Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3067 din 20.01.2020

privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 55 din 28 ianuarie 2020SmartCity1

Luând în considerare prevederile art. 1 alin. (2) şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 49/1999 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. q), art. 118 alin. (1) lit. c), art. 124, 138, 143 şi ale art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017**) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,**) Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi instituţiile de învăţământ superior din România vor duce la îndeplinire prevederile acestui ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.436/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 5 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei şi cercetării,Cristina Monica AnisieANEXĂNORME METODOLOGICE pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România Articolul 1Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare C.N.R.E.D., din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, are competenţa vizării actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din România. Articolul 2În sensul prezentelor norme metodologice, prin vizare se înţelege procedura prin care se verifică şi se certifică autenticitatea şi legalitatea actului de studii, precum şi legalitatea anexelor la actele de studii sau a documentelor şcolare universitare. Articolul 3
(1) C.N.R.E.D. realizează următoarele activităţi în procesul de vizare:a)verifică autenticitatea actelor de studii, precum şi legalitatea actelor de studii, anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România; b)verifică existenţa autorizaţiei provizorii de funcţionare sau a acreditării pentru programul de studii/specializarea, forma de învăţământ, locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare înscrise în actul de studii, anexa la actul de studii sau documentul şcolar universitar emis de instituţia de învăţământ superior; c)verifică existenţa acreditării unui program de studii universitare de licenţă/a unei specializări acreditate din acelaşi domeniu de licenţă cu programul de studii universitare de licenţă/specializarea autorizată să funcţioneze provizoriu pentru care instituţia de învăţământ superior acreditată a organizat examen de finalizare a studiilor; d)verifică modul de completare a actelor de studii, a anexelor la actele de studii sau a documentelor şcolare universitare conform reglementărilor naţionale în vigoare; e)verifică respectarea legalităţii înmatriculării cetăţenilor Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi a cetăţenilor din state terţe; f)verifică aplicarea sigiliului oficial al instituţiei emitente pe actele de studii, pe anexele la actele de studii sau pe documentele şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau a ştampilei instituţiei pe anexele la actele de studii sau pe documentele şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu; g)aplică viza pe actele de studii, pe anexele la actele de studii sau pe documentele şcolare universitare originale. Pentru solicitările de vizare primite prin punctul de contact unic electronic, denumit în continuare PCUe, aplică semnătura electronică calificată pe copia actului de studii, a anexei la actul de studii sau a documentului şcolar universitar, în format PDF.
(2) Actele de studii, anexele la actele de studii şi documentele şcolare universitare emise de către instituţiile de învăţământ superior acreditate din România pentru absolvenţii înmatriculaţi anterior începerii anului universitar 2011/2012 sunt recunoscute, în conformitate cu prevederile art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 143/2016.
Articolul 4Documentele şcolare universitare care pot fi vizate de către C.N.R.E.D. sunt: a)suplimentul la diplomă; b)foaia matricolă; c)situaţia şcolară; d)programa analitică; e)adeverinţa privind şcolarizarea/absolvirea; f)adeverinţa care atestă calitatea de student; g)adeverinţa privind finalizarea studiilor; h)adeverinţa de autenticitate. Articolul 5
(1) Aplicarea vizei pe actele de studii poate fi solicitată de următoarele categorii de persoane:a) titularul actului de studii; b) soţul/soţia titularului actului de studii ori o rudă până la gradul II cu titularul actului de studii; c) orice altă persoană fizică care prezintă procură notarială sau împuternicire avocaţială, în original; d)o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului de studii un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru aplicarea vizei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens; e)o misiune diplomatică, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens, pentru cetăţenii proprii care au efectuat sau finalizat studiile în România; f)instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, pentru absolvenţii proprii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu care au susţinut examenul de finalizare a studiilor în cadrul respectivei instituţii de învăţământ superior acreditate, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.
(2) În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat se prezintă o traducere legalizată în limba română. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia statelor cu care România a încheiat tratate sau convenţii bilaterale în acest sens.
Articolul 6Dosarele pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii sau a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din România se pot depune: a)la sediul oricărei instituţii de învăţământ superior de stat; b)la sediul C.N.R.E.D.; c)electronic, de către titular, prin intermediul PCUe. Articolul 7
(1) În vederea aplicării vizei, dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:1. cerere; 2. actul de studii, anexa la actul de studii sau documentul şcolar universitar pentru care se solicită aplicarea vizei, în original şi copie; 3. actul de identitate al titularului, în copie, şi dovada schimbării numelui titularului, dacă este cazul, în copie. În cazul în care solicitantul nu este titularul, trebuie să prezinte, după caz, şi următoarele: a)actul de identitate, în copie; b)documente care atestă calitatea de soţ/soţie sau de rudă până la gradul II cu titularul actului de studii; c)procura notarială, împuternicirea avocaţială sau delegaţia din partea instituţiei de învăţământ superior, a misiunii diplomatice sau a persoanei juridice, în original;4. adeverinţă de autenticitate a actului de studii, eliberată de instituţia de învăţământ superior emitentă a actului de studii, în original; adeverinţa de autenticitate trebuie să fie emisă cu maximum 90 de zile calendaristice înainte de data la care se solicită vizarea actului de studii; 5. dovada achitării taxei; 6. alte documente, dacă este cazul.
(2) Adeverinţa de autenticitate prevăzută la alin. (1) pct. 4 nu este obligatorie în următoarele situaţii:a)pentru dosarele depuse pentru vizare de către instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, pentru absolvenţii proprii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu care au susţinut examenul de finalizare a studiilor în cadrul respectivei instituţii de învăţământ superior acreditate; b)pentru actele de studii emise absolvenţilor care au susţinut examenul de finalizare a studiilor începând cu sesiunea iunie 2017 şi care sunt înregistrate în sistemul informaţional aferent învăţământului superior din România care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenţii universităţilor de stat şi particulare din România, denumit în continuare RMUR; c)pentru actele de studii vizate de C.N.R.E.D. conform Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.436/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 8
(1) Actele de studii, anexele la actele de studii sau documentele şcolare universitare vizate se eliberează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de vizare.
(2) În cazul în care C.N.R.E.D. constată că dosarul nu cuprinde toate documentele prevăzute la art. 7, înştiinţează solicitantul în scris, prin serviciile poştale, poşta electronică sau mesageria internă a PCUe. Dosarul trebuie completat în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii înştiinţării; în caz contrar, C.N.R.E.D. returnează solicitantului actul de studii, anexa la actul de studii sau documentul şcolar universitar, în original, şi clasează dosarul, urmând ca reluarea procedurii să se facă în baza depunerii unui nou dosar.
(3) Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2) se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind informat în acest sens, în scris, prin serviciile poştale, poşta electronică sau mesageria internă a PCUe.
Articolul 9
(1) În cazul în care instituţia de învăţământ superior emitentă nu respectă legislaţia în vigoare la care se face referire la art. 3 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) şi f) şi nici nu se încadrează în prevederile art. 3 alin. (2), C.N.R.E.D. nu aplică viza şi comunică motivele solicitantului, în mod direct la sediul C.N.R.E.D. sau în scris, prin serviciile poştale, poşta electronică sau mesageria internă a PCUe. Refuzul aplicării vizei se poate contesta la C.N.R.E.D. o singură dată, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare.
(2) Decizia menţionată la alin. (1) poate fi contestată conform dreptului comun în vigoare.
Articolul 10Procedura de vizare se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 şi a legislaţiei naţionale privind protecţia şi securitatea datelor personale în vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3067/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3067 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3067/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu