Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3750 din 22.03.2019

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 10 aprilie 2019SmartCity1

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. g) şi s) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Protocolului de colaborare nr. 439 din 7.03.2018 dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi Asociaţia Naţională a Colegiilor şi Liceelor Pedagogice,în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Inspectoratele şcolare şi colegiile şi liceele pedagogice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Ecaterina AndronescuANEXĂREGULAMENT de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România Titlul IDispoziţii generale Capitolul ICadrul de reglementare Articolul 1Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România, denumit în continuare Regulament, integrează viziunea, misiunea şi principiile care guvernează învăţământul preuniversitar românesc, aşa cum sunt acestea definite la art. 3 lit. a)-u) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, neafectând drepturile, libertatea, demnitatea şi imaginea elevilor, părinţilor, angajaţilor şi partenerilor şcolii. Articolul 2Prezentul regulament cuprinde prevederi specifice filierei vocaţionale pedagogice şi se aplică în colegiile şi liceele pedagogice preuniversitare, precum şi în celelalte unităţi de învăţământ preuniversitar care şcolarizează elevi în filiera vocaţională, profilul pedagogic. Capitolul IIPrincipii de organizare şi finalităţile învăţământului pedagogic preuniversitar Articolul 3Unităţile de învăţământ preuniversitar pedagogic sunt organizaţii complexe care oferă oportunităţi de educaţie şi instruire din perspectiva pregătirii tinerilor pentru o societate bazată pe cunoaştere şi a promovării dezvoltării durabile. Articolul 4Misiunea învăţământului preuniversitar pedagogic este de a asigura elevilor competenţele necesare formării iniţiale pentru specializările educator-puericultor, învăţător/învăţătoare, educator/educatoare, învăţător-educatoare, instructor de educaţie extraşcolară şi mediator şcolar. Articolul 5
(1) Învăţământul preuniversitar pedagogic promovează politicile educaţionale şi managementul centrat pe tradiţia unanim recunoscută şi apreciată a învăţământului pedagogic preuniversitar românesc, din perspectiva obiectivelor specifice stabilite prin planurile de dezvoltare instituţională, în funcţie de cerinţele pieţei muncii şi ale comunităţilor locale şi regionale.
(2) Învăţământul preuniversitar pedagogic urmăreşte şi asigură cu consecvenţă creşterea performanţelor în zona excelenţei, militând pentru întărirea colaborării şcolii cu părinţii, comunitatea locală şi societatea civilă, pentru sporirea eficienţei activităţilor educative şcolare şi extraşcolare şi pentru optimizarea implicării în programe educative şi civice regionale şi europene.
(3) Orientarea cu ţintă spre educaţie, centrarea pe activităţi şcolare şi extraşcolare cu promovarea educaţiei timpurii, a solidarităţii, a dialogului, a identităţii comune europene prin cultivarea valorilor naţionale şi a patriotismului constituie priorităţi şi finalităţi ale învăţământului şi educaţiei pedagogice preuniversitare.
Titlul IIOrganizarea şi funcţionarea colegiilor şi liceelor pedagogice Capitolul IOrganizarea şi funcţionarea colegiilor şi liceelor pedagogice Articolul 6
(1) Colegiile şi liceele pedagogice sunt unităţi de învăţământ cu personalitate juridică (PJ) care şcolarizează copii şi elevi la următoarele niveluri ale învăţământului preuniversitar: preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal.
(2) Pentru specializările de la profilul pedagogic, cursuri liceale, şcolarizarea se realizează începând cu clasa a IX-a, admiterea fiind condiţionată de promovarea unor probe de aptitudini specifice, în conformitate cu prevederile din anexa nr. 1 la prezentul regulament.
(3) Colegiile şi liceele pedagogice au grupe şi clase de aplicaţie proprii, atât la nivel preşcolar, cât şi la nivel primar.
(4) În situaţiile în care colegiile şi liceele pedagogice nu au un număr suficient de grupe şi/sau clase de aplicaţie pentru a acoperi în condiţii optime necesarul de grupe/clase pentru practica pedagogică, aceasta se poate organiza şi desfăşura şi la grădiniţe/şcoli primare limitrofe, prin decizie a inspectorului şcolar general, la solicitarea motivată a conducerii colegiului/liceului pedagogic.
(5) Învăţământul preuniversitar pedagogic se organizează şi funcţionează exclusiv ca învăţământ cu frecvenţă, activitatea desfăşurându-se în mod obligatoriu în prima jumătate a zilei, atât pentru clasele/grupele de aplicaţie, cât şi pentru clasele de liceu din cadrul specializărilor de profil care organizează şi desfăşoară practică pedagogică.
Articolul 7Înscrierea copiilor şi elevilor la grupele şi clasele de aplicaţie ale colegiilor şi liceelor pedagogice se face pe baza unor criterii specifice, aprobate în consiliile de administraţie ale acestor instituţii şi avizate de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti. Articolul 8Colegiile şi liceele pedagogice şcolarizează elevi în filiera vocaţională, profilul pedagogic, pentru următoarele specializări: a)învăţător/învăţătoare; b)educator/educatoare; c)educator-puericultor; d)învăţător-educatoare; e)instructor de educaţie extraşcolară; f)mediator şcolar. Articolul 9
(1) Elevii de la filiera vocaţională, profilul pedagogic, care nu obţin la sfârşitul anului şcolar media de minimum 8 (opt) la purtare şi medii anuale de minimum 6 (şase) la disciplinele limba şi literatura română/limba şi literatura maternă, matematică/aritmetică şi la disciplinele pedagogice nu mai pot continua studiile la acest profil.
(2) Elevii care pe parcursul anului şcolar nu dovedesc vocaţie pedagogică şi nu îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (1) sunt transferaţi în anul şcolar următor la alte profiluri/specializări, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ la care se transferă.
Articolul 10
(1) Transferul elevilor în cadrul profilului pedagogic se poate efectua în cadrul aceleiaşi specializări până la începutul clasei a XII-a, cu excepţiile prevăzute de Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi completările ulterioare (ROFUIP).
(2) Transferul elevilor în cadrul profilului pedagogic de la o specializare la alta se poate realiza până la finalizarea ciclului inferior al liceului, cu respectarea prevederilor generale în domeniu stipulate în ROFUIP şi cu obligativitatea ca elevul să fi susţinut şi promovat examenele de diferenţă şi să fi efectuat la specializarea pe care a urmat-o până la momentul transferului practica pedagogică.
(3) La colegiile/liceele pedagogice şi la clasele cu profilul pedagogic de la celelalte unităţi de învăţământ preuniversitar nu se pot transfera elevi corigenţi sau cu nota scăzută la purtare.
Articolul 11
(1) În mod excepţional, pe parcursul sau la sfârşitul semestrului I al clasei a IX-a, la filiera vocaţională, profilul pedagogic, se pot transfera elevi de la alte licee/profiluri, cu condiţia ca aceştia să fi susţinut şi promovat probele de aptitudini în sesiunea specifică destinată probelor pentru admiterea la colegiile şi liceele pedagogice, să susţină şi să promoveze examenele de diferenţă, să fi avut media de admitere cel puţin egală cu a ultimului elev din clasa la care se transferă şi cu recuperarea pe parcursul semestrului al II-lea a practicii pedagogice aferente semestrului I al anului şcolar în curs.
(2) După începerea semestrului al II-lea al clasei a IX-a transferul elevilor de la alte filiere şi profiluri nu mai este posibil.
Capitolul IIFormarea iniţială Articolul 12Colegiile/Liceele pedagogice asigură formarea iniţială şi certificarea profesională a absolvenţilor de la specializările profilului pedagogic, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13Colegiile şi liceele pedagogice pot şcolariza şi în alte filiere sau profiluri, cu condiţia ca în planul de şcolarizare filiera vocaţională pedagogică să fie reprezentată de cel puţin două clase pe an de studiu liceal. Articolul 14Formarea iniţială a elevilor de la profilul pedagogic se asigură prin pregătirea teoretică, realizată conform planurilor-cadru de învăţământ şi curriculumului diferenţiat pentru ciclurile inferior şi superior al liceului, filieră vocaţională, profilul pedagogic, şi prin pregătire practică de specialitate. Articolul 15
(1) Colegiile şi liceele pedagogice asigură practica pedagogică de specialitate la toate specializările profilului pedagogic, potrivit reglementărilor legale în domeniu.
(2) Practica pedagogică se desfăşoară la grupele/clasele de aplicaţie ale colegiilor şi liceelor pedagogice şi la unităţile de învăţământ preuniversitar partenere, unităţi stabilite prin decizie a inspectorului şcolar general, la solicitarea conducerii colegiului/ liceului pedagogic.
(3) Pentru specializarea învăţător-educatoare practica pedagogică se planifică, se organizează şi se desfăşoară un semestru în unităţi de învăţământ preşcolar şi un semestru în învăţământul primar.
(4) Pentru celelalte specializări ale profilului pedagogic practica pedagogică se desfăşoară în baza protocoalelor încheiate cu unităţi de învăţământ sau alte instituţii, cu avizul inspectoratului şcolar.
Articolul 16În sensul prezentului regulament, se definesc următoarele forme de organizare şi desfăşurare a practicii pedagogice: curentă, individuală şi comasată. Articolul 17
(1) Practica pedagogică curentă se desfăşoară în decursul unei zile pe săptămână, sub îndrumarea profesorului coordonator de practică pedagogică de la colegiul/liceul pedagogic, a profesorilor îndrumători de practică şi a cadrelor didactice din şcoala/grădiniţa de aplicaţie.
(2) Structura grupelor de practică pedagogică la creşă se adaptează specificului activităţilor din educaţia timpurie antepreşcolară şi regulamentelor specifice acestor instituţii, conform legislaţiei în vigoare.
(3) La specializările învăţător-educatoare şi educator-puericultor, în ciclul superior al liceului, elevii vor proiecta şi vor susţine cel puţin 6 (şase) lecţii la învăţământul primar şi cel puţin 3 (trei) activităţi de/în educaţia timpurie (la învăţământul preşcolar şi antepreşcolar).
Articolul 18Practica pedagogică individuală este forma de organizare a practicii pedagogice la decizia şcolii, cu rol remedial, recuperatoriu şi de suport, specifică învăţământului pedagogic preuniversitar, efectuată de câte un elev al claselor a XI-a la grupele/clasele de aplicaţie, pe durata programului şcolar al unei zile, sub îndrumarea profesorului coordonator de practică de la colegiul/liceul pedagogic şi a cadrului didactic de la grupa/clasa din grădiniţa/şcoala de aplicaţie. Articolul 19
(1) Practica pedagogică comasată este forma de organizare a practicii pedagogice derulată compact, în ciclul superior al liceului, pe parcursul a două săptămâni de şcoală ale anului şcolar în curs.
(2) Practica pedagogică comasată constă în participarea la realizarea activităţilor didactice din orarul grupelor/claselor de aplicaţie/unităţii partenere, sub îndrumarea profesorului coordonator de practică pedagogică şi a cadrului didactic din grădiniţa/şcoala de aplicaţie/şcoala parteneră, pe parcursul a două săptămâni, conform specializării.
(3) Repartizarea săptămânilor de practică şi formele de organizare pentru acest tip de practică sunt stabilite prin decizii interne ale conducerilor colegiilor şi liceelor pedagogice.
(4) În clasa a XII-a, la specializările învăţător/învăţătoare şi învăţător-educatoare, o săptămână de practică pedagogică de tip comasat se organizează şi se desfăşoară obligatoriu la clasa pregătitoare.
(5) În vederea iniţierii elevilor din ciclul superior al liceului în forme ale învăţământului alternativ şi simultan, practica pedagogică comasată se poate planifica, organiza şi desfăşura şi în unităţi de învăţământ de stat sau particulare partenere, în afara celor în care se desfăşoară practica pedagogică curentă.
Articolul 20
(1) Elevii din ciclul inferior al liceului, profilul pedagogic, efectuează în cadrul practicii pedagogice activităţi de asistenţă/observare a activităţilor/lecţiilor (practică observativă) la creşa/grădiniţa/şcoala de aplicaţie sau în unităţile partenere.
(2) Elevii din ciclul superior al liceului, profilul pedagogic, specializările prevăzute la art. 8 lit. a)-d), efectuează în cadrul practicii pedagogice proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi autoevaluarea activităţilor/lecţiilor susţinute.
(3) Elevii de la specializările din ciclul superior al liceului prevăzute la art. 8 lit. e)-f) efectuează în cadrul practicii pedagogice proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi autoevaluarea activităţilor specifice specializării.
Articolul 21Cadrele didactice desemnate să organizeze, să conducă şi să evalueze practica pedagogică sunt educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul încadrat la grupa/clasa la care se realizează practica pedagogică, profesorul îndrumător de practică în specialitate şi profesorul coordonator de practică pedagogică. Articolul 22
(1) Cadrele didactice desemnate să organizeze, să conducă şi să evalueze practica pedagogică la grupele/clasele de aplicaţie ale colegiului/liceului pedagogic sunt numite prin decizie internă de către directorul colegiului/liceului pedagogic.
(2) Cadrele didactice încadrate la grupele/clasele unităţilor partenere desemnate să organizeze, să conducă şi să evalueze practica pedagogică sunt numite prin decizie internă de către directorul unităţii partenere, în baza deciziei inspectorului şcolar general, dintre personalul didactic cu prestigiu profesional, care are cel puţin gradul didactic II, cu preocupări şi rezultate deosebite în activitatea la clasă/grupă şi în formarea şi dezvoltarea profesională.
Articolul 23Atribuţiile cadrelor didactice încadrate la grupa/clasa la care se organizează şi se desfăşoară practica pedagogică sunt următoarele: a)susţin lecţii demonstrative pentru grupele de elevi repartizate la practică; b)oferă consultanţă şi consiliere metodică elevilor aflaţi în practică observativă; c)oferă informaţii şi consultanţă metodică pentru proiectarea şi desfăşurarea activităţilor/lecţiilor de către elevii ciclului superior al liceului planificaţi la practică; d)verifică şi corectează proiectele de activitate/de lecţie care urmează să fie susţinute de către elevii repartizaţi în practică la grupa/clasa pe care o conduc; e)asistă şi evaluează activităţile/lecţiile planificate la grupa/clasa pe care o conduc, în conformitate cu graficul elaborat de profesorul coordonator de practică pedagogică; f)completează la fiecare activitate/oră de practică efectuată de către elevii din ciclul superior al liceului fişa-tip de observare şi evaluare a lecţiei/activităţii conform modelului din anexa nr. 2, pe care o păstrează în portofoliul lor de practică pedagogică, punând-o la dispoziţia coordonatorului de practică pedagogică de la grupa/clasa lor şi directorului colegiului/liceului pedagogic cu ocazia evaluărilor curente, semestriale şi anuale sau ori de câte ori aceştia solicită verificarea portofoliului de practică al cadrului didactic; g)semnalează profesorului coordonator de practică pedagogică şi profesorului îndrumător de practică orice problemă care ar putea afecta buna desfăşurare a practicii pedagogice, implicându-se alături de aceştia în optimizarea organizării practicii pedagogice la grupa/clasa pe care o conduc. Articolul 24
(1) Profesorii îndrumători de practică pedagogică sunt profesori în specialitatea disciplinelor la care se organizează şi se efectuează practica pedagogică în conformitate cu prevederile din anexa nr. 3.
(2) Pot fi numiţi profesori îndrumători de practică pedagogică numai profesorii titulari ai colegiului/liceului la disciplina la care se organizează practica, profesori care predau/au predat metodica disciplinei, au cel puţin gradul didactic II şi rezultate, preocupări şi aptitudini evidente în îndrumarea practicii pedagogice.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pot fi numiţi profesori îndrumători de practică şi profesori care nu predau/nu au predat metodica disciplinei, dacă predarea metodicii disciplinei nu este prevăzută în planurile-cadru pentru clasa respectivă.
(4) De regulă, profesorii îndrumători de practică pot conduce practica pedagogică doar pentru o disciplină din planul-cadru pentru învăţământul antepreşcolar, preşcolar sau primar.
(5) Repartizarea orelor de practică pe discipline/săptămână pentru profesorii îndrumători de practică se face conform prevederilor şi instrucţiunilor din anexa nr. 3.
Articolul 25Atribuţiile profesorilor îndrumători de practică sunt următoarele: a)predau metodica disciplinei la clasa la care sunt repartizaţi pentru îndrumarea practicii pedagogice; b)susţin lecţii demonstrative pentru grupele de elevi repartizate la practică; c)oferă informaţii şi consultanţă metodică pentru proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea (autoevaluarea) activităţilor/lecţiilor de către elevi; d)verifică şi corectează proiectele de activitate/de lecţie care urmează să fie susţinute de către elevii din clasa la care au fost încadraţi; e)asistă şi evaluează lecţiile planificate, conform graficului elaborat de profesorul coordonator de practică pedagogică; f)completează la fiecare activitate/oră de practică fişa-tip de observare şi evaluare a lecţiei/activităţii prevăzute la anexa nr. 2, pe care o păstrează în portofoliul lor de practică pedagogică, punând-o la dispoziţia coordonatorului de practică pedagogică de la clasa la care sunt îndrumători de practică şi directorului colegiului/liceului pedagogic cu ocazia evaluărilor curente, semestriale şi anuale sau ori de câte ori aceştia solicită verificarea portofoliului de practică al cadrului didactic; g)oferă feedback fiecărui elev, în urma susţinerii lecţiilor. Articolul 26
(1) Profesorul coordonator de practică pedagogică este numit prin decizie internă de către directorul colegiului/liceului pedagogic dintre profesorii titulari de pedagogie. În situaţia în care profesorul/profesorii de pedagogie titular/titulari nu poate/nu pot asigura coordonarea practicii pedagogice la toate clasele, aceasta poate fi atribuită profesorului de psihologie sau altor cadre didactice titulare din liceu care au pe diploma de licenţă specializarea pedagogie sau psihologie.
(2) La specializările instructori de educaţie extraşcolară şi mediatori şcolari, coordonatorii de practică pedagogică pot fi numiţi, pe lângă profesorii de pedagogie/psihologie, şi dintre profesorii titulari de alte specializări, dacă aceştia fac dovada formării continue în domeniul acestor specializări.
Articolul 27Atribuţiile profesorului coordonator de practică pedagogică sunt următoarele: a)planifică, organizează, monitorizează şi evaluează participarea elevilor la activităţile de practică, asigurând legătura şi comunicarea optimă dintre colegiul/liceul pedagogic, profesorii îndrumători de practică pedagogică şi unitatea de aplicaţie/instituţia parteneră; b)organizează grupele de elevi practicanţi şi le repartizează la grupe/clase de aplicaţie, conform prevederilor prezentului regulament; c)elaborează graficul susţinerii lecţiilor/activităţilor de către elevii practicanţi şi îl comunică acestora, profesorilor îndrumători de practică şi cadrelor didactice încadrate la grupele/clasele de aplicaţie din colegiul/liceul pedagogic sau din unităţile partenere; d)organizează practica pedagogică curentă, individuală şi comasată a elevilor; e)analizează împreună cu elevii lecţiile demonstrative ale cadrelor didactice de la grupele/clasele de aplicaţie şi/sau din unităţile partenere; f)participă la evaluarea lecţiilor susţinute de elevi în cadrul practicii pedagogice curente şi comasate; g)elaborează graficul consultaţiilor metodice (proiectare şi analiză), pentru elevii practicanţi, cadrele didactice de la grupele/clasele de aplicaţie/unităţile partenere şi profesorii îndrumători de practică; h)coordonează constituirea, completarea, valorificarea şi evaluarea portofoliilor de practică pedagogică ale elevilor de la clasele la care a fost repartizat. Articolul 28Orele de practică pedagogică organizată, monitorizată şi evaluată de profesorul coordonator de practică pedagogică, precum şi orele de practică pedagogică ale profesorilor îndrumători de practică intră în componenţa normei didactice a acestora. Articolul 29Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare, viitorilor educatori-puericultori şi a viitorilor învăţători beneficiază de sporurile calculate la salariul de bază, în conformitate cu prevederile cap. I lit. B art. 6 din anexa nr. 1 la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 30
(1) Un cadru didactic nu poate avea simultan calitatea de coordonator de practică pedagogică şi/sau îndrumător şi nu poate cumula mai multe sporuri de practică.
(2) Cadrul didactic încadrat la grupa/clasa la care se desfăşoară practica nu poate fi numit şi coordonator sau îndrumător de practică pedagogică.
Articolul 31
(1) La grupele şi clasele de aplicaţie proprii, precum şi în grădiniţele şi şcolile de aplicaţie partenere, organizarea practicii pedagogice se face astfel încât să nu se depăşească două zile pe săptămână de practică curentă la un cadru didactic/la o clasă de elevi/grupă de copii.
(2) Numărul maxim de clase din încadrarea unui profesor de pedagogie coordonator de practică pedagogică este de 3 (trei).
Articolul 32Cadrele didactice desemnate să conducă practica elevilor în calitate de coordonatori, îndrumători de practică în specialitate sau învăţători/educatoare nu pot beneficia de sporul de practică pedagogică dacă nu îndeplinesc condiţia minimală de grad didactic II sau dacă sunt încadrate la plata cu ora. Articolul 33Profesorii îndrumători şi profesorii coordonatori de practică pedagogică sunt de drept metodişti ai inspectoratului şcolar la disciplina/specializarea la care sunt titulari.
Capitolul IIICertificarea competenţelor profesionale dobândite Articolul 34În conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a certificării calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, elevii claselor a XII-a din învăţământul vocaţional pedagogic se pot înscrie la examenul de certificare a calificării, a cărui promovare dă dreptul la obţinerea certificatului de calificare, nivelul 4, însoţit de suplimentul descriptiv în format Europass, şi la examenul pentru obţinerea atestatului de predare a unei limbi străine la clasele primare. Articolul 35
(1) Candidaţii proveniţi din învăţământul liceal, filiera vocaţională, pot susţine examenul de certificare fără taxă de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unei taxe.
(2) Taxa de examen menţionată la alin. (1) se stabileşte de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
(3) Candidaţii proveniţi din învăţământul liceal filiera vocaţională, profilul pedagogic sau din unităţile de învăţământ liceal cu specializări din filiera vocaţională, profilul pedagogic, autorizate să funcţioneze provizoriu, susţin examenul pentru certificarea competenţelor profesionale şi, după caz, examenul pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică la colegii şi licee pedagogice acreditate pentru aceste specializări.
(4) Repartizarea acestora la unităţile de învăţământ pedagogic acreditate este de competenţa şi intră în atribuţiile inspectoratului şcolar al judeţului în care funcţionează aceste unităţi de învăţământ vocaţional pedagogic.
Articolul 36
(1) Structura probelor examenului de certificare a competenţelor profesionale este următoarea:1. pentru specializarea învăţător-educatoare: a)proba practică (activitate didactică):

susţinerea a două lecţii demonstrative - una la învăţământul preşcolar şi una la învăţământul primar, în conformitate cu programa de practică pedagogică şi cu planurile-cadru de învăţământ pentru cele două niveluri;

proba practică este planificată şi se desfăşoară pe parcursul clasei a XII-a, fiind echivalentă cu susţinerea celor două lecţii finale, una în învăţământul preşcolar şi una în învăţământul primar; b)prezentarea şi susţinerea planului de activitate, respectiv a planului de lecţie şi a strategiilor didactice ale celor două activităţi demonstrative susţinute la proba practică;2. pentru specializarea educator-puericultor: a)proba practică (activitate didactică):

susţinerea unei activităţi/lecţii demonstrative în învăţământul antepreşcolar, în conformitate cu programa de practică pedagogică specifică educaţiei timpurii;

proba practică este planificată şi se desfăşoară pe parcursul semestrului al II-lea al clasei a XII-a, fiind echivalentă cu susţinerea activităţii/lecţiei finale la o grupă de copii din creşele partenere colegiului sau liceului pedagogic; b)prezentarea şi susţinerea planului de activitate/lecţie şi a strategiilor didactice ale activităţii demonstrative susţinute la proba practică;3. pentru specializarea instructor de educaţie extraşcolară: a)susţinerea proiectului/lucrării de specialitate; b)prezentarea complexă (proiectare, organizare, desfăşurare) a unei activităţi educative de timp liber, pe o temă la alegere;4. pentru specializarea mediator şcolar: a)susţinerea proiectului/lucrării de specialitate; b)prezentarea complexă (identificare, abordare, demers, soluţionare, sustenabilitate) a unui caz relevant supus medierii/din experienţa practică de mediere.
(2) Proba prevăzută la alin. (1) pct. 1 lit. b), pct. 2 lit. b), de prezentare şi susţinere a planului de activitate/lecţie şi a strategiilor didactice ale activităţii demonstrative susţinute la proba practică, prevăzută pentru specializările învăţător-educatoare şi educator-puericultor, precum şi probele prevăzute la alin. (1) pct. 3 lit. a) şi b) şi pct. 4 lit. a) şi b), la specializările instructor de educaţie extraşcolară şi mediator şcolar, se organizează şi se desfăşoară în ultimele 3 săptămâni ale anului şcolar, în baza deciziei conducerii colegiului/liceului pedagogic şi cu avizul inspectoratului şcolar judeţean.
Articolul 37
(1) Comisiile de examen pentru certificarea competenţelor profesionale sunt alcătuite din patru membri: preşedinte (de regulă directorul sau directorul adjunct al colegiului/liceului pedagogic), secretarul comisiei (secretarul instituţiei sau un profesor/învăţător din unitate) şi doi membri examinatori (de regulă coordonatorul de practică şi profesorul îndrumător de practică).
(2) Componenţa comisiilor pentru certificarea competenţelor profesionale este propusă de către directorul colegiului/liceului pedagogic în care are loc examenul de certificare şi aprobată prin decizie a inspectorului şcolar general al inspectoratului şcolar din judeţul respectiv.
(3) Nota minimă de promovare acordată de către fiecare examinator la probele de examen nu poate fi mai mică de 7 (şapte).
(4) Neprezentarea la probele de examen sau obţinerea unei note mai mici de 7 (şapte) are drept consecinţă nepromovarea examenului şi neobţinerea certificatului de calificare profe-sională.
Articolul 38Membrii comisiilor pentru examenul de certificare profesională sunt remuneraţi în conformitate cu reglementările Ministerului Educaţiei Naţionale. Articolul 39Examenul pentru obţinerea atestatului de predare a unei limbi străine la clasele primare de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, se desfăşoară conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Articolul 40
(1) În urma promovării examenului de certificare, absolventului i se eliberează certificatul de calificare şi, după caz, atestatul de predare a unei limbi străine la clasele primare.
(2) Certificatul de calificare şi atestatul de predare a unei limbi străine sunt acte de studii prin care se confirmă pregătirea profesională dobândită de absolvenţi pe întreaga durată a studiilor liceale.
Titlul IIIPartenerii educaţionali Articolul 41Colegiile şi liceele pedagogice pot realiza parteneriate şi proiecte cu alte unităţi şi instituţii de învăţământ, cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau cu alte tipuri de organizaţii din ţară şi străinătate. Articolul 42Colaborarea cu compartimentele pentru educaţie timpurie şi învăţământ primar de la inspectoratele şcolare judeţene, cu Asociaţia Naţională a Colegiilor şi Liceelor Pedagogice din România, precum şi parteneriatele şi protocoalele de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior în scopul sprijinirii organizării, desfăşurării şi evaluării practicii pedagogice a studenţilor constituie obiective prioritare. Titlul IVDispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 43Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare şi control, personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic, precum şi pentru elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor din toate colegiile şi liceele pedagogice, precum şi pentru unităţile de învăţământ preuniversitar în care funcţionează clase cu profil pedagogic. Articolul 44Ocuparea posturilor de la clasele cu profil pedagogic necesită în mod obligatoriu avizul directorului colegiului/liceului pedagogic. Obţinerea acestui aviz se face în baza îndeplinirii unor criterii şi a unei proceduri aprobate în consiliul de administraţie al colegiului/liceului şi avizate de inspectoratul şcolar judeţean. Articolul 45Conducerile colegiilor şi liceelor pedagogice care la data intrării în vigoare a prezentului regulament nu au grupe/clase de aplicaţie proprii vor întreprinde demersurile necesare pentru înfiinţarea acestora în intervalul următorului ciclu de învăţământ. Articolul 46La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţie contrară se abrogă. Articolul 47Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA Nr. 1la regulament PROBELE de aptitudini la profilul pedagogic A. Pentru specializările învăţător-educatoare şi educator-puericultor 1. Proba de aptitudini muzicale: Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin: a)intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învăţate în clasele I-VIII; b)reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.Aptitudinile investigate sunt: auzul muzical, simţul ritmic, memoria muzicală, calităţile vocale. 2. Proba de aptitudini fizice: Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin: a)reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor; b)3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V-VI, executate izolat; c)alergare 600 m - fără cerinţă de timp (cu efort moderat).Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică şi coordonarea, starea funcţională a coloanei vertebrale, funcţia normală a sistemului cardiorespirator. 3. Proba de aptitudini artistice Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie. Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor şi a proporţiilor dintre obiecte şi încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu. 4. Interviul Interviul constă în: a)recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere); b)lectură la prima vedere; c)conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta (se verifică capacitatea de înţelegere, de a aduce argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie).Aptitudinile investigate sunt capacitatea de a comunica şi de a argumenta şi dicţia. B. Pentru specializarea instructor pentru activităţi extraşcolare 1. Proba de aptitudini muzicale şi coordonare motrică verifică: auzul muzical;

simţul ritmic;

memoria muzicală;

calităţile vocale;

condiţiile generale fizico-estetice şi de mişcare.Verificarea se face prin următoarele forme: intonarea a 1-2 cântece prezentate de candidat;

reproducerea unor fragmente ritmico-melodice după modele date de comisie;

realizarea unor exerciţii de mişcare la comanda profesorului.Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de muzică şi un profesor de educaţie fizică. 2. Proba de investigare a capacităţii de a comunica şi a dicţiei verifică: pronunţia;

capacitatea de comunicare;

capacitatea de a aduce argumente în susţinerea unor idei şi valenţele artistice privind interpretarea unui text.Verificarea se face prin următoarele forme: recitarea a 1-2 strofe dintr-o poezie la alegerea candidaţilor;

citirea unui text dialogat;

interviu pe o temă la alegerea candidatului.Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie şi un profesor de limba şi literatura română/limba şi literatura maternă. C. Pentru specializarea mediator şcolar 1. Proba de investigare a dicţiei verifică aptitudinile specifice prin una dintre următoarele forme: recitarea a 1-2 strofe dintr-o poezie la alegerea candidaţilor;

citirea unui monolog/text dialogat.Aptitudinile investigate sunt: comunicarea;

pronunţia cuvintelor, în general, şi a cuvintelor cu aglomerări de consoane, în special;

argumentarea în susţinerea unor idei;

expresivitatea.2. Proba de investigare a capacităţii de a comunica - interviul constă într-o conversaţie pe o temă dată, candidat-comisie (se verifică capacitatea de a înţelege şi de a aduce argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie). Aptitudinile investigate sunt comunicarea şi dicţia. Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie şi un profesor de limba şi literatura română/limba şi literatura maternă. NOTE: 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu „admis" sau „respins". 2. Respingerea la o probă atrage obţinerea calificativului „respins" la probele de aptitudini. 3. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii. 4. Comisia pentru fiecare probă de aptitudini este alcătuita din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu şi unul de liceu. 5. Pentru candidaţii la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu şi unul de liceu, cunoscători ai limbii minorităţii respective. ANEXA Nr. 2la regulament FIŞA ORIENTATIVĂ de observare şi evaluare a lecţiei/activităţii (pentru educatoare/învăţător/profesor îndrumător de practică) Numele şi clasa elevului practicant: Data: Clasa/grupa de practică: Şcoala/grădiniţa de aplicaţie:

ETAPE ŞI DESCRIPTORI F.B. B. S. I.
I. PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA LECŢIEI/ACTIVITĂŢII
1. Operaţionalizarea corectă a obiectivelor
2. Corectitudinea planului/respectarea structurii date
3. Varietatea şi eficienţa metodelor şi mijloacelor didactice
4. Relevanţa conţinuturilor
5. Folosirea strategiilor adecvate stilurilor de învăţare
6. Precizarea şi utilizarea corectă a formelor de evaluare
ETAPE ŞI DESCRIPTORI F.B. B. S. I.
II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI/ACTIVITĂŢII
1. Captarea atenţiei şi crearea motivaţiei pentru învăţare
2. Claritatea explicaţiilor şi a instrucţiunilor
3. Formularea în mod clar a întrebărilor şi asigurarea înţelegerii lor
4. Acurateţea demersului didactic şi a terminologiei de specialitate
5. Prezentarea şi realizarea obiectivelor
6. Folosirea adecvată a materialului-suport
7. Ritmul şi încadrarea în timp
8. Asigurarea valenţelor formative şi a caracterului aplicativ
III. MANAGEMENTUL CLASEI
1. Organizarea/aranjarea corespunzătoare a spaţiului de lucru
2. Menţinerea disciplinei în clasă/grupă
3. Reacţie adecvată la momentele surpriză
4. Sociabilitate, comunicativitate, echilibru emoţional
5. Ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, rigurozitate, toleranţă
6. Acordarea de timp de gândire şi încurajarea elevilor
IV. EVALUARE/AUTOEVALUARE
1. Asigurarea evaluării formative/valorizarea pozitivă a răspunsurilor elevilor şi asigurarea feedbackului
2. Autoevaluarea obiectivă
3. Receptivitate la sugestii şi observaţii
4. Calităţi incipiente de cadru didactic
V. TOTAL CALIFICATIVE PE ETAPE ŞI DESCRIPTORI
CALIFICATIV FINAL NOTA PROPUSĂ
VI. CALIFICATIV DOMINANT ŞI CONVERTIREA LUI ÎN NOTĂ

NOTĂ: După cum precizează şi titlul, această fişă este orientativă, fiecare colegiu/liceu putând elabora propria fişă. Observaţiile relevante (consemnare/descriere demers didactic, secvenţe din activitate/lecţie, exprimare, folosirea corectă a terminologiei de specialitate, atitudine empatică etc.) sunt consemnate obligatoriu pe verso şi analizate cu elevul practicant de către profesorul de specialitate îndrumător de practică, în prezenţa educatoarei/învăţătoarei de la grupa/clasa la care se efectuează practica pedagogică. Semnătură educatoare/învăţător/profesor îndrumător ........ ................ ................ ........ ANEXA Nr. 3la regulament REPARTIZAREA orelor de practică pe discipline/săptămână pentru profesorii îndrumători de practică pedagogică a)Pentru specializarea învăţător-educatoare:

Pentru învăţământul preşcolar: 1. Domeniul Limbă şi comunicare (DLC) - 3 ore* 2. Domeniul Ştiinţe (DŞ) - 2 ore a) Matematică - 1 oră b) Ştiinţe ale naturii - 1 oră 3. Domeniul Estetic şi creativ (DEC) - 2 ore a) Activităţi artistice şi abilităţi practice - 1 oră b) Activităţi muzicale - 1 oră 4. Domeniul psihomotric (DPM) - 1 oră a) Educaţie fizică - 1 oră 5. Domeniul Om şi societate (DOS) - 1 oră a) Educaţie moral-civică - 1 oră Pentru învăţământul primar: 1. Aria curriculară Limbă şi comunicare - 4 ore* a) Limba şi literatura română - 4 ore 2. Aria Matematică şi ştiinţe ale naturii - 4 ore a) Matematică - 3 ore b) Ştiinţe ale naturii - 1 oră 3. Ariile curriculare Om şi societate şi Consiliere şi orientare - 3 ore a) Istorie - 1 oră b) Geografie - 1 oră c) Dezvoltare personală/Educaţie civică - 1 oră 4. Ariile curriculare Arte, Tehnologii, Educaţie fizică şi sport - 3 ore a) Muzică şi mişcare - 1 oră b) Arte vizuale şi abilităţi practice - 1 oră c) Educaţie fizică şi sport - 1 oră NOTĂ: Practica pedagogică la limba modernă este opţională.
Total = 9 ore Total = 14 ore

b)Pentru specializarea educator-puericultor: I. Domeniul Limbă şi comunicare - 4 ore* II. Domeniul Ştiinţe ale naturii - 2 ore III. Domeniul Psihomotric, igienă şi puericultură - 4 ore IV. Domeniul Estetic şi creativ - 2 ore Total = 12 ore c)Pentru specializarea instructor de educaţie extraşcolară: I. Domeniul Limbă şi comunicare - 4 ore* II. Domeniul Ştiinţe ale naturii - 2 ore III. Domeniul Psihomotric şi recreativ - 3 ore IV. Domeniul Om şi societate - 1 ore V. Domeniul Estetic şi creativ - 2 ore Total = 12 ore d)Pentru specializarea mediator şcolar: I. Domeniul Relaţia şcoală-comunitate - 4 ore II. Domeniul Comunicare - 4 ore* III. Domeniul Om şi societate - 2 ore IV. Domeniul Managementul proiectelor - 1 oră V. Domeniul Estetic şi creativ - 1 oră Total = 12 ore* La colegiile şi liceele pedagogice cu predare în limbile minorităţilor naţionale se adaugă limba maternă la aria curriculară/domeniul Limbă şi comunicare/Comunicare în număr egal de ore cu cel pentru limba română.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3750/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3750 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3750/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu