Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 40 din 11 februarie 2009

pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a masurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit in ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 102 din 19 februarie 2009Având în vedere Referatul nr. 78.390 din 10 februarie 2009 al Direcţiei generale dezvoltare rurală -Autoritatea de management pentru PNDR,

potrivit prevederilor:

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.831/2008, conform căruia sprijinul acordat în cadrul unei măsuri pentru operaţiunile prevăzute la art. 36 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat în înţelesul art. 87(1) din tratat sau cu o altă contribuţie a statului membru, dacă o astfel de cumulare ar conduce la depăşirea intensităţii maxime a sprijinului stipulate de Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005;

- Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum şi în activităţi nonagricole, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008, în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum şi în activităţi nonagricole;

- Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată,

- în baza art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de calcul al deducerii sprijinului acordat beneficiarilor măsurilor 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole" şi 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR) şi ai măsurilor 2.1 „Investiţii productive în acvacultura" şi 2.6 „Investiţii în procesare şi marketing" din cadrul Programului operaţional pentru pescuit (POP) care accesează, pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, credite cu dobândă subvenţionată în baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum şi în activităţi nonagricole, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Metodologia de deducere a sprijinului acordat în baza Legii nr. 231/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică la valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului stabilită în contractul de finanţare.

Art. 3. -Valoarea echivalentului subvenţiei se determină pentru toată perioada de creditare la momentul semnării contractului de creditare.

Art. 4. -Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit {APDRP) calculează valoarea deducerii sprijinului acordat prin PNDR şi POP pe baza informaţiilor comunicate de instituţiile financiare selectate pentru derularea fondurilor alocate în baza Legii nr. 231/2005, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor protocolului încheiat în acest scop între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi acestea.

Art. 5. - Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în baza datelor furnizate de instituţiile financiare, are obligaţia să opereze deducerea corespunzătoare a sprijinului nerambursabil prin încheierea unui act adiţional la contractul de finanţare.

Art. 6. - (1) Primele de garantare minime pentru garanţiile acordate de fondurile de garantare în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, în conformitate cu prevederile pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei C155/02/2008 cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Fondurile de garantare practică şi încasează pentru fiecare beneficiar cel puţin nivelul primelor de garantare minime prevăzute în  anexa  nr.  2,  în funcţie  de  ratingul  atribuit împrumutatului de instituţia creditoare în conformitate cu normele interne şi corelat cu prevederile Comunicării Comisiei C155/02/2008.

Art. 7. - (1) In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi instituţiile financiare care derulează fondurile alocate în baza Legii nr. 231/2005, cu modificările şi completările ulterioare, vor încheia protocoale de colaborare pentru stabilirea normelor detaliate de aplicare a metodologiei menţionate la art. 1.

(2) In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, fondurile de garantare şi instituţiile financiare creditoare vor încheia protocoale de colaborare pentru stabilirea regulilor de aplicare a prevederilor art. 6 alin. (2).

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE   DE   CALCUL

al deducerii sprijinului acordat beneficiarilor măsurilor 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole" şi 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR) şi ai măsurilor 2.1 „Investiţii productive în acvacultura" şi 2.6 „Investiţii în procesare şi marketing" din cadrul Programului operaţional pentru pescuit (POP) care accesează, pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, credite cu dobândă subvenţionată în baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum şi în activităţi nonagricole, cu modificările şi completările ulterioare

1. Metodologia de calcul pentru determinarea echivalentului subvenţiei de dobândă se aplică strict sumei reprezentând valoarea investiţiilor eligibile ale proiectului.

2.  Echivalentul subvenţiei de dobândă se determină, la data semnării contractului de credit, prin însumarea fluxurilor actualizate de dobândă, aferente valorii cheltuielilor eligibile ale proiectului, ca parte din totalul sumei împrumutate.

3. Actualizarea fluxurilor de dobândă se efectuează la momentul acordării creditului, folosindu-se rata de bază comunicată de Comisia Europeană, conform formulei:

unde:

Soldi,i-1 - soldul zilnic al creditului aferent acoperirii cheltuielilor eligibile ale proiectului (între data „i" de plată a dobânzii şi data imediat anterioară „i - 1" de plată a dobânzii);

nzi:i-1= perioada de fructificare a soldului creditului (numărul de zile calendaristice dintre data „i" de plată a dobânzii şi data imediat anterioară „i -1" de plată a dobânzii);

nz j;o= perioada de actualizare (numărul de zile calendaristice dintre data „i" de plată a dobânzii şi data de acordare a creditului);

rs - rata de subvenţie;

ra - rata de actualizare.

4.  Rata de subvenţie reprezintă diferenţa dintre rata de referinţă şi rata de dobândă Fermierul.

5.  Rata de referinţă se calculează prin adăugarea la rata de bază a unei marje fixe stabilite în funcţie de ratingul întreprinderii în cauză şi de garanţiile oferite cu respectarea prevederilor Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont (2008/C 14/02).

6. Rata de bază este publicată de Comisia Europeană pe adresa de web http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. Rata de bază este calculată în acord cu Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont (2008/C 14/02).

7.  Rata de referinţă se utilizează ca rată de scont (actualizare) pentru a se calcula valorile prezente nete. In acest sens, se va utiliza, în principiu, rata de bază majorată cu o marjă fixă de 100 de puncte de bază.

ANEXA Nr. 2

PRIMELE   DE   GARANTARE   MINIME

pentru garanţiile acordate întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM)* de fondurile de garantare în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată

Calitatea creditului

Rating

Prima anuală

Standard & Poor's

Fitch

Moody's

Calitate maximă

AAA

AAA

Aaa

0,4%

Capacitate foarte mare de plată

AA +

AA

AA-

AA +

AA

AA-

Aa 1

Aa 2

Aa 3

0,4%

Capacitate mare de plată

A +

A

A-

A +

A

A-

A1

A2

A3

0,55%

Capacitate corespunzătoare de plată

BBB + BBB BBB-

BBB +

BBB

BBB-

Baa 1

Baa 2

Baa 3

0,8%

Capacitate de plată vulnerabilă la condiţii adverse

BB + BB

BB + BB

Ba 1 Ba 2

2,0%

BB-

B+

BB-

B+

Ba 3

B1

3,8%

Capacitatea de plată poate fi grav afectată de condiţii adverse.

B

B-

B

B-

B2

B3

6,3%

Capacitatea de plată depinde de existenţa unor condiţii favorabile durabile.

CCC + CCC

CCC-

CC

CCC +

CCC

CCC-

CCC

Caa 1

Caa 2

Caa 3

Nu se pot acorda garanţii în baza Legii nr. 218/2005.

Incapacitate de plată sau în pragul incapacităţii de plată

SD D

DDD

DD

D

Ca

C

Nu se pot acorda garanţii în baza Legii nr. 218/2005.

* Prin IMM se înţelege acea întreprindere care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru IMM-urile nou-înfiinţate sau care nu au mai solicitat credite ori au un rating care are la bază evaluarea bilanţului, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei C155/02/2008, prima de referinţă este stabilită la nivelul de 3,8%. O IMM este considerată nou-înfiinţată dacă este înfiinţată în anul depunerii cererii de finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 40/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 40 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu