Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 38 din 9 ianuarie 2008

pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 44 din 18 ianuarie 2008Având în vedere prevederile art. 76 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, prevederile titlului IX „Proceduri simplificate" din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, precum şi prevederile art. 663 şi 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) Procedura declaraţiei simplificate, prevăzută la art. 253 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, permite, în cazul operaţiunilor cu caracter repetitiv, ca mărfurile să fie plasate sub regimul vamal de punere în liberă circulaţie sau export, pe baza depunerii unei declaraţii simplificate, cu condiţia depunerii ulterioare a unei declaraţii suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ sub forma documentului administrativ unic.

Prin operaţiuni cu caracter repetitiv se înţelege transporturile de marfă având acelaşi destinatar şi acelaşi expeditor, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

(i) au frecvenţă mai mare de două transporturi pe săptămână;

(ii) marfa transportată se încadrează la acelaşi cod tarifar;

(iii) ţara de expediţie şi ţara de destinaţie, precum şi regimul vamal şi cel   tarifar aplicabile  rămân neschimbate.

Declaraţia simplificată are forma unui document comercial convenit cu autoritatea vamală şi trebuie însoţită de o cerere de plasare a mărfurilor sub regim."

2. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - In aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni, prin declaraţie suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ se înţelege declaraţia vamală depusă pentru mai multe documente comerciale, cu condiţia ca respectivele documente să facă obiectul aceluiaşi regim vamal şi pentru care furnizorul, ţara de expediţie, moneda facturată şi natura tranzacţiei sunt aceleaşi."

3. La articolul 23 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, întocmită pe formularul documentului administrativ unic, şi plata drepturilor de import într-un termen care nu poate depăşi termenul prevăzut în autorizaţie."

4.  La articolul 23 alineatul (1), litera e) se abrogă.

5. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Formula de calcul a cuantumului garanţiei este următoarea:

cuantumul garanţiei =   drepturi   x   termenul de depunere a declaraţiei vamale suplimentare  cu caracter global,  periodic  sau recapitulativ,

                                     365        

unde prin drepturi se înţelege cuantumul drepturilor vamale convenţionale, conform Tarifului vamal comun, în vigoare la data depunerii cererii de autorizare, calculat pentru operaţiunile cu caracter repetitiv, desfăşurate cu ţări terţe, realizate în ultimul an, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare, iar prin termen de depunere a declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ se înţelege termenul de prezentare stabilit în  autorizaţia de  utilizare a  procedurii simplificate de vămuire, care este de maximum 30 de zile calendaristice."

6. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Plata drepturilor de import şi regularizarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor, după caz, se fac în momentul depunerii declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, ţinându-se seama de elementele de taxare aplicabile în momentul depunerii documentului comercial.

(2) Când, în cadrul termenului maxim stabilit în autorizaţie, o declaraţie suplimentară face obiectul unui singur document comercial, în condiţiile prevăzute la art. 221, depunerea acesteia şi plata drepturilor de import se fac, potrivit prevederilor art. 218 alin. (1) paragraful 1 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, cel mai târziu a doua zi după ce mărfurilor li s-a acordat liberul de vamă.

(3) In cazul nerespectării termenului menţionat la alin. (2) de mai sus, se aplică dispoziţiile art. 232 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.313/92, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul majorărilor de întârziere se efectuează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

7. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ, întocmită pe formularul documentului administrativ unic, va purta în caseta 1 subdiviziunea a doua codul «Y», conform Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, cu modificările ulterioare."

8. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - La caseta 44 din declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ se menţioneză perioada pentru care aceasta se întocmeşte şi datele de referinţă ale documentelor comerciale."

9. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - La depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ se efectuează controlul concordanţei dintre datele cuprinse în aceasta cu cele din documentele comerciale."

10.  La articolul 30, litera d) se abrogă.

11.  La articolul 30, litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) declaraţie suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ - declaraţia vamală depusă pentru mai multe înscrieri în evidenţe, cu condiţia ca respectivele înscrieri în evidenţe să facă obiectul aceluiaşi regim vamal şi pentru care furnizorul, ţara de expediţie, moneda facturată şi natura tranzacţiei sunt aceleaşi."

12. La articolul 38 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) depunerea la biroul vamal a declaraţiilor suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, plata drepturilor de import şi regularizarea taxei pe valoare adăugată şi a accizelor, după caz."

13.  La articolul 38 alineatul (1), litera h) se abrogă.

14.  La articolul 38, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Formula de calcul a cuantumului garanţiei este următoarea:

cuantumul garanţiei =   drepturi  x termenul de depunere a declaraţiei  suplimentare cu  caracter global, periodic sau recapitulativ,

                                      365       

unde prin drepturi se înţelege cuantumul drepturilor vamale convenţionale, conform Tarifului vamal comun, în vigoare la data depunerii cererii de autorizare, calculat pentru operaţiunile de comerţ exterior cu ţări terţe, realizate în ultimul an, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare, iar prin termen de depunere a declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ se înţelege termenul de prezentare stabilit în autorizaţia de utilizare a procedurii simplificate de vămuire, care este de maximum 30 de zile calendaristice."

15. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - (1) Declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ se depune la biroul vamal împreună cu setul de documente care include în mod obligatoriu şi documentele speciale cerute în conformitate cu prevederile art. 269 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 86/2006.

(2) Titularul completează declaraţiile vamale corespunzător regimului vamal acordat, în conformitate cu Normele tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, astfel:

a) în caseta 1 subdiviziunea a doua se înscrie codul «Z»;

b)  în caseta 40 se înscriu numărul şi data înscrierii în evidenţă, sub următoarea formă:

«Y-CLE-aaaallzz-nr. înregistrării».

Exemplu: înregistrarea mărfurilor a fost făcută pe data de 14 mai 2007. Codul este în acest caz «Y-CLE-20070514-7» («Y» pentru a informa că a existat o declaraţie iniţială, «CLE» pentru «înregistrarea», «20070514» reprezintă data înregistrării, anul «2007», luna «05», ziua «14» şi «7» numărul de identificare al înregistrării).

In cazul declaraţiilor vamale depuse pentru mai mult de o înregistrare, se menţionează prima înscriere contabilă efectuată în intervalul ce face obiectul declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, sub forma menţionată la paragraful anterior;

c)  în caseta 44 se menţionează numărul autorizaţiei de vămuire la domiciliu. De asemenea, pentru declaraţiile vamale depuse pentru mai mult de o înscriere în evidenţa contabilă se menţionează şi codul 1020 atribuit documentului «Lista înregistrărilor mărfurilor în evidenţa contabilă a titularului autorizaţiei», care se anexează la declaraţia vamală.

In cazul declaraţiilor vamale depuse pentru mai mult de o înscriere în evidenţa contabilă, la întocmirea în sistemul informatic a borderoului documentelor anexate, în dreptul codului 1020 se menţionează toate înscrierile în evidenţa contabilă care fac obiectul declaraţiei respective. Codul 1020 se înscrie de oricâte ori este necesar, astfel încât în borderou să figureze toate înscrierile, sub următoarea formă: număr de identificare al înregistrării din registrul înscrierilor în evidenţă a mărfurilor/data înregistrării.

Exemplu: pentru cinci înregistrări efectuate pe datele 14 iunie 2007, 15 iunie 2007, 17 iunie 2007, 18 iunie 2007 şi 20 iunie 2007:

1020     54/14.06.2007 55/15.06.2007 56/17.06.2007

1020     57/18.06.2007 58/20.06.2007."

16. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) Drepturile de import se achită în momentul depunerii declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, ţinându-se seama de elementele de taxare aplicabile în momentul înscrierii mărfurilor în evidenţa contabilă a titularului autorizaţiei.

(2) Când, în cadrul termenului maxim stabilit în autorizaţie, o declaraţie suplimentară face obiectul unei singure înscrieri în evidenţă, în condiţiile prevăzute la art. 30 lit. e), depunerea acesteia şi plata drepturilor de import se fac, potrivit prevederilor art. 218 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, cel mai târziu a doua zi după ce mărfurilor li s-a acordat liberul de vamă.

(3) In cazul nerespectării termenului menţionat la alin. (2) de mai sus, se aplică dispoziţiile art. 232 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.313/92, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul majorărilor de întârziere se efectuează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

17. Articolul 71 va avea următorul cuprins:

„Art. 71. - Procedura declaraţiei simplificate la export poate fi utilizată atunci când mărfurile nu au restricţii la export, iar regimul vamal este cel de export definitiv şi nu presupune regimuri vamale economice."

18.  La articolul 72, litera b) va avea următorul cuprins:

,, b) depunerea eclaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, completată pe formularul documentului administrativ unic."

19. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

„Art. 73. - După parcurgerea etapelor de vămuire, potrivit legii, se acordă liber de vamă. In acest caz, titularul are dreptul de a dispune de mărfuri înainte de depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ."

20.  La articolul 77, literele e) şi g) vor avea următorul cuprins:

,,e) documentul comercial - documentul acceptat de autoritatea vamală, care permite, în cazul operaţiunilor cu caracter repetitiv, ca mărfurile să fie plasate sub regimul vamal de export, cu condiţia depunerii ulterioare a unei declaraţii suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ. Documentul comercial trebuie preautentificat de către exportatorul autorizat, prin aplicarea ştampilei speciale, prevăzută în anexa nr. 62 la Regulamentul Comisiei nr. 2.454/93, în colţul din dreapta sus al documentului. Această ştampilă specială se confecţionează numai cu aprobarea prealabilă emisă de direcţia regională vamală în a cărei arie teritorială de competenţă titularul autorizaţiei îşi derulează activitatea;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

g) declaraţie suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ - declaraţia vamală depusă pentru documentele comerciale pe baza cărora s-a efectuat exportul într-un termen de prezentare stabilit în autorizaţia de utilizare a procedurii simplificate de vămuire, care este de maxim 30 de zile calendaristice."

21. Articolul 99 se abrogă.

22. La articolul 100, literat) a va avea următorul cuprins:

,,f) depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ întocmite pe formularul documentului administrativ;".

23. Articolul 105 va avea următorul cuprins:

„Art. 105. - (1) Declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ va purta în caseta 1, subdiviziunea a doua, codul «Z» conform normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, cu modificările ulterioare.

(2) La caseta 44 din declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ se mentioneză perioada pentru care aceasta se întocmeşte, datele de referinţă ale documentelor comerciale şi menţiunea «export simplificat»."

24. Articolul 106 va avea următorul cuprins:

„Art. 106. - La depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ se efectuează controlul concordanţei dintre datele cuprinse în aceasta cu cele din documentele comerciale."

25. Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Autorizaţiile pentru utilizarea procedurilor simplificate de vămuire emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrază valabilitatea.

(2) In aplicarea dispoziţiilor alin.(1) termenul acordat pentru depunerea     declaraţiei suplimentare/recapitulative din autorizaţiile emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se aplică prin utilizarea prevederilor referitoare la declaraţiile suplimentare cu caracter global periodic sau recapitulativ, potrivit prevederilor art. 221, art. 30 lit. e), art. 36 şi 56 din Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu Ştefan Diaconu

ANEXĂ (Anexa nr. 3 la norme)

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

Biroul vamal

..........................................

AUTORIZAŢIE

pentru utilizarea procedurii simplificate

nr.........................din data de..................

1. Denumirea şi sediul solicitantului:........................................................................................................................................................................ ..., adresa.......................................................................................................localitatea.............................judeţul............................., ţara........................, codul poştal..........................., e-mail................................., telefon......................., fax.................................

2.  Procedurile simplificate şi regimurile vamale pentru care se emite autorizaţia :

Proceduri

Regimuri

3.  Poziţiile tarifare ale mărfurilor din Tariful vamal comun, pentru care se autorizează procedura simplificată, conform tabelului anexat.

4. Cuantumul garanţiei instituite:..................................................lei

5. Termenul de prezentare a declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, exprimat în zile :.............

6. Adresa locului/locurilor aprobate pentru utilizarea procedurii de vămuire la domiciliu:

Cod

Nume locaţie

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

7.  Locul evidenţelor:..................................................................................................................................................................................................

8.  Perioada dejustificare a declaraţiilor vamale preautentificate, exprimată în zile :........................................................................................................

9.  Denumirea documentului comercial:........................................................................................................................................................................

10. Termenul în care biroul vamal poate interveni, în cazul procedurii de vămuire la domiciliu, cu începere din momentul primirii avizului de sosire/informării de încărcare, este de.........minute.

11.  Reprezentant indirect al firmei ........................................................................., cu sediul în statul membru .............................................., cod de identificare fiscală..............................., adresa........................................................................................................................................................................

Şeful Biroului vamal,

..................................................


COMENTARII la Ordinul 38/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 38 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1470 2011
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori * Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne informați exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 66 2017
    Vești bune! Numele meu este Gloria Paul, cetățean românesc, locuiesc în STRADA CALAMARESTI, NR: 18, BRAD. Este un oraș din județul Hunedoara din regiunea Transilvania a României. Vreau să folosesc acest mediu pentru a oferi consiliere concretă tuturor cetățenilor români care caută un împrumut pentru a fi atenți, deoarece internetul este plin de fraude, acum câteva luni am avut nevoie urgentă de un împrumut din cauza finanțelor mele Situația nu este atât de bună și am fost disperată, am căzut în mâinile creditorilor falși, din Arabia Saudită și Singapore. Aproape am murit, până când un prieten de-al meu mi-a spus de un creditor foarte fiabil numit Mama. Elizabeth Andy, deținătoare a unei organizații globale de creditare, ea este creditor la nivel mondial; pe care l-am contactat și mi-a împrumutat un împrumut de 80.000Lei în mai puțin de 24 de ore cu o rată a dobânzii de 2% și mi-a schimbat viața întregii familii. Am primit împrumutul meu în contul meu bancar după mama. Elizabeth Andy mi-a transferat împrumutul când mi-am verificat soldul contului bancar și am constatat că suma pe care am aplicat-o a fost creditată în contul meu bancar Deci, pentru munca bună Mama. Elizabeth a făcut în viața mea și în familia mea, am decis să spun și să împărtășesc mărturia mea despre Mama. Elizabeth, așa că oamenii din țara mea și orașul meu pot obține un împrumut cu ușurință fără stres. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, vă rugăm să contactați mama. Elizabeth prin e-mail: (elizabethandy95@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați la adresa de e-mail :( gloriapaul024@gmail.com). Acum, eu sunt proprietarul mândru al unei femei de afaceri bune și mari în orașul meu, Mai Dumnezeu Atotputernic să continue să binecuvânteze pe Mama. Elizabeth pentru munca ei bună în viața mea și familia mea.
ANONIM a comentat Ordin 5286 2004
    Vești bune! Numele meu este Gloria Paul, cetățean românesc, locuiesc în STRADA CALAMARESTI, NR: 18, BRAD. Este un oraș din județul Hunedoara din regiunea Transilvania a României. Vreau să folosesc acest mediu pentru a oferi consiliere concretă tuturor cetățenilor români care caută un împrumut pentru a fi atenți, deoarece internetul este plin de fraude, acum câteva luni am avut nevoie urgentă de un împrumut din cauza finanțelor mele Situația nu este atât de bună și am fost disperată, am căzut în mâinile creditorilor falși, din Arabia Saudită și Singapore. Aproape am murit, până când un prieten de-al meu mi-a spus de un creditor foarte fiabil numit Mama. Elizabeth Andy, deținătoare a unei organizații globale de creditare, ea este creditor la nivel mondial; pe care l-am contactat și mi-a împrumutat un împrumut de 80.000Lei în mai puțin de 24 de ore cu o rată a dobânzii de 2% și mi-a schimbat viața întregii familii. Am primit împrumutul meu în contul meu bancar după mama. Elizabeth Andy mi-a transferat împrumutul când mi-am verificat soldul contului bancar și am constatat că suma pe care am aplicat-o a fost creditată în contul meu bancar Deci, pentru munca bună Mama. Elizabeth a făcut în viața mea și în familia mea, am decis să spun și să împărtășesc mărturia mea despre Mama. Elizabeth, așa că oamenii din țara mea și orașul meu pot obține un împrumut cu ușurință fără stres. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, vă rugăm să contactați mama. Elizabeth prin e-mail: (elizabethandy95@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați la adresa de e-mail :( gloriapaul024@gmail.com). Acum, eu sunt proprietarul mândru al unei femei de afaceri bune și mari în orașul meu, Mai Dumnezeu Atotputernic să continue să binecuvânteze pe Mama. Elizabeth pentru munca ei bună în viața mea și familia mea.
ANONIM a comentat Ordin 5286 2004
    Vești bune! Numele meu este Gloria Paul, cetățean românesc, locuiesc în STRADA CALAMARESTI, NR: 18, BRAD. Este un oraș din județul Hunedoara din regiunea Transilvania a României. Vreau să folosesc acest mediu pentru a oferi consiliere concretă tuturor cetățenilor români care caută un împrumut pentru a fi atenți, deoarece internetul este plin de fraude, acum câteva luni am avut nevoie urgentă de un împrumut din cauza finanțelor mele Situația nu este atât de bună și am fost disperată, am căzut în mâinile creditorilor falși, din Arabia Saudită și Singapore. Aproape am murit, până când un prieten de-al meu mi-a spus de un creditor foarte fiabil numit Mama. Elizabeth Andy, deținătoare a unei organizații globale de creditare, ea este creditor la nivel mondial; pe care l-am contactat și mi-a împrumutat un împrumut de 80.000Lei în mai puțin de 24 de ore cu o rată a dobânzii de 2% și mi-a schimbat viața întregii familii. Am primit împrumutul meu în contul meu bancar după mama. Elizabeth Andy mi-a transferat împrumutul când mi-am verificat soldul contului bancar și am constatat că suma pe care am aplicat-o a fost creditată în contul meu bancar Deci, pentru munca bună Mama. Elizabeth a făcut în viața mea și în familia mea, am decis să spun și să împărtășesc mărturia mea despre Mama. Elizabeth, așa că oamenii din țara mea și orașul meu pot obține un împrumut cu ușurință fără stres. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, vă rugăm să contactați mama. Elizabeth prin e-mail: (elizabethandy95@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați la adresa de e-mail :( gloriapaul024@gmail.com). Acum, eu sunt proprietarul mândru al unei femei de afaceri bune și mari în orașul meu, Mai Dumnezeu Atotputernic să continue să binecuvânteze pe Mama. Elizabeth pentru munca ei bună în viața mea și familia mea.
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    UPDATE ON LOAN REQUIREMENT What is your situation? *Need 100% financing *Debt Consolidation Loans *Business Loans *Personal Loans *Home Loans *Car Finance *Commercial Loans *Investments Loans *Debts Consolidation *Business Planning *Commercial Development Finance *Properties Mortgages *Bad credit loans *commercial loans *Start-up- working capital loans *Construction loans *Car loans, *Hotel loans*Student loans at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs.Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    UPDATE ON LOAN REQUIREMENT What is your situation? *Need 100% financing *Debt Consolidation Loans *Business Loans *Personal Loans *Home Loans *Car Finance *Commercial Loans *Investments Loans *Debts Consolidation *Business Planning *Commercial Development Finance *Properties Mortgages *Bad credit loans *commercial loans *Start-up- working capital loans *Construction loans *Car loans, *Hotel loans*Student loans at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs.Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Ordin 30 2017
    UPDATE ON LOAN REQUIREMENT What is your situation? *Need 100% financing *Debt Consolidation Loans *Business Loans *Personal Loans *Home Loans *Car Finance *Commercial Loans *Investments Loans *Debts Consolidation *Business Planning *Commercial Development Finance *Properties Mortgages *Bad credit loans *commercial loans *Start-up- working capital loans *Construction loans *Car loans, *Hotel loans*Student loans at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs.Emilia Fedorcakova
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu