Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 340 din 20 iunie 2005

pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 86/2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 593 din  8 iulie 2005


SmartCity3


    In aplicarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 182/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 28 martie 2005,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,
    avand in vedere referatul de aprobare prezentat,

    ministrul economiei si comertului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se modifica si se completeaza Prescriptia tehnica PT C 3-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate pana la 26 litri pentru GPL", aprobata prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 86/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 si 161 bis din 13 martie 2003, modificata prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 210/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 245 din 10 aprilie 2003, dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 2.3 va avea urmatorul cuprins:
    "Agentii economici autorizati care fac dovada proprietatii buteliilor pe baza documentelor financiar-contabile pot sa isi personalizeze buteliile. Personalizarea buteliilor se va face conform metodologiei privind personalizarea recipientelor-butelii cu capacitate pana la 26 litri pentru GPL, aprobata prin ordin al inspectorului de stat sef al ISCIR si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Agentii economici vor solicita in scris la ISCIR-INSPECT aprobarea pentru personalizare. Agentul economic va incepe actiunea de personalizare efectiva numai dupa primirea confirmarii scrise de la ISCIR-INSPECT.
    Adresa de solicitare trebuie sa cuprinda un tabel centralizator cu denumirea producatorului, seriile si anii de fabricatie.
    Personalizarea se poate efectua de catre:
    - IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia, printr-un inspector de specialitate;
    - responsabilul cu supravegherea lucrarilor al agentului economic, pe baza unei imputerniciri scrise primite de la IT ISCIR."
    2. Punctul 3.1.3 va avea urmatorul cuprins:
    "Buteliile care au corespuns verificarilor de la pct. 3.1.2.1 vor fi supuse la incercarea la presiune.
    Incercarea la presiune se va efectua, pentru fiecare butelie in parte, in prezenta responsabilului cu supravegherea lucrarilor sau a inspectorului de specialitate al IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia, la presiunea de incercare indicata de producatorul buteliei.
    Responsabilul cu supravegherea lucrarilor poate efectua incercarile la presiune daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    - sa dovedeasca ca a inregistrat o cerere la IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia, care trebuie sa cuprinda lotul, seria de fabricatie, anul fabricatiei si numarul de bucati;
    - incercarea la presiune se efectueaza doar la buteliile personalizate;
    - incercarea la presiune se va efectua pe baza unei imputerniciri scrise acordate de catre IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia.
    Incercarea se va efectua cu combustibil pentru uz neindustrial tip P (petrol).
    Buteliile vor fi mentinute la presiunea de incercare timp de 5 minute. Dupa 2 minute vor fi lovite usor de-a lungul imbinarilor sudate cu un ciocan de cupru fara muchii ascutite de 200 ... 300 g. Dupa trecerea celor 5 minute se va examina cu atentie fiecare butelie.
    Incercarea se considera reusita daca nu se constata scurgeri, lacrimari sau daca dupa incercare nu sunt deformatii permanente superioare celor mentionate la pct. 3.1.2.1.
    Buteliile vor fi prezentate la incercarea la presiune bine curatate, in special in zona imbinarilor sudate.
    Pentru incercare, buteliile se vor aseza astfel ca examinarea sa se faca in conditii corespunzatoare. Asezarea buteliilor pe standul de proba se va face intr-un mod care sa permita fixarea sigura a buteliilor pe acesta. Trebuie stabilite masuri speciale de protectie pentru personalul care efectueaza incercarea la presiune.
    Instalatia pentru incercarea buteliilor trebuie sa fie mentinuta in perfecta stare de functionare si va fi echipata cu cel putin doua manometre montate pe robinete cu trei cai.
    Pentru realizarea presiunii se vor utiliza pompe de presiune care sa nu provoace urcarea brusca sau cu socuri a presiunii. Viteza de crestere a presiunii nu va depasi 5 bar/minut.
    Dupa efectuarea incercarii, presiunea din butelii va fi micsorata treptat si fara socuri, apoi buteliile se golesc complet de petrol.
    Buteliile la care s-au constatat scurgeri, lacrimari sau deformatii permanente superioare celor mentionate la pct. 3.1.2.1 vor fi casate, astfel incat sa nu mai fie posibila punerea lor in circulatie.
    IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia are dreptul sa efectueze controale inopinate privind modul de efectuare a incercarii la presiune."
    3. Punctul 3.1.4 va avea urmatorul cuprins:
    "Verificarea tehnica periodica a buteliilor se va efectua la:
    - agentii economici autorizati pentru umplere, reparare, verificare tehnica periodica, scoatere din uz si casare;
    - agentii economici autorizati pentru reparare, verificare tehnica periodica, scoatere din uz si casare.
    Agentii economici mentionati mai sus trebuie sa fie autorizati de ISCIR-INSPECT in conformitate cu prevederile anexei E.
    Agentii economici autorizati au urmatoarele obligatii:
    - sa solicite in scris de la IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia imputernicire pentru efectuarea lucrarilor precizate la pct. 3.1.3, cu cel putin 5 zile inainte de data inceperii lucrarilor;
    - sa posede si sa mentina in conditii corespunzatoare intregul echipament necesar verificarii;
    - sa asigure toate conditiile necesare pentru efectuarea verificarilor;
    - sa completeze <<Declaratia de conformitate pentru verificare tehnica periodica>>, conform modelului din anexa H.
    Rezultatele verificarilor tehnice periodice vor fi inscrise intr-un registru tinut la zi si intocmit conform modelului din anexa I. Registrul va fi numerotat, snuruit, sigilat si va purta stampila IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia.
    Pentru activitatea de verificare tehnica periodica se vor utiliza numai aparate de masurare si control verificate metrologic, la scadenta, precum si calibre si sabloane corespunzatoare."
    4. Punctul 3.2.15 se abroga.
    5. Punctul 3.4 va avea urmatorul cuprins:
    "Scoaterea din uz si casarea buteliilor se va face de catre agentii economici autorizati de ISCIR-INSPECT.
    Se vor scoate din uz si vor fi casate in mod obligatoriu buteliile care prezinta neconformitatile prevazute in anexa B.
    Scoaterea din uz a buteliilor in vederea casarii se va face pe baza proceselor-verbale incheiate de catre comisii constituite de agentul economic si din care va face parte in mod obligatoriu responsabilul cu supravegherea lucrarilor al agentului economic, care trebuie sa fie imputernicit de catre IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia, sau un inspector de specialitate al IT ISCIR. Intrunirea comisiei va fi anuntata in scris la IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia, cu 15 zile inaintea datei stabilite. Adresa de inaintare va avea o anexa in care vor fi mentionate producatorul, seria si anul de fabricatie ale fiecarei butelii.
    Agentii economici sunt obligati sa distruga imediat buteliile scoase din uz in urma procesului-verbal incheiat de comisie. Inainte de distrugere se vor demonta robinetele, se vor goli complet buteliile si se vor pregati corespunzator in vederea distrugerii. Distrugerea buteliilor se va face prin turtire, in conformitate cu procedurile de lucru, in prezenta responsabilului cu supravegherea lucrarilor, in baza unei imputerniciri scrise emise de IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia, sau a inspectorului de specialitate al IT ISCIR. Distrugerea buteliilor se va face astfel incat sa nu mai fie posibila o viitoare utilizare a acestora. Procesul-verbal intocmit va contine seriile si anii de fabricatie ai buteliilor distruse. In cazul distrugerii buteliilor in prezenta responsabilului cu supravegherea lucrarilor, o copie a procesului-verbal se va transmite la IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia.
    Evidenta buteliilor casate se va tine de catre agentul economic intr-un registru completat la zi si intocmit conform modelului din anexa K. Registrul va fi numerotat, snuruit, sigilat si va purta stampila IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia."
    6. Punctul E.1.3 din anexa E va avea urmatorul cuprins:
    "In afara de obligatiile si responsabilitatile prevazute in continutul prezentei prescriptii tehnice, agentii economici autorizati mai au si urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    a) sa desfasoare activitatile autorizate conform procedurilor de lucru si prevederilor prescriptiei tehnice;
    b) sa intocmeasca si sa difuzeze instructiuni de utilizare pentru fiecare butelie;
    c) pentru activitatile de umplere, reparare, verificare tehnica periodica, scoatere din uz si casare, precum si pentru activitatile de transport agentii economici sunt obligati sa numeasca un responsabil cu supravegherea lucrarilor (RSL);
    d) pentru activitatile de distribuire agentii economici sunt obligati sa aiba angajat personal operator autorizat, nefiind necesar RSL;
    e) sa foloseasca la activitatile de umplere, transport si distribuire personal instruit si autorizat de IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia;
    f) sa detina prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, specifice domeniului de activitati pentru care solicita autorizarea;
    g) sa intocmeasca si sa tina la zi registre de evidenta pentru fiecare categorie de activitate pentru care a fost autorizat;
    h) sa ia masuri corespunzatoare, astfel ca responsabilul cu supravegherea lucrarilor, autorizat de ISCIR-INSPECT, sa isi poata indeplini in conditii corespunzatoare sarcinile prevazute;
    i) sa comunice in scris, in termen de 15 zile, la ISCIR-INSPECT orice schimbare a responsabilului cu supravegherea lucrarilor si sa o definitiveze numai dupa confirmarea acestuia de ISCIR-INSPECT; pana la definitivarea schimbarii personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua activitati care fac obiectul autorizatiei;
    j) sa inregistreze intr-un registru numerotat, snuruit, sigilat si stampilat de IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia operatia de casare a buteliilor;
    k) sa transmita la IT ISCIR in raza careia se afla sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia o copie a proceselor-verbale de casare a buteliilor."
    7. Punctul E.2.3 din anexa E va avea urmatorul cuprins:
    "In afara de obligatiile si responsabilitatile prevazute in continutul prezentei prescriptii tehnice, responsabilul cu supravegherea lucrarilor (RSL) mai are si urmatoarele obligatii si responsabilitati:
    a) sa cunoasca legislatia in domeniu, prescriptiile tehnice specifice, Colectia ISCIR, standardele si normativele in vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat;
    b) sa incheie documente de verificare in care sa consemneze constatarile si rezultatele verificarilor si examinarilor, dupa cum urmeaza:
    - declaratia de conformitate pentru reparare si verificare tehnica periodica;
    - declaratie de conformitate pentru umplere;
    c) sa aplice in cazurile prevazute de prescriptia tehnica poansonul de verificare pe buteliile verificate;
    d) sa semneze registrele de evidenta a activitatilor executate la agentul economic si sa urmareasca tinerea la zi a acestora, care sunt:
    - registrul privind verificarea tehnica periodica a buteliilor;
    - registrul privind umplerea buteliilor;
    - registrul pentru evidenta buteliilor reparate;
    - registrul pentru evidenta buteliilor casate;
    e) sa participe la instructajele organizate de ISCIR."
    8. Anexa K va avea urmatorul cuprins:
    "Model de registru pentru evidenta buteliilor casate cu capacitatea de pana la 26 litri pentru GPL
    Registrul va contine urmatoarele rubrici:
    - producatorul;
    - seria de fabricatie;
    - anul fabricatiei;
    - numele, prenumele si semnatura RSL;
    - alte mentiuni."
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul economiei si comertului,
                             Codrut Ioan SeresSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 340/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 340 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 340/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu