Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 43 din 15 martie 2005

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002 - 2005 de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii in dezvoltarea exportului

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 236 din 22 martie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile anexei nr. 3/12/23 din Legea bugetului de stat pentru anul 2005 nr. 511/2004, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare, precum si prevederile art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotararea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 753/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

    ARTICOL UNIC
    (1) Se aproba Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002 - 2005 de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii in dezvoltarea exportului, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii.

                        Presedintele Agentiei Nationale
              pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,
                            Eugen Ovidiu Chirovici

    ANEXA 1

                               PROCEDURA
de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002 - 2005 de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii in dezvoltarea exportului

    1. Obiectivul Programului
    Obiectivele Programului national multianual pe perioada 2002 - 2005 de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii in dezvoltarea exportului, denumit in continuare Program, sunt: facilitarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) romanesti pe pietele externe, valorificarea potentialului de export al acestora, precum si reducerea decalajului de informatii de piata, de servicii de consultanta si instruire a IMM romanesti fata de cele din Uniunea Europeana.
    Programul urmareste:
    a) promovarea produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii pe pietele externe;
    b) stimularea comunicarii si a parteneriatului in afaceri;
    c) pregatirea intreprinzatorilor in domeniul tehnicilor de promovare a exportului;
    d) imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la servicii de consultanta.

    2. Bugetul Programului
    Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2005 este de 21.600.000.000 lei, defalcat astfel:
    - 21,2 miliarde lei - pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili;
    - 0,4 miliarde lei - la dispozitia Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru asigurarea desfasurarii Programului, constand in cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea acestuia (cheltuieli de promovare, cheltuieli materiale si servicii).

    3. Beneficiari eligibili
    3.1. Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul Programului societatile comerciale si societatile cooperative care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:
    a) nu au datorii la bugetul de stat consolidat si la bugetele locale;
    b) au capital social integral privat;
    c) au cel putin un an de la data infiintarii, in momentul depunerii cererii de acord de principiu pentru finantare;
    d) au o cifra de afaceri anuala de pana la echivalentul in lei a 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilantului contabil care nu depaseste echivalentul in lei a 5 milioane de euro;
    e) respecta criteriul de independenta, astfel cum acesta este definit la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare;
    f) au un numar mediu anual de salariati cuprins intre 1 si 249 inclusiv;
    g) au sediul, sunt inregistrate si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
    h) desfasoara activitati de productie de bunuri si/sau prestari de servicii.
    3.2. Sunt excluse de la finantare:
    - societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare, societatile cu activitatea principala: comert, activitati de intermedieri financiare, activitati auxiliare intermedierilor financiare, activitati de consultanta pentru afaceri si management, activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal, selectia si plasarea fortei de munca, precum si furnizorii de instruire si/sau consultanta;
    - societatile care au ca obiect principal de activitate tiparirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 221, 222, 223), in cazul solicitarii de finantare pentru activitatea de la pct. 4 subpct. 4.1 lit. d).

    4. Tipurile de ajutor financiar
    4.1. Prin Program se sustin, prin alocatie financiara nerambursabila, urmatoarele activitati de promovare a exportului desfasurate de IMM in anul in curs:
    a) participari la targuri si expozitii internationale, organizate in strainatate, cu stand propriu sau in asociere cu alti agenti economici;
    b) participari la misiuni economice organizate in strainatate;
    c) participari la targuri si expozitii internationale, organizate in tara, cu stand propriu sau in asociere cu alti agenti economici;
    d) elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a agentului economic, redactate in limbi de circulatie internationala;
    e) realizarea unui site pe Internet, pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor promovate, in limba romana si cel putin intr-o limba de circulatie internationala;
    f) participari la cursuri de pregatire, in tara si/sau in strainatate, in domeniul tehnicilor de promovare a exportului;
    g) contractarea unor servicii de consultanta pentru elaborarea planurilor de export, adaptate la activitatea si la situatia economico-financiara a firmei solicitante.
    4.2. Valoarea maxima a finantarii pentru fiecare dintre activitatile eligibile precizate la subpct. 4.1, cheltuielile eligibile, precum si cuantumul alocatiei financiare nerambursabile sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezenta procedura.
    4.3. In cadrul Programului nu se deconteaza cheltuielile aferente activitatilor pentru care solicitantii beneficiaza de alocatie financiara nerambursabila sau orice alt tip de subventie in cadrul altor programe/subprograme cu finantare nerambursabila.
    4.4. Valoarea alocatiei financiare nerambursabile, oferita beneficiarilor selectati, reprezinta echivalentul a 60% din valoarea fiecarei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv T.V.A.), dar fara sa depaseasca plafoanele maxime stabilite pentru fiecare activitate eligibila si in limita sumei maxime de 120 de milioane lei pentru un beneficiar.
    4.5. In cadrul acestui program fiecare beneficiar poate obtine pe parcursul unui an o alocatie financiara nerambursabila totala de maximum 120 de milioane lei.

    5. Procedura de solicitare a acordului de principiu pentru finantare
    5.1. Orice aplicant trebuie sa obtina un acord de principiu al finantarii in cadrul Programului, inainte de efectuarea platilor si de executarea activitatii/activitatilor eligibile de promovare a exportului, conform anexei nr. 1 la prezenta procedura.
    5.2. In vederea obtinerii acordului de principiu al finantarii, solicitantul va completa si va transmite la Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC), cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de a incepe activitatea declarata de promovare a exportului, o cerere-tip de acord de principiu pentru finantare, conform anexei nr. 2 la Procedura, insotita de urmatoarele documente justificative indosariate:
    a) certificat constatator, in original, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul societatea solicitanta, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii: datele de identificare, codul unic de inregistrare, reprezentantii legali ai societatii, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare;
    b) dovada cifrei de afaceri, in original, eliberata conform art. 7 alin. (6) si (7) din Legea nr. 346/2004, cu modificarile ulterioare;
    c) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului societatii solicitante privind numarul mediu anual de salariati, intocmita pe baza Registrului general de evidenta a salariatilor, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 346/2004, cu modificarile ulterioare;
    d) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului societatii solicitante privind indeplinirea criteriului de independenta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificarile ulterioare, daca printre asociati se gasesc si persoane juridice;
    e) certificatele de atestare fiscala, in original, emise in conditiile legii, cu privire la indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si bugetele locale;
    f) imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii solicitante, in cazul in care o alta persoana decat aceasta semneaza cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;
    g) o copie a buletinului de identitate/cartii de identitate al/a persoanei autorizate sa semneze cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;
    h) lista tuturor documentelor depuse pentru obtinerea acordului de principiu pentru finantare.
    5.3. Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, completata si insotita de documentele justificative, va fi transmisa prin posta sau prin curier, cu mentiunea pe plic: "Catre Unitatea de Implementare a Programului (UIP) de sprijinire a IMM in dezvoltarea exportului" din cadrul ANIMMC, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, Bucuresti.
    Modelul cererii-tip de acord de principiu pentru finantare poate fi ridicat de la sediul ANIMMC, fiind disponibil si pe pagina de Internet, la adresa: www.animmc.ro.
    Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare se completeaza prin tehnoredactare in limba romana si poarta semnatura in original a reprezentantului legal sau a imputernicitului agentului economic.

    6. Procedura de inregistrare, evaluare si selectie a beneficiarilor
    6.1. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie se constituie Unitatea de Implementare a Programului (UIP), compusa din reprezentanti ai ANIMMC, in scopul evaluarii solicitarilor si implementarii Programului pentru anul in curs.
    6.2. Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, completata si insotita de documentele justificative, va fi inregistrata la UIP - ANIMMC, in Registrul special al Programului, mentionandu-se data, ora si numarul de inregistrare al cererii.
    Inregistrarea cererilor de acord de principiu pentru finantare va incepe dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin si se va efectua in zilele de lucru, intre orele 8,30 - 16,30.
    6.3. Solicitarile vor fi analizate conform principiului "primul venit - primul servit", in limita bugetului alocat Programului, in concordanta cu data si ora inregistrarii la ANIMMC a documentelor prevazute la pct. 5.2, in baza verificarii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare si a documentelor justificative privind conformitatea cu criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, activitatilor si cheltuielilor propuse.
    6.4. ANIMMC va face publica epuizarea bugetului alocat Programului pentru anul bugetar in curs, data de la care nu se mai inregistreaza cereri-tip de acord de principiu pentru finantare.
    6.5. Data-limita de depunere a cererii-tip de acord de principiu pentru finantare este 21 octombrie a anului bugetar in curs, in conditiile neepuizarii pana la aceasta data a bugetului alocat Programului.
    6.6. ANIMMC va finaliza procesul de evaluare a solicitarii in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, insotita de toate documentele justificative.
    Solicitantilor selectati pentru finantare, ANIMMC le va transmite o notificare privind acordul de principiu pentru finantare, conform anexei nr. 3 la prezenta procedura, pentru realizarea finantarii in conditiile precizate in cererea-tip de acord de principiu pentru finantare.
    In cazul in care cererea-tip de acord de principiu pentru finantare nu este completata corect sau nu este insotita de toata documentatia necesara ori exista neconcordante in informatiile furnizate, atunci procesul de evaluare se va relua de la data inregistrarii noii cereri-tip de acord de principiu pentru finantare cu completarile si corectiile efectuate.
    Solicitantii care nu indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute la pct. 3, cei care nu indeplinesc criteriile de eligibilitate privind activitatile si cheltuielile in conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta procedura sau cei care au depus cererile-tip de acord de principiu pentru finantare dupa data la care bugetul alocat Programului a fost epuizat vor primi scrisoare de instiintare a respingerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acesteia.

    7. Acordarea alocatiei financiare nerambursabile
    7.1. Alocatia financiara nerambursabila va fi eliberata solicitantilor care au fost selectati, dupa ce acestia au efectuat activitatea/activitatile eligibile si plata cheltuielilor aferente acestora, in conformitate cu notificarea privind acordul de principiu pentru finantare.
    7.2. Acordarea alocatiei financiare nerambursabile se face pe baza unei cereri-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, prezentata in anexa nr. 5 la prezenta procedura, pe care solicitantul selectat trebuie sa o transmita la ANIMMC prin posta sau curier, insotita de urmatoarele documente:
    a) formularul de decont prevazut in anexa nr. 6 la prezenta procedura;
    b) documentele justificative prevazute in anexa nr. 1 la prezenta procedura, in original si in copie, in ordinea activitatilor si documentelor justificative completate in formularul de decont, copiile avand pe ele mentiunea conform cu originalul, stampila si semnatura imputernicitului sau administratorului societatii;
    c) declaratia pe propria raspundere, semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii sau de imputernicitul acesteia, privind evidenta nominala a salariatilor si functiile de decizie sau de executie detinute de acestia in cadrul societatii beneficiare, in cazul solicitantilor care au participat la activitatile de promovare a exportului prevazute la pct. 4 subpct. 4.1 lit. a), b), c) si f);
    d) lista tuturor documentelor depuse in vederea eliberarii alocatiei financiare nerambursabile.
    7.3. Beneficiarii sunt obligati sa efectueze activitatile pentru care au solicitat finantare si sa depuna cererea de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile in termen de maximum doua luni de la data emiterii notificarii de acord de principiu pentru finantare, cu exceptia activitatilor prevazute la subpct. 4.1 lit. a), b), c) si f), pentru care termenul limita de depunere a cererii de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile este de 15 zile lucratoare de la data finalizarii activitatii.
    In caz contrar, solicitantul nu va mai putea beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul prezentului program multianual pe toata durata derularii acestuia.
    7.4. Termenul limita pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile completata este 15 noiembrie a anului bugetar in curs.
    7.5. Nu se accepta deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plati compensatorii intre partile contractante, in cadrul activitatilor si cheltuielilor eligibile.
    7.6. In cazul platilor in valuta se deconteaza valoarea in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii platii de catre beneficiar.
    7.7. In urma analizei setului de documente prevazut la subpct. 7.2, suma aprobata va fi virata de catre ANIMMC in contul deschis de beneficiar la Trezoreria Statului in a carei raza teritoriala isi are sediul sau la care este luat in evidenta fiscala. Termenul de analiza a documentelor depuse este de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile (anexa nr. 5 la prezenta procedura).
    Documentele originale vor fi ridicate de catre beneficiari de la sediul ANIMMC, dupa virarea efectiva a alocatiei financiare nerambursabile.
    7.8. ANIMMC are dreptul sa verifice la sediul beneficiarilor Programului veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitatilor si cheltuielilor facute de beneficiar in cadrul Programului.
    In cazul in care, in urma controalelor efectuate de reprezentantii ANIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constata ca beneficiarii au facut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine alocatia financiara nerambursabila ori au schimbat destinatia acesteia, beneficiarul are obligatia de a rambursa sumele primite.
    7.9. Beneficiarii alocatiilor financiare nerambursabile au obligatia de a raporta efectele participarii la prezentul program catre UIP din cadrul ANIMMC, pentru o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile, prin completarea si transmiterea prin posta, fax sau e-mail a formularului prevazut in anexa nr. 7 la prezenta procedura. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnica este 1 - 30 aprilie a anului urmator expirarii exercitiului financiar de referinta.
    In cazul neindeplinirii acestei prevederi, beneficiarul nu va mai putea accesa nici unul dintre programele desfasurate de catre ANIMMC, pentru o perioada de 5 ani.

    8. Anularea cererii de solicitare a alocatiei financiare nerambursabile
    8.1. In cazul in care una sau mai multe dintre informatiile cuprinse in cererea-tip de acord de principiu pentru finantare pentru care ANIMMC a transmis solicitantului notificarea privind acordul de principiu se modifica, solicitantii au obligatia de a transmite la ANIMMC, prin posta sau curier, cererea-tip de anulare totala sau partiala a finantarii, pentru care exista acord de principiu, conform anexei nr. 4 la prezenta procedura. Solicitantul beneficiaza de alocatie financiara nerambursabila pentru activitatile si cheltuielile ramase nemodificate. Pentru activitatile, cheltuielile eligibile si partile contractante care au suferit modificari, solicitantul poate transmite o noua cerere-tip de acord de principiu pentru finantare, concomitent ori ulterior transmiterii cererii-tip de anulare totala sau partiala a finantarii.
    8.2. Cererea-tip de anulare totala sau partiala a finantarii, pentru care exista acordul de principiu, se transmite semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii sau de imputernicitul agentului economic, dupa caz. Completarea cererii-tip de anulare totala sau partiala a finantarii se face prin tehnoredactare si in limba romana.

    9. Confidentialitate
    Documentele justificative depuse de catre solicitanti in cadrul prezentului Program sunt confidentiale, membrii UIP avand obligatia de a nu dezvalui informatiile mentionate in acestea catre terte persoane.

    ANEXA 1*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    ACTIVITATILE DE STIMULARE A EXPORTULUI SI CHELTUIELI ELIGIBILE AFERENTE CARE CONSTITUIE OBIECTUL FINANTARII

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Activitatea  |     Cheltuieli     |Valoarea   |    Documente          |
|crt.|   eligibila    |     eligibile      |maxima a   |    justificative      |
|    |                |                    |finantarii |                       |
|    |                |                    |pe         |                       |
|    |                |                    |activitati |                       |
|    |                |                    |  - lei -  |                       |
|____|________________|____________________|___________|_______________________|
| 1. |Participari la  |- Cheltuieli pentru:|120.000.000|- Contractul cu        |
|    |targuri si      |  - Taxa de         |           |organizatorul targului/|
|    |expozitii       |    participare     |           |expozitiei             |
|    |internationale, |  - Inchiriere stand|           |- Ordin de deplasare   |
|    |organizate in   |  - Amenajare stand |           |- Factura fiscala*3)   |
|    |strainatate, cu |- Cheltuieli de     |           |- Documente plata -    |
|    |stand propriu   |transport*1)        |           |bilete pentru          |
|    |sau in asociere |- Cheltuieli de     |           |mijloacele de transport|
|    |cu alti agenti  |cazare*1) pe        |           |- Ordine de plata/     |
|    |economici       |perioada targului   |           |chitanta fiscala       |
|    |                |- Cheltuieli de     |           |- Dispozitii de plata  |
|    |                |transport mostre    |           |valutara externa       |
|    |                |                    |           |- Asigurare auto si    |
|    |                |                    |           |carte verde (daca      |
|    |                |                    |           |este cazul)            |
|    |                |                    |           |- Foaie de parcurs     |
|    |                |                    |           |(daca este cazul)      |
|    |                |                    |           |- Declaratie de export |
|    |                |                    |           |temporar (pentru       |
|    |                |                    |           |mostre)                |
|    |                |                    |           |- Copie dupa extrasul  |
|    |                |                    |           |de cont                |
|____|________________|____________________|___________|_______________________|
| 2. |Participari la  |- Cheltuieli pentru | 60.000.000|- Contractul cu        |
|    |misiuni         |taxa de participare |           |organizatorul misiunii |
|    |economice in    |- Cheltuieli de     |           |- Ordin de deplasare   |
|    |strainatate     |transport*1)        |           |- Factura fiscala*3)   |
|    |                |- Cheltuieli de     |           |- Documente plata -    |
|    |                |cazare*1) pe        |           |bilete pentru          |
|    |                |perioada misiunii   |           |mijloacele de transport|
|    |                |                    |           |- Ordine de            |
|    |                |                    |           |plata/chitanta fiscala |
|    |                |                    |           |- Dispozitii de plata  |
|    |                |                    |           |valutara externa       |
|    |                |                    |           |- Asigurare auto si    |
|    |                |                    |           |carte verde (daca este |
|    |                |                    |           |cazul)                 |
|    |                |                    |           |- Foaie de parcurs     |
|    |                |                    |           |(daca este cazul)      |
|    |                |                    |           |- Copie dupa extrasul  |
|    |                |                    |           |de cont                |
|____|________________|____________________|___________|_______________________|
| 3. |Participari la  |- Cheltuieli pentru:| 80.000.000|- Contractul cu        |
|    |targuri si      |  - Taxa de         |           |organizatorul targului/|
|    |expozitii       |    participare     |           |expozitiei             |
|    |internationale, |  - Inchiriere stand|           |- Ordin de deplasare   |
|    |organizate in   |  - Amenajare stand |           |- Factura fiscala*3)   |
|    |tara, cu stand  |- Cheltuieli de     |           |- Documente plata -    |
|    |propriu sau in  |transport*2)        |           |bilete pentru          |
|    |asociere cu alti|- Cheltuieli de     |           |mijloacele de transport|
|    |agenti economici|cazare*2) pe        |           |- Foaie de parcurs     |
|    |                |perioada targului   |           |(daca este cazul)      |
|    |                |                    |           |- Ordine de plata/     |
|    |                |                    |           |chitante fiscale       |
|    |                |                    |           |- Copie dupa extrasul  |
|    |                |                    |           |de cont                |
|____|________________|____________________|___________|_______________________|
    *1) Va fi decontata 60% din valoarea cheltuielilor pentru transport si cazare, in baza documentelor de plata, la nivelul sumelor prevazute in H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare. Se deconteaza numai transportul pana la/de la destinatia unde se desfasoara targul/expozitia - exclusiv transportul in localitate (obligatoriu se va anexa si contractul de inchiriere ce atesta participarea la eveniment).
    *2) Va fi decontata 60% din valoarea cheltuielilor pentru transport si cazare, in baza documentelor de plata, la nivelul sumelor prevazute in H.G. nr. 543/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii in interesul serviciului (exclusiv transport mostre). Se deconteaza numai transportul pana la/de la destinatia unde se desfasoara targul/expozitia - exclusiv transportul in localitate (obligatoriu se va anexa si contractul de inchiriere ce atesta participarea la eveniment).
    *3) In cazul facturilor de cazare acestea trebuie sa fie emise de unitati de cazare cu mentiunea categoriei acestora si numele persoanelor cazate.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Activitatea  |     Cheltuieli     |Valoarea   |    Documente          |
|crt.|   eligibila    |     eligibile      |maxima a   |    justificative      |
|    |                |                    |finantarii |                       |
|    |                |                    |pe         |                       |
|    |                |                    |activitati |                       |
|    |                |                    |  - lei -  |                       |
|____|________________|____________________|___________|_______________________|
| 4. |Elaborarea si   |- Cheltuieli pentru |120.000.000|- Contracte de         |
|    |productia de    |elaborarea si       |           |furnizare*4)           |
|    |materiale       |productia           |           |- Factura fiscala*7)   |
|    |tiparite de     |materialelor de     |           |- Ordine de plata/     |
|    |promovare a     |promovare:          |           |chitante fiscale       |
|    |agentului       |  a) Pliante,       |           |- Copie dupa extrasul  |
|    |economic*1)     |  brosuri, cataloage|           |de cont                |
|    |                |  b) Afise, bannere |           |- Mostre pentru        |
|    |                |  c) CD-uri         |           |materialele de         |
|    |                |                    |           |promovare realizate    |
|____|________________|____________________|___________|_______________________|
| 5. |Realizarea unui |- Elaborare de      | 15.000.000|- Contracte de         |
|    |site pe Internet|pagini WEB pentru   |           |servicii*5)            |
|    |pentru          |prezentarea pe      |           |- Factura fiscala*7)   |
|    |prezentarea     |Internet a          |           |- Ordine de plata/     |
|    |activitatii     |activitatii         |           |chitante fiscale       |
|    |solicitantului  |solicitantului si a |           |- Copie dupa extrasul  |
|    |si a produselor |produselor promovate|           |de cont                |
|    |promovate*2)    |la export           |           |                       |
|____|________________|____________________|___________|_______________________|
| 6. |Participari la  |- Taxa de           |100.000.000|- Contracte de prestari|
|    |cursuri de      |participare pentru  |(10.000.000|servicii*6)            |
|    |pregatire in    |salariatii          |pe cursant |- Factura fiscala*8)   |
|    |tara si/sau in  |solicitantului      |pentru taxa|- Ordine de plata/     |
|    |strainatate, in |- Cheltuieli pentru |de         |chitante fiscale       |
|    |domeniul        |transport*3)        |participare|- Ordin de deplasare   |
|    |tehnicilor de   |- Cheltuieli pentru |la         |- Documente plata -    |
|    |promovare a     |cazare pentru       |cursuri de |bilete pentru          |
|    |exportului      |personalul angajat  |pregatire  |mijloacele de transport|
|    |                |al                  |in tara)   |- Asigurare auto si    |
|    |                |solicitantului*3),  |           |carte verde (daca este |
|    |                |pe perioada         |           |cazul)                 |
|    |                |cursului            |           |- Foaie de parcurs     |
|    |                |                    |           |(daca este cazul)      |
|    |                |                    |           |- Copie dupa extrasul  |
|    |                |                    |           |de cont                |
|____|________________|____________________|___________|_______________________|
    *1) Materialele promotionale vor fi realizate in limba romana si in alte limbi de circulatie internationala, in functie de interesul agentului economic.
    *2) Site-ul se realizeaza in limba romana si cel putin o limba de circulatie internationala.
    *3) Pentru actiunile din tara, va fi decontata 60% din valoarea cheltuielilor pentru transport si cazare, in baza documentelor de plata, la nivelul sumelor prevazute in H.G. nr. 543/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii in interesul serviciului (exclusiv transport mostre);
    Pentru actiuni care se desfasoara in strainatate, va fi decontata 60% din valoarea cheltuielilor pentru transport si cazare, in baza documentelor de plata, la nivelul sumelor prevazute in H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Se deconteaza numai transportul pana la/de la destinatia unde se desfasoara cursul - exclusiv transportul in localitate.
    *4) In contract trebuie sa se precizeze perioada de desfasurare a activitatii si limba/limbile in care se realizeaza materialele promotionale, precum si informatii privind: caracteristicile materialelor realizate, tirajul si pretul unitar.
    *5) In contract trebuie sa se precizeze perioada de desfasurare a activitatii, limbile in care se realizeaza site-ul si adresa paginii WEB.
    *6) In contract trebuie sa se precizeze perioada de desfasurare a cursului/cursurilor si numarul de persoane participante.
    *7) Factura fiscala trebuie sa contina informatii detaliate privind obiectul platii.
    *8) In cazul facturilor de cazare acestea trebuie sa fie emise de unitati de cazare cu mentiunea categoriei acestora si numele persoanelor cazate.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Activitatea  |     Cheltuieli     |Valoarea   |    Documente          |
|crt.|   eligibila    |     eligibile      |maxima a   |    justificative      |
|    |                |                    |finantarii |                       |
|    |                |                    |pe         |                       |
|    |                |                    |activitati |                       |
|    |                |                    |  - lei -  |                       |
|____|________________|____________________|___________|_______________________|
| 7. |Contractarea    |- Cheltuieli pentru | 60.000.000|- Contracte de         |
|    |unor servicii   |achizitia de        |           |furnizare*1)           |
|    |de consultanta  |servicii de         |           |- Factura fiscala*2)   |
|    |pentru          |consultanta in      |           |- Ordine de plata/     |
|    |planurilor de   |vederea elaborarii  |           |chitante fiscale       |
|    |export, adaptate|strategiei de export|           |- Copie dupa extrasul  |
|    |la activitatea  |si/sau a studiilor  |           |de cont                |
|    |si situatia     |de piata de la firme|           |- Copie dupa           |
|    |economico-      |specializate        |           |materialele elaborate  |
|    |financiara a    |                    |           |in cadrul contractelor |
|    |firmei          |                    |           |incheiate cu furnizorii|
|    |solicitante     |                    |           |de servicii            |
|____|________________|____________________|___________|_______________________|
    *1) In contract trebuie sa se precizeze perioada de desfasurare a activitatii.
    *2) Factura fiscala trebuie sa contina informatii detaliate privind obiectul platii.

    ANEXA 2*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

              CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANTARE
    (Se completeaza toate rubricile din formularul-tip in limba romana, prin tehnoredactare)

    Subscrisa ..................................., avand datele de identificare mentionate la sectiunea A, reprezentata legal prin dl/dna ..................... avand calitatea de .........................., solicit finantarea in conditiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul Presedintelui nr.      /2005.

    SECTIUNEA A
    Prezentarea solicitantului

    Denumirea societatii comerciale ..........................................
    Adresa ...................................................................
    Telefon: .......... Fax: ................... E-mail: .....................
    Data inregistrarii societatii comerciale .................................
    Nr. de inmatriculare la Oficiul Registrul comertului (dupa caz) ..........
    Codul fiscal (dupa caz) ..................................................
    Codul unic de inregistrare (dupa caz) ....................................
    Nr. cont in care se solicita transferarea alocatiei financiare nerambursabile (ROL) ............. deschis la Trezoreria .....................

    Forma juridica: ........................................
                                                         _
    Forma de proprietate 100% privata                DA |_|
                                                         _
                                                     NU |_|

    Capitalul social: .............. milioane lei    detinut de
    - persoane fizice                .............%
    - IMM*1):                        .............%
    - societati comerciale mari*2):  .............% .

    Obiectul principal de activitate .........................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Cod CAEN .................................................................

    Numarul mediu scriptic anual de personal (in anul fiscal anterior)*3) ...........................................

    Cifra de afaceri (conform ultimului bilant contabil anual aprobat) ........................................... mii lei,

    Profit net/pierdere (conform ultimului bilant contabil anual aprobat) ........................................... mii lei

    In prezent desfasor activitate de export:
     _
    |_| DA   Valoarea exportului realizat in anul fiscal precedent (mii euro)
             Valoare absoluta: ...............................................
             Pondere in total venituri (%): ..................................
             Tari in care am realizat export .................................
             .................................................................
             .................................................................
             Produsele pe care doresc sa le promovez la export cu sprijinul
             acestui program
             .................................................................
             .................................................................
             .................................................................
     _
    |_| NU   Produsele pe care doresc sa le promovez la export cu sprijinul
             acestui program
             .................................................................
             .................................................................

------------
    *1) IMM sunt definite ca societati comerciale cu numarul mediu scriptic de personal pana la 249 (inclusiv) raportat in anul anterior, au cifra de afaceri anuala echivalentul a pana la 8 milioane Euro, conform datelor din bilantul contabil al ultimului an fiscal incheiat si cu o pondere a societatilor mari in capitalul social al actionarilor IMM mai mica de 25% .
    *2) Societatea mare este acea societate comerciala cu numarul mediu scriptic de personal mai mare decat 250 (inclusiv) sau cifra de afaceri anuala peste echivalentul a 8 milioane euro.
    *3) Anexati dovada numarului mediu scriptic anual de personal sau declaratia pe propria raspundere, conform Legii nr. 346/2004, si in conformitate cu pct. 5.2 din Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002 - 2005 de sprijinire a IMM in dezvoltarea exportului, aprobata prin ordinul presedintelui ANIMMC.

    SECTIUNEA B
    Prezentarea activitatilor pentru care solicit finantare in cadrul Programului

    Tipul activitatilor pentru care se solicita finantarea:
     _
    |_| Participari la targuri si expozitii internationale, organizate in strainatate, cu stand propriu sau in asociere cu alti agenti economici
     _
    |_| Participari la misiuni economice internationale, organizate in strainatate
     _
    |_| Participari la targuri si expozitii internationale, organizate in tara, cu stand propriu sau in asociere cu alti agenti economici
     _
    |_| Elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a agentului economic redactate in limbi de circulatie internationala
     _
    |_| Realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor promovate
     _
    |_| Participari la cursuri in tara si/sau in strainatate in domeniul tehnicilor de promovare a exportului
     _
    |_| Contractarea unor servicii de consultanta pentru elaborarea planurilor de export, adaptate la activitatea si situatia economico-financiara a firmei solicitante

________________________________________________________________________________
Denumirea activitatii  Tipul de cheltuiala         Valoarea       Din care:
                       pentru care se solicita     cheltuielilor  valoarea
                       finantare                   eligibile*1)   finantarii
                                                   - lei -        solicitate*2)
                                                                  - lei -
________________________________________________________________________________
 _                      _
|_| Participari la     |_| Cheltuieli de
    targuri si             participare conform
    expozitii              contractului cu
    internationale,        organizatorul,
    organizate in          incluzand:
    strainatate,            _
    cu stand propriu       |_| Inchiriere stand,
    sau in asociere            taxa de participare ............   ............
    cu alti agenti          _
    economici*3)           |_| Amenajare stand     ............   ............
                        _
                       |_| Cheltuieli de transport ............   ............
                        _
                       |_| Cheltuieli de cazare
                           pe perioada targului    ............   ............
                        _
                       |_| Cheltuieli cu
                           transportul mostrelor   ............   ............

                       TOTAL:                      ............   ............

                       Denumire targ/expozitie internationala*4)
                       Perioada de desfasurare a activitatii:
                       de la ................. la ................
                                (zi/luna/an)        (zi/luna/an)

                       Date privind organizatorul targului
                         Denumire: ...........................................
                         Adresa: .............................................
                         .....................................................

------------
    *1) Valoarea cheltuielilor eligibile fara TVA.
    *2) 60% din valoarea cheltuielilor eligibile fara TVA.
    *3) Suma totala nu va depasi 120 milioane lei.
    *4) Se completeaza pentru fiecare targ/expozitie internationala.

________________________________________________________________________________
Denumirea activitatii  Tipul de cheltuiala         Valoarea       Din care:
                       pentru care se solicita     cheltuielilor  valoarea
                       finantare                   eligibile*1)   finantarii
                                                   - lei -        solicitate*2)
                                                                  - lei -
________________________________________________________________________________
                         Telefon: ............................................
                         Fax: ................................................
                       Numar de persoane care vor participa in activitate din
                       partea solicitantului
                       .......................................................
 _                      _
|_| Participari la     |_| Cheltuieli pentru
    misiuni economice      taxa de participare     ............   ............
    internationale      _
    organizate in      |_| Cheltuieli de
    strainatate*3)         transport               ............   ............
                        _
                       |_| Cheltuieli de
                           cazare pe
                           perioada misiunii       ............   ............

                       TOTAL                       ............   ............

                       Denumire misiune economica ............................
                       Perioada de desfasurare a activitatii:
                       de la ................. la ................
                                (zi/luna/an)        (zi/luna/an)

                       Date privind organizatorul misiunii economice*5)
                       Denumire: .............................................
                       Adresa: ...............................................
                       Telefon: .................. Fax: ......................
                       Numar de persoane care vor participa in activitate din
                       partea solicitantului .................................
 _                      _
|_| Participari la     |_| Cheltuieli de
    targuri si             participare conform
    expozitii              contractului cu
    internationale,        organizatorul,
    organizate in          incluzand:
    tara, cu stand          _
    propriu sau in         |_| Inchiriere stand,
    asociere cu alti           taxa de participare ............   ............
    agenti                  _
    economici              |_| Amenajare stand     ............   ............
                        _
                       |_| Cheltuieli de transport ............   ............
                        _
                       |_| Cheltuieli de cazare
                           pe perioada targului    ............   ............

                       TOTAL:                      ............   ............

                       Denumire targ/expozitie internationala*4) .............
                       Perioada de desfasurare a activitatii:
                       de la ................. la ................
                                (zi/luna/an)        (zi/luna/an)

                       Date privind organizatorul targului*5)
                         Denumire: ...........................................
                         Adresa: .............................................
                         .....................................................
                         Telefon: ............................................
                         Fax: ................................................

------------
    *1) Valoarea cheltuielilor eligibile fara TVA.
    *2) 60% din valoarea cheltuielilor eligibile fara TVA.
    *3) Suma totala solicitata nu va depasi 60 milioane lei.
    *4) Se completeaza pentru fiecare targ/expozitie internationala.
    *5) Se completeaza pentru fiecare furnizor.

________________________________________________________________________________
Denumirea activitatii  Tipul de cheltuiala         Valoarea       Din care:
                       pentru care se solicita     cheltuielilor  valoarea
                       finantare                   eligibile*1)   finantarii
                                                   - lei -        solicitate*2)
                                                                  - lei -
________________________________________________________________________________
                       Numar de persoane care vor participa in activitate din
                       partea solicitantului
                       .......................................................
 _                      _
|_| Elaborarea si      |_| Elaborarea si
    productia de           productia materialelor
    materiale tiparite     publicitare stipulate
    de promovare           in contractul ce
    a agentului            urmeaza a fi semnat cu
    economic*)             furnizorul*5)           ............   ............
    - pliante
    - brosuri          Denumire furnizor: ....................................
    - cataloage        Adresa: ...............................................
    - afise            .......................................................
    - bannere          Telefon: ..............................................
    - CD-uri           Fax: ..................................................
 _                      _
|_| Realizarea unui    |_| Elaborare de pagini
    site pe Internet       WEB pentru prezentarea
    pentru prezentarea     pe Internet a
    activitatii            activitatii
    solicitantului si      solicitantului si a
    a produselor           produselor promovate
    promovate*3)           la export               ............   ............

                       Date privind partenerul*4) contractual:
                         Denumire: ...........................................
                         Adresa: .............................................
                         Telefon: ............................................
                         Fax: ................................................
 _                      _
|_| Participari la     |_| Taxa de participare
    cursuri de             pentru salariatii
    pregatire in tara      solicitantului          ............   ............
    si/sau in           _
    strainatate in     |_| Cheltuieli pentru
    domeniul               transport               ............   ............
    tehnicilor de       _
    promovare a        |_| Cheltuieli pentru
    exportului*5)          cazare pentru
                           personalul angajat al
                           solicitantului pe
                           perioada cursului       ............   ............

                       TOTAL:                      ............   ............

                       Denumire curs*6): .....................................
                       Perioada de desfasurare a cursului:
                       de la ................. la ................
                                (zi/luna/an)        (zi/luna/an)

                       Date privind organizatorul*7):
                         Denumire: ...........................................

------------
    *) Suma solicitata nu va depasi 120 milioane lei.
    *1) Valoarea cheltuielilor eligibile fara TVA.
    *2) 60% din valoarea cheltuielilor eligibile fara TVA.
    *3) Suma solicitata nu va depasi 15 milioane lei.
    *4) Se completeaza pentru fiecare partener.
    *5) Suma totala nu va depasi 100 milioane lei pentru cursuri in strainatate si 10 milioane lei/cursant pentru cursuri in tara.
    *6) Se completeaza pentru fiecare curs.
    *7) Se completeaza pentru fiecare organizator.

________________________________________________________________________________
Denumirea activitatii  Tipul de cheltuiala         Valoarea       Din care:
                       pentru care se solicita     cheltuielilor  valoarea
                       finantare                   eligibile*1)   finantarii
                                                   - lei -        solicitate*2)
                                                                  - lei -
________________________________________________________________________________
                         Adresa:
                         .....................................................
                         .....................................................
                         Telefon: ............................................
                         Fax: ................................................
                       Numar de persoane care vor participa in activitate din
                       partea solicitantului
                       .......................................................
 _                      _
|_| Contractarea unor  |_| Cheltuieli pentru
    servicii de            achizitia de servicii
    consultanta            de consultanta in
    pentru elaborarea      vederea elaborarii
    planurilor de          strategiei de export
    export, adaptate       si/sau a studiilor de
    la activitatea si      piata de la firme
    situatia               specializate            ............   ............
    economico-
    financiara a
    firmei
    solicitante*3)
                       Obiectul contractului de consultanta ..................

                       Date privind furnizorul*4):
                         Denumire: ...........................................
                         Adresa:
                         .....................................................
                         .....................................................
                         Telefon: ............................................
                         Fax: ................................................

------------
    *1) Valoarea cheltuielilor eligibile fara TVA
    *2) 60% din valoarea cheltuielilor eligibile fara TVA
    *3) Suma totala nu va depasi 60 milioane lei.
    *4) Se completeaza pentru fiecare furnizor/partener contractual.

    SECTIUNEA C
    Declaratie pe propria raspundere

    Subsemnatul/Subsemnata ..........................., identificat/identificata cu actul de identitate seria ..........., nr. ......., eliberat de ............... la data de ............., cu domiciliul in localitatea ......................., str. ..................... nr. ..... bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judetul ................, in calitate de reprezentant legal al societatii ................, declar pe propria raspundere ca toate informatiile furnizate si consemnate in prezenta cerere sunt corecte si complete.

    Inteleg ca orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea informatiilor in scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsita conform legii.

    Declar pe propria raspundere ca activitatile pentru care solicit finantarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finantare de la bugetul de stat sau orice alt tip de subventie in cadrul altor programe/subprograme cu finantare nerambursabila, si ca voi raporta pe o perioada de trei ani catre unitatea de implementare a programului din cadrul ANIMMC efectele participarii la program, conform pct. 7.9 din prezenta procedura.

    De asemenea declar pe propria raspundere ca in ultimii 3 (trei) ani:
     _
    |_| nu am beneficiat de ajutor de stat;
     _
    |_| am beneficiat de urmatoarele ajutoare de stat:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Anul acordarii|   Forma  |  Institutia  |  Programul prin |   Cuantumul  |
|crt.|  ajutorului  |ajutorului| finantatoare |care a beneficiat| ajutorului de|
|    |   de stat    |  de stat |              |  de finantare   | stat acordat |
|____|______________|__________|______________|_________________|______________|
|____|______________|__________|______________|_________________|______________|
|____|______________|__________|______________|_________________|______________|
|____|______________|__________|______________|_________________|______________|
|____|______________|__________|______________|_________________|______________|
|____|______________|__________|______________|_________________|______________|

in conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.

    NOTA!
    Solicitantul nu este obligat sa suporte nici o taxa din partea nici unei persoane sau institutii care il ajuta in completarea acestei cereri. Reprezentantii ANIMMC pot discuta cu solicitantii, toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis sa completeze cererea in locul acestora.

    Semnatura autorizata si stampila solicitantului*          Functia

    Data semnarii:

------------
    * Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeasi persoana autorizata sa reprezinte legal societatea.

    ANEXA 3*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                                _____________________________________________
                               | Data: ...................... |
                               | Numarul notificarii: ...................... |
                               |_____________________________________________|

                            - NOTIFICARE*1) -
                                 PRIVIND
                   ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU FINANTARE
                    (in conditiile prevazute in anexa 2)

    DESTINATAR:    Societatea comerciala: ....................................
                   Data inregistrarii societatii comerciale: .................
                   Nr. de inmatriculare la Oficiul Registrul comertului
                   (dupa caz): ...............................................
                   Codul fiscal (dupa caz): ..................................
                   Codul unic de inregistrare (dupa caz): ....................
                   Adresa: ...................................................

    Ca urmare a Cererii-tip de Acord de Principiu pentru finantare nr. ......... din data de .................., va notificam prin prezenta acordul nostru de principiu pentru finantarea urmatoarelor activitati si cheltuieli aferente acestora:
________________________________________________________________________________
    Denumirea activitatii     Tipul de cheltuiala pentru care se     Valoarea
                              acorda finantare                       finantarii
                                                                     aprobate de
                                                                     principiu
                                                                      - lei -
________________________________________________________________________________
  _                            _
 |_| Participari la targuri   |_| Cheltuieli de participare conform
     si expozitii                 contractului cu organizatorul,
     internationale,              incluzand:
     organizate in                 _
     strainatate, cu stand        |_| Inchiriere stand,
     propriu sau in asociere          taxa de participare             ..........
     cu alti agenti economici      _
                                  |_| Amenajare stand                 ..........
                               _
                              |_| Cheltuieli de transport             ..........
                               _
                              |_| Cheltuieli de cazare,
                                  pe perioada targului                ..........
                               _
                              |_| Cheltuieli de transport mostre      ..........

                              TOTAL                                   ..........
                                  Denumire targ/expozitie ......................
                                  Denumire organizator .........................
  _                            _
 |_| Participari la misiuni   |_| Cheltuieli taxa de participare      ..........
     economice                 _
     internationale,          |_| Cheltuieli de transport             ..........
     organizate in             _
     strainatate              |_| Cheltuieli de cazare,
                                  pe perioada targului                ..........
                             _______________________________________
                              TOTAL                                   ..........
                             ___________________________________________________
                                  Denumire misiune economica: ..................
                                  Denumire organizator: ........................

________________________________________________________________________________
    *1) Se completeaza de catre ANIMMC.

________________________________________________________________________________
    Denumirea activitatii     Tipul de cheltuiala pentru care se     Valoarea
                              acorda finantare                       finantarii
                                                                     aprobate de
                                                                     principiu
                                                                      - lei -
________________________________________________________________________________
  _                            _
 |_| Participari la targuri   |_| Cheltuieli de participare conform
     si expozitii                 contractului cu organizatorul,
     internationale,              incluzand:
     organizate in                 _
     tara, cu stand propriu       |_| Inchiriere stand,
     sau in asociere cu               taxa de participare             ..........
     alti agenti economici         _
                                  |_| Amenajare stand                 ..........
                               _
                              |_| Cheltuieli de transport             ..........
                               _
                              |_| Cheltuieli de cazare,
                                  pe perioada targului                ..........

                              TOTAL                                   ..........
                                  Denumire targ/expozitie ......................
                                  Denumire organizator .........................
  _                            _
 |_| Elaborarea si productia  |_| Elaborarea si productia
     de materiale tiparite        materialelor publicitare stipulate
     de promovare a agentului     in contractul ce urmeaza a fi
     economic                     semnat cu furnizorul                ..........
                                  Denumire furnizor ............................
  _                            _
 |_| Realizarea unui site pe  |_| Elaborare de pagini WEB pentru
     Internet pentru              prezentarea pe Internet a
     prezentarea activitatii      activitatii solicitantului si a
     solicitantului si a          produselor promovate la export      ..........
     produselor promovate         Denumire furnizor ............................
  _                            _
 |_| Participari la cursuri   |_| Taxa de participare pentru
     de pregatire in tara         salariatii solicitantului           ..........
     si/sau in strainatate in  _
     domeniul tehnicilor de   |_| Cheltuieli pentru transport         ..........
     promovare a exportului    _
                              |_| Cheltuieli pentru cazare pentru
                                  personalul angajat al
                                  solicitantului, pe perioada
                                  cursului                            ..........

                              TOTAL                                   ..........
                                  Denumire si tematica curs ....................
                                  Denumire furnizor de instruire ...............
  _                            _
 |_| Contractarea unor        |_| Cheltuieli pentru achizitia
     servicii de consultanta      de servicii de consultanta in
     pentru elaborarea            vederea elaborarii strategiei de
     planurilor de export,        export si/sau a studiilor de piata
     adaptate la activitatea      de la firme specializate            ..........
     si situatia
     economico-financiara a       Obiectul contractului de consultanta .........
     firmei solicitante           Denumire furnizor ............................
________________________________________________________________________________
                               Valoarea totala a finantarii
                               aprobate de principiu                  ..........

    Coordonator UIP:

    Semnatura ...........................

    ANEXA 4*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                                CERERE-TIP
de anulare totala sau partiala a finantarii pentru care exista acord de principiu

    (se completeaza in cazul modificarii uneia dintre conditiile in care s-a obtinut acordul de principiu asupra finantarii)

    Subscrisa ................., avand datele de identificare mentionate la sectiunea A, reprezentata legal prin dl/dna ............... avand calitatea de ....................., solicit anularea acordului de principiu pentru finantare, obtinut prin Notificarea nr. ...... din data de ................, pentru categoriile de cheltuieli prezentate in sectiunea B.

    SECTIUNEA A
    Prezentarea solicitantului

    Denumirea societatii comerciale: .........................................
    Adresa: ..................................................................
    Telefon: ..................... Fax: ................. E-mail: ............
    Data inregistrarii societatii comerciale: ................................
    Nr. de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului (dupa caz): .......
    Codul fiscal (dupa caz): .................................................
    Codul unic de inregistrare (dupa caz): ...................................

    SECTIUNEA B
    Cheltuieli pentru care se solicita anularea finantarii

________________________________________________________________________________
    Denumirea activitatii            Tipul de cheltuiala             Valoarea
                                                                     finantarii
                                                                     pentru care
                                                                     se solicita
                                                                     anularea
                                                                      - lei -
________________________________________________________________________________
  _                            _
 |_| Participari la targuri   |_| Cheltuieli de participare conform
     si expozitii                 contractului cu organizatorul,
     internationale,              incluzand:
     organizate in                 _
     strainatate, cu stand        |_| Inchirierea standului,
     propriu sau in asociere          taxa de participare             ..........
     cu alti agenti economici      _
                                  |_| Amenajarea standului            ..........
                               _
                              |_| Cheltuieli de transport             ..........
                               _
                              |_| Cheltuieli de cazare,
                                  pe perioada targului                ..........
                               _
                              |_| Cheltuieli cu transportul
                                  mostrelor                           ..........

                              TOTAL                                   ..........

                                  Denumirea targului/expozitiei internationale
                                  la care se renunta: .........................
  _                            _
 |_| Participari la misiuni   |_| Cheltuieli taxa de participare      ..........
     economice                 _
     internationale,          |_| Cheltuieli de transport             ..........
     organizate in             _
     strainatate:             |_| Cheltuieli de cazare,
                                  pe perioada misiunii                ..........

                              TOTAL                                   ..........

                                  Denumire misiune economica la care se renunta
                                  ..............................................
  _                            _
 |_| Participari la targuri   |_| Cheltuieli de participare conform
     si expozitii                 contractului cu organizatorul,
     internationale,              incluzand:
     organizate in                 _
     tara, cu stand propriu       |_| Inchirierea standului,
     sau in asociere cu alti          taxa de participare             ..........
     agenti economici              _
                                  |_| Amenajarea standului            ..........
                               _
                              |_| Cheltuieli de transport
                                  pe perioada targului                ..........
                               _
                              |_| Cheltuieli de cazare                ..........

                              TOTAL                                   ..........

                                  Denumirea targului/expozitiei internationale
                                  la care se renunta: .........................
  _                            _
 |_| Elaborarea si productia  |_| Elaborarea si productia
     de materiale tiparite        materialelor publicitare
     de promovare a               stipulate in contractul ce
     agentului economic           urmeaza a fi semnat cu furnizorul   ..........
     - pliante
     - brosuri                    Denumire partener contractual la care se
     - cataloage                  renunta: .....................................
     - afise
     - CD-uri
  _                            _
 |_| Realizarea unui site pe  |_| Elaborare de pagini WEB pentru
     Internet pentru              prezentarea pe Internet a
     prezentarea activitatii      activitatii solicitantului si a
     solicitantului si a          produselor promovate la export      ..........
     produselor promovate
                                  Denumire partener contractual la care se
                                  renunta: .....................................
  _                            _
 |_| Participari la cursuri   |_| Taxa de participare pentru
     de pregatire in tara         salariatii solicitantului           ..........
     si/sau in strainatate in  _
     domeniul tehnicilor de   |_| Cheltuieli pentru transport         ..........
     promovare a exportului    _
                              |_| Cheltuieli pentru cazare pentru
                                  personalul angajat al
                                  solicitantului, pe perioada
                                  cursului                            ..........

                              TOTAL                                   ..........
                                  Denumire curs la care se renunta:
                                  ..............................................
  _                            _
 |_| Contractarea unor        |_| Cheltuieli pentru achizitia
     servicii de consultanta      de servicii de consultanta in
     pentru elaborarea            vederea elaborarii strategiei de
     planurilor de export,        export si/sau a studiilor de piata
     adaptate la activitatea      de la firme specializate            ..........
     si situatia
     economico-financiara a       Denumire partener la care se renunta
     firmei solicitante           ..............................................
________________________________________________________________________________

    SECTIUNEA C
    Declaratie pe propria raspundere

    Subsemnatul/subsemnata ..........................., identificat/identificata cu actul de identitate seria ......... nr. ......, eliberat de ................ la data de ............, cu domiciliul in localitatea ........................, str. ................ nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judetul .................., in calitate de reprezentant legal al societatii ................, declar pe propria raspundere ca solicit anularea totala sau partiala a finantarii pentru care am primit acordul de principiu al ANIMMC, in conformitate cu cele declarate mai sus.

    NOTA!
    Solicitantul nu este obligat sa suporte nici o taxa din partea nici unei persoane sau institutii care il ajuta in completarea acestei cereri. Reprezentantii ANIMMC pot discuta cu solicitantii, toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis sa completeze cererea in locul acestora.

    Semnatura autorizata si stampila solicitantului*1)       Functia

    Data semnarii:

------------
    *1) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeasi persoana autorizata sa reprezinte legal societatea.

    ANEXA 5*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

                                 CERERE-TIP
             de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile
    (Se completeaza toate rubricile in limba romana, prin tehnoredactare)

    Subscrisa ........................... avand datele de identificare mentionate mai jos, reprezentata legal prin domnul/doamna ..................... avand calitatea de ..................., identificat/identificata cu actul de identitate seria ....... nr. ........... eliberat de .................. la data de ..............., cu domiciliul in localitatea ................., str. ............... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ...., sectorul/judetul ............., cod postal .........., pe baza notificarii obtinute cu numarul ....... din data de ........, solicit eliberarea alocatiei financiare nerambursabile in conditiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul Presedintelui nr. ......./2005 .

    Datele de identificare a societatii solicitante:
    Denumirea societatii comerciale: .........................................
    Adresa: ..................................................................
    Telefon: ..................... Fax: ................. E-mail: ............
    Data inregistrarii societatii comerciale: ................................
    Numarul de inmatriculare in Registrul comertului (dupa caz): .............
    Codul fiscal (dupa caz): .................................................
    Codul unic de inregistrare (dupa caz): ...................................
    Cont bancar nr. .................... deschis la Trezoreria ...............

    Anexez la prezenta formularul de decont (conform anexei 6 la Procedura) precum si documentele justificative prevazute in anexa 1 la Procedura, in original si in copie, in ordinea activitatilor si documentelor justificative completate in formularul de decont.

    In timpul participarii la aceste evenimente am realizat un numar de ...... contacte cu potentiali parteneri straini si am incheiat ...... contracte, in valoare de ............. EUR*1).

    NOTA!
    Solicitantul nu este obligat sa suporte nici o taxa din partea nici unei persoane sau institutii care il ajuta in completarea acestei cereri. Reprezentantii ANIMMC pot discuta cu solicitantii, toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis sa completeze cererea in locul acestora.

    Semnatura autorizata si stampila solicitantului*)        Functia: .........

    Data semnarii: .............

------------
    *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeasi persoana autorizata sa reprezinte legal societatea.
    *1) Completarea acestui paragraf este obligatorie pentru solicitantii care au desfasurat una dintre activitatile prevazute la pct. 4.1 lit. a, b, si c din procedura de aplicare a programului.

    ANEXA 6*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

                           - FORMULAR DE DECONT*1) -

    Societatea comerciala solicitanta ...............   Data: .................

    Semnificatia coloanei D din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Felul documentului
                                                                       lei*2)
 ______________________________________________________________________________
|Activitatea |Obiectul|   Nr.  |  Data  |   Valoarea  |    Document de plata   |
|   *3)      |facturii|facturii|facturii|   facturii  |________________________|
|            |        |        |        |_____________|D|Nr.|Data|  Valoarea   |
|            |        |        |        |  Cu  | Fara | |   |    |_____________|
|            |        |        |        |  TVA | TVA  | |   |    |  Cu  | Fara |
|            |        |        |        |      |      | |   |    |  TVA | TVA  |
|____________|________|________|________|______|______|_|___|____|______|______|
|____________|________|________|________|______|______|_|___|____|______|______|
|____________|________|________|________|______|______|_|___|____|______|______|
|____________|________|________|________|______|______|_|___|____|______|______|
|____________|________|________|________|______|______|_|___|____|______|______|
| TOTAL:     |        |        |        |      |      | |   |    |      |      |
|____________|________|________|________|______|______|_|___|____|______|______|

    NOTA!
    Solicitantul nu este obligat sa suporte nici o taxa din partea nici unei persoane sau institutii care il ajuta in completarea acestui formular. Reprezentantii ANIMMC pot discuta cu solicitantii, toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis sa completeze cererea in locul acestora.

    Semnatura autorizata si stampila solicitantului*4)          Functia

------------
    *1) La prezentul decont se vor anexa: lista documentelor justificative in ordinea activitatilor prezentate in decont, precum si documentele justificative in original si in copie in conformitate cu anexa 1 la Procedura.
    *2) Pentru platile efectuate in valuta, conversia se face utilizand cursul de schimb comunicat de BNR, valabil pentru ziua efectuarii platii de catre beneficiar.
    *3) Conform cheltuielilor eligibile prevazute in anexa 1 la Procedura.
    *4) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeasi persoana autorizata sa reprezinte legal societatea.

    ANEXA 7*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

                      FORMULAR DE RAPORTARE TEHNICA*)
pentru Programul national multianual pe perioada 2002 - 2005 de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii in dezvoltarea exportului

    (Se completeaza toate rubricile in limba romana, prin tehnoredactare)

    Perioada pentru raportare: anul .............

    Datele de identificare a societatii:
    Denumirea societatii comerciale ..........................................
    Adresa ...................................................................
    Telefon: .................... Fax: ................ E-mail ...............
    Data inregistrarii societatii comerciale .................................
    Numarul de inmatriculare in Registrul comertului (dupa caz) ..............
    Codul unic de inregistrare (dupa caz) ....................................
    Am obtinut Notificarea de acord de principiu pentru finantare numarul ..../..........(zz.ll.aa), iar eliberarea alocatiei financiare s-a efectuat pe baza Cererii-tip de eliberare a AFN numarul .... din data de ..........

    Date de raportare tehnica:
    - Cifra de afaceri: ................................................ lei;
    - Profitul brut: ................................................... lei;
    - Valoarea absoluta a exportului realizat: ......................... lei;
    - Ponderea valorii exportului in total cifra de afaceri: ............. %;
    - Numarul mediu scriptic anual de personal: ............................;
    - Cheltuielile realizate pentru dezvoltarea exporturilor (studii de piata, participari la targuri etc):
        Total ............. lei, din care din ajutoare publice ............ lei;
    - In perioada considerata ati exportat pe noi piete ?
            _
        NU |_|
            _
        DA |_|, in urmatoarele tari: ....................................... .

    Subsemnatul/Subsemnata .........................., identificat/identificata cu actul de identitate seria ......, nr. ........, eliberat de ............... la data de ............, cu domiciliul in localitatea ........................, str. ............ nr. .... ,bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judetul ............., in calitate de reprezentant legal al societatii ................, declar pe propria raspundere ca toate informatiile furnizate si consemnate in prezentul formular sunt corecte si complete.

    Semnatura autorizata si stampila solicitantului*)     Functia: ............

    Data semnarii: ...............

           
    *) Transmiterea formularului este obligatorie pentru toti beneficiarii de alocatii financiare nerambursabile in cadrul prezentului program, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu anul urmator acordarii alocatiei financiare de catre ANIMMC.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 43/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 43 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 43/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu