Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 38 din 9 ianuarie 2008

pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 44 din 18 ianuarie 2008Având în vedere prevederile art. 76 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, prevederile titlului IX „Proceduri simplificate" din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, precum şi prevederile art. 663 şi 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) Procedura declaraţiei simplificate, prevăzută la art. 253 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, permite, în cazul operaţiunilor cu caracter repetitiv, ca mărfurile să fie plasate sub regimul vamal de punere în liberă circulaţie sau export, pe baza depunerii unei declaraţii simplificate, cu condiţia depunerii ulterioare a unei declaraţii suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ sub forma documentului administrativ unic.

Prin operaţiuni cu caracter repetitiv se înţelege transporturile de marfă având acelaşi destinatar şi acelaşi expeditor, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

(i) au frecvenţă mai mare de două transporturi pe săptămână;

(ii) marfa transportată se încadrează la acelaşi cod tarifar;

(iii) ţara de expediţie şi ţara de destinaţie, precum şi regimul vamal şi cel   tarifar aplicabile  rămân neschimbate.

Declaraţia simplificată are forma unui document comercial convenit cu autoritatea vamală şi trebuie însoţită de o cerere de plasare a mărfurilor sub regim."

2. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - In aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni, prin declaraţie suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ se înţelege declaraţia vamală depusă pentru mai multe documente comerciale, cu condiţia ca respectivele documente să facă obiectul aceluiaşi regim vamal şi pentru care furnizorul, ţara de expediţie, moneda facturată şi natura tranzacţiei sunt aceleaşi."

3. La articolul 23 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, întocmită pe formularul documentului administrativ unic, şi plata drepturilor de import într-un termen care nu poate depăşi termenul prevăzut în autorizaţie."

4.  La articolul 23 alineatul (1), litera e) se abrogă.

5. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Formula de calcul a cuantumului garanţiei este următoarea:

cuantumul garanţiei =   drepturi   x   termenul de depunere a declaraţiei vamale suplimentare  cu caracter global,  periodic  sau recapitulativ,

                                     365        

unde prin drepturi se înţelege cuantumul drepturilor vamale convenţionale, conform Tarifului vamal comun, în vigoare la data depunerii cererii de autorizare, calculat pentru operaţiunile cu caracter repetitiv, desfăşurate cu ţări terţe, realizate în ultimul an, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare, iar prin termen de depunere a declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ se înţelege termenul de prezentare stabilit în  autorizaţia de  utilizare a  procedurii simplificate de vămuire, care este de maximum 30 de zile calendaristice."

6. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Plata drepturilor de import şi regularizarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor, după caz, se fac în momentul depunerii declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, ţinându-se seama de elementele de taxare aplicabile în momentul depunerii documentului comercial.

(2) Când, în cadrul termenului maxim stabilit în autorizaţie, o declaraţie suplimentară face obiectul unui singur document comercial, în condiţiile prevăzute la art. 221, depunerea acesteia şi plata drepturilor de import se fac, potrivit prevederilor art. 218 alin. (1) paragraful 1 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, cel mai târziu a doua zi după ce mărfurilor li s-a acordat liberul de vamă.

(3) In cazul nerespectării termenului menţionat la alin. (2) de mai sus, se aplică dispoziţiile art. 232 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.313/92, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul majorărilor de întârziere se efectuează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

7. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ, întocmită pe formularul documentului administrativ unic, va purta în caseta 1 subdiviziunea a doua codul «Y», conform Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, cu modificările ulterioare."

8. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - La caseta 44 din declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ se menţioneză perioada pentru care aceasta se întocmeşte şi datele de referinţă ale documentelor comerciale."

9. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - La depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ se efectuează controlul concordanţei dintre datele cuprinse în aceasta cu cele din documentele comerciale."

10.  La articolul 30, litera d) se abrogă.

11.  La articolul 30, litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) declaraţie suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ - declaraţia vamală depusă pentru mai multe înscrieri în evidenţe, cu condiţia ca respectivele înscrieri în evidenţe să facă obiectul aceluiaşi regim vamal şi pentru care furnizorul, ţara de expediţie, moneda facturată şi natura tranzacţiei sunt aceleaşi."

12. La articolul 38 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) depunerea la biroul vamal a declaraţiilor suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, plata drepturilor de import şi regularizarea taxei pe valoare adăugată şi a accizelor, după caz."

13.  La articolul 38 alineatul (1), litera h) se abrogă.

14.  La articolul 38, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Formula de calcul a cuantumului garanţiei este următoarea:

cuantumul garanţiei =   drepturi  x termenul de depunere a declaraţiei  suplimentare cu  caracter global, periodic sau recapitulativ,

                                      365       

unde prin drepturi se înţelege cuantumul drepturilor vamale convenţionale, conform Tarifului vamal comun, în vigoare la data depunerii cererii de autorizare, calculat pentru operaţiunile de comerţ exterior cu ţări terţe, realizate în ultimul an, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare, iar prin termen de depunere a declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ se înţelege termenul de prezentare stabilit în autorizaţia de utilizare a procedurii simplificate de vămuire, care este de maximum 30 de zile calendaristice."

15. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - (1) Declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ se depune la biroul vamal împreună cu setul de documente care include în mod obligatoriu şi documentele speciale cerute în conformitate cu prevederile art. 269 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 86/2006.

(2) Titularul completează declaraţiile vamale corespunzător regimului vamal acordat, în conformitate cu Normele tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, astfel:

a) în caseta 1 subdiviziunea a doua se înscrie codul «Z»;

b)  în caseta 40 se înscriu numărul şi data înscrierii în evidenţă, sub următoarea formă:

«Y-CLE-aaaallzz-nr. înregistrării».

Exemplu: înregistrarea mărfurilor a fost făcută pe data de 14 mai 2007. Codul este în acest caz «Y-CLE-20070514-7» («Y» pentru a informa că a existat o declaraţie iniţială, «CLE» pentru «înregistrarea», «20070514» reprezintă data înregistrării, anul «2007», luna «05», ziua «14» şi «7» numărul de identificare al înregistrării).

In cazul declaraţiilor vamale depuse pentru mai mult de o înregistrare, se menţionează prima înscriere contabilă efectuată în intervalul ce face obiectul declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, sub forma menţionată la paragraful anterior;

c)  în caseta 44 se menţionează numărul autorizaţiei de vămuire la domiciliu. De asemenea, pentru declaraţiile vamale depuse pentru mai mult de o înscriere în evidenţa contabilă se menţionează şi codul 1020 atribuit documentului «Lista înregistrărilor mărfurilor în evidenţa contabilă a titularului autorizaţiei», care se anexează la declaraţia vamală.

In cazul declaraţiilor vamale depuse pentru mai mult de o înscriere în evidenţa contabilă, la întocmirea în sistemul informatic a borderoului documentelor anexate, în dreptul codului 1020 se menţionează toate înscrierile în evidenţa contabilă care fac obiectul declaraţiei respective. Codul 1020 se înscrie de oricâte ori este necesar, astfel încât în borderou să figureze toate înscrierile, sub următoarea formă: număr de identificare al înregistrării din registrul înscrierilor în evidenţă a mărfurilor/data înregistrării.

Exemplu: pentru cinci înregistrări efectuate pe datele 14 iunie 2007, 15 iunie 2007, 17 iunie 2007, 18 iunie 2007 şi 20 iunie 2007:

1020     54/14.06.2007 55/15.06.2007 56/17.06.2007

1020     57/18.06.2007 58/20.06.2007."

16. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) Drepturile de import se achită în momentul depunerii declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, ţinându-se seama de elementele de taxare aplicabile în momentul înscrierii mărfurilor în evidenţa contabilă a titularului autorizaţiei.

(2) Când, în cadrul termenului maxim stabilit în autorizaţie, o declaraţie suplimentară face obiectul unei singure înscrieri în evidenţă, în condiţiile prevăzute la art. 30 lit. e), depunerea acesteia şi plata drepturilor de import se fac, potrivit prevederilor art. 218 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, cel mai târziu a doua zi după ce mărfurilor li s-a acordat liberul de vamă.

(3) In cazul nerespectării termenului menţionat la alin. (2) de mai sus, se aplică dispoziţiile art. 232 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.313/92, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul majorărilor de întârziere se efectuează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

17. Articolul 71 va avea următorul cuprins:

„Art. 71. - Procedura declaraţiei simplificate la export poate fi utilizată atunci când mărfurile nu au restricţii la export, iar regimul vamal este cel de export definitiv şi nu presupune regimuri vamale economice."

18.  La articolul 72, litera b) va avea următorul cuprins:

,, b) depunerea eclaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, completată pe formularul documentului administrativ unic."

19. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

„Art. 73. - După parcurgerea etapelor de vămuire, potrivit legii, se acordă liber de vamă. In acest caz, titularul are dreptul de a dispune de mărfuri înainte de depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ."

20.  La articolul 77, literele e) şi g) vor avea următorul cuprins:

,,e) documentul comercial - documentul acceptat de autoritatea vamală, care permite, în cazul operaţiunilor cu caracter repetitiv, ca mărfurile să fie plasate sub regimul vamal de export, cu condiţia depunerii ulterioare a unei declaraţii suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ. Documentul comercial trebuie preautentificat de către exportatorul autorizat, prin aplicarea ştampilei speciale, prevăzută în anexa nr. 62 la Regulamentul Comisiei nr. 2.454/93, în colţul din dreapta sus al documentului. Această ştampilă specială se confecţionează numai cu aprobarea prealabilă emisă de direcţia regională vamală în a cărei arie teritorială de competenţă titularul autorizaţiei îşi derulează activitatea;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

g) declaraţie suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ - declaraţia vamală depusă pentru documentele comerciale pe baza cărora s-a efectuat exportul într-un termen de prezentare stabilit în autorizaţia de utilizare a procedurii simplificate de vămuire, care este de maxim 30 de zile calendaristice."

21. Articolul 99 se abrogă.

22. La articolul 100, literat) a va avea următorul cuprins:

,,f) depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ întocmite pe formularul documentului administrativ;".

23. Articolul 105 va avea următorul cuprins:

„Art. 105. - (1) Declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ va purta în caseta 1, subdiviziunea a doua, codul «Z» conform normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, cu modificările ulterioare.

(2) La caseta 44 din declaraţia suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ se mentioneză perioada pentru care aceasta se întocmeşte, datele de referinţă ale documentelor comerciale şi menţiunea «export simplificat»."

24. Articolul 106 va avea următorul cuprins:

„Art. 106. - La depunerea declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ se efectuează controlul concordanţei dintre datele cuprinse în aceasta cu cele din documentele comerciale."

25. Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Autorizaţiile pentru utilizarea procedurilor simplificate de vămuire emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrază valabilitatea.

(2) In aplicarea dispoziţiilor alin.(1) termenul acordat pentru depunerea     declaraţiei suplimentare/recapitulative din autorizaţiile emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se aplică prin utilizarea prevederilor referitoare la declaraţiile suplimentare cu caracter global periodic sau recapitulativ, potrivit prevederilor art. 221, art. 30 lit. e), art. 36 şi 56 din Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu Ştefan Diaconu

ANEXĂ (Anexa nr. 3 la norme)

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

Biroul vamal

..........................................

AUTORIZAŢIE

pentru utilizarea procedurii simplificate

nr.........................din data de..................

1. Denumirea şi sediul solicitantului:........................................................................................................................................................................ ..., adresa.......................................................................................................localitatea.............................judeţul............................., ţara........................, codul poştal..........................., e-mail................................., telefon......................., fax.................................

2.  Procedurile simplificate şi regimurile vamale pentru care se emite autorizaţia :

Proceduri

Regimuri

3.  Poziţiile tarifare ale mărfurilor din Tariful vamal comun, pentru care se autorizează procedura simplificată, conform tabelului anexat.

4. Cuantumul garanţiei instituite:..................................................lei

5. Termenul de prezentare a declaraţiei suplimentare cu caracter global, periodic sau recapitulativ, exprimat în zile :.............

6. Adresa locului/locurilor aprobate pentru utilizarea procedurii de vămuire la domiciliu:

Cod

Nume locaţie

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

7.  Locul evidenţelor:..................................................................................................................................................................................................

8.  Perioada dejustificare a declaraţiilor vamale preautentificate, exprimată în zile :........................................................................................................

9.  Denumirea documentului comercial:........................................................................................................................................................................

10. Termenul în care biroul vamal poate interveni, în cazul procedurii de vămuire la domiciliu, cu începere din momentul primirii avizului de sosire/informării de încărcare, este de.........minute.

11.  Reprezentant indirect al firmei ........................................................................., cu sediul în statul membru .............................................., cod de identificare fiscală..............................., adresa........................................................................................................................................................................

Şeful Biroului vamal,

..................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 38/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 38 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 51 2017
    IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 183 2014
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Economisi?i bani în cautarea unui împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investi?ii, împrumut ipotecar, împrumut auto, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumut negarantat ?i capital de risc? Aplica?i pentru un împrumut rapid ?i convenabil pentru a plati facturile ?i a cauta finan?are pentru a va crea propriile proiecte de afaceri la cea mai mica rata a dobânzii de 2%. contacta?i-ne astazi, prin: unicreditloantransferplc@gmail.com sau Ce este numarul aplica?iei +1 (845) 731 5341
ANONIM a comentat Hotărârea 2018 2011
    IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1
ANONIM a comentat Legea 60 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: FIFOCapitals@gmail.com,,,
ANONIM a comentat Legea 4 2015
    We are direct mandate to Certified Financial Instrument providers in United Kingdom. Our providers engage in Lease and Purchase of Bank Guarantee {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Loans and financial instruments issued from AAA Rated banks mainly HSBC London, Deutsche Bank AG Frankfurt and Barclays Bank. Our providers are very reliable, Ready, Willing and able to complete BG/SBLC between 10M-5B EURO/USD We will be glad to share our working procedures with you upon request to proceed towards establishing a successful business relationship. Feel free to contact below Email: heywoodfinanceltd@gmail.com Skype: heywoodfinanceltd Leasing Price: 4%+1% Buying Price: 32%+2% Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Regards, Henry Neville Moser HEYWOOD FINANCE LTD
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu