Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.34 din 09.01.2019

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, chitanţier, invitaţie, sigiliu metalic pentru ceară şi sigiliu sub formă autocolantă cu hologramă aplicată
ACT EMIS DE: Oficiul National pentru Jocuri de Noroc
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 23 ianuarie 2019SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile:Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare;

Referatului de aprobare nr. 1.752 din 9.01.2019, emis de către Direcţia generală de supraveghere şi control şi aprobat de preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin: Articolul IOrdinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, chitanţier, invitaţie, sigiliu metalic pentru ceară şi sigiliu sub formă autocolantă cu hologramă aplicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 28 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Anexele nr. 1-5 şi 7-9 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezentul ordin. 2. Anexa nr. 6 se abrogă . Articolul IIProcesele-verbale şi invitaţiile tipărite în format letric vor putea fi emise şi în format electronic, prezentând garanţii serioase cu privire la buna-credinţă a înscrierii datelor, precum şi la protejarea acestor date, fiind asigurată integritatea documentului. Articolul IIIOficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, prin direcţia de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin şi orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea. Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,Marius Sebastian IonescuANEXA Nr. 1*)*) Legitimaţia de serviciu este reprodusă în facsimil.( Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 141/2013) Descrierea legitimaţiei de serviciu 1. Descrierea legitimaţiei: a)dimensiuni: 85,5 mm/53,98 mm, plastic grosime 2 mm; b)culori: roşu, galben, albastru, auriu, negru, alb.2. Ambalare individuală în portmoneu de piele, dimensiune 115 mm/90 mm. 3. Avizarea se efectuează pentru anul calendaristic în curs. 4. Avizarea se efectuează prin aplicarea unui autocolant cu inscripţia ONJN şi anul în curs. ANEXA Nr. 2*)*) Insigna este reprodusă în facsimil.( Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 141/2013) Descrierea insignei Forma: rotundă, în două cercuri concentrice. În cercul din mijloc, pe fondul tricolorului României, în partea de sus, este stema României, cu contur negru, iar dedesubt, cu majuscule, în relief, este înscris cu litere albe ONJN (acronimul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc). În cercul exterior, pe fond auriu, cu litere negre, este înscrisă cu majuscule denumirea autorităţii „OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC", şi „ROMÂNIA", iar în partea de jos, cu cifre orientate vertical, este înscrisă seria. Culori: roşu, galben şi albastru sidefat, auriu, negru, alb. ANEXA Nr. 3*)*) Legitimaţia de control/Ordinul de serviciu permanent este reprodusă/reprodus în facsimil.( Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 141/2013) Descrierea legitimaţiei de control/ordinului de serviciu permanent 1. Descrierea legitimaţiei de control/ordinului de serviciu permanent: a)dimensiuni: 85,5 mm/53,98 mm, plastic grosime 2 mm; b)culori: roşu, galben, albastru, auriu, negru, alb.2. Ambalare individuală în portmoneu de piele, dimensiune 115 mm/90 mm. ANEXA Nr. 4( Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 141/2013) GUVERNUL ROMÂNIEI OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, Bucureşti Seria ONJN/B nr. PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, ziua ........... luna ............. anul ........., în ........ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ A. Subsemnaţii, ........ ................ ................ ................ ........ .............., având funcţia de ........ ........ ............... la Direcţia generală de supraveghere şi control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 298/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 111/2016, în baza legitimaţiilor nr. ........ ................ .......... şi a ordinelor de serviciu nr. ........ ........ .............., am efectuat un control la: A1. Persoana fizică ........ ................ ................ ........, având domiciliul stabil în ........ ................ ........ ............, str. ........ ................ ........ .............. nr. ......, bl. ........., sc. ........, ap. ........, sectorul (judeţul) ........ ................ .........., telefon ..............., legitimat(ă) cu ........ seria ....... nr. ......, eliberat(ă) de ........... la data de ........ .........., CNP ........ ........ ............ A2. Persoana juridică ........ ................ ................ ................, cu sediul în ........ ................ ................ ................ .............., str. ........ ............. nr. ..........., bl. .........., sc. ......, ap. ......., sectorul (judeţul) ......, J..../......./........., C.U.I. ........ ........ .........., reprezentat(ă) de (numele şi prenumele): ........ ................ ................, ocupaţia ........ ............, locul de muncă ........ ............., domiciliat(ă) în ........ ................ ........, str. ........ ................ ......... nr. ......., bl. ........, sc. ......., ap. .........., judeţul/sectorul ........ ............., legitimat(ă) cu .......... seria ......... nr. ........ ........, CNP ........ ................ ................ ........ B. Locul de desfăşurare a controlului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... C. Obiectivele controlului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... D. Constatările verificărilor sunt înscrise în cele ..... file care fac parte integrantă din prezentul proces-verbal. Pe timpul controlului nu au fost produse pagube operatorului economic verificat. Controlul s-a desfăşurat în intervalul orar ........ ................ ............... . Cu privire la modul în care s-a efectuat controlul şi asupra celor constatate şi consemnate în prezentul proces-verbal, persoana prevăzută la A1 sau A2 nu are de făcut/are de făcut următoarele obiecţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare şi a fost înregistrat în Registrul unic de control la poziţia ............., din care un exemplar a fost înmânat reprezentantului operatorului economic. Inspectori, ........ ........ ............... ........ ........ ............... Operator economic/Persoană fizică, ........ ................ ................ ................ Martor, ........ ................ ........ ............... GUVERNUL ROMÂNIEI OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, Bucureşti Seria ONJN/B nr. Inspectori, ........ ........ ............... ........ ........ ............... Operator economic/Persoană fizică, ........ ................ ................ ................ Martor, ........ ................ ........ ............... ANEXA Nr. 5 ( Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 141/2013) FAŢĂ GUVERNUL ROMÂNIEI OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, Bucureşti Seria ONJN/A nr. PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiilor Încheiat astăzi, ziua .... luna ........ ............... anul ................, în ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ A. Subsemnaţii, ........ ................ ................ ..............., având funcţia de ........ ........ ............... la Direcţia generală de supraveghere şi control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului. nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 298/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 111/2016, în baza legitimaţiilor nr. ........ ........ ............. şi a ordinelor de serviciu nr. ........ ........ ............, în urma controlului efectuat în ziua ........ luna ......... anul ........., ora .........., la: A1. Persoana fizică ........ ........ ............, având domiciliul stabil în ........ ........ ..............., str. ........ ........ .............. nr. ......, bl. ........., sc. ........, ap. ........, sectorul (judeţul) ........ ........ ............, telefon ........ ..............., legitimat(ă) cu ........ seria ...... nr. ........., eliberat(ă) de ........ ........ ........... la data de ........ .........., CNP ........ ................ ........ A2. Persoana juridică ........ ................ ........ ............, cu sediul în ........ ................ ........ ..........., str. ........ ................ .............. nr. .............., bl. ............, sc. ......, ap. ......., sectorul (judeţul) ............, J..../......./........., C.U.I. ........ ........ .......... am constatat:* * În cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părţile, pe fiecare pagină, acestea constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.La data (datele) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Inspectori, ........ ........ ............... ........ ........ ............... Contravenient, ........ ................ ................ ................ Martor, ........ ................ ........ ............... VERSO Faptele de mai sus constituie contravenţii prevăzute la: 1. art. ..... alin. ...... lit. ......... din .......... şi se sancţionează conform art. ..... alin. ...... lit. ......... din ........ ........ cu amendă în sumă de ........ ............... lei; 2. art. ..... alin. ...... lit. ........ din ......... şi se sancţionează conform art. ..... alin. ...... lit. ......... din ........ ........ cu amendă în sumă de ........ ............... lei; 3. art. ..... alin. ..... lit. ......... din ........ şi se sancţionează conform art. ..... alin. ...... lit. ........ din ................ cu amendă în sumă de ........ ........ .......... lei, în sumă totală de ........ .......... lei. De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul B1. Persoana fizică ........ ................ ........ ..............., având domiciliul stabil în ........ ................ ........ ............., str. ........ ................ ................ nr. ......, bl. ........., sc. ........, ap. ........, sectorul (judeţul) ........ ................ ........ ........, telefon ............, legitimat(ă) cu ........ seria ....... nr. ........., eliberat(ă) de ........... la data de ............., CNP ........ ................ ........ B2. Persoana juridică ........ ................ ................ ................, cu sediul în ........ ................ ................ ................ ..............., str. ........ ........ ............. nr. ...., bl. ........, sc. ......, ap. ......., sectorul (judeţul) ........ ........ ........, J..../......./........., C.U.I. ........ ........ ......... reprezentat(ă) de (nume, prenume): ........ ................ ................ ........ .........., ocupaţia ........ ........ .........., locul de muncă ........ ................ .........., domiciliat(ă) în ........ ................ ................ ............., str. ........ ................ ................ ................ nr. ......., bl. ........, sc. ..........., ap. .........., judeţul/sectorul ........ ........ ............, legitimat(ă) cu ......... seria ......... nr. ........ ........ ........., CNP ........ ................ ................ ........ Contravenientul nu este de faţă [ ] / refuză [ ] / nu poate semna [ ], împrejurarea fiind confirmată de martorul (nume, prenume) ........ ................ .........., domiciliat(ă) în ........ ................ ........ ..........., str. ........ ................ ................ .............. nr. ........., bl. ........, sc. ......., ap. ......, judeţul/sectorul ........ ................ ..............., legitimat(ă) cu ....... seria ....... nr. ................, CNP ........ ................ ................ ........ ............... Motivele pentru care procesul-verbal a fost încheiat în lipsă de martori: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Alte menţiuni: Cu privire la cele constatate şi consemnate în prezentul proces-verbal, contravenientul a luat cunoştinţă de faptul că are dreptul la obiecţiuni şi nu a formulat/a formulat următoarele obiecţiuni: ........ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. În conformitate cu art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore jumătate din minimul amenzii, respectiv suma de ........ ............ lei. Suma totală de ........ ............... lei, reprezentând amenda contravenţională, a fost achitată cu chitanţa seria ........ ........ nr. ........ ......... din data ........ ............ sau va fi achitată în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării prezentului procesul-verbal, în contul nr. ........ ........ .........., deschis la ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... C. În conformitate cu art. ......... alin. ........ lit. ...... din ........ ............. se confiscă contravenientului următoarele bunuri: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. pentru fapta de la pct. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Precizări cu privire la măsuri de conservare şi valorificare ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Bunurile confiscate sunt în proprietatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Împotriva prezentului proces-verbal contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, un exemplar a fost înmânat astăzi, ........ ................ ................, sau se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii şi a încheierii, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Inspectori, ........ ........ ............... ........ ........ ............... Contravenient, ........ ................ ................ ................ Martor, ........ ................ ........ ............... ANEXA Nr. 6( Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 141/2013) GUVERNUL ROMÂNIEI OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, Bucureşti Seria ONJN/C nr. INVITAŢIE Întocmită astăzi, ziua ........... luna ............ anul ........., în ........ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Domnului(Doamnei) ........ ................ .............., reprezentant al ........ ................ ................ ................ .............. cu sediul în ........ ................ ................ ........ ........, str. ........ ................ ......... nr. ......., bl. ....... sc. ........, ap. ........., sectorul (judeţul) ......., telefon ........ ........., înmatriculată la O.N.R.C. cu nr. J...../...../........ .........., C.U.I ........ ..........., cod CAEN ........., ramura de activitate ........ ......... În vederea clarificării unor aspecte legate de verificările în curs la operatorul economic mai sus menţionat, subsemnaţii, ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........., având funcţia de ........ ................ ............. la Direcţia generală de supraveghere şi control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 298/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 111/2016, în baza legitimaţiilor nr. ........ ........ şi a ordinelor de serviciu nr. ........ ............., vă invită la sediul/biroul nostru din str. ........ ................ .............. nr. .........., localitatea ........ ................ ............., judeţul/sectorul ........ .............., telefon ........ ........ .............. în ziua de ........ ............, ora ........ .......... Cu această ocazie, veţi prezenta următoarele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Neprezentarea în condiţiile de mai sus atrage sancţionarea dumneavoastră, potrivit reglementărilor în vigoare. Inspectori, ........ ........ ............... ........ ........ ............... Operator economic/Persoană fizică, ........ ................ ................ ................ GUVERNUL ROMÂNIEI OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, Bucureşti Seria ONJN/C nr. Inspectori, ........ ........ ............... ........ ........ ............... Operator economic/Persoană fizică, ........ ................ ................ ................ ANEXA Nr. 7*)*) Sigiliul metalic pentru ceară este reprodus în facsimil.( Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 141/2013) Descrierea sigiliului metalic pentru ceară Forma: rotundă, în două cercuri concentrice. În cercul din mijloc, în partea de sus, sunt înscrise cu majuscule literele ONJN (acronimul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc), în centru este stema României, iar dedesubt, cu cifre, este înscrisă seria. ANEXA Nr. 8*)*) Sigiliul sub formă autocolantă cu hologramă aplicată este reprodus în facsimil.( Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 141/2013) Descrierea sigiliului sub formă autocolantă cu hologramă aplicată În partea stângă: Sigla Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc Descriere: Forma: rotundă, în două cercuri concentrice. În cercul din mijloc, pe fondul tricolorului României, în partea de sus, este stema României, cu contur negru, iar dedesubt, cu majuscule, în relief, este înscris cu litere albe ONJN (acronimul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc). În cercul exterior, pe fond auriu, cu litere negre, este înscrisă cu majuscule denumirea autorităţii „OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC", cu înscrisul spre interior, iar în partea de jos, cu literele orientate vertical, într-un ribon este inscripţionat „ROMÂNIA". Culori: roşu, galben şi albastru sidefat, auriu, negru, alb. În partea centrală: Sintagma „ATENŢIE! Înlăturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor legale" În partea dreaptă: Seria mecanică unică formată din 6 cifreSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 34/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 34 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 34/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu