Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 424 din 15 martie 2007

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Multiproduct", monitorizata in baza prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 59/2002,cu completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 241 din 10 aprilie 2007Având în vedere prevederile art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale,

în temeiul art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Multiproduct" de sub autoritatea Ministerului Justiţiei, monitorizată în baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Justiţiei.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unităţile pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Regia Autonomă „Multiproduct" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul justiţiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

ANEXĂ*)

MINISTERUL JUSTIŢIEI

REGIA AUTONOMA MULTIPRODUCT

B-dul Lacul Tei nr.27 sect.2 Bucureşti

CIF: RO 2351415

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

                                                                                                             -mii lei-(RON)

INDICATORI

Nr rd.

2006 Preliminat

2007 Propuneri

Diferente

%

1

2

3

4

5

6 = 5-4

7 = 5/4

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

21.307,69

23.598,00

2.290,31

110,75

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

21.265,93

23.506,95

2.241,02

110,54

a) producţia vânduta

3

20.496,56

22.605,00

2.108,44

110,29

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

610,26

784,00

173,74

128,47

c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, dm care:

5

0,00

0,00

- subventii, cf.preved.legale în vigoare

5a

0,00

0,00

- transferuri, cf.preved.legale in vigoare

5b

0,00

0,00

d) producţia imobilizata

6

0,00

0,00

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

       159,11

117,95

-41,16

74,13

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

0,00

0,00

- alte venituri din exploatare

9

159,11

117,95

-41,16

74,13

2

Venituri financiare- total, din care

10

41,76

91,05

49,29

218,03

a)venituri din interese de participare

11

0,00

0,00

b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

0,00

c) venituri din dobânzi

13

5,00

5,35

0,35

107,00

d) alte venituri financiare

14

36,76

85,70

48,94

233,13

3

Venituri extraordinare

15

0,00

0,00

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)

16

22.816,15

23.061,94

245,79

101,08

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

22.339,45

22.859,94

520,49

102,33

a) cheltuieli materiale

18

8.992,09

9.424,27

432,18

104,81

b) alte cheltuieli din afara (cu energia       si apa)

19

1.340,20

1.377,00

36,80

102,75

c) cheltuieli privind mărfurile

20

543,50

695,00

151,50

127,87

d} cheltuieli cu personalul , din care:

21.

6.048,52

6.353,00

304,48

105,03

- salarii

22

4.162,00

4.351,00

189,00

104,54

- cheltuieli cu asigurările si          protecţia sociala, din care:

23

1.253,36

1.302,00

48,64

103,88

- contribuţia la asigurări sociale

24

858,33

906,00

47,67

105,55

- contribuţia de asigurări pt.şomaj

25

102,30

98,00

-4,30

95,80

- contribuţia la asigurări                 sociale de sănătate

26

292,73

298,00

5,27

101,80

- alte cheltuieli cu personalul.din care:

27

690,16

700,00

9,84

101,43

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

28

122,00

138,00

16,00

113,11

- tichete de cresa (cf. art.3 din Legea 193/2006)

28a

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea 193/2006)

28b

3,00

- tichete de masa

29

463,00

487,00

24,00

105,18

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

667,44

628,00

-39,44

94,09

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

0,00

0,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care

32

4.747,70

4.382,67

-365,03

92,31

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

33

4.656,20

4.262,90

-393,30

91,55

- cheltuieli de protocol

34

9,85

10,80

0,95

109,64

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

- tichete cadou pentru protocol

(cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

34a

- cheltuieli de reclama si                publicitate

35

1,65

1,30

-0,35

78,98

-tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate(cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

35a

-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi(cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

35b

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

0,00

0,00

- alte cheltuieli, din care:

37

80,00

107,67

27,67

134,59

- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

0,00

0,00

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

39

0,00

0,00

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

47,00

37,00

-10,00

78,72

- transferuri si/sau subvenţii

41

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

476,70

202,00

-274,70

42,37

- cheltuieli privind dobânzile

43

162,08

154,00

-8,08

95,01

- alte cheltuieli financiare

44

314,62

48,00

-266,62

15,26

3

Cheltuieli extraordinare

45

0,00

0,00

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

-1.508,46

536,06

2.044,52

-35,54

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

0,00

- fond de rezerva

48

0,00

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

49

0,00

536,06

IMPOZIT PE PROFIT

50

0,00

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

0,00

1

Rezerve legale

52

0,00

2

Acoperirea    pierderilor contabile din anii precedenţi

53

536,06

3

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

54

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

55

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

0,00

6

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa

57

0,00

7

Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

0,00

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare

59

0,00

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

60

148,34

475,00

326,66

320,21

1

Surse proprii

61

148,34

475,00

326,66

320,21

2

Alocaţii de la buget

62

0,00

0,00

3

Credite bancare

63

0,00

0,00

- interne

64

0,00

0,00

- externe

65

0,00

0,00

4

Alte surse

66

0,00

0,00

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

67

108,34

200,00

91,66

184,60

1

Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului

68

108,34

200,00

91,66

184,60

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

69

0,00

0,00

- interne

70

0,00

0,00

- externe

71

0,00

0,00

REZERVE, din care:

72

0,00

0,00

1

Rezerve legale

73

0,00

0,00

2

Rezerve statutare

74

0,00

0,00

3

Alte rezerve

75

0,00

0,00

DATE DE FUNDAMENTARE

76

0,00

0,00

1

Venituri totale

77

21.307,68

23.598,00

2.290,32

110,75

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

22.816,14

23.061,94

245,80

101,08

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

357,00

350,00

-7,00

98,04

4

Nr.mediu de personal total

80

362,00

355,00

-7,00

98,07

5

Fond de salarii, din care:

81

4.162,00

4.351,00

189,00

104,54

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

0,00

0,00

b) fond de salarii aferent               conducătorului agentului economic, potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

83

55,00

58,30

3,30

106,00

- sporuri, adaosuri, premii si         alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2)din OUG nr.79/2001

84

29,00

31,00

2,00

106,90

- premiul anual, potrivit art.7(4)       din OUG nr.79/2001

85

0,00

0,00

0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

86

4.042,00

4.256,70

214,70

105,31

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

87

7,00

0,00

-7,00

0,00

e) alte cheltuieli cu personalul

88

58,00

36,00

-22,00

62,07

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)

89

933,06

1002,05

68,99

107,39

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.77/80) in preturi curente

90

59,02

66,66

7,64

112,94

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.77/80) in preturi comparabile

91

61,98

66,66

4,69

107,56

9

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

92

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000] =(rd.16/rd.1) x 1000

93

1.070,79

977,28

-93,51

91,27

11

Plaţi restante - total

94

1.535,57

1.500,00

-35,57

97,68

- preturi curente

95

1.535,57

1.500,00

-35,57

97,68

- preturi comparabile (rd.95x  indicele  de creştere a preturilor prognozat)

96

1.612,35

1.500,00

-112,35

93,03

12

Creanţe restante - total

97

160,89

150.00

-10,89

93,23

- preturi curente

98

160,89

150,00

-10,89

93,23

- preturi comparabile (rd.98 x indicele de creştere a

preturilor prognozat)

99

168,93

150,00

-18,93

88,79


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 424/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 424 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 424/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu