Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3633 din 03.05.2018

pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 395 din 09 mai 2018SmartCity1

În baza prevederilor art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 9 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare. Articolul 3Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei naţionale, Valentin Popa ANEXĂMETODOLOGIA ŞI CRITERIILE privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018 Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1
(1) Prezenta metodologie reglementează procedura şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2018.
(2) Gradaţia de merit se acordă personalului didactic definit la art. 88 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Prin unităţi/instituţii de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile conexe şi inspectoratele şcolare, cu personalitate juridică.
Articolul 2
(1) Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare şi a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente în luna martie 2018 la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2018, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1)-(6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.
(2) Procentul de 16% se aplică, separat, fiecărei categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar).
(3) În situaţia în care personalului didactic i se modifică locul sau felul muncii cu păstrarea calităţii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit.
(4) Personalul didactic beneficiar al gradaţiei de merit, detaşat în alt judeţ/municipiul Bucureşti, îşi păstrează gradaţia de merit, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Cadrele didactice beneficiare ale gradaţiei de merit pretransferate/transferate în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-au pretransferat/ transferat.
(6) La solicitarea unităţii/instituţiei de învăţământ în care cadrul didactic beneficiar al gradaţiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris în alt judeţ/municipiul Bucureşti în timpul anului şcolar, inspectoratul şcolar îi acordă gradaţie de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii, cu respectarea prevederilor alin. (1).
(7) Candidatul care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit în alt judeţ decât cel în care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detaşează în alt judeţ îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care a revenit sau s-a detaşat.
(8) În situaţia în care cadrele didactice, menţionate la alin. (5), (6) şi (7), beneficiare ale gradaţiei de merit, nu se încadrează în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-au pretransferat/transferat, acordarea gradaţiei de merit se suspendă până la data de 1 septembrie a următorului an şcolar, cu respectarea condiţiei încadrării în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care persoana respectivă s-a pretransferat/transferat, dată la care acordarea gradaţiei de merit se reia, până la împlinirea celor 5 ani de plată efectivă.
(9) Personalul didactic auxiliar, beneficiar al gradaţiei de merit, având norma de bază constituită din fracţii de post corespunzătoare unor funcţii didactice auxiliare diferite, beneficiază de gradaţia de merit calculată la întreaga normă de bază.
Articolul 3
(1) Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2018 şi reprezintă o creştere cu 25% a salariului de bază deţinut.
(2) Gradaţia de merit se calculează raportat la norma didactică de bază conform actului de numire/transfer/repartizare.
Articolul 4
(1) Personalul didactic din învăţământ care beneficiază de gradaţie de merit până la 31 august 2018 poate participa la un nou concurs.
(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradaţie de merit de la încetarea, în vederea pensionării, a contractului individual de muncă.
(3) Personalul didactic titular menţinut în activitate, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în condiţiile prevăzute la art. 284 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de gradaţie de merit până la încheierea perioadei de acordare a gradaţiei de merit, dar nu mai mult de încheierea perioadei de menţinere ca titular în învăţământul preuniversitar.
Capitolul IIÎnscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit Articolul 5
(1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa:a)personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu calificativul „Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada evaluată şi care a dovedit performanţe deosebite în:

(i) inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la competiţiile şcolare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale/inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, etapa sector/ judeţeană şi a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, etapa naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017;
(ii) prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune;

b)personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017, şi calificativul „Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada evaluată.
(2) Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017, au îndeplinit şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care optează pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control depun toate calificativele primite în urma evaluării activităţii din perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017.
(3) Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017, a avut contractul de muncă suspendat este evaluat doar pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2012-31 august 2017, precum şi pentru o perioadă corespunzătoare duratei suspendării, anterioară intervalului mai sus menţionat, astfel încât să se asigure evaluarea efectivă pe o perioadă de 5 ani. În acest caz, perioada evaluată din afara intervalului 1 septembrie 2012-31 august 2017 se stabileşte astfel încât să nu fi fost luată în considerare la acordarea unei alte gradaţii de merit. În cazul în care nu se pot constitui în acest mod cei cinci ani necesari evaluării, personalul respectiv este evaluat doar pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2012-31 august 2017.
(4) Personalul didactic încadrat pe două sau mai multe specializări/funcţii pe perioada evaluării poate participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline/funcţii, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.
Capitolul IIICriterii pentru acordarea gradaţiei de merit Articolul 6
(1) Pentru acordarea gradaţiei de merit, inspectoratul şcolar evaluează activitatea candidaţilor înscrişi, inclusă în fişa de (auto)evaluare, susţinută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017 sau pentru perioadele corespunzătoare conform art. 5 alin. (3).
(2) Fişa în baza căreia se realizează (auto)evaluarea se elaborează ţinându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat.
(3) Fişele de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar, precum şi din palatele şi cluburile copiilor se elaborează de către Ministerul Educaţiei Naţionale, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de muncă la acest nivel. Având în vedere specificul activităţii personalului didactic de predare şi al celui de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar, precum şi din palatele şi cluburile copiilor, fişa de (auto)evaluare pentru această categorie de personal se elaborează cu respectarea doar a criteriilor generale pe care candidatul trebuie să le îndeplinească.
(4) Fişele de (auto)evaluare pentru celelalte discipline/ domenii se elaborează de către inspectoratele şcolare, cu consultarea organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de muncă la acest nivel, cu respectarea criteriilor generale şi a recomandărilor din prezenta metodologie.
(5) Criteriile generale pe care candidatul trebuie să le îndeplinească sunt:1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă, pentru personalul didactic de predare - maximum 77 de puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control - maximum 30 de puncte: a)rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor, materializate în progresul copiilor pe domenii de dezvoltare, înregistrate în Fişa de apreciere a progresului copilului preşcolar înainte de intrarea în clasa pregătitoare, ca o confirmare a parcurgerii coerente şi cu consecvenţă a curriculumului pentru educaţie timpurie în vigoare şi a atingerii obiectivelor/ elementelor de competenţă menţionate în acesta, respectiv rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor materializate în progresul elevilor la clasă sau în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu/rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate din învăţământul tehnologic şi vocaţional, pe baza datelor statistice de la nivelul unităţii de învăţământ, ca o confirmare a atingerii obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar în vigoare - maximum 6 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control; b)iniţierea şi/sau aplicarea la grupă/clasă a unor metode, procedee şi tehnici de abordare a predării-învăţării-evaluării inovative, preluate din cercetarea educaţională de profil, promovate în cadrul unor proiecte cu finanţare externă (inclusiv schimburi de experienţă sau mobilităţi), al unor proiecte la nivel judeţean (în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior de profil sau organizaţii neguvernamentale cu experienţă relevantă în domeniu) şi/sau promovate de Ministerul Educaţiei Naţionale la nivel naţional, prin scrisorile metodice - maximum 6 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control; c)performanţe dovedite în pregătirea preşcolarilor şi elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil corelat cu disciplina predată, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III, menţiunilor/premiilor şi menţiunilor speciale la etapa judeţeană şi a municipiului Bucureşti/interjudeţeană/naţională/ internaţională, incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale şi/sau pregătirea loturilor olimpice de elevi - maximum 20 de puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 4 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control; d)rezultate deosebite obţinute în centrele de excelenţă, în centrele de resurse pentru educaţie şi dezvoltare, în centrele multifuncţionale pentru educaţie timpurie, certificate de inspectorul de specialitate/organizaţia coordonatoare, şi/sau rezultate deosebite obţinute cu preşcolarii sau elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare, certificate de directorul unităţii de învăţământ/inspectorul de specialitate sau directorul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională - maximum 4 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 3 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control; e)participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele şi concursurile de profil, etapele pe sector, judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale - maximum 8 puncte pentru personalul didactic de predare/ maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control; f)rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor/ elevilor din categorii dezavantajate (preşcolari sau elevi cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, copii din familii monoparentale, copii în plasament, copii din comunităţi sărace, comunităţi izolate, părinţi plecaţi în străinătate, copii şcolarizaţi la domiciliu sau în spital, copii cu HIV etc.) - maximum 12 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control; g)implicare în activitatea de tratare diferenţiată a preşcolarilor/elevilor din grupele/clasele cu regim simultan/ alternative educaţionale şi/sau în implementarea programelor sociale (de exemplu, rechizite şcolare, tichet social, masă caldă, programul pentru şcoli etc.) - maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control; h)implementarea unor proiecte educaţionale inovatoare, recunoscute şi aprobate la nivel local/judeţean/interjudeţean/ naţional/internaţional (de exemplu, domenii precum: educaţie parentală, educaţie ecologică, educaţie pentru sănătate, educaţie financiară, educaţie emoţională, educaţie incluzivă, educaţie remedială - inclusiv prin elaborarea şi operaţionalizarea planurilor individualizate de învăţare, educaţie interculturală, învăţare cooperativă, educaţie pentru mişcare etc.) şi/sau implicarea în implementarea programului „Şcoala după şcoală" ca activitate în norma didactică, respectiv a programului „A doua şansă" - maximum 3 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control; i)participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale sau la conceperea unor resurse educaţionale deschise/auxiliare curriculare pentru disciplinele de studiu, oferite gratuit pentru a asigura accesul elevilor, profesorilor şi părinţilor la materiale educaţionale de calitate - maximum 16 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 16 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control: i.1) câte 14 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de predare/8 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control pentru fiecare manual şcolar elaborat în calitate de autor/coautor; i.2) câte 8 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de predare/4 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control pentru fiecare auxiliar curricular la elaborarea căruia a participat; i.3) câte 4 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de predare/2 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control pentru fiecare resursă educaţională publicată în format electronic pe platforme educaţionale destinate elevilor la elaborarea căreia a participat; câte 1 punct/număr de autori pentru fiecare actualizare a materialului care a presupus o modificare cu cel puţin 25% a conţinutului. 2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială, pentru personalul didactic de predare - maximum 14 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control - maximum 30 puncte: a)elaborarea/participarea la elaborarea de programe şcolare (inclusiv cele pentru discipline opţionale noi), regulamente, metodologii, proceduri, studii/cercetări în domeniu (nivel naţional şi judeţean) - maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 8 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control; b)elaborarea/participarea la elaborarea de îndrumătoare/ ghiduri metodice, suporturi de curs avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei Naţionale, articole în reviste/publicaţii de specialitate, înregistrate cu ISBN/ISSN - maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 5 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control; c)realizarea/participarea la realizarea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale - maximum 1 punct pentru personalul didactic de predare/ maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control; d)activitatea de mentorat, de formator în formarea continuă a personalului din învăţământ, activitatea susţinută în cadrul cercurilor pedagogice în vederea promovării accesului la o educaţie de calitate pentru toţi (se punctează programele de formare şi mentorat care răspund cerinţei) - maximum 3 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control; e)activitate în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de dialog social, comisii de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie, comisii de sănătate şi securitate în muncă, activitate în organismele de conducere ale organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar (doar pentru cadrele didactice care nu beneficiază de degrevare de la norma de predare pentru această activitate), precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judeţean/naţional/internaţional - maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/ maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control; f)activitate de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar, coordonator de cerc pedagogic, certificată, după caz, de inspectorul de specialitate şi de inspectorul şcolar general sau de director - maximum 1 punct pentru personalul didactic de predare/ maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control; g)activitate desfăşurată, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în cadrul Comisiei Naţionale de Specialitate, al unor comisii tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor acte normative/administrative, în calitate de reprezentant desemnat de către comisiile naţionale de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale, activitatea de evaluator de manuale şcolare/auxiliare didactice/mijloace de învăţământ/resurse educaţionale deschise/portofolii pentru Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional - maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control; h)participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe zonale, judeţene, naţionale şi/sau internaţionale, cursuri de perfecţionare în domeniu sau în management educaţional, dovedite prin documente oficiale ale manifestării şi care demonstrează performanţele deosebite ale cadrului didactic în inovarea didactică - maximum 1 punct pentru personalul didactic de predare/maximum 7 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control.3. Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare)/programe de formare profesională pentru personalul didactic de predare - maximum 14 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control - maximum 10 puncte, astfel: a)iniţierea/participarea la proiecte/programe de formare profesională - maximum 6 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control - maximum 3 puncte, astfel:a.1) maximum 4 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control care iniţiază proiecte/programe de formare profesională; a.2) maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control care participă în proiecte/ programe de formare profesională; b)iniţierea/participarea la proiecte zonale, judeţene, naţionale sau internaţionale care vizează domeniul activităţilor extraşcolare şi care sunt relevante din perspectiva prevenirii şi combaterii abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii sau pentru dezvoltarea personală a preşcolarilor/elevilor profesională - maximum 4 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control - maximum 3 puncte, astfel: b.1) maximum 3 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control care iniţiază proiecte din această categorie; b.2) maximum 1 punct pentru personalul didactic de predare/maximum 1 punct pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control care participă în proiecte din această categorie; c)participarea la activităţi de voluntariat, inclusiv participarea la activităţile din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară, îndrumarea de formaţiuni/ansambluri de elevi cu activităţi în domeniul artistic/programare/modelare/robotică, performanţe dovedite în pregătirea elevilor la concursuri cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi sportive etc. - maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control; d)iniţierea/organizarea/participarea la schimburi de experienţă cu alte unităţi de învăţământ, reţele sau proiecte interşcolare - maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 2 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control.4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională, pentru personalul didactic de predare - maximum 5 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control - maximum 40 de puncte: a)atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare), de alte finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii activităţii instituţionale şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, încadrarea în bugetul alocat calculat conform formulei de finanţare - maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 20 de puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control; b)existenţa unui progres semnificativ în privinţa dotării spaţiilor unităţii de învăţământ, a mijloacelor de învăţământ şi a altor resurse educaţionale, conform nevoilor comunităţii şcolare (beneficiari ai educaţiei, cadre didactice şi personal administrativ) şi ţintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională - maximum 1 punct pentru personalul didactic de predare/maximum 10 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control; c)participare şi implicare în activitatea comisiilor şi consiliilor la nivel de unitate/instituţie/local/judeţean/naţional, precum şi/sau în realizarea de parteneriate instituţionale în concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite, cu efecte pozitive în domeniul incluziunii sociale şi dezvoltării durabile, inclusiv în calitate de observator - maximum 2 puncte pentru personalul didactic de predare/maximum 10 puncte pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control.
Articolul 7
(1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcţiile didactice, respectându-se criteriile/subcriteriile şi punctajele maxime, acolo unde acestea sunt menţionate la art. 6.
(2) În baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă de evaluare specifică fiecărei categorii de candidaţi:a)educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar; b)învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar; c)profesori; d)maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică; e)cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor; f)cadre didactice din învăţământul special; g)personal de conducere, îndrumare şi control; h)personal didactic auxiliar; se elaborează grile de evaluare distincte pentru fiecare funcţie didactică auxiliară prevăzută în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Inspectoratele şcolare pot elabora şi aplica proceduri specifice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor din etapele concursului, cu respectarea strictă a prevederilor prezentei metodologii.
(4) Defalcarea punctajului maxim şi elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenţa comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar. În cadrul criteriilor şi punctajelor maxime prevăzute la art. 6 şi la alin. (1), comisia paritară poate stabili şi alte activităţi (de exemplu: activitatea dovedită în calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedită în calitate de profesor de discipline nonlingvistice sau profesor documentarist în liceele cu secţii bilingve francofone, activitatea sindicală).
(5) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit, altele decât cele din fişa postului, sunt stabilite în fişa de (auto)evaluare a activităţii pentru gradaţie de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.
(6) Comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar stabileşte numărul gradaţiilor de merit pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar), precum şi pe discipline/domenii, raportat la numărul total de gradaţii, conform art. 2 alin. (1), şi poate hotărî un punctaj minim de acordare a gradaţiei de merit pentru fiecare categorie de personal, nu mai mic de 65 de puncte.
(7) Numărul de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii se aprobă de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare. Consiliul de administraţie aprobă punctajele candidaţilor pentru fiecare categorie de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii, în ordinea descrescătoare a punctajului, şi hotărăşte rezultatul concursului, cu condiţia respectării proporţiei numărului de locuri pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii.
(8) Responsabilitatea privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradaţiei de merit şi încadrarea în numărul de locuri revine inspectoratului şcolar.
Capitolul IVProcedura de acordare a gradaţiei de merit Articolul 8
(1) Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, în următoarea componenţă:a)preşedinte - un inspector şcolar general adjunct/ directorul casei corpului didactic/directorul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională; b)secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare; c)membri - inspectori şcolari sau metodişti selectaţi din corpul de metodişti ai inspectoratului şcolar, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ.
(2) Pentru Palatul Naţional al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, numită prin ordin de serviciu, are următoarea componenţă:a)preşedinte - un inspector din Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; b)secretar - un inspector din Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; c)membri - inspectori şcolari din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ.
(3) În situaţiile în care nu se pot aplica prevederile alin. (1) lit. a), inspectoratul şcolar propune Ministerului Educaţiei Naţionale o altă persoană pentru funcţia de preşedinte al comisiei. În baza avizului Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectorul şcolar general emite decizia de numire a comisiei de evaluare.
(4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările comisiei de evaluare, au drept de acces la toate documentele comisiei şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. Neparticiparea observatorilor, deşi au fost convocaţi cu 72 de ore înainte de evaluare, nu viciază procedura.
Articolul 9
(1) Candidatul întocmeşte şi depune dosarul întocmit în vederea participării la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit la conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ în care este titular/detaşat/angajat la data depunerii dosarului. Candidaţii care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi/instituţii de învăţământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ.
(2) Dosarul cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină şi consemnate în opis:a)opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa şi a conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; b)cererea-tip, elaborată de inspectoratul şcolar, în care candidatul îşi precizează opţiunea; c)adeverinţă/adeverinţe cu calificativele din anii şcolari evaluaţi; d)adeverinţă de vechime; e)fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; f)raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare şi să conţină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar; g)declaraţia pe propria răspundere prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform anexei nr. 4; h)documentele justificative, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit, elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează, certificate „conform cu originalul" de către conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ la care candidatul depune dosarul. Inspectoratul şcolar poate să stabilească, prin procedură proprie, ca documentele justificative să fie prezentate doar în format electronic, scanate.
(3) Candidatul are obligaţia să respecte ordinea criteriilor şi subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginaţia din opisul întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiţia mai sus menţionată nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării şi punctării. În cazul în care în dosarele candidaţilor există documente justificative eronate/false, dosarul nu se evaluează. Un document justificativ poate fi evaluat şi punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fişa de (auto)evaluare. După depunerea dosarului de înscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente.
(4) Candidatul îşi prezintă raportul de activitate în plenul consiliului profesoral/consiliului de administraţie. Consiliul profesoral al unităţii/instituţiei de învăţământ, respectiv consiliul de administraţie acolo unde nu există consiliu profesoral conform legii, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fişei de evaluare şi documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra rezultatelor candidatului, consemnată în procesul-verbal de şedinţă.
(5) Directorul/Delegatul desemnat de conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ depune la registratura inspectoratului şcolar dosarul candidatului, incluzând, pe lângă documentele enumerate la alin. (2), o copie a procesului-verbal din cadrul consiliului profesoral/consiliului de administraţie în care s-au formulat aprecieri sintetice asupra rezultatelor, certificată „conform cu originalul". Pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control care participă la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit, certificarea documentelor se face de către conducerea inspectoratului şcolar.
(6) Ministerul Educaţiei Naţionale poate să stabilească o procedură de încărcare electronică pe platforma informatică dedicată a dosarului de înscriere la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit.
(7) Consiliul consultativ al disciplinei verifică existenţa documentelor enumerate la alin. (2), respectarea prevederilor alin. (3). În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, consemnată în procesul-verbal al şedinţei, inspectorul şcolar care coordonează disciplina întocmeşte un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit. Membrii consiliului consultativ îşi asumă, prin semnătură, în procesul-verbal al şedinţei şi în raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat este prevăzut în anexa nr. 3. Inspectorul şcolar care coordonează disciplina completează punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu în fişa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnătură.
(8) Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit primeşte documentaţia de la inspectorul şcolar care coordonează disciplina, pe care o examinează, întocmeşte raportul motivat şi stabileşte punctaje pe criterii/subcriterii şi punctajul final, pe care le consemnează în fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit. Preşedintele comisiei de evaluare îşi asumă prin semnătură raportul motivat şi punctajul stabilit. Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit întocmeşte lista cuprinzând candidaţii în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe posturi şi discipline. Lista astfel întocmită, asumată de toţi membrii comisiei, este înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
(9) În consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, preşedintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit prezintă rezultatele evaluării dosarelor candidaţilor participanţi la concursul de acordare a gradaţiilor de merit.
(10) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Lista se afişează la sediul inspectoratului şcolar, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs şi o afişează la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale conform graficului prevăzut în anexa nr. 1.
(11) Pentru personalul didactic auxiliar, procedura de acordare a gradaţiei de merit se stabileşte la nivelul inspectoratului şcolar de către comisia paritară şi se aprobă în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
Articolul 10
(1) Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au dreptul de a contesta punctajul acordat, la inspectoratul şcolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1. Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, este formată din:a)preşedinte - inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul Naţional al Copiilor - director pentru învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; b)secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/reţea şcolară; pentru Palatul Naţional al Copiilor - un reprezentant al Direcţiei generale economică din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; c)membri - consilierul juridic al inspectoratului şcolar, inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţile de învăţământ, alţii decât cei care au evaluat iniţial dosarele; pentru Palatul Naţional al Copiilor - inspectori din cadrul Direcţiei generale educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial şi un consilier juridic al Direcţiei generale juridic din Ministerul Educaţiei Naţionale, alţii decât cei care au făcut parte din comisia de evaluare a dosarelor.
(2) Situaţiile excepţionale în care preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu poate fi inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic se soluţionează cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.
(3) În perioada depunerii contestaţiilor, comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar poate hotărî, la nivel de principiu, ca gradaţiile de merit rămase neutilizate ca urmare a numărului insuficient de solicitări la anumite categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii să fie redistribuite pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la alte categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii.
(4) Contestaţiile se soluţionează, prin reevaluarea dosarelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a acestora. Punctajele rezultate în urma reevaluării sunt consemnate în raportul motivat întocmit conform anexei nr. 3 şi în fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit şi sunt asumate de către preşedintele comisiei de contestaţii. La finalul lucrărilor, comisia de contestaţii generează lista cuprinzând punctajele tuturor candidaţilor, asumată de toţi membrii comisiei, care va fi înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor transmite răspunsul scris la contestaţii, argumentat, din raportul motivat.
(5) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competentă, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările comisiei de contestaţii, au drept de acces la toate documentele şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. Neparticiparea observatorilor, deşi au fost convocaţi cu 48 de ore înainte de soluţionarea contestaţiilor, nu viciază procedura.
(7) După primirea listei cuprinzând punctajele acordate de comisia de contestaţii, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista finală cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, inclusiv redistribuirea gradaţiilor rămase neutilizate conform alin. (3), ţinând cont de punctajele obţinute în urma evaluării la contestaţie.
Articolul 11Inspectorul şcolar general înaintează lista candidaţilor validaţi Direcţiei generale educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu adresa de înaintare, conţine anexele cuprinzând: a)numărul total şi modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti/Palatului Naţional al Copiilor, conform situaţiei prevăzute în anexa nr. 5; b)observaţiile liderilor de sindicat desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradaţiei de merit, cu statut de observatori; c)tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, conform anexei nr. 2. Articolul 12
(1) Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale verifică încadrarea în numărul de locuri calculat şi elaborează ordinul ministrului pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din unităţile/instituţiile de învăţământ care beneficiază de gradaţie de merit.
(2) În situaţia constatării neîncadrării în numărul de locuri calculat, conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit de către inspectoratul şcolar sau reevaluarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti de către comisii constituite la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale din inspectori, consilieri, experţi din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi din inspectori şcolari, consilieri, experţi din cadrul inspectoratelor şcolare, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, cu statut de observatori. Aceste situaţii nu intră sub incidenţa perioadelor/termenelor prevăzute în Graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2018, prevăzut în anexa nr. 1.
Capitolul VDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 13
(1) Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit, sesiunea 2018, au obligaţia de a completa o declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
(2) Cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care participă la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit nu pot face parte din nicio comisie implicată în concurs.
(3) În cazul în care inspectorul şcolar general adjunct/inspectorul şcolar general candidează în vederea obţinerii gradaţiei de merit, acesta este înlocuit cu un alt inspector şcolar, cu informarea Ministerului Educaţiei Naţionale.
(4) Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, respectiv ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot avea în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiilor semnează în acest sens câte o declaraţie pe propria răspundere. Declaraţiile sunt predate preşedinţilor comisiilor implicate în concurs şi se păstrează la inspectoratul şcolar.
Articolul 14
(1) Personalul didactic militar/cu statut special din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică din sistemul de apărare, informaţii, ordine publică şi securitate naţională beneficiază de gradaţie de merit conform reglementărilor proprii.
(2) Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar se evaluează şi se validează la nivelul inspectoratului şcolar pe raza căruia aceste unităţi îşi desfăşoară activitatea, excedând numărului de gradaţii calculat conform art. 2 alin. (1). Inspectoratele şcolare informează instituţiile de învăţământ preuniversitar asupra rezultatului concursului.
(3) Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar se centralizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale, care le transmite Ministerului Apărării Naţionale.
Articolul 15Începând cu sesiunea 2019, de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, pentru personalul didactic de predare, respectiv pentru personalul de conducere, îndrumare şi control care a depus, în calitate de autor/coautor un proiect de manual şcolar conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.645/2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, declarat Admis din punctul de vedere al criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice şi didactice a conţinutului (art. 10 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.645/2017) se acordă punctajul maxim - 16 puncte în cadrul criteriului menţionat la art. 6 alin. (5) pct. 1 lit. i). Articolul 16Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA Nr. 1la metodologie GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2018 1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ Termen: 14 mai 2018 2. Comunicarea fişelor de evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ de către inspectoratul şcolar, în teritoriu Perioada: 15-18 mai 2018 3. Depunerea, de către candidaţi, a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică şi realizarea aprecierii sintetice asupra rezultatelor candidatului, în consiliul profesoral Perioada: 21 mai-12 iunie 2018 4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/ registratura inspectoratului şcolar Perioada: 12-15 iunie 2018 5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate Perioada: 18-29 iunie 2018 6. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit Perioada: 2-13 iulie 2018 7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar Perioada: 16-17 iulie 2018 8. Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolar Termen: 18 iulie 2018 9. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite Zilele: 19-23 iulie 2018 10. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii Perioada: 24-26 iulie 2018 11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare Termen: 27 iulie 2018 12. Înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat în vederea acordării gradaţiei de merit Termen: 30 iulie 2018 13. Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale Termen: 30 august 2018 NOTĂ: Personalul didactic de la Palatul Naţional al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradaţiei de merit la registratura Ministerului Educaţiei Naţionale, respectând graficul. ANEXA Nr. 2la metodologie Afişat astăzi, ........ ........ .............. Nr. ........ ........ ........... TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, aprobate în şedinţa consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ........ ................ ......... din data de ........ ........ ..........

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia didactică, de conducere, îndrumare şi control Specialitatea Vechimea în învăţământ Unitatea de învăţământ Punctaj
autoevaluare evaluare
0 1 2 3 4 5 6 7

Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit Preşedinte, ........ ........ ............... Secretar, ........ ........ ............... Membri: ........ ........ ............... Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar ........ ................ ......... Preşedinte, ........ ........ ............... Secretar, ........ ........ ............... Membri: ........ ........ ............... ANEXA Nr. 3la metodologie RAPORT MOTIVAT privind analiza dosarului candidatului ........ ................ ................, specialitatea ........ ............./personal didactic de conducere/personal didactic de îndrumare şi control/personal didactic auxiliar Sesiunea ........ ................ ..........

Criteriu Subcriteriu Punctaj autoevaluare Documente Pagina Punctaj evaluare Justificare acordare punctaj Observaţii
0 1 2 3 4 5 6 7
1 a)
. . .
i)
2 a)
. . .
h)
3 a)
. . .
d)
4 a)
. . .
c)
Total: x x x x
Nume şi prenume Semnătură
Membrul consiliului consultativ
Preşedintele comisiei de evaluare
Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Data ........ .............. ANEXA Nr. 4la metodologie DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ .............., domiciliat(ă) în ........ ................ .........., str. ........ ............ nr. ............, bl. ................, sc. ..........., ap. ............, judeţul/sectorul ........ ........ ........, legitimat(ă) cu ........... seria .......... nr. ........ ........., CNP ........ ................ ............., încadrat(ă) la ........ ................ ........ ........... pe funcţia de ........ ........ ............, declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparţin şi că prin acestea sunt confirmate/certificate activităţile desfăşurate. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform legii. Semnătura ........ ........ .......... Data ........ ........ ......... ANEXA Nr. 5la metodologie Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2018 - personal didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - număr de gradaţii ieşite din plată ca urmare a pensionării, decesului, renunţării şi a altor situaţii în perioada 2014-2017; B - număr de gradaţii rezultate pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control; C - număr de gradaţii care vor fi acordate în sesiunea 2018 pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control.

Judeţul Numărul total de posturi didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control (EDUSAL 1.03.2018) 16% din numărul total de posturi didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control Numărul gradaţiilor de merit aflate în plată pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control Numărul gradaţiilor de merit acordate în: A B C
2014 2015 2016 2017
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2018 - personal didactic auxiliar Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - număr de gradaţii ieşite din plată ca urmare a pensionării, decesului, renunţării şi a altor situaţii în perioada 2014-2017; B - număr de gradaţii rezultate pentru personalul didactic auxiliar; C - număr de gradaţii care vor fi acordate în sesiunea 2018 pentru personalul didactic auxiliar.

Judeţul Numărul total de posturi didactice auxiliare (EDUSAL 1.03.2018) 16% din numărul total de posturi didactice auxiliare Numărul gradaţiilor de merit aflate în plată pentru personalul didactic auxiliar Numărul gradaţiilor de merit acordate în: A B C
2014 2015 2016 2017
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pentru fiecare categorie de personal: col. 2 = col. 1 * 16% col. 3 = col. 4 + col. 5 + col. 6 + col. 7 – col. 8 col. 9 = col. 2 – col. 3 col. 10 <= col. 9SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3633/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3633 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3633/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu