Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 363 din  9 noiembrie 1993

privind stabilirea procedurii de acordare a Autorizatiei de tip si a Avizului individual de utilizare pentru echipamentele terminale de telecomunicatii

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 355 din 22 decembrie 1994


SmartCity3


    Avand in vedere necesitatea asigurarii calitatii, fiabilitatii si sigurantei in functionarea retelei publice de telecomunicatii in conditiile obtinerii si comercializarii pe piata libera a echipamentelor terminale de telecomunicatii,
    tinand seama de recomandarea Conferintei Europene a Administratiilor de Posta si Telecomunicatii (C.E.P.T.) nr. T/SF 47 referitoare la procedurile formale de aprobare a furnizorilor particulari de echipamente terminale in vederea conectarii la retelele publice de telecomunicatii si/sau accesului la servicii publice,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 797/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si a Decretului nr. 223/1992 privind numirea Guvernului,
    Ministrul comunicatiilor emite prezentul ordin.
    Autorizarea furnizarii si comercializarii echipamentelor terminale de telecomunicatii se efectueaza in urmatoarele conditii:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Echipamentul terminal de telecomunicatii este un echipament sau o parte a unui echipament care se conecteaza, direct sau indirect, la un punct terminal al retelei publice de telecomunicatii, astfel incat permite transmiterea, prelucrarea sau/si receptia informatiilor.
    Punctul terminal reprezinta punctul de conexiune fizica necesar in vederea asigurarii accesului la reteaua publica de telecomunicatii din care face parte integranta.
    Nu fac obiectul prezentului ordin echipamentele terminale care utilizeaza transmisii radioelectrice in spatiu (fara ghidare artificiala) si care nu sunt conectate direct la reteaua telefonica publica.
    Art. 2
    Furnizarea, comercializarea si instalarea echipamentelor terminale de telecomunicatii pot fi efectuate numai dupa obtinerea, in prealabil, a autorizatiei eliberate de Ministerul Comunicatiilor.
    Prin autorizatie, se intelege, dupa caz:
    a) autorizatie de tip (anexa nr. 1), numita in continuare autorizatie, eliberata in vederea furnizarii sau comercializarii, de catre o persoana juridica romana, a unui tip de echipament terminal de telecomunicatii;
    b) aviz individual de utilizare (anexa nr. 2), numit in continuare aviz, eliberat numai in cazuri izolate, in vederea conectarii la reteaua publica de telecomunicatii a unui echipament terminal singular, proprietate a unei persoane fizice sau juridice si care nu face obiectul unei autorizatii conform lit. a).
    Art. 3
    Autorizarea echipamentelor terminale de telecomunicatii are ca scop confirmarea compatibilitatii cu reteaua publica si prevenirea producerii, de catre acestea, a unor perturbatii sau daune asupra:
    - retelei publice de telecomunicatii;
    - personalului de exploatare si intretinere;
    - altor utilizatori ai acesteia.
    Autorizatia nu garanteaza incadrarea fiecarui echipament de tipul respectiv in parametrii tehnici stabiliti, ci compatibilitatea acestuia, ca tip, cu cerintele retelei publice.
    Autorizatia si avizul nu confirma fiabilitatea echipamentului respectiv.
    Calitatea, fiabilitatea si incadrarea in parametrii tehnici ale fiecarui exemplar din echipamentul respectiv sunt protejate prin legile in vigoare privind obligatiile furnizorilor si comerciantilor.
    Art. 4
    Echipamentele terminale de telecomunicatii care fac obiectul autorizarii, trebuie sa indeplineasca si conditiile, nespecifice domeniului telecomunicatiilor, privind siguranta utilizatorilor si/sau a personalului de intretinere, conform prevederilor legale.
    Art. 5
    Autorizatia nu este transmisibila.
    Avizul este transmisibil numai dupa obtinerea acordului Directiei generale reglementari.

    CAP. 2
    Procedura de autorizare

    Art. 6
    Autorizatia si avizul se elibereaza de catre Directia generala reglementari, pe baza Certificatului favorabil de expertiza tehnica, si se inregistreaza in Registrul de autorizatii al Ministerului Comunicatiilor.
    Art. 7
    Autorizatia este valabila pe o perioada de 5 ani de la data eliberarii, cu posibilitatea reinnoirii.
    Reinnoirea autorizatiei se face la cerere, cu cel putin 90 de zile inaintea expirarii, si urmeaza procedura normala de autorizare.
    Art. 8
    Expertizele tehnice necesare in vederea eliberarii autorizatiei sau a avizului se efectueaza de catre Centrul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii (C.N.S.C.C.) - organism autonon, in maximum 30 de zile de la solicitare, cu exceptia aparatelor telefonice de clasa I, pentru care termenul este de 45 de zile.
    Contravaloarea expertizelor tehnice se stabileste pe baza de deviz antecalculat si se suporta de catre beneficiar.
    Art. 9
    Expertiza tehnica a echipamentelor terminale de telecomunicatii, care se autorizeaza conform prezentului ordin, se executa pe baza specificatiilor sau, dupa caz, a standardelor in vigoare.
    Specificatiile tehnice se intocmesc de catre C.N.S.C.C. sau de catre alte organisme desemnate in acest sens de Ministerul Comunicatiilor si se aproba de catre Directia generala strategie.
    In cazul in care nu exista astfel de specificatii tehnice, la cererea Directiei generale reglementari, organismele autorizate vor intocmi specificatii tehnice provizorii, cuprinzand numai conditiile tehnice de compatibilitate cu reteaua publica in termen de 30 de zile de la data solicitarii.
    Art. 10
    Eliberarea autorizatiei sau a avizului se efectueaza conform procedurii urmatoare:
    10.1. cerere insotita de toate datele si actele necesare, conform anexei nr. 3;
    10.2. autorizatia sau avizul se elibereaza de catre Directia generala reglementari in termen de maximum 14 zile de la data primirii de la C.N.S.C.C. a Certificatului favorabil de expertiza tehnica;
    10.3. cand Certificatul de expertiza tehnica nu este favorabil, Directia generala reglementari va instiinta in scris solicitantul in termen de maximum 7 zile, mentionand motivele solutiei date.
    Dupa efectuarea remedierilor, solicitantul poate cere o noua expertiza tehnica in termen de 30 de zile de la data instiintarii.
    Daca rezultatul expertizei tehnice este din nou nefavorabil, echipamentul terminal respectiv nu poate fi autorizat;
    10.4. schimbarea titularului unui aviz se aproba de catre Directia generala reglementari in termen de maximum 14 zile de la data inregistrarii solicitarii (cererea va preciza numai pct. 1, 2 si 3 din anexa nr. 3 si va fi insotita de originalul vechiului aviz).
    Art. 11
    In cazul in care se solicita autorizarea unui echipament terminal de telecomunicatii, iar din continutul cererii (anexa nr. 3) se constata identitatea pct. 3 si 4 (pentru aviz) sau a pct. 3, 4, 5, 9, 10 si 11 (pentru autorizatie) cu un alt echipament deja autorizat, autorizatia sau avizul se elibereaza fara a mai fi necesara expertiza tehnica.
    Art. 12
    Procedura de autorizare se intrerupe, daca solicitantul:
    a) nu prezinta toate documentele specificate in anexa nr. 1;
    b) nu prezinta C.N.S.C.C.-ului, in vederea expertizarii, echipamentele terminale de telecomunicatii necesare, in termen de 7 zile de la data inregistrarii cererii sale.
    In aceste situatii, echipamentul terminal poate fi resupus autorizarii conform procedurii normale.
    Art. 13
    Eliberarea autorizatiei sau a avizului se supune tarifelor stabilite conform legii.
    Art. 14
    Directia generala reglementari va pune la dispozitie, contra cost, specificatiile tehnice in vigoare referitoare la echipamentele terminale de telecomunicatii.
    Lista persoanelor juridice si a echipamentelor autorizate in vederea furnizarii si comercializarii, elaborata si transmisa lunar de catre Directia generala reglementari, va fi publicata atat in revista "Comunicatii" cat si in "Buletinul telecomunicatiilor", prin grija Regiei Autonome "Rom-Telecom".
    Aceasta lista va contine:
    - titularul autorizatiei;
    - denumirea si tipul echipamentului terminal;
    - numarul autorizatiei.
    Art. 15
    Directia generala strategie va coordona verificarea, prin sondaj, a comportarii in timp a echipamentelor terminale autorizate si a influentei acestora asupra calitatii functionarii retelei publice de telecomunicatii. Aspectele negative sau diferendele aparute in ceea ce priveste functionarea acestor echipamente vor fi analizate de catre reprezentantii autorizati ai Ministerului Comunicatiilor, care vor propune masurile necesare, inclusiv o eventuala contraexpertiza tehnica.
    In aceasta situatie, pe perioada verificarilor si a eventualei contraexpertize, se sisteaza furnizarea si/sau comercializarea respectivului tip de echipament.
    In timpul perioadei de valabilitate a autorizatiei, titularul are obligatia de a furniza, la cerere, reprezentantilor autorizati ai Ministerului Comunicatiilor pe o perioada de maximum 30 de zile, esantioane din tipurile de echipamente autorizate in vederea verificarii conformitatii acestora cu specificatiile tehnice sau cu standardele avute in vedere la eliberarea autorizatiei.
    Art. 16
    Titularul autorizatiei are obligatia de a furniza clientilor sai urmatoarele documente (redactate in limba romana):
    - instructiuni de operare;
    - caracteristici tehnice principale;
    - limitarile sau restrictiile precizate in autorizatie;
    - certificatul de autorizare (conform modelului din anexa nr. 4).
    Art. 17
    Titularul autorizatiei sau al avizului are obligatia de a obtine de la Regia Autonoma "Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor" Certificatul de conformitate cu normele de protectie radioelectrica.
    Art. 18
    Echipamentele terminale autorizate vor fi in mod obligatoriu marcate cu etichete conforme cu modelul din anexa nr. 4. C.N.S.C.C. va pune la dispozitia titularilor de autorizatii sau avize, contra cost, etichetele de marcare si va pastra registrul cu seriile acestora pentru fiecare beneficiar.
    Utilizarea altor etichete sau inscrisuri care sunt asemanatoare cu eticheta de marcare prezentata in anexa nr. 4 este interzisa.
    Art. 19
    Directia generala reglementari, Directia generala strategie, precum si C.N.S.C.C. au obligatia de a asigura pastrarea confidentialitatii cu privire la:
    - documentatiile primite;
    - rezultatele testelor efectuate.

    CAP. 3
    Revocarea autorizatiei sau a avizului

    Art. 20
    Autorizatia sau avizul poate fi revocat de catre Ministerul Comunicatiilor in urmatoarele situatii:
    a) echipamentul nu mai corespunde specificatiei tehnice sau standardului care a stat la baza autorizarii sale;
    b) echipamentul produce perturbatii sau daune retelei publice de telecomunicatii, personalului de intretinere si exploatare sau altor utilizatori ai acesteia;
    c) schimbarea specificatiei tehnice sau a standardului care a stat la baza autorizarii, determinata de modificari in reteaua publica de telecomunicatii. Aceste modificari vor fi facute publice de catre Ministerul Comunicatiilor cu cel putin 6 luni inainte de data intrarii in vigoare;
    d) titularul autorizatiei pierde calitatea de persoana juridica;
    e) titularul utilizeaza ilegal sau falsifica autorizatia, avizul sau eticheta de marcare;
    f) titularul autorizatiei emise inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin nu isi actualizeaza documentele de autorizare in conformitate cu prevederile acestuia.
    Art. 21
    In functie de motivul revocarii autorizatiei sau a avizului:
    a) se permite conectarea la reteaua publica de telecomunicatii a echipamentelor comercializate sau furnizate inainte de data revocarii [in cazul situatiilor prevazute in art. 20 lit. a) si d)];
    b) in cazuri extreme, toate echipamentele terminale respective trebuie deconectate de la reteaua publica de telecomunicatii [in cazul situatiilor prevazute in art. 20 lit. b) si c)].

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 22
    Autorizatiile si avizele eliberate in temeiul reglementarilor anterioare raman valabile.
    Titularii autorizatiilor urmeaza a se conforma dispozitiilor prezentului ordin, in termen de cel mult 6 luni de la intrarea in vigoare a acestuia.
    Art. 23
    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin Regia Autonoma "Rom-Telecom":
    - va asigura informarea si instituirea personalului implicat asupra continutului si modului de aplicare a acestuia;
    - va modifica sau va anula toate instructiunile sau dispozitiile care contravin prevederilor acestuia;
    - va face publicitatea necesara in vederea instiintarii abonatilor sai (prin afise corespunzatoare dispuse in toate oficiile comerciale si prin alte metode) privind obligativitatea ca in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentului ordin acestia sa-si autorizeze echipamentele terminale pe care le utilizeaza, in cazul in care acestea nu sunt autorizate. Autorizarea se va efectua in conformitate cu prevederile prezentului ordin.
    Art. 24
    Nu fac obiectul prevederilor art. 23 alin. 3 aparatele telefonice tip Electromagnetica aflate in exploatare, pentru acestea nemaifiind necesara obtinerea avizului.
    Art. 25
    Regia Autonoma "Rom-Telecom" trebuie sa ofere spre inchiriere sau vanzare abonatilor sai numai aparatele telefonice care sunt autorizate ca tip pentru clasa I de echipamente, conform specificatiei in vigoare.
    Art. 26
    C.N.S.C.C. va lua masurile necesare astfel incat sa se poata efectua marcarea tuturor echipamentelor terminale autorizate incepand cu 1 ianuarie 1994.
    Art. 27
    Prezentul ordin intra in vigoare la data emiterii, urmand a fi publicat si pus in aplicare prin grija Directiei generale reglementari.
    Pe aceeasi data se abroga Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 165 din 20 iulie 1992, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 7 octombrie 1992.

                   Ministrul comunicatiilor,
                   Andrei Chirica

    ANEXA 1


                            ROMANIA
                    MINISTERUL COMUNICATIILOR
                  DIRECTIA GENERALA REGLEMENTARI

                     AUTORIZATIE  DE  TIP
                 Nr. .........din .................
    Eliberata in baza Ordinului ministrului comunicatiilor nr. ...../1993 privind autorizarea echipamentelor terminale de telecomunicatii
    Titular: ..................................
    Inregistrat la Registrul comertului sub nr./data: ....................
    Adresa: Str. .....................nr. ....localitatea ...............,
judetul/sectorul ..........., codul ......., telefon ........, fax ...........
    Denumirea echipamentului:
    ....................................................................
    Tip: ...............................................................
    Fabricat de (firma/tara): ..........................................
    Autorizatia este valabila pana la data de .............; ea poate fi revocata in situatiile prevazute la art. 20 si 21 din Ordinul ministrului comunicatiilor nr. ....../1993.
    Autorizatia confirma compatibilitatea cu reteaua publica de telecomunicatii, dar nu reprezinta in nici un fel o garantie a calitatii prestatiilor oferite de echipamentul mentionat.
    Prezenta autorizatie este valabila pentru furnizarea si/sau comercializarea tipului de echipament terminal mentionat si nu este transmisibila.
    Titularul autorizatiei are obligatia de a furniza clientilor sai documentele mentionate la art. 16 din Ordinul ministrului comunicatiilor nr. ...../1993.
    Prezenta autorizatie nu confera titularului dreptul de a efectua operatiuni de instalare si service, in acest scop fiind necesara obtinerea acordului de la Ministerul Comunicatiilor - Directia generala reglementari, in conformitate cu prevederile legale.
    Titularul autorizatiei are obligatia de a obtine, de la Regia Autonoma "Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor", Certificatul de conformitate cu normele de protectie radioelectrica.

           OBSERVATII PRIVIND UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI:
    1. Echipamentul poate/nu poate fi utilizat de catre abonatii cuplati.
                          Director general


    ANEXA  2


                             ROMANIA
                     MINISTERUL COMUNICATIILOR
                  DIRECTIA GENERALA REGLEMENTARI
                  AVIZ  INDIVIDUAL  DE  UTILIZARE
                  Nr. .........din ..............

    Eliberat in baza Ordinului ministrului comunicatiilor nr. ...../1993 privind autorizarea echipamentelor terminale de telecomunicatii
    Titular: ........................................................
    Adresa: Str. ....................nr. ......, localitatea ...............,
judetul/sectorul ............, codul ......., telefon ........, fax .........
    Denumirea echipamentului:
   .......................................................................
    Tip: .................................................................
    Fabricat de (firma/tara): ............................................
    Nr. seriei/anul fabricatiei: .........................................
    Prezentul aviz confirma compatibilitatea cu reteaua publica de telecomunicatii, dar nu reprezinta in nici un fel o garantie a calitatii prestatiilor oferite de echipamentul mentionat.
    Avizul nu poate substitui autorizatia necesara furnizarii sau comercializarii pe piata interna.
    Avizul va fi pastrat de proprietarul echipamentului terminal, in vederea prezentarii la solicitarea unitatilor Regiei Autonome "Rom-Telecom".
    Titularul avizului are obligatia de a obtine, de la Regia Autonoma "Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor", Certificatul de conformitate cu normele de protectie radioelectrica.

          OBSERVATII PRIVIND UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI:
    1. Echipamentul poate/nu poate fi utilizat de catre abonatii cuplati.
    2. Instalarea si service-ul echipamentului pot fi efectuate numai de persoanele fizice sau juridice care detin acordul Ministerului Comunicatiilor pentru desfasurarea unor astfel de activitati.

                          Director general,


    ANEXA 3


                        CONTINUTUL CERERII
adresate Ministerului Comunicatiilor - Directia generala reglementari, pentru obtinerea autorizatiei de tip in vederea comercializarii sau a avizului individual de utilizare pentru echipamente terminale de telecomunicatii:
    1. *) Numele solicitantului (persoana fizica sau juridica)
    2. *) Adresa sau sediul acestuia
    3. *) Tipul echipamentului
    4. *) Producatorul acestuia (firma/tara)
    5. *) Anul de fabricatie
    6. *) Seria aparatelor care vor fi supuse expertizei
    7. *) Starea echipamentului care urmeaza a fi comercializat: nou,
reconditionat sau uzat
    Aceasta cerere va fi insotita, dupa caz, de urmatoarele documente:
    8. Certificatul de inmatriculare la Registrul comertului (copie)
    9. *)Instructiuni de operare (copie)
    10. Instructiuni de instalare si service (copie)
    11. Caracteristicile electrice principale, impreuna cu tolerantele acestora
    12. Informatii si/sau documente cu privire la alte autorizari ale echipamentului

    OBSERVATII:
    In vederea obtinerii avizului individual de utilizare, se vor preciza numai punctele notate "*".
    Documentele precizate la pct. 9, 10 si 11 trebuie sa fie redactate in limbile romana, engleza sau franceza.
    In termen de maximum 5 zile de la data inregistrarii cererii, Directia generala reglementari va transmite solicitantului urmatoarele date:
    - numarul de inregistrare a cererii sale;
    - adresa C.N.S.C.C. si sectorul care va raspunde de efectuarea expertizei tehnice;
    - numarul de echipamente terminale necesar in vederea expertizarii;
    - lista documentelor tehnice care trebuie prezentate la C.N.S.C.C. in vederea expertizarii.

    ANEXA 4

    Certificatul de autorizare este conform modelului de mai jos:

                               ROMANIA
                         MINISTERUL COMUNICATIILOR
                      DIRECTIA GENERALA REGLEMENTARI
                       CERTIFICAT  DE  AUTORIZARE
    Tipul echipamentului: ...........................................
    .................................................................
    Fabricat de (firma/tara): .......................................
    Furnizat de: ....................................................
    Numarul autorizatiei de tip eliberata de Ministerul Comunicatiilor -
Directia generala reglementari: RO. "AB". "CDEFGH"
    .....................................................................
    > Nr. serie/anul fabricatiei: .......................................
    > Nr. certificatului de conformitate cu normele de protectie
radioelectrica: .........................................................
    > Data vinzarii/furnizarii: .........................................
    Instalarea si service-ul echipamentului pot fi efectuate numai de persoane fizice sau juridice care detin acordul Ministerului Comunicatiilor pentru desfasurarea unor astfel de activitati.
    Prezentul certificat va fi pastrat de proprietarul echipamentului terminal in vederea prezentarii, la solicitarea unitatilor Regiei Autonome "Rom-Telecom" unde:
    "AB" reprezinta anul autorizarii;
    "CDEFGH" reprezinta numarul propriu-zis al autorizatiei.
    Exemplu:
    Autorizatia de tip nr. 2213/1992 pentru aparat telefonic: RO.92.AT.2213 ">" - se completeaza de catre titularul Autorizatiei de tip.
    Eticheta de marcare este conforma cu modelul de mai jos:

          --------------------------------------------------------
         |  ----  -----      MINISTERUL COMUNICATIILOR            |
         |  | X |  | RO |    Directia generala reglementari       |
         |  -----  -----                                          |
         |                                                        |
         |  Denumirea:      ------------------------------------  |
         |  Tipul:          |                                  |  |
         |  Producatorul:   |                                  |  |
         |  Tara:           |                                  |  |
         |  Furnizorul:     |                                  |  |
         |  Autorizatia nr.:|                                  |  |
         |                  ------------------------------------  |
         |                                                        |
         |  ----------------                                      |
         |  |              |           ATENTIE !                  |
         |  |              |   Nu indepartati aceasta eticheta !  |
         |  ----------------                                      |
                                                                  

                                                   


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 363/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 363 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu