Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3067 din 20.01.2020

privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 55 din 28 ianuarie 2020SmartCity1

Luând în considerare prevederile art. 1 alin. (2) şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 49/1999 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. q), art. 118 alin. (1) lit. c), art. 124, 138, 143 şi ale art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017**) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,**) Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi instituţiile de învăţământ superior din România vor duce la îndeplinire prevederile acestui ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.436/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 5 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei şi cercetării,Cristina Monica AnisieANEXĂNORME METODOLOGICE pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România Articolul 1Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare C.N.R.E.D., din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, are competenţa vizării actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din România. Articolul 2În sensul prezentelor norme metodologice, prin vizare se înţelege procedura prin care se verifică şi se certifică autenticitatea şi legalitatea actului de studii, precum şi legalitatea anexelor la actele de studii sau a documentelor şcolare universitare. Articolul 3
(1) C.N.R.E.D. realizează următoarele activităţi în procesul de vizare:a)verifică autenticitatea actelor de studii, precum şi legalitatea actelor de studii, anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România; b)verifică existenţa autorizaţiei provizorii de funcţionare sau a acreditării pentru programul de studii/specializarea, forma de învăţământ, locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare înscrise în actul de studii, anexa la actul de studii sau documentul şcolar universitar emis de instituţia de învăţământ superior; c)verifică existenţa acreditării unui program de studii universitare de licenţă/a unei specializări acreditate din acelaşi domeniu de licenţă cu programul de studii universitare de licenţă/specializarea autorizată să funcţioneze provizoriu pentru care instituţia de învăţământ superior acreditată a organizat examen de finalizare a studiilor; d)verifică modul de completare a actelor de studii, a anexelor la actele de studii sau a documentelor şcolare universitare conform reglementărilor naţionale în vigoare; e)verifică respectarea legalităţii înmatriculării cetăţenilor Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi a cetăţenilor din state terţe; f)verifică aplicarea sigiliului oficial al instituţiei emitente pe actele de studii, pe anexele la actele de studii sau pe documentele şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau a ştampilei instituţiei pe anexele la actele de studii sau pe documentele şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu; g)aplică viza pe actele de studii, pe anexele la actele de studii sau pe documentele şcolare universitare originale. Pentru solicitările de vizare primite prin punctul de contact unic electronic, denumit în continuare PCUe, aplică semnătura electronică calificată pe copia actului de studii, a anexei la actul de studii sau a documentului şcolar universitar, în format PDF.
(2) Actele de studii, anexele la actele de studii şi documentele şcolare universitare emise de către instituţiile de învăţământ superior acreditate din România pentru absolvenţii înmatriculaţi anterior începerii anului universitar 2011/2012 sunt recunoscute, în conformitate cu prevederile art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 143/2016.
Articolul 4Documentele şcolare universitare care pot fi vizate de către C.N.R.E.D. sunt: a)suplimentul la diplomă; b)foaia matricolă; c)situaţia şcolară; d)programa analitică; e)adeverinţa privind şcolarizarea/absolvirea; f)adeverinţa care atestă calitatea de student; g)adeverinţa privind finalizarea studiilor; h)adeverinţa de autenticitate. Articolul 5
(1) Aplicarea vizei pe actele de studii poate fi solicitată de următoarele categorii de persoane:a) titularul actului de studii; b) soţul/soţia titularului actului de studii ori o rudă până la gradul II cu titularul actului de studii; c) orice altă persoană fizică care prezintă procură notarială sau împuternicire avocaţială, în original; d)o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului de studii un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru aplicarea vizei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens; e)o misiune diplomatică, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens, pentru cetăţenii proprii care au efectuat sau finalizat studiile în România; f)instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, pentru absolvenţii proprii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu care au susţinut examenul de finalizare a studiilor în cadrul respectivei instituţii de învăţământ superior acreditate, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.
(2) În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat se prezintă o traducere legalizată în limba română. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia statelor cu care România a încheiat tratate sau convenţii bilaterale în acest sens.
Articolul 6Dosarele pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii sau a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din România se pot depune: a)la sediul oricărei instituţii de învăţământ superior de stat; b)la sediul C.N.R.E.D.; c)electronic, de către titular, prin intermediul PCUe. Articolul 7
(1) În vederea aplicării vizei, dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:1. cerere; 2. actul de studii, anexa la actul de studii sau documentul şcolar universitar pentru care se solicită aplicarea vizei, în original şi copie; 3. actul de identitate al titularului, în copie, şi dovada schimbării numelui titularului, dacă este cazul, în copie. În cazul în care solicitantul nu este titularul, trebuie să prezinte, după caz, şi următoarele: a)actul de identitate, în copie; b)documente care atestă calitatea de soţ/soţie sau de rudă până la gradul II cu titularul actului de studii; c)procura notarială, împuternicirea avocaţială sau delegaţia din partea instituţiei de învăţământ superior, a misiunii diplomatice sau a persoanei juridice, în original;4. adeverinţă de autenticitate a actului de studii, eliberată de instituţia de învăţământ superior emitentă a actului de studii, în original; adeverinţa de autenticitate trebuie să fie emisă cu maximum 90 de zile calendaristice înainte de data la care se solicită vizarea actului de studii; 5. dovada achitării taxei; 6. alte documente, dacă este cazul.
(2) Adeverinţa de autenticitate prevăzută la alin. (1) pct. 4 nu este obligatorie în următoarele situaţii:a)pentru dosarele depuse pentru vizare de către instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, pentru absolvenţii proprii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu care au susţinut examenul de finalizare a studiilor în cadrul respectivei instituţii de învăţământ superior acreditate; b)pentru actele de studii emise absolvenţilor care au susţinut examenul de finalizare a studiilor începând cu sesiunea iunie 2017 şi care sunt înregistrate în sistemul informaţional aferent învăţământului superior din România care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenţii universităţilor de stat şi particulare din România, denumit în continuare RMUR; c)pentru actele de studii vizate de C.N.R.E.D. conform Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.436/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 8
(1) Actele de studii, anexele la actele de studii sau documentele şcolare universitare vizate se eliberează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de vizare.
(2) În cazul în care C.N.R.E.D. constată că dosarul nu cuprinde toate documentele prevăzute la art. 7, înştiinţează solicitantul în scris, prin serviciile poştale, poşta electronică sau mesageria internă a PCUe. Dosarul trebuie completat în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii înştiinţării; în caz contrar, C.N.R.E.D. returnează solicitantului actul de studii, anexa la actul de studii sau documentul şcolar universitar, în original, şi clasează dosarul, urmând ca reluarea procedurii să se facă în baza depunerii unui nou dosar.
(3) Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2) se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind informat în acest sens, în scris, prin serviciile poştale, poşta electronică sau mesageria internă a PCUe.
Articolul 9
(1) În cazul în care instituţia de învăţământ superior emitentă nu respectă legislaţia în vigoare la care se face referire la art. 3 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) şi f) şi nici nu se încadrează în prevederile art. 3 alin. (2), C.N.R.E.D. nu aplică viza şi comunică motivele solicitantului, în mod direct la sediul C.N.R.E.D. sau în scris, prin serviciile poştale, poşta electronică sau mesageria internă a PCUe. Refuzul aplicării vizei se poate contesta la C.N.R.E.D. o singură dată, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare.
(2) Decizia menţionată la alin. (1) poate fi contestată conform dreptului comun în vigoare.
Articolul 10Procedura de vizare se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 şi a legislaţiei naţionale privind protecţia şi securitatea datelor personale în vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3067/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3067 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3067/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu