Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 38 din 9 ianuarie 2008

pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 44 din 18 ianuarie 2008Având în vedere prevederile art. 76 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, prevederile titlului IX „Proceduri simplificate" din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, precum şi prevederile art. 663 şi 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) Procedura declaraţiei simplificate, prevăzută la art. 253 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, permite, în cazul operaţiunilor cu caracter repetitiv, ca mărfurile să fie plasate sub regimul vamal de punere în liberă circulaţie sau export, pe baza depunerii unei declaraţii simplificate, cu condiţia depunerii ulterioare a unei declaraţii suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ sub forma documentului administrativ unic.

Prin operaţiuni cu caracter repetitiv se înţelege transporturile de marfă având acelaşi destinatar şi acelaşi expeditor, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

(i) au frecvenţă mai mare de două transporturi pe săptămână;

(ii) marfa transportată se încadrează la acelaşi cod tarifar;

(iii) ţara de expediţie şi ţara de destinaţie, precum şi regimul vamal şi cel   tarifar aplicabile  rămân neschimbate.

Declaraţia simplificată are forma unui document comercial convenit cu autoritatea vamală şi trebuie însoţită de o cerere de plasare a mărfurilor sub regim."

2. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - In aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni, prin declaraţie suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ se înţelege declaraţia vamală depusă pentru mai multe documente comerciale, cu condiţia ca respectivele documente să facă obiectul aceluiaşi regim vamal şi pentru care furnizorul, ţara de expediţie, moneda facturată şi natura tranzacţiei sunt aceleaşi."

3. La articolul 23 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, întocmită pe formularul documentului administrativ unic, şi plata drepturilor de import într-un termen care nu poate depăşi termenul prevăzut în autorizaţie."

4.  La articolul 23 alineatul (1), litera e) se abrogă.

5. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Formula de calcul a cuantumului garanţiei este următoarea:

cuantumul garanţiei =   drepturi   x   termenul de depunere a declaraţiei vamale suplimentare  cu caracter global,  periodic  sau recapitulativ,

                                     365        

unde prin drepturi se înţelege cuantumul drepturilor vamale convenţionale, conform Tarifului vamal comun, în vigoare la data depunerii cererii de autorizare, calculat pentru operaţiunile cu caracter repetitiv, desfăşurate cu ţări terţe, realizate în ultimul an, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare, iar prin termen de depunere a declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ se înţelege termenul de prezentare stabilit în  autorizaţia de  utilizare a  procedurii simplificate de vămuire, care este de maximum 30 de zile calendaristice."

6. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Plata drepturilor de import şi regularizarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor, după caz, se fac în momentul depunerii declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, ţinându-se seama de elementele de taxare aplicabile în momentul depunerii documentului comercial.

(2) Când, în cadrul termenului maxim stabilit în autorizaţie, o declaraţie suplimentară face obiectul unui singur document comercial, în condiţiile prevăzute la art. 221, depunerea acesteia şi plata drepturilor de import se fac, potrivit prevederilor art. 218 alin. (1) paragraful 1 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, cel mai târziu a doua zi după ce mărfurilor li s-a acordat liberul de vamă.

(3) In cazul nerespectării termenului menţionat la alin. (2) de mai sus, se aplică dispoziţiile art. 232 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.313/92, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul majorărilor de întârziere se efectuează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

7. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ, întocmită pe formularul documentului administrativ unic, va purta în caseta 1 subdiviziunea a doua codul «Y», conform Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, cu modificările ulterioare."

8. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - La caseta 44 din declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ se menţioneză perioada pentru care aceasta se întocmeşte şi datele de referinţă ale documentelor comerciale."

9. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - La depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ se efectuează controlul concordanţei dintre datele cuprinse în aceasta cu cele din documentele comerciale."

10.  La articolul 30, litera d) se abrogă.

11.  La articolul 30, litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) declaraţie suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ - declaraţia vamală depusă pentru mai multe înscrieri în evidenţe, cu condiţia ca respectivele înscrieri în evidenţe să facă obiectul aceluiaşi regim vamal şi pentru care furnizorul, ţara de expediţie, moneda facturată şi natura tranzacţiei sunt aceleaşi."

12. La articolul 38 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) depunerea la biroul vamal a declaraţiilor suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, plata drepturilor de import şi regularizarea taxei pe valoare adăugată şi a accizelor, după caz."

13.  La articolul 38 alineatul (1), litera h) se abrogă.

14.  La articolul 38, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Formula de calcul a cuantumului garanţiei este următoarea:

cuantumul garanţiei =   drepturi  x termenul de depunere a declaraţiei  suplimentare cu  caracter global, periodic sau recapitulativ,

                                      365       

unde prin drepturi se înţelege cuantumul drepturilor vamale convenţionale, conform Tarifului vamal comun, în vigoare la data depunerii cererii de autorizare, calculat pentru operaţiunile de comerţ exterior cu ţări terţe, realizate în ultimul an, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare, iar prin termen de depunere a declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ se înţelege termenul de prezentare stabilit în autorizaţia de utilizare a procedurii simplificate de vămuire, care este de maximum 30 de zile calendaristice."

15. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - (1) Declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ se depune la biroul vamal împreună cu setul de documente care include în mod obligatoriu şi documentele speciale cerute în conformitate cu prevederile art. 269 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 86/2006.

(2) Titularul completează declaraţiile vamale corespunzător regimului vamal acordat, în conformitate cu Normele tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, astfel:

a) în caseta 1 subdiviziunea a doua se înscrie codul «Z»;

b)  în caseta 40 se înscriu numărul şi data înscrierii în evidenţă, sub următoarea formă:

«Y-CLE-aaaallzz-nr. înregistrării».

Exemplu: înregistrarea mărfurilor a fost făcută pe data de 14 mai 2007. Codul este în acest caz «Y-CLE-20070514-7» («Y» pentru a informa că a existat o declaraţie iniţială, «CLE» pentru «înregistrarea», «20070514» reprezintă data înregistrării, anul «2007», luna «05», ziua «14» şi «7» numărul de identificare al înregistrării).

In cazul declaraţiilor vamale depuse pentru mai mult de o înregistrare, se menţionează prima înscriere contabilă efectuată în intervalul ce face obiectul declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, sub forma menţionată la paragraful anterior;

c)  în caseta 44 se menţionează numărul autorizaţiei de vămuire la domiciliu. De asemenea, pentru declaraţiile vamale depuse pentru mai mult de o înscriere în evidenţa contabilă se menţionează şi codul 1020 atribuit documentului «Lista înregistrărilor mărfurilor în evidenţa contabilă a titularului autorizaţiei», care se anexează la declaraţia vamală.

In cazul declaraţiilor vamale depuse pentru mai mult de o înscriere în evidenţa contabilă, la întocmirea în sistemul informatic a borderoului documentelor anexate, în dreptul codului 1020 se menţionează toate înscrierile în evidenţa contabilă care fac obiectul declaraţiei respective. Codul 1020 se înscrie de oricâte ori este necesar, astfel încât în borderou să figureze toate înscrierile, sub următoarea formă: număr de identificare al înregistrării din registrul înscrierilor în evidenţă a mărfurilor/data înregistrării.

Exemplu: pentru cinci înregistrări efectuate pe datele 14 iunie 2007, 15 iunie 2007, 17 iunie 2007, 18 iunie 2007 şi 20 iunie 2007:

1020     54/14.06.2007 55/15.06.2007 56/17.06.2007

1020     57/18.06.2007 58/20.06.2007."

16. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) Drepturile de import se achită în momentul depunerii declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, ţinându-se seama de elementele de taxare aplicabile în momentul înscrierii mărfurilor în evidenţa contabilă a titularului autorizaţiei.

(2) Când, în cadrul termenului maxim stabilit în autorizaţie, o declaraţie suplimentară face obiectul unei singure înscrieri în evidenţă, în condiţiile prevăzute la art. 30 lit. e), depunerea acesteia şi plata drepturilor de import se fac, potrivit prevederilor art. 218 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, cel mai târziu a doua zi după ce mărfurilor li s-a acordat liberul de vamă.

(3) In cazul nerespectării termenului menţionat la alin. (2) de mai sus, se aplică dispoziţiile art. 232 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.313/92, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul majorărilor de întârziere se efectuează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

17. Articolul 71 va avea următorul cuprins:

„Art. 71. - Procedura declaraţiei simplificate la export poate fi utilizată atunci când mărfurile nu au restricţii la export, iar regimul vamal este cel de export definitiv şi nu presupune regimuri vamale economice."

18.  La articolul 72, litera b) va avea următorul cuprins:

,, b) depunerea eclaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, completată pe formularul documentului administrativ unic."

19. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

„Art. 73. - După parcurgerea etapelor de vămuire, potrivit legii, se acordă liber de vamă. In acest caz, titularul are dreptul de a dispune de mărfuri înainte de depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ."

20.  La articolul 77, literele e) şi g) vor avea următorul cuprins:

,,e) documentul comercial - documentul acceptat de autoritatea vamală, care permite, în cazul operaţiunilor cu caracter repetitiv, ca mărfurile să fie plasate sub regimul vamal de export, cu condiţia depunerii ulterioare a unei declaraţii suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ. Documentul comercial trebuie preautentificat de către exportatorul autorizat, prin aplicarea ştampilei speciale, prevăzută în anexa nr. 62 la Regulamentul Comisiei nr. 2.454/93, în colţul din dreapta sus al documentului. Această ştampilă specială se confecţionează numai cu aprobarea prealabilă emisă de direcţia regională vamală în a cărei arie teritorială de competenţă titularul autorizaţiei îşi derulează activitatea;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

g) declaraţie suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ - declaraţia vamală depusă pentru documentele comerciale pe baza cărora s-a efectuat exportul într-un termen de prezentare stabilit în autorizaţia de utilizare a procedurii simplificate de vămuire, care este de maxim 30 de zile calendaristice."

21. Articolul 99 se abrogă.

22. La articolul 100, literat) a va avea următorul cuprins:

,,f) depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ întocmite pe formularul documentului administrativ;".

23. Articolul 105 va avea următorul cuprins:

„Art. 105. - (1) Declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ va purta în caseta 1, subdiviziunea a doua, codul «Z» conform normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, cu modificările ulterioare.

(2) La caseta 44 din declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ se mentioneză perioada pentru care aceasta se întocmeşte, datele de referinţă ale documentelor comerciale şi menţiunea «export simplificat»."

24. Articolul 106 va avea următorul cuprins:

„Art. 106. - La depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ se efectuează controlul concordanţei dintre datele cuprinse în aceasta cu cele din documentele comerciale."

25. Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Autorizaţiile pentru utilizarea procedurilor simplificate de vămuire emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrază valabilitatea.

(2) In aplicarea dispoziţiilor alin.(1) termenul acordat pentru depunerea     declaraţiei suplimentare/recapitulative din autorizaţiile emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se aplică prin utilizarea prevederilor referitoare la declaraţiile suplimentare cu caracter global periodic sau recapitulativ, potrivit prevederilor art. 221, art. 30 lit. e), art. 36 şi 56 din Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu Ştefan Diaconu

ANEXĂ (Anexa nr. 3 la norme)

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

Biroul vamal

..........................................

AUTORIZAŢIE

pentru utilizarea procedurii simplificate

nr.........................din data de..................

1. Denumirea şi sediul solicitantului:........................................................................................................................................................................ ..., adresa.......................................................................................................localitatea.............................judeţul............................., ţara........................, codul poştal..........................., e-mail................................., telefon......................., fax.................................

2.  Procedurile simplificate şi regimurile vamale pentru care se emite autorizaţia :

Proceduri

Regimuri

3.  Poziţiile tarifare ale mărfurilor din Tariful vamal comun, pentru care se autorizează procedura simplificată, conform tabelului anexat.

4. Cuantumul garanţiei instituite:..................................................lei

5. Termenul de prezentare a declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, exprimat în zile :.............

6. Adresa locului/locurilor aprobate pentru utilizarea procedurii de vămuire la domiciliu:

Cod

Nume locaţie

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

7.  Locul evidenţelor:..................................................................................................................................................................................................

8.  Perioada dejustificare a declaraţiilor vamale preautentificate, exprimată în zile :........................................................................................................

9.  Denumirea documentului comercial:........................................................................................................................................................................

10. Termenul în care biroul vamal poate interveni, în cazul procedurii de vămuire la domiciliu, cu începere din momentul primirii avizului de sosire/informării de încărcare, este de.........minute.

11.  Reprezentant indirect al firmei ........................................................................., cu sediul în statul membru .............................................., cod de identificare fiscală..............................., adresa........................................................................................................................................................................

Şeful Biroului vamal,

..................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 38/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 38 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    TITLE: SBLC/BG LEASE & PURCHASE - NO TRANSMISSION FEE We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+1% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+1% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+1% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Name: Abdul selim gul Contact Email: easyfinanceltd980@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 244 2017
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. Leon Tourish Email:Mchugh017@gmail.com Skype ID: Mchugh017@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Leon Tourish should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Leon Tourish
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do you need a loan? If yes! Contact FIFO Capitals and Mortgages Limited ® for small and large loans amount. We give out loan at 2% interest rate. Contact us today via E-mail at,,,((FIFOCapitals@gmail.com)),,, We also give out from. £5 thousand Pounds to 100 million Pounds for individuals and companies, the credit is open to all regardless of nationality....
ANONIM a comentat Legea 65 2017
    Do you need a loan? If yes! Contact Oceanic Finance Company ® for small and large loans amount. We give out loan at 2% interest rate. Contact us today via E-mail at:(Oceanicfinance113@gmail.com) We also give out from. £5,000 Pounds to £100 million Pounds for individuals and companies, the credit is open to all regardless of your country
ANONIM a comentat Rectificare 244 2017
    I've been reluctant in purchasing this blank ATM card i heard about online because everything seems too good to be true, but i was convinced & shocked when my friend at my place of work got the card from martins hackers & we both confirmed it really works, without delay i gave it a go. Ever since then I've been withdrawing $5000 daily from the card & the money has been in my own account. So glad i gave it a try at last & this card has really changed my life financially without getting caught, its real & truly works though its illegal but made me rich!! If you need this card from martins hackers then here is their email: martinshackers22@gmail.com....
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
    GARANTIE & SUCURSATA OFERTA DE CREDITE ORIGINALE PENTRU TOTI Numele meu este doamna Sarah Michael, creditor de împrumut care oferă asistență financiară pe viață Ai nevoie de ajutor financiar? Sunteți în orice criză financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de fonduri pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile sau pentru a începe o afacere bună? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza unei finanțări necorespunzătoare? Aveți un scor de credit scăzut și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare. Iată o oportunitate pentru a obține împrumutul dvs. astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare Contactați-ne acum prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Oferim toate tipurile de împrumuturi din orice sumă de care aveți nevoie. Procesul nostru de capital și de creditare este 100% garantat și garantat, fericirea clienților noștri este forța noastră, suntem o companie de împrumut cu reputație, legitimă și acreditată. Acordăm împrumut persoanelor fizice și companiilor care au nevoie de asistență în numerar. Deci, vă rugăm să ne contactați astăzi prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Mulțumesc.
ANONIM a comentat Decretul-lege 1 1989
    GARANTIE & SUCURSATA OFERTA DE CREDITE ORIGINALE PENTRU TOTI Numele meu este doamna Sarah Michael, creditor de împrumut care oferă asistență financiară pe viață Ai nevoie de ajutor financiar? Sunteți în orice criză financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de fonduri pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile sau pentru a începe o afacere bună? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza unei finanțări necorespunzătoare? Aveți un scor de credit scăzut și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare. Iată o oportunitate pentru a obține împrumutul dvs. astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare Contactați-ne acum prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Oferim toate tipurile de împrumuturi din orice sumă de care aveți nevoie. Procesul nostru de capital și de creditare este 100% garantat și garantat, fericirea clienților noștri este forța noastră, suntem o companie de împrumut cu reputație, legitimă și acreditată. Acordăm împrumut persoanelor fizice și companiilor care au nevoie de asistență în numerar. Deci, vă rugăm să ne contactați astăzi prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Mulțumesc.
ANONIM a comentat Decretul-lege 1 1989
    GARANTIE & SUCURSATA OFERTA DE CREDITE ORIGINALE PENTRU TOTI Numele meu este doamna Sarah Michael, creditor de împrumut care oferă asistență financiară pe viață Ai nevoie de ajutor financiar? Sunteți în orice criză financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de fonduri pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile sau pentru a începe o afacere bună? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza unei finanțări necorespunzătoare? Aveți un scor de credit scăzut și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare. Iată o oportunitate pentru a obține împrumutul dvs. astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare Contactați-ne acum prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Oferim toate tipurile de împrumuturi din orice sumă de care aveți nevoie. Procesul nostru de capital și de creditare este 100% garantat și garantat, fericirea clienților noștri este forța noastră, suntem o companie de împrumut cu reputație, legitimă și acreditată. Acordăm împrumut persoanelor fizice și companiilor care au nevoie de asistență în numerar. Deci, vă rugăm să ne contactați astăzi prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Mulțumesc.
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    Împrumutul AVANT este o organizație de împrumut aprobată de guvern și în cooperare cu Banca Centrală. Compania noastră este dedicată în principal serviciilor bancare și financiare și oferă împrumuturi companiilor, împrumuturi individuale, economii și toate tipurile de împrumuturi. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de un împrumut, contactați-ne rapid prin e-mail: avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    Draga mea, chiar îți voi mulțumi pentru binele făcut, ajutându-mă și astăzi am primit împrumutul de 160.000 de lei pentru a-mi rezolva nevoile Am primit pe telefonul meu în această dimineață mesajele de confirmare de la BNP PARIBAS BANK în Transilvania și am obținut cu succes împrumutul pe contul meu Vă mulțumesc pentru marea doamnă Teresa Pedro pentru că îmi păstrez încrederea în tine și prin harul lui Dumnezeu, din fericire, au fost îndeplinite cu succes Mulțumesc foarte mult De asemenea, vă voi informa pe prietenii și pe cei dragi care au nevoie de împrumut și trebuie să vă întâlniți în același mod ca mine Vă mulțumesc foarte mult doamnă Teresa Pedro, mă rog ca Dumnezeu să fie cu voi Contactați-vă pe mama Teresa prin e-mail: teresapedro200@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu