Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3936 din 29.12.2017

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor educative şi a centrelor de detenţie din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 26 ianuarie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare,în temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 189 alin. (1) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor educative şi a centrelor de detenţie din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Centrele educative şi centrele de detenţie din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţii contrare. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul justiţiei,Tudorel ToaderANEXĂ REGULAMENT privind organizarea şi funcţionarea centrelor educative şi a centrelor de detenţie din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Centrele educative şi centrele de detenţie sunt instituţii publice cu personalitate juridică, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi fac parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională. (2) Centrele educative şi centrele de detenţie sunt instituţii specializate în recuperarea socială a persoanelor internate prin care se asigură executarea măsurilor educative privative de libertate, a măsurii arestării preventive şi intervenţia recuperativă, în condiţii care garantează respectarea demnităţii umane, facilitând responsabilizarea şi reintegrarea în societate a persoanelor internate, în vederea asumării propriilor acţiuni şi a prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni şi contribuind la creşterea gradului de siguranţă a comunităţii, menţinerea ordinii şi siguranţei publice. (3) Activitatea centrului educativ şi a centrului de detenţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, ale Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actelor normative emise în temeiul acesteia, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare, ţinându-se seama de principiile cuprinse în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi în recomandările Consiliului Europei cu privire la tratamentul persoanelor internate. (4) Activitatea profesională a personalului se desfăşoară în interesul comunităţii şi al persoanelor internate, în limitele competenţelor stabilite prin lege şi pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi prin decizie a directorului centrului educativ, respectiv centrului de detenţie. Articolul 2În centrul educativ şi centrul de detenţie îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de personal: a)funcţionari publici cu statut special, potrivit Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare; b)funcţionari publici, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare; c)personal contractual, angajat cu contract individual de muncă şi supus legislaţiei muncii. Articolul 3(1) Activităţile organizatorice şi funcţionale din centrul educativ, respectiv din centrul de detenţie sunt reglementate de legislaţia specifică sistemului penitenciar. (2) Centrul educativ, respectiv centrul de detenţie asigură:a)custodia persoanelor împotriva cărora instanţele de judecată au dispus măsuri educative privative de libertate, precum şi a minorilor arestaţi preventiv aflaţi în curs de judecată; b)evaluarea nevoilor de asistenţă educaţională, psihologică şi socială a persoanelor internate, organizarea şi derularea de programe şi activităţi care au ca principal scop reintegrarea şi responsabilizarea socială a acestora; c)transpunerea în practică a prevederilor legale referitoare la realizarea separaţiunii persoanelor internate; d)paza şi apărarea locului de deţinere şi a punctelor de lucru, escortarea şi supravegherea persoanelor internate în scopul preîntâmpinării sustragerii acestora de la executarea măsurii educative sau a măsurii arestării preventive; e)aplicarea diferenţiată a regimurilor măsurilor educative în cazul centrelor de detenţie; f)acordarea drepturilor prevăzute de lege pentru persoanele internate; g)ordinea şi disciplina în rândul persoanelor internate şi respectarea de către acestea a obligaţiilor care le revin; h)prezentarea persoanelor internate la instanţele de judecată şi organele de urmărire penală la termenele fixate şi cu respectarea strictă a prevederilor legale; i)respectarea normelor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă; j)evidenţa persoanelor internate; k)folosirea persoanelor internate la muncă la unităţi beneficiare cu plată în scopul obţinerii de venituri extrabugetare, precum şi în interesul locului de deţinere; l)evidenţa muncii prestate de persoanele internate şi acordarea drepturilor legale cuvenite; m)condiţiile tehnico-materiale, financiare şi medico-sanitare necesare persoanelor internate avute în custodie; n)respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea patrimoniului, a valorilor materiale şi băneşti din dotare; o)realizarea integrală a planului de venituri şi a celui de cheltuieli; p)încadrarea cu personal (funcţionari publici cu statut special şi personal contractual), în limitele prevederilor statului de organizare; q)perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu, în conformitate cu prevederile actelor normative, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei, deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; r)îndeplinirea misiunilor specifice, potrivit legii, a prevederilor planurilor întocmite în acest scop şi a dispoziţiilor eşaloanelor superioare; s)asigurarea măsurilor necesare pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă; t)aplicarea întocmai a normelor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei care reglementează domeniul de activitate al sistemului penitenciar; u)executarea întocmai a hotărârilor instanţelor judecătoreşti care privesc situaţia persoanelor internate, asigurarea condiţiilor prevăzute de lege pentru ca instanţele judecătoreşti să poată exercita controlul şi supravegherea; v)asigurarea asistenţei medicale pentru persoanele internate aflate în custodie. Capitolul IIPersonalul cu funcţii de conducere din centrul educativ şi centrul de detenţie Secţiunea 1Directorul centrului educativ şi directorul centrului de detenţie Articolul 4(1) Conducerea centrului educativ, respectiv a centrului de detenţie se exercită de către director, în conformitate cu prevederile legale şi în baza fişei postului întocmite de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform modelului prevăzut în anexă, şi aprobate de ministrul justiţiei. (2) Numirea şi revocarea din funcţie a directorului, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţia de director se dispun prin act administrativ emis conform competenţelor legale. Articolul 5(1) Directorul conduce întreaga activitate a centrului educativ, respectiv a centrului de detenţie şi reprezintă unitatea în raporturile cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Justiţiei, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite în baza legii de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de ministrul justiţiei. (2) Directorul centrului educativ, respectiv al centrului de detenţie emite decizii şi instrucţiuni, se subordonează directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată de unitate. Articolul 6(1) Directorul centrului educativ, respectiv al centrului de detenţie are calitatea de ordonator terţiar de credite. (2) Directorul, în calitate de ordonator terţiar de credite, poate delega dreptul de a aproba folosirea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare înlocuitorului de drept, precum şi altor persoane desemnate în acest scop, în condiţiile legii. Articolul 7(1) Directorul centrului educativ, respectiv al centrului de detenţie are următoarele atribuţii generale:a)coordonează activitatea sectoarelor de activitate, birourilor şi compartimentelor din centrul educativ, respectiv centrul de detenţie, luând măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, şi asigură aplicarea prevederilor legale în domeniul de activitate al centrului educativ, respectiv al centrului de detenţie; b)aplică prevederile documentelor internaţionale semnate de România cu privire la respectarea drepturilor omului în centrul educativ, respectiv în centrul de detenţie; c)aprobă regulamentul de ordine interioară al locului de deţinere; d)stabileşte programul zilnic de lucru al personalului locului de deţinere şi urmăreşte modul în care acesta este respectat; e)organizează perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din subordine; f)dispune cu privire la încadrarea, numirea, eliberarea din funcţie în vederea numirii în altă funcţie, suspendarea, punerea la dispoziţie, încetarea raporturilor de serviciu/muncă pentru funcţionarii publici cu statut special cu funcţii de execuţie din unitate, personalul contractual din unitate şi funcţionarii publici cu statut special debutanţi admişi la concurs pe funcţii din unitate, cu excepţia celui din competenţa ministrului justiţiei şi a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; g)coordonează activitatea consiliului de conducere al locului de deţinere; h)exercită atribuţiile de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul aflat în subordine, conform actelor normative specifice; i)aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, funcţionarilor publici cu statut special din unitate, conform competenţelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii, şi aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, personalului contractual din unitate; j)numeşte îndrumători pentru perioada de stagiu a funcţionarilor publici cu statut special debutanţi; k)asigură delegarea personalului din competenţă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; l)dispune detaşarea personalului din competenţă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după obţinerea avizului direcţiei sau al serviciului de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; m)aprobă strategia anuală a achiziţiilor publice; n)transpune în practică, la nivelul locului de deţinere, strategia de aplicare a regimului centrului educativ, respectiv centrului de detenţie; o)asigură aducerea la cunoştinţa persoanelor internate noudepuse în centrul educativ, respectiv în centrul de detenţie regulile de comportare, drepturile şi obligaţiile pe care le au, sancţiunile disciplinare care li se pot aplica; p)asigură acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare persoanelor internate; q)ia măsurile necesare pentru respectarea de către persoanele internate a obligaţiilor ce le revin pe timpul executării măsurilor educative privative de libertate, pentru întărirea ordinii şi disciplinei în rândul acestora; r)sesizează organele judiciare în cazul în care o persoană privată de libertate săvârşeşte o infracţiune în timpul executării măsurii educative, verifică împrejurările şi cauzele producerii unor evenimente negative, precum şi sesizările primite din partea persoanelor internate şi a familiilor acestora; s)coordonează activităţile de punere în libertate a persoanelor internate la termenul hotărât de instanţele de judecată şi prezintă propuneri concrete privind învoirea din centrul educativ, respectiv din centrul de detenţie a persoanelor internate; t)propune directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor transferarea la alte unităţi a unor persoane internate; u)aprobă întrevederile dintre persoanele internate şi reprezentanţii mass-mediei; v)stabileşte programul zilnic al persoanelor internate; w)asigură menţinerea în bună stare de funcţionare a armamentului, tehnicii de luptă, a clădirilor şi celorlalte dotări materiale ale centrului educativ, respectiv ale centrului de detenţie; x)utilizează creditele de angajament şi creditele bugetare repartizate, în calitate de ordonator terţiar de credite, numai pentru realizarea sarcinilor instituţiei pe care o conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale; y)organizează evidenţa programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora; z)organizează, îndrumă şi coordonează activităţile de menţinere a capacităţii de intervenţie şi acţiune a locului de deţinere, de întocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea locului de deţinere de la starea organizatorică de pace la starea organizatorică de război; aa) asigură protecţia informaţiilor clasificate potrivit legii, pune în aplicare planul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate; bb) coordonează activităţile de relaţii publice, îndrumare şi coordonare a activităţilor de primire, evidenţă şi soluţionare a petiţiilor; cc) coordonează activitatea de asigurare a securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă; dd) este preşedintele Comitetului de securitate şi sănătate în muncă; ee) face parte sau participă la comisii, consilii, comitete, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare. (2) Directorul poate delega unele dintre atribuţiile sale, conform prevederilor legale. (3) Prin decizie, directorul stabileşte condiţiile în care, în perioada absenţei sale, cel care îl înlocuieşte de drept exercită atribuţiile ce îi revin în această calitate. Articolul 8(1) În activitatea de conducere a centrului educativ, respectiv a centrului de detenţie, directorul este ajutat de unul sau mai mulţi directori adjuncţi.(2) În centrele educative, respectiv centrele de detenţie care nu au funcţii de director adjunct, directorul este ajutat de şefii de serviciu.(3) Numirea şi revocarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţia de director adjunct sau şef serviciu, după caz, se realizează conform legislaţiei în vigoare. Secţiunea a 2-aDirectorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar Articolul 9(1) Directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar îndeplineşte atribuţiile stabilite de lege, de prezentul regulament ori de către directorul locului de deţinere, conform fişei postului. (2) Directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar îndeplineşte următoarele atribuţii:a)organizează şi coordonează activităţile referitoare la modul de executare a măsurilor educative privative de libertate şi a măsurii arestării preventive, pronunţate de instanţele judecătoreşti; b)întocmeşte obiectivele individuale anuale şi fişele posturilor pentru personalul din subordine, în concordanţă cu metodologiile specifice; c)organizează, coordonează şi controlează activităţile de pază, escortare, însoţire şi supraveghere a persoanelor internate aflate în custodia centrului educativ, respectiv centrului de detenţie, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative; d)asigură aplicarea regimului legal de deţinere, coordonează activitatea de evidenţă nominală şi statistică a persoanelor internate care execută pedepsele privative de libertate, potrivit legii; e)dispune măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a persoanelor internate la instanţele de judecată, transferul acestora la organele de urmărire penală sau la alte locuri de deţinere; f)organizează şi conduce nemijlocit activitatea de pregătire a alarmelor de exerciţiu aprobate de directorul centrului educativ, respectiv al centrului de detenţie; g)întocmeşte şi supune spre aprobare directorului locului de deţinere mapa cu documentele operative ale şefului de tură; h)urmăreşte efectuarea instruirii personalului din subordine şi verifică modul în care acesta îşi îndeplineşte atribuţiile; i)urmăreşte repartizarea pe camere a persoanelor internate şi aplicarea regimului de deţinere, conform prevederilor legale; j)avizează organizarea şi desfăşurarea percheziţiilor generale care se execută în centrul educativ, respectiv în centrul de detenţie şi verifică modul în care acestea se execută; k)ţine evidenţa şi raportează evenimentele negative produse în unitate şi ia măsuri de executare a măsurilor propuse după fiecare eveniment; l)participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; m)verifică ori de câte ori este nevoie funcţionarea şi întreţinerea armamentului şi muniţiei din dotarea personalului din subordine, precum şi a mijloacelor ajutătoare de pază şi comunicare; n)gestionează informaţiile clasificate secrete de stat şi de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare; o)elaborează şi prezintă pentru aprobare documentele Planului de mobilizare a locului de deţinere, asigură actualizarea acestuia; p)întocmeşte şi ţine evidenţa la zi a lucrărilor de mobilizare la locul de muncă a personalului contractual cu obligaţii militare din unitate; q)realizează tabelele de înzestrare cu armament, mijloace şi tehnică de luptă necesare pe timp de pace, precum şi la mobilizare; r)întocmeşte şi prezintă informări şi dări de seamă privind stadiul pregătirii de mobilizare; s)la ordin, întocmeşte cererile de produse necesare într-un an de război; t)efectuează instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a şefilor de structuri din subordinea sa; u)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau primite din partea directorului unităţii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă; v)exercită atribuţiile de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul aflat în subordine, conform actelor normative specifice; w)răspunde de inventarierea şi arhivarea lucrărilor prevăzute în nomenclatorul arhivistic şi de predarea acestora la arhiva locului de deţinere; x)ia măsuri pentru întocmirea foilor colective de prezenţă; y)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de director sau de superiorii ierarhici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, conform fişei postului. Articolul 10În unităţile unde nu există funcţia de director adjunct pentru siguranţa deţinerii, atribuţiile acestuia sunt exercitate de şeful serviciului supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate. Secţiunea a 3-aDirectorul adjunct pentru reintegrare socială Articolul 11Directorul adjunct pentru reintegrare socială are următoarele atribuţii: a)asigură planificarea, organizarea, coordonarea, controlul şi evaluarea demersurilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială desfăşurate la nivelul locului de deţinere; b)întocmeşte obiectivele individuale anuale şi fişele posturilor pentru personalul din subordine, în concordanţă cu metodologiile specifice; c)întocmeşte şi pune în aplicare planul anual de activitate al sectorului reintegrare socială, în concordanţă cu direcţiile de acţiune ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; d)dispune măsuri şi asigură elaborarea documentelor de planificare ale activităţilor sectorului reintegrare socială, conform reglementărilor legislative şi procedurilor în vigoare; e)coordonează şi monitorizează aplicarea procedurilor de lucru care reglementează activităţile personalului din subordine; f)verifică şi aprobă sau, după caz, avizează documentele elaborate de personalul din subordine, conform reglementărilor legislative şi procedurilor în vigoare; g)verifică modul de gestionare şi de completare a dosarului de educaţie şi asistenţă psihosocială, întocmit pentru fiecare persoană internată, precum şi existenţa şi calitatea informaţiilor consemnate în acestea şi în câmpurile corespunzătoare din aplicaţia informatică; h)urmăreşte punerea în aplicare a recomandărilor cuprinse în planurile individualizate de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, stabilite pentru persoanele internate; i)monitorizează derularea programelor şi a activităţilor de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială, precum şi participarea persoanelor internate la acestea; j)planifică şi monitorizează desfăşurarea cursurilor şcolare, de formare, informare, consiliere profesională şi medierea muncii, adresate persoanelor internate; k)monitorizează desfăşurarea activităţilor de asistenţă moral-religioasă susţinute cu persoanele internate de către reprezentanţii organizaţiilor şi cultelor religioase recunoscute de lege; l)asigură implementarea, monitorizarea şi controlul aplicării sistemului de creditare, în limita sa de competenţă; m)participă, în calitate de preşedinte sau, după caz, de membru, în cadrul comisiilor stabilite prin actele normative în vigoare; n)realizează evaluarea anuală a nevoilor persoanelor internate în domeniul educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială, în scopul fundamentării iniţierii demersurilor de reintegrare socială desfăşurate la nivelul locului de deţinere; o)desemnează personalul din subordine care participă la lucrările consiliului educativ, comisiilor, echipelor multidisciplinare sau grupurilor de lucru, constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem; p)se informează constant, în cadrul programului de audienţe stabilit, cu privire la problemele persoanelor internate, în scopul cunoaşterii şi soluţionării acestora; q)coordonează activitatea de soluţionare a corespondenţei repartizată structurii educaţie şi asistenţă psihosocială de către directorul locului de deţinere, precum şi a solicitărilor persoanelor internate referitoare la demersurile de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială şi avizează cererile acestora, corespunzător domeniul său de competenţă; r)elaborează periodic sau la solicitarea conducerii locului de deţinere, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau a altor instituţii materiale centralizatoare, situaţii statistice, documente de analiză sau de informare; s)informează directorul locului de deţinere şi, după caz, şefii celorlalte structuri din cadrul locului de deţinere în legătură cu aspectele de interes din activitatea personalului din sectorul reintegrare socială; t)stabileşte tematica de pregătire profesională iniţială şi continuă a personalului din subordine; u)avizează necesarul de materiale fixe şi mobile, precum şi consumabile, în scopul asigurării bunei desfăşurări a demersurilor de educaţie şi asistenţă psihosocială; v)iniţiază şi avizează protocoale de colaborare cu instituţii şi organizaţii neguvernamentale; w)identifică parteneriate cu instituţii penitenciare similare din străinătate; x)planifică activităţile de practică şi documentare desfăşurate în locul de deţinere de către studenţii şi absolvenţii facultăţilor de profil; y)participă la realizarea unor studii şi cercetări privind fenomenul criminalităţii şi evoluţia sistemului penitenciar; z)organizează un punct documentar care cuprinde lucrări de specialitate şi legislative, accesibile personalului din subordine;aa) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; bb) exercită atribuţiile de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul aflat în subordine, conform actelor normative specifice; cc) răspunde de inventarierea şi arhivarea lucrărilor prevăzute în nomenclatorul arhivistic şi de predarea acestora la arhiva locului de deţinere; dd) ia măsuri pentru întocmirea foilor colective de prezenţă; ee) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau primite din partea directorului locului de deţinere ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit fişei postului. Secţiunea a 4-aŞeful Serviciului economico-administrativ Articolul 12(1) Şeful Serviciului economico-administrativ îndeplineşte atribuţiile stabilite de către directorul locului de deţinere, conform fişei postului.(2) Şeful Serviciului economico-administrativ are următoarele atribuţii generale:a)organizează şi coordonează activităţile componentelor structurale: logistic, financiar-contabilitate, producţie şi venituri; b)întocmeşte obiectivele individuale anuale şi fişele posturilor pentru personalul din subordine, în concordanţă cu metodologiile specifice; c)organizează şi coordonează întocmirea proiectelor planurilor de aprovizionare tehnico-materială, pe care le înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi urmăreşte realizarea planului de aprovizionare; d)organizează şi coordonează întocmirea planurilor de producţie, pe care le înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi urmăreşte realizarea planului de producţie; e)organizează şi coordonează întocmirea planului de investiţii şi urmăreşte realizarea acestuia; f)organizează şi coordonează întocmirea programului de achiziţii publice şi urmăreşte realizarea acestuia; g)organizează şi coordonează fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli; h)avizează strategia anuală de achiziţii publice; i)organizează şi coordonează operaţiunile privind inventarierile periodice şi anuale, precum şi operaţiunile de evaluare şi reevaluare ale patrimoniului locului de deţinere; j)organizează şi coordonează operaţiunile privind scoaterea din funcţiune, clasarea şi declasarea bunurilor materiale şi a mijloacelor din dotare, care îndeplinesc condiţiile legale; k)analizează periodic, împreună cu contabilul-şef, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi propune măsuri corespunzătoare privind îmbunătăţirea activităţii; l)elaborează planul de pregătire de specialitate, la locul de muncă, pentru personalul din subordine; m)controlează modul de administrare a patrimoniului instituţiei; n)controlează respectarea circuitului documentelor justificative; o)răspunde de utilizarea judicioasă a fondurilor publice puse la dispoziţie; p)răspunde pentru aplicarea reglementărilor legale incidente domeniului pe care îl coordonează; q)participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; r)realizează alte sarcini primite din partea directorului locului de deţinere sau din partea superiorilor ierarhici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă; s)gestionează informaţiile clasificate secrete de stat şi de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare; t)exercită atribuţiile de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul aflat în subordine, conform actelor normative specifice; u)răspunde de inventarierea şi arhivarea lucrărilor prevăzute în nomenclatorul arhivistic şi de predarea acestora la arhiva locului de deţinere; v)ia măsuri pentru întocmirea foilor colective de prezenţă; w)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau primite din partea directorului unităţii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă. Secţiunea a 5-aŞefii de servicii şi şefii de birouri Articolul 13Numirea şi revocarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţia de şef de serviciu şi şef de birou în centrul educativ, respectiv în centrul de detenţie se dispun conform competenţelor legale. Articolul 14Şefii de servicii şi şefii de birouri îndeplinesc următoarele atribuţii generale: a)stabilesc responsabilităţile şi atribuţiile personalului din subordine şi le repartizează lucrările; b)participă şi răspund de realizarea lucrărilor repartizate structurilor pe care le coordonează; c)realizează efectiv o parte din lucrările repartizate structurii; d)avizează şi prezintă şefilor ierarhici corespondenţa elaborată la nivelul structurii; e)efectuează instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului din subordine, în conformitate cu tematica de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; f)asigură evaluarea personalului din subordine; g)verifică şi răspund, în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru angajamentele legale şi lucrările pe care le realizează ei înşişi sau angajaţii structurii în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; h)îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau primite din partea directorului unităţii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul unităţii sau al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă. Capitolul IIIOrganizarea centrului educativ şi a centrului de detenţie Secţiunea 1Dispoziţii comune Articolul 15
(1) Centrul educativ, respectiv centrul de detenţie este organizat în sectoare de activitate şi în alte structuri precum servicii, birouri sau compartimente, după cum urmează:a)sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar sau, după caz, sectorul de supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate, care cuprinde:

(i) Serviciul/Biroul siguranţa deţinerii;
(ii) Serviciul/Biroul regim penitenciar;

b)Biroul/Compartimentul evidenţă şi organizarea muncii; c)sectorul reintegrare socială, care cuprinde:

(i) Serviciul/Biroul asistenţă psihosocială;
(ii) Serviciul/Biroul educaţie;

d)sectorul economico-administrativ, care cuprinde:

(i) Biroul financiar-contabil;
(ii) Biroul logistică;
(iii) Biroul/Compartimentul producţie;

e)Biroul/Compartimentul de resurse umane şi formare profesională, după caz; f)Biroul/Compartimentul juridic; g)Biroul/Compartimentul prevenirea criminalităţii şi terorismului; h)Compartimentul tehnologia informaţiei şi comunicaţii; i)Compartimentul de management al situaţiilor de urgenţă; j)Compartimentul sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului; k)Compartimentul informaţii clasificate; l)Cabinetul medical; m)Compartimentul secretariat. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile specifice posturilor din structura centrului educativ, respectiv centrului de detenţie se stabilesc prin fişele posturilor. (3) Fişele posturilor vor fi elaborate sau modificate, după caz, conform modelului în vigoare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia. (4) În cazul modificării prezentului regulament, fişele posturilor se vor actualiza corespunzător, în termen de 30 de zile de la data modificării. Secţiunea a 2-aSectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar sau, după caz, sectorul de supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate Articolul 16Sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar sau, după caz, sectorul supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate are următoarea componenţă: a)Serviciul/Biroul siguranţa deţinerii; b)Serviciul/Biroul regim penitenciar; c)Biroul/Compartimentul evidenţa şi organizarea muncii. Articolul 17Sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar sau, după caz, sectorul supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate din cadrul centrului educativ, respectiv centrului de detenţie asigură: a)organizarea şi coordonarea activităţilor referitoare la modul de executare a măsurilor educative privative de libertate şi a măsurii arestării preventive, pronunţate de instanţele judecătoreşti; b)coordonarea, îndrumarea şi controlul asigurării pazei, escortării şi supravegherii persoanelor internate pentru care instanţele de judecată au dispus măsuri educative privative de libertate şi minorilor arestaţi preventiv, astfel încât să se asigure prevenirea producerii evenimentelor negative; c)transpunerea în practică a strategiei de aplicare a regimului în centrul educativ, respectiv în centrul de detenţie, ţinerea evidenţei nominale şi statistice a persoanelor internate şi urmărirea folosirii lor la activităţi lucrative în interesul locului de deţinere, potrivit legii; d)luarea măsurilor pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a persoanelor internate la instanţele de judecată, la organele de urmărire penală sau la spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii ori la alte locuri de deţinere sau locuri din afara locului de deţinere unde se desfăşoară activităţi cu acestea. Articolul 18Serviciul/Biroul siguranţa deţinerii îndeplineşte următoarele atribuţii: a)asigură, coordonează, îndrumă şi controlează paza şi escortarea persoanelor internate din centrul educativ, respectiv din centrul de detenţie, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative; b)asigură, controlează şi ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a persoanelor internate la instanţele de judecată, la organele de urmărire penală sau la spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii, precum şi în alte locuri din afara locului de deţinere unde se desfăşoară activităţi cu acestea; c)urmăreşte respectarea prevederilor actelor normative referitoare la asigurarea pazei şi escortării persoanelor aflate în custodie; d)asigură şi controlează modul de păstrare, folosire şi întreţinere a armamentului, muniţiei şi mijloacelor tehnice auxiliare de pază şi transmisiuni din dotarea locului de deţinere; e)asigură desfăşurarea şedinţelor de antrenament şi instruire a personalului din unitate în vederea creşterii capacităţii de acţiune în situaţii speciale, analizând periodic modul de executare a alarmelor; f)organizează şi coordonează activitatea personalului care execută paza şi escortarea persoanelor internate transferate cu mijloacele auto din dotare, întocmeşte şi prezintă pentru aprobare itinerarele de deplasare, precum şi documentele pentru efectuarea transportului cu asemenea mijloace; g)organizează în mod judicios repartizarea personalului din subordine pe posturi şi misiuni, la nivelul locului de deţinere; h)urmăreşte transpunerea în practică a prevederilor Planului de acţiune pentru îndeplinirea în comun a misiunilor, încheiat între centrul educativ, respectiv centrul de detenţie şi unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi, de la caz la caz, face propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi; i)elaborează periodic informări şi sinteze referitoare la principalele evenimente negative în domeniul de activitate al structurii şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea siguranţei misiunilor de pază şi escortare a persoanelor internate; j)organizează paza şi controlul accesului în centrul educativ, respectiv în centrul de detenţie; k)gestionează siguranţa locului de deţinere şi a misiunilor de executat şi face propuneri pentru dotarea acestora cu mijloace de intervenţie, legătură, transport, alarmare şi semnalizare; l)urmăreşte actualizarea şi completarea documentelor de pază, apărare şi alarmare a locului de deţinere, precum şi ale protocoalelor de cooperare cu alte organe; m)întocmeşte documentele pentru organizarea şi desfăşurarea de aplicaţii vizând verificarea capacităţii de acţiune a personalului centrului educativ/de detenţie; n)propune măsuri de modernizare a sistemelor de pază şi supraveghere, a posturilor, spaţiilor în care se desfăşoare activităţi cu persoane internate şi a camerelor de cazare; o)propune măsuri în vederea dotării locului de deţinere cu mijloace tehnice, materiale specifice activităţii, armament cu muniţie letală sau neletală şi dispozitive militare; p)participă la elaborarea de proiecte de acte normative, metodologii, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; q)colaborează cu celelalte structuri şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare; r)participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; s)realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul locului de deţinere sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă. Articolul 19În cadrul Serviciului/Biroului siguranţa deţinerii se constituie evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 20Serviciul/Biroul regim penitenciar din centrul de detenţie şi centrul educativ îndeplineşte următoarele atribuţii: a)asigură, organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de aplicare a regimurilor diferenţiate de deţinere pentru persoanele internate; b)asigură, organizează, îndrumă, coordonează şi controlează modul de îndeplinire a misiunilor de supraveghere a efectivelor de persoane internate; c)asigură, organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activităţile referitoare la acordarea drepturilor prevăzute de lege; d)asigură respectarea prevederilor legale privind acordarea recompenselor şi aplicarea sancţiunilor disciplinare; e)asigură repartizarea pe camere a persoanelor internate; f)organizează ţinerea raportului cu persoanele internate; g)asigură, organizează, coordonează şi controlează aplicarea procedurii legale cu privire la refuzul de hrană; h)asigură, coordonează şi verifică modul de gestionare şi soluţionare a cererilor cu caracter intern; i)verifică împrejurările şi cauzele producerii unor evenimente generate de încălcări ale prevederilor referitoare la acordarea drepturilor persoanelor internate, de abuzuri ale personalului, de aplicarea discriminatorie a regimului legal de deţinere, precum şi sesizările primite din partea persoanelor internate şi a familiilor acestora; j)întocmeşte periodic, pentru a fi prezentate conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, informări şi sinteze referitoare la principalele evenimente negative şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea aplicării regimului în centrul educativ, respectiv în centrul de detenţie; k)coordonează activitatea de expediere şi distribuire a corespondenţei primite de la persoane internate şi membri de familie ai acestora, analizează modul în care se aplică procedurile legale pe această linie şi prezintă informări periodice conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; l)transmite conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor evenimentele negative, altercaţiile între persoanele internate, autoagresiunile soldate cu decese ori vătămări corporale; m)colaborează cu celelalte structuri şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare; n)participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; o)realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul locului de deţinere sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă. Articolul 21În cadrul Serviciului/Biroului regim penitenciar se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 22Biroul/Compartimentul evidenţă şi organizarea muncii îndeplineşte următoarele atribuţii: a)urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti; b)primeşte persoanele pentru care instanţele de judecată au dispus măsuri educative privative de libertate sau minorii arestaţi preventiv de la alte penitenciare, centre educative/de detenţie sau de la structurile de poliţie; c)întocmeşte planul tematic şi documentele necesare organizării şi desfăşurării activităţii; d)urmăreşte legalitatea primirii persoanelor internate şi a minorilor arestaţi preventiv în centrul educativ, respectiv centrul de detenţie, calculul măsurilor educative, aducerea la cunoştinţă a actelor procedurale, prezentarea la organele judiciare, liberarea, înlocuirea măsurii educative etc.; e)urmăreşte şi aplică instituţia liberării, a înlocuirii măsurii educative, în conformitate cu dispoziţiile legii; f)ţine evidenţa nominală şi statistică a persoanelor internate şi a minorilor arestaţi preventiv; g)întocmeşte situaţii nominale şi statistice privind structura şi dinamica efectivelor de persoane internate; h)rezolvă corespondenţa primită de la persoane internate referitoare la situaţia juridică şi transfer; i)rezolvă corespondenţa primită de la instanţele de judecată, organele de urmărire penală, poliţie, organizaţii interne şi internaţionale, referitoare la situaţia juridică a persoanelor internate; j)efectuează apelul general al persoanelor internate; k)realizează transferurile dispuse de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prezentarea persoanelor internate la termenele fixate la organele judiciare, precum şi retransferarea la centrul educativ, respectiv centrul de detenţie sau penitenciarul de origine, informând de îndată despre apariţia oricăror disfuncţionalităţi; l)trimestrial, prezintă spre informare situaţii cu privire la activitatea desfăşurată, făcând propuneri de îmbunătăţire a activităţii; m)ţine evidenţa dispoziţiilor de transfer primite; n)soluţionează, clasează şi arhivează lucrările care îi sunt date spre soluţionare; o)introduce în aplicaţia informatizată datele cu privire la situaţia juridică a persoanelor internate, transferarea şi prezentarea acestora în faţa organelor judiciare; p)întocmeşte şi listează note şi alte documente privind evoluţia şi structura efectivelor de persoane internate, capacitatea de cazare; q)prezintă spre informare situaţii statistice referitoare la persoanele internate; r)informează judecătorul de supraveghere a privării de libertate în cazul declarării refuzului de hrană de către persoanele internate; s)întocmeşte săptămânal tabele cu persoanele internate foste consumatoare de droguri; t)elaborează planul anual de folosire la muncă a persoanelor internate la nivelul centrului educativ, respectiv centrului de detenţie; u)analizează lunar situaţia folosirii persoanelor internate la muncă şi a realizărilor obţinute; v)stabileşte necesarul de persoane internate calificate în diverse meserii pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul centrului educativ/de detenţie; w)realizează legătura cu diferite instituţii, societăţi comerciale etc., interesate în folosirea la muncă a persoanelor internate; x)propune şi avizează, la solicitarea unităţilor, transferarea persoanelor internate calificate în diferite meserii, în vederea folosirii la muncă; y)stabileşte, în colaborare cu Serviciul educaţie şi asistenţă psihosocială, numărul şi criteriile de selecţionare a persoanelor internate care vor participa la cursuri de calificare; z)întocmeşte proceduri operaţionale sau propune modificarea lor, după caz, plecând de la procedurile aprobate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;aa) întocmeşte săptămânal, lunar, trimestrial, semestrial şi anual rapoarte de activitate şi planuri de activităţi; bb) asigură acordarea drepturilor ce se cuvin persoanelor internate ca urmare a folosirii acestora la muncă sau participă la cursuri de şcolarizare şi/sau de calificare ori recalificare profesională; cc) verifică modul de derulare a contractelor de prestări servicii încheiate cu beneficiarii forţei de muncă speciale, sub aspectul respectării clauzelor contractuale; dd) ţine evidenţa individuală a muncii prestate de persoanele internate; ee) îndeplineşte şi celelalte atribuţii stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Articolul 23La nivelul Biroului/Compartimentului evidenţa şi organizarea muncii se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare. Secţiunea a 3-a Sectorul reintegrare socială Articolul 24(1) Sectorul reintegrare socială din cadrul centrului de detenţie şi al centrului educativ organizează, coordonează, derulează şi evaluează demersurile de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială desfăşurate la nivelul locului de deţinere.(2) Demersurile de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială se organizează şi se desfăşoară în funcţie de:a)normele naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor internate; b)caracteristicile şi nevoile educative, psihologice şi sociale ale persoanelor internate; c)momentul traseului execuţional; d)tipul regimului de executare a pedepsei şi al măsurilor privative de libertate; e)specificul fiecărui loc de deţinere. Articolul 25Sectorul reintegrare socială de la nivelul centrului educativ, respectiv al centrului de detenţie are următoarea componenţă: a)Serviciul/Biroul asistenţă psihosocială; b)Serviciul/Biroul educaţie. Articolul 26Serviciul/Biroul asistenţă psihosocială este componenta specializată a sectorului reintegrare socială din cadrul centrului educativ, respectiv al centrului de detenţie şi îndeplineşte următoarele activităţi: a)organizează, derulează şi evaluează activităţile şi programele de asistenţă psihologică şi asistenţă socială desfăşurate cu persoanele internate; b)asigură accesul persoanelor internate la activităţile şi programele de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, în funcţie de recomandările formulate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică şi de resursele existente la nivelul centrului educativ, respectiv al centrului de detenţie; c)acordă sprijin calificat persoanelor internate în vederea ameliorării sau soluţionării problemelor psihologice şi sociale cu care se confruntă în perioada internării în centrul educativ, respectiv în centrul de detenţie, conform domeniului de competenţă, prin implicarea, după caz, a familiei şi a reprezentaţilor comunităţii în procesul de recuperare şi pregătire pentru reintegrare socială; d)desfăşoară activităţi specifice de evaluare, consiliere şi intervenţie în criză; e)desfăşoară programele cuprinse în manualele programelor de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, precum şi proiecte de activitate elaborate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi, după caz, şedinţele sau modulele din manualele de programe educative, care îi revin spre implementare, conform domeniului de competenţă; f)elaborează programe de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, avizate de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi proiecte de activitate, pe care le implementează la nivelul locului de deţinere; g)colaborează cu reprezentanţii instituţiilor publice şi ai organizaţiilor neguvernamentale în vederea desfăşurării de programe sau activităţi de asistenţă psihologică şi asistenţă socială în cadrul centrului educativ, respectiv al centrului de detenţie ori în comunitate; h)participă la elaborarea de proiecte de acte normative, metodologii, programe, instrumente de lucru specifice domeniului asistenţă psihologică şi domeniului asistenţă socială, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; i)realizează evaluarea anuală a nevoilor persoanelor internate în domeniul asistenţă psihologică şi domeniul asistenţă socială, în scopul fundamentării iniţierii demersurilor specifice adresate acestora; j)colaborează cu celelalte structuri din cadrul centrului educativ, respectiv al centrului de detenţie, cu omologii din sistemul penitenciar, precum şi cu personalul direcţiei de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; k)soluţionează petiţii, cereri şi reclamaţii referitoare la demersurile de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, formulate de către persoanele internate, de către terţi ori de către direcţia de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; l)oferă sprijin pentru efectuarea unor stagii de pregătire sau practică de către studenţi, masteranzi, cursanţi, care efectuează studii şi cercetări privind problematica mediului penitenciar; m)participă la simpozioane, colocvii, cursuri de perfecţionare, seminare, sesiuni ştiinţifice, schimburi de experienţă în ţară şi în străinătate; n)participă la realizarea unor studii şi cercetări privind fenomenul criminalităţii şi evoluţia sistemului penitenciar; o)elaborează periodic sau la solicitarea conducerii unităţii, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori a altor instituţii materiale centralizatoare, situaţii statistice, documente de analiză sau de informare, potrivit domeniului de competenţă; p)participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; q)constituie fondul documentar propriu; r)îndeplineşte orice alte sarcini primite din partea conducerii unităţii sau a superiorilor ierarhici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă. Articolul 27Serviciul/Biroul educaţie este o componentă specializată a sectorului de reintegrare socială din cadrul centrului educativ/centrului de detenţie şi îndeplineşte următoarele activităţi: a)organizează, derulează şi evaluează activităţile şi programele de educaţie şi coordonează activităţile de instruire şcolară şi formare profesională desfăşurate cu persoanele internate în cadrul unităţii; b)asigură accesul tuturor persoanelor internate la demersurile educative, în funcţie de recomandările formulate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică şi de resursele umane existente la nivelul centrului educativ, respectiv al centrului de detenţie; c)acordă sprijin calificat în vederea îmbunătăţirii nivelului educaţional al persoanelor internate şi a asistării acestora în soluţionarea problemelor cu care se confruntă pe perioada internării; d)desfăşoară activităţi de evaluare, consiliere şi intervenţie în criză; e)desfăşoară programele cuprinse în manualele de programe educative, elaborate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi, după caz, şedinţele sau modulele din manualele de programe de asistenţă psihologică şi de asistenţă socială, care îi revin spre implementare, conform domeniului de competenţă; f)elaborează programe educative, avizate de către direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi proiecte de activitate specifice, pe care le implementează la nivelul unităţii; g)asigură contactul cu comunitatea în vederea informării acesteia cu privire la misiunea sa din centrul educativ, respectiv din centrul de detenţie; h)colaborează cu reprezentanţii instituţiilor publice şi ai organizaţiilor neguvernamentale în vederea desfăşurării de programe sau activităţi în cadrul centrului educativ, respectiv al centrului de detenţie ori în comunitate; i)participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; j)participă la elaborarea de proiecte de acte normative, metodologii, programe, instrumente de lucru specifice domeniului educaţiei, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; k)realizează evaluarea anuală a nevoilor persoanelor internate în domeniul educaţie, pentru a fundamenta iniţierea demersurilor educative adresate acestora; l)colaborează cu celelalte structuri din cadrul centrului educativ, respectiv al centrului de detenţie, cu omologii din sistemul penitenciar, precum şi cu personalul direcţiei de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; m)oferă sprijin pentru efectuarea unor stagii de pregătire sau practică de către studenţi, masteranzi, cursanţi, care efectuează studii şi cercetări privind problematica mediului penitenciar; n)participă la simpozioane, colocvii, cursuri de perfecţionare, seminare, sesiuni ştiinţifice, schimburi de experienţă în ţară şi în străinătate; o)participă la realizarea unor studii şi cercetări privind fenomenul criminalităţii şi evoluţia sistemului penitenciar; p)elaborează periodic sau la solicitarea conducerii unităţii, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori a altor instituţii materiale centralizatoare, situaţii statistice, documente de analiză sau de informare, potrivit domeniului de competenţă; q)participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; r)constituie fondul documentar propriu; s)îndeplineşte orice alte sarcini primite din partea conducerii unităţii sau a superiorilor ierarhici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă. Articolul 28În cadrul sectorului reintegrare socială se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare. Secţiunea a 4-a Sectorul economico-administrativ Articolul 29(1) Sectorul economico-administrativ cuprinde:a)Biroul financiar-contabil; b)Biroul logistică; c)Biroul/Compartimentul producţie. (2) Biroul financiar-contabil are în componenţă următoarele compartimente:a)Compartimentul financiar; b)Compartimentul contabilitate; c)Casieria. (3) Biroul logistică are în componenţă următoarele compartimente:a)Compartimentul achiziţii publice; b)Compartimentul asigurare tehnico-materială; c)Compartimentul servicii, administrare, întreţinere şi reparaţii; d)Compartimentul auto. (4) Biroul/Compartimentul producţie are în componenţă următoarele compartimente:a)Compartimentul gospodărie agrozootehnică; b)Compartimentul producţie.SUBSECŢIUNEA 1 Biroul financiar-contabil Articolul 30Biroul financiar-contabil asigură desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii, în scopul asigurării fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a întregii activităţi, prin organizarea şi conducerea contabilităţii, înregistrarea corectă şi la zi a documentelor rezultate din operaţiunile economico-financiare efectuate, angajarea şi utilizarea creditelor bugetare aprobate, asigurarea drepturilor salariale şi a altor drepturi de natură salarială pentru angajaţii unităţii. Articolul 31Biroul financiar-contabil îndeplineşte următoarele atribuţii: a)efectuează calculul şi asigură plata drepturilor salariale lunare şi a altor drepturi băneşti, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; b)stabileşte şi efectuează vărsămintele la bugetul statului în termenele prevăzute de lege; c)întocmeşte şi depune declaraţiile nominale privind contribuţiile reţinute şi vărsate la bugetul general consolidat; d)întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal şi o înaintează ordonatorului ierarhic superior în termenele stabilite; e)răspunde de respectarea disciplinei financiare, asigură respectarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice; f)răspunde de efectuarea tuturor plăţilor, în limita creditelor bugetare aprobate, numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale, şi numai după ce acestea au fost angajate, lichidate şi ordonanţate, în condiţiile legii; g)exercită control financiar preventiv propriu asupra tuturor operaţiunilor şi documentelor din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale, precum şi asupra utilizării fondurilor bugetare prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, în baza documentelor justificative care însoţesc proiectele de operaţiuni, din care să rezulte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea; h)întocmeşte raportul de control financiar preventiv propriu şi îl înaintează ordonatorului ierarhic superior la termenele stabilite; i)verifică documentele justificative primite şi întocmeşte notele contabile pentru toate operaţiunile economico-financiare; j)sesizează structura juridică în vederea luării măsurilor ce se impun pentru recuperarea debitelor şi a pagubelor; k)întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita şi pe structura bugetului aprobat, cu încadrarea în prevederile trimestriale aprobate; l)asigură completarea şi depunerea bugetului individual al unităţii în sistemul FOREXEBUG, precum şi înregistrarea angajamentelor legale şi angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor; m)întocmeşte ordinele de plată pentru achitarea obligaţiilor faţă de furnizori, cu respectarea termenului de plată prevăzut de lege; n)organizează activitatea casieriei şi asigură ţinerea corectă şi la zi a registrelor de casă, în conformitate cu prevederile legale; o)întocmeşte registrele contabile obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar, Cartea mare; p)ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori economici ai activităţilor desfăşurate; q)organizează şi conduce contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, asigurând efectuarea înregistrării operaţiunilor economico-financiare pe baza principiilor contabilităţii de angajamente, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare; r)asigură organizarea contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar; s)întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, precum şi alte raportări financiare lunare şi trimestriale, conform prevederilor legale; t)fundamentează şi elaborează proiectul de buget al centrului educativ/centrului de detenţie, în baza instrucţiunilor transmise de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativă - structura planificare şi execuţie bugetară, privind metodologia de elaborare a proiectului de buget, ţinând cont de limitele de cheltuieli impuse de Ministerul Finanţelor Publice şi de necesarul de fonduri pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii; u)propune repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat prin legea bugetului de stat; v)întocmeşte propuneri de virări/suplimentări/disponibilizări de credite bugetare între subdiviziunile clasificaţiei bugetare, însoţite de nota de fundamentare, pe care le transmite către Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativă; w)întocmeşte nota de fundamentare privind fondurile necesare suplimentar cu ocazia rectificării bugetare, ca urmare a analizei execuţiei bugetare şi a necesarului previzionat până la sfârşitul anului; x)fundamentează şi întocmeşte cererile de deschidere de credite bugetare pentru titlurile de cheltuieli aprobate prin fila de buget, cu încadrarea în prevederile bugetare trimestriale aprobate, şi le înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativă; y)întocmeşte cereri pentru deschiderea de credite bugetare trimestriale şi le transmite spre avizare ordonatorului de credite superior, ţinând cont de necesităţile de finanţare ale trimestrului respectiv, cu încadrarea în prevederile trimestriale aprobate; z)solicită ordonatorului de credite superior suplimentări de credite bugetare şi de angajament necesare implementării proiectelor aferente fondurilor externe nerambursabile în baza contractelor/deciziilor/acordurilor de finanţare încheiate cu partenerii externi şi întocmirea fişei proiectului;aa) păstrează şi arhivează documentele financiar-contabile, în condiţiile prevăzute de normele legale în vigoare; bb) ţine evidenţa de gestiune a bunurilor intrate sau ieşite în/din patrimoniul unităţii penitenciare; cc) asigură primirea, păstrarea şi restituirea disponibilităţilor băneşti şi a obiectelor de valoare aparţinând persoanelor private de libertate; dd) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; ee) îndeplineşte orice alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unităţii sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă. Articolul 32În cadrul Biroului financiar-contabil se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare. SUBSECŢIUNEA a 2-a Biroul logistică Articolul 33Biroul logistică îndeplineşte următoarele atribuţii: a)ţine evidenţa bunurilor materiale, mijloacelor tehnice şi auto din dotare şi evidenţa cadastrală a imobilelor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa locului de deţinere; b)asigură gestionarea bunurilor materiale, întocmirea documentelor justificative privind evidenţa intrării, păstrării şi ieşirii bunurilor în sau din gestiune; c)elaborează strategia anuală a achiziţiilor publice; d)întocmeşte Planul de aprovizionare tehnico-materială în baza fundamentărilor scrise ale responsabililor de structuri; e)fundamentează şi înaintează propunerile pentru buget la titlul II - Bunuri şi servicii; f)asigură, în condiţiile legii, scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea bunurilor materiale; g)desfăşoară activităţile de hrănire, echipare şi cazare a persoanelor internate; h)asigură materialele de întreţinere şi igienico-sanitare pentru persoanele internate conform reglementărilor prevăzute în acest sens; i)desfăşoară activitatea de reparaţii şi întreţinere a construcţiilor, întocmind documente legale la terminarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente ale construcţiilor; j)desfăşoară activitatea de achiziţii publice în conformitate cu legislaţia în vigoare; k)elaborează şi definitivează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul locului de deţinere şi în funcţie de fondurile alocate; l)ţine evidenţa şi asigură actualizarea dosarelor de cadastru; m)întocmeşte fişele de proiect împreună cu anexele aferente pentru elaborarea Planului multianual şi bugetarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale, justificând din punct de vedere tehnic şi legal necesitatea realizării obiectivelor propuse; n)răspunde de asigurarea, depozitarea şi distribuirea armamentului şi muniţiei necesare desfăşurării în condiţii optime a misiunilor operative; o)răspunde de asigurarea tehnică de autovehicule în scopul menţinerii autovehiculelor în permanentă stare de operativitate, pentru îndeplinirea misiunilor în care sunt utilizate; p)răspunde de asigurarea, depozitarea şi distribuirea mijloacelor de comunicaţie necesare desfăşurării în condiţii optime atât a misiunilor operative, cât şi a activităţii întregii unităţi; q)asigură valorificarea bazei tehnico-materiale cu specific agrozootehnic, în scopul calificării persoanelor internate, îmbunătăţirii hranei, realizării de venituri; r)planifică, organizează şi coordonează activităţile specifice din cadrul gospodăriei agrozootehnice, din punct de vedere tehnic, sanitar-veterinar şi economic, având la bază normele tehnice în vigoare; s)organizează, coordonează, conduce, verifică şi evaluează acţiunile desfăşurate pe linia aplicării normelor legale cu privire la respectarea igienei produselor animaliere şi de origine animală şi la protecţia mediului; t)ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori economici ai activităţilor desfăşurate; u)răspunde de desfăşurarea procesului de producţie în vederea susţinerii acţiunilor de resocializare a persoanelor internate; v)răspunde de folosirea judicioasă a capacităţilor de producţie, de încadrarea în consumurile de materii prime, materiale, energie, de calitatea produselor şi de respectarea termenelor de livrare; w)răspunde de obţinerea autorizaţiilor sau a avizelor legale din punct de vedere sanitar, al normelor de securitate şi sănătate în muncă, mediu, pază şi stingere a incendiilor; x)colaborează cu celelalte structuri şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare; y)participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; z)realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul locului de deţinere sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă. Articolul 34În cadrul Biroului logistică se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare. SUBSECŢIUNEA a 3-a Biroul/Compartimentul producţie Articolul 35Biroul/Compartimentul producţie asigură valorificarea bazei tehnico-materiale din gospodăriile agrozootehnice şi atelierele de producţie, în scopul calificării persoanelor internate, îmbunătăţirii hranei, realizării de venituri care se pot folosi la îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie, precum şi pentru susţinerea acţiunilor de resocializare a persoanelor internate. Articolul 36Biroul/Compartimentul producţie are următoarele atribuţii generale: a)planifică, organizează şi coordonează activităţile specifice din cadrul gospodăriei agrozootehnice, din punct de vedere tehnic, sanitar-veterinar şi economic, având la bază normele tehnice în vigoare; b)întocmeşte şi înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor planul anual de activitate al gospodăriei agrozootehnice şi propune eventuale modificări ale acestuia, în situaţii deosebite; c)organizează, coordonează, conduce, verifică şi evaluează acţiunile desfăşurate pe linia aplicării normelor legale cu privire la respectarea igienei produselor de origine animală şi vegetală; d)organizează, coordonează, conduce, verifică şi evaluează acţiunile desfăşurate pe linia aplicării normelor legale cu privire la protecţia mediului; e)ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori economici ai activităţii desfăşurate în cadrul gospodăriei agrozootehnice; f)fundamentează şi înaintează propunerile pentru buget pentru articolele de cheltuieli specifice; g)răspunde de desfăşurarea procesului de producţie în vederea susţinerii acţiunilor de resocializare a persoanelor internate; h)răspunde de folosirea judicioasă a capacităţilor de producţie, de încadrarea în consumurile de materii prime, materiale, energie, de calitatea produselor şi de respectarea termenelor de livrare; i)răspunde de obţinerea autorizaţiilor sau a avizelor legale din punct de vedere sanitar, al normelor de securitate şi sănătate în muncă, mediu, pază şi stingere a incendiilor; j)colaborează cu celelalte structuri şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare; k)participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; l)realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul locului de deţinere sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă. Articolul 37În cadrul Biroului/Compartimentului producţie se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare. Secţiunea a 5-aBiroul/Compartimentul de resurse umane şi formare profesională Articolul 38Biroul/Compartimentul de resurse umane şi formare profesională are ca obiect de activitate aplicarea legislaţiei specifice domeniului resurselor umane, implementarea strategiei şi politicilor de personal privind recrutarea, selecţia, formarea, încadrarea, pregătirea continuă, evaluarea, cariera, recompensarea, gestiunea şi prelucrarea automată a datelor. Articolul 39Biroul/Compartimentul de resurse umane şi formare profesională are următoarele atribuţii: a)asigură implementarea politicilor şi strategiilor privind dezvoltarea şi valorificarea capitalului de resurse umane, prin programe pe termen scurt, mediu şi lung, stabilite de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; b)analizează structura personalului pe sectoare de activitate, evaluează şi stabileşte necesarul resurselor umane şi prezintă propuneri pentru reorganizarea structurală şi funcţională a locului de deţinere, transformarea, suplimentarea sau radierea unor posturi; c)operează în statul de organizare modificările intervenite cu privire la structura organizatorică a locului de deţinere; d)asigură încadrarea statului de organizare al locului de deţinere cu personalul necesar, pe baza dinamicii de personal, prin modalităţile şi în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare; e)realizează periodic analize, rapoarte, sinteze şi situaţii cu privire la structura personalului încadrat şi necesarul de personal; f)elaborează proiecte de regulamente, metodologii, instrucţiuni, proceduri şi decizii, aplicabile la nivelul locului de deţinere sau al sistemului penitenciar; g)aplică procedurile din aria de competenţă privind concursurile de încadrare a posturilor vacante din unitate: prin avansarea în funcţii a personalului, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă; h)întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor ce privesc încadrările din sursă externă, prin concurs, transfer sau repartizarea absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile sistemului penitenciar; i)întocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul contractual, actele adiţionale, asigură procedura de informare; j)întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor de numire a funcţionarilor publici cu statut special debutanţi din competenţă ca funcţionari publici cu statut special definitivi; k)întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor de modificare a raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă: mutare, împuternicire, avansare în funcţie, schimbare din funcţie, punere la dispoziţie, suspendare din funcţie, detaşare, delegare, trecere temporară în altă funcţie, repunerea în drepturile anterioare; l)întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor privind acordarea drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal; m)întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor de încetare a raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă; n)asigură recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personalul necesar sistemului penitenciar şi întocmeşte dosarele de candidat ale acestora; o)planifică şi ţine evidenţa personalului locului de deţinere pentru evaluarea psihologică periodică; p)întocmeşte, la propunerea structurilor unităţii, proiectele deciziilor zilnice pe unitate, cu privire la mişcarea temporară a personalului, pentru asigurarea necesarului de resurse umane în sectoarele deficitare; q)verifică şi actualizează în statul de organizare al locului de deţinere mişcările de personal şi modificările intervenite în cariera profesională; r)întocmeşte şi păstrează documentele de evidenţă nominală ale personalului locului de deţinere, registrul general de evidenţă a salariaţilor contractuali şi actualizează permanent datele cu caracter personal şi profesional de la încadrare până la încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, de muncă; s)ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu şi efectuează periodic controlul asupra existenţei şi stării acestora; t)eliberează, retrage, distruge şi ţine evidenţa adeverinţelor provizorii, iar în funcţie de situaţie, a ecusoanelor de identificare şi a cartelelor de acces, pentru personalul locului de deţinere, şi efectuează periodic controlul asupra existenţei şi stării acestora; u)gestionează activitatea referitoare la declaraţiile de avere şi interese de către personalul locului de deţinere şi asigură realizarea procedurilor de contact şi corespondenţă cu Agenţia Naţională de Integritate; v)întocmeşte şi înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor dosarele de pensie pentru funcţionarii publici cu statut special şi urmaşii acestora; w)întocmeşte şi eliberează dosarele de pensie pentru personalul contractual şi urmaşii acestora, în vederea depunerii la casele de pensii teritoriale; x)întocmeşte dosarele de rezervist pentru funcţionarii publici cu statut special cărora le-au încetat raporturile de serviciu şi asigură trimiterea acestora către centrele militare de domiciliu; y)întocmeşte pentru personalul locului de deţinere documentaţia necesară soluţionării lucrărilor ce privesc acordarea recompenselor şi aplicarea sancţiunilor disciplinare şi asigură evidenţa acestora; z)completează, actualizează şi transmite inspectoratului teritorial de muncă modificările intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor, prin intermediul aplicaţiei informatice; aa) organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici cu statut special, asigură centralizarea calificativelor acordate şi întocmeşte analiza privind rezultatele evaluării anuale; bb) organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual, asigură centralizarea calificativelor acordate şi întocmeşte analiza privind rezultatele evaluării anuale, stabileşte nivelul salariilor individuale ale personalului contractual; cc) întocmeşte la termenele stabilite, precum şi la cerere documentele de evidenţă statistică privind gestiunea resurselor umane; dd) asigură securitatea şi protecţia datelor de personal gestionate împotriva accesului neautorizat şi păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal; ee) organizează, coordonează şi verifică activitatea de pregătire profesională a personalului; ff) elaborează diagnoza nevoilor de formare în baza rezultatelor profesionale ale personalului şi a perspectivelor de dezvoltare instituţională; gg) coordonează şi asigură desfăşurarea stagiilor de practică în unitate de către elevii şi studenţii din instituţiile de învăţământ care formează personal pentru sistemul penitenciar; hh) planifică, coordonează şi monitorizează desfăşurarea programelor stabilite pentru perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi, inclusiv procesul de evaluare la încheierea stagiului; ii) întocmeşte, monitorizează şi actualizează în aplicaţia informatică şi în documentele de evidenţă nominală situaţia participării personalului la diferite forme de pregătire profesională organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau de formatori externi, precum şi documentele privind pregătirea autoplanificată, respectiv aplicarea regimului drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din acestea; jj) colaborează cu organizaţiile profesionale în vederea participării personalului de specialitate la formele de pregătire stabilite prin legislaţia specifică unor profesii; kk) întocmeşte, împreună cu şefii structurilor, programe de integrare profesională la încadrarea personalului contractual şi a funcţionarilor publici cu statut special definitivi, precum şi la schimbarea profilului de activitate; ll) coordonează din punct de vedere educaţional activitatea pe platformele e-learning; mm) colaborează cu instituţii acreditate de formare profesională. Articolul 40În cadrul Biroului/Compartimentului de resurse umane şi formare profesională se constituie evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare. Secţiunea a 6-a Biroul/Compartimentul juridic Articolul 41Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale centrului educativ, respectiv centrului de detenţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 42Consilierul juridic are următoarele atribuţii generale: a)reprezintă instituţia, pe baza delegaţiei date de către director, şi apără drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice; b)elaborează şi promovează acţiunile având ca obiect recuperarea sumelor încasate necuvenit de către personalul instituţiei; c)elaborează şi prezintă conducerii locului de deţinere, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol; d)elaborează şi prezintă conducerii locului de deţinere, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind inoportunitatea promovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile locului de deţinere; e)propune directorului sesizarea parchetului în cazul săvârşirii unor infracţiuni în legătură cu serviciul de către personalul din unitate; f)redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de şedinţă, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care unitatea este parte; g)urmăreşte, în condiţiile legii, obţinerea titlurilor executorii şi ia măsurile necesare de punere în executare a acestora; h)avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a centrului educativ, respectiv a centrului de detenţie, al cărui conducător are calitatea de ordonator terţiar de credite; i)avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor centrului educativ/de detenţie; j)avizează sub aspectul legalităţii clauzele contractelor încheiate de centrul educativ, respectiv centrul de detenţie; k)previne încălcarea dispoziţiilor legale prin acordarea vizei de specialitate pe contracte sau convenţii, ordine, decizii de personal privind încadrarea personalului, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu, decizii de imputare, hotărâri etc.; l)solicită organelor judiciare soluţiile dispuse în cauzele cercetate, pe care le comunică structurii resurse umane şi formare profesională în vederea stabilirii situaţiei raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, respectiv punerea la dispoziţie (pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii) sau suspendarea din funcţie (pe perioada arestării preventive), conform Legii nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare; m)colaborează cu celelalte compartimente ale locului de deţinere pentru rezolvarea solicitărilor primite din sfera de competenţă a acestora, formulând puncte de vedere referitoare la modul de interpretare juridică a unor prevederi legale; n)semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative şi, când este cazul, face propuneri corespunzătoare; o)întreprinde demersurile legale în vederea recuperării debitelor şi pagubelor datorate de terţi, la solicitarea structurii financiar-contabile; p)întocmeşte orice alte acte procedurale legate de reprezentarea locului de deţinere; q)participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; r)gestionează informaţiile clasificate secrete de stat şi de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare; s)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau primite din partea directorului unităţii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul unităţii sau al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă. Articolul 43În cadrul Compartimentului juridic se constituie evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare. Secţiunea a 7-a Compartimentul prevenirea criminalităţii şi terorismului Articolul 44Compartimentul prevenirea criminalităţii şi terorismului identifică, cunoaşte şi previne, în limitele competenţelor sale, situaţiile şi împrejurările care pot favoriza ori genera evenimente grave, de natură să pună în pericol siguranţa locului de deţinere, acte de corupţie, criminalitate organizată, terorism sau alte fapte ce constituie încălcări ale legii, atât în rândul persoanelor internate, cât şi în rândul funcţionarilor publici cu statut special. Articolul 45(1) Raporturile de subordonare ierarhică în care se regăseşte personalul din cadrul Compartimentului prevenirea criminalităţii şi terorismului faţă de directorul centrului educativ, respectiv ale centrului de detenţie privesc doar aspecte legate de organizarea administrativă a locului de deţinere, ordinea interioară şi disciplina la locul de muncă. (2) În exercitarea atribuţiilor, personalul încadrat în Compartimentul prevenirea criminalităţii şi terorismului are acces, în condiţiile legii şi cu informarea prealabilă a directorului, la toate documentele, datele şi informaţiile din sfera de activitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la sediul centrului de detenţie/centrului educativ. Articolul 46Compartimentul prevenirea criminalităţii şi terorismului îndeplineşte următoarele activităţi: a)desfăşoară, în condiţiile legii, activităţi de identificare, cunoaştere şi prevenire a acţiunilor specifice criminalităţii, criminalităţii organizate, terorismului şi corupţiei, a faptelor sau evenimentelor cu consecinţe periculoase pentru siguranţa deţinerii, precum şi a oricăror situaţii ori împrejurări din care pot rezulta asemenea pericole şi colaborează cu instituţiile abilitate în vederea combaterii acestora; b)asigură, în condiţiile legii, identificarea şi prevenirea faptelor, situaţiilor şi împrejurărilor de nerespectare de către personalul locului de deţinere a prevederilor legale, a drepturilor persoanelor internate ori de supunere a acestora la tortură, tratamente inumane sau degradante, precum şi a actelor de corupţie ori a altor fapte ce constituie încălcări ale legii; c)desfăşoară, în condiţiile legii, activităţi de identificare a persoanelor aflate în detenţie care intenţionează organizarea unor acţiuni violente îndreptate împotriva personalului centrului educativ/de detenţie, a judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor sau a altor persoane ale căror funcţii implică exerciţiul autorităţii publice ori care se află în diverse împrejurări; d)identifică, în condiţiile legii, persoanele internate şi funcţionarii publici cu statut special care au avut ori continuă să aibă legături cu organizaţii sau grupări teroriste ori de criminalitate organizată şi informează factorii abilitaţi despre cele constatate; e)asigură informarea promptă şi completă a conducerii profesionale când sunt descoperite indicii sau există suspiciuni referitoare la săvârşirea de abateri disciplinare ori infracţiuni de către personalul din centrul educativ, respectiv din centrul de detenţie sau de infracţiuni de către persoanele internate; directorul general va fi informat prompt şi complet de către conducerea profesională în cazul în care sunt descoperite indicii sau există suspiciuni referitoare la săvârşirea de abateri disciplinare ori infracţiuni de către directorul sau directorii adjuncţi ai centrului educativ, respectiv ai centrului de detenţie ori, atunci când se impune, şi de către celelalte persoane din sistemul penitenciar; f)colaborează instituţional cu organele de urmărire penală în scopul prevenirii criminalităţii, criminalităţii organizate, corupţiei şi terorismului; g)colaborează cu instituţiile abilitate în realizarea acţiunilor de protejare a persoanelor incluse în programul de protecţie a martorilor, care se află în stare de arest preventiv în unităţi din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau execută o măsură educativă privativă de libertate; h)identifică fapte, situaţii, împrejurări privind nerespectarea normelor legale de protecţie a informaţiilor naţionale clasificate în cadrul locului de deţinere, înştiinţând despre aceasta factorii abilitaţi; i)analizează situaţiile şi fenomenele apărute în domeniul specific de activitate, verifică împrejurările şi cauzele producerii de evenimente negative în centrul educativ, respectiv în centrul de detenţie; j)întreprinde activităţi de verificare şi documentare a unor sesizări privind personalul locului de deţinere, referitoare la domeniul de competenţă al structurii, cu sprijinul conducerii profesionale; k)rezolvă cererile, sesizările şi memoriile ce îi sunt repartizate spre competentă soluţionare; l)întocmeşte sinteza activităţii lunare desfăşurate în vederea transmiterii acesteia conducerii profesionale; m)întocmeşte note interne şi note de informare, în baza rezoluţiilor conducerii profesionale; n)asigură circuitul lucrărilor, conform repartizării stabilite de conducerea profesională; o)păstrează evidenţa lucrărilor înregistrate de secretariatul locului de deţinere repartizate structurii, având în vedere respectarea termenelor de soluţionare; p)păstrează documentele elaborate la nivelul structurii. Articolul 47În cadrul Compartimentului prevenirea criminalităţii şi terorismului se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare. Secţiunea a 8-a Compartimentul tehnologia informaţiei şi comunicaţii Articolul 48Compartimentul tehnologia informaţiei şi comunicaţii are în competenţă administrarea şi asigurarea securităţii tehnicii de calcul, a comunicaţiilor, a software-ului de bază şi aplicaţiilor aflate în exploatare şi îndeplineşte următoarele atribuţii generale: a)asigură continuitatea serviciilor informatice în unitate; b)elaborează analiza de sistem şi realizează proiectul pentru componente ale sistemului informatic; c)cu avizul structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, dezvoltă programe de extragere a datelor din bazele de date ale aplicaţiilor integrate; d)asigură implementarea şi exploatarea corespunzătoare a programelor informatice; e)participă la sesiunile de instruire a personalului locului de deţinere cu ocazia dării în funcţiune a aplicaţiilor informatice; f)întreţine, modifică şi modernizează componentele sistemului informatic pe care le-a realizat, în funcţie de necesităţi, cu acordul structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; g)întreţine reţeaua de calculatoare din unitate, stabileşte şi impune regulamentul general de funcţionare a reţelei; h)supraveghează sistemul informatic în vederea menţinerii acestuia în parametrii de securitate şi asigură confidenţialitatea datelor potrivit politicilor de securitate, cu respectarea normelor legale în vigoare; i)urmăreşte şi aplică politicile de securitate impuse de către structura de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în sistemul informatic al locului de deţinere; j)intervine, în limitele competenţelor şi posibilităţilor tehnice, pentru repararea echipamentelor defecte şi îmbunătăţirea performanţelor acestora; k)menţine relaţia cu furnizorii de service şi consumabile, precum şi cu furnizorii serviciilor de mentenanţă pentru aplicaţii care nu fac parte din contracte-cadru cu structura de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; l)contribuie, împreună cu celelalte sectoare implicate, la amenajarea conform standardelor a locaţiilor destinate tehnicii de calcul; m)asigură buna funcţionare a tuturor aplicaţiilor ce se derulează pe calculatoarele locului de deţinere; n)asigură, în colaborare cu celelalte structuri, întreţinerea paginii web a locului de deţinere; o)efectuează copii de siguranţă pe suport extern şi maşini anume destinate, pentru datele critice care au fost stocate de utilizatori în locuri predefinite în reţea; p)participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; q)păstrează şi arhivează software-ul, documentaţiile tehnice, suporturi tehnice cu drivere; r)asigură continuitatea serviciilor de comunicaţii în unitate, întreţine, modifică şi modernizează reţeaua şi componentele sistemului de comunicaţii; s)colaborează cu compartimentele specifice care au atribuţii pe linie de informaţii clasificate, în vederea implementării normelor specifice de securitate a informaţiilor vehiculate în cadrul reţelei; t)îndeplineşte orice alte sarcini primite din partea conducerii unităţii sau a superiorilor ierarhici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă. Articolul 49În cadrul Compartimentului tehnologia informaţiei şi comunicaţii se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare. Secţiunea a 9-a Compartimentul informaţii clasificate Articolul 50Compartimentul informaţii clasificate are următoarele atribuţii generale: a)elaborează şi reevaluează normele interne şi procedurile de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, şi controlează, respectiv monitorizează modul de respectare a acestora; b)prezintă conducătorului locului de deţinere propuneri privind stabilirea şi reevaluarea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă pentru protecţia informaţiilor clasificate secrete de stat gestionate de unitate şi le comunică instituţiilor abilitate, potrivit legii; c)întocmeşte şi actualizează Programul de prevenire a scurgerii informaţiilor clasificate, îl transmite spre avizare autorităţii desemnate de securitate, acţionând pentru aplicarea acestuia după intrarea în vigoare; d)coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia; e)asigură gestionarea informaţiilor clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu cu privire la evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea acestora în condiţii de siguranţă, conform prevederilor legale în vigoare; f)propune directorului penitenciarului lista cu funcţiile care necesită acces la informaţii clasificate pentru personalul instituţiei şi o comunică instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor; g)propune directorului penitenciarului efectuarea de verificări de către instituţiile abilitate pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii care în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu necesită acces la informaţii clasificate; h)prezintă spre aprobare directorului penitenciarului listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat, comunicându-le instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; i)asigură păstrarea, organizează şi actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces pentru personalul autorizat a accesa informaţii clasificate secrete de stat; j)pune în aplicare prevederile legale şi procedurile specifice autorizării accesului personalului la informaţii secrete de stat din cadrul penitenciarului; k)pune în aplicare prevederile legale şi procedurile specifice autorizării accesului personalului penitenciarului la informaţii secrete de serviciu; l)formulează propuneri în vederea întocmirii sau actualizării listei informaţiilor clasificate secrete de stat, elaborate sau păstrate de penitenciar, pe clase şi niveluri de secretizare, şi o supune aprobării, potrivit legii; m)întocmeşte şi actualizează lista informaţiilor clasificate secrete de serviciu, elaborate de penitenciar; n)formulează propuneri în vederea reevaluării ghidului pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în nivelurile de secretizare a informaţiilor secrete de stat şi îl prezintă spre aprobare împuterniciţilor şi funcţionarilor superiori abilitaţi prin lege să atribuie nivelurile de secretizare; o)organizează activităţi de pregătire specifică a personalului care are acces la informaţii clasificate secret de stat şi secret de serviciu; p)efectuează, cu aprobarea directorului penitenciarului, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate, în sediul instituţiei; q)coordonează şi monitorizează activităţile specifice de inventariere anuală a documentelor clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu, deţinute de centrul educativ/centrul de detenţie; r)formulează propuneri în vederea elaborării Nomenclatorului dosarelor ce se creează în cadrul structurii şi organizează activitatea de constituire a fondului arhivistic propriu; s)asigură predarea la termenul prevăzut a arhivei constituite pe termene de păstrare; t)consiliază conducerea centrului educativ/centrului de detenţie şi structurile din cadrul instituţiei în legătură cu aspectele ce vizează domeniul protecţiei informaţiilor clasificate; u)informează directorul centrului educativ/centrului de detenţie despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate, propunând măsurile necesare diminuării riscurilor şi înlăturării acestora; v)asigură relaţionarea cu instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; w)acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor din penitenciar pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate; x)colaborează cu toate structurile din cadrul centrului educativ/centrului de detenţie pentru implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate; y)efectuează cercetări în legătură cu încălcările reglementărilor de securitate şi riscurile la adresa informaţiilor clasificate, ţine evidenţa acestora şi propune sesizarea instituţiilor abilitate în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate; z)la încheierea actelor de colaborare sau a convenţiilor de orice natură, propune obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate în interiorul şi în afara locului de deţinere, în timpul programului şi după terminarea acestuia, precum şi la încetarea activităţii prevăzute de actele încheiate;aa) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; bb) colaborează, în limitele competenţelor, cu administratorul de securitate la elaborarea şi actualizarea documentaţiei de securitate aferente procesului de acreditare de securitate a Sistemului de prelucrare automată a datelor şi reţea transmisie date - Sisteme de informaţii şi comunicaţii existente în centrul educativ/centrul de detenţie; cc) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau stabilite, în condiţiile legii, din dispoziţia conducerii unităţii sau a conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă. Articolul 51În cadrul Compartimentului informaţii clasificate se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare. Secţiunea a 10-aCompartimentul de management al situaţiilor de urgenţă Articolul 52Compartimentul de management al situaţiilor de urgenţă are următoarele atribuţii: a)organizează, monitorizează şi verifică activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţii penitenciare; b)participă la elaborarea de acte normative, la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; c)întocmeşte documentele specifice activităţii din domeniul situaţiilor de urgenţă; d)participă, în colaborare cu persoanele competente, la cercetarea evenimentelor generate de situaţiile de urgenţă din unitate şi întocmeşte dosarul de cercetare la nivelul unităţii penitenciare; e)formulează propuneri pentru includerea în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare activităţilor specifice situaţiilor de urgenţă; f)soluţionează sesizările, reclamaţiile şi petiţiile primite; g)elaborează şi monitorizează planul de acţiune pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale fenomenelor meteorologice extreme, specifice sezonului secetos şi sezonului rece; h)evaluează riscurile pentru situaţiile de urgenţă, propune soluţii şi gestionează tipurile de riscuri specifice unităţii, dacă este cazul; i)înştiinţează instituţiile competente asupra factorilor de risc şi le semnalează, de îndată, iminenţa producerii sau producerea unei situaţii de protecţie civilă la nivelul unităţii; j)asigură circuitul şi arhivarea documentelor specifice din cadrul Compartimentului de management al situaţiilor de urgenţă; k)cooperează cu inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti şi cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă de la nivel local, pe linia prevenirii şi intervenţiei la situaţii de urgenţă; l)elaborează procedurile specifice activităţilor desfăşurate în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţii; m)planifică, participă şi ţine evidenţa exerciţiilor şi aplicaţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; n)asigură asistenţa de specialitate pentru desfăşurarea primei intervenţii în situaţii de urgenţă, până la sosirea structurilor specializate; o)elaborează raportul anual privind activitatea desfăşurată în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi îl înaintează Compartimentului de management al situaţiilor de urgenţă din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; p)reprezintă unitatea penitenciară, ca structură de specialitate, în relaţiile de cooperare cu autorităţile publice centrale sau teritoriale pentru domeniul situaţiilor de urgenţă; q)întocmeşte lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, când se confirmă existenţa acestora. Articolul 53În cadrul Compartimentului de management al situaţiilor de urgenţă se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare. Secţiunea a 11-aCompartimentul sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului Articolul 54(1) Compartimentul sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului are ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în realizarea sarcinilor de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii personalului sistemului penitenciar, precum şi a altor persoane participante în procesul de muncă.(2) Atribuţiile generale ale compartimentului sunt următoarele:a)organizează, monitorizează şi verifică activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate în cadrul unităţii penitenciare, conform prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; b)monitorizează riscurile existente la locurile de muncă şi efectuează demersurile în vederea stabilirii sporurilor pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebit de periculoase şi periculoase de muncă, în condiţii vătămătoare, în condiţii de muncă deosebite şi în condiţii grele de muncă; c)organizează instruirea introductiv-generală a salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; d)furnizează informaţii lucrătorilor cu privire la cele mai eficiente mijloace de respectare a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; e)întocmeşte documentaţia necesară pentru autorizarea din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă a unităţii proprii şi o transmite la Compartimentul de securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor în vederea elaborării certificatului constatator; f)întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă şi asigură întrunirea acestuia; g)organizează şi monitorizează activităţile privind serviciul de medicina muncii; h)organizează şi verifică activităţile de protecţie a mediului desfăşurate în unitatea proprie; i)informează, în scris, directorul unităţii cu privire la modul de realizare a activităţilor de protecţie a mediului, precum şi la aspectele sesizate privind încălcarea de către personal a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului; j)propune măsuri, în funcţie de specificul activităţii, pentru prevenirea, limitarea şi eliminarea efectelor poluărilor accidentale; k)întocmeşte raportul anual privind activitatea de securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului, pe care îl transmite la structura de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; l)întocmeşte documentele specifice activităţii de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de protecţie a mediului; m)soluţionează sesizările, reclamaţiile şi petiţiile primite; n)întocmeşte şi înaintează, în vederea avizării, la Compartimentul de securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor dosarul de cercetare a accidentelor de muncă şi a celor ecologice; o)elaborează procedurile specifice activităţii de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţie a mediului; p)formulează propuneri pentru includerea în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare activităţilor de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţie a mediului; q)urmăreşte şi raportează realizarea măsurilor dispuse de către structurile abilitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; r)participă la elaborarea de acte normative, la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; s)colaborează cu autorităţile locale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul mediului în cazul accidentelor/evenimentelor comune; t)reprezintă unitatea penitenciară, ca structură de specialitate, în relaţiile de cooperare cu autorităţile publice centrale sau teritoriale pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi în domeniul mediului; u)asigură circuitul şi arhivarea documentelor specifice din cadrul Compartimentului sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului. Articolul 55În cadrul Compartimentului sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare. Secţiunea a 12-aStructura medicală Articolul 56(1) Structura medicală este organizată, coordonată şi controlată de medicul-şef, care se implică şi răspunde de activităţile privind asistenţa medicală acordată în centrul educativ, respectiv în centrul de detenţie. (2) Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară se încheie între penitenciarul-spital la care structura medicală este arondată şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, conform reglementărilor specifice. Articolul 57(1) Activitatea structurii medicale se desfăşoară la nivelul: a)cabinetelor medicale organizate în funcţie de specialitatea medicală; b)infirmeriei; c)oficinei farmaceutice locale de distribuţie. (2) Structura medicală asigură: a)asistenţă medicală generală/primară pentru persoanele internate; b)asistenţă medicală de unitate în scopul menţinerii stării de sănătate a personalului angajat; c)asistenţă medicală de specialitate pentru persoanele internate; d)asistenţă medicală dentară pentru persoanele internate; e)eliberarea şi administrarea medicamentelor către persoanele internate. Articolul 58Cabinetul medical prin intermediul căruia se asigură asistenţa medicală generală/de familie pentru persoanele internate îndeplineşte următoarele atribuţii: a)acordă asistenţă medicală în caz de urgenţă medico-chirurgicală; b)acordă asistenţă medicală generală, profilactică şi curativă, prin activităţi de medicină de familie, conform legislaţiei sanitare naţionale; c)emite documente medicale, conform legislaţiei sanitare naţionale; d)asigură controlul medical la primire, transfer şi liberare din centrul educativ, respectiv din centrul de detenţie; e)asigură controlul medical periodic, conform legislaţiei în vigoare; f)urmăreşte evoluţia stării de sănătate a persoanelor internate şi aplică măsurile terapeutice necesare; g)aplică măsuri de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, conform legislaţiei sanitare în vigoare; h)acordă îngrijiri medicale în infirmerie în caz de îmbolnăvire care necesită supraveghere medicală permanentă şi care nu impune internarea în spital; i)recomandă efectuarea investigaţiilor de specialitate clinice şi paraclinice/laborator; j)recomandă internarea din punct de vedere medical în unităţi spitaliceşti din reţeaua sanitară a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în situaţia în care nu are posibilitatea de diagnostic şi tratament, precum şi în caz de boli transmisibile pentru care internarea este obligatorie; k)stabileşte necesarul de medicamente şi materiale sanitare pentru buna desfăşurare a activităţii medicale; l)urmăreşte respectarea strictă a normelor de igienă în toate spaţiile în care au acces persoanele internate, inclusiv locurile de muncă, înştiinţând conducătorul locului de deţinere privind eventualele disfuncţionalităţi; m)desfăşoară activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea însuşirii de către persoanele internate a cunoştinţelor necesare cu privire la igiena individuală şi colectivă, igiena mediului, prevenirea bolilor transmisibile şi a îmbolnăvirilor şi pentru formarea deprinderilor igienice; n)întocmeşte documentaţia medicală necesară prezentării persoanelor internate la comisia de expertiză a capacităţii de muncă sau pentru revizuirea unei decizii a acestei comisii; o)întocmeşte documentaţia medicală necesară în vederea prezentării la comisia de evaluare a persoanelor cu handicap în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap sau a reevaluării gradului de handicap; p)întocmeşte referatele medicale, la solicitarea organelor abilitate sau în urma cererii formulate de persoanele internate; q)participă la audienţele solicitate de aparţinătorii persoanelor internate; r)cu acordul factorilor de conducere, îndeplineşte atribuţii de reprezentare a unităţii în relaţii cu instituţii din domeniul medical din afara sistemului penitenciar; s)comunică de îndată Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi, după caz, medicilor epidemiologi coordonatori zonali următoarele date:

(i) decesele survenite în rândul persoanelor internate;
(ii) bolile transmisibile, cu raportare nominală sau numerică;
(iii) apariţia unei epidemii în unitate;
(iv) cazurile de boli aflate în faze terminale;
(v) cazuri de accidente şi agresiuni care pun în pericol viaţa persoanelor internate;

t)comunică lunar Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor date privind activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital, în a cărui coordonare metodologică se află centrul educativ, respectiv centrul de detenţie, situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţă medicală primară, în vederea înaintării acestora către casa de asigurări de sănătate; u)respectă prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii muncii; v)elaborează periodic sau la solicitarea conducerii locului de deţinere, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau a altor instituţii materiale centralizatoare, situaţii statistice, documente de analiză sau de informare; w)colaborează cu celelalte structuri ale locului de deţinere, precum şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare; x)participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; y)realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul locului de deţinere sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă. Articolul 59Cabinetul medical prin care se asigură asistenţă medicală de unitate, în scopul menţinerii stării de sănătate a personalului angajat, îndeplineşte următoarele atribuţii: a)acordă asistenţă medicală în cazuri de evenimente medico-chirurgicale acute, la nivelul unităţii, pentru personalul angajat; b)emite documente medicale justificative, în urma asistenţei medicale acordate personalului angajat; c)înregistrează şi întocmeşte evidenţa documentelor medicale prezentate de angajat, prin care se evidenţiază zilele de absenţă ca urmare a incapacităţii temporare de muncă din motive medicale; d)acordă asistenţă medicală primară în situaţiile în care există condiţiile necesare privind accesul şi furnizarea acesteia; e)stabileşte necesarul de medicamente şi materiale sanitare în vederea asigurării aparatului de urgenţă; f) urmăreşte respectarea strictă a normelor de igienă în toate sectoarele locului de deţinere şi la locurile de muncă, înştiinţând conducătorul locului de deţinere privind eventualele disfuncţionalităţi; g)informează şi instruieşte din punct de vedere medical factorii de conducere ai unităţii, în cazurile apariţiei unor boli transmisibile în rândul personalului angajat; h)după caz, raportează lunar penitenciarului-spital coordonator situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţă medicală primară şi de specialitate, în vederea înaintării acestora către casa de asigurări de sănătate; i)întocmeşte documentaţia pentru prezentarea la comisiile medico-militare a personalului angajat; j)analizează şi avizează cererile de decontare a serviciilor medicale, potrivit legislaţiei în vigoare, de care a/au beneficiat personalul angajat/pensionarii/membrii de familie; k)respectă prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii muncii; l)elaborează periodic sau la solicitarea conducerii locului de deţinere, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau a altor instituţii materiale centralizatoare, situaţii statistice, documente de analiză sau de informare; m)colaborează cu celelalte structuri ale locului de deţinere, precum şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare; n)participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; o)realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul locului de deţinere sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă. Articolul 60Cabinetul medical prin care se asigură asistenţă medicală de specialitate îndeplineşte următoarele atribuţii generale: a)acordă asistenţă medicală de specialitate, după caz, în funcţie de patologia persoanelor internate; b)urmăreşte evoluţia stării de sănătate a persoanelor internate şi aplică măsurile terapeutice necesare; c)emite documente medicale, conform competenţelor; d)recomandă internarea din punct de vedere medical în unităţi spitaliceşti din reţeaua sanitară a sistemului penitenciar, în situaţia în care nu are posibilitatea de diagnostic şi tratament; e)raportează lunar penitenciarului-spital coordonator situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţă medicală de specialitate, în vederea înaintării acestora către casa de asigurări de sănătate; f)stabileşte necesarul de medicamente şi materiale sanitare pentru buna desfăşurare a activităţii medicale; g)respectă prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii muncii; h)elaborează periodic sau la solicitarea conducerii locului de deţinere, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau a altor instituţii materiale centralizatoare, situaţii statistice, documente de analiză sau de informare; i)colaborează cu celelalte structuri ale locului de deţinere, precum şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare; j)participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; k)realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul locului de deţinere sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă. Articolul 61Cabinetul prin care se asigură asistenţă medicală dentară îndeplineşte următoarele atribuţii: a)acordă asistenţă medicală dentară, profilactică şi curativă, persoanelor internate; b)asigură asistenţă medicală dentară şi stabileşte formula dentară pentru persoanele internate nou-depuse în unitate; c)raportează lunar Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital coordonator, situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţă medicală primară şi de specialitate, în vederea înaintării acestora către casa de asigurări de sănătate; d)raportează anual Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor următoarele date pentru anul anterior încheiat:

(i) activitatea de medicină dentară prin Foaia de evidenţă a activităţii de medicină dentară;
(ii) după caz, activitatea laboratorului de tehnică dentară;

e)respectă prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii muncii; f)elaborează periodic sau la solicitarea conducerii locului de deţinere, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau a altor instituţii materiale centralizatoare, situaţii statistice, documente de analiză sau de informare; g)colaborează cu celelalte structuri ale locului de deţinere, precum şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare; h)participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul locului de deţinere sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare; i)realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul locului de deţinere sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă. Articolul 62În centrul educativ, respectiv centrul de detenţie funcţionează o infirmerie formată din camere separate, cu respectarea următoarelor reguli: a)internarea bolnavilor în infirmerie se face numai la indicaţia medicului; b)consultaţia medicală se efectuează zilnic, iar evoluţia bolii este menţionată în fişa de internare în infirmerie. Articolul 63Oficina farmaceutică locală de distribuţie îndeplineşte următoarele atribuţii: a)asigurarea asistenţei medicale cu produse farmaceutice pentru persoanele internate; b)eliberarea produselor farmaceutice către cabinetul medical, conform condicilor de medicamente contrasemnate de medicul-şef; c)păstrarea şi distribuirea de medicamente potrivit prevederilor Farmacopeii Române în vigoare, precum şi a altor produse medicamentoase, necesare persoanelor internate; d)asigurarea aprovizionării cu produse farmaceutice, prin colaborarea permanentă cu penitenciarul-spital şi compartimentul achiziţii din cadrul locului de deţinere; e)colaborarea cu farmaciile cu circuit deschis, în vederea asigurării cu medicamente. Secţiunea a 13-aCompartimentul secretariat Articolul 64(1) Compartimentul secretariat se află în directa subordonare a directorului locului de deţinere, asigurând primirea şi transmiterea documentelor, precum şi relaţionarea cu alte autorităţi şi instituţii publice.(2) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, secretariatul colaborează cu celelalte structuri din unitate ori din alte unităţi penitenciare, în vederea soluţionării în termen legal a tuturor solicitărilor care îi sunt adresate.(3) Circuitul corespondenţei este asigurat prin aplicaţia de evidenţă a documentelor, cu respectarea procedurilor specifice de lucru şi a prevederilor legale în vigoare. Articolul 65Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii: A. asigură circuitul documentelor stabilit prin proceduri specifice de lucru aprobate prin decizie a directorului general, prin organizarea eficientă a primirii, înregistrării, repartizării spre soluţionare şi expedierii acestora; B. asigură gestionarea petiţiilor adresate centrului educativ/centrului de detenţie: a)primeşte, înregistrează, monitorizează activitatea de rezolvare a petiţiilor, pe baza repartizării acestora spre soluţionare structurilor din unitate, în funcţie de obiectul acestora sau rezoluţia conducerii locului de deţinere, şi expediază răspunsurile către petiţionari, în conformitate cu legislaţia în vigoare; b)soluţionează petiţiile adresate conducerii locului de deţinere care intră în competenţa sa; c)asigură activitatea de relaţii cu publicul la nivelul locului de deţinere;C. asigură arhivarea şi păstrarea documentelor în arhiva neoperativă a locului de deţinere: a)face propuneri pentru modificarea Nomenclatorului dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în colaborare cu celelalte structuri din cadrul centrului educativ/de detenţie; b)primeşte şi verifică dosarele pregătite pentru arhivare cu documentele neoperative create de toate structurile din unitate, în conformitate cu Instrucţiunile de prelucrare arhivistică a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate şi cu Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea locului de deţinere şi cu alte prevederi legale; c)pregăteşte pentru arhivare dosarele cu documentele create în structura secretariat, în conformitate cu Instrucţiunile de prelucrare arhivistică a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate şi cu Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea locului de deţinere; d)conlucrează cu toate structurile din cadrul locului de deţinere, în vederea asigurării condiţiilor optime de predare, păstrare, selecţionare şi transfer al dosarelor de arhivă;D. alte activităţi: a)ţine şi păstrează evidenţa ordinelor, deciziilor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor emise de conducerea Ministerului Justiţiei şi a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, separat pe cele două categorii, în ordinea primirii lor, în registrul de evidenţă a documentelor şi în fişa de evidenţă, în strictă concordanţă cu dispoziţiile în vigoare, şi ia măsuri de distribuire a documentelor care reglementează activitatea sistemului penitenciar către structurile locului de deţinere; b)respectă dispoziţiile privind confecţionarea, modul de folosire, evidenţa, păstrarea şi verificarea existenţei sigiliilor, precum şi inventarierea acestora; c)ţine evidenţa personalului aflat în concedii, învoiri sau misiuni şi întocmeşte documentaţia subsecventă; d)redactează decizia zilnică pe unitate în format electronic în baza proiectelor transmise de structurile centrului educativ, respectiv centrului de detenţie şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare; e)organizează şi participă la şedinţele consiliului de conducere al locului de deţinere şi întocmeşte documentele aferente; f)organizează şi participă la audienţele acordate de către directorul locului de deţinere sau de către persoana desemnată de acesta, notând în registrul de audienţă problemele semnalate de petenţi, şi ţine evidenţa termenelor de soluţionare a audienţelor; g)întocmeşte note interne, note de informare, note de colaborare, sinteze, rapoarte tematice şi alte materiale în baza rezoluţiei directorului locului de deţinere. Articolul 66În cadrul Compartimentului secretariat se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare. Secţiunea a 14-aCompartimentul accesare şi implementare programe Articolul 67Compartimentul accesare şi implementare programe are următoarele atribuţii: a)identifică şi propune, în funcţie de nevoile unităţii, documentele programatice ale liniilor de finanţare, tipurile de activităţi/echipamente, bunuri care pot fi finanţate; b)pregăteşte şi propune aplicaţii de proiecte; c)se preocupă şi asigură relaţia cu Autoritatea de management/Organismul intermediar/Operatorul de program/ Liderul de parteneriat şi urmăreşte încadrarea în planul de acţiune şi în bugetul alocat, îndeplinirea indicatorilor, gestionează modificările contractuale; d)gestionează relaţia cu partenerii proiectelor; e)se asigură că toate facilităţile necesare sunt disponibile pentru întâlnirile echipei proiectului; f)este răspunzător pentru elaborarea şi înaintarea tuturor rapoartelor şi cererilor de plată întocmite de către membrii echipei; g)informează în permanenţă conducerea unităţii şi Serviciul cooperare şi programe din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în legătură cu evoluţia proiectului/proiectelor şi cu orice probleme care ar putea să survină pe parcursul implementării; h)verifică şi avizează minutele întâlnirilor şi rapoartele întocmite de către membrii echipei; i)urmăreşte şi colaborează cu conducerea unităţii şi departamentele din unitate în vederea asigurării resurselor necesare implementării proiectului; j)identifică şi evaluează în timp eventualele probleme care pot să survină în legătură cu implementarea proiectului şi propune măsuri pentru remedierea acestora; k)analizează pe parcurs indicatorii realizaţi în raport cu cei stabiliţi şi propune măsuri pentru stabilirea eventualelor corecţii; l)în perioada postimplementare urmăreşte şi colaborează cu conducerea şi departamentele din unitate în vederea asigurării resurselor necesare întreţinerii investiţiei după finanţare; m)gestionează arhivarea documentelor tehnice şi financiare, furnizează informaţiile solicitate de Autoritatea de management/ Organismul intermediar/Operatorul de program/Liderul de parteneriat, pe parcursul celor 5 ani de monitorizare, după finalizarea proiectului; n)execută orice alte sarcini din sfera de activitate a postului, primite de la directorul unităţii. Articolul 68În cadrul Compartimentului accesare şi implementare programe se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare. Capitolul IVAlte structuri de lucru cu activitate permanentă la nivelul centrului educativ şi centrului de detenţie Secţiunea 1Dispoziţii generale Articolul 69(1) Desemnarea reprezentanţilor centrului educativ, respectiv ai centrului de detenţie în comisii, comitete, consilii şi în alte structuri de colaborare sau de decizie în care este implicată unitatea se face prin decizie a directorului locului de deţinere. (2) Reprezentanţii vor prezenta, periodic sau la cererea directorului locului de deţinere, rapoarte privind activitatea în comisiile în care au fost desemnaţi. Secţiunea a 2-aConsiliul de conducere al centrului educativ, respectiv al centrului de detenţie Articolul 70
(1) În centrul educativ şi centrul de detenţie funcţionează consiliul de conducere, ca organ consultativ.
(2) Componenţa consiliului de conducere se stabileşte prin decizie a directorului unităţii, iar regulamentul de desfăşurare a lucrărilor consiliilor de conducere din cadrul unităţilor cu personalitate juridică subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se aprobă prin decizie a directorului general.
Articolul 71(1) În consiliul de conducere se stabilesc măsuri de optimizare a activităţii centrului educativ, respectiv a centrului de detenţie. (2) Conţinutul dezbaterilor din cadrul consiliului de conducere se va consemna în scris, într-un proces-verbal, de către o persoană desemnată din cadrul structurii secretariat. Procesul-verbal astfel încheiat va fi înaintat spre semnare membrilor consiliului de conducere care au participat la şedinţă. (3) Măsurile stabilite se transmit pentru implementare serviciului, biroului sau compartimentului vizat de către Compartimentul secretariat. (4) Şefii structurilor prevăzute la alin. (3) vor lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire în bune condiţii şi în termen a sarcinilor şi lucrărilor repartizate.
Secţiunea a 3-aConsiliul educativ Articolul 72(1) În fiecare centru educativ se constituie un Consiliu educativ al cărui scop este individualizarea regimului de executare a măsurii educative a internării într-un centru educativ, prin stabilirea asistenţei educaţionale, psihologice şi sociale acordate fiecărei persoane internate.(2) Consiliul educativ este alcătuit din directorul centrului, care este şi preşedintele consiliului, directorul adjunct reintegrare socială, educatorul responsabil de caz, învăţătorul sau dirigintele, un psiholog, un asistent social şi şeful serviciului supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate, după caz(3) La lucrările Consiliului educativ pot participa, în calitate de invitaţi, în cazul minorilor, un consilier de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune competent potrivit legii în circumscripţia căruia se află centrul educativ şi un reprezentant al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia se află centrul educativ.(4) Secretariatul Consiliului educativ este asigurat de către o persoană din cadrul serviciului educativ, alta decât educatorul responsabil de caz.(5) Consiliul educativ sau Comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a măsurii educative a internării, după caz, acordă recompensele la propunerea personalului care desfăşoară activităţi directe cu persoanele internate, cu excepţia învoirilor care depăşesc 48 de ore, care se acordă de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea Consiliului educativ sau a Comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a măsurii educative a internării.(6) Consiliul educativ sau, după caz, Comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a măsurii educative a internării, cu participarea judecătorului de supraveghere a privării de libertate, în calitate de preşedinte, şi a unui consilier de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune competent potrivit legii în circumscripţia căruia se află centrul, stabileşte dacă persoana internată a dovedit interes constant pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a făcut progrese în vederea reintegrării sociale, în prezenţa acestuia, şi formulează propunerea de înlocuire a internării cu măsura educativă a asistării zilnice (în cazul minorilor) sau de punere în libertate (în cazul persoanelor internate cu vârsta peste 18 ani). La formularea propunerii se ţine seama şi de perioadele de internare anterioare. Secţiunea a 4-aComisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a măsurii educative a internării Articolul 73(1) În fiecare centru de detenţie se constituie o comisie pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a măsurii internării, alcătuită din directorul centrului, care este şi preşedintele comisiei, directorul adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială, directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii, medicul-şef, educatorul responsabil de caz, un psiholog şi un asistent social.(2) La lucrările comisiei prevăzute la alin. (1) pot participa, în calitate de invitaţi, în cazul minorilor, un consilier de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune competent potrivit legii în circumscripţia căruia se află centrul de detenţie şi un reprezentant al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia se află centrul de detenţie.(3) Secretariatul comisiei este asigurat de către o persoană din cadrul Serviciului/Biroului educaţie, alta decât educatorul responsabil de caz. Secţiunea a 5-aComitetul de sănătate şi securitate în muncă Articolul 74(1) În cadrul centrului educativ, respectiv al centrului de detenţie funcţionează, cu respectarea prevederilor legale, Comitetul de sănătate şi securitate în muncă. (2) Comitetul de sănătate şi securitate în muncă din centrul educativ, respectiv din centrul de detenţie are scopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii. (3) Organizarea şi funcţionarea Comitetului de sănătate şi securitate în muncă se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Secţiunea a 6-aComisia de disciplină Articolul 75(1) În fiecare centru educativ şi centru de detenţie se constituie Comisia de disciplină, conform prevederilor Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Comisia de disciplină are competenţa de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinară şi de a propune, dacă se constată vinovăţia, una dintre sancţiunile disciplinare ce urmează să fie aplicate funcţionarului public cu statut special în cauză. Secţiunea a 7-aComisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu Articolul 76Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu are ca principal scop atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul de locuinţe de serviciu al locului de deţinere şi se constituie prin decizie a directorului locului de deţinere. Articolul 77Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu analizează şi soluţionează solicitările de acordare a locuinţelor de serviciu şi este responsabilă în ceea ce priveşte respectarea dispoziţiilor legale privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate. Secţiunea a 8-aComisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial Articolul 78(1) Directorul centrului educativ şi al centrului de detenţie dispune măsurile de control necesare pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri şi a procedurilor formalizate pe procese sau activităţi, care pot fi proceduri de sistem şi proceduri operaţionale, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi de funcţionare al sistemului administraţiei penitenciare, precum şi de standardele de control intern managerial. (2) În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, directorul unităţii numeşte, prin decizie, o comisie de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial. (3) Comisia prevăzută la alin. (2) este alcătuită conform Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 844/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate. (4) Modul de organizare şi de lucru al comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea preşedintelui acesteia şi se stabileşte în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi activităţilor, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei.(5) Directorul unităţii, directorii adjuncţi, personalul cu funcţii de conducere şi personalul de execuţie din cadrul centrului educativ/centrului de detenţie pun în aplicare toate măsurile cu privire la implementarea sistemului de control intern managerial. Articolul 79(1) La nivelul centrelor educative, respectiv al centrelor de detenţie atribuţiile de purtător de cuvânt sunt exercitate de către o persoană desemnată de directorul centrului. (2) Purtătorul de cuvânt are următoarele atribuţii generale: a)menţine legătura cu reprezentanţii mass-mediei; b)asigură colaborarea cu autorităţi şi instituţii publice, organizaţii şi asociaţii neguvernamentale; c)colaborează cu celelalte structuri şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare; d)elaborează materiale specifice atribuţiilor; e)gestionează aplicarea prevederilor legale privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice; f)contribuie la derularea proiectelor cu impact de imagine, implementate la nivelul locului de deţinere; g)contribuie la actualizarea conţinutului informaţional al siteului instituţiei; h)monitorizează modalităţile de prezentare în media a evenimentelor preluate şi transmise de reprezentanţii mass-mediei; i)contribuie la organizarea conferinţelor de presă, realizarea întâlnirilor cu jurnaliştii şi stabileşte legături cu reprezentanţii mass-mediei; j)gestionează informaţiile clasificate secrete de stat şi de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare; k)respectă reglementările în vigoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; l)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau primite din partea directorului unităţii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă. Articolul 80Evidenţele gestionate de persoanele desemnate cu atribuţii de purtător de cuvânt se organizează potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.
Capitolul VÎnregistrarea şi circuitul documentelor Articolul 81(1) Structura secretariat coordonează şi îndrumă circuitul corespondenţei în centrul educativ, respectiv în centrul de detenţie. (2) Toate lucrările au număr unic de înregistrare, care se respectă indiferent de circuitul documentelor în cadrul locului de deţinere. Articolul 82(1) Corespondenţa se înregistrează prin aplicaţia de evidenţă a documentelor de către lucrătorii structurii secretariat. (2) Câte un exemplar al notelor şi al celorlalte acte cu caracter intern se păstrează atât la structura emitentă, cât şi la cea căreia i se adresează. (3) Lucrările de bază, împreună cu documentaţia realizată, se păstrează la structura care le-a întocmit. Articolul 83Documentele utilizate de structurile din centrul educativ, respectiv din centrul de detenţie sunt următoarele: a)note de informare; b)note interne; c)note de fundamentare; d)adrese către petiţionari sau instituţii; e)rapoarte; f)referate de necesitate; g)răspunsuri la petiţii şi memorii; h)petiţii sau cereri ale personalului; i)adrese şi circulare; j)decizii ale directorului locului de deţinere, ale directorului general şi ordine ale ministrului justiţiei. k)alte documente ce se întocmesc conform reglementărilor legale în vigoare. Articolul 84Circuitul lucrărilor se realizează astfel: a)corespondenţa înregistrată la structura secretariat se repartizează celorlalte structuri din cadrul centrului educativ, respectiv centrului de detenţie, potrivit competenţei şi domeniului de activitate sau rezoluţiei directorului locului de deţinere, prin aplicaţia de evidenţă a documentelor; b)în cazul în care o lucrare nu intră în competenţa de rezolvare a structurii căreia i-a fost repartizată, aceasta o va returna structurii secretariat, indicând structura pe care o consideră competentă, astfel încât lucrarea să fie redirecţionată, totodată operându-se modificarea respectivă în aplicaţia de evidenţă a documentelor; c)dacă lucrarea este de competenţa mai multor structuri, se va transmite câte un exemplar fiecărei structuri; d)corespondenţa clasificată va fi repartizată responsabilului cu informaţiile clasificate din cadrul penitenciarului, potrivit reglementărilor specifice în vigoare pe linia protecţiei informaţiilor clasificate. Articolul 85(1) Lucrările elaborate de birourile, serviciile şi compartimentele din centrul educativ/centrul de detenţie sunt asumate, prin semnătură, de conducătorii acestora. (2) În situaţia în care o lucrare este de competenţa mai multor structuri dintre cele prevăzute la alin. (1), aceasta se întocmeşte de serviciul, biroul, compartimentul desemnat de conducătorul unităţii, cu consultarea celorlalte structuri implicate, făcându-se menţiune în acest sens pe prima pagină a lucrării. În cazul în care conducătorii structurilor prevăzute la alin. (1) nu ajung la un acord în legătură cu soluţionarea lucrării, va decide directorul unităţii, în baza notelor motivate ale acestora. Articolul 86(1) Lucrările se soluţionează în termenul prevăzut prin rezoluţie sau în termenul prevăzut în cuprinsul acestora, iar în cazul în care nu sunt prevăzute termene, lucrarea se soluţionează în termen legal. (2) Dacă pentru soluţionarea unei lucrări este necesară colaborarea mai multor structuri, termenul de rezolvare va respecta prevederile legale în vigoare, centralizarea propunerilor fiind realizată de structura evidenţiată prima în rezoluţia directorului locului de deţinere. (3) Directorul locului de deţinere poate prelungi termenul de rezolvare a unei lucrări, la cerere şi motivat. (4) Clasarea lucrărilor se face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Articolul 87Expedierea lucrărilor se realizează prin structura secretariat. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 88Directorul centrului educativ, respectiv al centrului de detenţie asigură, conform specificului de activitate, participarea personalului la conferinţe, simpozioane, seminare organizate de Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi de alte organisme naţionale sau internaţionale. Articolul 89(1) Toate documentele emise de directorul centrului educativ, respectiv al centrului de detenţie se păstrează în original la structura secretariat sau la structura informaţii clasificate, în funcţie de nivelul de clasificare al acestora.(2) Fiecare serviciu, birou, compartiment trebuie să păstreze lucrările care au stat la baza elaborării deciziilor directorului locului de deţinere, copii de pe acestea urmând a fi transmise persoanelor sau structurilor care au obligaţia aplicării lor, prin grija structurii emitente.(3) Ordinele, deciziile, instrucţiunile şi dispoziţiile emise de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de ministrul justiţiei care reglementează activitatea sistemului penitenciar se păstrează într-un exemplar, cu rezoluţia directorului locului de deţinere în original, la structura secretariat sau structura informaţii clasificate, în funcţie de nivelul de clasificare al acestora. Articolul 90Termenele de păstrare a documentelor sunt cele prevăzute în Nomenclatorul de documente referitoare la fondul arhivistic şi materiale preconstituite, aprobat prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Articolul 91Personalul din centrul educativ/centrul de detenţie este obligat să respecte programul de lucru stabilit prin regulamentul de ordine interioară, aprobat de către directorul locului de deţinere, care prevede şi situaţiile în care sunt permise derogări de la acesta. Articolul 92Anexa face parte integrantă din prezentul regulament. ANEXĂla regulament MINISTERUL JUSTIŢIEI ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR Centrul de detenţie/Centrul educativ ........ ........ .............. Serviciul ........ ................ ........ ........... Biroul ........ ................ ........ ............... Compartimentul ........ ................ ........ Aprob Ministrul justiţiei/Directorul locului de deţinere, ........ ................ ........ ........ FIŞA POSTULUI Nr. poziţiei din statul de organizare ........ Denumirea postului din stat ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Nivelul postului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Funcţia publică corespunzătoare categoriei ........ ................ ................ ................ ................ ........... Scopul principal al postului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Identificarea postului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Gradul profesional ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Vechimea în specialitate necesară ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Condiţii specifice privind ocuparea postului: Studii de specialitate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Perfecţionări (specializări) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Nivel de acces la informaţii clasificate: ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) ........ ................ ........ ............. Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere) ........ ................ ................ ................ ........ .......... Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Cerinţe specifice (de exemplu, călătorii frecvente, delegări, detaşări) ........ ................ ........ ............ Competenţă managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) ........ ............... Atribuţii: a)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............; b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. .Limite de competenţă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Delegarea de atribuţii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Sfera relaţională: Intern: a)relaţii ierarhice:

subordonat faţă de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... superior pentru ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... b)relaţii funcţionale ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ c)relaţii de control ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... d)relaţii de reprezentare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............Extern: a)cu autorităţi şi instituţii publice ........ ................ ................ ................ ................ ................ .......... b)cu organizaţii internaţionale ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............. c)cu persoane juridice private ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............Întocmit de: Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Semnătura ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Avizat de: Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Semnătura ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Semnătura ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3936/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3936 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3936/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu