Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.353 din 24.03.2017

privind modificarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 206 din 24 martie 2017



SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (346) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin. Articolul I Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Vasile Marcel Grigore ANEXĂ Modificări la Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016 ARTICOL UNIC Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4 Definiţii şi acronime utilizate UAT - unitatea administrativ-teritorială; ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; OCPI - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; Finanţare complementară - surse complementare de finanţare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare; PVR tehnic - procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală», astfel cum este prevăzut în specificaţiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI; PVR servicii - procesul-verbal de recepţie a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică încheiate de unităţile administrativ-teritoriale, denumit în specificaţiile tehnice proces-verbal de acceptanţă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare» şi, respectiv, a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală 2. La articolul 5 punctul 2, partea introductivă va avea următorul cuprins: 2. Aprobarea bugetului destinat finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică 3. La articolul 5, punctul 3 va avea următorul cuprins: 3. Repartizare buget/Solicitare de rectificare bugetară După aprobarea bugetului, ANCPI va repartiza în bugetul fiecărui OCPI, la o poziţie distinctă de transferuri, sumele corespunzătoare finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică, astfel cum au fost aprobate de Consiliul de administraţie. În cazul în care un OCPI solicită suplimentarea/diminuarea bugetului alocat pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică, în baza unei note de fundamentare cu privire la motivele, necesitatea şi oportunitatea rectificării bugetului, propunerile vor fi supuse aprobării Consiliului de administraţie. După aprobare se vor transmite solicitanţilor bugetele conţinând modificările corespunzătoare, cu respectarea termenelor şi prevederilor legale în vigoare privind competenţele şi responsabilităţile ordonatorilor de credite în modificarea bugetului. 4. La articolul 5, punctul 4 va avea următorul cuprins: 4. Comunicarea documentelor către OCPI După aprobarea bugetului, ANCPI va transmite fiecărui OCPI: fila de buget cu suma aprobată şi alocată (credite de angajament şi credite bugetare) pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică corespunzătoare UAT-urilor din aria de competenţă a fiecărui OCPI, modelul contractului de finanţare, specificaţiile tehnice pentru realizarea lucrărilor sistematice de cadastru, aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI, extrasul din anexa la hotărârea Consiliului de administraţie prin care s-au repartizat sumele pe fiecare UAT din fiecare judeţ, precum şi o anexă în care se vor detalia creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pe fiecare categorie de finanţare (contracte noi sau contracte în derulare). Finanţarea de către ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unităţile administrativ-teritoriale se efectuează pe bază de contract de finanţare multianual. Contractele de finanţare anuale încheiate anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 243/2016, pot fi transformate în contracte de finanţare multianuale, prin prelungirea duratei acestora până la data de 30 iunie 2017, prin acte adiţionale. 5. La articolul 5 punctul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 6. Transmiterea solicitărilor de finanţare de către UAT- uri către OCPI
(1) În situaţia în care UAT doreşte finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică, transmite către OCPI solicitarea de finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, precum şi contractul de finanţare semnat, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Termenul până la care UAT-urile pot solicita încheierea contractului de finanţare este de maximum 45 de zile de la primirea înştiinţării transmise de către OCPI fiecărei UAT din aria de competenţă teritorială.
6. La articolul 5, punctul 9 va avea următorul cuprins: 9. Realizarea achiziţiei şi încheierea contractului de achiziţie publică cu persoanele autorizate de ANCPI
(1) UAT este responsabilă de modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de încheierea acestora cu prestatorii de servicii, care pot fi persoane fizice autorizate în categoriile A, B sau D ori persoane juridice autorizate în clasele I, II sau III. (2) Contractul de achiziţie publică va fi încheiat în baza specificaţiilor tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI şi cu respectarea clauzelor din contractul de finanţare. (3) UAT beneficiară a finanţării complementare răspunde de respectarea principiilor ce guvernează achiziţiile publice, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, asumarea răspunderii, transparenţă şi proporţionalitate, în ceea ce priveşte organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate din bugetul ANCPI prin program, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.
7. La articolul 5 punctul 11, alineatele (4) şi (8) vor avea următorul cuprins: (4) La finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică OCPI întocmeşte PVR tehnic, în care se vor menţiona numărul de imobile recepţionate în vederea deschiderii cărţilor funciare şi numărul de imobile pentru care au existat cărţi funciare care au geometrie asociată, înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară până la data la care executantul primeşte dreptul de acces la baza de date eTerra şi solicită ANCPI verificarea numărului de imobile recepţionate în vederea deschiderii cărţilor funciare. ........ ................ ................ ................ ................ .........(8) În cazul imobilelor prevăzute la art. 11 alin. (221)-(2211) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor deconta maximum 60 lei pentru cartea funciară a titlurilor de proprietate din sectorul cadastral şi 50% din preţul ofertat pentru un imobil pentru cărţile funciare individuale derivate. 8. La articolul 5, punctul 14 va avea următorul cuprins: 14. Verificarea documentelor de plată şi solicitarea de către OCPI a transferului de fonduri
(1) OCPI va verifica documentele prevăzute la pct. 13, inclusiv în ceea ce priveşte corespondenţa dintre numărul imobilelor recepţionate în PVR tehnic şi imobilele menţionate în PVR servicii şi în factură. OCPI va solicita ANCPI deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate şi va transmite solicitarea transferului de fonduri.(2) OCPI certifică prin solicitarea de transferuri de fonduri în vederea efectuării plăţilor verificarea realităţii, regularităţii şi legalităţii tuturor acţiunilor şi documentelor emise până la această etapă.
9. La articolul 5 punctul 17, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Fondurile neutilizate vor fi restituite în contul OCPI, până cel târziu în luna următoare transferului fondurilor sau, după caz, până cel târziu la data de 20 decembrie, în cazul în care transferul fondurilor se realizează în luna decembrie. 10. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 1 la procedură JUDEŢUL ........ ............ OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........ ........ ........ Nr. ...../ .............. Către Primăria Municipiului/Oraşului/Comunei ........ ........ ........ Vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (343) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost alocate în bugetul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........ ................ ............... următoarele sume aferente finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică: • ............. lei reprezentând credite de angajament care reprezintă limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 24 de luni, sumă destinată finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică ce pot fi iniţiate de dumneavoastră, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate; • suma totală de ........... lei reprezentând credite bugetare aferente anului ............, din care: suma de ........ ......... lei reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăţi în anul ........ ........, sumă destinată efectuării plăţilor pentru lucrările de înregistrare sistematică aferente Contractului de finanţare nr. ............./data........ ......... având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, aflate în derulare;
suma de ........ ......... lei reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăţi în anul ........ ..........., sumă destinată efectuării plăţilor pentru lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi iniţiate de dumneavoastră, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate.Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale este cea aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările ulterioare. Vă transmitem alăturat modelul contractului de finanţare şi specificaţiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI. Cu deosebită consideraţie, Director, ........ ................ ................ ............... (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) Contabil-şef, ........ ................ ........ ........ (numele, prenumele, semnătura) 11. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 2 la procedură OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........ ................ ................ ................ ........ .......... Nr. ........ ........../........ ........ .............. JUDEŢUL ........... UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ........ ................ ................ ........ ............... Nr. ............/ ........ ............. CONTRACT pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (341)-(3412) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 pct. 7 din Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările ulterioare, Părţile contractante Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........ ................ .............., denumit în continuare OCPI, cu sediul în ........ ............, tel. ............ fax .........., cod fiscal .........., cont .........., deschis la .........., reprezentat de .........., director, în calitate de finanţator, şi unitatea administrativ-teritorială ........ ..............., judeţul .............., reprezentată prin .........., în calitate de primar, cu sediul în .............., judeţul .........., tel. .........., fax .........., cod fiscal .........., cont .........., deschis la Trezoreria .........., ca beneficiar al finanţării, au convenit încheierea prezentului contract. Articolul 1 Definiţii şi abrevieri Termenii utilizaţi în prezentul contract vor avea următoarele înţelesuri: a)ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; b)OCPI - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; c)OMFP - ordinul ministrului finanţelor publice; d)contract de finanţare - reprezintă prezentul contract de finanţare; e)program naţional - Programul naţional de cadastru şi carte funciară; f)surse ANCPI - sume alocate din bugetul de venituri proprii ale ANCPI prin bugetele oficiilor teritoriale; g)credit de angajament - limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar; h)credit bugetar - suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exerciţiului bugetar, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni; i)Procedură - Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016, cu modificările ulterioare; j)PVR tehnic - procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală» prevăzut de specificaţiile tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI; k)PVR servicii - procesul-verbal de recepţie a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică încheiate de unităţile administrativ-teritoriale, denumit în specificaţiile tehnice proces-verbal de acceptanţă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare» şi, respectiv, a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală». Articolul 2 Interpretare În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma plural şi invers, acolo unde acest lucru este permis de context. Articolul 3 Obiectul şi valoarea contractului Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanţări de la o poziţie distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI ........ ................ ........., pe anii ..............., în sumă de ........ ......... lei, reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii), din care pentru anul ............. în sumă de ........ .......... reprezentând credite bugetare (limita maximă în care UAT poate plăti lucrările executate de prestatorul de servicii) pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, iniţiate de beneficiar, altele decât cele contractate/finalizate. Articolul 4 Modalitatea de transfer al sumelor(1) Transferul sumelor de la OCPI către beneficiar se va face în conformitate cu prevederile din Procedură, în limita creditelor bugetare aprobate, precum şi ale prezentului contract de finanţare. (2) Solicitarea de transfer se întocmeşte în scris, în original, conform modelului şi în baza documentaţiei prevăzute în Procedură, în limita contractului de finanţare încheiat. (3) În situaţia în care documentaţia transmisă de beneficiar la OCPI în vederea decontării nu este completă şi conformă cu prevederile legale şi/sau necesită clarificări, observaţiile şi/sau propunerile necesare modificării/completării acesteia se comunică beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării. (4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de modificare/completare prevăzute la alin. (3), beneficiarul va transmite documentele modificate/completate corespunzător. (5) Sumele care constituie transferuri se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificaţiei bugetare. (6) Beneficiarul poate solicita transferul sumelor în maximum 10 zile de la primirea facturii corespunzătoare serviciilor prestate, dar nu mai târziu de data de 2 decembrie pentru anul în curs. (7) Sumele acordate şi neutilizate vor fi restituite până cel târziu luna următoare transferului fondurilor sau, după caz, nu mai târziu de 20 decembrie, în cazul în care transferul fondurilor se realizează în luna decembrie, prin virarea acestora de către beneficiar în contul OCPI din care s-a efectuat finanţarea. Articolul 5 Durata contractului Contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi are valabilitate 24 de luni de la data semnării. Articolul 6 Obligaţiile părţilor(1) Părţile înţeleg să îşi asume respectarea drepturilor şi obligaţiilor aferente prezentului contract şi Procedurii. (2) Obligaţiile beneficiarului: a)de a utiliza sumele transferate cu respectarea prevederilor legale şi contractuale; b)de a utiliza sumele transferate în scopul şi la termenele pentru care au fost acordate; c)de a achiziţiona servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică în limita a 60 lei/carte funciară, cu respectarea prevederilor legale în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare; d)de a achiziţiona servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale, pentru un număr minim de 100 de imobile/contract de servicii; e)de a prevedea sumele transferate de la finanţator în bugetul propriu la o poziţie distinctă de venituri, ca buget complementar; f)de a deschide un cont distinct la Trezorerie, cont în care vor fi transferate sumele alocate de la bugetul de venituri proprii al ANCPI prin bugetul OCPI; g)de a desemna prin act administrativ persoana responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanţare, care va răspunde şi de urmărirea derulării contractului de achiziţie publică; h)de a desemna prin act administrativ persoana/persoanele responsabilă(e) cu emiterea PVR servicii, conform contractului de achiziţie publică; i)de a comunica PVR servicii pentru serviciile prestate după primirea PVR tehnic emis de OCPI. PVR servicii va fi semnat de către beneficiar şi prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic; j)de a transmite OCPI o notă justificativă cu privire la orice modificare a datelor transmise prin solicitarea de finanţare; k)de a utiliza, pentru solicitarea sumelor ce urmează a fi transferate în vederea efectuării plăţii, formularul standard prevăzut în anexele la Procedură; l)de a transmite odată cu solicitarea prevăzută la lit. j) documentele justificative prevăzute în Procedură; m)de a respecta prevederile specificaţiilor tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI, precum şi prevederile Procedurii; n)de a achiziţiona servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică în maximum 45 zile de la semnarea prezentului contract sau, după caz, la finalizarea procedurii de achiziţie în cazul în care aceasta se finalizează după expirarea acestui termen. Depăşirea termenului de 45 de zile trebuie dovedită cu acte justificative; o)de a nu încheia contracte de prestări servicii al căror termen să depăşească termenul contractului de finanţare. (3) Obligaţiile finanţatorului: a)să transmită către ANCPI solicitarea transferului de fonduri; b)să transfere, prin ordin de plată, sumele necesare efectuării plăţii, în limita fondurilor disponibile. Articolul 7 Modificarea şi încetarea contractului de finanţare (1) Prezentul contract de finanţare poate fi modificat, prin acordul scris al părţilor, în cazuri bine justificate. (2) În cazul în care prin contractul de achiziţie beneficiarul nu angajează întreaga sumă prevăzută la art. 3, diferenţa neangajată se va disponibiliza după încheierea unui act adiţional, în maximum 10 zile de la încheierea de către beneficiar a contractului de achiziţie. (3) Prezentul contract de finanţare încetează prin ajungere la termen. De asemenea, contractul poate înceta prin acordul părţilor, prin reziliere sau prin denunţare unilaterală. (4) Prezentul contract de finanţare poate fi reziliat, cu o notificare prealabilă de 30 de zile, în situaţia în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. (5) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile de la art. 6 alin. (2) lit. n), cu excepţia cazului în care beneficiarul justifică depăşirea termenului.(6) Prezentul contract de finanţare poate fi denunţat unilateral, în situaţia în care beneficiarul nu este de acord cu încheierea unui act adiţional conform alin. (2).(7) Orice transfer necuvenit efectuat de către finanţator constituie plată nedatorată pe care beneficiarul are obligaţia de a o restitui în condiţiile prevăzute la alin. (8) şi (9). Finanţatorul va notifica beneficiarul cu privire la suma datorată şi care trebuie restituită.(8) În termen de 30 de zile calendaristice de la data confirmării primirii de către beneficiar a notificării cu privire la sumele datorate, acesta este obligat să restituie sumele notificate.(9) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la alin. (8) se vor calcula majorări de întârziere conform prevederilor legale. Articolul 8 Forţa majoră(1) Forţa majoră este evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de voinţa părţilor, care le opreşte să îşi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract.(2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.(4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie pentru limitarea consecinţelor. Articolul 9 Soluţionarea litigiilor(1) Părţile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a contractului.(2) Dacă părţile nu ajung la soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanţelor competente. Articolul 10 Limba care guvernează contractul Limba care guvernează prezentul contract de finanţare este limba română. Articolul 11 Legea aplicabilă contractului Contractul va fi interpretat conform legislaţiei în vigoare din România. Articolul 12 Comunicări(1) Orice comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanţare trebuie să fie transmisă în scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.(3) Comunicările între părţi se pot face prin e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţi, fiecare exemplar având aceeaşi valoare juridică. OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........ ................ ................ ................ ......... Director, ........ ................ ................ ................ ......... Vizat CFPP Serviciu/Birou/Compartiment economic Consilier juridic Birou/Compartiment înregistrare sistematică Responsabil achiziţii, înregistrare sistematică BENEFICIAR, UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ Judeţul ........ ................ ........ ............. Localitate Primar, ........ ................ ................ .............. 12. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 3 la procedură JUDEŢUL ........ ................ ........... UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ........ ................ ................ ........ ............ Nr. ........ ........ ......../........ ........ ......... Solicitare de finanţare Stimată Doamnă/Stimate Domnule Director, Municipiul/oraşul/comuna ........ ........ ..............., prin primar ........ ................ ........ ..........., în calitate de reprezentant legal, solicităm încheierea unui contract de finanţare în condiţiile art. 9 alin. (347) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă de ........ ........ ............ lei reprezentând credite de angajament, limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 24 de luni, sumă destinată finanţării lucrării de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoare cadastrale în cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate, şi în sumă de ........ ........ ............ lei reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăţi în anul bugetar ........ ........ . Ataşat prezentei solicitări vă transmitem cele două exemplare ale contractului de finanţare. Cu deosebită consideraţie, Primar ........ ................ .............. (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) 13. Anexa nr. 4 va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 4 la procedură NOTIFICARE Către Primăria Municipiului/Oraşului/Comunei ........ ................ ................ ........ .............. Stimată Doamnă/Stimate Domnule Primar, În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (343) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost alocată în bugetul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........ ........ ........... suma de ........ ........ .......... lei reprezentând credite de angajament, limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 24 de luni, suma destinată finanţării lucrării de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoare cadastrale în cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate, şi suma de........ ........ ............ lei reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăţi în anul bugetar ........ ................ ............. . Vă notificăm ca în termen de 15 zile de la primirea prezentei să procedaţi la încheierea contractului de finanţare, sub sancţiunea pierderii finanţării. Director, ........ ................ ........ ............. (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) Contabil-şef, ........ ................ ........ ............. (numele, prenumele, semnătura) 14. Anexa nr. 5 va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 5 la procedură OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........ ................ ................ ........... Nr. ........ ................/........ ........ ......... JUDEŢUL ........ ........... UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ........ ................ ................ ........... Nr. ........ ................/........ ........ ......... ACTUL ADIŢIONAL Nr. ........ ............ la contractul pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ............, denumit în continuare OCPI, cu sediul în ........ ..........., tel. ........... fax .............., cod fiscal ......, cont ......, deschis la ......, reprezentat de ......, director, în calitate de finanţator, şi unitatea administrativ-teritorială ............., judeţul ........ ..........., reprezentată prin ..............., în calitate de primar, cu sediul în ............., judeţul ..............., tel. .........., fax ..........., cod fiscal .........., cont ..............., deschis la Trezoreria ........ ........ ........, ca beneficiar al finanţării, au convenit modificarea prevederilor contractuale după cum urmează: Articolul 3 din Contractul pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, înregistrat cu nr. ........ .........., se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3 Obiectul şi valoarea contractului Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanţări de la o poziţie distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI ............, pe anii ......, în sumă de ......lei reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii), din care pentru anul ............., în sumă de ........ .......... reprezentând credite bugetare (limita maximă în care UAT poate plăti lucrările executate de prestatorul de servicii) pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, iniţiate de beneficiar, altele decât cele contractate/finalizate. Prezentul act adiţional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţi, fiecare exemplar având aceeaşi valoare juridică. OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........ ................ ................ .......... Judeţul ........ ........ ............... Director, ........ ................ ................ ................ (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) Vizat CFPP, ........ ................ ................ .............. (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) Serviciu/Birou/Compartiment economic, ........ ................ ................ .............. (numele, prenumele, semnătura) Consilier juridic, ........ ................ ................ .............. (numele, prenumele, semnătura) Birou/Compartiment înregistrare sistematică, ........ ................ ................ .............. (numele, prenumele, semnătura) Responsabil achiziţii, înregistrare sistematică OCPI (dacă există), ........ ................ ................ .............. (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) BENEFICIAR, UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ........ ................ ................ ................ ........ Judeţul ........ ............. Primar, ........ ................ ................ ........ (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) 15. Anexa nr. 7 va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 7 la procedură Raportare lunară a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Denumirea unităţii administrativ-teritoriale ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Judeţul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 1. Date privind contractul de finanţare: Numărul şi data contractului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Valoarea creditului de angajament prevăzut în contractul de finanţare/act adiţional: ........ ............... lei Valoarea creditului bugetar prevăzut în contractul de finanţare/act adiţional: ........ ................ lei 2. Date privind contractul de achiziţie publică: Numărul şi data contractului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Valoarea contractului ........ .............. lei (cu TVA) Termen finalizare conform contract ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Obiectul contractului: sectorul cadastral nr. ........ ........ ............ Numărul estimat de imobile al sectorului cadastral ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........3. Date privind executantul lucrărilor de înregistrare sistematică: Numele persoanei fizice autorizate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Nr. certificat de autorizare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Categoria de autorizare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........sau Denumirea persoanei juridice ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Nr. certificat de autorizare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Categoria de autorizare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........4. Responsabil de contract din cadrul UAT: Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Date de contact: Telefon ........ ................ ................ ................ ................ ........... E-mail ........ ................ ................ ................ ................ ............ 5. Stadiul lucrărilor*:

Denumirea activităţii Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Observaţii
Predare date la executant
Participare la derulare campanie de informare locală
Verificare execuţie măsurători
Predare copii conforme ale titlurilor de proprietate, alte acte de proprietate
Verificare şi recepţie documente tehnice ale cadastrului - copie spre publicare
Publicare documente tehnice (60 de zile)
Soluţionare cereri de rectificare (cel mult 60 de zile)
Verificare şi recepţie documente tehnice ale cadastrului - copie finală
Deschidere cărţi funciare

* Neefectuat/În curs de execuţie/Efectuat (Proces-verbal nr. ........ ........./........ ........ ........). Responsabil de contract, ........ ................ ........ ............ (numele, prenumele şi semnătura) Director OCPI ........ ........ ........, ........ ................ ........ ............ (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) 16. Anexa nr. 8 va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 8 la procedură JUDEŢUL ........ ................ ......... UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ........ ................ ................ .............. Nr. .............../........ ............... Solicitare privind transferul sumelor necesare efectuării plăţilor Subsemnatul, ........ ................ ........ ........, în calitate de reprezentant legal al municipiului/oraşului/comunei ........ ........., având în vedere Contractul de finanţare nr. ................ din data de ................, încheiat între ........ ................ .......... şi ........ ........ ............., precum şi Contractul de achiziţie publică nr. ........ ........ .............. din data de ........ ................, încheiat între ........ ............ şi ........ ............, solicit efectuarea transferului sumei de ........ ........ ........... în contul ........ ................ .........., deschis la ........ ................ ................ ........ .............. . Suma de ........ ........ .............. lei reprezintă contravaloarea serviciilor prestate de ........ ........ ........... în perioada ........ ................ ..........., ce au fost recepţionate de OCPI ........ ................ ............... prin PVR tehnic nr. ........ .......... din data ................ şi acceptate ca fiind în deplină concordanţă cu prevederile contractului de achiziţie publică prin PVR servicii nr. ........ ............ din data de ........ ........ ......... . Anexăm prezentei în copie conformă cu originalul următoarele documente: a)PVR tehnic nr. ........ ................ din data ........ ................; b)PVR servicii nr. ........ ........ .......... din data ........ ...............; c)Factura nr. ........ .............. din data ........ ............, avizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu viza «Certific realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor» şi cu viza «Bun de plată».Cu deosebită consideraţie, Primar, ........ ........ .......... (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) NOTĂ: Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin personalul desemnat în acest scop, va certifica Solicitarea privind transferul sumelor necesare efectuării plăţilor cu vizele privind Bun de plată şi Certific privind realitatea, regularitatea şi legalitatea.



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 353/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 353 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 353/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu