Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2187 din 20.09.2013

pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 25 septembrie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, şi prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009 şi Avizul Academiei Române nr. 3.190/CJ din 20 septembrie 2013,

în temeiul
art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin: Articolul 1Prezentul ordin reglementează: a)recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup şi pisică sălbatică, aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; b)recoltarea sau capturarea în scopul relocării, deţinerea, transportul, schimburile în scopul repopulării sau reintroducerii exemplarelor acestor specii recoltate/capturate din natură, în oricare din stadiile ciclului lor biologic, precum şi comerţul cu produse obţinute din exemplare de urs recoltate conform prezentului ordin. Articolul 2Se aprobă numărul maxim de intervenţie în cazul speciilor de urs, lup şi pisică sălbatică, pentru care se aplică prevederile art. 1 după cum urmează: a)urs (Ursus arctos) - 436 de exemplare; b)lup (Canis lupus) - 495 de exemplare; c)pisică sălbatică (Felis silvestris) - 420 de exemplare. Articolul 3(1) Un număr de 406 de exemplare de urs, 485 de exemplare de lup şi 410 exemplare de pisică sălbatică se repartizează pe judeţe şi gestionari de fonduri cinegetice, pe baza studiilor de specialitate realizate, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. a), conform anexei nr. 1.(2) Un număr de 30 de exemplare de urs, 10 de exemplare de lup şi 10 exemplare de pisică sălbatică rămâne la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. b). Articolul 4 (1) Se stabilesc perioadele de derogare şi metodele pentru recoltare, după cum urmează:a)pentru speciile lup şi pisică sălbatică: până la 31 martie 2014, prin metodele „la goană“, „la pândă“ şi „la dibuit“; b)pentru specia urs: până la 30 noiembrie 2013 prin metodele „la goană“, „la pândă“ şi „la dibuit“ şi până la 31 decembrie 2013 şi între 15 martie 2014-14 mai 2014, prin metodele „la pândă“ şi „la dibuit“. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exemplarele din speciile lup şi urs care pun în pericol sănătatea şi securitatea publică, exemplarele aflate în intravilanul localităţilor, cele care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, precum şi cele prezente la cadavrul animalului domestic ucis de acestea, aflat în afara habitatului natural al speciilor de faună sălbatică, pot fi recoltate, prin metoda „la pândă“, sau capturate şi în afara perioadelor stabilite pentru derogare.(3) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile lup şi urs în condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin avizul Direcţiei managementul ariilor naturale protejate, în baza documentelor întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, a avizului administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz, şi a dovezii că fiecare exemplar a fost monitorizat şi identificat în vederea recoltării, iar exemplarele recoltate în aceste condiţii se deduc din numărul total de exemplare prevăzut la art. 2.
(4) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs şi lup în condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, iar exemplarele recoltate rămân în patrimoniul gestionarului cinegetic, fără a putea fi înstrăinate. Articolul 5(1) Recoltarea sau capturarea în scopul relocării a exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) care pun în pericol sănătatea şi securitatea publică, a exemplarelor aflate în intravilanul localităţilor, a celor care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, fapt dovedit prin documente conform
Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008, se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin avizul Direcţiei managementul ariilor naturale protejate.
(2) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile de urs, lup şi pisică sălbatică în condiţiile alin. (1) se poate realiza tot timpul anului, doar de către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, iar exemplarele recoltate rămân în patrimoniul gestionarului cinegetic, fără a putea fi înstrăinate. Articolul 6În vederea recoltării exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (1), pentru motive întemeiate, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate modifica modul de repartizare a exemplarelor prevăzute în anexa nr. 1, între judeţe şi gestionari, la propunerea gestionarilor fondurilor cinegetice şi în baza notelor de constatare întocmite în cazul producerii unor incidente menite să pună în pericol sănătatea şi siguranţa publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole sau animalelor domestice. Articolul 7(1) Exemplarele recoltate în condiţiile art. 3 pot fi deţinute şi transportate numai crotaliate şi însoţite de copii ale autorizaţiilor de vânătoare şi a fişelor de evaluare a trofeelor, după caz.(2) Crotalia reprezintă marca/sigiliul care se aplică individual exemplarelor (blană, craniu şi carcasă, după caz) din speciile prevăzute la art. 2 imediat după obţinerea lor în urma recoltării, pe teritoriul României, în stare moartă, cu respectarea legislaţiei în domeniu. (3) Crotalia este utilizabilă o singură dată şi va conţine un cod alfanumeric cu următoarele informaţii: codul ISO din două litere al României - RO, reprezentând ţara de origine, un număr serial unic de identificare din 7 cifre, specia şi perioada recoltării exemplarului.(4) Crotaliile vor fi achiziţionate şi eliberate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului prin intermediul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la eliberarea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, persoanelor juridice autorizate să captureze exemplare din speciile prevăzute la art. 1, în urma acordării derogării de la măsurile de protecţie a speciilor de faună sălbatică strict protejate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(5) La eliberarea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului poate repartiza pe fonduri cinegetice exemplarele pentru care gestionarul a primit număr maxim de intervenţie, în baza notelor de constatare întocmite în cazul producerii unor incidente care să pună în pericol sănătatea şi siguranţa publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole sau animalelor domestice.(6) Beneficiarul are obligaţia să returneze autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului crotaliile neutilizate după încheierea perioadei acordate pentru aplicarea derogării. Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului va returna crotaliile neutilizate în perioada specificată pe acestea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, care va asigura distrugerea acestora. Nereturnarea crotaliilor neutilizate atrage neacordarea numărului maxim de intervenţie pentru sezonul următor. (7) Persoanele care deţin exemplare marcate conform prevederilor prezentului articol au obligaţia de a asigura integritatea crotaliei. Deţinătorul exemplarului are obligaţia de a informa autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, fără întârzieri nejustificate, despre pierderea sau distrugerea neintenţionată a crotaliei.(8) Schimburile în scop ştiinţific, de educaţie, de repopulare sau reintroducere ale exemplarelor ori ale părţilor şi produselor acestora, recoltate din natură în limitele prevăzute în prezentul ordin, precum şi deţinerea sau comerţul cu părţi sau produse obţinute din exemplarele de urs recoltate conform art. 4 alin. (1) lit. b) se pot efectua doar cu respectarea prevederilor regulamentelor Uniunii Europene şi a legislaţiei specifice privind comerţul cu specii de floră şi faună sălbatică. Articolul 8 (1) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau capturat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de recoltare un raport cu privire la acţiunea derulată, în termen de 30 de zile de la data recoltării. Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 2.(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) trebuie însoţite de documente justificative, în conformitate cu motivul derogării.(3) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligaţia să recolteze probe biologice pentru analize genetice de la exemplarele recoltate şi să le transmită autorităţii ştiinţifice CITES - Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice.(4) Netransmiterea în termen a rapoartelor completate conform alin. (1) şi (2) şi a probelor biologice recoltate conform alin. (3) atrage neacordarea numărului maxim de intervenţie pentru sezonul următor.(5) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1). Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.456/2012 pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 20 septembrie 2012. Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb
ANEXA Nr. 1Numărul de intervenţie repartizat gestionarilor fondurilor cinegetice în cazul speciilor de urs, lup şi pisică sălbatică

Nr. crt. Judeţul Gestionarul fondurilor cinegetice Număr de exemplare
Specia
Urs Lup Pisică sălbatică
0 1 2 3 4 5
1 ALBA Direcţia Silvică Alba 1 2 2
2 AJVPS Alba 3 4 6
3 AVS Piatra Verde 0 1 2
4 AVPS Diana Aiud 0 1 1
5 Avram Iancu 0 1 1
6 AVPS Ocoliş Hunter 1 0 2 1
7 Cerbul Purcaret 0 1 0
0 1 2 3 4 5
8 Cerbul Carpatin Zlatna 0 1 1
9 Căprioara Cib 0 1 0
10 OS Muntele Mare 1 1 1
11 ASV Târnavele Blaj 0 1 1
12 OS Sebeş RA 0 1 1
13 Asociaţia Căpriorul Certege 0 1 1
14 AVPS Bendis 0 1 1
15 AVPS Artemis Aiud 0 1 1
16 AVPS Diana Gârbova 0 1 1
17 AVPS Iezer Alba 0 1 1
18 OS Valea Pianului RA 0 1 0
19 AVPS Mistreţul Cugir 0 0 0
20 AVPS Acvila Aiud 0 0 1
21 OS Sâpcea Cugir RA 1 1 0
22 AV Cabana din Poduri Calea lu’ Hoitsz Valea Lungă 0 0 0
23 Asociaţia Căpriorul Sibiu 0 1 1
24 Asociaţia Trascău Hunting Club Sălciua 1 1 1
25 AVPS Vulturul Negru Sebeş 0 1 1
26 AV Mistreţul Blandiana 0 0 1
27 AVPS Potaissa Hunter Turda 0 1 0
28 AV Râmeţ Inzel 0 1 1
29 AVPS Căpriorul din Deal Valea Lungă 0 1 0
30 AVP Tobimar 0 1 1
31 AVPS Valea Târnavei Jidvei 0 1 0
TOTAL JUDEŢ 7 32 29
1 ARAD Direcţia Silvică Arad 0 1 2
2 AVPS Breaza 1 1 1
3 AVP Crişana 0 1 0
4 AVP Arsilva 0 1 0
5 AVP Grizlly 0 0 0
6 Agro-Silvo-Cinegetica-Ineu 0 0 0
7 AV Cetatea Siria 0 1 1
TOTAL JUDEŢ 1 5 4
1 ARGEŞ Direcţia Silvică Piteşti 14 3 2
2 AJVPS Argeş 3 3 3
3 AVPS Diana Piteşti 2 2 1
4 AVPS Şoimul 4 4 1
5 AVPS Cerbul Bucureşti 3 3 1
6 ICAS - Filiala Piteşti 0 0 0
7 AVP Jderul 2006 2 2 2
8 AV Ecologişti Târgovişte 1 1 0
9 AVP GTS Muntenia 1 2 0
10 AV Piatra Craiului - Făgăraş Conservation 0 0 0
TOTAL JUDEŢ 30 20 10
1 BACĂU AJVPS Bacău 1 4 3
2 AV Diana Coţofăneşti 0 1 1
3 Direcţia Silvică Bacău 7 4 2
4 SVPS Bacău 1 1 1
5 AVPS Lebăda 0 0 0
6 OS Lignum 1 1 1
7 AVPS Bicfalău 0 0 0
8 Ocolul Silvic Privat Oituz 0 1 1
9 AVPS Bukk 0 1 0
0 1 2 3 4 5
10 AVPS Clubul Vânătorilor 0 1 0
11 AVPS Ursul Brun 0 0 0
12 OS Bisericesc Bacău 0 0 0
TOTAL JUDEŢ 10 14 9
1 BIHOR Direcţia Silvică Oradea 0 0 0
2 AJVPS Bihor 0 2 2
3 AVP Tinca 0 0 0
4 AV Pro Hunting 0 0 1
5 AV Selina 0 0 1
6 AV Vida Surducel 0 2 1
7 AVP Valea Ierului 0 0 0
8 FC Asociaţia Gliganu 0 0 0
9 AC Apuseni 1 1 1
10 AVPS Diana Hunting 1 0 0
11 AV Cervus Elaphus 0 2 1
12 AV Crişana Hunting 0 1 1
13 AVPS Pădurea Verde Santelec 0 1 1
14 AV Artemis Cociuba Mare 0 0 1
TOTAL JUDEŢ 2 9 10
1 BISTRIŢA-NĂSĂUD Direcţia Silvică Bistriţa 0 1 1
2 AJVPS Bistriţa-Năsăud 2 3 4
3 AVPS Acvila Teaca 2 1 0
4 SV MONTANA Coşbuc 2 1 1
5 OV Transilvania 1 1 1
6 AV Vulpea Herina 1 0 0
7 AV Diana Bistriţa 1 1 1
8 AV Călimanii Şieu 2 1 1
9 AC Ursul Brun 8 4 2
10 OSC Telciu RA 2 2 0
11 ICAS - Filiala Bistriţa 0 0 0
12 AVPS Vadul Someşului 1 1 0
13 OS Tihuţa Colibiţa 2 0 0
14 OS Bistriţa Bârgăului 3 1 0
15 OS Someş Ţibleş 2 1 1
16 AV Artemis Lechinţa 1 1 1
17 OS Valea Ilvei 1 0 1
18 AV Colţ Alb 1 0 0
19 AVPS Cerbu Dumitra 2 2 0
20 ASC Plaiurile Bistriţei 1 0 0
21 RPL OS Municipal Bistriţa RA 1 1 2
22 ASC Someşul Rodna 1 1 1
23 AV Buia 1 1 0
TOTAL JUDEŢ 38 24 17
1 BRAŞOV Direcţia Silvică Braşov 2 2 1
2 RPL OS Bucegi - Piatra Craiului RA 3 2 1
3 AJVPS Braşov 8 4 5
4 AVPS Făgăraş 4 4 5
5 AVPS Rupea 3 6 7
6 CLUB Diana Braşov 0 1 1
7 AVPS Vidra Bucureşti 1 1 1
8 Facultatea de Silvicultură Braşov 2 1 1
9 AV Hurinul Buneştiului 1 1 2
10 AVPS Popâlnica Dumbrăviţa 1 1 1
0 1 2 3 4 5
11 AVPS Măgura Codlei 1 1 2
12 OV Şoimul Mediaş 1 1 2
13 AVPS Făgetul 0 1 1
14 AVPS Munţii Făgăraşului 2 1 1
15 AV Bârsa 4 2 1
16 AVPS Codrul Verde 1 2 1
17 AV Dumbrava Jibert 0 1 2
18 OS Ciucaş RA 2 1 1
19 RPL Kronstadt RA 2 2 2
20 RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogăţii RA 3 2 2
21 AVPS Doripesco 3 2 1
22 OS al Oraşului Râşnov RA 4 1 1
TOTAL JUDEŢ 48 40 42
1 BUZĂU Direcţia Silvică Buzău 3 4 1
2 SC OS Siriu Bucureşti 1 1 0
3 AJVPS Buzău 2 3 5
4 AVPS Interagro Bucureşti 1 1 1
5 AVPS Cerbul Carpatin 2 1 2
6 AVPS Bradul Bucureşti 0 0 0
7 AVPS Călifarul 0 1 1
TOTAL JUDEŢ 9 11 10
1 CARAŞ-SEVERIN AVPS Codrenii Văii Caraşului 0 2 1
2 AVPS Jneapănul Banatului 0 1 0
3 AV Styria 0 0 1
4 ICAS - Filiala Caraş-Severin 0 0 0
5 Direcţia Silvică Caraş-Severin 2 3 1
6 AJVPS Caraş-Severin 1 3 0
7 AVP Haiducii 1 1 2
TOTAL JUDEŢ 4 10 5
1 CLUJ Direcţia Silvică Cluj 0 0 0
2 AJVPS Cluj 2 3 7
3 AVPS Potaissa Turda 0 0 0
4 AVPS Vadul Someşului 0 1 2
5 AV Artemis Cluj 0 0 0
6 AV Someşul Dej 0 0 0
7 AV Cornul de Aur 0 1 0
8 AVPS Voievodul Gelu 0 1 2
9 AV Samus Sylvestris 0 1 1
10 AV Plaiurile Bistriţei 0 2 1
11 AV Măgura 0 1 2
12 USAMV Cluj-Napoca 0 1 1
13 AV Stejarii 0 0 0
14 AV Regal 0 0 0
15 AVPS Fugile 0 0 0
16 AVPS Vlădeasa 0 0 0
17 AVP Promediu 0 1 0
18 Asociaţia Diana Club 0 0 1
19 Vânătorul Alpin 0 0 0
TOTAL JUDEŢ 2 12 17
1 COVASNA AJVPS Covasna 6 5 8
2 AVPS Cătruşa 5 8 8
3 AVPS Comuna Bodoc 1 1 2
4 Direcţia Silvică Sfântu Gheorghe 2 1 1
0 1 2 3 4 5
5 AVPS Harghita Sud 8 6 2
6 AVPS Botoş 1 1 2
7 AVPS Fux Nyires 2 4 4
8 AVPS Muşat Oituz 1 2 2
9 AV Prosilva 1 1 2
10 AVPS Somos 1 1 1
11 OSP Târgu Secuiesc 1 2 2
12 OSP RA Buzăul Ardelean 2 1 1
13 AVPS Wild Hunt 1 2 2
14 AVPS Natura Sălbatică 0 0 0
15 AVPS Ţara Bârsei 0 0 0
TOTAL JUDEŢ 32 35 37
1 DÂMBOVIŢA AJVPS Dâmboviţa 2 4 3
2 AVP Dunărea 2007 Bucureşti 4 3 0
TOTAL JUDEŢ 6 7 3
1 GORJ Direcţia Silvică Târgu Jiu 3 3 2
2 AV Gorun 7 4 1
3 AVPS Ursul Carpatin 1 1 0
4 AV Cerbul Carpatin 1 1 0
5 AVPM Acvila Cernei 0 0 0
6 AVPS Lupul Dacic 0 1 1
7 AVPS Egreta 0 0 0
8 AJVPS Gorj 0 0 0
TOTAL JUDEŢ 12 10 4
1 HARGHITA AVPS Asociaţia Cinegetică Gheorgheni 1 2 2
2 Clubul Vânătorilor Silvicultori 1 2 2
3 Direcţia Silvică Harghita 5 2 1
4 AVPS Făgeţel-Martonca 1 2 1
5 AVPS Gheorgheni 2 2 2
6 AVPS Gordon 2 1 2
7 AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc 1 1 2
8 Asociaţia Cinegetică Loduj 1 1 1
9 AVPS Miercurea-Ciuc 6 6 7
10 AVPS Nimrod 1 2 3
11 Ocol Silvic Frumoasa 1 1 1
12 Ocol Silvic de Regim Gheorgheni 1 2 2
13 AVPS Salon 3 2 2
14 AVPS Sfânta Ana 3 1 1
15 AVPS Szilos 2 2 4
16 AVPS Târnava Mare 6 8 12
17 AVPS Topliţa 2 6 3
18 AVPS Zetelaka es Tarsai 8 6 5
TOTAL JUDEŢ 47 49 53
1 HUNEDOARA Direcţia Silvică Hunedoara 9 6 3
2 AJVPS Hunedoara 0 8 10
3 AVPS Zarand Brad 0 0
4 AVPS Muflonul Brad 0 2 3
5 AVPS Acvila Chişcădaga 0 0 0
6 AVPS Şoimul Românesc Simeria 0 0 0
7 AVPS Cinegetica Hunedoara 0 2 1
8 AVPS Codrenii Deva 0 2 2
9 AVPS Corviniana Hunedoara 0 1 1
10 AIVPS Godeanu Orăştie 0 0 0
0 1 2 3 4 5
11 AVPS Căpriorul Mărtineşti 0 1 1
12 AVPS Căpăţâna Deva 0 2 2
13 AVPS Buona Fortuna 0 0 0
14 AVS Diana Hunedoara 0 0 0
15 RPL Ocolul Silvic Ţinutul Pădurenilor RA 0 0 0
16 AVPS Vidra Bucureşti 0 1 1
17 AVPS Lopătarul 2011 Simeria 0 0 0
18 AV Vodas Reghin 0 0 0
19 AVPS Ursul Brun Retezat 0 2 1
20 AVPS Băniceana 2 2 0
21 OS Retezatul Clopotiva Râu de Mori SRL 0 1 0
TOTAL JUDEŢ 11 30 25
1 IAŞI Direcţia Silvică Iaşi 0 0 2
2 AVPS Iaşi 0 0 10
3 AV Zimbrul Iaşi 0 0 1
4 SV G. Topârceanu Iaşi 0 0 1
5 AVPS Căpriorul Bohotin 0 0 0
TOTAL JUDEŢ 0 0 14
1 MARAMUREŞ Direcţia Silvică Baia Mare 3 2 0
2 AJVPS Maramureş 2 7 6
3 AC Wasser Cerbul Carpatin 1 2 0
4 AVPS Diana Transilvania 1 2 3
5 AVPS Artemis Craiova 0 0 1
6 Asociaţia Pro Hunt 0 0 0
7 AV Ţara Lăpuşului 1 2 1
8 ACVP CRD Izvorul Runcului 1 2 0
9 AVPS Breaza 1 2 1
10 AVS Codru 1 2 1
11 AVP Certeze 0 0 0
TOTAL JUDEŢ 11 21 13
1 MEHEDINŢI AJVPS Mehedinţi 1 1 0
2 Direcţia Silvică Drobeta-Turnu Severin 0 0 0
3 AVPS Corado Constanţa 1 1 2
4 AVPM Acvila Cernei 0 0 0
TOTAL JUDEŢ 2 2 2
1 MUREŞ AJVPS Mureş 2 2 4
2 AVPS Cerbul 8 2 1
3 GSS Gurghiu 0 1 1
4 AVPS Darul Călimanilor 1 1 1
5 Filiala OS Vătava 2 1 1
6 AV Genesis 3 1 1
7 Direcţia Silvică Târgu Mureş 8 1 0
8 Filiala OS Ghindar 1 0 1
9 Filiala OS Mureş Sovata 1 1 1
10 AV Valea Gurghiului 6 1 1
11 AVPS Sighişoara 1 1 1
12 AVPS Hermina 0 1 1
13 AV Ursu Sovata 1 0 1
14 AVPS Nirajul Mic 1 0 1
15 AVPS Crisius Socodor 2 0 1
16 APRO Diana 0 0 1
17 Asociaţia Cervus 1 0 0
18 Asociaţia Diana Târnava Mică 0 0 0
0 1 2 3 4 5
19 Asociaţia Valea Copacilor 1 0 1
20 APRO Diana 0 0 1
21 AV Agrothera 0 1 1
TOTAL JUDEŢ 39 14 21
1 NEAMŢ AVPS Zimbrul Târgu Neamţ 0 0 0
2 Direcţia Silvică Piatra-Neamţ 6 2 2
3 AJVPS Neamţ 2 4 2
4 AVPS Şoimul Tazlău 1 2 2
5 AVPS Roman 1 1 3
6 AVPS Lupul Cenuşiu 1 2 0
7 AVPS Bradul 1 1 1
8 AVPS Hăşmaşul Mare 1 1 1
9 OS Bisericesc Neamţ 0 0 0
10 AV Ursul Brun 1 0 0
11 AVPS Diana Hunting Agapia 1 1 1
TOTAL JUDEŢ 15 14 12
1 PRAHOVA Direcţia Silvică Ploieşti 5 2 2
2 AJVPS Prahova 2 2 2
3 AVPS Câmpina 2 4 2
4 AVPS Muflonul Buzău 0 0 1
5 Facultatea de Silvicultură Braşov 2 2 1
6 AJV Pisica Sălbatică Buzău 0 0 0
7 AVPS Hubertus Feleacu 1 2 1
TOTAL JUDEŢ 12 12 9
1 SATU MARE AVP Valea Bercului 0 1 1
TOTAL JUDEŢ 0 1 1
1 SĂLAJ AJVPS Sălaj 0 1 3
2 APV Someşul 0 0 0
3 AV Silvana Cinegetic 0 0 0
4 Asociaţia Diana Club 0 0 1
5 OS Blidaru 0 0 1
6 AV Royal 0 0 1
7 AV Marian 0 1 0
8 AV Meseş Zalău 0 1 1
9 AV Hunter Transilvania 0 1 0
10 AV Nimrod Şărmăşag 0 0 0
11 AV Silvania Ardelenească 0 0 0
12 Direcţia Silvică Sălaj 0 0 0
TOTAL JUDEŢ 0 4 7
1 SIBIU AJVPS Sibiu 7 6 5
2 AVPS Ursul Carpatin 1 1 1
3 AVPS Cormoranii 1 1 1
4 AVPS Dealul Cerbului Tălmaciu 1 1 1
5 Direcţia Silvică Sibiu 5 2 1
6 AVPS Aldea 1 3 1
7 RPL OS Valea Sadului RA 1 1 1
8 Silva Marpod 0 2 1
9 AVPS Săroaia 0 1 1
10 AVPS Jderul Nou Român 1 2 1
11 AV Pădurea Neagră 0 2 1
12 AVPS Vob Hunting 0 0 0
13 AV Frăsiniş Bruiu 0 1 1
14 AV Cocoşul de Munte 2 2 1
0 1 2 3 4 5
15 OS Răşinari 1 1 0
16 OS Dealul Sibiului RA 0 0 0
17 AV Cerbul Carpatin 0 2 1
18 AVPS Căpriorul 0 1 1
19 OV Hubertus 0 1 1
20 AS Lepuş 0 1 1
21 OS Jina SRL 1 1 1
22 RPL OS Valea Frumoasei 1 1 0
23 AV Foxterierul 0 0 1
24 AV Vulturul Pleşuv 0 1 1
TOTAL JUDEŢ 23 34 24
1 SUCEAVA Direcţia Silvică Suceava 7 6 2
2 Facultatea de Silvicultură Suceava 1 4 2
3 AJVPS Suceava 2 12 2
4 OS Feldru 1 2 1
5 AVPS Pârâul Negru 1 2 1
6 AVPS L.R. Hunters Iaşi 1 3 1
7 ICAS Bucureşti - OSE Tomnatic 1 1 1
8 OS Comunal Josenii Bârgăului RA 1 1 1
9 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ 1 2 1
10 AVPS Buck 1 2 1
11 Societatea de Vânătoare „Bucovina“ 0 0 0
TOTAL JUDEŢ 17 35 13
1 TIMIŞ AJVPS Timiş 0 4 4
2 Direcţia Silvică Timiş 1 3 0
3 Asociaţia Banat JAGD 1 2 0
4 USAMVBT 0 1 0
5 AV Valea lui Liman Făget 0 2 0
TOTAL JUDEŢ 2 12 4
1 TULCEA AVPS Mioriţa 0 0 1
2 AVPS Ardealul 0 0 1
TOTAL JUDEŢ 0 0 2
1 VASLUI Direcţia Silvică Vaslui 0 0 7
TOTAL JUDEŢ 0 0 7
1 VÂLCEA Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea 3 2 0
2 AJVPS Vâlcea 1 2 1
3 AVPS Artemis Râmnicu Vâlcea 1 1 1
4 AVPS Pajura Horezu 1 1 0
5 AVPS Brai 1 1 0
6 AV Gorun 2 2 0
7 FVPS Cinegetic Loviştea 1 2 0
8 AVPS Sfântul Hubertus 0 1 0
9 AVPS Boia 1 0 0
10 AVPS Ardealul 2 2 0
TOTAL JUDEŢ 13 14 2
1 VRANCEA AJVPS Vrancea 2 4 0
2 Direcţia Silvică Focşani 2 2 0
3 OS Năruja 1 1 1
4 ICAS - OSE Vidra 2 0 0
5 AV Valea Râmnicului 1 1 0
0 1 2 3 4 5
6 AV Venatorius 0 0 0
7 AVPS Delta Club 1 1 1
8 Asociaţia Valea Neagră 1 0 0
9 OS Zăbala Nereju 1 2 1
10 OS Privat Obştea Tulnici SRL 1 2 1
11 Asociaţia Obştilor Văii Putna OS Tulnici 1 1 0
TOTAL JUDEŢ 13 14 4
TOTAL LA NIVEL NAŢIONAL 2013-2014 406 485 410

ANEXA Nr. 2Raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute Nr. ............ din data de ........ ........... Gestionarul fondurilor cinegetice: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Specia pentru care s-a acordat derogarea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Stadiul de dezvoltare al exemplarelor (adult/tineret/pui): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Starea exemplarelor după recoltare (viu/mort/rănit): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Vârsta aproximativă: ........ ................ ............ Sexul: ........ ................ ................ ........ ......... Locul recoltării: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Data recoltării: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Metoda de recoltare:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Autorizaţia de vânătoare nr. ........ ................, emisă de ........ ................ ................ în data de ........ ........ ..............., valabilă până la data de ........ ................ ........ ........... Autorizaţia de mediu pentru recoltare nr. ........ ........ ........., emisă de ........ ........ ......... în data de ........ ........ ..............., valabilă până la data de ........ ................ ........ ........... Numărul crotaliei aplicate exemplarului recoltat: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Evaluarea trofeelor în puncte C.I.C.: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Destinaţia trofeelor şi a părţilor din corp (carne) după recoltare: ........ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Motivul recoltării/derogării:

în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale;

pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri;

în interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu;

în scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop;

pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare din speciile urs, lup şi pisică sălbatică.(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.) Data ........ ................ ........ ............. Semnătura ........ ................ ............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2187/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2187 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2187/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu