Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 638/420 din 12 mai 2005

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR


SmartCity3

              Nr. 638 din 12 mai 2005
              MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
              Nr. 420 din 11 mai 2005
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 455 din 30 mai 2005

    Avand in vedere dispozitiile art. 21 lit. b) si ale art. 41 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005,
    in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile ulterioare, si al art. 5 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul administratiei si internelor si ministrul mediului si gospodaririi apelor emit prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Regulamentul prevazut la art. 1 inlocuieste Regulamentul de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 638/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 385 din 13 august 1999, a carui aplicare a incetat prin intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, si a Legii nr. 481/2004 privind protectia civila.
    Art. 3
    Structurile de la nivel central si local implicate in gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   p. Ministrul administratiei si internelor,
                               Anghel Andreescu,
                               secretar de stat

                   Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                                 Sulfina Barbu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                  REGULAMENT
privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale este o activitate de interes national avand in vedere frecventa de producere si dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.
    Art. 2
    Prezentul regulament stabileste atributiile ce revin tuturor structurilor implicate in gestionarea situatiilor de urgenta generate de tipurile de risc specifice.
    Art. 3
    Fac obiectul prezentului regulament urmatoarele tipuri de risc generatoare de situatii de urgenta:
    a) inundatii, prin revarsarile naturale ale cursurilor de apa, datorate cresterii debitelor sau blocajelor produse de gheturi, plutitori, aluviuni si avalanse de zapada si prin scurgeri de pe versanti;
    b) inundatii provocate de accidente sau avarii la constructiile hidrotehnice;
    c) fenomene meteorologice periculoase: ploi torentiale, ninsori abundente, furtuni si viscole, depuneri de gheata, chiciura, polei, ingheturi timpurii sau tarzii, grindina si seceta (hidrologica);
    d) poluarile accidentale ale resurselor de apa de suprafata si subterane si poluari marine in zona costiera, numite in continuare "poluari accidentale".
    Art. 4
    Sunt expuse direct sau indirect acestor tipuri de risc:
    a) populatia, precum si bunurile sale mobile si imobile;
    b) obiectivele sociale;
    c) capacitatile productive (societati comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agrozootehnice, amenajari piscicole, porturi si altele);
    d) barajele si alte lucrari hidrotehnice care reprezinta surse de risc in aval, in cazul producerii de accidente;
    e) caile de comunicatii rutiere, feroviare si navale, retelele de alimentare cu energie electrica, gaze, sursele si sistemele de alimentare cu apa si canalizare, statiile de tratare si de epurare, retelele de telecomunicatii si altele;
    f) mediul natural (ecosisteme acvatice, paduri, terenuri agricole, intravilanul localitatilor si altele).
    Art. 5
    In sensul prezentului regulament, prin gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale se intelege identificarea si monitorizarea, instiintarea factorilor interesati, avertizarea populatiei, evaluarea, limitarea, inlaturarea sau contracararea factorilor de risc.
    Art. 6
    Managementul situatiilor de urgenta se realizeaza prin:
    - masuri preventive
    - masuri operative urgente de interventie
    - masuri de reabilitare
    Art. 7
    Masurile de limitare, inlaturare sau contracarare a efectelor tipurilor de risc prevazute la art. 3 constituie o obligatie pentru organele administratiei publice centrale si locale cu atributii in acest domeniu si pentru toate persoanele juridice si fizice, cu exceptia persoanelor cu handicap, a batranilor, copiilor si a altor categorii defavorizate.
    Art. 8
    Detinatorii, cu orice titlu, de baraje si de alte constructii hidrotehnice a caror avariere sau distrugere poate pune in pericol populatia si bunurile sale materiale, obiectivele sociale si capacitatile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambiant, sunt obligati sa le intretina, sa le repare si sa le exploateze corespunzator, sa doteze aceste lucrari cu aparatura de masura si control necesara pentru urmarirea comportarii in timp a acestora, sa instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populatiei in caz de pericol si sa organizeze activitatea de supraveghere, interventie si reabilitare conform regulamentelor aprobate prin autorizatiile de gospodarire a apelor, a planurilor de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si accidentelor la constructii hidrotehnice, planurilor de avertizare-alarmare a localitatilor si a obiectivelor din aval de baraje, in caz de accidente la acestea si planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.
    Art. 9
    Persoanele juridice utilizatori de apa, potentialii poluatori, precum si unitatile de gospodarire a apelor, administratiile porturilor maritime si fluviale si ale canalelor navigabile si ceilalti utilizatori de apa au obligatia dotarii cu mijloace specifice de interventie in cazuri de poluari accidentale. Lista potentialilor poluatori se stabileste de catre organele abilitate.
    Art. 10
    In caz de seceta, cand debitele de apa nu pot fi asigurate tuturor utilizatorilor autorizati, se aplica restrictii temporare de folosire a resurselor de apa pe baza planurilor de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare. Masurile stabilite in planurile de restrictii sunt obligatorii pentru toti utilizatorii de apa.

    CAP. 2
    Organizarea Sistemului national pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale

    Art. 11
    Elaborarea strategiei si conceptiei de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, revine Comitetului ministerial pentru situatii de urgenta din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, care se subordoneaza Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.
    Art. 12
    Monitorizarea situatiilor de urgenta, evaluarea informatiilor, instiintarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea la nivel national, precum si coordonarea aplicarii unitare a masurilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta sunt asigurate de Centrul operativ pentru situatii de urgenta, organ tehnic cu activitate permanenta, constituit in cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.
    Art. 13
    Aplicarea strategiei si coordonarea tehnica de specialitate, la nivel national, a bazinelor hidrografice si judetelor, a actiunilor preventive si operative pentru apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale este asigurata de catre Administratia Nationala "Apele Romane" si unitatile sale teritoriale.
    Art. 14
    Avand in vedere particularitatile managementului situatiilor de urgenta generate de tipurile de risc specifice, desfasurarea activitatilor ce se impun si organizarea conducerii, coordonarii si cooperarii se asigura prin:
    - Centre operative pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta constituite la nivelul Administratiei Nationale "Apele Romane", Directiilor de Ape si Sistemelor de Gospodarire a Apelor, sub conducerea directa a directorului general si respectiv a directorilor.
    - Grupuri de suport tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale, care se constituie in cadrul fiecarui Comitet judetean, din specialistii cooptati cu responsabilitati in acest domeniu, fiind conduse de directorii Sistemelor de Gospodarire a Apelor.
    Art. 15
    Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judetean este numit prin Ordinul prefectului de constituire al Comitetului judetean pentru situatii de urgenta si este alcatuit din reprezentanti ai Sistemului de Gospodarire a Apelor, Agentiei de Protectie a Mediului, Comisariatului judetean al Garzii Nationale de Mediu, unitatilor teritoriale ale Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, ale SC HIDROELECTRICA SA, Regiei Nationale a Padurilor, Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos, altor detinatori de constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, Centrelor meteorologice regionale sau Serviciilor regionale de prognoza a vremii, Statiilor meteorologice judetene (dupa caz), cooptati in cadrul Comitetului judetean in calitate de consultanti.
    Art. 16
    Activitatea permanenta si atributiile Centrelor operative pentru situatii de urgenta sunt asigurate de serviciile (birourile, compartimentele) Dispecerat-Aparare impotriva Inundatiilor din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane", Directiilor de Ape si Sistemelor de Gospodarire a Apelor, completate in situatii de urgenta, cu personal din compartimentele de specialitate.
    Art. 17
    Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judetean are urmatoarele atributii specifice:
    a) asigura, prin grija Sistemului de Gospodarire a Apelor in colaborare cu Inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta, elaborarea planului judetean de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, prin corelarea planurilor de aparare intocmite de Comitetele municipale, orasenesti si comunale pentru situatii de urgenta si a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare si a planurilor de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare;
    b) acorda asistenta tehnica comitetelor municipale, orasenesti si comunale pentru intocmirea planurilor de aparare specifice;
    c) avizeaza planurile de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale municipale, orasenesti si comunale, in vederea aprobarii de catre presedintele Comitetului judetean pentru situatii de urgenta;
    d) coordoneaza tehnic actiunile pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale in teritoriu, aplicand prevederile din planurile de aparare impotriva inundatiilor, planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, precum si a planurilor de restrictii in perioade deficitare, asigurand legaturile cu Comitetul ministerial si Centrul operativ pentru situatii de urgenta din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, cu Directiile de Ape si Comitetele judetene situate in amonte si in aval, conform sistemului informational operativ;
    e) asigura consultanta de specialitate, in cadrul Comitetului judetean pentru situatii de urgenta, pentru cuprinderea in bugetele locale a cheltuielilor necesare constituirii si completarii stocurilor de materiale si mijloace de aparare pentru situatii de urgenta generate de inundatii, gheturi si poluari accidentale, pentru intretinerea si repararea constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare proprii, precum si pentru intretinerea albiilor cursurilor de apa pe raza localitatilor;
    f) asigura, prin Centrul operativ al Sistemului de Gospodarire a Apelor in colaborare permanenta cu Centrul operational al Inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta, intocmirea rapoartelor operative zilnice, in timpul situatiilor de urgenta, rapoartelor de sinteza, dupa incetarea acestora, precum si transmiterea lor la Centrul operativ din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si la Centrul operativ al Directiei de Ape, care transmite la Centrul operativ al Administratiei Nationale <<Apele Romane>>;
    g) asigura, in colaborare cu Inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta, organizarea si desfasurarea la nivel judetean a exercitiilor de simulare pentru verificarea modului de functionare a fluxului informational hidrometeorologic de avertizare-alarmare a populatiei, a fluxului primar de informare in caz de poluari accidentale, precum si pentru instruirea administratiei publice locale asupra managementului tipurilor de risc specifice;
    h) asigura organizarea anuala a actiunii de verificare a starii tehnice si functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor precum si urmarirea realizarii masurilor si lucrarilor stabilite cu aceasta ocazie;
    i) participa, in comisia stabilita de Comitetul judetean pentru situatii de urgenta, la evaluarea si stabilirea pagubelor produse de inundatii din revarsari de cursuri de apa, scurgeri de pe versanti, accidente la constructii hidrotehnice, seceta hidrologica si poluari accidentale.
    Art. 18
    (1) Persoanele fizice si juridice care au in proprietate sau in folosinta terenuri sau obiective in zone ce pot fi afectate de actiuni distructive ale apelor sau de accidente la constructii hidrotehnice au obligatia sa participe la actiunile de aparare si sa asigure intretinerea si exploatarea corespunzatoare a lucrarilor de aparare existente.
    (2) In cazul distrugerii sau deteriorarii lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor sau a unor constructii hidrotehnice datorita viiturilor, detinatorii cu orice titlu ai unor astfel de lucrari au obligatia sa le refaca sau sa le repare in cel mai scurt timp posibil, fondurile necesare executiei putand fi asigurate din surse proprii, de la bugetul local, bugetul de stat sau din alte surse.
    (3) In cazul distrugerii sau deteriorarii lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor sau a unor constructii hidrotehnice ca urmare a actiunii persoanelor fizice sau juridice, acestea au obligatia sa le refaca in cel mai scurt timp, din surse proprii.
    Art. 19
    Masurile de interventie operativa se realizeaza in mod unitar, pe baza planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, ce se elaboreaza pe judete, localitati si de catre utilizatorii de apa potential poluatori, precum si la nivel bazinal.
    Art. 20
    Elaborarea planurilor de aparare se va face cu luarea in considerare a planurilor de amenajare a teritoriului si a restrictionarii regimului de constructii in zonele inundabile.

    Masuri de prevenire si pregatire pentru interventie

    Sectiunea A
    Organizarea sistemului informational

    Art. 21
    Sistemul informational meteorologic si hidrologic consta in observarea, masurarea, inregistrarea si prelucrarea datelor meteorologice si hidrologice, elaborarea prognozelor, avertizarilor si alarmarilor, precum si in transmiterea acestora factorilor implicati in managementul situatiilor de urgenta generate de riscurile specifice, conform schemei fluxului informational definit in planurile de aparare, in vederea luarii deciziilor si masurilor necesare.
    Art. 22
    (1) In zonele amenajate cu lucrari hidrotehnice, sistemul informational cuprinde, de asemenea, date si masuratori privind manevrele de exploatare care au ca efect modificarea regimului natural de scurgere.
    (2) Transmiterea acestor informatii constituie o obligatie a organelor de exploatare a lucrarilor hidrotehnice, indiferent de detinator si se realizeaza in conformitate cu schema fluxului informational, aprobata prin planurile de aparare respective.
    Art. 23
    Continutul de detaliu al informatiilor, prognozelor si avertizarilor, pragurile critice, frecventa transmiterii, unitatile la care se transmit precum si deciziile operative de la si la Comitetul ministerial, Comitetele judetene, respectiv al Municipiului Bucuresti si Comitetele locale, se stabilesc prin instructiuni elaborate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor si respectiv de catre Administratia Nationala de Meteorologie si sunt aprobate de Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta.
    Art. 24
    (1) Comitetele locale pentru situatii de urgenta si detinatorii de constructii hidrotehnice au obligatia sa asigure instalarea si exploatarea dispozitivelor meteorologice, hidrologice sau hidrometrice necesare cunoasterii si urmaririi marimilor caracteristice locale de aparare si asigurarea corelatiei acestora cu cele zonale.
    (2) Intretinerea si exploatarea dispozitivelor prevazute la alin. (1) se fac in conformitate cu instructiunile aprobate de Comitetul ministerial, iar transmiterea datelor si masuratorilor se asigura de catre detinatori.
    Art. 25
    (1) Pentru asigurarea transmiterii informatiilor, prognozelor si avertizarilor de la unitatile meteorologice si hidrologice la Comitetele judetene si locale si la Comitetul ministerial, prin planurile operative de aparare se stabilesc mijloacele de telecomunicatii ce vor fi folosite, la care se va asigura permanenta.
    (2) La judete permanenta va fi asigurata de catre Centrele operationale din cadrul Inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta, la municipii, orase si comune permanenta va fi asigurata prin grija Comitetelor locale, iar la obiectivele sociale si economice periclitate, prin grija conducatorilor acestora.
    (3) Pentru asigurarea fluxului informational decizional operativ intre Comitetele judetene si locale, pot fi folosite si mijloacele de telecomunicatii ale posturilor de politie, unitatilor militare si alte mijloace de telecomunicatii disponibile.
    (4) Pentru avertizarea obiectivelor situate in aval de baraje, se elaboreaza de catre unitatile care detin aceste baraje, planuri de avertizare-alarmare a populatiei si obiectivelor economice si sociale situate in aval de lacurile de acumulare, in caz de accidente la constructii hidrotehnice, conform anexei nr. 1g) la prezentul regulament.
    Art. 26
    In cazul poluarilor accidentale pe Dunare si pe raurile transfrontiere, sistemul informational este organizat si functioneaza conform Manualului de Operare International pentru Centrul International Principal de Alarmare (PIAC), iar in cazul poluarilor accidentale pe raurile interioare sistemul informational este organizat conform Sistemului de Alarmare SAPA-ROM si prevederilor Planurilor judetene de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale.
    Art. 27
    In cazul poluarilor cu hidrocarburi a Marii Negre, sistemul informational este asigurat si functioneaza conform <<Planului national de pregatire, raspuns si cooperare in caz de poluare marina cu hidrocarburi>>, aprobat prin HG nr. 1593/2002.

    Sectiunea B
    Stabilirea pragurilor de aparare

    Art. 28
    (1) Starea de alerta generata de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale se declanseaza in momentul in care se constata aparitia fenomenului periculos sau cand probabilitatea de aparitie este stabilita prin prognoza, in situatiile de la alin. (3) lit. a), b) si c).
    (2) Pe parcursul gestionarii situatiilor de urgenta se pot deosebi trei etape care difera intre ele prin gradul de pericol prezentat. Ele sunt declansate la atingerea unor praguri critice (criterii de avertizare), specifice fenomenului analizat (inundatii, fenomene meteorologice si hidrologice periculoase, comportarea in timp a constructiilor hidrotehnice) si care sunt precizate in instructiuni speciale.
    (3) a) Situatia de atentie are semnificatia unei situatii deosebite si nu reprezinta neaparat un pericol.
    Consecintele intrarii in situatia de atentie sunt:
    - indesirea observatiilor si masuratorilor care se fac pentru urmarirea fenomenului si pentru prognoza evolutiei sale;
    - verificarea constructiilor cu rol de aparare si urmarirea asigurarii conditiilor de scurgere a apelor mari;
    - informarea despre posibilitatea producerii unei poluari accidentale.
    b) Situatia de alarma este caracterizata printr-o evolutie a fenomenelor in directia in care poate conduce la un anume pericol (de exemplu: cresterea in continuare a nivelurilor pe cursul de apa, cresterea debitelor infiltrate prin constructiile hidrotehnice de retentie si a antrenarii de materiale din corpul acestora, cresterea intensitatii precipitatiilor sau a vitezei vantului, poluari accidentale confirmate care necesita interventii si altele).
    Declansarea starii de alarma conduce la intrarea in situatia operativa a comitetelor pentru situatii de urgenta. Activitatile desfasurate sunt atat activitati menite sa stapaneasca fenomenul, cat si activitati pregatitoare pentru eventualitatea declansarii situatiei de pericol.
    c) Situatia de pericol este declansata in momentul in care pericolul devine iminent si este necesara luarea unor masuri exceptionale pentru limitarea efectelor inundatiilor (evacuarea populatiei, a animalelor, a unor bunuri materiale, masuri deosebite in exploatarea constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, restrictii de circulatie pe unele drumuri si poduri, precum si pe caile navigabile), precum si pentru combaterea poluarilor accidentale cu efecte grave asupra ecosistemului (modificarea parametrilor de calitate a apei, distrugerea faunei si ihtiofaunei, a mediului inconjurator si altele, sau care depasesc teritoriul de competenta).
    (4) Trecerea si revenirea de la o stare la alta se pot face in functie de evolutia fenomenelor.
    Art. 29
    (1) Marimile caracteristice de aparare impotriva inundatiilor sunt:
    a) marimi zonale de avertizare, stabilite la statiile hidrometrice si la posturile pluviometrice situate in amonte de obiectivele periclitate, dupa caz, pentru precipitatii, niveluri sau debite;
    b) marimi locale de aparare, stabilite in apropierea obiectivelor, sub forma de niveluri sau debite.
    Posturile avertizoare fac parte din reteaua nationala de hidrologie si meteorologie si trebuie sa fie amplasate la o distanta suficienta de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate masurile necesare prestabilite prin planurile de aparare.
    (2) Marimile caracteristice de aparare definite la alin. (1), in caz de inundatii, sunt:

    A. Pentru zonele indiguite ale cursurilor de apa:
    - cota fazei I de aparare - atunci cand nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;
    - cota fazei a II-a de aparare - atunci cand nivelul apei ajunge la jumatatea inaltimii dintre cota fazei I si cea a fazei a III-a de aparare;
    - cota fazei a III-a de aparare - atunci cand nivelul apei ajunge la 0,5 - 1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depasirea unui punct critic.

    B. Pentru zonele neindiguite ale cursurilor de apa:
    - cota de atentie - nivelul la care pericolul de inundare este posibil dupa un interval de timp relativ scurt, in care se pot organiza actiunile de aparare sau de evacuare;
    - cota de inundatie - nivelul la care incepe inundarea primului obiectiv;
    - cota de pericol - nivelul la care sunt necesare masuri deosebite de evacuare a oamenilor si bunurilor, restrictii la folosirea podurilor si cailor rutiere, precum si luarea unor masuri deosebite in exploatarea constructiilor hidrotehnice.

    C. Pentru acumulari:
    a) fazele I, II si III de aparare sunt stabilite in functie de nivelul apei in lac si se calculeaza de proiectant in ecartul cuprins intre Nivelul Normal de Retentie (NNR) si Cota creasta deversor.

    D. Pentru comportarea barajelor:
    a) pragurile critice sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv pe baza instructiunilor aprobate de Comitetul Ministerial in functie de:
    - nivelul apei in lac, cand acesta depaseste cota crestei deversorului;
    - atingerea unor valori limita in comportarea constructiei astfel:
        - pragul de atentie - valorile unora dintre parametri se apropie sau chiar depasesc domeniul considerat normal, fara ca starea generala de stabilitate a constructiei sa fie modificata;
        - pragul de alerta - modificari periculoase ale parametrilor de comportare cu evolutia spre forme incipiente de cedare;
        - pragul de pericol - barajul sufera modificari ce pot conduce la avarierea grava sau la ruperea constructiei.
    Art. 30
    In cazul pericolului de inundatii prin aglomerarea gheturilor si revarsarea apelor, se stabilesc urmatoarele marimi caracteristice:
    - faza I - atunci cand gheata se desprinde si sloiurile se scurg pe cursul de apa;
    - faza a II-a - atunci cand sloiurile de gheata formeaza ingramadiri;
    - faza a III-a - atunci cand sloiurile s-au blocat formand zapoare (baraje de gheata).
    Art. 31
    Marimile caracteristice zonale si locale de aparare se stabilesc o data cu intocmirea planurilor de aparare pentru fiecare obiectiv in parte si orice modificare survenita in intervalul de valabilitate a planurilor de aparare, se pune de acord cu Directiile de Ape din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane" si se reactualizeaza in planurile de aparare, la toate nivelurile.
    Art. 32
    (1) Pragurile critice de aparare pentru fenomenele meteorologice periculoase se stabilesc prin instructiuni elaborate de catre Administratia Nationala de Meteorologie si se aproba de catre Comitetul ministerial.
    (2) Valorile limita admisibile pentru indicatorii monitorizati in caz de poluari accidentale sunt stabilite prin Ordinele ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1144/2002 si nr. 1146/2002.
    (3) Pragurile critice pentru situatii de seceta hidrologica se stabilesc prin planurile de restrictii in perioade deficitare.

    Sectiunea C
    Intocmirea planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale

    Art. 33
    (1) Planurile de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale constituie documentatii tehnice, care se intocmesc de catre unitatile care detin obiective periclitate, de catre Comitetele judetene si Comitetele locale, cu consultarea tehnica si coordonarea Sistemelor de Gospodarire a Apelor, si de catre Directiile de Ape din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane", pentru bazinele hidrografice aferente. Aceste planuri se reactualizeaza o data la 4 ani, din punct de vedere al elementelor tehnice si atunci cand este necesar, datorita modificarilor organizatorice.
    (2) Continutul planurilor de aparare si modul de aprobare a acestora, la toate nivelurile, sunt prezentate in anexele nr. 1a) - 1d) la prezentul regulament.
    (3) Modificarile operate in planurile judetene de aparare si in planurile pe bazine hidrografice se vor transmite Centrului operativ din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.
    Art. 34
    Planurile de avertizare-alarmare, prevazute la art. 25 alin. (4), se intocmesc de catre detinatorii de baraje, se avizeaza de catre Directiile de Ape si de Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta si se aproba de Comitetul ministerial. Aceste planuri se reactualizeaza o data la 10 ani sau in functie de modificarile survenite la obiective si la dotarile cu mijloace de alarmare si de interventie. Planurile de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale, ale localitatilor si obiectivelor din aval de baraje, din zona de influenta, se coreleaza cu elementele aferente din planurile de avertizare-alarmare.
    Art. 35
    (1) Planul de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare se elaboreaza de catre Directiile de Ape dupa consultarea utilizatorilor autorizati, cu avizul Administratiei Nationale "Apele Romane" si se aproba de catre Comitetul de bazin. Sectiunea aferenta judetului face parte integranta din Planul judetean de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale.
    (2) Metodologia de elaborare a planurilor de restrictii este reglementata prin Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.
    Art. 36
    (1) Planurile de prevenire si combatere a poluarilor accidentale se intocmesc, la nivel bazinal, de catre Directiile de Ape si de catre persoanele juridice utilizatori de apa si ai celorlalte folosinte in legatura cu apa, potential poluatori. Sectiunea aferenta judetului face parte integranta din Planul judetean de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale.
    (2) Metodologia-cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare este reglementata prin Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.

    Sectiunea D
    Organizarea, pregatirea si asigurarea fortelor, mijloacelor si a materialelor de interventie

    Art. 37
    (1) Comitetele locale, agentii economici care au obiective ce pot fi afectate de inundatii si fenomene meteorologice periculoase, detinatorii de lucrari hidrotehnice, precum si utilizatorii de apa potentiali poluatori au obligatia de a organiza si asigura apararea acestor obiective cu forte si mijloace proprii, prevazute din timp in planurile de aparare, adaptate la conditiile concrete care pot aparea.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia sa constituie formatii de interventie nominalizate, inzestrate cu mijloace si materiale de interventie potrivit Normativului-cadru de dotare cu mijloace si materiale de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si combaterea poluarilor accidentale.
    Art. 38
    Formatiile de interventie locale vor fi instruite de catre specialisti din cadrul comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, pe categorii de risc, pentru cunoasterea exacta a atributiilor ce le revin in diferite situatii de urgenta.
    Art. 39
    Comitetele judetene pentru situatii de urgenta au obligatia sa constituie formatii dotate cu mijloace de interventie pentru sprijinirea Comitetelor locale, in cazul in care este depasita capacitatea de interventie a acestora, potrivit legii.
    Art. 40
    Comitetele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, impreuna cu Comitetul ministerial vor organiza anual simulari de fenomene hidrometeorologice periculoase, de avarii la constructii hidrotehnice si de poluari accidentale, pentru verificarea modului de functionare a fluxului informational pentru aceste tipuri de riscuri, vor efectua exercitii aplicative pentru verificarea pregatirii formatiilor, functionarii sistemelor de avertizare-alarmare si a modului de folosire a mijloacelor si materialelor de interventie, precum si instruiri ale personalului implicat in gestionarea situatiilor de urgenta generate de tipurile de risc specifice.
    Art. 41
    (1) Detinatorii de lucrari de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor vor efectua verificari periodice in vederea asigurarii conditiilor tehnice si functionale corespunzatoare ale acestora.
    (2) Se va verifica functionalitatea dispozitivelor hidromecanice, a aparaturii de masura si control, a comportarii constructiilor, precum si buna functionare a sistemelor hidrometrice, de telecomunicatie si a surselor de energie de rezerva. De asemenea, se vor verifica existenta materialelor si mijloacelor de interventie potrivit Normativului-cadru de dotare cu mijloace si materiale de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si combaterea poluarilor accidentale, modul in care sunt depozitate si se vor lua masurile ce se impun in toate aceste directii.
    (3) Comitetul ministerial, prin Centrul operativ si Comitetele judetene, vor efectua anual verificari privind starea tehnica a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor, precum si intretinerea cursurilor de apa, a rigolelor si santurilor de scurgere in localitati, dispunand masuri obligatorii pentru unitatile detinatoare si administratia publica locala.

    Masuri operative de interventie in situatii de urgenta

    Art. 42
    In cazul prognozarii atingerii pragurilor critice sau la atingerea intempestiva a acestora, se iau urmatoarele masuri:
    Comitetul judetean pentru situatii de urgenta:
    a) declara, cu acordul ministrului administratiei si internelor, starea de alerta la nivelul judetului sau in mai multe localitati din judet, in zonele periclitate si verifica asigurarea permanentei la comitetele locale;
    b) asigura prin Centrul operational al Inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta, transmiterea avertizarilor si prognozelor la toate localitatile si obiectivele din zonele afectabile si urmareste masurile luate de comitetele locale, detinatorii de lucrari cu rol de aparare impotriva inundatiilor, agentii economici specializati, unitatile poluatoare etc.;
    c) dispune urmarirea permanenta a evolutiei factorilor de risc specifici si informeaza prin rapoarte operative Comitetul ministerial prin Grupul de suport tehnic si Comitetul National asupra situatiei concrete din teren;
    d) concentreaza mijloacele si fortele de interventie in zonele critice pentru consolidarea sau suprainaltarea lucrarilor hidrotehnice, indepartarea blocajelor de gheturi de pe cursurile de apa, combaterea poluarilor accidentale, pentru ajutorarea Comitetelor locale in actiunile de limitare a efectelor inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale;
    e) asigura coordonarea tehnica, prin intermediul Grupurilor de suport tehnic, a actiunilor de interventie operativa;
    f) asigura cazarea, aprovizionarea cu alimente, apa si asistenta medicala pentru populatia sinistrata;
    g) asigura adapostirea, hranirea si asistenta veterinara a animalelor evacuate, in cazul depasirii capacitatii de interventie a Comitetelor locale.
    Comitetele locale pentru situatii de urgenta:
    a) asigura permanenta la sediul primariei in vederea primirii prognozelor si avertizarilor hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului judetean si pentru transmiterea informatiilor privind  evolutia fenomenelor periculoase, efectelor lor, masurilor luate si masurilor suplimentare necesare;
    b) folosesc toate mijloacele existente pentru avertizarea cu prioritate a populatiei si obiectivelor aflate in zonele de risc la inundatii din revarsari de cursuri de apa, scurgeri de pe versanti si accidente la constructii hidrotehnice, asa cum sunt ele delimitate in planurile locale de aparare, precum si a populatiei aflate in zonele de risc pentru producerea fenomenelor meteorologice periculoase si a poluarilor accidentale;
    c) declanseaza actiunile operative de aparare in zonele periclitate, in conformitate cu prevederile planurilor de aparare aprobate, constand in principal din:
    - supravegherea permanenta a zonelor de risc;
    - dirijarea fortelor si mijloacelor de interventie;
    - suprainaltarea si consolidarea digurilor si a malurilor, in functie de cotele maxime prognozate;
    - evacuarea preventiva a oamenilor si animalelor si punerea in siguranta a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare;
    d) iau masuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori si gheturi, in special in zonele podurilor rutiere si de cale ferata, prizelor de apa, de evacuare a apei din incinte;
    e) asigura participarea fortelor de interventie alcatuite din localnici la actiunile operative desfasurate de specialistii unitatilor detinatoare de lucrari cu rol de aparare impotriva inundatiilor;
    f) localizeaza apele revarsate, precum si pe cele provenite din infiltratii si scurgeri de pe versanti si le dirijeaza in albiile cursurilor de apa, gravitational sau prin pompare;
    g) asigura surse suplimentare pentru alimentarea cu apa a populatiei in perioadele deficitare.
    Detinatorii de lucrari de gospodarire a apelor:
    a) aplica regulile de exploatare a lucrarilor de gospodarire a apelor prevazute in regulamentele de exploatare la ape mari si pentru perioadele deficitare;
    b) supravegheaza continuu barajele, digurile si instalatiile de evacuare a apelor mari si alte lucrari hidrotehnice si urmaresc aparatura de masura si control pentru verificarea comportarii lucrarilor hidrotehnice si luarea masurilor preventive care se impun;
    c) executa lucrari de interventie in scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrarilor hidrotehnice;
    d) limiteaza extinderea deteriorarilor de diguri sau baraje din materiale locale, prin executarea de lucrari provizorii;
    e) anunta obiectivele social-economice interesate asupra manevrelor ce se efectueaza la constructiile hidrotehnice si care pot produce pagube in zonele de influenta;
    f) iau masuri de avertizare-alarmare a obiectivelor situate in zona de influenta, in caz de pericol iminent de avariere a constructiilor hidrotehnice, utilizand in acest scop sistemele de avertizare-alarmare;
    g) asigura functionarea fluxului informational decizional de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, marind frecventa transmiterilor de informatii, prognoze si avertizari catre obiectivele periclitate, conform prevederilor planurilor operative de aparare;
    h) transmit informatii despre efectele inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase si despre masurile luate.
    Persoanele juridice utilizatori de apa si ai celorlalte folosinte in legatura cu apa, care au produs o poluare accidentala, iau masuri imediate pentru inlaturarea cauzelor, pentru limitarea si inlaturarea efectelor acestora si informeaza imediat cea mai apropiata unitate de gospodarire a apelor. Cheltuielile generate de actiunile de limitare si inlaturare a efectelor poluarilor accidentale sunt suportate de catre poluatori, conform principiului "poluatorul plateste".
    Unitatile de gospodarire a apelor au obligatia sa ia in considerare orice informatie legata de poluari accidentale si sa identifice poluantul, precum si cauzele poluarii.
    In caz de poluari accidentale, unitatile de gospodarire a apelor avertizeaza imediat utilizatorii si autoritatile administratiei publice din aval pentru a lua masuri de protectie a apelor si de evitare sau diminuare a pagubelor.
    Detinatorii de mijloace specifice de interventie in caz de poluare accidentala sunt obligati sa le utilizeze indiferent de cauza aparitiei fenomenului de poluare, din dispozitia Comitetului judetean pentru situatii de urgenta.

    Masuri de reabilitare

    Art. 43
    (1) Dupa trecerea perioadelor de inundatii, fenomenelor meteorologice periculoase, sau dupa accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale, in vederea restabilirii situatiei normale, comitetele judetene si locale si agentii economici specializati iau urmatoarele masuri:
    a) repunerea in functiune a instalatiilor de alimentare cu apa, de evacuare a apelor reziduale industriale si menajere care au fost afectate, precum si evacuarea apelor din inundatii si baltiri de pe terenurile agricole, prin saparea unor canale de scurgere si prin instalarea de agregate de pompare mobile;
    b) aplicarea masurilor sanitaro-epidemice necesare;
    c) stabilirea pagubelor fizice si valorice determinate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si poluari accidentale si a masurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate;
    d) refacerea cailor de comunicatii si a podurilor, refacerea instalatiilor de pompare a apelor;
    e) refacerea liniilor de telecomunicatii si de transport al energiei electrice;
    f) repararea si punerea in functiune a conductelor de apa, aburi, gaze, petrol, avariate sau distruse;
    g) repunerea in functiune a obiectivelor social-economice afectate;
    h) sprijinirea populatiei pentru refacerea sau repararea gospodariilor proprietate personala, avariate sau distruse;
    i) demolarea lucrarilor hidrotehnice provizorii de aparare, care impiedica desfasurarea normala a activitatilor si recuperarea materialelor care mai pot fi folosite, refacerea terasamentelor degradate, remedierea avariilor la lucrarile hidrotehnice.
    (2) Unitatile de gospodarire a apelor materializeaza in teren nivelurile maxime inregistrate, pentru reconstituirea undelor de viitura si reactualizarea valorilor caracteristice de aparare; verifica comportarea lucrarilor hidrotehnice; stabilesc masurile ce se impun si fac propuneri de lucrari noi de aparare in zonele afectate sau de refacere a constructiilor grav avariate de viituri.
    Art. 44
    La sfarsitul fiecarei perioade de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si poluari accidentale, comitetele judetene si al municipiului Bucuresti intocmesc rapoarte de sinteza potrivit continutului stabilit in anexa nr. 1j) la prezentul regulament.

    CAP. 3
    Atributiile prefectilor si primarilor pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor ce le revin, potrivit legii, in gestionarea situatiilor de urgenta generate de riscurile specifice

    Art. 45
    Prefectii si primarii au urmatoarele atributii specifice pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale:
    a) asigura conditiile de functionare a permanentei la primarii, oficii postale si posturi de politie;
    b) asigura mijloacele necesare instiintarii si alarmarii populatiei din zonele de risc ce pot fi afectate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;
    c) coordoneaza pregatirea populatiei pentru realizarea actiunilor de protectie si interventie in caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;
    d) asigura intocmirea planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale;
    e) asigura organizarea actiunilor de limitare si de inlaturare a efectelor inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si poluarilor accidentale, pentru salvarea oamenilor, animalelor si bunurilor materiale, acordarea primului ajutor, evacuarea si transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu apa si alimente, asistenta sanitara a persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate;
    f) stabilesc, impreuna cu agentii economici si unitatile de profil, actiuni si masuri operative pentru identificarea si inhumarea persoanelor decedate, repunerea in stare de functionare a serviciilor si utilitatilor de gospodarie comunala, transport, telecomunicatii si alimentare cu apa, energie electrica si gaze naturale;
    g) centralizeaza datele privind urmarile inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si poluarilor accidentale si intocmesc rapoarte, potrivit continutului din anexele nr. 1i) si 1j) la prezentul regulament, pe care le transmit, dupa caz, Inspectoratului General, Comitetului ministerial, Inspectoratului Judetean pentru situatii de urgenta, Centrului operativ al Sistemului de Gospodarire a Apelor;
    h) asigura fondurile necesare pentru constituirea si completarea stocurilor de materiale si mijloace de aparare, pentru actiuni operative de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, intretinerea si repararea constructiilor hidrotehnice proprii si intretinerea albiilor cursurilor de apa in zona localitatilor;
    i) asigura realizarea si intretinerea corespunzatoare a santurilor si rigolelor de scurgere a apelor pluviale, indepartarea materialului lemnos si a deseurilor din albia majora a cursurilor de apa, din sectiunile de scurgere a podurilor si podetelor;
    j) urmareste intocmirea hartilor de risc la inundatii a localitatilor atat din revarsari de cursuri de apa cat si din scurgeri de pe versanti si introducerea lor in Planurile de Urbanism General si respectarea regimului de constructii in zonele inundabile, conform prevederilor Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea V - Zone de risc natural.

    CAP. 4
    Atributiile generale ale persoanelor juridice si ale persoanelor fizice implicate in activitatea de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale

    Art. 46
    (1) Atributiile persoanelor juridice sunt urmatoarele:
    a) elaboreaza planuri proprii de aparare in caz de inundatii si fenomene meteorologice periculoase si le supun spre avizare Grupului de suport tehnic si spre aprobare Comitetelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si planuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;
    b) constituie stocuri de materiale si mijloace de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si pentru combaterea efectelor poluarilor accidentale, conform normativului-cadru, si le mentin in stare operativa;
    c) organizeaza instiintarea si alarmarea salariatilor pentru apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale;
    d) respecta normele si normativele specifice privind apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale;
    e) intocmesc scheme de instiintare in caz de pericol si asigura functionarea mijloacelor de transmisiuni si alarmare, aflate in dotare;
    f) tin evidenta mijloacelor tehnice, a utilajelor si a aparaturii ce pot fi folosite in caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, poluari accidentale si pun la dispozitia Comitetelor judetene si locale pentru situatii de urgenta, datele necesare;
    g) asigura accesul la obiectivele periclitate si executa lucrari si servicii de interes public in situatii de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale, la dispozitia Comitetelor judetene pentru situatii de urgenta;
    (2) Persoanele juridice asigura din surse proprii fondurile necesare finantarii activitatilor prevazute la alin. (1).
    (3) Persoanele fizice sunt obligate sa isi insuseasca metodele de protectie si regulile de comportare in caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale si sa participe la activitatile organizate, potrivit legii, in acest scop. In situatii de producere a unor inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale, persoanele fizice sunt obligate sa participe la actiunile de interventie pentru care sunt solicitate si sa se conformeze masurilor stabilite de autoritatile centrale si locale.

    CAP. 5
    Atributiile autoritatilor administratiei publice centrale care asigura functii de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale

    Art. 47
    Ministerul Administratiei si Internelor
    Asigura prin Inspectoratele Judetene pentru Situatii de urgenta:
    a) transmiterea prognozelor, avertizarilor si informatiilor privind producerea de inundatii, fenomene meteorologice periculoase si poluari accidentale la localitatile potential afectabile si obiectivele social-economice importante, primite de la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor;
    b) urmarirea si coordonarea realizarii sistemelor de alarmare a populatiei in localitati si verificarea periodica a starii de functionare a acestora, precum si afisarea in locuri vizibile a semnalelor folosite in situatii de urgenta;
    c) elaborarea programelor de pregatire a populatiei, pentru protectia si interventia in cazul inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, conducerea exercitiilor si aplicatiilor de pregatire a populatiei si a agentilor economici din zonele de risc si verificarea aplicabilitatii masurilor din planurile de aparare;
    d) instruirea periodica a administratiei publice locale (prefecti, subprefecti, presedinti ai Consiliilor judetene, primari) asupra atributiilor ce le revin in gestionarea situatiilor de urgenta generate de riscurile specifice;
    e) interventia operativa pentru inlaturarea efectelor inundatiilor, accidentelor la constructii hidrotehnice  si poluarilor accidentale, cu asistenta tehnica a specialistilor din cadrul unitatilor de gospodarire a apelor;
    f) elaborarea rapoartelor operative asupra efectelor factorilor de risc specifici si masurilor intreprinse, prin colaborare permanenta cu Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor, pe care le transmit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si Centrului operativ din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, prin grija Grupului de suport tehnic;
    g) transmiterea la Centrul Operativ al Sistemului de Gospodarire a Apelor a informatiilor privind efectele fenomenelor meteorologice periculoase (caderi abundente de zapada, de chiciura, grindina, efecte ale secetei etc.), la cererea acestuia;
    h) participarea la aprovizionarea cu apa potabila a populatiei din localitatile afectate de seceta hidrologica sau poluari accidentale ale surselor de apa;
    i) coordonarea generala a Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina;
    j) coordonarea fortelor Diviziei pentru Operatii Terestre si functionalitatea Secretariatului Permanent al Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina;
    k) curatarea zonei costiere in caz de poluare majora;
    Asigura prin intermediul Posturilor de Politie:
    a) transmiterea, in mediul rural, a prognozelor, avertizarilor si informatiilor privind fenomenele hidrometeorologice periculoase, in perioadele in care la primarii si oficii postale nu este asigurata permanenta.
    Art. 48
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului:
    a) coordoneaza elaborarea hartilor de risc la inundatii a localitatilor, introducerea acestora in Planurile de Urbanism General si verifica respectarea regimului de construire in zonele inundabile;
    b) stabileste, impreuna cu agentii economici navele apartinand acestora, care participa la actiunile de spargere a ghetii pe Dunare si coordoneaza actiunile operative de interventie;
    c) dispune unitatilor care administreaza porturile si caile navigabile transmiterea citirilor de la mirele proprii la Centrele operative din cadrul Sistemelor de Gospodarire a Apelor sau Directiilor de Ape;
    d) asigura coordonarea actiunilor operative de interventie pe caile de comunicatie in cazul caderilor masive de zapada si depunerilor de polei, precum si actiunile de refacere a acestora dupa incetarea fenomenelor periculoase.
    Art. 49
    Ministerul Economiei si Comertului:
    Asigura prin Societatea Comerciala "Hidroelectrica" - S.A.:
    a) dotarea sistemelor sau a amenajarilor hidroenergetice din administrare cu aparatura hidrometrica si meteorologica necesara prognozarii aportului de apa in lacuri si evacuarii debitelor de viitura, precum si comunicarea la Centrele operative ale Directiilor de Ape si la Comitetele judetene si locale pentru situatii de urgenta, a datelor de la statiile hidrometrice apartinand unitatilor proprii si a informatiilor privind manevrele care pot conduce la cresterea periculoasa a debitelor si nivelurilor in aval de baraje;
    b) instalarea dispozitivelor de avertizare-alarmare a populatiei si a obiectivelor situate in aval de barajele proprii, in cazuri de avariere, descarcare accidentala sau rupere, conform prevederilor din anexa nr. 1g) la prezentul regulament;
    c) dotarea amenajarilor hidroenergetice din administrare cu materiale si mijloace de aparare impotriva inundatiilor, conform Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si combaterea poluarilor accidentale, tinand cont de specificul amenajarilor;
    d) intocmirea planurilor de aparare impotriva inundatiilor a sistemelor hidrotehnice proprii si inaintarea lor spre verificare si avizare Grupului de suport tehnic din Comitetul judetean si spre aprobare presedintelui Comitetului judetean pentru situatii de urgenta;
    e) intocmirea planurilor de avertizare-alarmare a localitatilor si a obiectivelor situate in aval de lacuri de acumulare, in caz de accidente la baraje, si inaintarea lor spre aprobare Comitetului ministerial pentru situatii de urgenta.
    Art. 50
    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale:
    a) asigura realizarea si implementarea "Sistemului National Antigrindina si de stimulare a precipitatiilor, interventii active in atmosfera";
    b) asigura aplicarea unei agrotehnici adecvate in conditii de seceta prelungita.
    Asigura, prin Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare:
    a) apararea impotriva inundatiilor a incintelor indiguite din administrarea proprie, pe baza planurilor de aparare intocmite si luarea masurilor de dotare cu mijloace si materiale de aparare, in conformitate cu prevederile Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare operativa impotriva inundatiilor si gheturilor, tinand cont de specificul amenajarilor;
    b) intretinerea sistemelor de desecare si evacuarea apelor in exces, precum si refacerea lucrarilor hidrotehnice din administrare afectate de viituri, din surse proprii, din fonduri de la bugetul de stat sau din alte surse;
    c) dotarea cu instalatii hidrometrice si meteorologice a sistemelor de imbunatatiri funciare, transmiterea informatiilor, prognozelor si avertizarilor conform schemei fluxului informational;
    d) elaborarea planurilor de aparare impotriva inundatiilor si gheturilor pentru sistemele hidroameliorative de la Dunare si raurile interioare din administrare pe care le avizeaza si le transmite spre aprobare la Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta;
    e) functionarea la capacitate a sistemelor de irigatii in perioadele cu seceta prelungita, in stricta corelatie cu Planurile de restrictii;
    f) adaptarea instalatiilor de aductiune a sistemelor de irigatii cu alimentare din Dunare, pentru asigurarea functionarii in conditii de seceta hidrologica;
    g) realizarea si intretinerea corespunzatoare a amenajarilor pentru combaterea eroziunii solului in vederea atenuarii scurgerii de pe versanti;
    h) elaborarea rapoartelor operative zilnice conform modelului din anexa nr. 1i) pe perioada situatiilor de urgenta generate de factorii de risc specifici si rapoarte de sinteza conform modelului din anexa nr. 1j), in termen de maxim 10 zile de la incetarea situatiilor de urgenta, pe care le transmite la Inspectoratul Judetean pentru situatii de urgenta si la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor.
    Asigura prin Regia Nationala a Padurilor:
    a) plantarea perdelelor de protectie a lucrarilor cu rol de aparare impotriva inundatiilor si exploatarea acestora in concordanta cu cerintele apararii, interzicand taierile "la ras";
    b) infiintarea plantatiilor cu rol antierozional pe versanti, in corelare cu lucrarile de gospodarire a apelor, pentru prevenirea colmatarii acestora si atenuarea scurgerii apelor pluviale;
    c) indepartarea materialului lemnos si a resturilor rezultate in urma exploatarii lemnului de pe malul cursurilor de apa in vederea asigurarii scurgerii apelor mari;
    d) asigurarea fondurilor pentru realizarea lucrarilor de corectare a torentilor si intretinerea corespunzatoare a acestora, in vederea stabilizarii versantilor;
    e) elaborarea rapoartelor operative zilnice conform modelului din anexa nr. 1i) pe perioada situatiilor de urgenta generate de factorii de risc specifici si rapoarte de sinteza conform modelului din anexa nr. 1j), in termen de maxim 10 zile de la incetarea situatiilor de urgenta, pe care le transmite la Inspectoratul Judetean pentru situatii de urgenta si la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor.

    CAP. 6
    Atributiile Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, ale Administratiei Nationale "Apele Romane", Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor si ale Administratiei Nationale de Meteorologie

    Art. 51
    Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor:
    a) elaboreaza strategia nationala de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale;
    b) face, anual, propuneri pentru asigurarea de la bugetul de stat a mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor pentru constituirea si reinnoirea stocului de materiale si mijloace de aparare, pentru actiunile de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, in domeniul gospodaririi apelor, precum si pentru executarea lucrarilor noi cu rol de aparare impotriva inundatiilor si refacerea unor lucrari afectate de dezastre;
    c) coordoneaza si urmareste realizarea intr-o conceptie unitara a lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare;
    d) coordoneaza, la nivel national, activitatea de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, urmareste modul de informare cu date si prognoze hidrologice si meteorologice a factorilor interesati;
    e) initiaza elaborarea sau modificarea de acte normative in domeniul apararii impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale precum si reglementari in aplicarea acestora. Controleaza modul in care sunt respectate prevederile legale si reglementarile in acest domeniu;
    f) coopereaza cu organismele de profil pe plan international, pe baza conventiilor la care statul roman este parte, privind apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale;
    g) verifica, anual, starea tehnica si functionala a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, indiferent de detinator, impreuna cu unitatile care au in administrare aceste constructii, stabilind masurile si lucrarile necesare maririi gradului de siguranta in exploatare a acestora;
    h) verifica modul de constituire a stocurilor de materiale si mijloace de aparare operativa impotriva inundatiilor de catre detinatorii de lucrari si de catre comitetele locale, precum si modul in care au fost folosite fondurile de la bugetul de stat pentru completarea si reinnoirea stocurilor constituite la unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale "Apele Romane";
    i) verifica realizarea lucrarilor de reparatii si intretinere a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, a lucrarilor de intretinere a cursurilor de apa pentru asigurarea capacitatii de scurgere a acestora, a podurilor, podetelor si a altor lucrari care pot influenta scurgerea, dispunand masuri obligatorii pentru unitatile care au in administrare aceste obiective;
    j) asigura conditiile de functionare a Comitetului ministerial si a Centrului operativ cu activitate permanenta pentru situatii de urgenta;
    k) coordoneaza impreuna cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor implementarea Deciziei 2850/2000/EEC la nivel national;
    l) asigura functionarea "punctului focal national" in activitatea regionala a bazinului Marii Negre impotriva poluarii;
    m) receptioneaza, prin Centrul Operativ, toate rapoartele operative legate de o poluare marina si participa la actiunile Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina.
    Art. 52
    Administratia Nationala "Apele Romane":
    a) aplica prevederile strategiei si coordoneaza tehnic, prin unitatile teritoriale, activitatile de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si cele de combatere a poluarilor accidentale, pentru obiectivele si lucrarile de aparare de pe cursurile de apa;
    b) intocmeste planurile pe bazine hidrografice de aparare impotriva inundatiilor si gheturilor, de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si de restrictii si folosire a apei in perioadele deficitare;
    c) asigura, prin Sistemele de Gospodarire a Apelor, elaborarea planurilor judetene de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale;
    d) acorda, prin Sistemele de Gospodarire a Apelor, asistenta tehnica la intocmirea planurilor municipale, orasenesti si comunale de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale;
    e) intocmeste planuri de avertizare-alarmare a localitatilor si obiectivelor din aval de lacurile de acumulare in caz de accidente la barajele din administrare;
    f) asigura intretinerea si mentinerea in stare de functionare a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor, din administrare;
    g) asigura instalarea si buna functionare a aparaturii, dispozitivelor hidrometrice si pluviometrice din bazinele hidrografice si de la obiectivele si lucrarile hidrotehnice din administrare;
    h) asigura datele necesare pentru intocmirea de studii de reconstituire a undelor de viitura si centralizeaza elementele privitoare la modul de comportare in timpul apelor mari a lucrarilor hidrotehnice din administrare;
    i) asigura constituirea si reinnoirea stocurilor de materiale si mijloace de aparare in conformitate cu Normativul-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si combaterea poluarilor accidentale, din fondurile alocate de la bugetul de stat si din surse proprii, precum si depozitarea lor in bune conditii, pentru obiectivele si lucrarile din administrare;
    j) propune lucrari noi de aparare, precum si de optimizare constructiva si functionala a celor existente, ca urmare a concluziilor rezultate dupa trecerea apelor mari;
    k) propune Comitetului ministerial, impreuna cu Comitetele judetene, masuri de inundare dirijata a terenurilor dinainte stabilite in cadrul planurilor de aparare sau introducerea unor masuri speciale in functionarea sistemelor de evacuare a apelor mari;
    l) asigura conducerea Grupurilor de suport tehnic pentru gestionarea tipurilor de risc specifice constituite in cadrul Comitetelor judetene;
    m) organizeaza anual, impreuna cu detinatorii, verificari ale sectiunilor de scurgere la poduri si podete, ale lucrarilor de aparare si consolidare a malurilor si a albiilor, ale zonelor de exploatare a balastului, stabilind masuri si lucrari obligatorii pentru detinatori, in vederea asigurarii capacitatii de tranzitare a debitelor la viituri;
    n) asigura exploatarea corelata, pe bazin hidrografic, a lacurilor de acumulare pentru atenuarea viiturilor si urmareste ca regulamentele de exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare, indiferent de detinator, sa contina prevederi privind modul de exploatare a acestora inainte, in timpul si dupa trecerea apelor mari, precum si in caz de accidente la constructii hidrotehnice si seceta hidrologica;
    o) dispune, in perioade de ape mari, masuri operative obligatorii in legatura cu exploatarea lacurilor si barajelor, a sistemelor de desecare, indiferent de detinatori, astfel incat prin exploatarea corelata la nivel de bazin, sa se realizeze eficienta maxima in actiunile de aparare impotriva inundatiilor;
    p) asigura, prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor, diseminarea informatiilor, prognozelor si avertizarilor primite de la Directiile de Ape, la obiectivele hidrotehnice din administrare si la Centrele operationale ale Inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta, conform anexei nr. 1f) la prezentul regulament;
    r) participa, prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor, la avertizarea comitetelor locale in caz de producere a fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, precum si la pregatirea populatiei pentru apararea impotriva inundatiilor, prin exercitii periodice de simulare;
    s) participa, in conformitate cu prevederile conventiilor internationale, la organizarea apararii pe Dunare si pe celelalte rauri care formeaza sau traverseaza frontiera de stat a Romaniei, in care scop colaboreaza si cu unitatile care administreaza porturile si caile navigabile si cu Comitetele judetene limitrofe;
    t) asigura elaborarea informatiilor, prognozelor si avertizarilor privitoare la inundatii, gheturi, seceta hidrologica si poluari accidentale pe bazine hidrografice;
    u) ia masuri permanente de crestere a preciziei prognozelor hidrologice si de diseminare a acestora la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor si la unitatile care au in exploatare lucrari hidrotehnice si coreleaza datele obtinute din retea cu cele provenite de la aceste unitati;
    v) identifica, evalueaza, verifica si clarifica aspecte legate de poluarile marine si organizeaza interventia operativa;
    x) asigura transmiterea informatiilor la Comitetul ministerial si Centrul operativ pentru situatii de urgenta;
    y) asigura functionarea in conditii de siguranta a retelei nationale de masuratori hidrologice proprii;
    z) asigura, prin laboratoarele sale de analize fizico-chimice, biologice si bacteriologice, determinarea naturii poluantului si evolutia undei de poluare.
    Art. 53
    Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor:
    a) asigura elaborarea informatiilor, prognozelor si avertizarilor privitoare la inundatii, gheturi si seceta hidrologica si transmiterea acestora la Centrul operativ pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, la Centrul operativ al Administratiei Nationale "Apele Romane" si la Centrele operative ale Directiilor de Ape;
    b) asigura functionarea in conditii de siguranta a retelei nationale de masuratori hidrologice proprii;
    c) intocmeste instructiuni de elaborare si transmitere a avertizarilor si prognozelor privind producerea fenomenelor hidrologice periculoase, care sunt aprobate de Comitetul ministerial;
    d) asigura indrumarea metodologica si coordonarea retelei nationale de masuratori hidrologice.
    Art. 54
    Administratia Nationala de Meteorologie:
    a) asigura elaborarea prognozelor si avertizarilor privitoare la fenomene meteorologice periculoase si transmiterea acestora la Centrul operativ pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, la Centrul Operational National din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, la Centrul operativ al Administratiei Nationale "Apele Romane" si la Centrele operative ale Directiilor de Ape, precum si altor factori interesati;
    b) asigura functionarea in conditii de siguranta a retelei nationale de masuratori meteorologice;
    c) elaboreaza instructiuni de stabilire a pragurilor critice pentru fenomenele meteorologice periculoase si de elaborare si transmitere a avertizarilor si prognozelor privind producerea acestor fenomene, care sunt aprobate de Comitetul ministerial.

    Contraventii si sanctiuni

    Art. 55
    Faptele care constituie contraventii, amenzile pentru acestea, precum si organele imputernicite sa le constate si sa le aplice sunt cele prevazute in Ordonanta de urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 7 martie 2005 si in Legea nr. 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 584 din 30 iunie 2004.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 56
    Continutul planului de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale al comitetelor municipale, orasenesti si comunale pentru situatii de urgenta este prevazut in anexa nr. 1a).
    Art. 57
    Continutul planului de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale al sistemului hidrotehnic este prevazut in anexa nr. 1b).
    Art. 58
    Continutul planului judetean de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, al comitetului judetean pentru situatii de urgenta, este prevazut in anexa nr. 1c).
    Art. 59
    Continutul planului bazinal de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor, secetei hidrologice, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, intocmit de catre Directiile de Ape ale Administratiei Nationale "Apele Romane", este prevazut in anexa nr. 1d).
    Art. 60
    Continutul informatiilor, prognozelor si avertizarilor care se transmit de la Centrele operative ale Directiilor de Ape la comitetele judetene pentru situatii de urgenta si la obiectivele hidrotehnice prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor este prevazut in anexa nr. 1e).
    Art. 61
    Continutul informatiilor, prognozelor si avertizarilor ce se comunica Centrului operativ pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Administratia Nationala "Apele Romane" si Administratia Nationala de Meteorologie este prevazut in anexa nr. 1f).
    Art. 62
    Continutul planului de avertizare-alarmare a populatiei, obiectivelor economice si sociale situate in aval de lacuri de acumulare, in caz de accidente la constructii hidrotehnice, este prevazut in anexa nr. 1g).
    Art. 63
    Continutul rapoartelor operative ce se transmit zilnic de catre Comitetele locale (primarii) si de la centrele operative ale unitatilor judetene ce monitorizeaza efecte ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase, la Comitetele judetene (Inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta) si la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor si de la Comitetul judetean, prin Grupul de suport tehnic, la Centrul Operativ din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor - pe timpul producerii fenomenelor periculoase este prevazut in anexa nr. 1h).
    Art. 64
    Continutul raportului de sinteza privind apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale este prevazut in anexa nr. 1i).
    Art. 65
    Normativul-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare operativa impotriva inundatiilor, gheturilor si combaterea efectelor poluarilor accidentale este prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 66
    Anexele nr. 1a) - 1i) si anexa nr. 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1a)
    la regulament

                           CONTINUTUL PLANULUI
de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale al comitetelor municipale, orasenesti si comunale pentru situatii de urgenta

    Art. 1
    Comitetele municipale, orasenesti si comunale pentru situatii de urgenta intocmesc, cu asistenta tehnica a unitatilor de gospodarire a apelor, din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane" planuri de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale, care au urmatorul continut:
    1. hotararea consiliului municipal, orasenesc sau comunal de constituire a comitetului pentru situatii de urgenta;
    2. componenta nominala a comitetului municipal, orasenesc sau comunal, cu precizarea unitatii la care sunt incadrati, functiei, adresei si a telefoanelor de la serviciu si de la domiciliu, inclusiv telefoanele mobile;
    3. numerele de telefon si fax ale permanentei (primarie, politie, oficii postale etc.) unde se pot transmite avertizari, prognoze, decizii, dispozitii si informatii;
    4. schema fluxului informational operativ-decizional pentru aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase;
    5. tabelul cuprinzand date caracteristice de aparare a obiectivelor inundabile (tabel tip), care sa contina:
    - numarul curent;
    - curs de apa (toate cursurile de apa de pe raza localitatii - rauri, paraie locale, vai nepermanente, torenti), baraj existent a carui avariere poate conduce la inundarea localitatii;
    - denumirea obiectivelor din zona inundabila (pentru fiecare curs de apa in parte): nr. gospodarii, nr. obiective sociale, sedii administrative, obiective economice, cai de comunicatie, retele de alimentare cu apa, gaz, energie electrica, retele telefonice, terenuri agricole, paduri, surse de poluare;
    - cauzele inundarii (revarsare, scurgeri de pe versanti, avarie baraj);
    - nr. telefon si fax de la primarie, post de politie, protectie civila, scoala etc.;
    - amplasamentul statiei hidrometrice locale;
    - marimi de aparare locale (CA, CI, CP, faze de aparare la diguri, faze de aparare la gheturi);
    - amplasamentul statiei hidrometrice sau postului pluviometric avertizor;
    - marimi de aparare avertizoare (CA, CI, CP, faze de aparare la diguri, praguri critice la precipitatii);
    - timpul de propagare a undei de viitura sau timpul de concentrare a precipitatiilor de la postul pluviometric la obiective;
    - lucrari hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor existente pe fiecare curs de apa (denumire, caracteristici tehnice, puncte critice - eroziuni de mal, zone sub cota proiectata, zone lipsite de perdele de protectie, zone cu lucrari de traversare, zone endemice de producere a infiltratiilor si grifoanelor);
    - probabilitati de inundare: normata (proiectata) si reala (existenta in prezent);
    - in josul paginii se va mentiona semnificatia marimilor caracteristice de aparare;
    - tabelul este semnat de presedintele comitetului local pentru situatii de urgenta;
    6. tabel cu masuri de aparare impotriva inundatiilor si gheturilor luate la nivel local (tabel tip intocmit pe verso tabelului de la pct. 5), care sa contina:
    - nr. curent;
    - masuri pentru avertizarea-alarmarea populatiei la primirea avertizarilor hidrologice si meteorologice, luate de primarie, politie, comitetul local;
    - masuri la atingerea COTEI DE ATENTIE (CA), Fazei I de aparare la diguri, Fazei I de aparare la gheturi, pragurilor de avertizare la precipitatii;
    - masuri la atingerea COTEI DE INUNDATIE (CI), Fazei a II-a de aparare la diguri, Fazei a II-a de aparare la gheturi, pragurilor de agravare la precipitatii;
    - masuri la atingerea COTEI DE PERICOL (CP), Fazei a III-a de aparare la diguri, Fazei a III-a de aparare la gheturi, "METEOR ROSU" pentru precipitatii;
    - masuri la iesirea din STAREA DE URGENTA;
    - formatii de interventie alcatuite din localnici (cu nominalizarea persoanelor apte pentru actiunile de interventie operativa);
    - responsabili cu actiunile de aparare (nominalizarea responsabililor pentru evacuarea populatiei si asigurarea spatiilor de cazare temporara, nominalizarea personalului care asigura permanenta la primarie pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, nominalizarea responsabilului cu intocmirea "Rapoartelor operative" zilnice, care se transmit la Comitetul judetean pentru situatii de urgenta si Centrul operativ de la Sistemul de Gospodarire a Apelor;
    - tabelul este semnat de presedintele comitetului local pentru situatii de urgenta;
    7. tabelul cu stocul minim de mijloace si materiale de aparare existente, al carui necesar se stabileste pe baza Normativului-cadru, cu asistenta tehnica a unitatilor de gospodarire a apelor, numai pentru sortimentele necesare in functie de zona in care este amplasata localitatea, de gradul de amenajare a zonei, tipul de lucrari existente si de specificul actiunilor operative de interventie;
    8. planul de situatie al localitatii la scara 1:10.000 sau 1:25.000 (conform celui cuprins in Planul de Urbanism General), cu localizarea obiectivelor afectabile, delimitarea zonelor inundabile atat din revarsari de cursuri de apa cat si din scurgeri de pe versanti, amplasarea constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor cu punctele critice ale acestora si indicarea zonelor pentru inundare dirijata (dupa caz), a cailor de comunicatie, a zonelor cu poduri si podete subdimensionate si a altor zone critice, precum si a zonelor de evacuare preventiva si cazare a populatiei, animalelor si bunurilor;
    9. un profil transversal tip prin albie si dig (dupa caz) pe care se vor indica COTELE DE APARARE si Fazele de aparare la diguri;
    10. planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare.
    Art. 2
    Pentru obiectivele izolate, cum sunt: santierele, balastierele, sondele si depozitele de petrol, alte obiective potential poluatoare - iazuri de decantare, depozite de deseuri, se vor intocmi planuri de aparare dupa modelul de mai sus, adaptat la specificul lor, si se vor transmite la comitetul local pentru situatii de urgenta pe raza caruia se afla obiectivul.
    Art. 3
    Pentru localitatile situate in aval de baraje, planul de aparare impotriva inundatiilor va contine elemente strict necesare extrase din Planul de avertizare-alarmare al barajului: timpul minim de propagare a undei de rupere pana la localitate, limita maxima a undei de rupere - obiective cuprinse in zona inundabila, inaltimea maxima a lamei de apa, cai de evacuare si zone de evacuare in caz de accident la baraj.
    Art. 4
    Planurile de aparare ale comitetelor locale pentru situatii de urgenta se verifica de catre Sistemele de Gospodarire a Apelor, se avizeaza de catre Grupurile de suport tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale din cadrul Comitetelor judetene pentru situatii de urgenta si se aproba de presedintele Comitetului judetean.

    ANEXA 1b)
    la regulament

                            CONTINUTUL PLANULUI
de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale al sistemului hidrotehnic

    Art. 1
    Planurile de aparare se intocmesc de catre Sistemele de Gospodarire a Apelor din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane", sistemele hidroenergetice din cadrul Societatii Comerciale "Hidroelectrica" - S.A., sistemele hidroameliorative din cadrul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare si de catre alte sisteme organizate pe constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor si vor avea urmatorul continut-cadru adaptat la conditiile specifice:
    1. componenta nominala a Centrului operativ pentru situatii de urgenta constituit la nivelul Sistemelor de Gospodarire a Apelor, unitatilor teritoriale ale S.C. "HIDROELECTRICA" S.A., ale Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare;
    2. tabel-tip cu elementele constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare - impotriva inundatiilor cu urmatorul continut:
    - denumirea lucrarii, localizare hidrografica (bazin hidrografic, curs de apa, cod cadastral);
    - caracteristici principale (materialul, lungime, inaltime, latime la coronament, volum si cota la NNR, cota coronament, volum de atenuare, debite si niveluri de dimensionare si de verificare, debite si niveluri maxime produse, caracteristicile uvrajelor, Qmax evac., probabilitatile de depasire normate si reale, anul punerii in functiune etc.);
    - puncte critice existente pentru fiecare lucrare in parte (localizarea lor): lucrari de traversare, zone endemice de producere a grifoanelor si infiltratiilor, eroziuni de mal care pot pune in pericol stabilitatea lucrarii, zone lipsite de perdele de protectie sau cu plantatii tinere, zone sub cota proiectata etc.;
    - permanenta in caz de inundatii si accidente la constructii hidrotehnice - telefon, fax, radio-telefon, telefoane mobile etc.;
    - amplasamentul statiei hidrometrice locale cu indicarea cotei "0";
    - marimi caracteristice de aparare locale: CA, CI, CP, Faze de aparare la diguri si baraje;
    - amplasamentul statiei hidrometrice avertizoare cu indicarea cotei "0" si/sau a postului pluviometric avertizor;
    - marimi caracteristice de aparare avertizoare: CA, CI, CP, Faze la diguri, praguri critice de precipitatii;
    - timpul de propagare a undei de viitura;
    - obiective inundabile in cazul avarierii sau distrugerii lucrarii;
    - tabelul este semnat de seful Sistemului Hidrotehnic si aprobat de directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor sau al unitatilor teritoriale a celorlalti detinatori de lucrari;
    3. tabel-tip (intocmit pe verso celui de la pct. 2), cuprinzand masuri si mijloace pentru apararea impotriva inundatiilor la lucrarile hidrotehnice, ce contine:
    - nr. curent;
    - masuri de observare si interventie operativa la depasirea fiecareia din marimile CA, CI, CP si Fazelor de aparare la diguri si baraje;
    - formatii de interventie operativa proprii Sistemului Hidrotehnic: pentru interventie in caz de avarie la baraje, pentru interventie operativa la diguri. Dupa caz, se va specifica agentul economic cu care s-a incheiat contract pentru interventie operativa;
    - reguli de exploatare la ape mari pentru acumulari permanente si nepermanente (pe scurt);
    - responsabilitatea pentru luarea deciziilor in cazuri deosebite;
    - o anexa cu descrierea pe scurt a modului de executie a lucrarilor provizorii cu rol de aparare impotriva inundatiilor ce se realizeaza pe timpul apelor mari (diguri iepuresti, lucrari pentru combaterea infiltratiilor prin corpul digului, a grifoanelor etc.);
    - tabelul este semnat de seful Sistemului Hidrotehnic si aprobat de directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor si al unitatilor teritoriale a celorlalti detinatori de lucrari;
    4. tabel cu materialele si mijloacele de aparare (necesare/normate, existente si de completat), locul de depozitare si gestionare a acestora;
    5. harta sistemului la scara 1:100.000, cu amplasarea lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare, a sediilor de exploatare, a dispozitivelor hidrometrice si meteorologice zonale si locale, a zonelor si traseelor de evacuare in caz de ape mari sau de accidente la constructiile hidrotehnice;
    6. fluxul informational decizional al sistemului;
    7. profiluri transversale prin baraje cu niveluri caracteristice de aparare (NNR, faze de aparare, niveluri de calcul si de verificare, niveluri maxime produse, cote descarcator de ape mari, prize, goliri de fund etc.) si faze de aparare;
    8. profiluri longitudinale si transversale prin diguri cu cote coronament proiectat si existent, niveluri corespunzatoare celor 3 faze de aparare, cote teren in incinta si in exteriorul incintei, niveluri maxime produse, puncte critice (treceri prin dig, zone endemice de producere a grifoanelor, a infiltratiilor, lipsite de perdele de protectie, eroziuni active de mal), mire locale cu cota "0" a acestora, anul executarii profilurilor si sistemul de referinta etc.);
    9. graficele dispecer ale acumularilor;
    10. chei limnimetrice pentru descarcatorii de suprafata, pentru golirile de fund, la mirele avertizoare si locale, grafice de corelatie intre acestea;
    11. benzi inundabile pe cursurile de apa din sistem, pentru debite cu asigurari de 10%, 5%, 1%, sau in lipsa studiilor hidrologice, pentru debite maxime cunoscute (scara 1:25.000 sau 1:50.000);
    12. planurile de aparare ale Sistemelor hidrotehnice de la Dunare sau de la raurile interioare cu incinte indiguite vor contine si elemente legate de amenajarile pentru desecare (suprafete aparate, caracteristici ale statiilor de pompare si canalelor principale de evacuare). Pentru Dunare planurile de aparare vor contine cu prioritate corelatiile dintre mirele avertizoare din porturi si mirele locale de la cantoane;
    13. planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;
    14. planul de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare.
    Art. 2
    Planurile de aparare ale sistemelor hidrotehnice se avizeaza de catre Directiile de Ape din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane" si se aproba de catre presedintele comitetului judetean pentru situatii de urgenta.
    Pentru sistemele hidrotehnice de la Dunare avizarea se va face si de catre Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare, apoi se transmite comitetului judetean pentru situatii de urgenta, fiind parte componenta distincta a planului judetean de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice.

    ANEXA 1c)
    la regulament

                        CONTINUTUL PLANULUI JUDETEAN
de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale al comitetului judetean pentru situatii de urgenta

    Art. 1
    Planul de aparare al comitetului judetean reprezinta o sinteza a planurilor comitetelor si ale obiectivelor, a planurilor sistemelor hidrotehnice si a planurilor de avertizare-alarmare in aval de baraje.
    Planul judetean coreleaza elementele tehnice, organizatorice si informationale ale planurilor locale aprobate de presedintele comitetului judetean pentru situatii de urgenta si va avea urmatorul continut:
    1. ordinul prefectului de constituire a Comitetului judetean pentru situatii de urgenta si a Grupului de suport tehnic;
    2. componenta nominala a Comitetului judetean si a Grupului de suport tehnic, cu telefoanele (fix si mobil) de la serviciu si domiciliu, fax, adresele de e-mail;
    3. un scurt memoriu de prezentare a judetului, care sa cuprinda: localitatile afectate de inundatii, atat din revarsari ale cursurilor de apa, cat si din scurgeri de pe versanti, precum si situatia apararii acestora cu lucrari corespunzatoare sau nu clasei de importanta actuala, a obiectivelor aparate, cuprinse intr-un tabel.
    Intr-un tabel intocmit pe verso celui mentionat mai sus se vor prezenta masuri de observare si interventie la fiecare din marimile caracteristice de aparare si zonele stabilite pentru inundare dirijata in situatii deosebite, pentru apararea unor localitati si obiective, luate la nivel judetean.
    Caracterizarea fizico-geografica si regimul hidrometeorologic se vor prezenta foarte pe scurt mentionandu-se zonele despadurite unde se produc violente scurgeri de pe versanti, cu afectarea de obiective, zone in care s-au produs ploi cu intensitati exceptionale, debite istorice inregistrate pe cursurile de apa din judet.
    4. schema sinoptica a sistemului informational hidrometeorologic si operativ pentru judet, care va cuprinde: statiile pluviometrice, hidrometrice, meteorologice si hidrologice, centrele meteorologice regionale, Centrul operativ al Directiei de Ape, Centrul operativ al Sistemului de Gospodarire a Apelor, unitatile teritoriale ale S.C. HIDROELECTRICA S.A., ale ANIF, comitetele locale, cu legaturile intre acestea si Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judetean pentru situatii de urgenta si cu Inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta. Schema sinoptica va cuprinde si legatura cu Comitetul ministerial si Centrul operativ pentru situatii de urgenta, cu comitetele judetene invecinate, precum si, dupa caz, cu organele de aparare din tarile vecine;
    5. tabelul-tip cuprinzand elementele tehnice de aparare ale comitetelor locale, care va cuprinde:
    - numarul curent;
    - comitetul local;
    - localizarea hidrografica, curs de apa (toate cursurile de apa de pe raza localitatii permanente si nepermanente);
    - numere de telefon, fax, de la primarii, posturi de politie, scoli;
    - amplasament statie hidrometrica locala;
    - marimi locale de aparare (CA, CI, CP, Faze de aparare la diguri);
    - amplasament statia pluviometrica sau hidrometrica avertizoare (zonala);
    - valorile caracteristice de avertizare zonale (niveluri sau precipitatii), aferente marimilor de atentie, inundatii si de pericol;
    - timpul mediu de concentrare a precipitatiilor periculoase de la postul pluviometric la obiectiv sau timpul de propagare a viiturii de la statia hidrometrica avertizoare pana la comitetul local;
    - obiective aflate in zone de risc la inundatii;
    - constructiile hidrotehnice cu rol de aparare existente;
    - probabilitatea de inundare normata si reala;
    6. tabelul cuprinzand formatiile de interventie constituite la nivel judetean pentru sprijinirea comitetelor locale pentru situatii de urgenta;
    7. tabelul cuprinzand mijloacele de interventie disponibile la comitetul judetean cu indicarea unitatii care le detine (adresa, telefonul);
    8. tabelul cuprinzand stocul de materiale si mijloace de aparare existent la nivelul judetului, obtinut prin insumarea stocurilor existente la unitatile detinatoare de constructii hidrotehnice cu rol de aparare si la comitetele locale;
    9. benzile inundabile pe cursurile de apa pentru debite cu asigurari de 1%, sau pentru debite maxime istorice cunoscute, cu amplasarea localitatilor, obiectivelor importante, constructiilor hidrotehnice existente, statiilor hidrometrice, sediilor sistemelor hidrotehnice si a cantoanelor de exploatare cu magazii de materiale, zonelor stabilite pentru inundare dirijata etc. (scara 1:25.000 sau 1:50.000);
    10. profilurile longitudinale si transversale prin diguri si baraje, care vor contine: nivelul coronamentului proiectat si existent, nivelul maxim de calcul, nivelurile maxime produse, punctele critice (trecerile prin dig, zonele cu grifoane, infiltratii, zonele lipsite de perdele de protectie, zonele cu eroziuni active de mal), cota terenului in incinta si in exteriorul incintei, mirele locale cu cota "0" a mirei, nivelurile corespunzatoare celor trei faze de aparare, anul executiei profilurilor si sistemul de referinta;
    11. harta judetului (scara 1:200.000), cu amplasarea comitetelor locale prin numerotarea lor conform tabelului;
    12. planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale - sectiunea aferenta judetului;
    13. planul de restrictii si folosirea apei in perioade deficitare - sectiunea aferenta judetului.
    Art. 2
    Planul judetean de aparare cuprinde distinct planurile de avertizare-alarmare a populatiei, a obiectivelor economice si sociale situate in aval de lacuri de acumulare, in caz de accidente la constructii hidrotehnice (anexa nr. 1g), si planurile de aparare a sistemelor hidroameliorative de la Dunare.
    Art. 3
    Planul judetean de aparare se intocmeste prin grija Sistemului de Gospodarire a Apelor, se aproba din punct de vedere organizatoric de catre prefectul judetului, se verifica de catre Centrul operativ al Comitetului ministerial si se aproba de catre presedintele Comitetului ministerial pentru situatii de urgenta.

    ANEXA 1d)
    la regulament

                         CONTINUTUL PLANULUI BAZINAL
de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor secetei hidrologice, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, intocmit de catre Directiile de Ape din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane"

    Art. 1
    Planul de aparare pe bazine hidrografice se constituie prin asamblarea planurilor judetene de aparare privind sistemul informational si de exploatare a constructiilor hidrotehnice in conditii de ape mari si cuprinde:
    1. tabelul nominal cuprinzand conducerea Directiei de Ape si membrii Centrului operativ pentru situatii de urgenta, cu adresele si telefoanele (fix si mobil) de la domiciliu;
    2. tabelul nominal cuprinzand componenta comitetelor judetene pentru situatii de urgenta si a Grupurilor de suport tehnic - din bazinul respectiv - mijloacele de telecomunicatii si telefoanele (fix si mobil) de la serviciu si de la domiciliu ale membrilor acestora, astfel incat sa se asigure in toate conditiile comunicarea prognozelor si avertizarilor la comitetele judetene;
    3. tabelul cu mijloacele de comunicatie existente la centrele operative ale Directiilor de Ape, Sistemelor de Gospodarire a Apelor, unitatilor teritoriale ale Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, S.C. HIDROELECTRICA S.A. etc.;
    4. schema sinoptica a sistemului informational hidrometeorologic pe ansamblul bazinului hidrografic, cuprinzand unitatile meteorologice si hidrologice din bazin, comitetele judetene, municipale, orasenesti, comunale si obiectivele ce trebuie avertizate direct, precum si legaturile cu Centrul operativ al Administratiei Nationale "Apele Romane", Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor si cu Centrul operativ pentru situatii de urgenta din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, precum si cu Directiile de Ape vecine si organele de ape din tarile vecine;
    5. harta sistemului informational hidrometeorologic, intocmita la o scara de 1:200.000 sau 1:100.000, care cuprinde toate amenajarile hidrotehnice ce pot produce inundatii sau care au rol de aparare, amplasarea statiilor si posturilor hidrometrice si pluviometrice;
    6. lista statiilor hidrometrice din reteaua nationala si de exploatare pe fiecare curs de apa, din varf de bazin pana la varsare, cu marimile caracteristice de aparare aferente, inscrise in urmatoarea ordine: statie avertizoare, urmata de statiile locale avertizate cu indicarea obiectivelor pentru care au fost stabilite, corelatia dintre acestea;
    7. reguli de exploatare coordonata pe timp de ape mari cu indicarea restrictiilor in exploatarea sistemelor hidrotehnice. Vor fi mentionate regulile de exploatare pe fiecare curs de apa, din varful de bazin pana la varsare, sau pana la frontiera, de la frontiera la varsare, dupa caz (regulile de exploatare a acumularilor permanente si nepermanente existente pe cursul respectiv, indiferent de detinator, inclusiv in situatii de avarii, indicandu-se mijloacele de alarmare existente la baraj si in aval, reguli de exploatare la gheturi). Se vor indica restrictiile in functionarea sistemelor de desecare pe timp de ape mari, zonele de inundare dirijata, precum si functionarea derivatiilor existente;
    8. extrase din regulamentele privind apararea impotriva inundatiilor produse de cursuri de apa ce formeaza frontiera sau sunt intretaiate de aceasta, precum si din regulamentele privind transmiterea datelor si informatiilor meteorologice si hidrologice din zonele de frontiera;
    9. chei limnimetrice pentru fiecare statie hidrometrica, graficele de corelatie dintre marimile zonale si locale de aparare;
    10. profiluri longitudinale pe cursurile de apa care sa contina linia talvegului, linia malurilor la debite medii, curbele suprafetei libere a apei la probabilitati caracteristice (1%, 5% si 10%) cu pozitionarea posturilor hidrometrice si a constructiilor hidrometrice existente;
    11. lista cuprinzand obiectivele inundabile, cu indicarea cotelor de aparare locale si zonale (tabelar);
    12. planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;
    13. planul de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare;
    Art. 2
    Planurile de aparare pe bazine hidrografice se intocmesc de catre Directiile de Ape, se verifica de catre Administratia Nationala "Apele Romane" si se aproba de Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta.

    ANEXA 1e)
    la regulament

           CONTINUTUL INFORMATIILOR, PROGNOZELOR SI AVERTIZARILOR
care se transmit de la Centrele operative ale Directiilor de Ape la comitetele judetene pentru situatii de urgenta si la obiectivele hidrotehnice prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor

    Art. 1
    In situatii meteorologice deosebite sau la prognozarea acestora, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor si Administratia Nationala de Meteorologie transmit avertizari de inundatii sau de fenomene meteorologice periculoase la Centrul operativ al Administratiei Nationale "Apele Romane" si la Centrele operative ale Directiilor de Ape. Aceste avertizari sunt transmise de catre Centrele operative ale Directiilor de Ape la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor pentru diseminarea lor la obiectivele hidrotehnice si la comitetele locale pentru situatii de urgenta prin centrele operationale ale Inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta si la Comitetele judetene pentru ca acestea sa intre in dispozitiv de aparare, in timp util. Se prezinta succint fenomenul, intensitatea, efectele posibile, zonele care pot fi afectate, momentul probabil al inceperii acestuia si durata.
    In functie de evolutia reala a fenomenelor se fac actualizari ale prognozei.
    Art. 2
    Dupa declansarea ploilor sau incalzirea brusca a vremii, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor - Centrul National de Prognoze Hidrologice si serviciile hidrologice din cadrul Directiilor de Ape elaboreaza prognoze conform tabelului de mai jos, pe cursurile de apa si statiile hidrometrice din bazin, din care sa rezulte situatia la zi, prognoza pentru 24 de ore si valorile culminatiei raportate la cotele de aparare, pe care le transmit la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor pentru a fi diseminate la obiectivele hidrotehnice si la Comitetele locale prin Inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta.
    Art. 3
    In cazul pericolului de blocare a gheturilor pe rauri se vor indica zonele cele mai periclitate si amploarea posibila a fenomenelor de iarna.
    Art. 4
    In caz de accidente la constructii hidrotehnice se prezinta situatia acestora, cu masurile necesare in situatii deosebite: descarcarea unor debite mari, pericol de avarii si alte abateri de la regulamentele de exploatare.

    Model de prognoza hidrologica elaborata de Centrul operativ al Directiei de Ape pentru comitetele judetene si de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor pentru Centrul operativ din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor

 _________________________________________________________________
|Nr. |Cursul|Statia      |Marimi        |  Ultima  |  Variatia    |
|crt.|de apa|hidrometrica|caracteristice|  cota    |              |
|    |      |            |de aparare    |  citita  |              |
|    |      |            |______________|__________|______________|
|    |      |            | CA | CI | CP | H  |Data | H  |Fata de  |
|    |      |            |(cm)|(cm)|(cm)|(cm)|(ora)|(cm)|cota din |
|    |      |            |    |    |    |    |     |    |data, ora|
|____|______|____________|____|____|____|____|_____|____|_________|

    - continuare -

 _________________________________________________
|   Valoarea      |    Prognoza     | Situatia si |
|   culminatiei   |    maximului    | prognoza    |
|   atinse        |                 | gheturilor  |
|_________________|_________________|             |
| H  |   0  |Data | H  |   0  |Data |             |
|(cm)|(mc/s)|(ora)|(cm)|(mc/s)|(ora)|             |
|____|______|_____|____|______|_____|_____________|

    ANEXA 1f)
    la regulament

          CONTINUTUL INFORMATIILOR, PROGNOZELOR SI AVERTIZARILOR
care se comunica Centrului operativ pentru situatii de urgenta din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Administratia Nationala "Apele Romane" si Administratia Nationala de Meteorologie

    A. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor:
    1. in situatii in care sunt prognozate depasiri ale COTELOR DE APARARE pe Dunare si rauri interioare transmite avertizare hidrologica sau alerta hidrologica, dupa caz, cu indicarea probabilitatii de producere a fenomenelor periculoase;
    2. in situatii de atingere a marimilor caracteristice de aparare va comunica de doua ori pe zi si ori de cate ori apar schimbari sau amplificari semnificative ale fenomenelor hidrologice periculoase, situatia si prognoza hidrologica, dupa modelul de mai sus;
    3. transmite zilnic situatia si prognoza hidrologica pe Dunare, pentru 7 zile (tabelar si grafic), situatia si prognoza hidrologica pe raurile interioare (inclusiv harti) si situatia si prognoza formatiunilor de gheata pe cursurile de apa;
    4. transmite zilnic situatia nivelurilor si debitelor in principalele sectiuni de pe cursurile de apa interioare, precum si prognoza acestora pe 24 ore.

    B. Administratia Nationala de Meteorologie
    1. in situatii in care sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, transmite informare, atentionare sau avertizare meteorologica, la centrul operativ ministerial si la Centrul operativ al Administratiei Nationale "Apele Romane". Acestea sunt transmise de catre Centrul operativ ministerial la Comitetele judetene din zonele vizate;
    2. transmite zilnic situatia si prognoza meteorologica pe 24 ore si pe urmatoarele 3 zile.
    3. transmite permanent imagini integrate ale radarelor din sistemul SIMIN, cantitati de precipitatii, temperaturi, inregistrate la nivelul intregii tari;
    4. transmite situatia radar, elaborata de catre Centrele meteorologice regionale, in cazul pericolului de ploi intense, caderi de grindina, intensificari de vant, caderi masive de zapada, cu indicarea zonelor afectabile si a perioadei de producere a fenomenelor.

    C. Administratia Nationala "Apele Romane":
    1. transmite zilnic nivelurile si debitele inregistrate si in evolutie pe cursurile de apa, dupa depasirea cotelor de atentie;
    2. transmite zilnic situatia lacurilor de acumulare si a constructiilor hidrotehnice, deciziile luate privind exploatarea acestora in perioadele de ape mari si in perioadele deficitare, pregoliri ale acumularilor permanente si umpleri ale acumularilor nepermanente pentru a corela situatia hidrologica din bazin cu exploatarea constructiilor hidrotehnice;
    3. transmite, cand este cazul, situatiile periculoase la constructiile hidrotehnice (depasirea pragurilor critice la aparate de masura si control, infiltratii, alunecari de taluzuri, blocari de vane etc.), masurile luate la obiective, precum si pe cele de avertizare in aval;
    4. transmite informatiile primare privind depasirile marimilor caracteristice de aparare impotriva inundatiilor, cantitati de precipitatii care depasesc 15 l/mp in 24 ore inregistrate la posturile pluviometrice proprii, situatii deosebite pe cursurile de apa in perioade deficitare, efectele fizice ale apelor mari si mici, pierderile de vieti omenesti si alte date primare pe care le primeste de la Directiile de Ape;
    5. transmite situatia poluarilor accidentale pe cursurile de apa, conform fisei-tip de avertizare stabilita prin SAPA-ROM, precum si informatii suplimentare asupra evolutiei si masurilor luate pentru combaterea acestora;
    6. dupa perioadele de ape mari, va transmite Comitetului ministerial pentru situatii de urgenta propuneri de lucrari de refacere si de completare a constructiilor hidrotehnice afectate sau care au avut un comportament necorespunzator, precum si propuneri de lucrari noi pentru apararea impotriva inundatiilor si posibilitati de realizare (surse de finantare).

    ANEXA 1g)
    la regulament

                  CONTINUTUL PLANULUI DE AVERTIZARE-ALARMARE
a populatiei, obiectivelor economice si sociale situate in aval de lacuri de acumulare, in caz de accidente la constructii hidrotehnice

    Art. 1
    Se intocmesc planuri de avertizare-alarmare la toate barajele care indeplinesc cel putin una dintre conditiile: inaltimea de la talveg la coronament mai mare de 10 m, un volum mai mare de 10 milioane mc, existenta in aval a localitatilor si obiectivelor la distante mai mici de 10 km de sectiunea barajului.
    Se intocmesc planuri de avertizare-alarmare si pentru barajele mai mici de 10 m si cu un volum mai mic de 10 milioane mc si pentru alte constructii hidrotehnice, daca prin avarierea lor pot produce pierderi de vieti omenesti si importante pagube materiale in localitatile sau la obiectivele situate in aval.
    Art. 2
    Continutul-cadru al planului este urmatorul:

    A. Foaia de capat pe care se vor mentiona:
    - Titlul: Plan de avertizare-alarmare in caz de accident la barajul ..., constructia hidrotehnica ...
    - Avizat:
    Inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta;
    Administratia Nationala "Apele Romane" - Directia Apelor ... (pentru barajele tertilor);
    Administratia Nationala "Apele Romane"- pentru barajele din administrare
    - Aprobat:
    Comitetul judetean pentru situatii de urgenta;
    Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta - Presedinte - Ministrul Mediului si Gospodaririi Apelor
    - Intocmit:
    - Detinatorul/administratorul acumularii (barajului);
    - Proiectant;
    - Perioada de valabilitate a planului (10 ani).

    B. Piese scrise:
    1. descrierea amenajarii si a barajului care realizeaza retentia;
    2. ipoteze de avariere luate in considerare la calculul zonelor inundabile;
    3. descrierea sistemului informational, inclusiv a celui de avertizare sonora;
    4. situatiile si decizia de declansare a sistemului de alarma. Responsabilitati privind luarea deciziei de alarmare pe cele trei trepte de periculozitate (numele responsabililor, telefoane de contact - fix si mobil);
    5. caile de transmitere a deciziilor, responsabilitatile si modul de actionare a sistemului de alarmare. Localitatile din aval, in care exista sisteme de avertizare, tipul de semnal pentru diferite situatii critice, locurile unde sunt afisate pentru populatie, deciziile, masurile, obligatiile autoritatilor publice locale si cele ale cetatenilor;
    6. masuri ce se iau la atingerea pragurilor critice. Masuri de protectie a populatiei impotriva undelor de rupere: evacuarea si dispersarea in zone neinundabile, protectia impotriva intemperiilor, asistenta medicala, asigurarea cu materiale si alimente etc.

    C. Materiale grafice:
    1. tabelul cu comitetele locale pentru situatii de urgenta din aval de baraje. Se vor preciza persoanele responsabile pentru declansarea sistemelor de avertizare din localitati, luarea deciziilor de evacuare si de salvare a populatiei si bunurilor, precum si permanentele unde se transmit avertizari si alarmari la comitetele locale pentru situatii de urgenta din aval, primarii, politie, protectie civila (adresele, numerele de telefon - fix si mobil, de la serviciu si de la domiciliu);
    2. tabelul, pe comitete locale, cu localitatile, cartierele, agentii economici si institutiile publice care se evacueaza preventiv, in caz de pericol iminent (oameni, animale, bunuri aferente), mijloacele de transport si locul de dispersare a acestora;
    3. tabelul cu persoanele responsabile de supravegherea constructiilor in caz de pericol de avariere (adresele si telefoanele acestora);
    4. planurile de situatie 1:10.000 sau 1:25.000, dupa caz, cu trasarea zonelor de afectare dupa 60 minute, ca si zona maxima de afectare, cu indicarea timpilor de parcurgere a undei de rupere calculate in ipoteza "lac plin" si rupere 100%;
    5. ca la pct. 4, pentru zona afectata la avariere medie 50% . Pe planuri se vor amplasa obiectivele economice si sociale periclitate, mijloacele sonore de alarmare, centrul de comanda a acestora, zonele si caile de evacuare a populatiei si animalelor in afara zonei periclitate, zonele de evacuare;
    6. profilul longitudinal al curbei suprafetei libere a undei de rupere, cu precizarea timpului de parcurgere si a pozitiei obiectivelor periclitate;
    7. schemele sinoptice informationale de supraveghere a comportarii constructiilor hidrotehnice si a aparaturii de masura si control;
    8. schemele sinoptice de avertizare hidrometeorologica a constructiilor hidrotehnice;
    9. schemele sinoptice de avertizare a obiectivelor periclitate in caz de avariere.
    Art. 3
    Planurile se intocmesc de catre detinatorii/administratorii lucrarilor prin proiectanti de specialitate, conform prevederilor din instructiuni si se avizeaza de catre Directiile de Ape pentru barajele detinute de ceilalti agenti economici si de catre Administratia Nationala "Apele Romane", pentru lucrarile din administrare proprie.
    Responsabilitatea prezentarii acestor planuri pentru aprobare Comitetului ministerial pentru situatii de urgenta revine unitatii care are in administrare constructia hidrotehnica.
    Un rol deosebit in stabilirea sistemului de alarma acustica si a zonelor si cailor de evacuare a populatiei si a bunurilor revine Inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta cu care detinatorii si proiectantii vor colabora si vor obtine avizele solicitate de acestea.

    ANEXA 1h)
    la regulament

                      CONTINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVE
ce se transmit zilnic de catre Comitetele locale (primarii) si de la centrele operative ale unitatilor judetene ce monitorizeaza efecte ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase, la Comitetele judetene (Inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta) si la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor si de la Comitetul judetean, prin Grupul de suport tehnic, la Centrul Operativ din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor - pe timpul producerii fenomenelor periculoase

    Art. 1
    Rapoartele operative vor cuprinde:
    1. modul in care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantitati cumulate de precipitatii cazute pe intreaga perioada de producere a acestora, cantitati totale de precipitatii cumulate cu echivalentul in apa al stratului de zapada existent, revarsari cursuri de ape, blocaje gheturi, scurgeri de pe versanti, caderi de grindina, furtuna, caderi masive de zapada, marimi caracteristice de aparare atinse, debite maxime inregistrate, comparatia acestora cu debitele de calcul ale digurilor si cu debitele maxime istorice), pe unitati administrative si rauri, de la un raport la altul;
    2. situatia pagubelor produse (estimativ-fizic).

    Model
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Municipiul, orasul,|   Obiective afectate      |    Cauzele afectarii    |
|crt.|comuna/localitati  |                           |                         |
|    |apartinatoare/bazin|                           |                         |
|    |hidrografic        |                           |                         |
|____|___________________|___________________________|_________________________|
|  1.| Comuna ........   |victime omenesti           |- revarsare rau, parau,  |
|    |                   |- nr. case din care        |vale nepermanenta        |
|    |                   |* distruse                 |(nominalizarea lui),     |
|    |                   |* avariate                 |- blocaje de gheturi     |
|    |                   |- nr. anexe gospodaresti   |- scurgeri de pe versanti|
|    |                   |- nr. obiective socio-     |- baltiri, ape interne   |
|    |                   |economice (se mentioneaza  |- grindina, furtuna,     |
|    |                   |scoala, gradinita,         |caderi masive de zapada, |
|    |                   |spitalul, biserica etc.)   |depuneri de gheata si    |
|    |                   |- nr. poduri si podete     |chiciura etc.            |
|    |                   |- km DN                    |- rupere dig rau,        |
|    |                   |- km DJ + DC               |avariere baraj etc.      |
|    |                   |- km drum forestier        |- etc.                   |
|    |                   |- ha teren agricol         |                         |
|    |                   |- km retele de alimentare  |                         |
|    |                   |cu apa                     |                         |
|    |                   |- nr. fantani              |                         |
|    |                   |- animale moarte           |                         |
|    |                   |- nr. constructiilor       |                         |
|    |                   |hidrotehnice (denumirea lor|                         |
|    |                   |si detinatorul)            |                         |
|    |                   |- retele electrice         |                         |
|    |                   |- retele telefonice        |                         |
|____|___________________|___________________________|_________________________|

    3. colaborarea cu tarile vecine in conformitate cu Regulamentele comune
    4. masurile luate de catre toate structurile implicate in gestionarea situatiilor de urgenta generate de riscurile specifice: avertizarea populatiei, forte de interventie care actioneaza, evacuarea populatiei, cazare, alimentarea cu apa potabila a sinistratilor si obiecte de prima necesitate, modul de exploatare si de comportare a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, volume acumulate in acumularile permanente si nepermanente, manevrele efectuate la baraje si derivatii de ape mari, modul de functionare al statiilor de pompare pentru desecare, capacitatea acestora de evacuare, probleme intampinate in aplicarea deciziilor etc.
    5. masuri necesare pentru evitarea sau diminuarea pagubelor (taierea controlata a digurilor, evacuarea apelor din incinte etc.)
    6. constructii hidrotehnice afectate
    7. valoarea preliminara a pagubelor stabilita de Comitetele pentru situatii de urgenta
    Art. 2
    Rapoartele operative se transmit zilnic de catre Comitetele locale (primarii) si de Centrele operative ale unitatilor judetene ce monitorizeaza efecte ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase, la Comitetele judetene (Inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta) si la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor - in situatiile de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale.
    Art. 3
    Rapoartele operative sunt semnate de catre presedintele Comitetului local pentru situatii de urgenta (primarul localitatii).
    Art. 4
    Dupa acelasi model se intocmesc si Rapoartele operative care se transmit prin grija Grupului de suport tehnic din cadrul Comitetului judetean la Centrul Operativ din Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor. Aceste Rapoarte operative sunt semnate de catre seful Grupului de suport tehnic.
    Art. 5
    Rapoartele operative intocmite la nivel judetean vor cuprinde pagubele produse pe fiecare unitate administrativa (comuna, oras, municipiu), precum si centralizarea acestora pe tipuri de obiective afectate si vor fi transmise pana la revenirea la situatia normala.
    Art. 6
    Se vor intocmi Rapoarte operative si pentru seceta hidrologica.

    ANEXA 1i)
    la regulament

                      CONTINUTUL RAPORTULUI DE SINTEZA
privind apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale din judetul ........... perioada ................

    Art. 1
    Rapoartele de sinteza se intocmesc de catre Comitetele judetene pentru situatii de urgenta si se transmit Comitetului ministerial pentru situatii de urgenta, in termen de maxim 30 de zile de la producerea fenomenelor.
    Rapoartele de sinteza se intocmesc pe baza constatarilor efectuate la nivelul comitetelor locale de catre comisii numite de primari si validate de catre comisiile de specialitate pe domenii (constructii, agricol, drumuri, retele electrice, telefonice, edilitar-gospodaresti etc.), numite de prefecti. Din aceste comisii vor face parte si reprezentanti ai Administratiei Nationale "Apele Romane" (Sisteme de Gospodarire a Apelor sau Sisteme Hidrotehnice).
    Art. 2
    Raportul de sinteza va contine:
    1. evolutia fenomenelor hidrometeorologice in raport cu marimile caracteristice de aparare (cantitati de precipitatii cazute - precipitatii maxime inregistrate si precipitatii cumulate care au condus la inundatii, cursurile de apa pe care s-au produs, niveluri atinse in raport cu marimile caracteristice de aparare, debite maxime inregistrate, comparatia acestora cu debitele de calcul ale digurilor si cu debitele maxime istorice, viteze ale vantului, diametrul maxim al grindinei, grosimi maxime ale stratului de zapada etc.), precum si producerea si evolutia poluarii accidentale;
    2. organizarea si desfasurarea actiunilor operative de aparare (masuri preventive, masuri de interventie operativa, masuri de evacuare, forte si unitati care au actionat, functionarea fluxului informational de avertizare-alarmare a populatiei, functionarea fluxului informational cu tarile vecine);
    3. efectele fenomenelor hidrometeorologice, poluarilor accidentale - pagube fizic si valoric, cuprinse intr-un tabel intocmit dupa modelul de mai jos:

    Model:
 ______________________________________________________________________________
|Municipiul, orasul,|         Obiective afectate          | Cauzele afectarii  |
|comuna/localitati  |_____________________________________|                    |
|apartinatoare      |        fizic             | valoric  |                    |
|                   |                          |(mil. lei)|                    |
|___________________|__________________________|__________|____________________|
|Comuna .........   |- victime omenesti        |          |- revarsare rau,    |
|                   |- nr. case din care       |          |parau, vale         |
|                   |* distruse                |          |nepermanenta        |
|                   |* avariate                |          |(nominalizarea      |
|                   |- nr. anexe gospodaresti  |          |lui) ....           |
|                   |- nr. obiective           |          |- blocaje de        |
|                   |socio-economice           |          |gheturi,            |
|                   |(se mentioneaza scoala,   |          |- scurgeri de pe    |
|                   |gradinita, spitalul,      |          |versanti            |
|                   |biserica etc.)            |          |- baltiri, ape      |
|                   |- nr. poduri si podete    |          |interne etc.        |
|                   |- km DN                   |          |- evacuari din      |
|                   |- km DJ + DC              |          |lacuri de acumulare |
|                   |- km drum forestier       |          |- grindina, furtuna,|
|                   |- ha teren agricol        |          |caderi masive de    |
|                   |- km retele de alimentare |          |zapada, depuneri de |
|                   |cu apa                    |          |gheata si chiciura  |
|                   |- nr. fantani             |          |etc.                |
|                   |- animale moarte          |          |- rupere dig rau,   |
|                   |- nr. constructiilor      |          |avariere baraj etc. |
|                   |hidrotehnice              |          |- etc.              |
|                   |(nominalizare: dig, rau   |          |                    |
|                   |... reg. rau etc.         |          |                    |
|                   |detinator)                |          |                    |
|                   |- retele electrice        |          |                    |
|                   |- retele telefonice       |          |                    |
|___________________|__________________________|__________|____________________|
|TOTAL JUDET        |- victime omenesti        |          |Valoare (mil. lei)  |
|Nr. total          |-nr. case din care        |          |                    |
|localitati afectate|* distruse                |          |                    |
|                   |* avariate                |          |                    |
|                   |- nr. anexe gospodaresti  |          |                    |
|                   |- nr. obiective           |          |                    |
|                   |socio-economice           |          |                    |
|                   |- nr. poduri si podete    |          |                    |
|                   |- km DN                   |          |                    |
|                   |- km DJ + DC              |          |                    |
|                   |- km drum forestier       |          |                    |
|                   |- ha teren agricol        |          |                    |
|                   |- km retele de alimentare |          |                    |
|                   |cu apa                    |          |                    |
|                   |- nr. fantani             |          |                    |
|                   |- animale moarte          |          |                    |
|                   |- nr. constructiilor      |          |                    |
|                   |hidrotehnice              |          |                    |
|                   |- retele electrice        |          |                    |
|                   |- retele telefonice       |          |                    |
|___________________|__________________________|__________|____________________|

    Pierderile de vieti omenesti se vor mentiona nominal, cu specificarea imprejurarilor in care au survenit;
    4. comportarea lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor, modul in care s-a actionat in raport cu prevederile regulamentelor de exploatare, volume acumulate in lacuri de acumulare care au condus la atenuarea undei de viitura, modul de functionare al statiilor de pompare pentru desecare.
    La Raport se va anexa "Situatia constructiilor hidrotehnice afectate de viituri" dupa modelul de mai jos:

    Model:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea              | Valoare (mil. lei) | Propuneri de surse financiare  |
| constructiei/detinator |                    | pt. refacere                   |
|________________________|____________________|________________________________|
| ANAR ........          |                    | - buget de stat                |
| Primarii ....          |                    | - buget local                  |
| ANIF                   |                    | - surse proprii ale            |
|                        |                    | detinatorilor                  |
|________________________|____________________|________________________________|

    5. concluzii si aprecieri, cu propuneri de imbunatatire a activitatii de aparare si a sistemului informational decizional, a planurilor de aparare si a regulamentelor de exploatare, propuneri de lucrari noi cu rol de aparare impotriva inundatiilor, posibilitati de realizare a acestora (surse de finantare);
    6. raportul se semneaza de catre presedintele Comitetului judetean, seful Inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta si de catre seful Grupului de suport tehnic.

    ANEXA 2
    la regulament

                              NORMATIV-CADRU
de dotare cu materiale si mijloace de aparare operativa impotriva inundatiilor, gheturilor si combaterea efectelor poluarilor accidentale

    Art. 1
    Detinatorii de lucrari cu rol de aparare impotriva inundatiilor, comitetele locale si unitatile potential poluatoare isi constituie stocuri de materiale si mijloace de interventie operativa, in baza prezentului Normativ-cadru, numai din sortimentele si in cantitatile necesare in functie de amplasarea zonei, gradul de amenajare al acesteia, tipul de lucrari cu rol de aparare existente, specificul actiunilor operative de aparare, pe baza experientei anterioare.
    Art. 2
    Comitetele judetene pentru situatii de urgenta au obligatia de a verifica constituirea stocurilor de materiale si mijloace de aparare, conform prezentului normativ-cadru, de catre comitetele locale.
    Art. 3
    (1) Fondurile necesare pentru constituirea stocurilor de materiale si mijloacelor de aparare vor fi asigurate din bugetul de stat, din bugetele locale si din sursele proprii ale agentilor economici implicati in gestionarea situatiilor de urgenta.
    (2) Fondurile alocate de la bugetul de stat vor fi prevazute distinct in bugetele Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, iar cele alocate de la bugetele locale, in bugetele comunelor, oraselor si judetelor, dupa caz.
    Art. 4
    (1) Materialele si mijloacele de aparare se folosesc in actiuni operative de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si combaterea efectelor poluarilor accidentale, pentru interventii la lucrari cu rol de aparare, de limitare a pagubelor, precum si in actiuni de prevenire si pregatire pentru interventii (verificarea lucrarilor cu rol de aparare impotriva inundatiilor, a planurilor de aparare ale comitetelor locale si ale agentilor economici, precum si in desfasurarea exercitiilor de simulare pentru apararea impotriva inundatiilor si poluarilor accidentale).
    (2) Se pot folosi, de asemenea, in realizarea de catre detinatori/administratori a unor reparatii urgente ale lucrarilor cu rol de aparare impotriva inundatiilor pentru refacerea continuitatii liniilor de aparare, cu obligatia de a fi refacute in cel mai scurt timp.
    (3) Unele mijloace care presupun o continuitate in folosire pot deservi activitatea generala de intretinere a constructiilor cu rol de aparare impotriva inundatiilor. Acelasi regim au si mijloacele de calcul, masurare, transmisie si avertizare.
    Art. 5
    Stocurile cu materiale si mijloace de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale vor fi evidentiate distinct si depozitate separat in magazii corespunzator intretinute.
    Art. 6
    Materialele si mijloacele de aparare prevazute in normativ pot fi inlocuite si cu alte sortimente cu efecte similare, la interventiile operative, in caz de ape mari, gheturi si poluari accidentale.
    Art. 7
    Materialele si mijloacele de aparare pentru baraje, cuprinse in normativ, se refera in principal la barajele din pamant si anrocamente. Pentru celelalte baraje detinatorii acestora vor asigura dotari specifice, corespunzator necesitatilor de interventie care se vor prevedea in regulamentele de exploatare si in planurile de aparare.
    Art. 8
    Pentru calcularea necesarului de materiale si mijloace de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale in cuprinsul prezentului normativ sunt indicate lucrarile si cursurile de apa pe categorii, dupa cum urmeaza:
    D1 - diguri la Dunare si raurile principale;
    D2 - diguri la celelalte cursuri de apa;
    R1 - zone inundabile neindiguite la Dunare si raurile principale;
    R2 - zone inundabile neindiguite la celelalte cursuri de apa;
    BP - baraje din pamant;
    CH - alte constructii hidrotehnice, noduri hidrotehnice, prize etc;
    SH, SM - statii hidrologice si statii meteorologice.
    Art. 9
    Stabilirea raurilor si sectoarelor de rauri considerate principale, in sensul art. 8, precum si trecerea de la o categorie la alta se fac de catre Directiile de Ape din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane".
    Art. 10
    Materialele si mijloacele de aparare se prevad in planurile de aparare judetene, ale comitetelor municipale, orasenesti si comunale, ale sistemelor hidrotehnice.
    Art. 11
    Pentru zonele neamenajate de pe cursurile de apa si pentru constructiile hidrotehnice proprii, cu rol de aparare impotriva inundatiilor, materialele si mijloacele de aparare se asigura de catre comitetele locale si agentii economici, care au obligatia sa puna la dispozitie organelor tehnice, in afara de forta umana si materialele si mijloacele de interventie pe care le detin si care au fost inscrise in planurile de aparare.
    Art. 12
    Agentii economici care au obiective inundabile sau potential poluatori, precum si primarii municipiilor, oraselor si comunelor vor stabili in planurile de aparare modul de asigurare a materialelor si mijloacelor de interventie si locurile de depozitare.
    Art. 13
    Modul de stabilire a cantitatilor de materiale si mijloace de aparare este urmatorul:
    - cantitate/km lungime de dig sau lungime de cursuri de apa neamenajate, prin incadrarea intr-una din coloanele 3 - 6;
    - cantitati pe fiecare baraj sau alte constructii hidrotehnice, care necesita materiale de aparare;
    - la rubrica "Mentiuni speciale" se stabilesc unele materiale, mijloace de aparare si cantitati in functie de specificul de organizare, pe sisteme de gospodarire a apelor, pe sisteme hidrotehnice, echipe de interventie, statii meteorologice si hidrometrice.
    Art. 14
    Agentii economici care detin lucrari cu rol de aparare vor lua masuri pentru asigurarea rezervelor operative folosite in interventiile rapide la punctele critice, in special surse autonome de energie si iluminare, mijloace de interventie.
    Art. 15
    In cazul cursurilor de apa neamenajate se vor prevedea materiale si mijloace de aparare numai pentru zonele cu puncte critice, cel mai frecvent afectate de inundatii, tinandu-se seama de experienta anterioara.
    Art. 16
    Materialele si mijloacele de aparare aferente obiectivelor situate in zona de influenta a lucrarilor hidrotehnice, care atenueaza sau deviaza apele de viitura (acumulari sau derivatii de ape mari), se pot reduce, fata de prevederile normativului, in proportie de pana la 50%, cu conditia sa se mentina un grad de asigurare corespunzator.
    Art. 17
    Stocurile de materiale si mijloacele de aparare, precum si locurile de depozitare a acestora vor fi aprobate o data cu planurile de aparare impotriva inundatiilor ale obiectivelor inundabile.
    Art. 18
    Sistemele de alarmare, in caz de inundatii, prevazute in prezentul normativ, vor fi corelate cu sistemele de alarmare locale ale protectiei civile.
    Art. 19
    (1) Dupa expirarea perioadei normate de folosire si functionare a materialelor si mijloacelor de aparare, o comisie constituita prin decizia conducatorului unitatii care le detine va inventaria materialele, obiectele de inventar si fondurile fixe, va stabili starea tehnica si destinatia acestora (scoaterea din uz sau folosirea in continuare).
    (2) O parte din materialele lemnoase va fi folosita la constructii provizorii sau la acele lucrari de intretinere-reparatii care nu necesita materiale de calitate superioara sau va putea fi folosita in continuare ca stoc, pe o perioada determinata, stabilita de comisie.
    Art. 20
    Materialele si mijloacele de aparare folosite in actiuni de interventie operativa si care nu mai pot fi recuperate se inventariaza de catre o comisie constituita prin decizia conducatorului unitatii care le detine, se consemneaza intr-un proces-verbal ce va fi vizat de catre presedintele comitetului local pe teritoriul careia s-au desfasurat actiunile de interventie si, pe baza acestuia, se scad din stoc.

    NORMATIV-CADRU DE DOTARE CU MATERIALE SI MIJLOACE DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR, GHETURILOR SI COMBATEREA EFECTELOR POLUARILOR ACCIDENTALE

    Tipul zonelor de aparare:
    - D1 - diguri la Dunare si rauri principale;
    - D2 - diguri la celelalte cursuri de apa;
    - R1 - zone inundabile neindiguite la Dunare si rauri principale;
    - R2 - zone inundabile neindiguite la celelalte cursuri de apa;
    - BP - baraje de pamant;
    - CH - alte constructii hidrotehnice, baraje din beton, anrocamente, noduri hidrotehnice, prize etc.;
    - SH - statii hidrologice si hidrometrice;
    - T - Durata de functionare ori folosire.

 ______________________________________________________________________________
|Nr |DENUMIREA    |UM | D1 | D2 | R1 | R2 |  PB | CH  |SH |  T  |   MENTIUNI   |
|crt|MATERIALELOR |   |(km)|(km)|(km)|(km)|(buc)|(buc)|   |(ani)|   SPECIALE   |
|   |SI           |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |MIJLOACELOR  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |DE           |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |INTERVENTIE  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|    CAP. A. MATERIALE DE APARARE                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 1 |Snopi de     |buc| 75 | 50 | 15 | 10 | 50- | 50- | - |   1 |pentru zone   |
|   |fascine      |   |    |    |    |    | 100 | 100 |   |     |fara protectie|
|   |0 - 30 cm,   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |forestiera    |
|   |L = 3 - 4 m  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cantitatile   |
|   |(stocul de   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |se pot majora |
|   |fascine daca |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cu 25%        |
|   |nu a fost    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |folosit in   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |actiuni de   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |aparare se va|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |reinnoi minim|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |1/3 din      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |fiecare an)  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
| 2 |Pari din lemn|buc|150-|100-| 30 | 10 |100- |100- | - |  10 |idem pct. 1   |
|   |rotund c.r.  |   |300 |300 |    |    |300  |300  |   |     |              |
|   |esenta tare  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |D 8 - 12 cm; |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |L = 1 - 3 m  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
| 3 |Piloti din   |buc| 50 | 20 |  - |  - |  4  |  2  | - |  10 |              |
|   |lemn rotund  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |c.r. esenta  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |tare         |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |D 12-20 cm   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |cu cerc de   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |otel lat 30/3|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |mm (pentru   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |D1, D2:      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |L = 3,6 ml,  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |R1, R2,      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |L = 2 - 4 ml)|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
| 4 |Scanduri de  |mc |0,5 |0,2 | -  | -  | 0,5 |  -  |   |   8 |pentru zone   |
|   |2,5 cm,      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |fara perdele  |
|   |L = 4 ml,    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de protectie  |
|   |(cherestea   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |clasele      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |4 - 5) -     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |0,0275       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |mc/buc.      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
| 5 |Dulapi +     |mc |0,5 |0,3 |0,2 |0,2 | 1   | 0,5 |   |   6 |              |
|   |palplanse    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |(5 cm,       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |l-20-25 cm)  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
| 6 |Cozi de lemn |buc|    |    |    |    |     |     |   |2 - 4|20% din       |
|   |pentru unelte|   |    |    |    |    |     |     |   |     |numarul       |
|   |(rezerva)    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |uneltelor cu  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cozi prevazute|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |in normativ   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
| 7 |Profile      |kg | 20 | 10 | -  | -  | 30  | 10  |   |  15 |              |
|   |metalice     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |usoare       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
| 8 |Scoabe din   |buc| 50 | 20 | -  | -  | 20  |  2  |   |  15 |              |
|   |otel rotund  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |(D 18 - 20   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |cm)          |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
| 9 |Cuie cu      |kg | 10 |  5 |  - |  - |  20 |  3  |   |   8 |              |
|   |lungimi      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |diferite     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |(2 - 20) cm  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|10 |Sarma neagra |kg | 15 |  8 |  9 |  2 | 10  | 10  |   |   8 |              |
|   |D 2 - 4 mm   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|11 |Plasa sarma  |kg | 80 | 60 |  - | -  | 80  | 20  |   |   8 |              |
|   |(zincata sau |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |neagra)      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |D 2-3 mm     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|12 |Saci de      |buc|200 |120 | 10 | 10 | 200 | 100 |   |   8 |0,5 ml sfoara |
|   |50/80 cm     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |pentru sac    |
|   |pentru pamant|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |din canepa,  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |iuta,        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |polietilena  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |si sfoara    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |legat saci   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|13 |Funii subtiri|kg |  2 |  2 |0,2 | 0,1|  50 |   2 |   |   8 |              |
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |asigurarea   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |oamenilor si |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |uneltelor    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |D 15 - 10 mm |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|14 |Piatra bruta |mc |  5 |  3 |  5 |  3 |   5 |   5 |   |  40 |numai unde    |
|   |(blocuri de  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |este nevoie   |
|   |15 - 30 cm), |   |    |    |    |    |     |     |   |     |(zone de      |
|   |blocuri      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |eroziuni de   |
|   |beton, piatra|   |    |    |    |    |     |     |   |     |mal,          |
|   |200 - 1000   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |consolidari de|
|   |kg/buc.      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |diguri etc.)  |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|15 |Pietris      |mc |  5 |  3 |  - |  - |  -  |  -  |   |  20 |pentru zone cu|
|   |sortat       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |grifoane      |
|   |(D 7 - 15 mm)|   |    |    |    |    |     |     |   |     |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|16 |Folii de     |kg |2,5 |  - | -  |  - |  80 |  -  |   |   4 |- pentru      |
|   |polietilena  |mp | -  | 20 |    |    |  -  |     |   |     |zonele expuse |
|   |(cantitatea  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |fara perdele  |
|   |de folie     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de protectie  |
|   |rezultata din|   |    |    |    |    |     |     |   |     |- pentru zone |
|   |aplicarea    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cu perdele 50%|
|   |normativului |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |se va        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |aproviziona  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |esalonat,    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |cate 1/5 din |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |necesar)     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|17 |Geotextil    |mp |100 | 60 | -  | -  |  -  |  -  |   |  10 |pentru zone cu|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |grifoane cat  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |este necesar  |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|    CAP. B. CARBURANTI SI LUBRIFIANTI                                         |
|______________________________________________________________________________|
|18 |Motorina,    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Se asigura un |
|   |benzina,     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |stoc minim    |
|   |lubrifianti, |   |    |    |    |    |     |     |   |     |pentru        |
|   |ulei         |   |    |    |    |    |     |     |   |     |functionarea  |
|   |hidraulic,   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |utilajelor de |
|   |combustibil  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie,  |
|   |de tip "P" si|   |    |    |    |    |     |     |   |     |statiilor de  |
|   |aditivi      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |pompare si    |
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |grupurilor de |
|   |motorina     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |iluminat timp |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de 48 de ore. |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Uleiul        |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidraulic     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |intr-o        |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cantitate     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |egala cu      |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |capacitatea   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |instalatiei   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidraulice.   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Se asigura    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |stocul pentru |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |autoturismele |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de teren      |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |folosite in   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |actiuni       |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |operative de  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |aparare,      |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |precum si     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |pentru        |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |verificarea   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |in teren a    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |constructiilor|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnice  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cu rol de     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |aparare       |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |impotriva     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |inundatiilor  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |si exercitii  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de simulare.  |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|    CAP. C. MIJLOACE DE INTERVENTIE                                           |
|______________________________________________________________________________|
|19 |Lanterne     |buc|  4 |0,2 |  1 |0,2 |   4 |   4 | 1 |   8 |3 - 4 felinare|
|   |tubulare     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sau faclii pe |
|   |mari,        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton        |
|   |lanterne cu  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |acumulatori  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |reincarcabili|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |si alte      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |mijloace de  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |iluminat     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |mobile cu    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |accesorii de |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |rezerva      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |(incarcator  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |acumulatori, |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |baterii de   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |rezerva,     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |becuri,      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |felinare,    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |faclii)      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|20 |Bidoane de   |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |un bidon/     |
|   |10 - 20 l    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton        |
|   |pentru petrol|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|21 |Petrol       | l |    |    |    |    |     |     |   |   1 |3 litri/      |
|   |lampant      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |felinar       |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|22 |Cazmale si   |buc|  4 |  4 |  1 |  1 |  10 |   4 |   | 2-4 |50% cazmale   |
|   |lopeti cu    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |  20 buc.     |
|   |cozi         |   |    |    |    |    |     |     |   |     |  pentru      |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |  fiecare     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |  canton;     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |50% lopeti    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |  20 buc./    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |  formatie    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |  interventie |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|23 |Tarnacoape si|buc|  1 |  1 |0,2 |0,2 |  10 |   2 | - | 2-4 |50% tarnacoape|
|   |sape cu cozi |   |    |    |    |    |     |     |   |     |50% sape      |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|24 |Furci de fier|buc|  1 |0,5 |0,25|0,25|   2 |   2 |   | 2-4 |idem          |
|   |sau cangi de |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |fier cu cozi |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|25 |Roabe        |buc|  2 |  1 |  - |  - |   4 |   1 |   | 2-4 |idem 2        |
|   |metalice cu  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |roti pe      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |pneuri sau   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |targi de lemn|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|26 |Maiuri pentru|buc|  2 |0,5 |  1 |  1 |   4 |   2 |   | 2-4 |2 buc./sistem |
|   |compactat    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|   |pamant (din  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |(placi        |
|   |lemn sau     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |vibratoare)   |
|   |metal);      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |maiuri pentru|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |batut pari   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|27 |Berbeci de   |buc|0,5 |0,4 |0,2 |  - |   2 |   1 |   | 2-4 |5 buc./       |
|   |mana in      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |greutate de  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|   |pana la 50 kg|   |    |    |    |    |     |     |   |     |5 buc./sistem |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|28 |Ciocane      |buc|0,5 |0,5 |  - |  - |   3 |   3 |   | 2-4 |5 buc./sistem |
|   |diferite     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|29 |Cleste de    |buc|0,1 |0,1 |  - |  - |   1 |   1 |   | 2-4 |              |
|   |cuie         |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |combinat,    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |patent       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |izolant      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|30 |Barde pentru |buc|0,5 |0,2 |0,2 |0,2 |   1 |   1 | - | 2-4 |              |
|   |cioplit si   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |topoare      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|31 |Sfredele de  |buc|0,3 |0,2 |  - |  - | 0,3 | 0,3 |   | 2-4 |              |
|   |lemn diferite|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|32 |Pile diferite|buc|0,4 |0,3 | 0,1|  1 |   1 |     |   | 2-4 |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|33 |Fierastraie  |buc|0,1 |0,1 | 0,1|  - |   1 |   1 |   | 2-4 |              |
|   |de mana,     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |foarfece de  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |taiat plasa  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|34 |Fierastraie  |buc| x  |  x |  x |  x |  -  |  -  | 2 | 2-3 |2 bucati pe   |
|   |mecanice     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |(drujbe)     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie/  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |zona cu       |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |vegetatie     |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|35 |Cutitoaie    |buc|0,4 |0,2 |0,2 |0,2 |   1 |   1 |   |  10 |50% cutitoaie |
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |50% dalti     |
|   |cioplit;     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |pentru lemn   |
|   |dalti pentru |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |lemn         |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|36 |Galeti pentru|buc|0,2 |0,2 |0,2 |0,2 |   2 |   2 | 1 |   8 |5 cani pentru |
|   |apa sau      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |o galeata sau |
|   |bidoane din  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |bidon         |
|   |plastic si   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |cani de apa  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|37 |Marmite      |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |4/sistem,     |
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |numai unde    |
|   |transport    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |este cazul    |
|   |hrana        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|38 |Butoaie de   |buc|  4 | 4  | -  | -  |   5 |   2 |   |   8 |6 pe sistem   |
|   |tabla        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|   |100 - 200 l  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |utilaje de   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |interventie  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|39 |Sonete de    |buc|  x |  x | x  |  - |   1 |   1 |   | 6-10|x) 2 pana la  |
|   |mana sau     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |4 buc. pe     |
|   |mecanice     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sistem        |
|   |(L = 6 m cu  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|   |berbec de    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |(in functie de|
|   |100 - 150 kg)|   |    |    |    |    |     |     |   |     |nivelul de    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |organizare al |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sistemului)   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|40 |Barci de lemn|buc|  x | x  | x  |  - |   1 |   1 | 1 |  12 |x) una bucata/|
|   |metalice,    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton        |
|   |fibra de     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |(functie de   |
|   |sticla sau   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |nivelul de    |
|   |pneumatice cu|   |    |    |    |    |     |     |   |     |organizare a  |
|   |rame, barci  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sistemului:   |
|   |cu motor     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |30% din       |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |numarul de    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |barci se pot  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |dota cu       |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |motoare de    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |barca)        |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|41 |Salupe       |buc| x  | -  |  - |  - |  -  |  -  |   |  20 |x) una/sistem |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic cu|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |lac de        |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |acumulare     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |una/unitatea  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |care are in   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |exploatare    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |diguri la     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Dunare        |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |o salupa      |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |rapida pentru |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |unitatea de   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |gospodarire a |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |apelor care   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |administreaza |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |lucrari       |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cu rol de     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |aparare       |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |impotriva     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |inundatiilor  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |din Delta     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Dunarii       |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|42 |Bacuri       |buc| x  |  - |  - |  - |  -  |  -  |   |  20 |x) unul la    |
|   |dormitor     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |fiecare sistem|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic:  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |2 la fiecare  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |unitate care  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |are in        |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |exploatare    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |diguri la     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Dunare        |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|43 |Autoturisme  |buc| x  |  x |  x |  x |  -  |  -  |   |   6 |x) 1/sistem   |
|   |de teren cu  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic,  |
|   |doua         |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/formatie de |
|   |diferentiale |   |    |    |    |    |     |     |   |     |lucru,        |
|   |dotate cu    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/Sistem de   |
|   |statii       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodarire a |
|   |emisie-      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Apelor        |
|   |receptie fixe|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|44 |Vagoane      |buc| x  |  x |  x |  x |  x  |  x  |   |   6 |x) 1/fiecare  |
|   |dormitor     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |echipate cu  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|   |utilitati    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sau cort;     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |4 calorifere/ |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |vagon dormitor|
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|45 |Bormasina    |buc| x  |  x |  - |  - |   1 |  -  |   |  10 |x) 4/sistem   |
|   |electrica    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|   |portabila;   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |polizor      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |electric     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |portabil     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|46 |Frigidere    |buc| x  |  x |  - |  - |  -  |   - |   | 4-6 |x) 1/canton de|
|   |240 l        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |exploatare de |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |la diguri si  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |baraje        |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |x) 1/sediu    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |lucru         |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|47 |Containere   |buc| x  |  x |  - |  - |  -  |   - |   |  10 |x) 1 pentru   |
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |fiecare       |
|   |materiale si |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie      |
|   |echipamente  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |de protectie,|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |cazarmament, |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |alimente     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |nealterabile |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|48 |Costum       |buc| x  |  x |  - |  - |   1 |   - |   |   8 |x) 1-2        |
|   |scafandru    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |pentru fiecare|
|   |autonom      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sistem        |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|49 |Capre taluz  |buc| x  |  x |  - |  - |  -  |   - |   |   8 |x) 1/canton la|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Dunare        |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/baraj       |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|50 |Binoclu      |buc| x  |  x |  - |  - |   1 |   - |   |  20 |x) 1/formatie |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de interventie|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/sistem      |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|51 |Aparat foto  |buc| x  |  x |  - |  - |  -  |   - |   |  15 |x) 1/sistem   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/formatie    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de lucru,     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |2/directie de |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |ape           |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|52 |Rezervor     |buc| x  |  x |  - |  - |   1 |   - |   |   8 |x) 1/canton   |
|   |combustibil  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/sistem      |
|   |de 10 t      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic,  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/Sistem de   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodarire a |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Apelor        |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|53 |Camera video,|buc| -  |  - |  - |  - |  -  |  -  |   |  15 |1 pentru      |
|   |aparat video |   |    |    |    |    |     |     |   |     |fiecare Sistem|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/sistem      |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|    CAP. D. MIJLOACE DE CALCUL, MASURARE, TRANSMISIE SI AVERTIZARE            |
|______________________________________________________________________________|
|54 |Radio-       |buc| x  |  x |  x |  x |  2  |   1 | 1 | 3-5 |x) 1 buc. RTF |
|   |telefoane    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |fix/canton    |
|   |fixe,        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 buc. RTF    |
|   |portabile cu |   |    |    |    |    |     |     |   |     |portabil/la   |
|   |acumulatori, |   |    |    |    |    |     |     |   |     |5 km D1, D2 si|
|   |modem-uri,   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |2 buc./baraj  |
|   |radio,       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 buc. RTF    |
|   |acumulatori  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |portabil/sef  |
|   |si piese de  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie      |
|   |schimb       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 buc. RTF    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |portabil/sef  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sistem        |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 buc. RTF    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |portabil/     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|55 |Telefoane    |buc| x  |  x |  x |  x |  x  |   x | x | 3-5 |x) 1/sef      |
|   |mobile       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie,     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sef sistem    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/canton      |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |exploatare    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/statie      |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrometrica  |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|56 |Sirene,      |buc|    |    |    |    |     |     |   |  10 |- in          |
|   |difuzoare    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |localitati si |
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |la obiective  |
|   |alarma,      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |importante    |
|   |inclusiv     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |situate in    |
|   |materiale    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |aval de       |
|   |necesare     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |acumulari     |
|   |montarii     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |- 2/baraj     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |- autovehicule|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |dotate cu     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sirene        |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |2/Sistem de   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodarire a |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Apelor        |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/sistem      |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|57 |Echipamente  |   |    |    |    |    |     |     |   | 3-5 |- un set      |
|   |de prelucrare|   |    |    |    |    |     |     |   |     |pentru        |
|   |si           |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Comitetul     |
|   |transmitere  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |ministerial   |
|   |automata a   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |- un set      |
|   |datelor      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |pentru fiecare|
|   |(micro-      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Directie de   |
|   |calculator   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Ape, unitate  |
|   |PC, modem,   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |ANIF,         |
|   |telefax)     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |HIDRO-        |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |ELECTRICA,    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Sistem de     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodarire a |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Apelor, sistem|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic,  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |lucru         |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |- un fax/baraj|
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|58 |Pluviometre  |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |6 - 8         |
|   |si nivelmetre|   |    |    |    |    |     |     |   |     |pluviometre/  |
|   |de avertizare|   |    |    |    |    |     |     |   |     |sistem        |
|   |automata     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |6 - 8         |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |nivelmetre/   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sistem        |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 pluviometru/|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |comitet local |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|59 |Moristi      |buc|    |    |    |    |     |     | 5 |   8 |              |
|   |hidrometrice |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |cu tija      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|60 |Teodolit     |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |1 buc./sistem |
|   |electrooptic |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|   |Statie GPS   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 buc./Sistem |
|   |(precizie    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |1 - 10 cm)   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|   |Statie totala|   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 buc./Sistem |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|61 |Nivela       |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |1 buc./       |
|   |NI - 007 cu  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |trusa        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |lucru         |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|62 |Ruleta       |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |2 buc./sistem |
|   |20 - 50 m    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |2 buc./       |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|63 |Set mira +   |buc|    |    |    |    |     |     | 1 |   8 |1 buc./       |
|   |placute      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |lucru         |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 buc./sistem |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|64 |Sistem       |buc|    |    |    |    |     |     |   |   5 |1 buc./       |
|   |dedicat de   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Sistem de     |
|   |transmisie   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodarire a |
|   |prin dial-up |   |    |    |    |    |     |     |   |     |apelor        |
|   |(computer +  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |modem + linie|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |telefonica   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|    CAP. E. MIJLOACE FIXE DIVERSE                                             |
|______________________________________________________________________________|
|65 |Grupuri      |buc|  x |  x |  x |  x |  1  |  1  |   |   8 |x) 1/sistem   |
|   |electrogene  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|   |cu anexe     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/formatie    |
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de interventie|
|   |iluminat     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/Sistem de   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodarire a |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Apelor        |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/canton de   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |exploatare    |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|66 |Reflectoare  |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |x) 1/sistem   |
|   |(faruri,     |ml |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|   |cablu izolant|buc|    |    |    |    |     |     |   |     |1/formatie    |
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de interventie|
|   |reteaua de   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/Sistem de   |
|   |reflectoare);|   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodarire a |
|   |- cablu      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Apelor        |
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/canton de   |
|   |iluminat,    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |exploatare    |
|   |- izolator   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |prinderea    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |cablului,    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |fasunguri,   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |intrerupa-   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |toare,       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |becuri etc.  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|67 |Agregate     |buc|  x |  x |  x | x  |  1  |  1  |   |  10 |- cate 4 buc. |
|   |pentru sudura|   |    |    |    |    |     |     |   |     |de grup       |
|   |electrica sau|   |    |    |    |    |     |     |   |     |electrogen +  |
|   |oxi-         |   |    |    |    |    |     |     |   |     |2 buc. de     |
|   |acetilenica  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |rezerva/      |
|   |si materiale |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |de sudura,   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|   |truse        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |- cate 100 ml |
|   |aferente     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de grup       |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |electrogen    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |- cate 200    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |buc. de       |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |fiecare grup  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |electrogen    |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|68 |Motopompe cu |buc| x  |  x |  x | x  |  1  |  -  |   |   8 |x) 1/sistem   |
|   |anexe si     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|   |150 ml       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1/formatie de |
|   |conducta sau |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|   |furtun       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |2/Sistem de   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodarire a |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Apelor        |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|69 |Pompe        |buc|  x |  x |  x | x  |  1  |  1  |   |   8 |x) 2/formatie |
|   |submersibile |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de interventie|
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |epuismente   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|70 |Motocositori |buc|  x |  x |  x | x  |  2  |  x  | x |  6 -|x) 2 - 4 buc./|
|   |(multi-      |   |    |    |    |    |     |     |   | 10  |sistem        |
|   |functionale  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |2 buc./       |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |lucru         |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|71 |Utilaje      |buc|  x |  x |  x | x  |  x  |  x  | x |4 - 8|x) 1 buc.     |
|   |terasiere    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |buldozer/     |
|   |(buldozer,   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |excavator) cu|   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie  |
|   |piese de     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 buc.        |
|   |schimb       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |excavator/    |
|   |aferente     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|72 |Tractor      |buc|  x |  x |  x | x  |  x  |  x  | x |4 - 8|x) 1 buc./    |
|   |articulat    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Sistem de     |
|   |forestier    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodarire a |
|   |(TAF) pentru |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Apelor        |
|   |tractarea    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |plutitorilor |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |aferente     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |mari + cablu |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |flexibil     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|73 |Auto-        |buc|    |    |    |    |     |     |   |4 - 6|x) 1 buc./    |
|   |basculanta   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|   |transport    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |materiale de |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |interventie  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|    CAP. F. ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, SIGURANTA SI CAZARMAMENT                |
|______________________________________________________________________________|
|74 |Cizme de     |per|  x |  x |  - | -  |  5  |  5  | 2 |   2 |x) 20 perechi/|
|   |cauciuc      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |scurte si    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|   |lungi        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|75 |Mantale de   |buc|  x |  x |  - | -  |  5  |  5  | 2 |   3 |x) 20 perechi/|
|   |ploaie cu    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |glugi        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|76 |Salopete din |buc|  x |  x |  - | -  |  8  |  8  | 2 |   3 |x) 20 buc./   |
|   |doc sau      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |impermeabile.|   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|   |Costume      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |10 buc./sistem|
|   |vatuite      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|77 |Pufoaice sau |buc|  x |  x |  - | -  |  2  |  2  | 2 |  10 |x) 12 buc./   |
|   |scurte       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |imblanite    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |20 - 30       |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |buc./sistem   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |50% salopete  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |50% costume   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |vatuite       |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|78 |Caciuli de   |buc|  x |  x |  - |  - |     |     |   |  10 |x) 20 buc./   |
|   |blana sau    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |vatuite      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |20 buc./sistem|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|79 |Manusi de    |buc|  x |  x |  - |  - |     |     |   |   4 |20 pe         |
|   |protectie    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|80 |Centuri,     |buc| x  |  x |  - | -  |  5  |  5  | 1 |   2 |20 pe         |
|   |veste si     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |colaci de    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|   |salvare      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|81 |Pieptare     |buc| x  |  x |  - | -  |  -  |  -  |   |  15 |x) 20 pentru  |
|   |avertizoare  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |fiecare       |
|   |(reflectori- |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |zante)       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|82 |Casca de     |buc| x  |  x |  x | x  |  x  |  x  | x |   x |x) 20 buc./   |
|   |protectie    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |(reflectori- |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|   |zante)       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|83 |Bocanci      |buc| x  |  x |  x | x  |  x  |  x  | x |   x |x) 20 buc./   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|84 |Paturi de    |buc| x  |  x |  - | -  |     |     |   |  15 |x) 20 pentru  |
|   |fier, lemn   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |fiecare       |
|   |sau pliante  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |echipate cu  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|   |saltele,     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |perne si     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |2 seturi de  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |paturi si    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |lenjerie/pat |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|85 |Dulap        |buc|  x |  x |  - | -  |  -  |  -  |   |  15 |- se          |
|   |cazarmament  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |calculeaza in |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |functie de    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |spatiile de   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |dormit din    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cantoane si   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |din alte      |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |spatii        |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |gospodaresti  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |folosite in   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |timpul        |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |actiunilor    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de aparare    |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|86 |Bucatarie    |buc|    |    |    |    |     |     |   |  15 |x) 2 buc./    |
|   |mobila       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton, 2     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |buc./sistem   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic,  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |2 buc./       |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |formatie de   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|87 |Filtru rapid |buc|    |    |    |    |     |     |   |  10 |- 1 buc./     |
|   |pentru apa   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton de     |
|   |potabila     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |exploatare    |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|88 |Aragaz cu    |buc|    |    |    |    |     |     |   |  10 |- 1 buc./     |
|   |butelie,     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton + set  |
|   |vesela,      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |vesela 12     |
|   |tacamuri     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |persoane      |
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |- 1 buc./     |
|   |bucatarie    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sistem        |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|89 |Corturi      |buc| x  |  x |  - | -  |  1  |  -  |   |  10 |- se prevad   |
|   |impermeabile |   |    |    |    |    |     |     |   |     |la cantoane   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |daca este     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cazul         |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|90 |Aparat       |buc| x  |  x |  - | -  |  -  |  -  |   |4 - 6|x) 1 radio +  |
|   |radio + TV   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 TV/canton   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 radio +     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 TV/formatie |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de lucru      |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 radio +     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 TV/sistem   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|91 |Boiler       |buc| x  |  x |  - |  - |  -  |  -  |   |4 - 6|x) 1/canton   |
|   |electric     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 - 2/sistem  |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |hidrotehnic   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|92 |Trusa        |buc| x  |  x |  - |  - |  -  |  -  |   |   1 |x) 1/canton   |
|   |medicala de  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |prim ajutor  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|  CAP. G. MATERIALE CONSUMABILE PENTRU IGIENA SI CONSERVAREA MATERIALELOR     |
|______________________________________________________________________________|
|93 |Sapun si     |kg | x  |  x |  - |  - |  -  |  x  | x |   1 |x) 20 kg      |
|   |detergenti   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |detergenti/   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton,       |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |statie/an     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |x) 10 kg      |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |sapun/canton, |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |statie/an     |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|94 |Materiale    |kg | x  |  x |  - |  - |  x  |  x  | x |   1 |x) 5 kg var/  |
|   |dezinfectante|   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton,       |
|   |(var si      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |statie/an     |
|   |cloramina)   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |x) 5 kg       |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cloramina/    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton,       |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |statie/an     |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|95 |Pudra talc,  |kg | x  |  x |  - |  - |  x  |  x  | - |   1 |x) 5 kg/      |
|   |naftalina    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton/an     |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|96 |Otrava de    |kg | x  |  x |  - |  - |  x  |  x  | - |   1 |x) 3 kg/      |
|   |soareci      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |canton/an     |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|    CAP. H. MATERIALE SI MIJLOACE PENTRU INTERVENTIE LA GHETURI               |
|______________________________________________________________________________|
|97 |Prajini din  |buc| x  |  x |  x |  x |  x  |  x  | x |   8 |x) 5 la o     |
|   |lemn de      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |echipa de     |
|   |esenta tare  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |dirijarea    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |sloiurilor   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|98 |Scanduri de  |buc| x  |  x |  x |  x |  x  |  x  | x |   8 |x) 5 la o     |
|   |rasinoase    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |echipa de     |
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|   |asigurarea   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |oamenilor    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |(3 - 4 cm    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |grosime,     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |20 cm latime,|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |4 - 5 cm     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |lungime)     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|99 |Rangi de fier|buc| x  |  x |  x |  x |  x  |  x  | x |  15 |x) 2 la o     |
|   |2 - 4 m      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |echipa de     |
|   |lungime      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|100|Fierastraie  |buc| x  |  x |  x |  x |  x  |  x  | x |  10 |x) 5 la o     |
|   |pentru gheata|   |    |    |    |    |     |     |   |     |echipa de     |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
| CAP. I. MATERIALE SI MIJLOACE DE INTERVENTIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR     |
| POLUARILOR ACCIDENTALE                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|101|Truse        |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |1 buc./Sistem |
|   |profesionale |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|   |interventii  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |pe rauri     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|102|Truse        |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |1 buc./Sistem |
|   |profesionale |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|   |interventii  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |pe lacuri    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|103|Trusa pentru |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |1 buc./Sistem |
|   |determinarea |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |rapida a     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|   |tipului de   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |substanta    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |poluatoare   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|104|Sistem de    |buc|    |    |    |    |     |     |   |   5 |3 buc./Sistem |
|   |ancorare     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |baraj        |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|   |plutitor pe  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |maluri       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|105|Sistem tip   |buc|    |    |    |    |     |     |   |   5 |1 buc./Sistem |
|   |funicular    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |mobil pentru |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|   |pozitionarea |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |barajului    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |plutitor     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|106|Barci        |buc|    |    |    |    |     |     |   |  12 |2 buc./Sistem |
|   |pneumatice   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|107|Grup         |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |1 buc./Sistem |
|   |electrogen   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |portabil     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|108|Compresor    |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |1 buc./Sistem |
|   |portabil     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|109|Sistem de    |buc|    |    |    |    |     |     |   |  15 |2 buc./Sistem |
|   |vedere pe    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |timp de      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|   |noapte       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|110|Binoclu      |buc|    |    |    |    |     |     |   |  20 |2 buc./Sistem |
|   |infrarosii   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|111|Reflectoare  |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |4 buc./Sistem |
|   |portabile    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|112|Electropompe |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |2 buc./Sistem |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|113|Baraje       |buc|    |    |    |    |     |     |   |   2 |5 baraje x    |
|   |absorbante   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |latimea max. a|
|   |plutitoare   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |cursului de   |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |apa           |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |1 baraj de    |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |500 m/Directie|
|                 |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Ape (pentru|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |poluari       |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |marine)       |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|114|Panza        |buc|    |    |    |    |     |     |   |   2 |300           |
|   |hessiana     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |ml/formatie de|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|115|Baloti paie  |buc|    |    |    |    |     |     |   |     |50            |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |buc./formatie |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de interventie|
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|116|Funie        |ml |    |    |    |    |     |     |   |   8 |150           |
|   |sintetica    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |ml/formatie de|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |interventie   |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|117|Pari de lemn |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |100           |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |buc./formatie |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de interventie|
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|118|Cangi PSI    |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |5             |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |buc./formatie |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de interventie|
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|119|Recipiente   |buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |5             |
|   |PVC 200 litri|   |    |    |    |    |     |     |   |     |buc./formatie |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de lucru      |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|120|Masti de gaze|buc|    |    |    |    |     |     |   |   8 |2             |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |buc./formatie |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|121|Materiale    |kg |  - |  - |  - |  - | 200 | 100 |500|   2 |              |
|   |absorbante   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |tip          |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |spill-sorb   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|122|Saci cu      |kg |  - |  - |  - |  - | 200 | 100 |500|   2 |              |
|   |absorbant    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |HEGSORB      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|123|Saci cu      |kg |  - |  - |  - |  - | 100 |  50 |200|   2 |              |
|   |absorbant    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |HEGACID      |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|124|Materiale    |kg |  - |  - |  - |  - |  50 |  50 | 50|   1 |              |
|   |absorbante   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |ECO seria 200|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|125|Materiale    |kg |  - |  - |  - |  - |  50 |  50 | 50|   1 |              |
|   |absorbante   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |ECO seria 300|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|126|Materiale    |kg |  - |  - |  - |  - |  50 |  50 | 50|   1 |              |
|   |absorbante   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |ECO seria 400|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|127|Skimer pentru|buc|    |    |    |    |     |     |   |   5 |2 buc./Sistem |
|   |separare     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |hidrocarburi |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|128|Tanc (ponton)|buc|    |    |    |    |     |     |   |   5 |2 buc./Sistem |
|   |plutitor     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |pentru       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|   |colectare    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |poluanti     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|129|Perne        |buc| -  |  - | 20 | 10 | 20  |  10 | - |   2 |50 buc./Sistem|
|   |absorbante,  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |rulouri,     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|   |cilindri     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |absorbanti   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|130|Vidanje      |buc|    |    |    |    |     |     |   |  10 |2 buc./Sistem |
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|131|Materiale    |to |    |    |    |    |     |     |   |   2 |0,5 t/Sistem  |
|   |filtrante    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |             |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|132|Recipienti de|buc|    |    |    |    |     |     |   | 4-6 |20 buc./      |
|   |1 - 5 litri  |   |    |    |    |    |     |     |   |     |laborator     |
|   |pentru probe |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Sistem de     |
|   |de apa si    |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Gospodarire a |
|   |material     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |Apelor        |
|   |biologic     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|133|Sistem       |buc|    |    |    |    |     |     |   |8-12 |1 buc./Sistem |
|   |portabil     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |TRAWAS pentru|   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|   |efectuarea   |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |determinari- |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |lor biologice|   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|
|134|Sistem de    |buc|    |    |    |    |     |     |   |6-10 |1 buc./Sistem |
|   |filtrare     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |de Gospodarire|
|   |rapid cu     |   |    |    |    |    |     |     |   |     |a Apelor      |
|   |pompe de vid |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|   |manual       |   |    |    |    |    |     |     |   |     |              |
|___|_____________|___|____|____|____|____|_____|_____|___|_____|______________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 420/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 420 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 420/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu