….

Ziua 31

0-1

1-2

23-24

TOTAL

ANEXA Nr. 5 la contractul-cadru

Tabel 5.1 Valorile orare estimate ale serviciilor prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică pentru energia consumată/furnizată de client din reţelele de transport şi distribuţie în luna de contract m

                                                                                                                             [lei]

Interval

orar

Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

…………………….

Ziua 31

0-1

1-2

23-24

TOTAL

ANEXA Nr. 6 la contractul-cadru

Lista punctelor de măsură pentru determinarea cantităţilor orare de energie electrică livrată/consumată/furnizată de client în reţelele de transport şi distribuţie în luna de contract m şi zona tarifară i

Modul de agregare a valorilor măsurate


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 44/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 44 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 44/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu