Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.4017 din 10.12.2015

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 23 decembrie 2015SmartCity1

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. X alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative,ministrul finanţelor publice şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul fondurilor europene, Carmen Aura Răducu ANEXĂNORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normativeArticolul 1(1) Dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană, aferentă programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, se face venit la bugetul de stat, în contul 20.A.31.09.00 „Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră", codificat cu codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, cu excepţia ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Transport.(2) Dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană, aferentă Programului operaţional sectorial Transport, se face venit la bugetul de stat, în contul 20.A.31.09.00 „Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră", astfel:a)pe codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Transport, pentru cofinanţarea proiectelor finanţate din axa prioritară de asistenţă tehnică; b)pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor, pentru cofinanţarea proiectelor ai căror beneficiari sunt cei prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;c)pe codul de identificare fiscală 8609468 al Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru cofinanţarea proiectelor altor categorii de beneficiari decât cei prevăzuţi la lit. b). Articolul 2Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c) solicită Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite, în baza copiei extrasului contului de venituri bugetare deschis la Trezoreria Statului în care sunt reflectate sumele virate la bugetul de stat. Articolul 3(1) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza solicitărilor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management şi a ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c), însoţite de copia extrasului de cont prevăzut la art. 2, introduce modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora.(2) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează:a)la partea de venituri ale bugetului de stat vor fi prevăzute la capitolul 31.01 „Venituri din dobânzi", la o poziţie distinctă, respectiv subcapitolul 31.01.09 „Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră"; b)la partea de cheltuieli, în bugetul ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management care utilizează mecanismul plăţii indirecte şi în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, vor fi prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", la articolul 56.45 „Transferuri din sume din dobânzi destinate cofinanţării programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră"; c)la ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Transport, precum şi la Ministerul Transporturilor, la partea de cheltuieli se vor reflecta la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", la poziţia de clasificaţie 56.XX.06, unde XX reprezintă articolul bugetar conform clasificaţiei bugetare, la care se adaugă alineatul 06 „Cheltuieli din sume din dobânzi destinate cofinanţării programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013". Articolul 4Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c) pot deschide şi utiliza creditele bugetare suplimentate conform art. 3 numai pentru destinaţiile aprobate conform art. X alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative.Articolul 5(1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c), până la data de 23 decembrie a fiecărui an, pot solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea creditelor bugetare aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", la articolul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b), respectiv alineatul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. c).(2) Ministerul Finanţelor Publice aprobă solicitarea menţionată la alin. (1), formulată de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi de ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c), în termen de maximum 2 zile lucrătoare.(3) Până la data de 24 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c) virează în contul de disponibil 50.01.51 „Disponibil din sume primite in conformitate cu prevederile art. X din O.G. nr. 17/2015", deschis pe numele acestora, codificat cu codul de identificare fiscală al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor Publice (8609468), după caz, sumele reprezentând dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană, aferentă programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, care nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate în contul de venituri bugetare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi totalul plăţilor care au fost dispuse de la subdiviziunile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi c). (4) Până la data de 24 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c) vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate de la subdiviziunile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi c). Până la aceeaşi dată, aceştia vor solicita Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora, constând în diminuarea bugetelor respective cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (3).(5) Sumele existente la finele anului în contul de disponibil 50.01.51 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. X din O.G. nr. 17/2015" se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi de ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c), în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. a). Utilizarea cu aceeaşi destinaţie a sumelor astfel transferate se efectuează numai după majorarea cu sumele respective a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi a bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management şi, respectiv, bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c), după caz, prin introducerea modificărilor corespunzătoare în aceste bugete conform procedurii prevăzute la art. 2 şi 3.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4017/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4017 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4017/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu