Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 343 din 28 iunie 1999

privind aprobarea criteriilor de competenta si a procedurilor de agreare a organizatiilor pentru clasificarea, emiterea de certificate de conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte si pentru audit financiar, care actioneaza in numele Ministerului Transporturilor, in cadrul regimului special pentru activitatea de transport maritim international

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 587 din  2 decembrie 1999


SmartCity3


    Ministrul transporturilor,
    in conformitate cu prevederile art. 12, 17 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international,
    avand in vedere prevederile art. 14 lit. E si ale art. 19 - 21 din Regulamentul de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 302/1999,
    tinand seama de prevederile art. 1 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 510/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/1997,
    in temeiul art. 11 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998, si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba criteriile de competenta si de acoperire geografica si procedura pentru agrearea societatilor de clasificare care pot acorda clasa pentru corp, masini si instalatii navelor sub pavilion roman care apartin companiilor de navigatie inregistrate in regimul special maritim, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Pentru agrearea organizatiilor care pot emite certificate de conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte, pentru navele sub pavilion romanesc care apartin companiilor de navigatie inregistrate in regimul special maritim, se vor utiliza Normele metodologice pentru eliberarea de licente si autorizatii persoanelor fizice si juridice, romane sau straine, care efectueaza auditul privind operarea in siguranta a navelor si prevenirea poluarii sau verificarea tehnica si certificarea navelor conform conventiilor internationale, pe baza de contract de reprezentare, cuprinse in anexa nr. III la Hotararea Guvernului nr. 510/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/1997.
    Art. 3
    Se aproba criteriile de competenta si de acoperire geografica si procedura pentru agrearea societatilor de audit financiar care pot efectua auditarea companiilor de navigatie inregistrate in regimul special maritim, cuprinse in anexa nr. 2.
    Art. 4
    (1) Societatile de clasificare prevazute la art. 1 si societatile de audit financiar prevazute la art. 3 vor incheia conventii de lucru cu Ministerul Transporturilor.
    (2) Organizatiile prevazute la art. 2 vor incheia contracte de mandat special cu Ministerul Transporturilor.
    Art. 5
    (1) Lista cuprinzand societatile de clasificare si societatile de audit financiar cu care Ministerul Transporturilor a incheiat conventii de lucru se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cel putin o data pe an.
    (2) Lista cuprinzand organizatiile care pot emite certificate de conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte si cu care Ministerul Transporturilor a incheiat contracte de mandat special se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cel putin o data pe an.
    Art. 6
    Directia de reglementari si calitatea serviciilor in porturi si in navigatia maritima din cadrul Ministerului Transporturilor va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul transporturilor,
                              Traian Basescu

    ANEXA 1

    CRITERIILE DE COMPETENTA SI DE ACOPERIRE GEOGRAFICA SI PROCEDURA PENTRU AGREAREA SOCIETATILOR DE CLASIFICARE CARE POT ACORDA CLASA PENTRU CORP, MASINI SI INSTALATII NAVELOR SUB PAVILION ROMANESC CARE APARTIN COMPANIILOR DE NAVIGATIE INREGISTRATE IN REGIMUL SPECIAL MARITIM

    Pentru a fi agreata o societate de clasificare trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

    A. Criteriile de competenta si de acoperire geografica
    1. Criterii generale:
    1.1. sa fie persoana juridica inmatriculata la registrul comertului, avand sediul, o filiala sau o reprezentanta in Romania;
    1.2. sa fie membra a Asociatiei Internationale a Societatilor de Clasificare;
    1.3. sa fie capabila sa isi dovedeasca experienta vasta in avizarea proiectelor si in supravegherea constructiei navelor maritime;
    1.4. sa prezinte dovezi ca a acordat clasa la un numar de cel putin 1.000 de nave maritime, fiecare cu un tonaj brut mai mare de 100 si care impreuna au un tonaj brut de cel putin 5.000.000;
    1.5. sa faca dovada ca are personal tehnic proportional cu numarul de nave clasificate, dar nu mai putin de 100 de inspectori exclusivi;
    1.6. sa aiba reguli si reglementari adecvate pentru proiectarea, constructia si inspectia periodica a navelor maritime admise in regimul special maritim, editate si continuu actualizate si imbunatatite prin programe de cercetare si dezvoltare;
    1.7. sa aiba un registru propriu al navelor carora le-a acordat clasa si pe care le supravegheaza, pe care sa il publice anual;
    1.8. sa nu fie controlata comercial de catre proprietarii sau constructorii de nave ori de catre producatorii de echipamente navale, reparatorii de nave, furnizorii de subansambluri pentru nave si nici de catre operatorii care exploateaza nave;
    1.9. sa nu fie dependenta, in mare masura, de o singura societate comerciala in ceea ce priveste veniturile sale.
    2. Criterii speciale si de acoperire geografica:
    2.1. sa dispuna de un personal semnificativ tehnic, de conducere, auxiliar si de cercetare, dimensionat proportional cu volumul sarcinilor si cu numarul navelor aflate in clasa, capabil sa dezvolte si sa tina la zi regulile si reglementarile proprii;
    2.2. sa asigure servicii in toate porturile lumii prin inspectori exclusivi proprii sau in colaborare cu inspectori exclusivi ai altor societati de clasificare agreate de Ministerul Transporturilor;
    2.3. sa aiba adoptat un cod etic;
    2.4. sa fie condusa si administrata astfel incat sa asigure confidentialitatea informatiilor, potrivit cerintelor Ministerului Transporturilor;
    2.5. sa fie organizata astfel incat sa furnizeze informatiile relevante solicitate de Ministerul Transporturilor;
    2.6. conducerea societatii de clasificare sa aiba definite si cuprinse intr-un document politica si obiectivele sale, precum si angajamentul sau pentru asigurarea calitatii si sa se fi convins ca aceasta politica este inteleasa, pusa in aplicare si mentinuta la toate nivelurile in cadrul societatii;
    2.7. sa aiba un sistem intern eficient de asigurare a calitatii, care a fost dezvoltat, implementat si care este mentinut in conformitate cu standardele de calitate in materie din tara sa de origine sau cu cerintele Asociatiei Internationale a Societatilor de Clasificare privind schema de certificare a sistemului calitatii ori cu alt standard international in materie care, printre altele, asigura ca:
    a) regulile si reglementarile societatii de clasificare sunt stabilite si mentinute in maniera sistematica;
    b) regulile si reglementarile sunt respectate;
    c) cerintele pentru activitatile de baza pentru care societatea de clasificare este agreata sunt indeplinite;
    d) sunt definite si cuprinse in documente responsabilitatile, imputernicirile si relatiile de munca ale persoanelor a caror activitate afecteaza calitatea serviciilor societatii de clasificare;
    e) toata activitatea este efectuata sub control;
    f) exista un sistem de supraveghere care permite monitorizarea actiunilor si lucrarilor realizate de inspectori, de personalul tehnic si de cel administrativ, angajat direct de societatea de clasificare;
    g) cerintele lucrarilor majore pentru care societatea de clasificare a fost agreata sunt executate numai de inspectorii exclusivi proprii sau supravegheate de acestia ori de inspectorii altor societati de clasificare, de asemenea agreate de aceeasi administratie maritima;
    h) a fost pus in aplicare un sistem de calificare a inspectorilor si de mentinere la zi a cunostintelor profesionale;
    i) se tin evidente care arata respectarea standardelor cerute in domeniile in care sunt furnizate serviciile si functionarea eficienta a sistemului de asigurare a calitatii;
    j) exista un sistem general de audit intern al calitatii, planificat si inscris in documente, pentru toate cazurile si toate locurile unde se desfasoara activitatea;
    2.8. societatea de clasificare trebuie sa demonstreze posibilitatea dezvoltarii si tinerii la zi a unui set complet si corespunzator de reguli pentru corp, masini si instalatii pentru navele care pot functiona in regimul special maritim. Aceste reguli trebuie sa fie in concordanta cu standardele tehnice privind siguranta, certificatele prevazute de Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare - SOLAS, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 80/1979, si de Conventia internationala asupra liniilor de incarcare - L.L. la care Romania a aderat prin Decretul nr. 80/1971;
    2.9. societatea de clasificare sa aiba un sistem propriu de asigurare a calitatii, certificat de un organism independent de auditori inregistrat in tara sa de origine sau recunoscut international;
    2.10. societatea de clasificare trebuie sa permita Ministerului Transporturilor, precum si altor parti implicate participarea la dezvoltarea regulilor si/sau a reglementarilor sale.

    B. Procedura de agreare
    1. Societatea de clasificare depune la Directia de reglementari si calitatea serviciilor in porturi si in navigatia maritima din cadrul Ministerului Transporturilor urmatoarele documente:
    a) cerere;
    b) statutul, din care sa reiasa obiectul de activitate;
    c) certificate de la registrul comertului, din care sa reiasa ca este inmatriculata cu sediul, filiala sau reprezentanta in Romania;
    d) dovada ca este membra a Asociatiei Internationale a Societatilor de Clasificare;
    e) memoriu de prezentare a experientei in avizarea proiectelor si in supravegherea constructiei navelor maritime;
    f) ultimul registru al navelor carora le-a acordat clasa;
    g) declaratie privind personalul angajat;
    h) ultimul set de reguli si reglementari editat de societate;
    i) lista cuprinzand actionarii sau detinatorii de capital;
    j) lista cuprinzand clientii din ultimii 5 ani;
    k) lista cuprinzand filialele sau reprezentantele deschise in toata lumea;
    l) codul etic;
    m) declaratie de confidentialitate privind informatiile detinute de la Ministerul Transporturilor si acordul de a furniza acestuia informatiile relevante necesare din domeniul de activitate al societatii de clasificare;
    n) documentul privind politica societatii de clasificare in domeniul calitatii serviciilor sale;
    o) certificatul/certificatele privind existenta si eficienta sistemului intern de asigurare a calitatii;
    p) declaratie prin care societatea de clasificare va permite Ministerului Transporturilor, precum si altor parti implicate sa participe la dezvoltarea regulilor si/sau a reglementarilor ei.
    2. Directia de reglementari si calitatea serviciilor in porturi si in navigatia maritima din cadrul Ministerului Transporturilor analizeaza documentele depuse si solicita completari sau dovezi suplimentare, daca este cazul, si in termen de maximum 60 de zile intocmeste proiectul conventiei de lucru dintre Ministerul Transporturilor si societatea de clasificare sau refuzul motivat de a incheia o astfel de conventie, dupa caz, pe care le trimite solicitantei.
    3. Proiectul conventiei de lucru este analizat de societatea de clasificare care, daca este cazul, propune modificari.
    4. Directia de reglementari si calitatea serviciilor in porturi si in navigatia maritima si Directia generala juridica si contencios din cadrul Ministerului Transporturilor analizeaza propunerile de modificare si, dupa caz, negociaza forma finala a proiectului conventiei de lucru.
    5. Conventia de lucru va purta avizele Directiei de reglementari si calitatea serviciilor in porturi si in navigatia maritima si ale Directiei generale juridica si contencios din cadrul Ministerului Transporturilor.
    6. Conventia de lucru, in forma negociata, se incheie in doua exemplare semnate de conducatorul societatii de clasificare sau de imputernicitul acestuia si de secretarul de stat care coordoneaza transporturile maritime.
    7. Conventia de lucru va fi inregistrata la cabinetul secretarului de stat.
    8. Societatea de clasificare va primi o adeverinta privind incheierea conventiei de lucru, semnata de secretarul de stat, si un exemplar original al conventiei de lucru.

    ANEXA 2

    CRITERIILE DE COMPETENTA SI DE ACOPERIRE GEOGRAFICA SI PROCEDURA PENTRU AGREAREA SOCIETATILOR DE AUDIT FINANCIAR CARE POT EFECTUA AUDITAREA COMPANIILOR DE NAVIGATIE INREGISTRATE IN REGIMUL SPECIAL MARITIM

    Pentru a fi agreata o societate de audit financiar trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

    A. Criterii de competenta:
    1. sa fie persoana juridica inmatriculata la registrul comertului;
    2. sa fie membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;
    3. sa fie membra a Camerei Nationale a Auditorilor din Romania;
    4. sa aiba angajate cu contract de munca cel putin 3 persoane care sa detina autorizatie de expert contabil, eliberata de Ministerul Finantelor, precum si autorizatie de auditor financiar;
    5. sa fi executat cel putin un audit financiar, o evaluare, o lichidare, o expertiza contabila la o companie de navigatie maritima.

    B. Criterii de acoperire geografica:
    - sa aiba sediul principal sau o filiala inregistrata la Camera de Comert si Industrie in unul dintre orasele Constanta, Bucuresti, Galati s-au in alt oras in care functioneaza companii de navigatie maritima care sunt inregistrate in regimul special maritim.

    C. Procedura de agreare
    Pentru ca Ministerul Transporturilor sa agreeze o societate de audit financiar se va aplica urmatoarea procedura:
    1. Societatea de audit financiar depune la Directia de reglementari si calitatea serviciilor in porturi si in navigatia maritima din cadrul Ministerului Transporturilor un dosar cuprinzand urmatoarele documente:
    a) cerere;
    b) statutul, din care sa reiasa ca are ca obiect de activitate contabilitatea, revizia contabila, consultatii in domeniul fiscal;
    c) certificatul de inmatriculare la registrul comertului, in copie;
    d) certificatul de inregistrare fiscala, in copie;
    e) certificatul de membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, in copie;
    f) certificatul de membru al Camerei Nationale a Auditorilor din Romania;
    g) declaratie pe propria raspundere a conducatorului societatii de audit privind cei 3 angajati permanenti si copii de pe certificatele acestora, care atesta calitatea de expert contabil si de auditor financiar;
    h) scrisoare de confirmare, in original, din partea companiei de navigatie maritima care a beneficiat de unul dintre serviciile financiare (audit financiar, evaluare, expertiza contabila, lichidare) furnizate de societatea de audit financiar;
    i) certificate de la Camera de Comert si Industrie a Romaniei din care sa reiasa sediul filialelor.
    2. Directia de reglementari si calitatea serviciilor in porturi si in navigatia maritima analizeaza dosarul si solicita completari sau dovezi suplimentare, daca este cazul, si in termen de maximum 30 de zile intocmeste, dupa caz, proiectul conventiei de lucru dintre Ministerul Transporturilor si societatea de audit financiar sau refuzul motivat de a incheia o astfel de conventie, pe care le trimite solicitantei.
    3. Proiectul conventiei de lucru este analizat de societatea de audit financiar care, daca este cazul, propune modificari.
    4. Directia de reglementari si calitatea serviciilor in porturi si in navigatia maritima si Directia generala juridica si contencios din cadrul Ministerului Transporturilor analizeaza propunerile de modificare si, dupa caz, negociaza forma finala a proiectului conventiei de lucru.
    5. Conventia de lucru va purta avizele Directiei de reglementari si calitatea serviciilor in porturi si in navigatia maritima si ale Directiei generale juridice si contencios din cadrul Ministerului Transporturilor.
    6. Conventia de lucru in forma negociata se incheie in doua exemplare semnate de conducatorul societatii de audit financiar sau de imputernicitul acestuia si de secretarul de stat care coordoneaza transporturile maritime.
    7. Conventia de lucru va fi inregistrata la cabinetul secretarului de stat.
    8. Societatea de audit financiar va primi o adeverinta privind incheierea conventiei de lucru, semnata de secretarul de stat, si un original al conventiei de lucru.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 343/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 343 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu