Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (2) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 343 din 13 iulie 2010

pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încalzire si apa calda de consum

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 501 din 20 iulie 2010Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma tehnică prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -In cazul în care din motive bine justificate operatorii economici care exploatează repartitoare de costuri nu finalizează inventarierea suprafeţei echivalente termic în subsolurile condominiilor în care sunt montate repartitoare de costuri, până la începutul sezonului de încălzire 2010-2011, se admite, numai pentru acest sezon de încălzire, utilizarea în calculele de repartizare a unei cote procentuale aferente părţilor comune de 30% din valoarea facturii pentru încălzire în lunile decembrie, ianuarie şi februarie şi de 50% din valoarea facturii în celelalte luni în care se furnizează agent termic pentru încălzire.

Art. 3. - Derogarea de la aplicarea prevederilor art. 11 din Norma tehnică privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum, este admisă numai în sezonul de încălzire 2010-2011.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,

Mircea Leontin Matei

ANEXĂ

NORMĂ  TEHNICĂ

privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art.1. - (1) Prevederile prezentei norme tehnice se aplică în condominiile care sunt alimentate cu energie termică în sistem centralizat, având instalaţiile interioare comune condominiului, unui tronson sau unei scări a acestuia, dacă sunt îndeplinite condiţiile de montare şi utilizare a repartitoarelor de costuri prevăzute în actele normative în vigoare.

(2)  Prezenta normă tehnică se aplică şi la repartizarea consumurilor de energie termică înglobată în apa caldă, energie termică pentru încălzire şi combustibil utilizat în condominiile care au centrale termice locale.

(3)  Contoarele de energie termică individuale montate la nivel de apartament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri.

(4) Montarea şi/sau exploatarea repartitoarelor de costuri sau a contoarelor de energie termică la nivel de apartament se pot/poate realiza numai de persoane juridice autorizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare ANRSC.

(5) Repartizarea costurilor pentru încălzire utilizând indicaţiile repartitoarelor de costuri efectuate de către persoane fizice sau juridice neautorizate atrage nulitatea de drept a repartizării, respectiv a cotelor de încălzire ce revin proprietarilor apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie şi nu constituie o bază legală pentru determinarea consumului în vederea stabilirii cuantumului ajutorului lunar pentru încălzire acordat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(6)  In cazul în care repartizarea s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor în vigoare, cuantumul ajutorului lunar pentru încălzire se face pe baza unei repartizări care nu ţine cont indicaţiile repartitoarelor de costuri pentru încălzire.

(7)  Dacă în perioada de exploatare a repartitoarelor de costuri nu mai este îndeplinit procentul de contorizare stabilit de actele normative în vigoare, ca urmare a renunţării unor proprietari la repartizarea consumurilor pe baza repartitoarelor de costuri, aceste spaţii sunt considerate fără repartitoare, unităţile de consum alocate pentru aceste spaţii calculându-se conform prevederilor prezentei norme tehnice.

Art. 2. - Prezenta normă tehnică a fost elaborată pe baza următoarelor principii:

a)  asigurarea unei repartizări echitabile a energiei termice înregistrate de contorul de la branşament între proprietarii din condominiu;

b)  „beneficiarul plăteşte" - proprietarul care beneficiază direct ori indirect, individual sau colectiv de energia termică consumată în condominiu trebuie să participe cu o cotă-parte la achitarea acesteia;

c) protecţiei consumatorilor din condominiu;

d) răspunderii la cerinţele şi necesităţile de interes şi utilitate publică;

e) utilizării eficiente a resurselor energetice;

f)  transparenţei modului de repartizare a energiei termice între proprietarii condominiului.

Art. 3. -In sensul prezentei norme tehnice, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

1.  agent termic sau purtător de energie termică - fluidul utilizat pentru acumularea, transportul şi transferul energiei termice;

2.   apartament - partea dintr-un condominiu destinată locuirii, în regim de proprietate individuală, care, împreună cu cota-parte din proprietatea comună, constituie o unitate de proprietate imobiliară;

3.  apă caldă - apa încălzită în instalaţiile furnizorului de energie termică utilizată în circuit deschis în scopuri gospodăreşti sau igienico-sanitare;

4.  autoritate de reglementare competentă - ANRSC - instituţie publică de interes naţional;

5. autorizaţie - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcţiune, a modifica, a repara şi a exploata sisteme de repartizare a costurilor;

6.  branşament - partea din reţeaua de distribuţie, care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri;

7.  branşament termic - partea din reţeaua publică de distribuţie a agentului termic care face legătura dintre reţeaua publică şi reţeaua interioară a unui utilizator de energie termică;

8.  coloană de distribuţie - conductă aparţinând reţelei de distribuţie interioare a energiei termice care alimentează corpurile de încălzire, fiind amplasată pe proprietatea individuală sau comună;

9.  coloană de încălzire - conductă aparţinând reţelei de distribuţie interioare a energiei termice, proiectată şi montată în vederea asigurării încălzirii incintelor aparţinând proprietăţii individuale sau comune;

10.   condominiu - imobil, bloc de locuinţe, clădire - proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale, definite apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, şi proprietatea comună indiviză. Poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună;

11.  contor de branşament - mijloc de măsurare, supus controlului metrologic, montat la branşament, la limita proprietăţii utilizatorului, utilizat la facturarea cantităţilor furnizate, pe baza înregistrărilor acestuia;

12.  contor de apartament - contorul de energie termică montat la nivel de apartament, utilizat ca repartitor de costuri în cadrul unui condominiu;

13.  factor de amplasare - mărime adimensională utilizată la repartizarea costurilor pe baza înregistrării repartitoarelor de costuri ale căldurii, determinată în funcţie de:

a) amplasarea incintelor faţă de punctele cardinale;

b) amplasarea incintelor pe orizontala şi verticala condominiului;

14.  factor de amplasare ponderat - factorul de amplasare utilizat în cazul folosirii contoarelor de energie termică montate la nivel de apartament ca repartitoare de costuri;

15.  factor de evaluare global - mărime adimensională utilizată la transformarea valorilor afişate de repartitoarele de costuri pentru încălzire într-o formă adecvată calculului consumului de energie termică în funcţie de:

a) puterea termică nominală a corpului de încălzire stabilită în condiţii de referinţă - Kq;

b)  modificarea puterii termice a corpului de încălzire în condiţiile în care temperatura aerului din incintă este mai mică decât temperatura aerului din condiţiile de referinţă, în cazul repartitoarelor electronice de costuri cu un singur senzor de măsură - KT;

c)   diferenţa dintre temperatura măsurată cu sondele de temperatură şi temperatura reală a corpului de încălzire şi a aerului, pentru diferite tipuri de suprafeţe de transfer de căldură - Kc;

16.  factor de conversie - mărime adimensională folosită la conversia valorii afişate de un repartitor de costuri pentru încălzire în valori adecvate pentru repartizarea costurilor pentru energia termică, determinat, pentru fiecare combinaţie corp de încălzire- repartitor de costuri- incintă, ca produs între factorul de evaluare global şi factorul de amplasare prevăzut în anexa nr. 1;

17. factor de recalculare1 - mărime adimensională utilizată pentru recalcularea suprafeţei utile a apartamentului luat în calcul la repartizarea energiei termice în cazul în care corpul/corpurile de încălzire este/sunt modificat(e) faţă de soluţia de proiect, fără ca prin aceasta să se modifice cota indiviză. Se determină cu relaţia:

în care:

SPROET - suprafaţa echivalentă termic de proiect a corpului de încălzire exprimată în m2;

SMODET- suprafaţa echivalentă termic modificată a aceluiaşi corp de încălzire exprimată în m2;

18. furnizor de energie termică - operatorul care asigură în baza unui contract vânzarea energiei termice către utilizatori/consumatori şi încasarea contravalorii acesteia;

19.  instalaţii de utilizare a energiei termice - totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor care consumă/utilizează energia termică;

20. instalaţii de utilizare a apei calde - totalitatea instalaţiilor prin care se consumă/utilizează apă caldă;

21.  prestator- persoana juridică autorizată de autoritatea de reglementare competentă, care furnizează, montează şi/sau exploatează repartitoare de costuri şi care răspunde de corectitudinea alegerii, montării şi funcţionării acestora, precum şi, după caz, a repartizării consumurilor individuale de energie termică;

22. proprietate individuală - apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, parte dintr-o clădire, destinată locuirii sau altor activităţi, care împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună constituie o unitate de proprietate imobiliară;

23. proprietate comună - toate părţile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

1 Conform recomandării Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor.

24.  repartitor de costuri - aparatul ale cărui indicaţii sunt adimensionale din fabricaţie sau sunt considerate ca având indicaţiile exprimate în unităţi adimensionale, în cazul contoarelor utilizate ca repartitoare de costuri, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul stabilirii:

a) energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;

b) energiei termice conţinute în apa caldă;

25.  repartitor comun - repartitor montat pe unul sau mai multe elemente de încălzire aparţinând proprietăţii comune, utilizat la determinarea prin calcul a consumurilor pentru părţile comune şi a consumurilor elementelor de încălzire din proprietatea individuală pe care nu se poate monta, din punct de vedere funcţional, un organ de reglare;

26.   repartizare a costurilor - totalitatea activităţilor şi acţiunilor desfăşurate de o persoană juridică autorizată în scopul repartizării costurilor pe proprietăţi individuale din imobilele tip condominiu;

27.   suprafaţa utilă a apartamentului - suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor, aşa cum este înscrisă în actul de proprietate sau în contractul de vânzare-cumpărare. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, WC, duş, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu cuprinde: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor, dacă în acestea nu s-au montat corpuri de încălzire;

28.  unitate de calcul- ansamblul format dintr-un contor de energie termică şi repartitoarele de costuri aferente, montate în instalaţia de utilizare a energiei termice şi/sau a apei calde alimentată exclusiv prin acel contor;

29.  unitate de consum - mărime adimensională utilizată la stabilirea consumului de energie termică, determinată după caz:

a)  ca diferenţă a indecşilor înregistraţi de un repartitor de costuri sau de un contor de energie termică montat la nivel de apartament, corectată, după caz, prin aplicarea unor coeficienţi de corecţie;

b) prin calcul;

c) pe bază de baremuri.

CAPITOLUL II

Repartizarea consumurilor de încălzire

Art. 4. - Cantitatea de energie termică repartizată fiecărui proprietar se stabileşte ca sumă între consumul individual şi cota-parte din consumul comun dintr-o unitate de calcul.

Art. 5. - (1) Valorile citite la fiecare repartitor de costuri se trec într-un tabel care va cuprinde datele prevăzute la art. 25 alin. (3), cu excepţia, în cazul citirii de la distanţă, a celor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. g) şi h).

(2) Prestatorul are obligaţia de a centraliza datele şi de a face verificări privind corectitudinea datelor citite cel puţin trimestrial, dar obligatoriu cu ocazia verificării anuale a repartitoarelor de costuri. In cazul în care în urma verificării datelor se constată că acestea nu corespund realităţii, prestatorul va recalcula repartizarea, cheltuielile legate de recalculare recuperându-se de la asociaţia de proprietari/locatari.

(3)   Apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie este considerat fără repartitoare de costuri în următoarele cazuri:

a) când nu sunt montate repartitoare de costuri;

b) când proprietarul renunţă la repartitoarele de costuri;

c) când se constată violarea sigiliilor aplicate repartitoarelor sau robinetelor, modificarea ori înlocuirea corpului de încălzire, modificarea poziţiei de montare a repartitorului de costuri sau orice alte acţiuni care pot conduce la denaturarea corectitudinii datelor înregistrate de repartitorul de costuri. Consumul pe perioada dintre verificarea anterioară şi cea curentă se recalculează conform prevederilor art. 17 alin. (2) lit. a), în care coeficientul kNC are valoarea de 1,35 pentru apartamente şi 3 pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.

Recalcularea nu are ca efect stingerea obligaţiilor care au luat naştere anterior momentului recalculării;

d)  după împlinirea a 3 luni în care proprietarul nu permite citirea şi/sau verificarea repartitoarelor. Consumul pe această perioadă se recalculează pe cheltuiala proprietarului;

e) când proprietarul refuză înlocuirea repartitorului de costuri în cazul în care acesta s-a defectat sau înregistrează valori ale căror erori de măsură le depăşesc pe cele admise de producător.

(4) Dacă la verificarea anuală a repartitoarelor, efectuată de prestator, sau la orice verificare efectuată în perioada de încălzire se constată deficienţe în funcţionarea repartitorului, care nu se datorează unei intervenţii neautorizate, unităţile de consum necorectate aferente acestui repartitor se iau ca medie a unităţilor de consum necorectate de pe verticala incintei respective, pe perioada de la ultima verificare şi cea curentă, la care se aplică factorul de conversie pentru corpul de încălzire în cauză. In cazul în care proprietarul/utilizatorul refuză înlocuirea repartitorului, se aplică prevederile alin. (3) lit. e).

Art. 6. - (1) Dacă proprietarul apartamentului sau al spaţiului cu altă destinaţie nu poate asigura accesul pentru citirea repartitoarelor în perioada stabilită pentru prelevarea datelor, unităţile de consum aferente repartitoarelor din acea proprietate se iau ca fiind cele corespunzătoare unei citiri anterioare, unei perioade similare sau cum s-a convenit în contract, urmând ca regularizarea să se facă luna următoare sau cu ocazia verificării anuale prin citirea memoriei repartitorului şi recalcularea repartizării pentru fiecare lună în parte pentru care s-au aproximat consumurile. Repartitoarele de costuri aflate în exploatare trebuie să aibă posibilităţi de memorare a datelor lunare pe o perioadă de minimum 12 luni.

(2) La estimarea consumului, unităţile de consum alocate fiecărui spaţiu în condiţiile alin. (1) trebuie alese astfel încât la calculul de repartizare consumul de energie termică specific unei unităţi de consum (Kcal/unitate) să fie aproximativ egal cu cel dintr-o lună în care nu au existat unităţi de consum estimate. Costurile legate de regularizări se suportă conform clauzelor contractuale.

Art. 7. - (1) Montarea şi/sau exploatarea repartitoarelor de costuri aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă se realizează de acelaşi prestator care efectuează montajul, respectiv exploatarea celorlalte repartitoare de costuri pentru încălzire din unitatea de calcul.

(2) Exploatarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire se poate realiza şi de către un alt titular de autorizaţie decât cel cu care este încheiat contractul, în cazul în care titularului i-a fost suspendată sau retrasă autorizaţia. Preluarea obligaţiilor contractuale, temporar sau definitiv, poate fi făcută numai de către un prestator desemnat de autoritatea competentă.

(3)  Determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire din apartamente, din cele cu altă destinaţie şi din spaţiile comune, a coloanelor de distribuţie şi încălzire, precum şi a conductelor de distribuţie ce se găsesc în aval de contor este obligaţia prestatorului, care va folosi datele din cartea tehnică a construcţiei, relevee în teren, precum şi calcule de verificare conform normativelor aplicabile, după caz.

(4)  Starea, materialul, grosimea şi modul de izolare a conductelor şi coloanelor din reţeaua de distribuţie interioară se stabilesc de către prestator împreună cu asociaţia de proprietari/locatari.

(5) Suprafaţa echivalentă termic a conductelor de distribuţie, aşa cum acestea se regăsesc în teren cu sau fără izolaţie termică, a coloanelor şi a tuturor corpurilor de încălzire se determină de prestatorul care exploatează sistemele de repartizare a costurilor.

SECŢIUNEA 1

Stabilirea şi repartizarea consumurilor comune de energie termică pentru încălzire în cazul distribuţiei verticale

Art. 8. - (1) Cantitatea de energie termică aferentă consumului comun dintr-un condominiu se stabileşte proporţional cu indicaţiile unuia sau mai multor repartitoare comune.

(2) Numărul total de unităţi de consum aferent părţilor comune se determină cu relaţia:

în care:

nPC - numărul de unităţi aferente părţilor comune;

Kq rc - factorul de evaluare cu puterea termică corespunzătoare suprafeţei echivalente termic SpJ.;

nRPC- numărul de unităţi înregistrat de repartitorul comun montat în instalaţia aferentă părţilor comune;

Kc pc - factorul de evaluare de cuplaj termic aferent corpului de încălzire, coloanei sau conductei aparţinând instalaţiei de distribuţie comune pe care s-a montat repartitorul de costuri comun.

(3) Suprafaţa echivalentă termic S*£ se calculează cu relaţia:

în care:

S pc cc - suprafaţa echivalentă termic totală a corpurilor de încălzire aflate în proprietatea comună (casa scării, uscătorii, spălătorii, boxe etc);

S pc cd - suprafaţa echivalentă termic totală a conductelor de distribuţie, izolate sau neizolate, cuprinse între contorul de energie termică şi coloanele de distribuţie;

Spc cl - suprafaţa echivalentă termic a tuturor coloanelor de distribuţie din condominiu care traversează spaţiile comune. Nu se iau în considerare coloanele care trec prin proprietăţile individuale şi nici conductele de aerisire.

(4)  Cu excepţia cazurilor în care repartitorul comun se montează pe un corp de încălzire, acesta va fi montat pe conducta sau coloana de distribuţie străbătută de agentul termic care intră în condominiu reprezentând conducta de tur.

(5) Cheltuielile necesare montării şi exploatării repartitorului comun se suportă de toţi proprietarii din condominiu, inclusiv de cei care sunt deconectaţi de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, proporţional cu cota indiviză.

Art. 9. - Cantitatea de energie termică aferentă consumului comun în imobilele de tip condominiu, indiferent dacă pentru individualizarea costurilor se utilizează repartitoare de costuri sau contoare de energie termică individuale la nivel de apartament, se repartizează proporţional cu cota indiviză şi se achită de toţi proprietarii din cadrul condominiului, indiferent dacă sunt sau nu racordaţi la sistemul centralizat de distribuţie a energiei termice.

Art. 10. - Cota procentuală din cantitatea totală de energie termică pentru încălzire aferentă părţilor comune se determină cu relaţia:

în care:

nPC - numărul de unităţi de consum alocate părţilor comune, determinate conform art. 8 alin. (2);

niCAL - numărul de unităţi de consum alocate spaţiului „i" care are repartitor montat pe corpul de încălzire, determinate conform art. 14;

nicl - numărul de unităţi de consum alocate spaţiului „i" determinate conform art. 15 lit. a) sau b), pentru apartamentele situate pe aceeaşi verticală, la care încălzirea se asigură prin coloane de încălzire indiferent dacă la apartamentul situat la parter şi/sau la ultimul etaj încălzirea se realizează printr-un corp de încălzire sau coloane de încălzire;

niCD - numărul de unităţi de consum alocate spaţiului „i" prin care trec coloane de distribuţie, determinate conform art. 16 alin. (3);

niNC - numărul total de unităţi de consum alocate corpurilor de încălzire din spaţiul „i", care se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3), se face conform art. 17 alin. (2) lit. a) sau b), după caz;

SECŢIUNEA a 2-a

Repartizarea consumurilor comune de energie termică pentru încălzire în cazul distribuţiei orizontale

Art. 11. - Cantitatea de energie termică aferentă consumului comun se stabileşte ca diferenţă între cantitatea totală de energie termică determinată pe baza contorului de branşament şi suma indicaţiilor contoarelor de energie termică individuale montate la nivel de apartament şi se calculează cu relaţia:

in care:

Qtpc - cantitatea totală de energie termică aferentă părţii comune, exprimată în MWh;

Qtot- cantitatea totală de energie termică înregistrată de contorul de energie termică montat la branşamentul termic, exprimată în MWh;

Qi - cantitatea de energie termică înregistrată de contorul individual de energie aferent apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie „i" din totalul de „n" spaţii din cadrul unităţii de calcul, exprimată în MWh.

Art. 12. - Repartizarea energiei termice aferente părţilor comune se efectuează proporţional cu cota indiviză conform art. 23 alin. (1).

SECŢIUNEA a 3-a

Determinarea şi repartizarea consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire în cazul distribuţiei verticale

Art. 13. - Repartizarea cantităţii totale de energie termică într-o unitate de calcul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie aflat în proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice se realizează proporţional cu numărul de unităţi de consum determinate în funcţie de indicaţiile repartitoarelor de costuri şi/sau calculate pentru acele instalaţii pe care nu sunt montate repartitoare de costuri.

Art. 14. - Numărul total de unităţi de consum aferent fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie care are montate repartitoare de costuri se determină cu relaţia:

în care:

niCAL - numărul de unităţi de consum alocate spaţiului „i" care are repartitoare de costuri pentru încălzire;

nCAL - numărul de unităţi de consum indicate de repartitorul de costuri montat pe corpul de încălzire din incinta „j";

Kc CAL - factorul de evaluare a cuplajului termic ce caracterizează repartitorul şi corpul de încălzire, din incinta „j", pe care acesta este montat;

Kja - factorul de amplasare aferent incintei „j" în care este amplasat corpul de încălzire. Factorul de amplasare are valoarea unu în cazul apartamentelor utilizate de persoane juridice în scop lucrativ ori pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, indiferent de deţinător sau utilizator;

Kiqcal - factorul de evaluare cu puterea termică a corpului de încălzire amplasat în incinta „j", pe care este montat repartitorul;

i- numărul apartamentului care are repartitoare de costuri;

j- numărul spaţiului din apartamentul „i" care are repartitor de costuri montat pe corpul de încălzire.

Art. 15. - Numărul total de unităţi de consum aferent fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie, de pe aceeaşi verticală în care rolul corpurilor de încălzire este asigurat de coloane de încălzire, cum ar fi băi, bucătării, WC de serviciu sau altele asemenea, se determină astfel:

a) în cazul în care la parter şi/sau la ultimul etaj este amplasat un corp de încălzire pe care este montat un repartitor de costuri pentru încălzire, cu relaţia:

în care:

nici- numărul de unităţi de consum alocate spaţiului „i" care are coloane de încălzire, respectiv corp de încălzire;

j- numărul spaţiului din apartamentul „i" care are coloane de încălzire sau, după caz, corp de încălzire;

nUE- numărul de unităţi de consum indicate de repartitorul montat pe corpul de încălzire aflat la parter sau ultimul etaj;

KQ CI - factorul de evaluare aferent puterii termice corespunzătoare suprafeţei echivalente termic a coloanelor de încălzire, respectiv a corpului de încălzire, amplasat în incinta „j", pe care este montat repartitorul;

Ka - factorul de amplasare aferent încăperii „j" în care se află coloanele de încălzire. Factorul de amplasare are valoarea unu pentru apartamentele utilizate de persoane juridice pentru activităţi specifice operatorilor economici ori pentru spaţiile cu altă destinaţie, indiferent de deţinător sau utilizator;

Kc ue - factorul de evaluare Kc aferent repartitorului de costuri montat pe corpul de încălzire;

b) în cazul în care pe verticala respectivă nu există un corp de încălzire la parter sau la ultimul etaj ori dacă acesta există şi nu este montat un repartitor de costuri pe acesta, cu relaţia:

în care:

KQ CI - factorul de evaluare cu puterea termică aferentă suprafeţei echivalente termic a coloanelor de încălzire sau a corpului de încălzire din încăperea „j";

nRPC şi KC pc au semnificaţiile de la art. 8 alin. (2);

i- numărul apartamentului care are spaţii cu coloane de încălzire sau corp de încălzire la parter ori ultimul etaj;

j- numărul spaţiului din apartamentul „i" care are coloane de încălzire sau corp de încălzire.

Art. 16. - (1) Cantitatea de energie termică aferentă consumului individual, provenită din aportul de căldură adus de coloanele de distribuţie ce traversează apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie, se repartizează proporţional cu numărul de unităţi de consum alocate acestora.

(2) Alocarea unităţilor de consum se realizează proporţional cu indicaţiile repartitorului comun şi cu suprafaţa echivalentă termic a coloanelor de distribuţie tur şi retur, aşa cum acestea se regăsesc în teren, cu sau fără izolaţie, aplicându-se factorii de amplasare.

(3)  Numărul total de unităţi de consum aferent fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie străbătut de coloane de distribuţie se determină cu relaţia:

în care:

niCD- numărul de unităţi de consum alocate spaţiului „i" prin care trec coloanele de distribuţie;

KjQ CD - factorul de evaluare cu puterea termică aferentă suprafeţei echivalente termic a coloanelor din încăperea „j";

nrpc şi KC PC au semnificaţiile de la art. 8 alin. (2);

Ka - are semnificaţia si se aplică în condiţiile stabilite la art. 15 lit. a);

i - numărul apartamentului prin care trec coloanele de distribuţie;

j - numărul spaţiului din apartamentul „i" prin care trec coloanele de distribuţie.

(4) In cazul apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie în care coloanele de distribuţie sunt utilizate numai pentru aerisirea instalaţiei fără ca prin acestea să circule, în mod normal, agent termic pentru încălzire, numărul de unităţi de consum alocate acestor coloane, conform alin. (3), este zero.

Art. 17. - (1) Numărul total de unităţi de consum aferent fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie, alimentat din reţeaua internă de distribuţie a agentului termic, care sunt considerate ca fiind fără repartitoare de costuri conform art. 5 alin. (3), se determină proporţional cu suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire din spaţiul fără repartitoare ori, în lipsa acesteia, cu suprafaţa utilă a apartamentului. Unităţile de consum alocate se corectează cu factorii de amplasare.

(2) Calculul numărului de unităţi alocate apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie se face astfel:

a) în cazul în care se cunoaşte suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire montate, numărul de unităţi de consum aferente fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie, cu relaţia:

în care:

niNC - numărul de unităţi de consum alocate pentru corpurile de încălzire din spaţiului „i" care nu are montate repartitoare de costuri;

Rmax - valoarea cea mai mare a raportului dintre numărul de unităţi de consum înregistrate de un repartitor de costuri din unitatea de calcul, corectate cu factorii Kq şi Kc aferenţi, şi suprafaţa echivalentă termic a corpului de încălzire pe care este montat acest repartitor, exprimată în unităţi de consum/m2;

SETj - suprafaţa echivalentă termic aferentă corpului de încălzire „j" din spaţiul fără repartitoare de costuri „i", exprimată în m2;

KJa - factorul de amplasare aferent încăperii în care se află corpul de încălzire „j" din spaţiul fără repartitoare de costuri „i". Valoarea factorului de amplasare în cazul apartamentelor utilizate de persoane juridice în scop lucrativ sau pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, indiferent de deţinător sau utilizator, este unu;

Knc - coeficient de corecţie având valoarea 1,1 pentru apartamente şi 1,3 pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;

i- numărul apartamentului care nu are montate repartitoare de costuri;

b) în cazul în care nu se cunoaşte suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire montate şi prestatorul poate face dovada că inventarierea corpurilor de încălzire nu se datorează culpei sale, numărul de unităţi de consum aferente fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie, cu relaţia:

în care:

KNC - coeficient de corecţie, având valoarea de 1,1 pentru apartamente şi 1,3 pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;

Rmaxj - cea mai mare valoare a raportului dintre numărul de unităţi de consum, corectate cu factorul de conversie, înregistrate de repartitoarele de costuri din cadrul unui apartament „j", şi suprafaţa utilă a acelui spaţiu, exprimată în unităţi de consum/m2;

Siu - suprafaţa utilă a apartamentului „i", exprimată în m2;

c) în cazul în care nu se cunoaşte suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire montate şi prestatorul nu poate face dovada că inventarierea corpurilor de încălzire nu se datorează culpei sale, numărul de unităţi de consum aferente fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie, cu relaţia:

în care:

k- coeficientul de corecţie, având valoarea de 1,35 pentru apartamente şi 3 pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;

Rmaxj- cea mai mare valoare a raportului dintre numărul de unităţi de consum, corectat cu factorul de conversie, înregistrat de un repartitor de costuri din cadrul unui apartament „j", şi suprafaţa utilă a spaţiului în care este montat, exprimată în unităţi de consum/m2;

Kjrec - factorul de recalculare aferent apartamentului „j" care a înregistrat cel mai mare raport unităţi de consum/suprafaţă utilă, aşa cum acesta este definit la art. 3 pct. 17;

Siu - suprafaţa utilă a apartamentului „i", exprimată în m2.

Art. 18. - Numărul total de unităţi de consum aferente unui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie se determină cu relaţia:

în care:

niCAL - numărul de unităţi de consum alocate spaţiului „i" care are repartitor montat pe corpul de încălzire, determinat conform art. 14;

niNC - numărul total de unităţi de consum alocate corpurilor de încălzire din spaţiul „i" care nu are montate repartitoare de costuri, determinat conform art. 17 alin. (2) lit. a) sau b), după caz;

niCI- numărul de unităţi de consum alocate spaţiului „i" care are în loc de corpuri de încălzire coloane de încălzire sau corp de încălzire montat la parter ori la ultimul etaj şi este amplasat pe aceeaşi verticală a condominiului, determinat conform art. 15 lit. a) sau b), după caz;

niCD - numărul de unităţi de consum alocate spaţiului „i" prin care trec coloane de distribuţie, determinat conform art. 16 alin. (3).

Art. 19. - (1) Cantitatea totală de energie termică pentru încălzire ce revine fiecărui proprietar se calculează cu relaţia:

în care:

Qipc - cantitatea de energie termică aferentă părţilor comune ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie, calculată conform alin. (2), exprimată în MWh;

Qiind - cantitatea de energie termică consumată în apartament sau în spaţiul cu altă destinaţie, ce revine proprietarului sau utilizatorului acestui spaţiu, calculată conform alin. (3), exprimată în MWh.

(2) Cota-parte din cantitatea totală de energie termică aferentă părţilor comune, ce revine proprietarilor sau utilizatorilor apartamentelor ori spaţiilor cu altă destinaţie, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice, se determină cu relaţia:

în care:

KPC - cota procentuală din cantitatea totală de energie termică aferentă consumului comun, stabilită conform art. 10;

Qtof- cantitatea totală de energie termică pentru încălzire, aferentă unităţii de calcul, conform facturii furnizorului, exprimată în MWh;

Zi - cota indiviză aferentă apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie „i";

Qipc - cantitatea de energie termică aferentă părţilor comune, ce revine proprietarului ori utilizatorului apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie, exprimată în MWh.

(3) Cantitatea de energie termică consumată în apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie, ce revine proprietarului ori utilizatorului acestui spaţiu, se determină cu relaţia:

in care:

KPC şi Qtot au semnificaţiile de la alin. (2);

niT0T - se calculează conform art. 18.

SECŢIUNEA a 4-a

Stabilirea şi repartizarea consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire în cazul distribuţiei orizontale

Art. 20. - (1) Determinarea cantităţilor de energie termică pentru încălzire în cazul distribuţiei pe orizontală prin intermediul contoarelor de energie termică montate la nivel de apartament se poate realiza numai dacă toţi proprietarii apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie din condominiu au montate astfel de contoare.

(2)  Se interzice repartizarea cantităţilor de energie termică în cazul în care numai o parte din proprietari au montate contoare de energie termică la nivel de apartament sau dacă în condominiu sunt montate repartitoare de costuri de căldură.

(3)   Consumurile înregistrate de contoarele de energie termică individuale montate la nivel de apartament nu pot face obiectul contractului de furnizare a energiei termice, acestea fiind utilizate ca repartitoare de costuri. Prestatorul autorizat pentru montarea contoarelor de energie termică utilizate ca repartitoare de costuri are obligaţia, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei de montare, să informeze în scris proprietarii apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie despre această situaţie.

Art. 21. - Valorile măsurate de contoarele de energie termică montate la nivel de apartament se iau în calcul fără a ţine cont de unităţile de măsură, cu excepţia calculării consumului aferent părţilor comune conform prevederilor art. 11.

Art. 22. - (1) Consumul individual aferent apartamentelor se repartizează proporţional cu indicaţiile contoarelor de energie termică montate la nivel de apartament, la care se aplică factorul de amplasare ponderat, calculat cu relaţia:

în care:

Kia - factorul de amplasare aferent incintei „i" în care este montat corpul de încălzire. Valoarea factorului de amplasare în cazul apartamentelor utilizate de persoane juridice în scop lucrativ ori pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, indiferent de deţinător sau utilizator, este unu;

Si, - suprafaţa camerei „i" în care este montat corpul de încălzire, exprimată în m2.

(2) Numărul de unităţi de consum alocate fiecărui apartament aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane fizice ori juridice, dotat cu contoare de energie termică pentru încălzire, se determină cu relaţia:

în care:

niAP - numărul de unităţi de consum aferente apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie „i" pe baza cărora se realizează repartizarea;

niCON - numărul de unităţi de consum indicate de contorul de energie termică individual montat la nivel de apartament ori spaţiu cu altă destinaţie, aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane fizice ori juridice.

Art. 23. - (1) Cota-parte din cantitatea totală de energie termică aferentă părţilor comune, ce revine proprietarilor sau utilizatorilor apartamentelor ori spaţiilor cu altă destinaţie, persoane fizice sau juridice, se determină cu relaţia:

în care:

QiPC - cantitatea de energie termică aferentă părţilor comune ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului ori spaţiului cu altă destinaţie, exprimată în MWh;

Qtpc - are semnificaţia de la art. 11;

Zi - cota indiviză aferentă spaţiului „i".

(2) Cota-parte din cantitatea totală utilizată pentru încălzirea apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie aflate în proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice se determină cu relaţia:

in care:

Qtot - cantitatea totală de energie termică măsurată de contorul de energie termică aferent unităţii de calcul, exprimată în MWh.

(3) Cantitatea totală de energie termică ce se repartizează apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie se determină cu relaţia:

în care:

QiPC şi QiIND se calculează conform relaţiilor de la alin. (1), respectiv (2).

CAPITOLUL III

Repartizarea energiei termice înglobate în apa caldă de consum

Art. 24. - Cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă de consum, ce se repartizează fiecărui proprietar, se stabileşte ca sumă între cota-parte din consumul comun şi cel individual aferent unităţii de calcul.

Art. 25. - (1) Citirea indecşilor repartitoarelor de costuri pentru apă caldă se face de reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari sau de prestator, împreună cu proprietarul apartamentului ori spaţiului cu altă destinaţie, concomitent cu citirea indecşilor repartitoarelor de costuri pentru apă caldă montate în instalaţiile comune de utilizare.

(2) Citirea indecşilor se efectuează cu 3 zecimale. Unităţile de consum corespund valorii cifrei celei mai nesemnificative a decadei marcate cu culoare neagră sau a cadranului cu factorul de multiplicare x 1, iar submultiplii sunt cei marcaţi cu culoare roşie, poziţionaţi după semnul de virgulă sau pe cadranele cu factorii de multiplicare x 0,1, x 0,01 x 0,001.

(3) Valorile citite la fiecare repartitor se trec într-un tabel care va cuprinde:

a) data;

b) numărul apartamentului sau denumirea spaţiului comun;

c) numele proprietarului;

d) seria repartitorului;

e) locul de montaj al repartitorului;

f) valorile indecşilor;

g) starea sigiliilor personalizate de unică folosinţă;

h) semnătura de confirmare a proprietarului/utilizatorului.

(4)   In cazul în care culegerea datelor indicate de repartitoarele de costuri pentru apă caldă se realizează de la distanţă, nu este necesară întocmirea tabelului prevăzut la alin. (3), proprietarul apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie fiind înştiinţat în prealabil asupra zilei în care se efectuează citirea.

(5)  Periodic se vor face verificări privind starea instalaţiei sanitare interioare la apartamentele şi spaţiile cu altă destinaţie, astfel încât să nu existe pierderi de apă la instalaţiile de utilizare.

Art. 26. - (1) Citirea se poate realiza şi numai de către proprietar, dar în aceeaşi zi în care se fac şi restul citirilor, caz în care reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, respectiv prestatorul au obligaţia de a centraliza datele şi de a face verificări cel puţin trimestrial privind corectitudinea datelor transmise.

(2) Apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie este considerat fără repartitoare de costuri pentru apă caldă atunci când:

a) nu sunt montate repartitoare de costuri pentru apă caldă;

b) proprietarul renunţă la repartitoarele de costuri pentru apă caldă;

c) se constată violarea sigiliilor chiar şi numai la unul dintre repartitoarele de costuri pentru apă caldă. Perioada considerată ca fiind fără repartitor este de la verificarea anterioară şi până la punerea în funcţiune a repartitorului, iar consumul pe această perioadă se recalculează pe cheltuiala proprietarului, luând în calcul un număr de unităţi de calcul stabilite conform prevederilor art. 28 alin. (3);

d)  timp de 3 luni proprietarul nu permite citirea şi/sau verificarea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă; consumul pentru această perioadă se recalculează conform prevederilor lit. c), pe cheltuiala proprietarului;

e)  proprietarul refuză înlocuirea repartitorului de costuri pentru apă caldă în cazul în care acesta s-a defectat sau înregistrează valori a căror erori de măsură depăşesc clasa de exactitate a repartitorului;

f) consumul de apă caldă este sub cantitatea zilnică/locuitor stabilită de Ministerul Sănătăţii pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei individuale şi preparării hranei.

Art. 27. - Dacă din motive întemeiate proprietarul apartamentului nu poate efectua citirea sau nu poate asigura accesul în perioada stabilită pentru citirea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă, se ia în considerare consumul aferent citirii anterioare ori unei perioade similare, urmând ca regularizarea să se facă luna următoare sau la o dată stabilită de comitetul executiv al asociaţiei, în funcţie de situaţia concretă existentă.

Art. 28. - (1) în cazul în care apa caldă este utilizată în spaţiile cu destinaţie de spălătorie special amenajate în acest sens, asociaţia de proprietari/locatari, prin intermediul administratorului, va ţine o evidenţă a unităţilor de consum înregistrate de repartitorul de costuri pentru apă caldă montat în acest spaţiu, niSPAL pentru fiecare membru al asociaţiei, iar la cheltuielile aferente fiecărui proprietar se adaugă consumul individual ce îi revine acestuia ca urmare a utilizării apei calde la spălătorie.

(2)  Pentru perioada în care repartitorul de costuri pentru apă caldă din spălătorie a fost indisponibil, indiferent de cauză, sau în lipsa acestuia, unităţile de consum atribuite fiecărui proprietar care a utilizat spălătoria, niSPAL. vor fi de 0,150 unităţi de consum/zi.

(3)  Pentru apartamente considerate fără repartitoare de costuri, repartizarea cheltuielilor pentru energia termică înglobată în apa caldă de consum se face proporţional cu numărul de unităţi de consum calculate cu relaţia:

în care:

niNCA - numărul total de unităţi alocate proprietarului sau utilizatorului din apartamentul „i" care este considerat fără repartitoare de costuri pentru apă caldă;

- numărul total de persoane din apartamentul „i".

(4) Perioada luată în calcul se consideră în luni calendaristice întregi, indiferent de numărul de zile în care a fost indisponibil repartitorul de costuri pentru apa caldă în acea lună.

SECŢIUNEA 1

Stabilirea şi repartizarea consumurilor comune de energie termică înglobată în apa caldă de consum

Art. 29. - (1) Cota procentuală din cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă consumată în spaţiile comune, ce se repartizează proprietarilor apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie aflate în proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice, se stabileşte proporţional cu numărul de unităţi de consum, nPCA, înregistrate de repartitorul de costuri pentru apă caldă montat în instalaţia de utilizare a apei calde pentru părţile comune, cu relaţia:

în care:

nPCA - numărul total de unităţi de consum înregistrate de repartitoarele de costuri pentru apa caldă montate în instalaţiile de utilizare din părţile comune;

niREP - numărul total de unităţi de consum înregistrate de repartitoarele de costuri pentru apa caldă montate în spaţiul „i";

niNCA - numărul total de unităţi de consum alocate pentru apartamentul „i" care este considerat fără repartitoare de costuri pentru apa caldă conform precizărilor art. 26 alin. (2), determinate cu relaţia de la art. 28 alin. (3);

niSPAL - numărul total de unităţi de consum aferente apartamentului „i" înregistrate de repartitoarele de costuri pentru apă caldă montate în spălătorie sau alocate conform prevederilor art. 28 alin. (2).

(2) In cazul în care repartitoarele de costuri pentru apa caldă montate la părţile comune sunt indisponibile sau nu sunt montate, cota procentuală KPCA se consideră ca fiind de 10 unităţi procentuale din totalul de energie termică consumată.

Art. 30. - (1) Cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă ce se repartizează apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie aflate în proprietatea sau utilizarea persoanelor fizice sau juridice în care sunt montate repartitoare de costuri pentru apă caldă, precum şi apartamentele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 26 alin. (2), se calculează cu relaţia:

in care:

Qrca - cantitatea de energie termică ce se repartizează proporţional cu unităţile de consum;

QtotA - cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă conform facturii furnizorului de energie termică, exprimată în MWh;

Qtotbara - cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă de consum repartizată pe bază de baremuri, determinată conform art. 33 alin. (1), exprimată în MWh.

(2) Cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă, consumată în spaţiile comune ale condominiului, se calculează cu relaţia:

(3) Cota-parte din cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă, consumată în spaţiile comune ale condominiului, ce revine fiecărui spaţiu în parte, proporţional cu cota sa indiviză Zi, se calculează cu relaţia:

SECŢIUNEA a 2-a

Determinarea şi repartizarea consumurilor individuale de energie termică înglobată în apa caldă de consum

Art. 31. - (1) Cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă de consum, ce revine proprietarilor apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie, reprezintă suma dintre cantitatea de energie termică aferentă părţilor comune şi cea individuală, calculată cu relaţia:

în care:

Qipca - cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă aferentă părţilor comune, ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului ori spaţiului cu altă destinaţie, calculată conform art. 30 alin. (3), exprimată în MWh;

Qiinda - cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă consumată în apartament ori în spaţiul cu altă destinaţie, ce revine proprietarului sau utilizatorului acestui spaţiu, calculată conform alin. (2), exprimată în MWh.

(2) Cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă consumată în apartament ori în spaţiul cu altă destinaţie, ce revine proprietarului sau utilizatorului acestui spaţiu, se determină astfel:

a) în cazul în care repartizarea se face proporţional cu unităţile de consum, cu relaţia:

în care:

niTA se calculează conform art. 32; Kpca are semnificaţia de la art. 29 alin. (1); QRca are semnificaţia de la art. 30 alin. (1); b) în cazul în care repartizarea se face pe bază de baremuri, cu relaţia:

în care

Qibara se calculează conform art. 33 alin. (1).

Art. 32. - Numărul total de unităţi de consum aferent apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie aflat în proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice, în care sunt montate repartitoare de costuri pentru apă caldă, precum şi pentru apartamentele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 26 alin. (2), se calculează cu relaţia:

în care

nJREP - numărul de unităţi de consum calculat ca diferenţă de indecşi, pentru repartitorul de costuri pentru apa caldă „j" din apartamentul sau din spaţiul cu altă destinaţie „i";

niNCA - numărul total de unităţi de consum alocate pentru apartamentul „i" care nu are repartitoare de costuri pentru apă caldă, determinat cu relaţia prevăzută la art. 28 alin. (3);

niSPAL are semnificaţia de la art. 28 alin. (1) sau (2), după caz. In cazul în care spălătoria este utilizată de mai multe ori într-o lună, niSPAL reprezintă suma diferenţelor de indecşi din fiecare zi de utilizare;

m - numărul total de repartitoare de costuri pentru apa caldă din apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie.

Art. 33. - (1) Cantitatea de energie termică înglobată în apa caldă de consum ce se repartizează proprietarilor apartamentelor care sunt utilizate de persoane juridice în scop lucrativ sau pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în cazul în care aceste spaţii sunt considerate ca fiind fără repartitoare de costuri pentru apă caldă conform art. 26 alin. (2), se face pe bază de baremuri şi se calculează cu relaţia:

în care:

Qjbara - cantitatea de căldură alocată spaţiului „i" conform baremului aplicabil „j" prevăzut în anexa nr. 2, multiplicat cu numărul de consumatori corespunzător baremului, exprimată în MWh.

(2) Cantitatea totală de energie termică înglobată în apa caldă consumată în condiţiile alin. (1) în condominiu se determină cu relaţia:

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 34. - Verificarea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă se face de regulă direct în instalaţie, utilizându-se vase gradate. După verificare, comitetul executiv al asociaţiei poate solicita efectuarea verificării repartitorului de costuri pentru apă caldă la un laborator autorizat. Costurile de verificare sunt suportate de către asociaţia de proprietari/locatari şi se recuperează de la proprietarul repartitorului, dacă în urma verificării se constată că acesta nu mai întruneşte condiţiile tehnice avute în vedere la montare. Pentru a fi reintrodus în instalaţie repartitorul de costuri pentru apă caldă supus verificării trebuie însoţit de un document care să ateste că acesta îndeplineşte condiţiile tehnice impuse de reglementările în vigoare.

Art. 35. -In cazul în care prepararea agentului termic şi a apei calde se realizează local cu centrale termice de scară sau de imobil, cantitatea de combustibil utilizată pentru diversele activităţi se stabileşte conform Hotărârii nr. 20/1984 a Ministerului Petrolului pentru aprobarea Normelor privind elementele şi criteriile de defalcare a cheltuielilor aferente consumurilor de gaze naturale măsurate prin contor comun, publicată în Buletinul Oficial din 17 iulie 1984.

Art. 36. - In condominiile în care există centrale termice montate la nivel de scară sau de bloc şi există un singur aparat de măsură cu care se determină cantitatea de combustibil pentru încălzire, prepararea hranei şi prepararea apei calde, cantitatea de combustibil utilizată pentru încălzire se consideră, în perioada furnizării agentului termic pentru încălzire, în cotă de 80% din cantitatea de combustibil, determinată prin scăderea din consumul total a cantităţii utilizate pentru prepararea hranei.

Art. 37. - Sigilarea şi resigilarea repartitoarelor de costuri pentru apa caldă şi a robinetelor montate la corpurile de încălzire se realizează numai cu sigilii personalizate de unică folosinţă.

Art. 38. -Asociaţia de proprietari/locatari are obligaţia de a informa prestatorul asupra apartamentelor utilizate de persoane juridice, în cazul în care în aceste spaţii se desfăşoară activităţi lucrative, şi/sau asupra spaţiilor cu altă destinaţie, indiferent de deţinător sau utilizator, în vederea unei repartizări corecte a cantităţii de energie termică.

Art. 39. - (1) Asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a transmite prestatorului cu care are încheiat contract pentru exploatare a repartitoarelor de costuri pentru încălzire inventarul coloanelor de distribuţie şi de încălzire ce trec prin proprietatea individuală, aşa cum acestea se regăsesc în teren cu sau fără izolaţie termică, dacă nu s-a convenit altfel.

(2) Inventarierea conductelor şi coloanelor de distribuţie, a coloanelor de încălzire şi a corpurilor de încălzire aflate în proprietate comună se realizează prin grija asociaţiei de proprietari/locatari şi va fi pusă la dispoziţia prestatorului care exploatează sistemele de repartizare a costurilor pentru determinarea suprafeţei echivalente termic.

Art. 40. - (1) Cheltuielile necesare montării şi exploatării repartitoarelor comune montate pe conductele de distribuţie şi/sau pe corpurile de încălzire din spaţiile comune vor fi suportate de toţi proprietarii din condominiu, proporţional cu cota indiviză.

(2) Cheltuielile necesare montării şi exploatării repartitorului de costuri montat pe corpul de încălzire amplasat, în condiţiile art. 15 lit. a), la ultimul etaj sau parter vor fi suportate în mod egal de toţi proprietarii care deţin spaţii pe acea verticală a condominiului.

(3) Caloriferul de la ultimul etaj sau parter pe care s-a montat un repartitor de costuri utilizat pentru determinarea consumului coloanelor de încălzire nu va avea organ de reglaj sau închidere.

(4) In cazul în care repartitorul comun nu funcţionează, din orice cauză, sigiliile au fost distruse sau se constată că s-a intervenit asupra acestora, în calculul de repartizare, cota procentuală aferentă părţilor comune KPC prevăzută la art. 10 va avea valoarea de 60 de puncte procentuale, iar produsul nR pC x KQ PC utilizat la stabilirea numărului de unităţi de consum aferent fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie străbătut de coloane de distribuţie sau încălzire se determină astfel:

a) în cazul în care pe verticala respectivă nu există un corp de încălzire la parter sau la ultimul etaj sau dacă acesta există şi nu este montat un repartitor de costuri pe acesta, cu relaţia:

în care:

niCAL - numărul de unităţi de consum alocate spaţiului „i" care are repartitor montat pe corpul de încălzire, determinate conform art. 14;

niNC - numărul total de unităţi de consum alocate, conform art. 17 alin. (2) lit. a) sau b), corpurilor de încălzire din spaţiul „i", care se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute de art. 5 alin. (3);

Kq pc - factorul de evaluare cu puterea termică corespunzătoare suprafeţei echivalente termic StotPC;

KJa - factorul de amplasare pentru spaţiul „j" din apartamentul „i";

KjQCi - factorul de evaluare cu puterea termică aferentă suprafeţei echivalente termic a coloanelor de încălzire sau a corpului de încălzire din încăperea „j";

KJQ CD - factorul de evaluare cu puterea termică aferentă suprafeţei echivalente termic a coloanelor din încăperea „j";

i - numărul apartamentului prin care trec coloanele de distribuţie/încălzire;

j - numărul spaţiului din apartamentul „i" prin care trec coloanele de distribuţie/încălzire;

b) în cazul în care la parter şi/sau la ultimul etaj este amplasat un corp de încălzire pe care este montat un repartitor de costuri pentru încălzire, cu relaţia:

in care:

nici  se calculează cu relaţia de la art. 15 lit. b). Art. 41. -In cazul în care, în urma calculelorde repartizare, prestatorul constată anomalii majore în repartizarea cheltuielilor pentru unele apartamente, va anunţa în scris asociaţia/asociaţiile de proprietari/locatari în vederea verificărilor, iar pentru acel/acele apartament(e) repartizarea cheltuielilor se va face considerându-l(e) ca fiind fără repartitoare de costuri.

Art. 42. - La înstrăinarea proprietăţilor din cadrul condominiului, repartitoarele de costuri rămân montate în instalaţie şi vor fi preluate de noul proprietar.

Art. 43. - (1) Repartizarea costurilor pentru energia termică pentru încălzire pe baza indicaţiilor repartitoarelor de costuri, indiferent de sistemul de distribuţie adoptat, se realizează numai de operatori economici autorizaţi de ANRSC.

(2) Asociaţiile de proprietari/locatari, membrii şi administratorii acestora nu au dreptul de a face repartizarea costurilor pentru energia termică pe baza indicaţiilor repartitoarelor de costuri şi nici să transmită datele rezultate în urma unor astfel de acţiuni operatorilor economici care prestează servicii de administrare a imobilelor respective.

(3)  La stabilirea cotelor de întreţinere pentru încălzire pe baza indicaţiilor repartitoarelor de costuri, operatorii economici care prestează servicii de administrare a imobilelor, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, vor utiliza numai datele furnizate de operatori economici autorizaţi de ANRSC.

(4)   Cotele de întreţinere pentru încălzire, stabilite de asociaţia de proprietari/locatari utilizând calculele de repartizare pe baza repartitoarelor de costuri, efectuate de către o persoană fizică sau juridică neautorizată de ANRSC, nu sunt opozabile proprietarilor sau utilizatorilor apartamentelor ori spaţiilor cu altă destinaţie din condominiu.

Art. 44. - (1) Programele de calcul utilizate pentru repartizarea consumurilor trebuie să conţină o bază de date pentru toate combinaţiile dintre corpul de încălzire şi repartitorul de costuri pentru încălzire montat pe acesta.

(2) Prestatorului îi este interzis, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei, să monteze repartitoare de costuri pe acele corpuri de încălzire pentru care nu poate calcula factorul global de evaluare pe baza datelor furnizate de producătorul repartitorului.

Art. 45. - Orice prevedere contrară prezentei norme tehnice se abrogă.

Art. 46. -Autorităţile administraţiei publice locale pot stabili contravenţii pentru nerespectarea prezentei norme tehnice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 47. - Prestatorii autorizaţi de ANRSC, asociaţiile de proprietari/locatari şi autorităţile administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei norme tehnice.

Art. 48. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă tehnică.

ANEXA Nr. 1 la norma tehnică

Factorii de amplasare utilizaţi la repartizarea costurilor pe baza repartitoarelor de costuri şi pentru stabilirea factorului de amplasare ponderat

Nr. crt.

Poziţia spaţiului în condominiu

Factor de amplasare pentru Est şi Vest

1.

Cameră de mijloc la parter peste sol

0,85

2.

Cameră de colţ la parter peste sol

0,77

3.

Cameră de mijloc la parter peste subsol neîncălzit

0,90

4.

Cameră de colţ la parter peste subsol neîncălzit

0,81

5.

Cameră de mijloc etaj curent

1,00

6.

Cameră de colţ etaj curent

0,90

7.

Cameră de mijloc ultimul nivel sub terasă

0,80

8.

Cameră de colţ ultimul nivel sub terasă

0,72

9.

Cameră de mijloc la ultimul nivel sub şarpantă

0,85

10.

Cameră de colţ la ultimul nivel sub şarpantă

0,77

11.

Cameră de mijloc la ultimul nivel sub pod neîncălzit

0,90

12.

Cameră de colţ la ultimul nivel sub pod neîncălzit

0,81

Factorul de amplasare se corectează prin înmulţire cu valorile din tabelul 1 şi/sau tabelul 2 în cazul în care amplasarea după punctele cardinale este diferită de Est sau Vest şi/sau amplasarea camerei îndeplineşte şi condiţiile din tabelul 2.

Factori de corecţie faţă de punctele cardinale

Tabelul 1

Direcţia Nord

0,95

Direcţia Nord-Est şi Nord-Vest

0,97

Direcţia Sud

1,05

Direcţia Sud-Est şi Sud-Vest

1,03

Factori de corecţie de amplasare

Tabelul 2

Incăperi peste sau lângă ganguri

0,90

Incăperi peste sau lângă spaţii interioare neîncălzite

0,95

Incăperi cu 3 pereţi exteriori

0,95

ANEXA Nr. 2 la norma tehnică

Cantitatea de căldură lunară alocată pe bază de barem spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în care nu sunt montate repartitoare de costuri pentru apă caldă

Nr. crt.

Destinaţia spaţiului

Iarna MWh

Vara MWh

1.

Birouri

0,010/persoană

0,008/persoană

2.

Cluburi, case de cultură şi teatre

0,029/angajat

0,024/angajat

3.

Bufete, bodegă, bar, patiserii

6,400/robinet

5,233/robinet

4.

Cantine, restaurante, cofetării, alte unităţi de alimentaţie

5,116/robinet

4,186/robinet

5.

Rotiserii, unităţi cu vânzare la stradă

3,842/robinet

3,143/robinet

6.

Desfacere carne, pescărie

2,558/robinet

2,093/robinet

7.

Legume şi fructe, magazin alimentar

1,279/robinet

1,047/robinet

8.

Spital

0,435/robinet

0,356/robinet

9.

Cămine

0,096/persoană

0,079/persoană

10.

Şcoală cu internat

0,102/elev

0,084/elev

11.

Şcoală fără internat

0,013/elev

0,010/elev

12.

Hoteluri şi pensiuni cu grup sanitar în cameră Hoteluri şi pensiuni cu grupuri sanitare comune

0,384/persoană 0,115/persoană

0,314/persoană 0,094/persoană

13.

Creşe/Grădiniţe cu internat

0,076/persoană

0,062/persoană

14.

Grădiniţe fără internat

0,015/persoană

0,013/persoană

15.

Dispensare, policlinici, cabinete medicale, saloane cosmetice etc.

0,256/robinet

0,209/robinet

16.

Spălătorii de rufe

0,058/kg rufe

0,047/kg rufe

17.

Unităţi cu activităţi economice, altele decât cele specificate

0,058/angajat

0,047/angajat

18.

Frizerie, coafor

0,384/robinet

0,314/robinet

19.

Atelier fotografic

0,512/robinet

0,419/robinet

20.

Farmacie

0,128/robinet

0,105/robinet

21.

Florărie

0,512/robinet

0,419/robinet

22.

Săli de joc, săli de internet etc.

0,029/angajat

0,024/angajat

Pentru operatorii economici nespecificaţi în această listă, consumul de energie termică se va considera prin asimilarea cu unităţile cu specific de activitate asemănător celor care figurează în listă.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 343/2010

 
18.01.2012 15:27:37  Anonim  a scris :
traiasca incompetenta si hotia!!! la ce altceva sunt buni angajatii la stat? sa STEA !
   
 
18.01.2012 15:27:36  Anonim  a scris :
traiasca incompetenta si hotia!!! la ce altceva sunt buni angajatii la stat? sa STEA !
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu