Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 340 din 20 iunie 2005

pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 86/2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 593 din  8 iulie 2005


SmartCity3


    In aplicarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 182/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 28 martie 2005,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,
    avand in vedere referatul de aprobare prezentat,

    ministrul economiei si comertului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se modifica si se completeaza Prescriptia tehnica PT C 3-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate pana la 26 litri pentru GPL", aprobata prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 86/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 si 161 bis din 13 martie 2003, modificata prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 210/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 245 din 10 aprilie 2003, dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 2.3 va avea urmatorul cuprins:
    "Agentii economici autorizati care fac dovada proprietatii buteliilor pe baza documentelor financiar-contabile pot sa isi personalizeze buteliile. Personalizarea buteliilor se va face conform metodologiei privind personalizarea recipientelor-butelii cu capacitate pana la 26 litri pentru GPL, aprobata prin ordin al inspectorului de stat sef al ISCIR si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Agentii economici vor solicita in scris la ISCIR-INSPECT aprobarea pentru personalizare. Agentul economic va incepe actiunea de personalizare efectiva numai dupa primirea confirmarii scrise de la ISCIR-INSPECT.
    Adresa de solicitare trebuie sa cuprinda un tabel centralizator cu denumirea producatorului, seriile si anii de fabricatie.
    Personalizarea se poate efectua de catre:
    - IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia, printr-un inspector de specialitate;
    - responsabilul cu supravegherea lucrarilor al agentului economic, pe baza unei imputerniciri scrise primite de la IT ISCIR."
    2. Punctul 3.1.3 va avea urmatorul cuprins:
    "Buteliile care au corespuns verificarilor de la pct. 3.1.2.1 vor fi supuse la incercarea la presiune.
    Incercarea la presiune se va efectua, pentru fiecare butelie in parte, in prezenta responsabilului cu supravegherea lucrarilor sau a inspectorului de specialitate al IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia, la presiunea de incercare indicata de producatorul buteliei.
    Responsabilul cu supravegherea lucrarilor poate efectua incercarile la presiune daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    - sa dovedeasca ca a inregistrat o cerere la IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia, care trebuie sa cuprinda lotul, seria de fabricatie, anul fabricatiei si numarul de bucati;
    - incercarea la presiune se efectueaza doar la buteliile personalizate;
    - incercarea la presiune se va efectua pe baza unei imputerniciri scrise acordate de catre IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia.
    Incercarea se va efectua cu combustibil pentru uz neindustrial tip P (petrol).
    Buteliile vor fi mentinute la presiunea de incercare timp de 5 minute. Dupa 2 minute vor fi lovite usor de-a lungul imbinarilor sudate cu un ciocan de cupru fara muchii ascutite de 200 ... 300 g. Dupa trecerea celor 5 minute se va examina cu atentie fiecare butelie.
    Incercarea se considera reusita daca nu se constata scurgeri, lacrimari sau daca dupa incercare nu sunt deformatii permanente superioare celor mentionate la pct. 3.1.2.1.
    Buteliile vor fi prezentate la incercarea la presiune bine curatate, in special in zona imbinarilor sudate.
    Pentru incercare, buteliile se vor aseza astfel ca examinarea sa se faca in conditii corespunzatoare. Asezarea buteliilor pe standul de proba se va face intr-un mod care sa permita fixarea sigura a buteliilor pe acesta. Trebuie stabilite masuri speciale de protectie pentru personalul care efectueaza incercarea la presiune.
    Instalatia pentru incercarea buteliilor trebuie sa fie mentinuta in perfecta stare de functionare si va fi echipata cu cel putin doua manometre montate pe robinete cu trei cai.
    Pentru realizarea presiunii se vor utiliza pompe de presiune care sa nu provoace urcarea brusca sau cu socuri a presiunii. Viteza de crestere a presiunii nu va depasi 5 bar/minut.
    Dupa efectuarea incercarii, presiunea din butelii va fi micsorata treptat si fara socuri, apoi buteliile se golesc complet de petrol.
    Buteliile la care s-au constatat scurgeri, lacrimari sau deformatii permanente superioare celor mentionate la pct. 3.1.2.1 vor fi casate, astfel incat sa nu mai fie posibila punerea lor in circulatie.
    IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia are dreptul sa efectueze controale inopinate privind modul de efectuare a incercarii la presiune."
    3. Punctul 3.1.4 va avea urmatorul cuprins:
    "Verificarea tehnica periodica a buteliilor se va efectua la:
    - agentii economici autorizati pentru umplere, reparare, verificare tehnica periodica, scoatere din uz si casare;
    - agentii economici autorizati pentru reparare, verificare tehnica periodica, scoatere din uz si casare.
    Agentii economici mentionati mai sus trebuie sa fie autorizati de ISCIR-INSPECT in conformitate cu prevederile anexei E.
    Agentii economici autorizati au urmatoarele obligatii:
    - sa solicite in scris de la IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia imputernicire pentru efectuarea lucrarilor precizate la pct. 3.1.3, cu cel putin 5 zile inainte de data inceperii lucrarilor;
    - sa posede si sa mentina in conditii corespunzatoare intregul echipament necesar verificarii;
    - sa asigure toate conditiile necesare pentru efectuarea verificarilor;
    - sa completeze <<Declaratia de conformitate pentru verificare tehnica periodica>>, conform modelului din anexa H.
    Rezultatele verificarilor tehnice periodice vor fi inscrise intr-un registru tinut la zi si intocmit conform modelului din anexa I. Registrul va fi numerotat, snuruit, sigilat si va purta stampila IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia.
    Pentru activitatea de verificare tehnica periodica se vor utiliza numai aparate de masurare si control verificate metrologic, la scadenta, precum si calibre si sabloane corespunzatoare."
    4. Punctul 3.2.15 se abroga.
    5. Punctul 3.4 va avea urmatorul cuprins:
    "Scoaterea din uz si casarea buteliilor se va face de catre agentii economici autorizati de ISCIR-INSPECT.
    Se vor scoate din uz si vor fi casate in mod obligatoriu buteliile care prezinta neconformitatile prevazute in anexa B.
    Scoaterea din uz a buteliilor in vederea casarii se va face pe baza proceselor-verbale incheiate de catre comisii constituite de agentul economic si din care va face parte in mod obligatoriu responsabilul cu supravegherea lucrarilor al agentului economic, care trebuie sa fie imputernicit de catre IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia, sau un inspector de specialitate al IT ISCIR. Intrunirea comisiei va fi anuntata in scris la IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia, cu 15 zile inaintea datei stabilite. Adresa de inaintare va avea o anexa in care vor fi mentionate producatorul, seria si anul de fabricatie ale fiecarei butelii.
    Agentii economici sunt obligati sa distruga imediat buteliile scoase din uz in urma procesului-verbal incheiat de comisie. Inainte de distrugere se vor demonta robinetele, se vor goli complet buteliile si se vor pregati corespunzator in vederea distrugerii. Distrugerea buteliilor se va face prin turtire, in conformitate cu procedurile de lucru, in prezenta responsabilului cu supravegherea lucrarilor, in baza unei imputerniciri scrise emise de IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia, sau a inspectorului de specialitate al IT ISCIR. Distrugerea buteliilor se va face astfel incat sa nu mai fie posibila o viitoare utilizare a acestora. Procesul-verbal intocmit va contine seriile si anii de fabricatie ai buteliilor distruse. In cazul distrugerii buteliilor in prezenta responsabilului cu supravegherea lucrarilor, o copie a procesului-verbal se va transmite la IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia.
    Evidenta buteliilor casate se va tine de catre agentul economic intr-un registru completat la zi si intocmit conform modelului din anexa K. Registrul va fi numerotat, snuruit, sigilat si va purta stampila IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia."
    6. Punctul E.1.3 din anexa E va avea urmatorul cuprins:
    "In afara de obligatiile si responsabilitatile prevazute in continutul prezentei prescriptii tehnice, agentii economici autorizati mai au si urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    a) sa desfasoare activitatile autorizate conform procedurilor de lucru si prevederilor prescriptiei tehnice;
    b) sa intocmeasca si sa difuzeze instructiuni de utilizare pentru fiecare butelie;
    c) pentru activitatile de umplere, reparare, verificare tehnica periodica, scoatere din uz si casare, precum si pentru activitatile de transport agentii economici sunt obligati sa numeasca un responsabil cu supravegherea lucrarilor (RSL);
    d) pentru activitatile de distribuire agentii economici sunt obligati sa aiba angajat personal operator autorizat, nefiind necesar RSL;
    e) sa foloseasca la activitatile de umplere, transport si distribuire personal instruit si autorizat de IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia;
    f) sa detina prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, specifice domeniului de activitati pentru care solicita autorizarea;
    g) sa intocmeasca si sa tina la zi registre de evidenta pentru fiecare categorie de activitate pentru care a fost autorizat;
    h) sa ia masuri corespunzatoare, astfel ca responsabilul cu supravegherea lucrarilor, autorizat de ISCIR-INSPECT, sa isi poata indeplini in conditii corespunzatoare sarcinile prevazute;
    i) sa comunice in scris, in termen de 15 zile, la ISCIR-INSPECT orice schimbare a responsabilului cu supravegherea lucrarilor si sa o definitiveze numai dupa confirmarea acestuia de ISCIR-INSPECT; pana la definitivarea schimbarii personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua activitati care fac obiectul autorizatiei;
    j) sa inregistreze intr-un registru numerotat, snuruit, sigilat si stampilat de IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia operatia de casare a buteliilor;
    k) sa transmita la IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia o copie a proceselor-verbale de casare a buteliilor."
    7. Punctul E.2.3 din anexa E va avea urmatorul cuprins:
    "In afara de obligatiile si responsabilitatile prevazute in continutul prezentei prescriptii tehnice, responsabilul cu supravegherea lucrarilor (RSL) mai are si urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    a) sa cunoasca legislatia in domeniu, prescriptiile tehnice specifice, Colectia ISCIR, standardele si normativele in vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat;
    b) sa incheie documente de verificare in care sa consemneze constatarile si rezultatele verificarilor si examinarilor, dupa cum urmeaza:
    - declaratia de conformitate pentru reparare si verificare tehnica periodica;
    - declaratie de conformitate pentru umplere;
    c) sa aplice in cazurile prevazute de prescriptia tehnica poansonul de verificare pe buteliile verificate;
    d) sa semneze registrele de evidenta a activitatilor executate la agentul economic si sa urmareasca tinerea la zi a acestora, care sunt:
    - registrul privind verificarea tehnica periodica a buteliilor;
    - registrul privind umplerea buteliilor;
    - registrul pentru evidenta buteliilor reparate;
    - registrul pentru evidenta buteliilor casate;
    e) sa participe la instructajele organizate de ISCIR."
    8. Anexa K va avea urmatorul cuprins:
    "Model de registru pentru evidenta buteliilor casate cu capacitatea de pana la 26 litri pentru GPL
    Registrul va contine urmatoarele rubrici:
    - producatorul;
    - seria de fabricatie;
    - anul fabricatiei;
    - numele, prenumele si semnatura RSL;
    - alte mentiuni."
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul economiei si comertului,
                             Codrut Ioan SeresSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 340/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 340 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    BUPA FINANCE PLC is a group of company with funding experts and mandate to a finance and investment Company who is a premier provider of trade finance and project finance instruments as well as discountable bank instruments. Our bank instrument can be help you fund you projects in Trading, funding project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.Having years of professional, invaluable experience in the banking and finance industry, and having access to dozens of different prominent trusted and reliable providers, our Financial Services consultants will crawl through hundreds of products to find one that perfectly matches your needs. Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut =5M- 10B EUR/USD Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = 5M- 10B EUR/USD DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG / SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. Name :Howard Anthony Email:bupafinance9@gmail.com Skype ID:92f864467edaf0b8
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
     I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of $10,000 daily for an unlimited withdraw I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $70,000. MRS JUDE is giving out the card just to help the poor and needy though it is legal but it is something nice and he is not like other scam pretending to have the blank ATM cards.. Just send him an email On ( blankatm156@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 340/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu