Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 38 din 9 ianuarie 2008

pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 44 din 18 ianuarie 2008Având în vedere prevederile art. 76 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, prevederile titlului IX „Proceduri simplificate" din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, precum şi prevederile art. 663 şi 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) Procedura declaraţiei simplificate, prevăzută la art. 253 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, permite, în cazul operaţiunilor cu caracter repetitiv, ca mărfurile să fie plasate sub regimul vamal de punere în liberă circulaţie sau export, pe baza depunerii unei declaraţii simplificate, cu condiţia depunerii ulterioare a unei declaraţii suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ sub forma documentului administrativ unic.

Prin operaţiuni cu caracter repetitiv se înţelege transporturile de marfă având acelaşi destinatar şi acelaşi expeditor, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

(i) au frecvenţă mai mare de două transporturi pe săptămână;

(ii) marfa transportată se încadrează la acelaşi cod tarifar;

(iii) ţara de expediţie şi ţara de destinaţie, precum şi regimul vamal şi cel   tarifar aplicabile  rămân neschimbate.

Declaraţia simplificată are forma unui document comercial convenit cu autoritatea vamală şi trebuie însoţită de o cerere de plasare a mărfurilor sub regim."

2. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - In aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni, prin declaraţie suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ se înţelege declaraţia vamală depusă pentru mai multe documente comerciale, cu condiţia ca respectivele documente să facă obiectul aceluiaşi regim vamal şi pentru care furnizorul, ţara de expediţie, moneda facturată şi natura tranzacţiei sunt aceleaşi."

3. La articolul 23 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, întocmită pe formularul documentului administrativ unic, şi plata drepturilor de import într-un termen care nu poate depăşi termenul prevăzut în autorizaţie."

4.  La articolul 23 alineatul (1), litera e) se abrogă.

5. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Formula de calcul a cuantumului garanţiei este următoarea:

cuantumul garanţiei =   drepturi   x   termenul de depunere a declaraţiei vamale suplimentare  cu caracter global,  periodic  sau recapitulativ,

                                     365        

unde prin drepturi se înţelege cuantumul drepturilor vamale convenţionale, conform Tarifului vamal comun, în vigoare la data depunerii cererii de autorizare, calculat pentru operaţiunile cu caracter repetitiv, desfăşurate cu ţări terţe, realizate în ultimul an, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare, iar prin termen de depunere a declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ se înţelege termenul de prezentare stabilit în  autorizaţia de  utilizare a  procedurii simplificate de vămuire, care este de maximum 30 de zile calendaristice."

6. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Plata drepturilor de import şi regularizarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor, după caz, se fac în momentul depunerii declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, ţinându-se seama de elementele de taxare aplicabile în momentul depunerii documentului comercial.

(2) Când, în cadrul termenului maxim stabilit în autorizaţie, o declaraţie suplimentară face obiectul unui singur document comercial, în condiţiile prevăzute la art. 221, depunerea acesteia şi plata drepturilor de import se fac, potrivit prevederilor art. 218 alin. (1) paragraful 1 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, cel mai târziu a doua zi după ce mărfurilor li s-a acordat liberul de vamă.

(3) In cazul nerespectării termenului menţionat la alin. (2) de mai sus, se aplică dispoziţiile art. 232 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.313/92, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul majorărilor de întârziere se efectuează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

7. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ, întocmită pe formularul documentului administrativ unic, va purta în caseta 1 subdiviziunea a doua codul «Y», conform Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, cu modificările ulterioare."

8. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - La caseta 44 din declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ se menţioneză perioada pentru care aceasta se întocmeşte şi datele de referinţă ale documentelor comerciale."

9. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - La depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ se efectuează controlul concordanţei dintre datele cuprinse în aceasta cu cele din documentele comerciale."

10.  La articolul 30, litera d) se abrogă.

11.  La articolul 30, litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) declaraţie suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ - declaraţia vamală depusă pentru mai multe înscrieri în evidenţe, cu condiţia ca respectivele înscrieri în evidenţe să facă obiectul aceluiaşi regim vamal şi pentru care furnizorul, ţara de expediţie, moneda facturată şi natura tranzacţiei sunt aceleaşi."

12. La articolul 38 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) depunerea la biroul vamal a declaraţiilor suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, plata drepturilor de import şi regularizarea taxei pe valoare adăugată şi a accizelor, după caz."

13.  La articolul 38 alineatul (1), litera h) se abrogă.

14.  La articolul 38, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Formula de calcul a cuantumului garanţiei este următoarea:

cuantumul garanţiei =   drepturi  x termenul de depunere a declaraţiei  suplimentare cu  caracter global, periodic sau recapitulativ,

                                      365       

unde prin drepturi se înţelege cuantumul drepturilor vamale convenţionale, conform Tarifului vamal comun, în vigoare la data depunerii cererii de autorizare, calculat pentru operaţiunile de comerţ exterior cu ţări terţe, realizate în ultimul an, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare, iar prin termen de depunere a declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ se înţelege termenul de prezentare stabilit în autorizaţia de utilizare a procedurii simplificate de vămuire, care este de maximum 30 de zile calendaristice."

15. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - (1) Declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ se depune la biroul vamal împreună cu setul de documente care include în mod obligatoriu şi documentele speciale cerute în conformitate cu prevederile art. 269 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 86/2006.

(2) Titularul completează declaraţiile vamale corespunzător regimului vamal acordat, în conformitate cu Normele tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, astfel:

a) în caseta 1 subdiviziunea a doua se înscrie codul «Z»;

b)  în caseta 40 se înscriu numărul şi data înscrierii în evidenţă, sub următoarea formă:

«Y-CLE-aaaallzz-nr. înregistrării».

Exemplu: înregistrarea mărfurilor a fost făcută pe data de 14 mai 2007. Codul este în acest caz «Y-CLE-20070514-7» («Y» pentru a informa că a existat o declaraţie iniţială, «CLE» pentru «înregistrarea», «20070514» reprezintă data înregistrării, anul «2007», luna «05», ziua «14» şi «7» numărul de identificare al înregistrării).

In cazul declaraţiilor vamale depuse pentru mai mult de o înregistrare, se menţionează prima înscriere contabilă efectuată în intervalul ce face obiectul declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, sub forma menţionată la paragraful anterior;

c)  în caseta 44 se menţionează numărul autorizaţiei de vămuire la domiciliu. De asemenea, pentru declaraţiile vamale depuse pentru mai mult de o înscriere în evidenţa contabilă se menţionează şi codul 1020 atribuit documentului «Lista înregistrărilor mărfurilor în evidenţa contabilă a titularului autorizaţiei», care se anexează la declaraţia vamală.

In cazul declaraţiilor vamale depuse pentru mai mult de o înscriere în evidenţa contabilă, la întocmirea în sistemul informatic a borderoului documentelor anexate, în dreptul codului 1020 se menţionează toate înscrierile în evidenţa contabilă care fac obiectul declaraţiei respective. Codul 1020 se înscrie de oricâte ori este necesar, astfel încât în borderou să figureze toate înscrierile, sub următoarea formă: număr de identificare al înregistrării din registrul înscrierilor în evidenţă a mărfurilor/data înregistrării.

Exemplu: pentru cinci înregistrări efectuate pe datele 14 iunie 2007, 15 iunie 2007, 17 iunie 2007, 18 iunie 2007 şi 20 iunie 2007:

1020     54/14.06.2007 55/15.06.2007 56/17.06.2007

1020     57/18.06.2007 58/20.06.2007."

16. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) Drepturile de import se achită în momentul depunerii declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, ţinându-se seama de elementele de taxare aplicabile în momentul înscrierii mărfurilor în evidenţa contabilă a titularului autorizaţiei.

(2) Când, în cadrul termenului maxim stabilit în autorizaţie, o declaraţie suplimentară face obiectul unei singure înscrieri în evidenţă, în condiţiile prevăzute la art. 30 lit. e), depunerea acesteia şi plata drepturilor de import se fac, potrivit prevederilor art. 218 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, cel mai târziu a doua zi după ce mărfurilor li s-a acordat liberul de vamă.

(3) In cazul nerespectării termenului menţionat la alin. (2) de mai sus, se aplică dispoziţiile art. 232 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.313/92, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul majorărilor de întârziere se efectuează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

17. Articolul 71 va avea următorul cuprins:

„Art. 71. - Procedura declaraţiei simplificate la export poate fi utilizată atunci când mărfurile nu au restricţii la export, iar regimul vamal este cel de export definitiv şi nu presupune regimuri vamale economice."

18.  La articolul 72, litera b) va avea următorul cuprins:

,, b) depunerea eclaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, completată pe formularul documentului administrativ unic."

19. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

„Art. 73. - După parcurgerea etapelor de vămuire, potrivit legii, se acordă liber de vamă. In acest caz, titularul are dreptul de a dispune de mărfuri înainte de depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ."

20.  La articolul 77, literele e) şi g) vor avea următorul cuprins:

,,e) documentul comercial - documentul acceptat de autoritatea vamală, care permite, în cazul operaţiunilor cu caracter repetitiv, ca mărfurile să fie plasate sub regimul vamal de export, cu condiţia depunerii ulterioare a unei declaraţii suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ. Documentul comercial trebuie preautentificat de către exportatorul autorizat, prin aplicarea ştampilei speciale, prevăzută în anexa nr. 62 la Regulamentul Comisiei nr. 2.454/93, în colţul din dreapta sus al documentului. Această ştampilă specială se confecţionează numai cu aprobarea prealabilă emisă de direcţia regională vamală în a cărei arie teritorială de competenţă titularul autorizaţiei îşi derulează activitatea;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

g) declaraţie suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ - declaraţia vamală depusă pentru documentele comerciale pe baza cărora s-a efectuat exportul într-un termen de prezentare stabilit în autorizaţia de utilizare a procedurii simplificate de vămuire, care este de maxim 30 de zile calendaristice."

21. Articolul 99 se abrogă.

22. La articolul 100, literat) a va avea următorul cuprins:

,,f) depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ întocmite pe formularul documentului administrativ;".

23. Articolul 105 va avea următorul cuprins:

„Art. 105. - (1) Declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ va purta în caseta 1, subdiviziunea a doua, codul «Z» conform normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, cu modificările ulterioare.

(2) La caseta 44 din declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ se mentioneză perioada pentru care aceasta se întocmeşte, datele de referinţă ale documentelor comerciale şi menţiunea «export simplificat»."

24. Articolul 106 va avea următorul cuprins:

„Art. 106. - La depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ se efectuează controlul concordanţei dintre datele cuprinse în aceasta cu cele din documentele comerciale."

25. Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Autorizaţiile pentru utilizarea procedurilor simplificate de vămuire emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrază valabilitatea.

(2) In aplicarea dispoziţiilor alin.(1) termenul acordat pentru depunerea     declaraţiei suplimentare/recapitulative din autorizaţiile emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se aplică prin utilizarea prevederilor referitoare la declaraţiile suplimentare cu caracter global periodic sau recapitulativ, potrivit prevederilor art. 221, art. 30 lit. e), art. 36 şi 56 din Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu Ştefan Diaconu

ANEXĂ (Anexa nr. 3 la norme)

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

Biroul vamal

..........................................

AUTORIZAŢIE

pentru utilizarea procedurii simplificate

nr.........................din data de..................

1. Denumirea şi sediul solicitantului:........................................................................................................................................................................ ..., adresa.......................................................................................................localitatea.............................judeţul............................., ţara........................, codul poştal..........................., e-mail................................., telefon......................., fax.................................

2.  Procedurile simplificate şi regimurile vamale pentru care se emite autorizaţia :

Proceduri

Regimuri

3.  Poziţiile tarifare ale mărfurilor din Tariful vamal comun, pentru care se autorizează procedura simplificată, conform tabelului anexat.

4. Cuantumul garanţiei instituite:..................................................lei

5. Termenul de prezentare a declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, exprimat în zile :.............

6. Adresa locului/locurilor aprobate pentru utilizarea procedurii de vămuire la domiciliu:

Cod

Nume locaţie

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

7.  Locul evidenţelor:..................................................................................................................................................................................................

8.  Perioada dejustificare a declaraţiilor vamale preautentificate, exprimată în zile :........................................................................................................

9.  Denumirea documentului comercial:........................................................................................................................................................................

10. Termenul în care biroul vamal poate interveni, în cazul procedurii de vămuire la domiciliu, cu începere din momentul primirii avizului de sosire/informării de încărcare, este de.........minute.

11.  Reprezentant indirect al firmei ........................................................................., cu sediul în statul membru .............................................., cod de identificare fiscală..............................., adresa........................................................................................................................................................................

Şeful Biroului vamal,

..................................................


COMENTARII la Ordinul 38/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 38 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 325 2017
    Good Day Dear Loan Seeker, Do you need an urgent financial credit *? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible **then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application ** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura If you are interested contact us via: bdsfn.com@gmail.com and fill out the below loan application form. Loan application form: Full Name:.................... Country:..................... State:.............. City:.............. Sex:......................... Phone Number:........... Loan Amount :........... Monthly income:.......... Occupation:................... .... Loan Period:....................... ................ Purpose of Loan:......................... ........... E-mail address:...................... ................ Have You Applied Before?.................... We awaits your urgent application form to be filled ok. Email Us: (bdsfn.com@gmail.com) Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura
ANONIM a comentat Decretul 325 2017
    Good Day Dear Loan Seeker, Do you need an urgent financial credit *? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible **then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application ** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura If you are interested contact us via: bdsfn.com@gmail.com and fill out the below loan application form. Loan application form: Full Name:.................... Country:..................... State:.............. City:.............. Sex:......................... Phone Number:........... Loan Amount :........... Monthly income:.......... Occupation:................... .... Loan Period:....................... ................ Purpose of Loan:......................... ........... E-mail address:...................... ................ Have You Applied Before?.................... We awaits your urgent application form to be filled ok. Email Us: (bdsfn.com@gmail.com) Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
    Bună ziua, sunt doctorul Harry Carlos, creditor privat de împrumut, dau împrumut celor care au nevoie de împrumut și Cei care doresc să înceapă o afacere nouă. Dau împrumuturi personale, împrumuturi de afaceri, împrumuturi pentru studenți, credite pentru companii și Toate tipurile de împrumuturi, în rata interesată de 2% contact astăzi la: harryloanfirm56@gmail.com LEGIMATE LOAN LOAN
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, sunt doctorul Harry Carlos, creditor privat de împrumut, dau împrumut celor care au nevoie de împrumut și Cei care doresc să înceapă o afacere nouă. Dau împrumuturi personale, împrumuturi de afaceri, împrumuturi pentru studenți, credite pentru companii și Toate tipurile de împrumuturi, în rata interesată de 2% contact astăzi la: harryloanfirm56@gmail.com LEGIMATE LOAN LOAN
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Salutare tuturor Eu sunt Ivos Vlad Eugen și sunt din România Constanța. Am fost în căutarea unui împrumut on-line și am fost foarte speriat că nu am aplicat niciodată un împrumut înainte și am loo foarte bine și căutând o companie adevărată acolo am găsit o companie numită Patricia Kingsman uite și am văzut ce au spus oamenii despre această companie A fost adevărat am decis să solicit un împrumut de la companie și am nevoie de un împrumut de 150.000,00 euro pentru a începe o afacere când am aplicat ea mi-a spus tot ce am nevoie să fac și am făcut-o și ea ma asigurat că în 8 ore timp am fost plecat Sa fiu cu imprumutul meu i-am spus bine si am asteptat in exact 8 ore timp primesc imprumutul meu de la aceasta companie ca scriu asta acum nu am fost niciodata scammed inainte si aceasta companie este minunata am asculta oamenii vorbind despre escrocherii dar eu Nu au fost niciodată scammed înainte și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Deci toată lumea, dacă aveți nevoie de un împrumut real, aceasta este compania potrivită pentru a aplica de la ei vă vor ajuta și timpul în care vă spun că veți primi împrumutul dvs., care este exact momentul în care veți primi împrumutul. Trebuie doar să scriu acest mesaj pentru toată lumea, astfel încât să nu solicitați un împrumut de la o companie greșită dacă aveți nevoie de un împrumut real contactați această companie și veți fi fericiți. Există poștă Adresa este patriciakingsman.loans2016@gmail.com.
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Bună ziua Numele meu este Popovici Krisztina Sunt din Brașov România această companie Patricia Kingsman oamenii vorbesc despre este real nu am vrut niciodată un împrumut dar tocmai am spus că ar trebui să încercați această companie și a vedea dacă ceea ce spun oamenii este adevărat și am aplicat pentru o Împrumut de la ei ieri și tocmai am primit împrumutul meu astăzi de la Patricia Kingsman companie împrumut oricine dacă ați citi acest mesaj și aveți nevoie de un împrumut aplica de la această companie pentru că ei sunt de gând să vă ajute această companie este singura companie care oferă împrumut reale on-line. Împrumutul pe care l-am aplicat de la ei a fost de 75.000,00 lei și în 8 ore am obținut împrumutul meu, astfel încât prietenii mei să nu fie scamați dacă aveți nevoie de un împrumut real, aceasta este compania potrivită pentru a aplica. Dacă sunteți interesat de împrumuturi acolo, adresa de e-mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com și acolo numărul ceaplic este +2348165719944.
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Toată lumea dacă aveți nevoie de un împrumut adevărat Patricia Kingsman este compania adevărată care acordă împrumuturi pe care nu le știe că fac acest lucru, dar compania este reală Nu vreau ca oamenii să fie scutiți pe internet de aceea spun acest lucru dacă aveți nevoie de un adevărat Împrumutul Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la.
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Numele meu este Nathanael martyna patryx Sunt din România și locuiesc într-un mic oraș din Timișoara. Vreau să folosesc acest timp pentru a le spune tuturor pe internet că există o singură companie care oferă un împrumut real, iar această companie este Patricia Kingsman. Am căutat un împrumut online în ultimele 3 săptămâni acum și tot ce am de făcut este că creditorii mă scandalizează din banii pe care i-am avut Dumnezeu știe că eram atât de sărac și am vrut să-mi omor eu sinea dar acolo am văzut atât de mulți oameni mărturisesc despre Această companie pe care au dat împrumuturi la început nu am crezut cauza am văzut alte mărturii ale altui creditor și toate s-au transformat în escrocherii. Am spus sa ma aplice de la aceasta companie si sa vad daca este adevarat si imediat am aplicat mi-au spus tot ce am nevoie sa fac si am fost de acord si ma asigurat ca in 8 ore am fost de gand sa fiu cu imprumutul meu pentru ca ei au spus Utilizează serviciul de transfer rapid. Mai intai n-am crezut, dar am vrut sa imi dau imprumut inainte de ora 8 am primit o alerta de la banca mea si sa fiu de acord ca a fost imprumutul meu am fost foarte supt atunci cand l-am vazut si m-am rugat lui Dumnezeu pentru a ma indruma la compania dreapta Care mi-a ajutat astăzi pe măsură ce scriu acest lucru pe internet acum am primit doar împrumutul meu de la această companie și eu folosesc acest timp pentru a depune mărturie către alte persoane dacă aveți nevoie de un împrumut un împrumut nu vă lăsați păcălit aceasta este compania potrivită Se aplică de la. Adresa de e-mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar pentru dvs. cei care nu au o adresă de e-mail a companiei numărul de telefon este +2348165719944. Această companie este adevărată și minunată dacă aveți nevoie de un împrumut aplicat acum și așteptați pentru împrumutul dvs. pentru că veți fi mulțumit de această companie. Mulțumesc tuturor și rămân Nathanael martyna patryx.
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
    O zi buna, Ma numesc Marcu Dorlca, sunt din limba romana. Vreau să depun mărturie despre creditorul bun care mi-a arătat lumina după ce a fost scamat de doi creditori internaționali diferiți pe Internet, toți promisi să-mi dea un împrumut după ce m-au făcut să plătesc o mulțime de impozite și nu mi-au dat nimic Nu au avut rezultate pozitive. Mi-am pierdut banii grei câștigați și a fost un total de (3.000 de euro). Într-o zi am navigat pe Internet în căutarea confuză și frustrat, apoi am dat peste o mărturie a unei Femei care a fost de asemenea scamată și în cele din urmă a fost legată de un credit legitim și de încredere doamna Alicia Radu (aliciaradu260@gmail.com) unde a luat în cele din urmă Împrumut, așa că am decis să contactez aceeași companie de împrumut și apoi le-am spus povestea mea despre cum am fost jefuit de doi creditori diferiți care nu au mai mult decât să-mi dea mai multă durere. Le explic prin e-mail. Mi-au spus să nu mai plâng pentru că mi-ar lua împrumutul de la compania lor și am făcut de asemenea alegerea potrivită contactând-o. Am completat formularul de împrumut și am făcut tot ce mi sa cerut și mi sa acordat o sumă de împrumut de (25.000,00 euro) de această mare companie. Aici sunt fericit cu familia mea astăzi pentru că mama Alicia Radu mi-a dat un împrumut, așa că îmi jur că voi continua să depun mărturie pe internet despre cum am primit împrumutul meu. Cred că și alți oameni mărturisesc și același creditor. Ai nevoie de un împrumut de urgență? Vă rugăm să contactați rapid mama prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com) Puteți să mă contactați dacă aveți nevoie de alte informații prin e-mail: (marcudorlca750@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Numele meu este Cristyna Cosmin Alin Sunt din Bucuresti Romania vreau sa folosesc de data aceasta pentru a scrie pe internet ca am primit fondurile mele de credit de 5 milioane leu roman de la aceasta companie numita Patricia Kingsman loan company la inceput nu am crezut ce Oamenii au spus pe internet, dar am decis să încerc și am aplicat pentru împrumut acum două zile și tocmai am primit un apel de la banca mea că nu există suma de 5 milioane leu românesc pe contul meu și imediat am primit o alertă din partea mea Banca Patricia Kingsman companie de împrumut ma sunat și ma întrebat dacă am primit împrumutul meu și le-am spus da, așa că au spus că ar trebui să aducă mai mulți oameni acolo companie, dacă cineva nevoie de un împrumut, astfel încât dacă aveți într-adevăr nevoie de un împrumut aceasta este compania Pentru a aplica de la ei sunt într-adevăr mare și cred acum că există o companie de împrumut reale care oferă împrumuturi și că societatea este Patricia Kingsman companie de împrumut, astfel încât dacă oricine dintre dvs. au nevoie de un împrumut de urgență și este important aceasta este compania dreptul de a aplica de la . Adresa de e-mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com. În cele din urmă sunt foarte fericit și pot începe propria mea afacere acum. Vă mulțumesc din nou Patricia că sunteți minunat și că Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și pe compania voastră.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu