Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3456 din 18.09.2012

pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 20 septembrie 2012SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009 şi Avizul Academiei Române nr. 2.949/CJ din 17 septembrie 2012,în temeiul art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin: Articolul 1Prezentul ordin reglementează: a)recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup şi pisică sălbatică, aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; b)recoltarea sau capturarea în scopul relocării, deţinerea, transportul, schimburile în scopul repopulării ori reintroducerii exemplarelor acestor specii recoltate/capturate din natură, în oricare din stadiile ciclului lor biologic, precum şi comerţul cu produse obţinute din exemplare de urs recoltate conform prezentului ordin. Articolul 2Se aprobă numărul maxim de intervenţie în cazul speciilor de urs, lup şi pisică sălbatică, pentru care se aplică prevederile art. 1, după cum urmează: a)urs (Ursus arctos) 365 de exemplare; b)lup (Canis lupus) 520 de exemplare; c)pisică sălbatică (Felis silvestris) 430 de exemplare. Articolul 3(1) Un număr de 335 de exemplare de urs, 510 exemplare de lup, şi 420 de exemplare de pisică sălbatică se repartizează pe judeţe şi gestionari de fonduri cinegetice, pe baza studiilor de specialitate realizate, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. a), conform anexei nr. 1.(2) Un număr de 30 de exemplare de urs, 10 exemplare de lup şi 10 exemplare de pisică sălbatică rămâne la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. b). Articolul 4(1) Se stabilesc perioadele de derogare şi metodele pentru recoltare, după cum urmează:a)pentru speciile lup şi pisică sălbatică: până la 31 martie 2013, prin metodele „la goană“, „la pândă“ şi „la dibuit“; b)pentru specia urs: până la 30 noiembrie 2012 prin metodele „la goană“, „la pândă“ şi „la dibuit“ şi în perioadele 15 septembrie 2012-31 decembrie 2012 şi 15 martie 2013-14 mai 2013, prin metodele „la pândă“ şi „la dibuit“. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exemplarele din speciile lup şi urs care pun în pericol sănătatea şi securitatea publică, exemplarele aflate în intravilanul localităţilor, cele care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, precum şi cele prezente la cadavrul animalului domestic ucis de acestea, aflat în afara habitatului natural al speciilor de faună sălbatică, pot fi recoltate, prin metoda „la pândă“, sau capturate şi în afara perioadelor stabilite pentru derogare.(3) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile lup şi urs în condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin avizul Direcţiei Biodiversitate, în baza documentelor întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, avizului administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz, şi dovada că fiecare exemplar a fost monitorizat şi identificat în vederea recoltării, iar exemplarele recoltate în aceste condiţii se deduc din numărul total de exemplare prevăzut la art. 2.(4) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile lup şi urs în condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice. Articolul 5(1) Recoltarea sau capturarea în scopul relocării a exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) care pun în pericol sănătatea şi securitatea publică, exemplarele aflate în intravilanul localităţilor, a celor care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, dovedit prin documente conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008, se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin avizul Direcţiei Biodiversitate.(2) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile de urs, lup şi pisică sălbatică în condiţiile alin. (1) se poate realiza tot timpul anului, doar de către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice. Articolul 6În vederea recoltării exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (1), pentru motive întemeiate, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate modifica modul de repartizare a exemplarelor prevăzute în anexa nr. 1, între judeţe şi gestionari, la propunerea gestionarilor fondurilor cinegetice şi în baza notelor de constatare întocmite în cazul producerii unor incidente care să pună în pericol sănătatea şi siguranţa publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole ori animalelor domestice. Articolul 7(1) Exemplarele recoltate în condiţiile art. 3 pot fi deţinute şi transportate numai crotaliate şi însoţite de copii ale autorizaţiilor de vânătoare şi ale fişelor de evaluare a trofeelor, după caz.(2) Crotalia reprezintă marca/sigiliul care se aplică individual exemplarelor (blană, craniu şi carcasă, după caz) din speciile prevăzute la art. 2 imediat după obţinerea lor în urma recoltării, pe teritoriul României, în stare moartă, cu respectarea legislaţiei în domeniu.(3) Crotalia este utilizabilă o singură dată şi va conţine un cod alfanumeric cu următoarele informaţii: codul ISO din două litere al României - RO, reprezentând ţara de origine, un număr serial unic de identificare din 7 cifre, specia şi perioada recoltării exemplarului.(4) Crotaliile vor fi achiziţionate şi eliberate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului prin intermediul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la eliberarea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, persoanelor juridice autorizate să captureze exemplare din speciile prevăzute la art. 1, în urma acordării derogării de la măsurile de protecţie a speciilor de faună sălbatică strict protejate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(5) La eliberarea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului poate repartiza pe fonduri cinegetice exemplarele pentru care gestionarul a primit număr maxim de intervenţie, în baza notelor de constatare întocmite în cazul producerii unor incidente care să pună în pericol sănătatea şi siguranţa publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole ori animalelor domestice. (6) Beneficiarul are obligaţia să returneze autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului crotaliile neutilizate după încheierea perioadei acordate pentru aplicarea derogării. Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului va returna crotaliile neutilizate în perioada specificată pe acestea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, care va asigura distrugerea acestora. Nereturnarea crotaliilor neutilizate atrage după sine neacordarea numărului maxim de intervenţie pentru sezonul următor.(7) Persoanele care deţin exemplare marcate conform prevederilor prezentului articol au obligaţia de a asigura integritatea crotaliei. Deţinătorul exemplarului are obligaţia de a informa autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, fără întârzieri nejustificate, despre pierderea sau distrugerea neintenţionată a crotaliei.(8) Schimburile în scop ştiinţific, de educaţie, de repopulare sau reintroducere ale exemplarelor ori ale părţilor şi produselor acestora, recoltate din natură în limitele prevăzute în prezentul ordin, precum şi deţinerea sau comerţul cu părţi ori produse obţinute din exemplarele de urs recoltate conform art. 4 alin. (1) lit. b) se pot efectua doar cu respectarea prevederilor regulamentelor Comunităţii Europene şi a legislaţiei specifice privind comerţul cu specii de floră şi faună sălbatică. Articolul 8(1) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau capturat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de recoltare un raport cu privire la acţiunea derulată, în termen de 30 de zile de la data recoltării. Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 2.(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) trebuie însoţite de documente justificative, în conformitate cu motivul derogării.(3) Netransmiterea în termen a rapoartelor completate conform alin. (1) şi (2) atrage neacordarea numărului maxim de intervenţie pentru sezonul următor.(4) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1). Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.278/2011 pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup, râs şi pisică sălbatică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 15 septembrie 2011. Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului şi pădurilor, Rovana Plumb
ANEXA Nr. 1NUMĂRUL DE INTERVENŢIE repartizat gestionarilor fondurilor cinegetice în cazul speciilor de urs, lup şi pisică sălbatică

Nr. crt. Judeţul Gestionar fonduri cinegetice Numărul de exemplare
Specia
URS LUP PISICĂ SĂLBATICĂ
0 1 2 3 4 5
1 Alba D.S. Alba 1 2 4
2 A.J.V.P.S Alba 1 6 2
3 AVS Piatra Verde 0 1 1
4 AVPS Diana Aiud 0 0 1
5 AVS Avram Iancu 0 1 1
6 AVPS Ocoliş Hunter 1 0 1 1
7 AVS Cerbul Purcăret 0 1 0
8 AVPS Cerbul Carpatin Zlatna 0 1 1
9 AVPS Căprioara Cib 0 1 0
10 O.S. Muntele Mare 0 1 1
11 ASV Târnavele Blaj 0 1 1
12 OS Sebeş RA 0 1 1
13 AV Căpriorul Certege 0 0 0
14 AVPS Bendis 0 1 1
15 AVPS Artemis Aiud 0 1 1
16 AVPS Diana Gârbova 0 1 1
17 AVPS Iezer Alba 0 1 1
0 1 2 3 4 5
18 OS Valea Pianului RA 0 1 0
19 AVPS Mistreţul Cugir 0 0 1
20 AVPS Acvila Aiud 0 0 1
21 OS Sâpcea Cugir RA 0 0 1
22 AV Căpriorul Sibiu 0 1 1
23 AV Trascău Hunting Club Sălciua 0 1 1
24 AVPS Vulturul Negru Sebeş 0 1 1
25 AV Mistreţul Blandiana 0 0 1
26 AV Râmeţ Inzel 0 1 0
27 AVPS Căpriorul Din Deal Valea Lungă 0 1 0
28 AVP Tobimar 0 1 1
Total judeţ 2 28 26
1 Arad D.S. Arad 0 3 4
2 AVPS Breaza 1 1 0
3 AVP Crişana 0 1 0
4 AVP Arsilva 0 1 0
5 AVP Grizlly 0 1 1
6 Agro-Silvo-Cinegetica-Ineu 0 1 0
Total judeţ 1 8 5
1 Argeş D.S. Piteşti 12 4 3
2 AJVPS Argeş 3 4 5
3 AVPS Diana Piteşti 2 3 2
4 AVPS Şoimul 4 3 0
5 AVPS Cerbul Bucureşti 2 3 3
6 ICAS – Filiala Piteşti 0 1 0
7 AVP Jderul 2006 1 2 2
8 AV Ecologişti Târgovişte 1 1 1
9 AVP GTS Muntenia 0 1 0
Total judeţ 25 22 16
1 Bacău AJVPS Bacău 1 4 4
2 A.V. Diana Coţofăneşti 0 1 1
3 D.S. Bacău 6 4 3
4 SVPS Bacău 1 1 1
5 Ocolul Silvic Lignum 1 1 1
6 AVPS Bicfalău 0 0 2
7 Ocolul Silvic Privat Oituz 1 1 1
8 AVPS Bukk 0 0 0
9 AVPS Clubul Vânătorilor 0 1 1
Total judeţ 10 13 14
1 Bihor D.S. Oradea 0 0 0
2 AJVPS Bihor 0 3 4
3 AVP Tinca 0 1 1
4 AV Pro Hunting 0 1 1
5 AV Selina 0 1 1
6 AV Vida Surducel 0 1 1
7 FC Asociaţia Gliganu 0 1 2
8 AC Apuseni 1 1 2
9 AVPS Diana Hunting 0 1 0
10 AV Cervus Elaphus 0 1 1
11 AV Crişana Hunting 0 1 2
12 AVPS Pădurea Verde 0 1 3
Total judeţ 1 13 18
0 1 2 3 4 5
1 Bistriţa-Năsăud D.S. Bistriţa 0 0 1
2 AJVPS Bistriţa-Năsăud 1 2 4
3 AVPS Acvila Teaca 2 1 0
4 SV Montana Coşbuc 1 0 0
5 OV Transilvania 1 1 0
6 AV Vulpea Herina 2 1 1
7 AV Diana Bistriţa 0 1 1
8 AV Călimanii Şieu 1 1 1
9 AC Ursul Brun 8 1 3
10 OSC Telciu RA 1 1 0
11 AVPS Vadul Someşului 0 1 0
12 OS Tihuţa Colibiţa 0 0 0
13 OS Bistriţa Bârgăului 3 0 1
14 OS Someş Ţibleş 1 1 1
15 AV Artemis Lechinţa 1 1 1
16 OS Valea Ilvei 0 0 0
17 AV Colţ Alb 2 1 1
18 AVPS Cerbu Dumitra 1 1 2
19 ASC Plaiurile Bistriţei 0 1 1
20 RPL OS Municipal Bistriţa RA 0 1 1
21 ASC Someşul Rodna 0 1 0
22 AV Buia 0 1 1
Total judeţ 25 18 20
1 Braşov D.S. Braşov 2 2 1
2 AJVPS Braşov 8 5 7
3 AVPS Făgăraş 4 5 5
4 AVPS Rupea 3 5 7
5 CLUB Diana Braşov 1 1 1
6 AVPS Vidra Bucureşti 1 1 1
7 Facultatea de Silvicultură Braşov 2 1 1
8 AV Hurinul Buneştiului 0 1 2
9 AVPS Popâlnica Dumbrăviţa 1 1 1
10 AVPS Măgura Codlea 1 1 1
11 OV Şoimul Mediaş 1 1 1
12 AVPS Făgetul 1 1 1
13 AVPS Munţii Făgăraşului 2 2 1
14 AV Bârsa 3 1 1
15 AVPS Codrul Verde 1 1 1
16 AV Dumbrava Jibert 1 1 1
17 OS Ciucaş RA 2 2 1
18 RPL Kronstadt RA 2 1 1
19 RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogăţii RA 1 1 1
20 AVPS Doripesco 2 2 1
21 O.S. al Oraşului Râşnov RA 3 2 1
Total judeţ 42 38 38
1 Brăila AJVPS Brăila 0 0 3
Total judeţ 0 0 3
1 Buzău D.S. Buzău 3 3 2
2 SC OS Siriu Bucureşti 2 2 0
3 AVPS Dacia Brăila 0 0 1
4 AJVPS Buzău 3 4 5
0 1 2 3 4 5
5 AVPS Interagro Bucureşti 1 2 1
6 AVPS Cerbul Carpatin 0 1 1
Total judeţ 9 12 10
1 Caraş-Severin AVPS Codrenii Văii Caraşului 0 2 1
2 AVPS Jneapănul Banatului 0 1 0
3 AV Styria 0 1 1
4 ICAS – Filiala Caraş-Severin 1 1 0
5 D.S. Reşiţa 2 4 0
6 AJVPS Caraş-Severin 1 4 4
Total judeţ 4 13 6
1 Cluj AJVPS Cluj 2 6 7
2 AVPS Potaissa Turda 0 0 3
3 AVPS Vadul Someşului 0 1 2
4 AV Cornul de Aur 0 2 0
5 AVPS Voievodul Gelu 0 1 3
6 AV Plaiurile Bistriţei 0 2 1
7 AV Măgura 0 1 1
8 USAMV Cluj-Napoca 1 1 0
9 Asociaţia Diana Club 0 1 1
10 AV Regal 1 0 0
11 AVP Promediu 0 1 0
Total judeţ 4 16 18
1 Covasna AJVPS Covasna 7 8 10
2 AVPS Cătruşa 5 8 6
3 AVPS Comuna Bodoc 1 1 2
4 D.S. Sfântu Gheorghe 2 1 1
5 AVPS Harghita Sud 7 6 2
6 AVPS Botoş 0 1 1
7 AVPS Fux Nyires 1 3 5
8 AVPS Muşat Oituz 1 2 1
9 AV Prosilva 1 1 2
10 AVPS Somoş 1 1 0
11 OSP Târgu Secuiesc 1 2 2
12 OSP RA Buzăul Ardelean 1 2 1
13 AVPS Wild Hunt 1 1 1
Total judeţ 29 37 34
1 Dâmboviţa AJVPS Dâmboviţa 1 4 2
2 AVP Dunărea 2007 Bucureşti 1 5 0
Total judeţ 2 9 2
1 Gorj D.S. Târgu Jiu 2 3 0
2 AV Gorun 4 3 1
3 AVPS Ursul Carpatin 1 1 0
4 AV Cerbul Carpatin 1 1 1
5 AVPM Acvila Cernei 0 1 0
6 AVPS Lupul Dacic 0 1 0
Total judeţ 8 10 2
1 Harghita AVPS Asociaţia Cinegetică Gheorgheni 1 1 2
2 Clubul Vânătorilor Silvicultori 2 2 2
3 D.S. Harghita 6 2 1
4 AVPS Făgeţel-Martonca 1 2 1
5 AVPS Gheorgheni 2 2 2
6 AVPS Gordon 2 1 2
0 1 2 3 4 5
7 AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc 2 1 2
8 Asociaţia Cinegetică Loduj 1 1 1
9 AVPS Miercurea-Ciuc 6 6 4
10 AVPS Nimrod 1 2 2
11 Ocol Silvic Frumoasa 0 2 1
12 Ocol Silvic de Regim Gheorgheni 0 2 1
13 AVPS Salon 2 2 1
14 AVPS Sfânta Ana 1 2 1
15 AVPS Szilos 1 1 1
16 AVPS Târnava Mare 8 6 10
17 AVPS Topliţa 2 6 2
18 AVPS Zetelaka es Tarsai 6 6 3
Total judeţ 44 47 39
1 Hunedoara D.S. Hunedoara 4 6 3
2 AJVPS Hunedoara 3 12 10
3 AVPS Muflonul Brad 0 2 2
4 AVPS Şoimul Românesc Simeria 0 0 0
5 AVPS Cinegetica Hunedoara 1 4 1
6 AVPS Codrenii Deva 0 1 1
7 AVPS Corviniana Hunedoara 0 3 1
8 AIVPS Godeanu Orăştie 0 2 0
9 AVPS Căpriorul Mărtineşti 0 1 1
10 AVPS Căpăţâna Deva 0 3 2
11 AVS Diana Hunedoara 0 1 1
12 AVPS Vidra Bucureşti 1 2 1
13 AVPS Ursul Brun Retezat 1 3 1
14 AVPS Băniceana 0 1 0
Total judeţ 10 41 24
1 Iaşi D.S. Iaşi 0 0 1
2 AV Zimbrul Iaşi 0 0 1
3 SV G. Topârceanu Iaşi 0 0 1
Total judeţ 0 0 3
1 Maramureş D.S. Baia Mare 2 1 2
2 AJVPS Maramureş 3 7 6
3 AC Wasser Cerbul Carpatin 0 1 0
4 AVPS Diana Transilvania 1 1 2
5 AVPS Artemis Craiova 0 1 1
6 AV Ţara Lăpuşului 1 1 1
7 ACVP CRD Izvorul Runcului 1 1 0
8 AVPS Breaza 0 1 1
9 AVS Codru 0 1 1
Total judeţ 8 15 14
1 Mehedinţi AJVPS Mehedinţi 1 1 0
2 AVPS Corado Constanţa 0 1 0
Total judeţ 1 2 0
1 Mureş AJVPS Mureş 2 1 5
2 AVPS Cerbul 5 1 2
3 GSS Gurghiu 0 1 2
4 AVPS Darul Călimanilor 1 1 2
5 Filiala OS Vătava 0 0 4
6 AV Genesis 1 1 1
0 1 2 3 4 5
7 D.S. Târgu Mureş 10 1 1
8 Filiala OS Ghindar 1 1 1
9 Filiala OS Mureş Sovata 1 1 1
10 AV Valea Gurghiului 3 1 2
11 AVPS Sighişoara 1 1 1
12 AVPS Hermina 1 1 1
13 AV Ursu Sovata 1 1 1
14 AVPS Nirajul Mic 0 0 1
15 AVPS Crisius Socodor 0 0 1
16 APRO Diana 0 0 1
17 Asociaţia Cervus 1 1 1
18 Asociaţia Diana Târnava Mică 0 >0 1
19 Asociaţia Valea Copacilor 0 1 1
20 AV Agrothera 0 0 1
Total judeţ 28 14 30
1 Neamţ D.S. Piatra-Neamţ 4 4 3
2 AJVPS Neamţ 2 4 3
3 AVPS Şoimul Tazlău 1 1 1
4 AVPS Roman 1 1 2
5 AVPS Lupul Cenuşiu 0 1 0
6 AVPS Bradul 0 1 1
7 AVPS Diana Hunting Agapia 0 1 1
Total judeţ 8 13 11
1 Prahova D.S. Ploieşti 7 3 2
2 AJVPS Prahova 3 3 3
3 AVPS Câmpina 2 3 2
4 AVPS Muflonul Buzău 0 0 0
5 Facultatea de Silvicultură Braşov 2 2 1
6 AJV Pisica Sălbatică Buzău 0 0 0
7 AVPS Hubertus Feleacu 1 2 0
Total judeţ 15 13 8
1 Satu Mare AVP Valea Bercului 0 1 2
Total judeţ 0 1 2
1 Sălaj AJVPS Sălaj 0 3 5
2 Asociaţia Diana Club 0 1 1
3 OS Blidaru 0 1 1
4 AV Royal 0 1 1
Total judeţ 0 6 8
1 Sibiu AJVPS Sibiu 3 8 6
2 AVPS Ursul Carpatin 1 1 1
3 AVPS Cormoranii 1 1 1
4 AVPS Dealul Cerbului Tălmaciu 1 1 1
5 D.S. Sibiu 7 6 2
6 AVPS Aldea 1 2 2
7 RPL OS Valea Sadului R.A. 1 1 1
8 Silva Marpod 0 2 2
9 AVPS Săroaia 0 2 1
10 AVPS Jderul Nou Român 0 2 1
11 AV Pădurea Neagră >0 2 1
12 AV Frăsiniş Bruiu >0 1 1
13 AV Cocoşul de Munte 1 2 1
14 OS Răşinari 1 1 0
0 1 2 3 4 5
15 OS Dealul Sibiului RA 0 0 1
16 AV Cerbul Carpatin 0 1 1
17 AVPS Căpriorul 0 1 1
18 OV Hubertus 0 1 1
19 AS Lepuş 0 1 1
20 OS Jina SRL 0 2 1
21 RPL OS Valea Frumoasei 0 1 1
Total judeţ 17 39 28
1 Suceava D.S. Suceava 6 12 2
2 Facultatea de Silvicultură Suceava 1 4 2
3 AJVPS Suceava 2 12 3
4 OS Feldru 0 1 1
5 ICAS Bucureşti - OSE Tomnatic 1 2 1
6 OS Comunal Josenii Bârgăului RA 1 1 1
7 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ 1 2 1
8 AVPS Buck 1 1 0
9 Societatea de Vânătoare „Bucovina“ 0 1 1
10 AVPS L.R. Hunters Iaşi 2 2 1
11 AVPS Pârâul Negru 1 1 1
Total judeţ 16 39 14
1 Timiş AJVPS Timiş 0 4 6
2 D.S. Timiş 0 4 0
3 Asociaţia Banat Jagd 0 2 0
4 USAMVBT 1 1 1
5 AV Valea lui Liman Făget 0 1 0
Total judeţ 1 12 7
1 Tulcea A.V.P.S. Dacia Brăila 0 0 2
Total judeţ 0 0 2
1 Vaslui D.S. Vaslui 0 0 2
Total judeţ 0 0 2
1 Vâlcea D.S. Râmnicu Vâlcea 2 2 0
2 AJVPS Vâlcea 1 1 1
3 AVPS Artemis Râmnicu Vâlcea 1 1 2
4 AVPS Pajura Horezu 1 1 0
5 AVPS Brai 0 1 0
6 AV Gorun 2 3 0
7 FVPS Cinegetic Loviştea 0 3 0
8 AVPS Sfântul Hubertus 1 1 0
9 AVPS Boia 1 0 0
10 AVPS Ardealul 2 2 2
Total judeţ 11 15 5
1 Vrancea AJVPS Vrancea 3 5 5
2 D.S. Focşani 2 2 1
3 OS Năruja 0 1 1
4 ICAS - OSE Vidra 1 0 0
5 AV Valea Râmnicului 3 2 0
6 AVPS Delta Club 1 1 2
7 Asociaţia Valea Neagră 1 0 0
8 OS Zăbala Nereju 1 1 1
9 OS Privat Obştea Tulnici - S.R.L. 1 2 1
10 Asociaţia Obştilor Văii Putna OS Tulnici 1 2 0
Total judeţ 14 16 11
Total general 335 510 420

ANEXA Nr. 2RAPORT asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute Nr. ............ din data de ........ ........... Gestionarul fondurilor cinegetice: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Specia pentru care s-a acordat derogarea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Stadiul de dezvoltare al exemplarelor (adult/tineret/pui): ........ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Starea exemplarelor după recoltare (viu/mort/rănit): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Vârsta aproximativă: ........ ................ ................ ............... Sexul: ........ ................ ........ ........... Locul recoltării: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Data recoltării: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Metoda de recoltare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Autorizaţia de vânătoare nr. ........ ................ ........, emisă de ........ ................ ................ ................ ................ .............., în data de ........ ........ ..............., valabilă până la data de ........ ................ ........ ........... Autorizaţia de mediu pentru recoltare nr. ........ ........ ........., emisă de ........ ........ ......... în data de ........ ........ ..............., valabilă până la data de ........ ................ ........ ........... Numărul crotaliului aplicat exemplarului recoltat: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Evaluarea trofeelor în puncte C.I.C.: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Destinaţia trofeelor şi a părţilor din corp (carne) după recoltare: ........ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ . Motivul recoltării/derogării  În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale  Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri  În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu  În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop  Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare din speciile urs, lup şi pisică sălbatică (Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării) Data ........ ................ ........ ............. Semnătura ........ ................ ............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3456/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3456 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu