Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.38 din 19.02.2018

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 155 din 19 februarie 2018SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole, al Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale, al Direcţiei generale dezvoltare rurală - AM PNDR şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nr. 240.501 din 19.02.2018, în conformitate cu:Regulamentul (UE) 2017/2.393 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1.306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1.307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziţii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanţul alimentar, sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi sănătatea plantelor şi materialul de reproducere a plantelor;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul I Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 2, litera e), punctul (iii) al literei g) şi literele m), n1), r) şi ae)-ag) se modifică şi vor avea următorul cuprins: e)«bivoliţă de lapte» înseamnă femela din specia bubaline care a fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală, pentru bivoliţa de lapte care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală, şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor, denumit în continuare RNE; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (iii) «pajişti permanente» înseamnă terenurile utilizate ca păşune sau fâneaţă, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din ordonanţă; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (m) «crescător de animale» - persoana fizică sau juridică care are în posesie permanentă animale înscrise în RNE, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... n1) «identificarea parcelei/parcelelor agricole utilizate» înseamnă declararea, localizarea şi delimitarea în cadrul blocului fizic a parcelei/parcelelor agricole utilizate, în aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA. Pentru identificare se utilizează informaţiile cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară, în situaţia în care acestea sunt disponibile şi relevante. Identificarea presupune ca parcela să nu se suprapună peste parcelele declarate de către alţi fermieri şi să nu depăşească limita blocului fizic; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... r)«parcelă agricolă» înseamnă o suprafaţă continuă de teren, care face obiectul unei declaraţii din partea unui singur fermier, cu aceeaşi categorie de folosinţă, pe care se cultivă o singură grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; cu toate acestea, în cazul în care se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o singură grupă de culturi în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013, utilizarea respectivă limitează suplimentar, dacă este necesar, suprafaţa respectivă; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ae) «vacă de lapte» înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală, pentru vaca de lapte care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală, şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE; af) «vacă din rasă de carne» înseamnă femela din specia taurine din rase de carne care a fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală, pentru vaca de carne care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală, şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE; ag) «vacă metisă cu rasă de carne» înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală, pentru vaca metisă de carne care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală, şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE; 2. La articolul 2, litera k) se abrogă. 3. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)copia cardului exploataţiei, conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care fermierul nu deţine card de exploataţie, trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată.În cazul asociaţiilor crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat cu animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei pe perioada păşunatului în tabere de vară, acestea trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei/exploataţiilor tip tabără de vară a asociaţiei înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată. 4. La articolul 6 , alineatele (2), (3), (5) şi (6) se abrogă. 5. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 61 (1) În cazul pajiştilor comunale concesionate/ închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor vor depune următoarele documente, după caz: a)în cazul membrilor asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată, fiecare membru al asociaţiei, solicitant al plăţilor directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării acestor suprafeţe de pajişti permanente, respectiv:

(i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiştii de către asociaţie;
(ii) copia tabelului centralizator pe care reprezentantul legal al asociaţiei îşi dă acordul în vederea solicitării sprijinului pe suprafaţă de către membrii asociaţiei, care cuprinde datele de identificare ale membrilor asociaţiei, numărul de animale cu care păşunează fiecare membru al asociaţiei, codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice ale membrilor din RNE, precum şi suprafeţele alocate fiecărui membru. Centralizatorul se întocmeşte anual de către asociaţie, se vizează de către primărie şi este prevăzut în anexa nr. 2.

Calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte la data depunerii cererii unice de plată, pentru suprafaţa concesionată/închiriată de către asociaţie. Fiecare membru al asociaţiei, în calitate de beneficiar al plăţilor, declară la APIA în cererea unică de plată suprafeţele utilizate de pajişte permanentă comunală care îi revin şi pentru care asigură prin păşunat încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, folosind, în cazul suprafeţelor utilizate în comun fără delimitare fizică în teren, codul de cultură aferent pajiştilor permanente utilizate în comun. Sancţiunile se calculează proporţional cu suprafaţa declarată de către fiecare fermier, membru al asociaţiei, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea; b)în cazul asociaţiei crescătorilor de animale care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată prin păşunat cu animalele membrilor, pe baza unui tabel centralizator, asociaţia va prezenta la APIA:

(i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiştii de către asociaţie;
(ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociaţie, datele de identificare ale membrilor asociaţiei, codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice ale membrilor din RNE, numărul de animale cu care păşunează fiecare membru al asociaţiei, precum şi suprafeţele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se întocmeşte anual, se vizează de către primărie şi este prevăzut în anexa nr. 2;
(iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor;

c)asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa de pajişte concesionată/ închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat cu animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei pe perioada păşunatului în tabere de vară, conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulterioare, va prezenta la APIA:

(i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiştii de către asociaţie;
(ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociaţie, datele de identificare ale membrilor asociaţiei, codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice ale membrilor din RNE, numărul de animale cu care păşunează fiecare membru al asociaţiei, precum şi suprafeţele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se întocmeşte anual, se vizează de către primărie şi este prevăzut în anexa nr. 2;
(iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor.

6. La articolul 7 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere. În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual pe pajiştile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. În cazul pajiştilor permanente aflate sub angajamente în cadrul pachetelor/ subpachetelor/variantelor din măsura 10 - agro-mediu şi climă, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fişele măsurilor şi trebuie efectuat până la 15 octombrie. Formele asociative de proprietate prezintă la APIA facturile valorificării fânului şi/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deţinute şi/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent. 7. La articolul 71, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)documentele doveditoare ale valorificării fânului şi/sau declaraţiile privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deţinute în cazul persoanelor fizice sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului în cazul persoanelor juridice, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, în cazul în care proprietarul de pajişte permanentă nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual pe pajiştile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. În cazul pajiştilor permanente aflate sub angajamente în cadrul subpachetelor/variantelor din măsura 10 - agro-mediu şi climă, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fişele măsurilor şi trebuie efectuat până la 15 octombrie. Documentele doveditoare ale valorificării fânului sunt factura, în cazul persoanelor juridice, sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice; 8. La articolul 10 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)suprafeţele compacte sau însumate mai mari de 100 metri pătraţi care nu sunt folosite pentru activităţi agricole, cum ar fi vegetaţia forestieră, cu excepţia suprafeţelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) din ordonanţă, iazurile naturale permanente, cu excepţia drumurilor/aleilor de exploatare din interiorul suprafeţei parcelei agricole, inclusiv din sere şi solare, cu lăţimea mai mică de 2 m; 9. La articolul 10 alineatul (5), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins: m)suprafeţele de pârloagă declarate/determinate pe acelaşi amplasament mai mult de 1 an, cu excepţia suprafeţelor arabile menţinute necultivate pe o perioadă mai mare decât 1 an pentru respectarea angajamentelor din cadrul măsurii prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. a) din ordonanţă, dacă este respectată activitatea agricolă definită la art. 2 alin. (2) din ordonanţă; 10. La articolul 11, alineatul (21) se abrogă. 11. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) În cazul măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală pentru angajamentele care se aplică la nivel de parcelă, prevăzute în art. 33 alin. (2) lit. (a) şi (b) din ordonanţă, nu există posibilitatea schimbării parcelelor, prin modificarea amplasamentului sau prin micşorarea suprafeţei, pe tot parcursul celor 5 ani de angajament. În caz contrar, APIA va proceda la recuperarea plăţilor efectuate pentru aceste suprafeţe pentru toţi anii de angajament. Angajamentele asumate de către fermieri pentru măsurile compensatorii, prevăzute în art. 33 alin. (2) din ordonanţă, care se aplică la nivel de suprafaţă total angajată, sunt condiţionate de menţinerea suprafeţei angajate pe toată perioada de angajament, parcelele putând fi schimbate anual. Fac excepţie parcelele pentru care suprafeţele rezultate în urma înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară instituit potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi înscrise în registrul agricol în sensul art. 9 alin. (3) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului afacerilor interne, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, al ministrului finanţelor publice, al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 289/147/7.325/2017/434/1.136/2018/1.588/2017/3/2018, sunt mai mici decât cele aflate sub angajament. Modalitatea de gestionare a situaţiilor privind diferenţele între datele cadastrale şi declaraţiile fermierilor pentru angajamentele multianuale se stabileşte în procedurile de implementare tehnică a măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală, în ghidurile solicitantului şi manualele de proceduri aferente acestora şi în sistemul de sancţiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 12. La articolul 12 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)nu au solicitat plăţi pentru animale care au perioadă de reţinere, caz în care se poate retrage în totalitate cererea de plată cu declaraţie sector zootehnic/schema de plată sau una din exploataţii cu cod ANSVSA. 13. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16 Zonele de interes ecologic care sunt eligibile la plată în cadrul schemei de plată unice pe suprafaţă sunt următoarele: a)terasele; b)elemente de peisaj: arbori izolaţi, arbori în aliniament în cazul în care lăţimea şirului de arbori măsurată la nivelul solului pe care nu se poate desfăşura activitate agricolă este mai mică de 2 m; c)zone-tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare protejate prin GAEC 1 şi margini de câmp incluse în suprafaţa blocului fizic, cu iarbă, pe care se respectă normele de ecocondiţionalitate; d)zonele împădurite conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. b) din ordonanţă; e)zone cu strat vegetal; f)zone cu culturi fixatoare de azot; g)zone cu Miscanthus. 14. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19
(1) Persoanele fizice, prevăzute la art. 6 alin. (3) din ordonanţă, care nu au optat pentru înscrierea la ONRC ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezintă dovezile verificabile privind îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din ordonanţă. Persoanele care nu au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezintă adeverinţa eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi şi, după caz, veniturile din activităţi agricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi.
15. La articolul 19, alineatul (2) se abrogă. 16. La articolul 33 alineatul (1), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins: o)să identifice, să declare, să localizeze şi să delimiteze parcelele agricole în aplicaţia electronică GIS pusă la dispoziţie de către APIA şi să utilizeze informaţiile cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară, în situaţia în care acestea sunt disponibile şi relevante. 17. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 40
(1) Se acordă ajutor naţional tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr - ANT 6 fermierilor care îndeplinesc următoarele condiţii specifice:a)suprafaţa pe care este amplasată cultura este destinată exclusiv producţiei de zahăr; b)deţin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR. Modelul contractului este prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ şi se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/m2. O copie a contractului se depune la APIA până la data de 1 octombrie a anului în curs. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru ANT 6. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ.
(2) Ajutorul naţional tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr se acordă în cuantum fix numai pentru suprafaţa cultivată în baza contractului de producere a sfeclei de zahăr încheiat cu a fabrică de zahăr recunoscută de MADR pentru anul în curs, cu îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute la alin. (1).
18. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) În cazul în care suprafaţa pentru care se solicită sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă agricolă cu mai multe culturi, suprafaţa pentru care se solicită măsura de sprijin cuplat trebuie să îndeplinească cerinţa privind suprafaţa minimă eligibilă a parcelei conform art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanţă, cu excepţia legumelor din sere şi solare, pentru care suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelei este de 0,03 ha. 19. La articolul 50, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)deţin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR. Modelul contractului este prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ şi se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/m2. O copie a contractului se depune la APIA până la data de 1 octombrie a anului în curs. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru sprijinul cuplat. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ; b)fac dovada comercializării unei producţii minime de 26.400 kg/ha, pe bază de factură pentru persoanele juridice şi pe bază de adeverinţă eliberată de fabrica de zahăr recunoscută de MADR pentru persoanele fizice, care se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent; 20. La articolul 51, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) În situaţia în care fermierul înfiinţează cultura prin răsad, pe care-l achiziţionează de la o terţă persoană, prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere factura de achiziţie sau fila/filele din carnetul de comercializare a răsadului, însoţită de copii de pe plicul de seminţe folosite pentru producerea răsadului sau copie de pe documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau copie de pe raportul de control sau de pe paşaportul fitosanitar, dacă furnizorul răsadului este persoană fizică sau juridică autorizată de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor pentru multiplicarea de material săditor legumicol, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeţei declarate. 21. La articolul 60, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 60(1) În situaţia în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal este membru al unui grup/unei organizaţii de producători recunoscut(e) de MADR sau al unei cooperative agricole înfiinţate conform prevederilor Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca obiect de activitate vânzarea producţiei, actele doveditoare ale cantităţii livrate prin intermediul grupului/organizaţiei/ cooperativei sunt fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copia facturii emise către grup/cooperativă.(2) Solicitanţii prevăzuţi la alin. (1) mai prezintă şi:a)copie de pe actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială îşi are sediul cooperativa; b)adeverinţă prin care fac dovada că sunt membri ai grupului/organizaţiei de producători/cooperativei prin care valorifică producţia; c)copia contractului încheiat între grup/organizaţie/ cooperativă şi cumpărător, care cuprinde tabelul cu membrii formei de organizare. 22. Articolul 661 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 661 Sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine şi/sau femelele de caprine care până la finalul perioadei de reţinere de 100 de zile, prevăzută la art. 66 lit. c), au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat. 23. Articolul 711 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 711 Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 6 luni, prevăzută la art. 71 lit. c), au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat. 24. La articolul 72 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat; 25. Articolul 721 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 721 Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 100 de zile, prevăzută la art. 72 alin. (1) lit. e), au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat. 26. Articolul 731 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 731 Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 100 de zile, prevăzută la art. 73 lit. f), au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat. 27. La articolul 74 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)animalele din categoria tineret mascul şi/sau femel din rase de carne, tineret mascul şi/sau femel metis cu rase de carne şi tauri din rase de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să fie deţinute în aceeaşi exploataţie cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii unice de plată, după caz; momentul ieşirii animalelor menţionate anterior trebuie să fie cuprins între ziua următoare închiderii perioadei de depunere a cererii unice de plată pentru anul precedent şi data depunerii cererii unice de plată pentru anul curent, iar prin excepţie, pentru anul de cerere 2015, acesta este cuprins între data de 21 iunie 2014 şi data depunerii cererii unice de plată la adresa/adresele exploataţiei cu cod ANSVSA/exploataţiilor cu cod ANSVSA menţionată/menţionate în cerere. Animalele din categoria vaci din rase de carne şi vaci metise cu rase de carne trebuie menţinute de beneficiar pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/ menţionate în cerere. Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei celor 8 luni, respectiv a celor 6 luni au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat. 28. Articolul 751 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 751 Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 6 luni, prevăzută la art. 75 lit. c) pct. (iii), au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat. 29. La articolul 78 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)pentru taurii de reproducţie din rase de carne, vacile din rase de carne, vacile metise cu rase de carne, tineretul mascul şi/sau femel din rase de carne şi tineretul mascul şi/sau femel metis cu rase de carne, adeverinţa eliberată de agenţia/asociaţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, care certifică rasa pentru animalele solicitate, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânţări artificiale/documentele de montă naturală, precum şi înscrierea în Registrul genealogic al rasei pentru taurii de reproducţie din rase de carne, vacile din rase de carne şi vacile metise cu rase de carne, avizată de ANZ prin oficiile judeţene, după caz; 30. La articolul 78 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă , litera b1), cu următorul cuprins: b1) pentru tineretul mascul şi/sau femel metis cu rase de carne din exploataţiile care nu se găsesc în evidenţele asociaţiei acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, adeverinţa eliberată de ANZ prin oficiile judeţene, care certifică metisul cu rasă de carne pentru animalele solicitate, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânţări artificiale/documentele de montă naturală; 31. La articolul 78, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(8) Adeverinţele prevăzute la alin. (2) lit. b), alin. (3), alin. (4) lit. b) şi alin. (5) lit. b) se avizează de către ANZ prin oficiile judeţene de zootehnie. 32. La articolul 781, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) APIA verifică administrativ, în baza naţională de date a ANSVSA, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 71 lit. a), c) şi d), art. 711, art. 72 lit. a), b), c) şi e), art. 721, art. 73 lit. a), c), d) şi f), art. 731, art. 74 alin. (1) lit. a), c), d), e), f) şi h), art. 75 lit. a) şi lit. c) pct. (i), (iii) şi (iv), art. 751.
(3) Condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 72 alin. (1) lit. f), g) şi h) şi la art. 73 lit. g), g1) şi g2) trebuie să fie îndeplinite până în data de 1 septembrie a anului de cerere 2018 şi documentul specific care atestă îndeplinirea acestora se ataşează la cererea unică de plată tot până în data de 1 septembrie a anului de cerere 2018.
33. La articolul 782, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 782 Animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei circumstanţe naturale, care se notifică la APIA în maximum 10 zile lucrătoare de la data evenimentului, poate fi înlocuit cu alt animal, existent în exploataţia cu cod ANSVSA până la data notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiţii: 34. La articolul 84, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 84
(1) Limita care trebuie utilizată în scopul evaluării menţinerii zonelor de pajişti permanente în termeni absoluţi, în sensul art. 45 alin. (3) paragraful al doilea din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, va consta în suprafaţa corespunzătoare a 0,5 % din suprafaţa zonelor de pajişti permanente stabilite în conformitate cu art. 45 alin. (2) lit. (a) din acelaşi regulament.
35. La articolul 86 alineatul (5), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Zonele împădurite sunt suprafeţe de teren împădurite: 36. La articolul 86 , alineatele (6), (61), (62) şi (9)-(11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(6) Zonele cu strat vegetal sunt suprafeţele arabile cultivate cu amestecurile de specii de culturi incluse în anexa nr. 9, care nu participă la calculul diversificării culturilor şi care asigură acoperirea solului pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni. Înfiinţarea stratului vegetal ca zonă de interes ecologic se face după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere curent. Fermierii notifică la APIA data răsăririi stratului vegetal. Proporţia dintre cele două specii din cadrul unui amestec de specii de culturi se stabileşte de către fermier, astfel încât ambele specii să fie identificate la controlul pe teren care se efectuează de APIA. Perioada de însămânţare a stratului vegetal este 1 august-1 octombrie. Zonele acoperite cu strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de iarnă semănate în mod normal în vederea recoltării sau a păşunatului şi nici culturile înfiinţate pentru pachetele 4 şi 7 ale măsurii 10 «Agromediu şi climă» din PNDR 2014-2020 şi/sau pachetele 4 şi 7 ale măsurii 214 «Plăţi de agromediu» din PNDR 2007-2013, aflate în derulare. Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 şi se pot înfiinţa inclusiv pe parcelele cu suprafeţe mai mici de 0,3 ha. (61) Desfiinţarea stratului vegetal se realizează prin distrugere mecanică. (62) Pentru efectuarea plăţii pentru practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, conform art. 1 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, fermierul poate să modifice utilizarea parcelelor agricole în ceea ce priveşte zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, fără a modifica procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, iar amestecul de specii de culturi pentru strat vegetal să fie cuprins în anexa nr. 9. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ „(9) Zonele de interes ecologic care nu sunt niciodată la dispoziţia fermierului sunt zonele de interes ecologic situate pe suprafeţele prevăzute la art. 10 alin. (5) lit. c)-e), g)-j) şi o).
(10) În sensul aplicării art. 18 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. b) şi c) şi a art. 20 alin. (4) lit. a) şi b) din ordonanţă, Lista categoriilor/culturilor care se iau în calcul pentru excepţiile de la aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă şi mediu (pajişti permanente, culturi utilizate pentru producţia de iarbă sau alte furaje erbacee, culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producţie şi culturi de leguminoase) este prevăzută în anexa nr. 11.
(11) Pe zonele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic cultivate cu culturi fixatoare de azot prevăzute în anexa nr. 10 sau cu strat vegetal prevăzute în anexa nr. 9, se interzice utilizarea produselor pentru protecţia plantelor, după cum urmează:a)pe zonele cu culturi fixatoare de azot declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic, în perioada care începe la semănat şi se termină după recoltare. Fac excepţie zonele cultivate cu culturi perene:(i) însămânţate în anul sau anii care preced anul în care parcela este considerată zonă de interes ecologic, pentru care perioada de interdicţie începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie, sau după desfiinţarea culturii, dacă această activitate are loc în anul calendaristic al cererii de ajutor; (ii) însămânţate în anul în care parcela este considerată zonă de interes ecologic, pentru care perioada de interdicţie începe la semănat şi se încheie la 31 decembrie; b)pe zonele cu strat vegetal declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic, în perioada care începe la semănat şi se încheie după intervalul minim de 8 săptămâni în care plantele asigură acoperirea solului.
37. La articolul 89, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Dacă mai mulţi tineri fermieri, în sensul art. 22 alin. (4) din ordonanţă au dobândit controlul asupra persoanei juridice la diferite momente, prima dobândire a controlului trebuie considerat momentul stabilirii menţionat la art. 22 alin. (2) şi (3) din ordonanţă. 38. La articolul 90 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)fermierii incluşi automat în schema de plată pentru micii fermieri, potrivit art. 26 alin. (1) din ordonanţă, completează o declaraţie că au luat cunoştinţă de condiţiile speciale aferente schemei pentru micii fermieri prevăzute la cap. IX «Schema simplificată pentru micii fermieri» din ordonanţă. Declaraţia este anexă la formularul-tip de cerere unică de plată. 39. La articolul 96, alineatul (1) se abrogă. 40. La articolul 96, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Fermierii care solicită plăţi compensatorii pentru una sau mai multe din măsurile prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. a) şi b) din ordonanţă semnează angajamente pe durata a 5 ani, iar cei care solicită plăţi compensatorii pentru măsura prevăzută la art. 33 alin. (2) lit. c) din ordonanţă semnează angajamente anuale, prin care se obligă să respecte condiţiile de eligibilitate, de bază şi specifice fiecărei măsuri. 41. La articolul 96 alineatul (3), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)la nivel de parcelă în cazul pachetelor 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 şi 11.2 din cadrul măsurii 10/măsurii 214 şi în cazul pachetelor 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 ale fiecărei submăsuri din cadrul măsurii 11 (11.1 şi 11.2)/în cazul pachetului 5 (cu cele cinci variante 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 şi 5.5) din cadrul măsurii 214; b)la nivel de suprafaţă totală angajată pentru pachetele 4, 5 şi 11.1 din cadrul măsurii 10 pentru pachetul 4 din cadrul măsurii 214. 42. La articolul 96, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Parcelele aflate sub angajament în cadrul măsurii 10 şi/sau măsurii 11 nu se comasează. Pachetele măsurilor 10 şi 11 nu se accesează pe subparcelă agricolă. Face excepţie declararea pachetului 10 al măsurii 10 în combinaţie cu pachetele 1, 2 sau 5 ale ambelor submăsuri ale măsurii 11, pachetul declarat limitând suplimentar suprafaţa respectivă, fără a aduce atingere cerinţei privind suprafaţa minimă a parcelei agricole pe pachet şi, respectiv, condiţiilor de eligibilitate, de bază şi specifice fiecărei măsuri. 43. La articolul 1051, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Dacă fermierul obţine derogarea de la durata perioadei de conversie şi depune la APIA copia documentaţiei privind derogarea până la termenul-limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalităţi), angajamentul semnat în cadrul sM11.1 se închide fără recuperarea sumelor acordate în campaniile anterioare. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul sM11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. Fermierul poate deschide un angajament nou în cadrul sM11.2 începând din anul obţinerii derogării.
(3) Dacă fermierul obţine derogarea de la durata perioadei de conversie după termenul-limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalităţi), prin cererea unică de plată a solicitat sprijin prin sM11.1, anul aprobării derogării reprezintă ultimul an de angajament pe sM11.1, iar nivelul plăţii în anul respectiv va fi cel corespondent sM11.2. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul sM11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor obţinerii derogării fermierul poate să deschidă angajament pentru sM11.2.
44. După articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 1061, cu următorul cuprins: Articolul 1061 Nu se aplică sancţiuni administrative în cazul în care fermierul demonstrează, în sensul art. 77 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, că nu este răspunzător pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligaţii care rezultă din aplicarea normelor privind măsurile de dezvoltare rurală de la art. 96, în cazul în care suprafeţele sunt incluse, pe perioada de derulare a angajamentelor, în zonele cu protecţie strictă din parcurile naţionale şi naturale, stabilite în baza prevederilor art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, angajamentele în baza măsurii 10 şi/sau măsurii 11 se închid fără recuperarea sumelor acordate pentru anii de cerere anteriori. 45. La articolul 107, partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 107 Situaţiile în care se solicită recuperarea de la beneficiar a plăţilor necuvenite sunt următoarele: ........ ................ ................ ........ ............... b)rezultatele controalelor administrative şi pe teren; 46. La articolul 108, alineatul (3) se abrogă. 47. Articolul 1091 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1091 În sensul art. 30 şi 31 din ordonanţă, în cazul în care fermierii nu au fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, pentru a beneficia de plăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi la art. 33 alin. (1) lit. c) din ordonanţă, notifică în scris APIA în termenul stabilit la art. 31 din ordonanţă, printr-o înştiinţare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12. 48. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 49. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin. 50. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin. 51. Anexa nr. 11 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin. 52. Anexa nr. 12 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin. 53. În tot cuprinsul ordinului, orice referire la „Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă" se consideră a fi făcută la „Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor", cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul IIAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat ANEXA Nr. 1*)(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 619/2015) ADEVERINŢĂ *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2*)(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 619/2015) Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar şi numărul minim de seminţe/gram *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3*)(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 619/2015) Lista zonelor de interes ecologic şi echivalenţa acestora în hectare *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 4*)(Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 619/2015) Lista categoriilor/culturilor care se iau în calcul pentru excepţiile de la aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă şi mediu *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 5*)(Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 619/2015) ÎNŞTIINŢAREA cu privire la forţă majorăSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 38/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 38 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 38/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu