Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3411 din 03.03.2017

privind elaborarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 170 din 08 martie 2017SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 69 şi art. 94 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, şi prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Metodologia de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă Procedura de achiziţie a manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018, prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a, prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 4Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.559/2013 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare, se aplică doar pentru elaborarea, evaluarea, achiziţia şi distribuirea manualelor pentru ciclul primar din învăţământul preuniversitar. Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 6Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei naţionale, Pavel Năstase Bucureşti, 3 martie 2017. Nr. 3.411. ANEXA Nr. 1METODOLOGIA de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018 Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Prezenta metodologie reglementează cadrul general de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare, în vederea utilizării lor în învăţământul preuniversitar pentru clasa a V-a.(2) În unităţile de învăţământ se utilizează doar manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN.(3) Manualul şcolar este un instrument de lucru al elevului, elaborat în conformitate cu programa şcolară. În sistemul de învăţământ preuniversitar pentru clasa a V-a, manualele şcolare se prezintă în fiecare dintre următoarele forme:a)varianta tipărită; b)varianta digitală, accesibilă pe dispozitiv de stocare extern şi pe platforma www.manuale.edu.ro (4) În baza libertăţii iniţiativei profesionale, cadrele didactice selectează şi recomandă elevilor, pentru utilizarea în procesul de predare-învăţare-evaluare, doar manuale şcolare aprobate de MEN. Articolul 2Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în coordonarea MEN, asigură cadrul general privind regimul manualelor şcolare pentru clasa a V-a. Articolul 3(1) Sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pot fi iniţiate în oricare dintre următoarele situaţii:a)au fost operate modificări la nivelul curriculumului naţional şi au fost introduse discipline/module de pregătire noi; b)s-au elaborat programe şcolare noi pentru anumite discipline/module de pregătire; c)există discipline/module de pregătire fără manuale şcolare aprobate în sesiunile anterioare; d)au fost modificate în proporţie de minimum 25% programele şcolare la anumite discipline/module de pregătire. (2) Pentru organizarea evaluării, aprobării şi achiziţionării manualelor şcolare, CNEE elaborează Calendarul pentru achiziţionarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018, denumit în continuare Calendar. Acest document cuprinde termene în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, pentru procedura de licitaţie deschisă.(3) Proiectele de manuale şcolare aprobate în urma procesului de licitaţie sunt cuprinse în Catalogul manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, denumit în continuare Catalog. Articolul 4În sensul prezentei metodologii se definesc următorii termeni: a)ofertanţi - autori individuali/grupuri de autori/unităţi economice care au capacitate de realizare şi distribuţie a manualelor şcolare; b)pagină de gardă - prima pagină a manualului şcolar, care cuprinde, în ordine, numele disciplinei/al modulului de pregătire, în limba română sau, după caz, în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, clasa/nivelul de studiu, filiera, profilul, specializarea, numele autorilor, numărul ordinului ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea programei, numărul ordinului ministrului educaţiei naţionale prin care proiectul de manual şcolar a fost aprobat; c)platforma www.manuale.edu.ro - aplicaţie software dedicată, care cuprinde, într-o bibliotecă virtuală, variantele online ale manualelor şcolare pentru toate disciplinele/modulele de pregătire şi care oferă posibilitatea accesării publice a acestora, asigurând un mediu unitar de distribuţie pentru varianta digitală a manualului şcolar şi deservind diferite tipuri de utilizatori, cum ar fi: elevi, profesori, părinţi, cadre didactice de specialitate, experţi în formare profesională; d)proiect de manual şcolar - propunere de manual şcolar, prezentată în conformitate cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, depusă de către un ofertant, în vederea evaluării şi a aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; e)titlu de manual şcolar - ansamblu de informaţii care conduc la identificarea manualelor şcolare după denumirea disciplinei/a modulului de pregătire, clasa/nivelul de studiu, filieră, profil, specializare, numărul ordinului ministrului educaţiei naţionale cu care a fost aprobat, ofertant; f)variantă digitală a manualului şcolar - formă electronică a manualului şcolar, distribuită pe dispozitiv de stocare extern, care este utilizată atât în procesul de predare-învăţare-evaluare, cât şi în mod individual; g)varianta online a manualului şcolar - varianta digitală şi formatul pdf ale manualului şcolar incluse/disponibile pe platforma www.manuale.edu.ro h)catalogul manualelor şcolare aprobate pentru învăţământul preuniversitar - listă oficială care cuprinde titlurile de manuale şcolare aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, denumit în continuare Catalog. Capitolul IIAprobarea manualelor şcolare Articolul 5(1) Proiectele de manuale şcolare selectate în urma licitaţiei deschise se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.(2) Pe pagina de gardă a manualului şcolar se înscrie următorul text: „Manualul şcolar a fost aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. ........... din ........ ........., în urma evaluării, şi este realizat în conformitate cu programa şcolară, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. ............din ........ ............ ."(3) Pe pagina a doua a manualelor şcolare apare numărul de telefon european 116.111, de asistenţă pentru copii.(4) Pe pagina a treia a tuturor proiectelor de manuale şcolare apare textul imnului naţional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 6(1) Viabilitatea manualelor este de patru ani şcolari, începând cu primul an şcolar de după încheierea sesiunii de evaluare, cu posibilitate de extindere pentru încă doi ani şcolari, cu condiţia reevaluării lor.(2) Un exemplar din fiecare manual şcolar devine exemplar de referinţă, care se păstrează la CNEE până la ieşirea din uz a manualului respectiv. Articolul 7Pentru fiecare manual şcolar aprobat, ofertanţii au obligaţia de a menţiona numele a doi referenţi: un referent din învăţământul preuniversitar, cu doctorat sau cu gradul didactic I, şi un referent, cadru didactic universitar, având cel puţin funcţia didactică de lector, cu titlul ştiinţific de doctor. Capitolul IIIEvidenţa manualelor şcolare Articolul 8(1) La nivel naţional, CNEE coordonează evidenţa manualelor şcolare aprobate.(2) Evidenţa manualelor şcolare se realizează prin Catalog şi printr-o aplicaţie electronică, disponibilă pe platforma www.manuale.edu.ro Articolul 9(1) Catalogul cuprinde titlurile de manuale şcolare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, pe clase/nivel de studiu, filieră, profil, specializare, ofertanţi, precum şi modul de achiziţionare a acestora.(2) Catalogul este actualizat anual de către CNEE, în conformitate cu documentele oficiale care atestă aprobarea lor pentru utilizare în sistemul de învăţământ preuniversitar şi/sau suspendarea/retragerea temporară/radierea titlurilor de manuale şcolare.(3) Catalogul este publicat pe website-urile MEN şi CNEE. Articolul 10CNEE gestionează platforma www.manuale.edu.ro, care cuprinde varianta online a fiecărui manual şcolar. Capitolul IVGestionarea manualelor şcolare Articolul 11La nivelul inspectoratelor şcolare, gestionarea manualelor şcolare este coordonată de către un responsabil cu manualele şcolare şi de către şeful depozitului de carte şcolară constituit la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti. Articolul 12Responsabilul cu manualele şcolare, de la nivelul inspectoratelor şcolare, are următoarele atribuţii: a)întocmeşte baza de date pentru evidenţa manualelor şcolare, în conformitate cu informaţiile furnizate de fiecare unitate de învăţământ; b)acordă asistenţă unităţilor de învăţământ în evidenţa şi gestionarea manualelor şcolare; c)actualizează anual baza de date a manualelor şcolare existente la nivel local; d)generează raportul comenzilor pe judeţ, în urma procesului de selecţie şi comandă a manualelor şcolare, desfăşurat prin aplicaţia de selecţie a necesarului de manuale şcolare (SNMS); e)avizează rapoartele generate de către aplicaţia SNMS, asigurându-se de înregistrarea comenzilor tuturor şcolilor de pe raza judeţului/a municipiului Bucureşti; f)monitorizează distribuirea manualelor şcolare noi din depozitele de carte şcolară către unităţile şcolare, precum şi redistribuirea celor existente, între unităţile de învăţământ, conform solicitărilor. Articolul 13Atribuţiile şefului de depozit de carte şcolară sunt următoarele: a)gestionează manualele şcolare la nivelul depozitului de carte şcolară; b)participă la procesul de completare a stocurilor cu manuale şcolare reeditate; c)monitorizează, pe edituri/titluri de manuale şcolare şi clase/niveluri de studiu, rulajul de manuale şcolare în/din depozit; d)primeşte în depozit, de la edituri, manualele şcolare comandate de către unităţile şcolare/inspectoratele şcolare; e)realizează distribuirea manualelor şcolare din depozitul de carte şcolară în unităţile de învăţământ. Articolul 14(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, evidenţa şi gestionarea manualelor şcolare este coordonată de către un responsabil, care face parte din personalul didactic sau din cel didactic auxiliar, numit prin decizie internă a unităţii de învăţământ.(2) Responsabilul cu manualele şcolare la nivelul unităţii de învăţământ are următoarele atribuţii:a)întocmeşte şi păstrează evidenţa manualelor şcolare existente în unitatea de învăţământ, pe care o transmite responsabilului cu manualele şcolare de la nivelul inspectoratului şcolar; b)actualizează anual baza de date a manualelor şcolare; c)întocmeşte evidenţa privind deficitul de manuale şcolare, în vederea redistribuirii între unităţile de învăţământ, de către inspectoratele şcolare, a manualelor şcolare existente; d)casează manualele şcolare care nu mai pot fi utilizate, din cauza gradului de uzură fizică şi/sau morală, precum şi pe cele a căror viabilitate a expirat. Capitolul V Dispoziţii finale Articolul 15(1) Pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, MEN asigură manuale şcolare care pot fi:a)manuale elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale; b)manuale traduse din limba română; c)manuale de import, avizate de MEN pentru titlurile needitate din cauza tirajului redus. (2) În cadrul ciclului gimnazial din cadrul învăţământului preuniversitar se asigură manuale şcolare realizate direct în limbile minorităţilor, în vederea desfăşurării activităţii de predare şi de învăţare la limba şi literatura maternă, la istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale respective şi la educaţia muzicală pentru minorităţi. (3) În situaţia în care există solicitări privind achiziţionarea manualelor şcolare aprobate, traduse din limba română în limbile minorităţilor naţionale, ofertanţii asigură această traducere, fiind responsabili de calitatea şi acurateţea traducerii.(4) Pentru situaţiile de la alin. (3) în care traducerea nu poate fi asigurată de către ofertanţi, traducerea manualului solicitat de minoritatea respectivă va fi asigurată de autoritatea contractantă, cu sprijinul MEN. Articolul 16(1) În învăţământul special se utilizează manuale şcolare aprobate din învăţământul de masă, adaptate conform gradului şi tipului de dizabilitate.(2) Pentru elevii cu dizabilităţi, în activitatea didactică se utilizează manuale şcolare aprobate, elaborate conform curriculumului din învăţământul de masă, adaptate în funcţie de tipul şi gradul deficienţei sau manuale şcolare aprobate, elaborate conform unui curriculum specific.(3) Pentru învăţământul special se urmăreşte:a)adaptarea manualelor şcolare aprobate pentru învăţământul de masă; b)aprobarea unor noi proiecte de manuale şcolare, realizate exclusiv pentru a fi utilizate în învăţământul special. (4) Elevii cu deficienţă mintală din şcolile speciale studiază după un curriculum specific, utilizând manuale şcolare aprobate, adaptate nevoilor de dezvoltare, instruire şi formare, în raport cu gradul deficienţei.(5) Elevii cu deficienţă de vedere studiază după curriculumul din învăţământul de masă, utilizând manuale şcolare aprobate din învăţământul de masă, dar adaptate din punctul de vedere al tehnoredactării, după cum urmează:a)elevii ambliopi utilizează manuale realizate în baza unor mijloace asistive specifice - suporturi vizuale aparte (contrast text-imagine-pagină şi spaţiere a textului, caractere şi dimensiuni compatibile cu gradul deficienţei, imprimare cromatică adecvată) şi suporturi audio; b)elevii nevăzători utilizează manuale tipărite transcrise în alfabetul Braille, iar cele digitale sunt adaptate în consecinţă. (6) Elevii cu deficienţă de auz studiază după curriculumul din învăţământul de masă, adaptat în funcţie de tipul şi gradul deficienţei sau după un curriculum specific, utilizând manuale şcolare aprobate, adaptate în funcţie de tipul şi gradul deficienţei.(7) Pentru toate categoriile menţionate la alin. 3-6 se asigură variante traduse pentru elevii din unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, unde este cazul. Articolul 17Contractele de achiziţie publică a manualelor şcolare, având ca obiect furnizarea/achiziţionarea de manuale şcolare noi, se încheie între CNEE şi ofertanţii interesaţi, în concordanţă cu prevederile acordului-cadru de furnizare a manualelor şcolare şi în condiţiile prevăzute de Procedura de achiziţie a manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018, cuprinsă în anexa nr. 2 la ordin. Articolul 18Contractele de achiziţie publică pentru completarea necesarului de manuale şcolare, având ca obiect completarea stocului de manuale şcolare prin reeditare, se încheie între inspectoratele şcolare şi ofertanţii interesaţi, în concordanţă cu prevederile acordului-cadru de furnizare a manualelor şcolare şi în condiţiile prevăzute de Procedura de achiziţie a manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018, cuprinsă în anexa nr. 2 la ordin. Articolul 19(1) Respectarea prevederilor prezentei metodologii este obligatorie pentru toate persoanele implicate în activităţile de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare pentru clasa a V-a.(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară, conform legii.(3) În cazul în care este angajată răspunderea disciplinară, persoanele implicate sunt sancţionate disciplinar, în raport cu gravitatea abaterilor, conform legislaţiei în vigoare. ANEXA Nr. 2PROCEDURA DE ACHIZIŢIE a manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018 Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Prezenta procedură reglementează modul în care se realizează achiziţionarea manualelor şcolare, din fondurile alocate de Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN, în vederea utilizării lor pentru clasa a V-a.(2) Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordonarea MEN, asigură organizarea licitaţiei deschise în vederea achiziţionării manualelor şcolare. Articolul 2În sensul prezentei proceduri se definesc următorii termeni: a)achiziţionare de manuale şcolare - cumpărarea, din fondurile alocate de MEN, a manualelor şcolare noi şi/sau a manualelor şcolare reeditate; b)acord-cadru de furnizare a manualelor şcolare - înţelegere scrisă intervenită între un ofertant şi CNEE, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care stau la baza contractelor de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite pe o perioadă de patru ani, cu posibilitate de extindere pentru încă doi ani; c)calendarul pentru evaluarea proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar - termene stabilite în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, pentru procedura de licitaţie deschisă, denumit în continuare Calendar; d)catalogul manualelor şcolare aprobate pentru învăţământul preuniversitar - listă oficială care cuprinde titlurile de manuale şcolare aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, denumit în continuare Catalog; e)contract de achiziţie publică a manualelor şcolare - contract subsecvent acordului-cadru de furnizare a manualelor şcolare, având ca obiect furnizarea/achiziţionarea de manuale şcolare noi şi reeditate; f)criterii tehnice de calitate - norme în baza cărora proiectele de manuale şcolare sunt acceptate sau neacceptate; g)evaluator de proiecte de manuale şcolare - cadru didactic cu statut de expert care are atribuţii în evaluarea proiectelor de manuale şcolare; evaluatorul proiectelor de manuale şcolare are specialitatea disciplinei/a modulului de pregătire pentru care se propune proiectul şi a parcurs un program de formare în evaluarea proiectelor de manuale şcolare; h)ofertanţi - autori individuali/grupuri de autori/unităţi economice care au capacitate de realizare şi distribuţie a manualelor şcolare; i)proiect de manual şcolar - propunere de manual şcolar, prezentată în conformitate cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, depusă de către un ofertant, în vederea evaluării şi a aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; j)sesiune de evaluare a proiectelor de manuale şcolare - perioadă de timp determinată, pe parcursul căreia se desfăşoară evaluarea proiectelor de manuale şcolare; k)specificaţii tehnice din caietul de sarcini - set de parametri care cuprind cerinţele obligatorii pentru realizarea proiectului de manual şcolar. Articolul 3Achiziţionarea manualelor şcolare cuprinde următoarele etape: a)anunţarea publică a licitaţiei în vederea achiziţionării manualelor şcolare se face pe website-urile MEN, CNEE şi în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP); b)depunerea pe platforma SEAP a ofertelor corespunzătoare proiectelor de manuale şcolare în forma precizată prin caietul de sarcini; pentru proiectele de manuale şcolare elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale se depune şi traducerea în limba română a acestora; c)evaluarea proiectelor de manuale şcolare, în baza criteriilor tehnice de calitate prevăzute de Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a, cuprinsă în anexa nr. 3 la ordin; d)transmiterea, către ofertanţi a cererilor de clarificări asupra calităţii proiectului de manual şcolar; e)comunicarea rezultatelor evaluării proiectelor de manuale şcolare, la finalizarea procedurii de licitaţie; f)depunerea, de către ofertanţi, a eventualelor contestaţii privind rezultatul evaluării proiectelor de manuale şcolare şi soluţionarea acestora; g)elaborarea listei proiectelor de manuale şcolare care au fost declarate acceptate în urma procedurii de licitaţie; h)încheierea contractelor de achiziţie publică a manualelor şcolare cu ofertanţii declaraţi câştigători. Capitolul IIDesfăşurarea licitaţiei de manuale şcolare Articolul 4(1) Pentru achiziţionarea manualelor şcolare pentru învăţământul obligatoriu, MEN, prin CNEE, în calitate de autoritate contractantă, organizează o procedură de licitaţie deschisă, conform Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, criteriul de atribuire fiind „Cel mai bun raport calitate-preţ".(2) Licitaţia în vederea achiziţionării manualelor şcolare este organizată pe loturi. Articolul 5(1) Licitaţia în vederea achiziţionării manualelor şcolare se realizează pe baza criteriilor tehnice de calitate şi a ofertei financiare.(2) Criteriile tehnice de calitate sunt cuprinse în Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin.(3) Modul de acordare a punctajului pentru fiecare criteriu tehnic de calitate şi pentru oferta financiară se publică odată cu caietul de sarcini, la momentul postării procedurii de achiziţie în SEAP.(4) Ponderea punctajului rezultat în urma evaluării pe baza criteriilor tehnice de calitate este de 85% din punctajul total.(5) Ponderea punctajului preţ rezultat în urma evaluării ofertei financiare de proiecte de manuale şcolare este de 15% din punctajul total. Articolul 6(1) Ofertanţii pot participa la sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale şcolare cu unul sau cu mai multe proiecte de manuale şcolare pentru aceeaşi disciplină/modul de pregătire pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare.(2) Ofertanţii îşi asumă răspunderea cu privire la respectarea prevederilor legale în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, printr-o declaraţie autentificată, depusă la CNEE odată cu proiectul de manual şcolar.(3) În vederea acceptării pentru evaluare, ofertele trebuie să respecte toate criteriile de conformitate prevăzute în caietul de sarcini. Articolul 7Depunerea ofertelor de proiecte de manuale şcolare se face pe platforma SEAP în termenul stabilit prin procedura de licitaţie deschisă. Articolul 8(1) Pe lângă comisia de evaluare constituită de CNEE vor fi cooptaţi şi specialişti externi, denumiţi experţi cooptaţi.(2) Evaluarea pe baza criteriilor tehnice de calitate se realizează conform Metodologiei de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.(3) Comisia de evaluare constituită de CNEE întocmeşte Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie de manuale şcolare, denumit în continuare Raportul procedurii, pe baza rapoartelor de specialitate întocmite de experţii cooptaţi pentru fiecare proiect de manual şcolar; în raportul procedurii se calculează punctajul calităţii al proiectului de manual şcolar, ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor finale pentru criteriile tehnice de calitate, acordate de evaluatori.(4) Raportul procedurii cuprinde proiectele de manuale şcolare acceptate, respectiv neacceptate, în urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate.(5) Proiectele de manuale şcolare care au obţinut cel puţin 72 de puncte din 85 posibile se consemnează ca fiind proiecte de manuale şcolare acceptate în urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate. Articolul 9(1) Comisia de evaluare constituită de CNEE evaluează oferta financiară a proiectelor de manuale şcolare astfel: pentru cel mai mic preţ ofertat se alocă punctajul maxim posibil, de 15 puncte, iar pentru celelalte oferte se acordă un punctaj care se calculează după formula:Punctaj preţ = (cel mai mic preţ ofertat/preţ ofertă) x 15. (2) Punctajul preţ pentru oferta financiară se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Capitolul IIIDepunerea, rezolvarea contestaţiilor şi stabilirea câştigătorilor licitaţiei de manuale şcolare Articolul 10Contestarea rezultatului procedurii de licitaţie se face în conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Articolul 11Rezolvarea contestaţiilor licitaţiei se derulează în conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Capitolul IVAchiziţionarea manualelor şcolare Articolul 12În vederea achiziţionării manualelor şcolare, CNEE declară câştigătoare ale licitaţiei proiectele de manuale şcolare ale căror punctaje cumulate sunt de minimum 77 de puncte. Articolul 13CNEE monitorizează achiziţionarea manualelor şcolare, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pe baza comenzilor inspectoratelor şcolare. Articolul 14(1) Achiziţionarea manualelor şcolare are la bază încheierea unui acord-cadru de furnizare a manualelor şcolare între CNEE, ca autoritate contractantă, şi ofertanţii câştigători, ca operatori economici, care prevede:a)obligaţiile pe care ofertanţii şi le-au asumat, conform specificaţiilor tehnice ale exemplarului de referinţă; b)obligaţiile ofertanţilor, de realizare şi distribuţie a manualelor şcolare; c)specificarea preţului unitar de achiziţie; d)acordarea dreptului de liber acces, pe toată durata de viabilitate a manualului şcolar. (2) Acordul-cadru de furnizare a manualelor şcolare se încheie pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de extindere a perioadei, în urma unei reevaluări, pentru încă doi ani.(3) În acordul-cadru de furnizare a manualelor şcolare se prevede, în mod expres, faptul că ofertanţii au obligaţia de a asigura un stoc de manuale şcolare reeditate, la preţul unitar calculat, anual, după formula:Ps = Pia + (Pia x Ri), unde: Ps - reprezintă preţul de achiziţie al manualului şcolar din noul stoc; Pia - reprezintă preţul iniţial de achiziţie al manualului; Ri - reprezintă rata de indexare, în procente. (4) Rata de indexare este calculată de către Institutul Naţional de Statistică, denumit în continuare INS, ca indice al preţurilor de consum pentru postul de cheltuieli Cărţi şcolare, pentru perioada cuprinsă între luna în care s-a încheiat contractul de achiziţie şi luna premergătoare celei în care se face solicitarea către INS. Articolul 15La nivel local, inspectoratele şcolare monitorizează distribuţia manualelor şcolare în unităţile de învăţământ. Capitolul VCompletarea stocurilor cu manuale şcolare reeditate pentru învăţământul preuniversitar Articolul 16Completarea stocurilor cu manuale şcolare reeditate pentru învăţământul preuniversitar se realizează anual prin achiziţionarea de manuale şcolare, în format tipărit şi digital. Articolul 17(1) CNEE monitorizează completarea stocurilor cu manuale şcolare reeditate pentru învăţământul preuniversitar, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pe baza comenzilor inspectoratelor şcolare.(2) Procesul de completare a stocurilor cu manuale şcolare reeditate vizează numai acele titluri din Catalog care, la rubrica „Mod de achiziţie", au specificaţia MEN. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 18Sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a pentru anul şcolar 2017-2018 sunt organizate astfel încât depunerea pe platforma SEAP, de către ofertanţi, a proiectelor de manuale şcolare, în vederea evaluării, să fie făcută la cel mult 100 de zile din momentul anunţării publice a licitaţiei în vederea achiziţionării manualelor şcolare. Articolul 19Specificaţiile tehnice pentru proiectele de manuale, inclusiv limba în care se realizează evaluarea, sunt făcute publice în caietul de sarcini din cadrul procedurii de licitaţie deschisă. Articolul 20Procesul de evaluare a traducerii din limba română a manualelor şcolare pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale cuprinde următoarele etape: a)depunerea la CNEE de către ofertanţi a manualelor şcolare traduse; b)stabilirea membrilor comisiilor de evaluare a traducerilor; c)evaluarea corectitudinii traducerii din limba română a manualelor şcolare pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale; d)redactarea raportului, în baza căruia manualul şcolar tradus este declarat admis sau respins; e)comunicarea către ofertanţi a rezultatelor evaluării traducerilor şi postarea rezultatelor pe website-ul CNEE, în termenul stabilit prin Calendar; f)realizarea proiectului de ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea manualelor şcolare traduse din limba română în limbile minorităţilor naţionale, declarate admise. Articolul 21(1) Rezultatul evaluării traducerii din limba română a manualelor şcolare pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale nu poate fi contestat.(2) Manualele şcolare traduse, declarate respinse după sesiunea de evaluare a traducerii, pot participa la o nouă verificare, după remediere. Articolul 22(1) Procesul de verificare a adaptării manualelor şcolare pentru învăţământul de masă în vederea utilizării în învăţământul special cuprinde următoarele etape:a)depunerea, la CNEE, de către ofertanţi a manualelor şcolare adaptate învăţământului special; b)stabilirea membrilor comisiilor de verificare, pe tipuri de deficienţă; c)verificarea corectitudinii adaptării manualelor şcolare pentru învăţământul special; d)redactarea raportului, în baza căruia manualul şcolar adaptat este declarat „Admis" sau „Respins"; e)comunicarea către ofertanţi a rezultatelor procesului de verificare a adaptării manualelor şcolare pentru învăţământul de masă şi postarea rezultatelor pe website-ul CNEE, în termenul stabilit prin Calendar; f)realizarea proiectului de ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea manualelor şcolare adaptate, declarate admise. (2) Manualele şcolare aprobate, adaptate învăţământului special, eliminate după sesiunea de verificare, pot participa la o sesiune ulterioară de verificare, după remediere. ANEXA Nr. 3METODOLOGIA de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta metodologie reglementează procesul de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare, în vederea aprobării pentru utilizarea în clasa a V-a. Articolul 2În sensul prezentei metodologii se definesc următorii termeni: a)calendarul pentru evaluarea proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a - termene stabilite în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, pentru procedura de licitaţie deschisă, denumit în continuare Calendar; b)criterii tehnice de calitate - norme în baza cărora proiectele de manuale şcolare sunt acceptate sau neacceptate; acestea cuprind criteriile de conformitate (prevăzute în caietul de sarcini) şi criteriile de evaluare a calităţii ştiinţifice (conform fişei-tip de evaluare a calităţii ştiinţifice, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie); c)coordonator al procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare, pentru fiecare disciplină/modul de pregătire - consilier la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), de altă specialitate decât cea la care se realizează evaluarea proiectelor de manuale şcolare; d)expert cooptat - cadru didactic/specialist extern care are atribuţii în evaluarea proiectelor de manuale şcolare; cadrul didactic are specialitatea corespunzătoare pentru a putea preda disciplina pentru care se propune proiectul şi a parcurs un program de instruire în evaluarea proiectelor de manuale şcolare; e)fişă-tip de evaluare a calităţii ştiinţifice a proiectului de manual şcolar (fişa-tip A) - raport de specialitate, care cuprinde criteriile şi descriptorii de evaluare a calităţii ştiinţifice; f)fişă-tip de evaluare a criteriilor de conformitate a conţinutului proiectului de manual şcolar (fişa-tip B) - raport de specialitate care cuprinde criterii de conformitate a conţinutului; g)ofertanţi - autori individuali/grupuri de autori/unităţi economice care au capacitate de realizare şi distribuţie a manualelor şcolare; h)program de instruire în evaluarea proiectelor de manuale şcolare - activitate organizată de CNEE pentru experţii cooptaţi în scopul evaluării proiectelor de manuale şcolare; i)proiect de manual şcolar - propunere de manual şcolar, prezentată în conformitate cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, depus de către un ofertant, în vederea evaluării şi a aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; j)platforma www.manuale.edu.ro - aplicaţie software dedicată, care cuprinde, într-o bibliotecă virtuală, variantele online ale manualelor şcolare pentru toate disciplinele/modulele de pregătire şi care oferă posibilitatea accesării publice a acestora, asigurând un mediu unitar de distribuţie pentru varianta digitală a manualului şcolar şi deservind diferite tipuri de utilizatori, cum ar fi: elevi, profesori, părinţi, cadre didactice de specialitate, experţi în formare profesională; k)punctaj individual (PI) - punctaj acordat de fiecare expert cooptat-cadru didactic pe baza criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice; l)punctaj calitate (PC) - punctaj calculat pe baza punctajelor individuale (PI); m)sesiune de evaluare a proiectelor de manuale şcolare - perioadă de timp determinată, pe parcursul căreia se desfăşoară evaluarea proiectelor de manuale şcolare; n)titlu de manual şcolar - ansamblu de informaţii care conduc la identificarea manualelor şcolare după denumirea disciplinei/a modulului de pregătire, clasa/nivelul de studiu, filieră, profil, specializare, numărul ordinului ministrului educaţiei naţionale cu care a fost aprobat, ofertant. Capitolul IIOrganizarea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a Articolul 3(1) Organizarea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a este asigurată de CNEE.(2) În vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a, CNEE întreprinde următoarele acţiuni:a)publică lista disciplinelor pentru care sunt necesare manuale şcolare, în baza adresei transmise de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei; b)lansează apelul pentru realizarea bazei de date cu experţi cooptaţi-cadre didactice pentru evaluarea proiectelor de manuale şcolare, pentru fiecare titlu de manual şcolar; selecţia experţilor cooptaţi se face conform unei proceduri stabilite la nivel CNEE; prevede, în apelul de selecţie, locuri distincte pentru evaluatorii de manuale în limbile minorităţilor naţionale; c)desemnează coordonatorii procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a, pentru fiecare titlu de manual şcolar. Atribuţiile coordonatorului constau în:instruirea experţilor cooptaţi cu privire la modalitatea de evaluare; punerea la dispoziţie a proiectelor de manuale şcolare şi a documentelor/instrumentelor specifice evaluării; monitorizarea procesului de evaluare până la finalizarea acestuia; preluarea documentelor/instrumentelor specifice evaluării; întocmirea situaţiei finale a evaluării; monitorizarea, după caz, a procesului de remediere a erorilor semnalate de evaluatori; d)elaborează ordinul de ministru de aprobare a manualelor şcolare avizate. (3) În vederea realizării selecţiei şi comenzilor de manuale şcolare de către unităţile de învăţământ, CNEE întreprinde următoarele acţiuni:a)primeşte de la ofertanţi şi încarcă pe platforma www.manuale.edu.ro, în format electronic, manualele şcolare aprobate, în vederea efectuării comenzilor de către unităţile de învăţământ; b)centralizează comenzile de manuale şcolare în vederea încheierii contractelor cu ofertanţii. Articolul 4(1) Condiţiile de înscriere a cadrelor didactice pentru a participa, în calitate de experţi cooptaţi, la evaluarea proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a sunt următoarele:a)să desfăşoare activităţi de predare-învăţare-evaluare în cadrul învăţământului preuniversitar, corespunzătoare disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale şcolare pentru clasa a V-a; b)să deţină abilităţi practice de operare pe calculator. (2) În procesul de selecţie a experţilor cooptaţi-cadre didactice au prioritate, în ordinea următoare, cadrele didactice care:a)au gradele didactice I în domeniul disciplinei/modulului de pregătire sau în domenii conexe celui pentru care aplică. b)au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces; c)au titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinei/modulului de pregătire sau în domenii conexe celui pentru care aplică. (3) Experţii cooptaţi se află în situaţie de incompatibilitate, atunci când:a)sunt autori de proiecte de manuale şcolare la disciplina pentru care solicită înscrierea ca expert cooptat; b)au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv, faţă de:oricare dintre autorii proiectelor de manuale şcolare propuse; oricare dintre referenţii proiectelor de manuale şcolare propuse; c)se constată că pot avea orice alt interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul evaluării/reevaluării şi al aprobării proiectelor de manuale şcolare.
(4) Înaintea începerii sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a, experţii cooptaţi dau declaraţii pe propria răspundere, prin care atestă faptul că nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3); declaraţiile pe propria răspundere se fac prin semnarea angajamentului de confidenţialitate prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
Capitolul IIIEvaluarea proiectelor de manuale şcolare Articolul 5(1) Procesul de evaluare a proiectelor de manuale şcolare se declanşează după instruirea specifică a persoanelor implicate, în funcţiile de atribuţiile acestora.(2) Evaluarea calităţii ştiinţifice şi a criteriilor de conformitate a conţinutului fiecărui proiect de manual şcolar pentru clasa a V-a este realizată de către trei experţi cooptaţi-cadre didactice. Articolul 6Experţii cooptaţi-cadre didactice au următoarele atribuţii: analizează proiectele de manuale repartizate de către CNEE şi completează, în format electronic, tipăresc şi semnează pe fiecare pagină fişa-tip de evaluare a calităţii ştiinţifice a proiectului de manual şcolar pentru clasa a V-a (fişa-tip A) pe baza descriptorilor de evaluare, respectiv fişa-tip de evaluare a criteriilor de conformitate a conţinutului (fişa-tip B), fişe prevăzute în prezenta metodologie; respectă termenele stabilite de către CNEE; răspund, din punct de vedere profesional, pentru acurateţea şi realitatea informaţiilor consemnate. Articolul 7(1) Fiecare expert cooptat-cadru didactic primeşte, în vederea evaluării, toate proiectele de manuale şcolare corespunzătoare unei discipline de studiu. (2) În situaţia în care există proiecte de manuale şcolare pentru clasa a V-a elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale, pe lângă comisiile de evaluare vor fi cuprinşi şi experţi cooptaţi-cadre didactice specialişti în domeniu şi buni cunoscători ai limbajului de specialitate în limba maternă respectivă.(3) Activitatea de evaluare a proiectelor de manuale şcolare se desfăşoară, în mod independent, de către fiecare expert cooptat-cadru didactic.(4) Procesul de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a este confidenţial, pentru toate persoanele implicate, până în momentul comunicării rezultatelor finale. Pentru respectarea caracterului de confidenţialitate a evaluării, toate persoanele implicate completează angajamentul de confidenţialitate conform formularului-tip prevăzut în prezenta metodologie. Articolul 8(1) Fiecare expert cooptat-cadru didactic analizează proiectele de manuale şcolare pentru clasa a V-a atribuite şi, pentru fiecare, completează fişele-tip (A şi B) de evaluare; în urma completării fişei-tip A se obţine punctajul individual (PI). (2) Experţii cooptaţi-cadre didactice menţionează în fişele de evaluare argumente/exemple care susţin punctajul acordat fiecărui descriptor, respectiv motivul declarării neconformităţii. Articolul 9(1) Dacă între oricare două punctaje individuale (PI) acordate de experţii cooptaţi-cadre didactice diferenţele sunt mai mici sau egale cu 8,5 puncte, se calculează punctajul acordat pe baza criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice (PC), ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor (PI) acordate de fiecare dintre cei trei experţi cooptaţi-cadre didactice.(2) Pentru cazurile în care se constată diferenţe mai mari de 8,5 puncte între oricare două punctaje individuale (PI) acordate de experţii cooptaţi-cadre didactice, aceştia se pun de acord cu privire la punctajul acordat pe baza criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice (PC). Rezultatul se consemnează într-un proces-verbal în care se menţionează punctajul acordat pe baza criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice (PC). Articolul 10Un proiect de manual şcolar pentru clasa a V-a este considerat acceptat din punctul de vedere al criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice atunci când întruneşte minimum 72 de puncte din 85 de puncte posibile. Articolul 11(1) Fiecare fişă-tip de evaluare a proiectului de manual şcolar cuprinde codul proiectului de manual şcolar, disciplina, clasa/nivelul de studiu, filiera, profilul, specializarea, numărul ordinului ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea programei şcolare, titlul şi numărul de pagini al proiectului de manual şcolar, numele, prenumele şi semnătura expertului cooptat-cadru didactic.(2) Fişele-tip de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a sunt centralizate la CNEE.(3) Rezultatele sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a sunt comunicate la finalizarea procedurii de licitaţie deschisă, în perioada stabilită prin Calendar. Articolul 12(1) Evaluarea traducerii manualelor şcolare din limba română în limbile minorităţilor naţionale se realizează, pentru fiecare titlu de manual şcolar tradus, de către o comisie formată din doi experţi cooptaţi-cadre didactice, profesori de specialitate, buni cunoscători ai limbii române, precum şi ai limbajului de specialitate în limba maternă în care a fost tradus manualul.(2) Experţii cooptaţi-cadre didactice care evaluează traducerea manualelor şcolare analizează corectitudinea traducerii conţinutului manualului şcolar repartizat de către CNEE şi redactează un raport, în baza căruia manualul şcolar tradus este declarat „admis" sau „respins". Articolul 13(1) Pentru manualele şcolare pentru clasa a V-a elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale, în cazul disciplinelor limba şi literatura maternă, istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale, educaţie muzicală pentru minorităţi, precum şi în cazul manualelor şcolare din import, pentru limba şi literatura maternă, care corespund programelor şcolare în vigoare, precum şi în cazul titlurilor nerealizate din cauza tirajului redus, evaluarea se face conform prevederilor art. 7, respectiv art. 8.(2) Manualele şcolare pentru clasa a V-a elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale, precum şi manualele şcolare din import pentru limba şi literatura maternă vor fi însoţite de traducerea în limba română. Articolul 14Pentru manualele de „Religie", după depunerea proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a pe platforma SEAP, ofertanţii au obligaţia de a depune la CNEE avizul cultului respectiv în termen de 3 zile lucrătoare. Articolul 15(1) CNEE organizează evaluarea adaptării manualelor şcolare pentru clasa a V-a aprobate pentru învăţământul special în conformitate cu nevoile de instruire şi formare ale elevilor, în funcţie de tipul şi gradul deficienţei.(2) Evaluarea adaptării manualelor şcolare pentru clasa a V-a aprobate pentru învăţământul special se realizează şi de către experţi cooptaţi-cadre didactice pentru fiecare tip de deficienţă. Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 16În cazul proiectelor de manuale şcolare declarate câştigătoare, ofertanţii au obligaţia să remedieze toate erorile semnalate de experţii cooptaţi şi consemnate în fişele-tip de evaluare/rapoartele de traducere şi să depună la CNEE exemplarul corectat al manualului. Articolul 17Plata experţilor cooptaţi se face în baza unor reglementări aprobate de către MEN, la propunerea CNEE, în acord cu legislaţia în vigoare. Articolul 18(1) Respectarea prevederilor prezentei metodologii este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară; personalul din învăţământ implicat în evaluarea proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a răspunde disciplinar, conform legii, pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, prin care dăunează interesului învăţământului, prestigiului unităţii de învăţământ şi CNEE.(3) În cazul în care este angajată răspunderea disciplinară, personalul implicat în evaluarea proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a este sancţionat disciplinar, în raport cu gravitatea abaterilor, conform legislaţiei în vigoare.
ANEXA Nr. 1la metodologie ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE (Formular-tip) Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ........, având funcţia de ........ ................ ........, disciplina/modulul de pregătire ........ ................ ................, la ........ ................ ................ ............., localitatea ........ ................ ........ ........., posesor al B.I./C.I. seria ............ nr. ........ ............, eliberat/ă de ........ ............... la data de ........ ................ ............, telefon ........ ................ ........, CNP ........ ................ ................ ........., declar pe propria răspundere că nu voi divulga sub nicio formă informaţii legate de procesul de evaluare a proiectelor de manuale şcolare, informaţii de natură să atragă avantaje necuvenite din activitatea pe care o desfăşor sau care să aducă prejudicii imaginii Ministerului Educaţiei Naţionale/Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare. Sunt de acord să îmi îndeplinesc toate sarcinile de lucru primite, respectând termenele stabilite, şi mă angajez că nu voi face publice detalii asupra activităţii desfăşurate în cadrul procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare la disciplina/modulul de pregătire ........ ................ ................ .............. şi nu voi publica niciun document de lucru parţial/integral specific acestei activităţi. Sunt conştient că, în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecţia informaţiilor clasificate, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu natura faptei. Data ........ ................ ........ Semnătura ........ ................ ........ ........... ANEXA Nr. 2la metodologie FIŞA-TIP DE EVALUARE A CALITĂŢII ŞTIINŢIFICE PROIECTULUI DE MANUAL ŞCOLAR PENTRU CLASA A V-A* FIŞA TIP A Numele şi prenumele expertului cooptat: ........ ................ ................ .......... Codul proiectului de manual şcolar: ........ .......... Titlul disciplinei/modulului de pregătire: ............... Clasa: ....... Filiera, profilul şi specializarea: ........ ......... Nr. de pagini: ...... Ordinul ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea programei: nr. ........ .........../........ ............... CRITERII DE EVALUARE A CALITĂŢII ŞTIINŢIFICE

Descriptori Punctaj maxim Punctaj acordat Argumente/Exemple
Criteriul I Structura manualului şcolar
1. Cuprinsul se află la începutul manualului şcolar. 1
2. Manualul are la început 1-2 pagini de instrucţiuni de utilizare a acestuia. 2
3. Competenţele generale şi competenţele specifice, preluate din programa şcolară în vigoare, sunt scrise la începutul manualului. 1
4. Titlurile/Subtitlurile sunt puse în evidenţă în mod corespunzător prin dimensiune sugestivă sau prin alte elemente. 1
5. Numerotarea paginilor, a capitolelor şi a itemilor de evaluare/autoevaluare este adecvată şi consecventă. 1
6. Manualul şcolar este unitar machetat, fiind respectate elementele tehnice: textul şi elementele grafice/multimedia sunt vizibile/lizibile/audibile, au o spaţiere echilibrată, sunt utilizate caracterele specifice limbii în care este redactat manualul. 2
7. Manualul şcolar favorizează eficientizarea învăţării prin elemente grafice/multimedia şi text: alineate, chenare, tabele, culori/nuanţe distincte, marcaje etc. 2
Punctaj criteriul I 10
Criteriul II Organizarea temelor/conţinuturilor manualului şcolar
1. Manualul şcolar respectă cu stricteţe domeniile şi conţinuturile din programa şcolară: nu sunt teme/conţinuturi nici în plus, nici în minus faţă de programa şcolară. 4
2. Modul de organizare a temelor/conţinuturilor manualului şcolar respectă logica internă a disciplinei. 4
3. Informaţia transmisă prin text este corectă din punct de vedere ştiinţific. 4
4. Informaţia transmisă prin imagini/hărţi/grafice/tabele/diagrame/simboluri/elemente multimedia/texte-suport este corectă din punct de vedere ştiinţific. 4
5. Informaţia transmisă prin imagini/hărţi/grafice/tabele/diagrame/simboluri/ elemente multimedia/texte-suport este corelată cu informaţia transmisă prin text. 4
6. Informaţia transmisă prin text şi prin imagini/hărţi/grafice/tabele/diagrame/ simboluri/elemente multimedia/texte-suport contribuie la formarea/dezvoltarea competenţelor prevăzute în programa şcolară. 6
7. Informaţia transmisă prin text şi prin imagini/hărţi/grafice/tabele/diagrame/ simboluri/elemente multimedia/texte-suport este adecvată nivelului de vârstă al elevilor. 10
8. Informaţia transmisă prin text şi prin imaginile/hărţile/graficele/tabelele/ diagramele/simbolurile/elementele multimedia/textele-suport este prezentată în mod coerent şi atractiv. 4
9. Prezentarea conţinuturilor este realizată într-o concepţie unitară, printr-un stil consecvent. 4
10. Metodele/Tehnicile/Strategiile didactice utilizate în manual sunt activ-participative, asigurând înţelegerea, sistematizarea, consolidarea cunoştinţelor şi dezvoltarea intelectuală a elevului. 6
Punctaj criteriul II 50

* Se completează de către evaluatorii de proiecte de manuale şcolare.

Descriptori Punctaj maxim Punctaj acordat Argumente/Exemple
Criteriul III Activităţile de evaluare
1. Metodele şi instrumentele tradiţionale de evaluare (itemii şi testele de evaluare) sunt distribuite/distribuiţi echilibrat prin raportare la competenţele programei şcolare. 2
2. Metodele şi instrumentele tradiţionale de evaluare (itemii şi testele de evaluare) au un grad ridicat de relevanţă/aplicabilitate în viaţa de zi cu zi. 3
3. Metodele şi instrumentele complementare de evaluare (proiecte, portofolii, investigaţii, autoevaluare etc.) propuse sunt distribuite/distribuiţi echilibrat prin raportare la competenţele programei şcolare. 3
4. Metodele şi instrumentele complementare de evaluare (proiecte, portofolii, investigaţii, autoevaluare etc.) propuse au un grad ridicat de relevanţă/aplicabilitate în viaţa de zi cu zi. 3
5. Metodele şi instrumentele de evaluare propuse respectă principiile/regulile de proiectare. 3
6. Metodele şi instrumentele de evaluare propuse sunt corecte din punct de vedere ştiinţific. 3
7. Itemii de evaluare propuşi acoperă întreaga gamă a tipologiei itemilor (obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi). 4
8. Pentru fiecare tip de item/metodă complementară de evaluare propus/propusă se oferă un model/o indicaţie de rezolvare. 4
Punctaj criteriul III 25
Punctaj pentru criteriile de evaluare a calităţii ştiinţifice (PI) 85

Data: ........ ............... Semnătura expertului cooptat ........ ................ ........ .......... FIŞA-TIP DE EVALUARE A CRITERIILOR DE CONFORMITATE A CONŢINUTULUI PROIECTULUI DE MANUAL ŞCOLAR PENTRU CLASA A V-A* FIŞA TIP B Numele şi prenumele expertului cooptat: ........ ................ ................ .......... Codul proiectului de manual şcolar: ........ ........... Titlul disciplinei/modulului de pregătire: ........ ................ ............. Clasa: .......... Filiera, profilul şi specializarea: ........ ............. Nr. de pagini: ........ ........ ......... Ordinul ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea programei: nr. ........ .........../........ ...............

CRITERII DE CONFORMITATE A CONŢINUTULUI Conform/ Neconform Observaţii
1. Proiectul de manual şcolar pentru clasa a V-a trebuie să fie prezentat în formă finală, cu excepţia datelor de personalizare şi a numărului ordinului de ministru de aprobare, care vor fi completate după anunţarea rezultatului procedurii.
2. Proiectul de manual şcolar pentru clasa a V-a trebuie să fie depersonalizat, astfel încât să nu conţină numele autorilor, numele, sigla/logoul ofertanţilor/altor ofertanţi, cuvinte/imagini/elemente multimedia, nume de personaje, publicaţii şi/sau alte semne particulare/date (inclusiv cele asupra cărora furnizorul de pachete educaţionale a achiziţionat şi deţine drepturi de autor) care pot conduce la identificarea autorilor/ofertanţilor.
3. Coperta I a proiectului de manual şcolar pentru clasa a V-a trebuie să cuprindă în ordine doar următoarele elemente: denumirea ministerului, titlul disciplinei (în conformitate cu programa şcolară în vigoare), clasa şi, după caz, tipul de programă şcolară.
4. Coperta a II-a a proiectului de manual şcolar pentru clasa a V-a pentru clasa a V-a trebuie să cuprindă doar textul Acest manual este proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale.
5. Pagina de gardă a proiectului de manual şcolar pentru clasa a V-a trebuie să cuprindă, în ordine, doar următoarele elemente: titlul disciplinei (în conformitate cu programa şcolară în vigoare), clasa şi, după caz, tipul de programă şcolară, în limba română sau, după caz, în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, numărul ordinului ministrului educaţiei pentru aprobarea programei şcolare, numărul de pagini al proiectului de manual şcolar prezentat, numărul de telefon european 116111, de asistenţă pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

* Se completează de către evaluatorii de proiecte de manuale şcolare.

CRITERII DE CONFORMITATE A CONŢINUTULUI Conform/ Neconform Observaţii
6. Pe pagina a treia a proiectului de manual şcolar pentru clasa a V-a, pentru toate disciplinele, trebuie să apară textul imnului naţional, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice.
7. Proiectul de manual şcolar pentru clasa a V-a trebuie să aibă caracter etic, moral şi nediscriminatoriu: să respecte principiile care nu fac nicio deosebire de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată.
8. Proiectul de manual şcolar pentru clasa a V-a nu trebuie să conţină informaţii care aduc atingere identităţii şi valorilor naţionale, elemente rasiste, xenofobe sau de promovare a ideologiei naţionalist-extremiste.
9. Proiectul de manual şcolar pentru clasa a V-a trebuie să conţină doar elemente destinate procesului de predare-învăţare-evaluare, nefiind permise prezenţa unor logouri sau vignete suplimentare ca elemente de marketing personalizate sau texte de marketing (de exemplu, acest manual a înregistrat cel mai mare punctaj la evaluarea ştiinţifică).
10. Proiectul de manual şcolar pentru clasa a V-a este denumit în conformitate cu programa şcolară aprobată, nefiind permise completări sau subtitluri (de exemplu, Comunicare în limba română/Abecedar). Aceleaşi precizări sunt valabile şi pentru manualele destinate elevilor care studiază într-o limbă a minorităţilor naţionale, cu precizarea că numele manualului va fi în limba minorităţii respective.
11. Manualul este rulat prin intermediul browserelor, fără a fi necesară nicio operaţie de instalare.
12. Manualul poate fi utilizat în varianta standard a browserului fără a fi necesară instalarea niciunui software suplimentar, inclusiv add-on, plug-in.
13. Manualul este accesat printr-un fişier standard, de tipul index.html, aflat în rădăcina CD-ului.
14. Structura grafică a ecranelor este funcţională.
15. Navigarea este consistentă, permite parcurgerea manualului şi revenirea la activitatea de învăţare precedentă.
16. Conţinutul implementează un set de reguli de ergonomie care să asigure o rulare uşoară a conţinutului electronic, scalarea paginilor (responsive web design).
17. Varianta digitală cuprinde integral conţinutul manualului în variantă tipărită, având în plus (sau în locul ilustraţiilor de pe hârtie) elemente specifice precum: exerciţii interactive, jocuri educaţionale, animaţii, filme şi simulări.
18. Toate activităţile multimedia interactive de învăţare (AMII) trebuie să funcţioneze în contextul parametrilor referitori la mediul de lucru şi la tehnologiile utilizate pentru elaborarea proiectului de manual şcolar.
19. Toate cele trei tipuri de AMII (statice, animate şi interactive) sunt semnalizate distinct pe parcursul manualului.
20. Varianta digitală a manualelor şcolare asigură un sistem de asistenţă (help) standardizat în limba în care este scris manualul. Asistenţa este de două tipuri: - ajutor (help) de navigare prin manual, care oferă indicaţii sub formă de text referitoare la butoanele de navigare; - ajutor (help) contextual - oferă indicaţii despre modul în care trebuie parcurse anumite activităţi multimedia interactive de învăţare.
21. Proiectele de manuale şcolare pentru clasa a V-a care nu sunt realizate în limba română vor fi însoţite de un document cu traducerea sistemului de asistenţă.

Data: ........ ............... Semnătura expertului cooptatSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3411/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3411 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 216 2017
    Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1228 2017
    Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 51 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 51 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 51 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 6 2011
    We are direct mandate to providers and facilitators of all types of Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease and Purchase. We engage in MTN, PPP programs, MT109, MT799, MT760, Loans, Sale and Lease of Financial Instruments. In addition we have a track record of 100% deliverance rate with the best workable procedures in the Financial Instruments industry. Our providers are very reliable and ready to transact. We have an excellent relationship with top rated banks in both Europe and Asia, Stock brokers and financial institutions all over the world. Within a short and transparent transaction period we can provide the SBLC/BG for your Heavy/Light project funding. We look forward to your cooperation as we establish a successful business relationship. Anticipating your inquiry Email: tekstructuredfinanceltd@gmail.com Skype: tekstructuredfinanceltd Regards David Thomas TEK STRUCTURED FINANCE LTD BROKERS ARE WELCOME
ANONIM a comentat Legea 46 2009
    EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED offers a quality financial organization service to many commercial and internal market. At EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED, We pride ourselves with a wide range of professional hard working staffs who ensure clients demand are met in a timely manner. Also we ensure that clients requirements are met according to specification. Our project funding is structured to suit the individual needs of our clients as we believe a satisfied client is the best business strategy of all. Accessing the right financial product or facility at a crucial stage can be the key to business success,you are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Contact us today with your inquiries. Kind regards, WHITE, Christopher Simon Director (EAGLE FINANCIAL AND LEASING SERVICES (UK) LIMITED). Leasing Price : 4%+1% Buying Price: 32%+2% White, Christopher Simon email : advice.eagleflsltd@gmail.com skype: advice.eagleflsltd
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3411/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu