Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.336 din 17.12.2018

pentru aprobarea Normelor privind autorizarea instalaţiilor nucleare
ACT EMIS DE: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 03 ianuarie 2019SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,având în vedere art. 5 alin. (1) şi art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare Referatul nr. 16.882 din 28.11.2018,preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele privind autorizarea instalaţiilor nucleare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 din Normele republicane de securitate nucleară pentru reactori nucleari şi centrale nuclearoelectrice, aprobate prin Ordinul Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară nr. 317 din 15 iulie 1975, publicate în Buletinul Oficial nr. 90 din 11 august 1975. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Rodin Traicu Bucureşti, 7 decembrie 2018. Nr. 336. ANEXĂNORME privind autorizarea instalaţiilor nucleare Capitolul IDomeniu, scop, definiţii Secţiunea 1Domeniu şi scop Articolul 1
(1) Prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale privind procesul şi fazele de autorizare specifice pentru ciclul de viaţă al instalaţiile nucleare. De asemenea, prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale privind autorizarea instalaţiilor nucleare pentru fazele de proiectare, amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune şi exploatare.
(2) Respectarea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie obligatorie pentru autorizarea de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, a activităţilor de proiectare, amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune şi exploatare ale unei instalaţii nucleare.
(3) Prevederile prezentelor norme se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie pentru instalaţia nucleară.
(4) Autorizarea instalaţiilor nucleare pentru faza de dezafectare se face conform Normei privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 115/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 15 iunie 2017.
Articolul 2Prezentele norme se aplică următoarelor categorii de instalaţii nucleare: a)centrale nuclearoelectrice; b)reactoare nucleare de cercetare, reactoare nucleare de putere zero şi ansambluri subcritice; c)reactoare nucleare de demonstraţie; d)reactoare nucleare pentru producerea de energie şi izotopi pentru scopuri medicale; e)orice alte instalaţii nucleare a căror autorizare este necesară în baza prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 111/1996), şi pentru care CNCAN impune aplicarea acestor norme în procesul de autorizare.
Secţiunea a 2-aDefiniţii Articolul 3Termenii utilizaţi în prezentele norme sunt definiţi în Legea nr. 111/1996 şi în Normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 114/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 14 iunie 2017.
Capitolul IIPrevederi generale privind fazele de autorizare pentru o instalaţie nucleară Secţiunea 1Fazele de autorizare Articolul 4
(1) Pentru detalierea aplicării prevederilor art. 8 alin. (8) din Legea nr. 111/1996, pentru ciclul de viaţă al instalaţiilor nucleare, prin prezentele norme se stabilesc următoarele faze de autorizare a instalaţiilor nucleare:a)autorizarea proiectului; b)amplasarea; c)construcţia şi montajul; d)punerea în funcţiune; e)exploatarea; f)dezafectarea.
(2) Următoarele activităţi sunt considerate componente ale fazei de exploatare a instalaţiei nucleare şi sunt autorizate prin autorizaţia de exploatare pentru instalaţia nucleară:a)funcţionarea de probă; b)funcţionarea propriu-zisă; c)întreţinerea, repararea, modificarea, inclusiv modernizarea şi retehnologizarea, atât în ce priveşte activităţile efectuate în funcţionare, cât şi activităţile care se execută în opririle planificate şi neplanificate; d)conservarea, atât în ce priveşte activităţile în vederea reluării funcţionării, cât şi activităţile în vederea dezafectării.
Secţiunea a 2-aAlte consideraţii privind autorizarea instalaţiilor nucleare Articolul 5
(1) Autorizarea deţinerii unei instalaţii nucleare este parte implicită din autorizaţiile pentru fazele de amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune, exploatare şi dezafectare. Nu este necesară emiterea unei autorizaţii separate de deţinere pentru instalaţiile nucleare.
(2) Deţinătorul instalaţiei nucleare trebuie clar identificat în documentaţia bază de autorizare şi în autorizaţiile emise de CNCAN.
Articolul 6
(1) Pentru solicitanţii de autorizaţii pentru instalaţii nucleare, autorizarea sistemelor de management pentru fazele de proiectare, amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune şi exploatare ale instalaţiilor nucleare, obligatorie conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 111/1996, face parte integrantă din procesul de autorizare implementat conform prevederilor prezentelor norme.
(2) Autorizaţia emisă de CNCAN în conformitate cu prevederile prezentelor norme, pentru fiecare fază de autorizare, va include prevederi, limite şi condiţii specifice referitoare la sistemul de management al titularului de autorizaţie.
Articolul 7
(1) Autorizarea deţinerii informaţiilor specifice nepublicate, referitoare la echipamente şi componente aferente special concepute sau fabricate pentru reactoare nucleare, din următoarele categorii, este parte implicită din autorizaţiile pentru fazele de proiectare, amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune, exploatare şi dezafectare:a)manuale de proiectare, scheme tehnologice, desene, specificaţii tehnice pentru sistemele, structurile, componentele şi echipamentele instalaţiei nucleare, denumite în continuare prin abrevierea SSCE, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentaţie şi control; b)coduri de calcul folosite la analize de fizica reactorului, analize termohidraulice, analize de tensiuni, analize de fiabilitate; c)analize de securitate nucleară deterministe şi probabilistice; d)rapoarte privind activităţile de cercetare şi dezvoltare tehnologică relevante pentru SSCE ale instalaţiei nucleare şi pentru comportarea instalaţiei nucleare, în ansamblu, în diferite condiţii de operare normală, precum şi în situaţii de tranzient sau accident; e)orice alte documente, coduri de calcul şi analize necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor din cadrul procesului de control al configuraţiei de proiectare şi/sau pentru menţinerea bazelor de autorizare pentru instalaţia nucleară respectivă.
(2) Pentru categoriile de informaţii menţionate la alin. (1), în procesul de autorizare a unei instalaţii nucleare nu este necesară emiterea unei autorizaţii separate de deţinere de informaţii specifice nepublicate referitoare la echipamente şi componente aferente special concepute sau fabricate pentru reactoare nucleare.
(3) Autorizaţia emisă de CNCAN în conformitate cu prevederile prezentelor norme, pentru fiecare fază de autorizare, va include prevederi, limite şi condiţii specifice referitoare la gestionarea informaţiilor specifice nepublicate, referitoare la echipamente şi componente aferente special concepute sau fabricate pentru reactoare nucleare, în conformitate cu cerinţele din normele specifice privind garanţiile nucleare.
Capitolul IIICerinţe generale privind documentaţia bază de autorizare şi condiţiile de autorizare Secţiunea 1Documentaţia de autorizare Articolul 8Cererea înaintată către CNCAN în vederea emiterii unei autorizaţii pentru o instalaţie nucleară, pentru fiecare din fazele de autorizare, trebuie să cuprindă următoarele informaţii: a)denumirea organizaţiei solicitante şi numele persoanelor desemnate să asigure conducerea efectivă a organizaţiei, cel puţin două; componenţa consiliului de administraţie, în cazul în care acesta are un rol în luarea deciziilor strategice privind organizaţia; structura organizatorică, actul constitutiv, statutul juridic şi datele de contact; b)denumirea instalaţiei propuse, împreună cu descrierea generală a principalelor caracteristici tehnice ale acesteia, inclusiv durata estimată a perioadei de exploatare a instalaţiei nucleare, luând în considerare bazele de proiectare, mecanismele de îmbătrânire şi activităţile de retehnologizare; c)datele de localizare/amplasare a instalaţiei respective; acestea nu sunt necesare pentru emiterea unei autorizaţii de proiect; d)tipul de autorizaţie solicitat, respectiv autorizaţie pentru proiect, autorizaţie de amplasare, autorizaţie de construcţie şi montaj, autorizaţie de punere în funcţiune sau autorizaţie de exploatare, cu precizarea activităţilor componente menţionate la art. 4 alin. (2) din prezentele norme; e)denumirea organizaţiei sau principalelor organizaţii propuse să coordoneze şi să desfăşoare activităţile propriu-zise din faza pentru care se solicită autorizarea instalaţiei nucleare, respectiv activităţi de proiectare, amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune sau exploatare, după caz, dacă acestea sunt diferite de organizaţia care deţine instalaţia nucleară; numele persoanelor desemnate să asigure conducerea efectivă a acestor organizaţii; structura organizatorică, statutul juridic şi datele de contact ale acestor organizaţii; sistemele de management ale acestor organizaţii trebuie să fie autorizate de CNCAN conform normelor aplicabile; f)lista documentelor anexate la cererea de autorizare, conform cerinţelor din prezentele norme. Articolul 9Cererea de autorizare pentru instalaţia nucleară, pentru fiecare fază, trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a)un raport, împreună cu documentele doveditoare aferente, care să demonstreze îndeplinirea efectivă a cerinţelor aplicabile din art. 18 şi 24 din Legea nr. 111/1996; b)raportul de securitate nucleară pentru faza respectivă, denumit în continuare prin abrevierea RSN, elaborat în conformitate cu cerinţele şi recomandările din normele şi ghidurile specifice emise de CNCAN, care să demonstreze îndeplinirea tuturor cerinţelor legale şi reglementărilor de securitate nucleară aplicabile; c)documentaţia sistemului de management aplicat activităţilor pentru care se solicită autorizarea, conform cerinţelor din normele specifice emise de CNCAN privind sistemele de management în domeniul nuclear; d)lista sistemelor SSCE cu funcţii de securitate nucleară; această listă poate fi inclusă în RSN; e)lista de reglementări, coduri şi standarde aplicabile SSCE cu funcţii de securitate nucleară, precum şi detalii privind aplicarea acestora în activităţile de proiectare, analiză şi verificare, execuţie/fabricaţie, construcţie şi montaj, instalare, punere în funcţiune, testare, inspecţie, întreţinere şi exploatare; această listă poate fi inclusă în RSN; f)autorizaţiile, avizele şi aprobările emise de alte autorităţi şi organe competente; g)dovada achitării tarifului şi taxei pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, conform regulamentului în vigoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Articolul 10Pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare, cererea de autorizare trebuie să fie însoţită de următoarele documente suplimentare faţă de cele prevăzute la art. 9: a)copii ale permiselor de exercitare necesare pentru personalul de conducere şi pentru personalul operator, conform normelor CNCAN în vigoare; b)estimarea costurilor anuale asociate cu exploatarea instalaţiei nucleare şi dovada existenţei/asigurării resurselor financiare aflate la dispoziţia solicitantului de autorizaţie sau garantate pentru acoperirea acestor costuri de exploatare pentru toată durata de exploatare pentru care se solicită autorizaţia. În estimarea costurilor de exploatare se va ţine cont de necesitatea investiţiilor pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare, inclusiv prin activităţi de modernizare şi retehnologizare, precum şi de necesitatea de a asigura suficient personal calificat, care are competenţele şi îndemânările necesare, pentru toate activităţile importante pentru securitatea nucleară. Articolul 11Cererea de autorizare conform art. 8 şi documentaţia specificată la art. 9 trebuie transmise la CNCAN cu adresă însoţitoare, semnată de către conducerea organizaţiei solicitante de autorizaţie. Articolul 12Solicitantul de autorizaţie trebuie să pună la dispoziţia CNCAN pentru evaluare orice alte documente suplimentare cerute de CNCAN în cadrul procesului de autorizare, necesare în vederea verificării conformităţii cu prevederile legale şi reglementările aplicabile în domeniul nuclear. Articolul 13Documentaţia de autorizare va fi transmisă la CNCAN în limba română. Pot fi exceptate de la această cerinţă anumite rapoarte tehnice care fac parte din documentaţia de securitate nucleară, sunt incluse în raportul de securitate nucleară, constituie referinţe bibliografice pentru acesta sau reprezintă informaţii suplimentare solicitate de CNCAN pentru evaluare în cadrul procesului de autorizare, cu condiţia să fie puse la dispoziţia CNCAN în limba engleză. Secţiunea a 2-aRaportul de securitate nucleară Articolul 14
(1) RSN trebuie să includă evaluările de securitate nucleară specifice pentru instalaţia respectivă şi amplasamentul acesteia, dacă acesta a fost stabilit. Domeniul de aplicare şi nivelul de detaliere ale acestor analize trebuie să fie proporţionale cu amploarea potenţială şi cu natura pericolelor relevante pentru instalaţia nucleară şi pentru amplasamentul acesteia, dacă acesta a fost stabilit.
(2) Formatul-cadru şi conţinutul RSN trebuie să fie conforme cu prevederile normelor şi ghidurilor specifice emise de CNCAN pentru rapoartele de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare.
(3) Pentru instalaţiile nucleare şi fazele de autorizare pentru care CNCAN nu a stabilit formatul-cadru şi conţinutul RSN prin norme sau ghiduri specifice, solicitanţii de autorizaţie se vor asigura că RSN conţine cel puţin informaţiile prevăzute în anexa la prezentele norme. În situaţiile în care anumite informaţii detaliate din cele prevăzute în anexa la prezentele norme nu sunt disponibile şi nu sunt necesare în anumite faze ale procesului de autorizare, cum ar fi autorizarea proiectului sau autorizarea amplasamentului, se vor preciza fazele de autorizare pentru care se vor furniza informaţiile respective.
Articolul 15
(1) Pentru o instalaţie nucleară cu mai multe unităţi se va elabora RSN pentru fiecare unitate în parte, ca un document de sine stătător.
(2) Pentru un amplasament cu mai multe instalaţii nucleare, RSN pentru fiecare instalaţie va conţine şi analiza interacţiunii dintre instalaţiile de pe amplasament, atât pentru condiţii de operare normală, cât şi pentru condiţii de accident, inclusiv pentru situaţii de accident iniţiate de o cauză comună.
Articolul 16RSN se dezvoltă de-a lungul vieţii instalaţiei nucleare, după cum urmează: a)raportul de securitate nucleară pentru proiect se elaborează şi se înaintează la CNCAN spre evaluare pentru obţinerea autorizaţiei pentru proiect; b)raportul iniţial de securitate nucleară se elaborează şi se înaintează la CNCAN spre evaluare pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare; c)raportul preliminar de securitate nucleară se elaborează şi se înaintează la CNCAN spre evaluare pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie şi montaj; d)raportul final de securitate nucleară se elaborează şi se înaintează la CNCAN spre evaluare pentru obţinerea autorizaţiei de punere în funcţiune şi se actualizează după terminarea acestei faze, în vederea obţinerii autorizaţiei de exploatare. Articolul 17
(1) Informaţia care trebuie inclusă în RSN trebuie să fie suficient de detaliată pentru a permite evaluarea de către CNCAN a modului în care se asigură securitatea nucleară, prin considerarea tuturor aspectelor importante pentru securitatea nucleară şi prin conformitatea cu cerinţele din reglementările aplicabile.
(2) Fiecare dintre capitolele RSN trebuie să includă lista referinţelor bibliografice pentru capitolul respectiv.
(3) Solicitantul de autorizaţie are obligaţia de a pune la dispoziţia CNCAN, în forma cerută, toate referinţele bibliografice utilizate la elaborarea RSN, împreună cu orice alte informaţii suplimentare cerute de CNCAN pentru evaluare în cadrul procesului de autorizare.
(4) Informaţiile suplimentare solicitate de CNCAN pentru evaluare în cadrul procesului de autorizare pot include următoarele, fără a se limita la acestea:a)modelele, codurile de calcul şi datele utilizate la efectuarea evaluărilor de securitate nucleară; b)codurile şi standardele utilizate la proiectarea, operarea, verificarea şi întreţinerea SSCE importante pentru securitatea nucleară; c)specificaţiile tehnice, desenele, schemele tehnologice, procedurile şi manualele de proiectare şi operare ale SSCE importante pentru securitatea nucleară; d)procedurile, ghidurile şi planurile în baza cărora se asigură răspunsul la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă.
(5) Modul şi graficul de transmitere a documentelor la CNCAN se vor agrea împreună cu solicitantul de autorizaţie.
Secţiunea a 3-aBazele de autorizare Articolul 18Următoarele prevederi, informaţii şi documente constituie bazele de autorizare pentru o instalaţie nucleară: a)cerinţele din Legea nr. 111/1996; b)cerinţele din normele emise de CNCAN aplicabile instalaţiilor nucleare şi relevante pentru activităţile din faza pentru care se solicită autorizaţia; c)cerinţele din codurile şi standardele acceptate sau impuse de CNCAN în procesul de autorizare; d)RSN pentru faza pentru care se solicită autorizaţia, aflat la ultima revizie/ediţie acceptată de CNCAN; e)bazele de proiectare ale instalaţiei nucleare; acestea sunt incluse în RSN şi în alte documente care fac parte din documentaţia de securitate nucleară a instalaţiei nucleare; f)limitele şi condiţiile din autorizaţiile emise de CNCAN pentru respectiva instalaţie; g)analizele şi evaluările de securitate nucleară efectuate de solicitantul/titularul de autorizaţie pentru demonstrarea conformităţii cu cerinţele şi recomandările din normele şi ghidurile emise de CNCAN; h)cerinţele, clarificările, derogările şi dispoziţiile formulate în scrisorile şi procesele-verbale de control întocmite de CNCAN şi adresate solicitantului/titularului de autorizaţie; i)prevederile sistemului de management al solicitantului/titularului de autorizaţie, respectiv prevederile din procedurile elaborate de solicitantul/titularul de autorizaţie şi aprobate de CNCAN, în măsura în care acestea sunt relevante pentru limitele şi condiţiile din autorizaţiile emise de CNCAN sau pentru conformitatea cu reglementările emise de CNCAN; j)angajamentele asumate de solicitantul/titularul de autorizaţie în procesul de autorizare şi acceptate de CNCAN, documentate în corespondenţa oficială şi în minutele de şedinţă emise în cadrul procesului de autorizare. Secţiunea a 4-aConducerea titularului de autorizaţie Articolul 19
(1) Conducătorii de la cel mai înalt nivel al organizaţiei care solicită o autorizaţie pentru o instalaţie nucleară, pentru fazele de amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune şi exploatare, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)cel puţin unul dintre aceştia să fie rezident în România; b)să exercite exclusiv funcţia în care au fost numiţi; c)cel puţin unul dintre aceştia să fie cetăţean român; d)să aibă cunoştinţele tehnice minime necesare pentru înţelegerea bazelor proiectării şi funcţionării instalaţiei nucleare respective şi a cerinţelor din normele relevante emise de CNCAN, în conformitate cu prevederile Normelor de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor care exploatează instalaţii nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 108/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 13 iunie 2017; e)să nu aibă interese care pot fi în conflict cu obiectivele organizaţiei, să nu fie membri în organizaţii antinucleare sau acţionari în organizaţii concurente pe piaţă; f)să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru fapte penale; g)să fie verificaţi şi avizaţi conform legii de organele competente în domeniul siguranţei naţionale; h)să fie examinaţi de CNCAN, în baza evaluării documentelor care atestă experienţa şi calificarea profesională şi a unui interviu cu o comisie formată din specialişti din cadrul CNCAN şi să obţină permisele de exercitare necesare pentru personalul de conducere, conform normelor specifice emise de CNCAN, înainte de definitivarea pe post.
(2) Cerinţele de la alin. (1) se aplică în egală măsură şi conducătorilor organizaţiilor propuse să desfăşoare activităţile propriu-zise de amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune şi exploatare a instalaţiei nucleare, în situaţia în care acestea sunt diferite de organizaţia care deţine instalaţia nucleară.
Capitolul IVProcesul de autorizare pentru instalaţia nucleară Secţiunea 1Consideraţii generale Articolul 20
(1) Procesul de autorizare implementat de CNCAN pentru instalaţia nucleară cuprinde următorii paşi:a)verificarea cererii depuse de organizaţia solicitantă de autorizaţie, pentru a determina dacă include toate documentele şi informaţiile necesare, conform prezentelor norme; b)informarea solicitantului de autorizaţie despre necesitatea furnizării de documente şi informaţii suplimentare, în situaţia în care documentaţia de autorizare depusă este incompletă; c)analiza şi evaluarea documentaţiei de autorizare, în particular evaluarea documentaţiei de securitate nucleară a instalaţiei nucleare, pentru verificarea conformităţii cu prevederile legale şi reglementările aplicabile; d)solicitarea de clarificări, documente şi informaţii suplimentare care trebuie puse la dispoziţia CNCAN pentru analiză şi evaluare, acolo unde este necesar; e)efectuarea inspecţiilor pentru verificarea conformităţii cu prevederile legale şi reglementările aplicabile; f)dispunerea de acţiuni corective, prin stabilirea de dispoziţii în procesele-verbale de control, acolo unde este necesar; g)analiza integrată a datelor provenind din evaluarea documentaţiei de autorizare, în particular din evaluarea documentaţiei de securitate nucleară a instalaţiei nucleare şi din constatările făcute în cadrul inspecţiilor, inclusiv din verificarea implementării tuturor acţiunilor corective dispuse, pentru a stabili dacă sunt îndeplinite toate prevederile legale şi cerinţele din reglementările aplicabile; h)documentarea bazelor pentru decizia de eliberare a autorizaţiei, în situaţia în care CNCAN a constatat îndeplinirea tuturor prevederilor legale şi a cerinţelor din reglementările aplicabile; i)eliberarea autorizaţiei, în care se consemnează limitele şi condiţiile impuse de CNCAN titularului de autorizaţie; j)verificarea, prin analize, evaluări şi inspecţii efectuate în mod periodic sau inopinat, a modului în care titularul de autorizaţie asigură conformitatea cu prevederile legale, reglementările aplicabile şi limitele şi condiţiile din autorizaţie, pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei.
(2) În situaţia în care, în urma analizelor, evaluărilor şi inspecţiilor efectuate de CNCAN la paşii specificaţi la alin. (1) lit. a)-g), se constată că solicitantul de autorizaţie nu poate demonstra îndeplinirea tuturor prevederilor legale şi reglementărilor aplicabile, CNCAN respinge solicitarea de autorizare.
(3) În vederea eficientizării procesului de autorizare, se recomandă ca potenţialii solicitanţi de autorizaţie, pentru oricare dintre fazele de autorizare a instalaţiilor nucleare, să demareze activităţile de transmitere a documentaţiei de autorizare relevante, conform prevederilor prezentelor norme şi indicaţiilor CNCAN, cu cel puţin 18 luni înainte de data la care se intenţionează începerea efectivă a activităţilor pentru care este necesară eliberarea autorizaţiei. Pentru o instalaţie nucleară aflată la prima autorizare, pentru oricare dintre fazele de autorizare, toată documentaţia de autorizare specificată la art. 9 trebuie trimisă la CNCAN pentru evaluare cel mai târziu cu 12 luni înainte de data la care este necesară eliberarea autorizaţiei.
(4) În cadrul procesului de autorizare, în urma evaluării şi acceptării sau aprobării de către CNCAN a unor documente care fac parte din bazele de autorizare pentru diferite faze sau care prezintă angajamente şi/sau o strategie de dezvoltare a unui proiect de durată îndelungată şi care necesită resurse considerabile pentru asigurarea conformităţii cu prevederile legale şi reglementările aplicabile în vederea solicitării şi obţinerii unei autorizaţii, CNCAN poate emite scrisori de confort care să certifice acceptarea respectivelor documente. O scrisoare de confort nu ţine locul unei autorizaţii.
Articolul 21
(1) Pe fiecare autorizaţie emisă de CNCAN se identifică numărul reviziei, data la care intră în vigoare şi perioada de valabilitate.
(2) Pe fiecare autorizaţie emisă de CNCAN se identifică organizaţia care deţine instalaţia nucleară, ca titular de autorizaţie, precum şi organizaţia sau principalele organizaţii care coordonează şi desfăşoară activităţile propriu-zise care fac obiectul autorizaţiei, respectiv activităţi de proiectare, amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune sau exploatare, după caz, dacă acestea sunt diferite de organizaţia care deţine instalaţia nucleară, iar sistemele lor de management sunt autorizate de CNCAN conform normelor aplicabile.
(3) Autorizaţiile eliberate de CNCAN sunt valabile pentru perioadele specificate în autorizaţii, cu respectarea limitelor şi condiţiilor înscrise în autorizaţii şi a cerinţelor din normele specifice emise de CNCAN.
(4) Transferul instalaţiei nucleare către un alt deţinător face obiectul unei noi autorizări.
(5) Schimbarea organizaţiei sau principalelor organizaţii care coordonează şi desfăşoară activităţile propriu-zise acoperite de autorizaţie, respectiv activităţi de proiectare, amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune sau exploatare, după caz, dacă acestea sunt diferite de organizaţia care deţine instalaţia nucleară, face obiectul unei noi autorizări.
(6) Eliberarea de către CNCAN a unei autorizaţii pentru o instalaţie nucleară nu îl scuteşte pe titularul de autorizaţie de obligaţia de a obţine toate celelalte autorizaţii, acorduri, avize şi aprobări necesare de la alte autorităţi şi organe competente, conform legislaţiei în vigoare.
Articolul 22
(1) Titularul de autorizaţie are obligaţia de a raporta la CNCAN orice modificări ale instalaţiei sau ale documentaţiei care a stat la baza autorizării instalaţiei nucleare, cu potenţial impact asupra limitelor şi condiţiilor din documentaţia de autorizare şi/sau din autorizaţia emisă de CNCAN pentru respectiva instalaţie nucleară, inclusiv modificările SSCE cu funcţii de securitate nucleară, precum şi orice modificări ale statutului sau organizaţiei titularului de autorizaţie, în vederea evaluării, aprobării şi/sau modificării autorizaţiei, după caz, în funcţie de importanţa acestora.
(2) Revizuirea şi modificarea unei autorizaţii emise de CNCAN se face la solicitarea titularului de autorizaţie sau la iniţiativa CNCAN, atunci când este necesară modificarea limitelor şi condiţiilor din autorizaţie sau a informaţiilor referitoare la organizaţia titularului de autorizaţie.
(3) Revizuirea şi modificarea unei autorizaţii la iniţiativa CNCAN se poate face în urma modificării/actualizării legislaţiei, în baza experienţei de reglementare şi de exploatare, în baza rezultatelor actualizării evaluărilor de securitate nucleară pentru instalaţia nucleară şi pentru amplasamentul acesteia şi/sau în baza rezultatelor activităţilor de cercetare şi dezvoltare relevante. În aceste situaţii, titularul de autorizaţie va fi informat şi va avea oportunitate de a-şi preciza opinia cu privire la modificările propuse.
(4) Procesul pentru evaluarea şi implementarea modificărilor la o autorizaţie urmează paşii generici specificaţi la art. 20 alin. (1), iar amploarea şi gradul de detaliu al verificărilor efectuate de CNCAN depind de complexitatea modificărilor tehnice sau a schimbărilor organizaţionale care afectează instalaţia nucleară şi/sau organizaţia titularului de autorizaţie.
(5) Perioada de timp necesară evaluării de către CNCAN a documentaţiei afectate de modificări şi a impactului acestor modificări, precum şi a revizuirii autorizaţiei se va stabili de la caz la caz, în funcţie de complexitatea modificărilor.
Secţiunea a 2-aAutorizarea proiectului unei instalaţii nucleare Articolul 23
(1) Autorizaţia pentru proiectul unei instalaţii nucleare se solicită la CNCAN în situaţia în care se intenţionează obţinerea unei confirmări a conformităţii proiectului cu cerinţele de securitate nucleară aplicabile din normele emise de CNCAN, înaintea iniţierii demersurilor pentru selectarea unui amplasament.
(2) Autorizaţia de proiect emisă de către CNCAN, în urma verificării şi constatării conformităţii cu prevederile legale şi reglementările aplicabile, are o perioadă de valabilitate de 10 ani, cu respectarea limitelor şi condiţiilor tehnice înscrise în autorizaţie şi a cerinţelor din normele specifice emise de CNCAN.
(3) Autorizaţia de proiect se anulează sau se revizuieşte, după caz, atunci când cercetarea ştiinţifică sau rezultatele analizelor realizate cu coduri de calcul, metodologii sau modele îmbunătăţite demonstrează că soluţiile propuse în proiect nu asigură îndeplinirea cerinţelor de securitate nucleară cel puţin la nivelul demonstrat anterior.
Articolul 24Prevederile art. 23 nu se aplică pentru instalaţiile aflate în fazele de amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune sau exploatare. Pentru acestea, evaluarea proiectului instalaţiei nucleare face parte integrantă din procesul de autorizare specific fazelor respective, nefiind necesară autorizarea separată a proiectului.
Secţiunea a 3-aAutorizaţia de amplasare Articolul 25
(1) Autorizaţia de amplasare se emite de către CNCAN în urma verificării şi constatării conformităţii cu prevederile legale şi reglementările aplicabile, precum şi cu alte cerinţe specifice stabilite în procesul de autorizare, pentru toate instalaţiile nucleare cu funcţionalitate proprie din patrimoniul solicitantului care se intenţionează a fi construite pe un amplasament comun.
(2) Autorizaţia de amplasare emisă de către CNCAN are o perioadă de valabilitate de 10 ani, cu respectarea limitelor şi condiţiilor înscrise în autorizaţie şi a cerinţelor din normele specifice emise de CNCAN.
(3) Planul de activităţi specifice pentru amplasarea instalaţiei nucleare se transmite pentru evaluare şi aprobare la CNCAN. Pentru verificarea anumitor aspecte importante ale activităţilor de amplasare, CNCAN stabileşte inspecţii specifice.
Articolul 26
(1) La expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de amplasare, titularul poate solicita reînnoirea acesteia, dacă nu a obţinut autorizaţia de construcţie şi montaj.
(2) Procesul de reînnoire a autorizaţiei de amplasare este similar celui implementat la autorizarea iniţială a amplasamentului, diferenţele constând în analiza detaliată a eventualelor schimbări survenite de la autorizarea iniţială, a noilor informaţii relevante pentru amplasament şi a conformităţii cu legislaţia şi standardele curente, în baza documentaţiei de securitate nucleară actualizate.
Articolul 27În situaţia în care pentru faza de amplasare se solicită o autorizaţie pentru o instalaţie al cărei proiect a fost autorizat de CNCAN conform prevederilor art. 23, proiectul va fi reanalizat luând în considerare specificul amplasamentului selectat, precum şi conformitatea cu cerinţele de reglementare în vigoare la momentul solicitării autorizaţiei de amplasare. Articolul 28În situaţia în care solicitarea de autorizaţie este formulată pentru amplasarea uneia sau mai multor instalaţii nucleare noi pe un amplasament autorizat anterior, pe care se găsesc deja alte instalaţii nucleare în fazele de construcţie şi montaj, punere în funcţiune, exploatare sau dezafectare, atât Raportul iniţial de securitate nucleară pentru instalaţiile noi, cât şi RSN pentru instalaţiile deja existente trebuie să fie elaborate, respectiv revizuite astfel încât să includă analiza interacţiunii dintre instalaţiile de pe amplasament, inclusiv a creşterii riscului radiologic în cazul unor evenimente de cauză comună. Articolul 29Pentru instalaţiile nucleare aflate în fazele de construcţie şi montaj, punere în funcţiune sau exploatare, reevaluarea caracteristicilor amplasamentului face parte integrantă din procesul de autorizare specific fazelor respective şi se documentează în RSN aferente, nefiind necesară reautorizarea amplasamentului.
Secţiunea a 4-aAutorizaţia de construcţie şi montaj Articolul 30
(1) Autorizaţia de construcţie şi montaj se emite de către CNCAN, în urma verificării şi constatării conformităţii cu prevederile legale şi reglementările aplicabile, precum şi cu alte cerinţe specifice stabilite în procesul de autorizare, pentru fiecare instalaţie nucleară cu funcţionalitate proprie din patrimoniul solicitantului.
(2) Autorizaţia de construcţie şi montaj emisă de către CNCAN are o perioadă de valabilitate de 10 ani, cu respectarea limitelor şi condiţiilor înscrise în autorizaţie şi a cerinţelor din normele specifice emise de CNCAN.
(3) Planul de activităţi specifice pentru construcţia şi montajul instalaţiei nucleare se transmite pentru evaluare şi aprobare la CNCAN. Pentru verificarea anumitor aspecte importante ale activităţilor de construcţie şi montaj, CNCAN stabileşte inspecţii specifice.
(4) În situaţia în care proiectul detaliat în vederea construcţiei şi montajului nu este finalizat pentru toate SSCE ale instalaţiei nucleare, CNCAN poate emite autorizaţii parţiale de construcţie şi montaj, la cererea solicitantului de autorizaţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996.
(5) Autorizarea executării construcţiilor cu specific nuclear în vederea realizării construcţiei şi montajului instalaţiei nucleare se face conform Normelor privind autorizarea executării construcţiilor cu specific nuclear, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 407/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 1 martie 2006. Autorizaţia de construire se poate emite de CNCAN în baza conformităţii cu Normele privind autorizarea executării construcţiilor cu specific nuclear, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 407/2005, ca parte din autorizaţia de construcţie şi montaj emisă conform prevederilor prezentelor norme.
Articolul 31
(1) La expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construcţie şi montaj, titularul poate solicita reînnoirea acesteia, dacă nu a obţinut autorizaţia de punere în funcţiune.
(2) Procesul de reînnoire a autorizaţiei de construcţie şi montaj este similar celui implementat la autorizarea iniţială, diferenţele constând în analiza detaliată a eventualelor schimbări survenite de la autorizarea iniţială, a noilor informaţii relevante pentru proiectul şi amplasamentul instalaţiei nucleare şi a conformităţii cu legislaţia şi standardele curente aplicabile, în baza documentaţiei de securitate nucleară actualizate.
(3) Prevederile de la alin. (1) şi (2) se aplică şi pentru instalaţiile nucleare pentru care s-au sistat activităţile de construcţie şi montaj pentru o perioadă mai mare de 10 ani şi pentru care se solicită reautorizarea în vederea finalizării construcţiei şi montajului. Pentru aceste instalaţii, analiza detaliată a schimbărilor survenite de la autorizarea iniţială include verificarea stării actuale a SSCE deja existente, a eficacităţii programelor sau măsurilor de management al îmbătrânirii şi a modificărilor de proiect necesare pentru asigurarea conformităţii cu cele mai noi cerinţe de securitate nucleară, în acord cu principiile aplicate la revizuirea periodică a securităţii nucleare din normele CNCAN.
Secţiunea a 5-aAutorizaţia de punere în funcţiune Articolul 32
(1) Autorizaţia de punere în funcţiune se emite de către CNCAN, în urma verificării şi constatării conformităţii cu prevederile legale şi reglementările aplicabile, precum şi cu alte cerinţe specifice stabilite în procesul de autorizare, pentru fiecare instalaţie nucleară cu funcţionalitate proprie din patrimoniul solicitantului.
(2) Autorizaţia de punere în funcţiune emisă de către CNCAN are o perioadă de valabilitate de 5 ani, cu respectarea limitelor şi condiţiilor înscrise în autorizaţie şi a cerinţelor din normele specifice emise de CNCAN.
(3) Planul de activităţi specifice pentru punerea în funcţiune a instalaţiei nucleare se transmite pentru evaluare şi aprobare la CNCAN. Pentru verificarea anumitor aspecte importante ale activităţilor de punere în funcţiune, CNCAN stabileşte inspecţii specifice.
(4) Pentru introducerea iniţială a combustibilului nuclear în instalaţie este necesară aprobarea scrisă a CNCAN.
(5) În situaţia în care nu au fost finalizate activităţile de construcţie şi montaj pentru toate SSCE şi se doreşte începerea punerii în funcţiune doar pentru anumite SSCE care au fost finalizate, CNCAN poate emite autorizaţii parţiale de punere în funcţiune, la cererea solicitantului de autorizaţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996.
Articolul 33
(1) La expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de punere în funcţiune, titularul poate solicita reînnoirea acesteia, dacă nu a obţinut autorizaţia de exploatare.
(2) Procesul de reînnoire a autorizaţiei de punere în funcţiune este similar celui implementat la autorizarea iniţială, diferenţele constând în analiza detaliată a eventualelor schimbări survenite de la autorizarea iniţială, a noilor informaţii relevante pentru proiectul şi amplasamentul instalaţiei nucleare şi a conformităţii cu legislaţia şi standardele curente, în baza documentaţiei de securitate nucleară actualizate.
Secţiunea a 6-aAutorizaţia de exploatare Articolul 34
(1) Autorizaţia de exploatare se emite de către CNCAN, în urma verificării şi constatării conformităţii cu prevederile legale şi reglementările aplicabile, precum şi cu alte cerinţe specifice stabilite în procesul de autorizare, pentru fiecare instalaţie nucleară cu funcţionalitate proprie din patrimoniul solicitantului.
(2) Autorizaţia de exploatare eliberată de către CNCAN este valabilă pentru perioada estimată de solicitantul de autorizaţie, specificată în documentaţia de autorizare, pentru exploatarea în siguranţă a instalaţiei nucleare, luând în considerare bazele de proiectare, mecanismele de îmbătrânire şi activităţile de retehnologizare, cu respectarea limitelor şi condiţiilor înscrise în autorizaţie şi a cerinţelor din normele specifice emise de CNCAN.
(3) În situaţia în care, în urma reevaluării, se constată posibilitatea exploatării instalaţiei nucleare în condiţii de siguranţă pentru o perioadă mai îndelungată decât cea estimată iniţial, titularul de autorizaţie poate solicita prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei, în baza unei documentaţii tehnice justificative, care include analizele de securitate nucleară actualizate.
(4) În situaţia în care, în urma reevaluării, se constată reducerea marjelor de securitate nucleară astfel încât perioada de exploatare estimată în bazele de autorizare nu poate fi atinsă, titularul de autorizaţie are obligaţia de a informa CNCAN în vederea modificării autorizaţiei de exploatare.
Articolul 35
(1) Pentru menţinerea valabilităţii autorizaţiei de exploatare, titularul de autorizaţie trebuie să asigure conformitatea cu bazele de proiectare şi analizele şi evaluările de securitate nucleară curente, documentate în Raportul final de securitate nucleară, actualizat periodic pe toată durata de exploatare a instalaţiei.
(2) Actualizarea analizelor şi evaluărilor de securitate nucleară se va face ori de câte ori apar modificări semnificative în proiect, în starea instalaţiei, sau când apar rezultate noi ale activităţilor relevante de cercetare şi dezvoltare sau modificări în metodologia de analiză, cu impact asupra rezultatelor analizelor de securitate nucleară. Actualizarea analizelor şi evaluărilor de securitate nucleară se va face cel puţin o dată la 10 ani, pentru a putea fi considerată în revizuirea periodică a securităţii nucleare.
(3) În sprijinul îndeplinirii cerinţelor de la alin. (1) şi (2), titularul de autorizaţie trebuie să menţină actualizată, pe toată durata de exploatare a instalaţiei nucleare, lista datelor utilizate în analizele de securitate nucleară.
(4) Revizuirea periodică a securităţii nucleare trebuie efectuată de titularul de autorizaţie cel puţin o dată la 10 ani, începând de la data intrării în vigoare a autorizaţiei de exploatare, în conformitate cu prevederile din Normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 114/2017, şi din normele specifice emise de CNCAN.
Articolul 36
(1) În situaţia în care o instalaţie nucleară necesită implementarea unor lucrări de retehnologizare complexe, pentru care este necesară o oprire cu o durată mai mare decât opririle planificate de rutină, CNCAN va revizui şi va modifica autorizaţia de exploatare existentă pentru completarea limitelor şi condiţiilor din autorizaţie cu cerinţe specifice privind activităţile de retehnologizare, supravegherea şi verificarea acestor activităţi şi repunerea în funcţiune a instalaţiei nucleare după retehnologizare.
(2) Planul de activităţi specifice pentru retehnologizarea instalaţiei nucleare se transmite pentru evaluare şi aprobare la CNCAN. Pentru verificarea anumitor aspecte importante ale activităţilor de retehnologizare, CNCAN stabileşte inspecţii specifice.
(3) Repunerea în funcţiune a unei instalaţii nucleare aflate în faza de exploatare şi pentru care s-au implementat lucrări de retehnologizare complexe se face în baza autorizaţiei de exploatare pentru respectiva instalaţie, nefiind necesară emiterea unei autorizaţii separate de punere în funcţiune.
(4) Pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei nucleare după retehnologizare este necesară aprobarea scrisă a CNCAN.
Articolul 37
(1) În situaţia în care o instalaţie nucleară aflată în faza de exploatare necesită o oprire planificată şi o perioadă de conservare în vederea reluării funcţionării sau în vederea dezafectării, titularul de autorizaţie va notifica această situaţie la CNCAN, împreună cu justificarea deciziei şi planurile şi procedurile pentru asigurarea securităţii nucleare a instalaţiei pe perioada conservării. În această situaţie, CNCAN va revizui şi va modifica autorizaţia de exploatare pentru stabilirea limitelor şi condiţiilor aplicabile stării de conservare, inclusiv cerinţele care trebuie îndeplinite în cazul în care se intenţionează repunerea în funcţiune a instalaţiei nucleare, respectiv în cazul în care se intenţionează dezafectarea.
(2) Planul de activităţi specifice pentru conservarea instalaţiei nucleare se transmite pentru evaluare şi aprobare la CNCAN. Pentru verificarea anumitor aspecte importante ale activităţilor de conservare, CNCAN stabileşte inspecţii specifice.
(3) Pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei nucleare după o perioadă de conservare este necesară aprobarea scrisă a CNCAN.
Capitolul VObligaţiile titularului de autorizaţie Articolul 38
(1) Responsabilităţile generale ale titularului de autorizaţie sunt stabilite în Legea nr. 111/1996 şi în Normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 114/2017.
(2) Responsabilităţile specifice ale titularului de autorizaţie sunt stabilite în normele emise de CNCAN pentru instalaţiile nucleare, pentru diferite faze şi diferite domenii de activitate asociate proiectării, amplasării, construcţiei şi montajului, punerii în funcţiune şi exploatării instalaţiilor nucleare, precum şi în limitele şi condiţiile înscrise în autorizaţie.
Capitolul VIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 39Titularii de autorizaţii pentru instalaţiile nucleare aflate în faza de exploatare la data intrării în vigoare a prezentelor norme pot solicita reautorizarea instalaţiilor respective, conform prevederilor din prezentele norme, înainte de expirarea autorizaţiilor existente. Articolul 40Orice dispoziţie contrară prevederilor prezentelor norme se abrogă la data intrării în vigoare a acestora. Articolul 41Anexa face parte integrantă din prezentele norme.
ANEXĂla norme Conţinutul minim al Raportului de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare Capitolul 1Introducere şi descrierea generală a instalaţiei nucleare Acest capitol include următoarele informaţii: a)sumarul informaţiei conţinute în RSN şi în principalele documente de referinţă care stau la baza elaborării RSN; b)descrierea generală a instalaţiei nucleare, principalele caracteristici tehnice şi moduri de operare; c)descrierea filozofiei de securitate nucleară care stă la baza proiectului instalaţiei nucleare; d)comparaţia cu proiectele similare de instalaţii nucleare aflate în operare în România sau în alte ţări; e)o scurtă prezentare a etapelor de realizare a instalaţiei nucleare; f)descrierea organizaţiilor responsabile pentru proiectarea, amplasarea, construcţia şi montajul, punerea în funcţiune, respectiv pentru exploatarea instalaţiei nucleare, precum şi a organizaţiilor principalilor contractori; g)lista completă a tuturor standardelor, codurilor, normelor, reglementărilor şi ghidurilor tehnice utilizate la proiectarea, amplasarea, construcţia şi montajul, punerea în funcţiune şi, respectiv, exploatarea instalaţiei nucleare, cu precizarea ediţiei aplicabile; h)analiza conformităţii cu legislaţia şi actele normative naţionale relevante aflate în vigoare, cu identificarea secţiunilor din RSN care conţin evaluările SSCE ale instalaţiei nucleare şi articolele aplicabile din normele de securitate nucleară emise de CNCAN; i)identificarea diferenţelor semnificative între ediţia precedentă a RSN şi ediţia curentă; j)lista modificărilor de proiect cu implicaţii de securitate nucleară implementate de la ediţia precedentă a RSN transmisă la CNCAN şi secţiunile din ediţia curentă a RSN care conţin actualizările aferente; k)stadiul implementării acţiunilor corective rezultate din cea mai recentă revizuire periodică a securităţii nucleare şi/sau din alte evaluări majore de securitate nucleară finalizate de la ediţia precedentă a RSN, inclusiv lista modificărilor de proiect cu implicaţii de securitate nucleară propuse sau planificate pentru implementare. Capitolul 2Caracteristicile amplasamentului Acest capitol include informaţii referitoare la amplasamentul selectat sau, în cazul RSN pentru autorizaţia de proiect, la amplasamentul generic considerat în analizele de securitate nucleară: a)geografia şi demografia amplasamentului; descrierea amplasamentului; graniţele pentru stabilirea limitelor evacuărilor de efluenţi; controlul zonei de excludere; monitorizarea zonei de populaţie redusă; b)caracteristicile luate în considerare în planurile de răspuns la situaţii de urgenţă, inclusiv pentru situaţiile care ar necesita evacuarea populaţiei din vecinătatea instalaţiei nucleare; c)obiectivele economice, instalaţiile industriale, căile de transport terestru, naval şi aerian, obiectivele militare aflate în apropierea amplasamentului şi impactul potenţial al acestora asupra funcţionării instalaţiei nucleare în condiţii de siguranţă; d)condiţiile meteorologice regionale şi locale, monitorizarea acestora şi modul în care sunt acestea reflectate în analizele de securitate nucleară pentru instalaţia nucleară; e)caracterizarea hidrologică a amplasamentului; f)caracterizarea geologică, seismologică şi geotehnică a amplasamentului; g)evaluarea riscului asociat pericolelor externe specifice pentru amplasamentul instalaţiei nucleare, inclusiv a riscului asociat potenţialelor evenimente externe extreme, care depăşesc bazele de proiectare; informaţiile detaliate privind rezultatele acestei evaluări se pot prezenta în cap. 3, în subcapitolul dedicat analizelor de hazard/pericol; h)descrierea programului de monitorizare a caracteristicilor amplasamentului pentru toate fazele de autorizare.Caracteristicile amplasamentului descrise şi analizate în acest capitol cuprind atât caracteristicile actuale, cât şi cele estimate pentru toată durata de viaţă a instalaţiei nucleare. Capitolul 3Proiectarea SSCE importante pentru securitatea nucleară Acest capitol include informaţii referitoare la: a)modul în care se implementează conceptul de protecţie în adâncime; b)proiectarea clădirilor şi structurilor instalaţiei nucleare; bazele de proiectare pentru acestea; c)încadrarea SSCE cu funcţii de securitate nucleară în categorii şi clase de securitate nucleară; d)analizele de pericol/hazard; metodologia, codurile de calcul şi ghidurile folosite pentru efectuarea analizelor; concluziile şi rezultatele analizelor şi cerinţele derivate din acestea, pentru:analiza pericolului de incendiu;

analiza de hazard seismic;

analiza pericolului de inundaţii externe;

analiza pericolului de inundaţii interne;

analiza impactului ruperii conductelor care transportă fluide sub presiune;

analiza protecţiei împotriva efectelor tip proiectil;

analiza impactului fenomenelor meteorologice extreme;

analiza impactului evenimentelor cauzate de activităţi umane, cum ar fi: căderile de avioane de diferite categorii; analiza impactului evenimentelor datorate activităţilor din vecinătatea amplasamentului, ca de exemplu nori de gaz; explozii; interferenţe electromagnetice; e)protecţia SSCE împotriva efectelor datorate fenomenelor naturale, inclusiv proiectarea antiseismică; f)protecţia SSCE împotriva efectelor de tip proiectil; g)protecţia SSCE împotriva incendiilor interne; h)protecţia SSCE împotriva inundaţiilor din surse interne şi externe; i)protecţia SSCE împotriva condiţiilor de mediu ce pot apărea în timpul operării normale sau în situaţii de accident; j)protecţia SSCE împotriva efectelor dinamice şi a forţelor de jet care pot fi produse ori cauzate indirect de ruperea conductelor de energie ridicată; k)protecţia SSCE împotriva evenimentelor externe ce pot fi cauzate de activităţi umane; l)criteriile, metodologiile şi procedurile de calificare la seism, la condiţii de mediu şi la interferenţe electromagnetice, pentru SSCE importante pentru securitatea nucleară; m)mecanismele de îmbătrânire a SSCE cu funcţii de securitate nucleară şi modul în care acestea au fost luate în considerare în proiectare; n)durata de viaţă estimată în instalaţie a SSCE cu funcţii de securitate nucleară care nu pot fi înlocuite sau a căror înlocuire se poate face doar cu centrala în stare oprită, în procesul de retehnologizare; o)integritatea şi performanţa operaţională a SSCE importante pentru securitatea nucleară şi procesele prin care se asigură conformitatea cu intenţia şi cerinţele de proiectare; p)experienţa de exploatare relevantă şi modul în care aceasta a fost utilizată în proiectarea SSCE, cu precizarea acţiunilor corective sau de îmbunătăţire implementate; q)identificarea SSCE şi a soluţiilor tehnice pentru care, în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie şi montaj, sunt necesare programe speciale de cercetare pentru a demonstra conformitatea instalaţiei cu cerinţele de reglementare aplicabile sau cu prevederile din codurile şi standardele recomandate, acolo unde nu există cerinţe specifice în legislaţia naţională. Capitolul 4Reactorul nuclear Acest capitol este aplicabil doar instalaţiilor nucleare care au în componenţa lor reactoare nucleare. Acest capitol include cerinţele de proiectare şi modul de îndeplinire a acestora, referitoare la: a)bazele generale de proiectare a reactorului; b)proiectarea mecanică a reactorului; c)proiectarea nucleară a reactorului; d)proiectarea termică şi hidraulică a reactorului; e)proiectarea funcţională a sistemelor de control al reactivităţii; f)materialele structurale ale reactorului şi mecanismelor de control al reactivităţii; g)descrierea modului în care se asigură protecţia împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3; h)bazele de proiectare şi asigurarea calităţii combustibilului nuclear; i)experienţa de exploatare relevantă. Capitolul 5Sistemul primar de transport al căldurii şi sistemele auxiliare şi conexe Acest capitol este aplicabil doar instalaţiilor nucleare care au în componenţa lor reactoare nucleare. Acest capitol include cerinţele de proiectare şi modul de îndeplinire a acestora, referitoare la: a)bazele de proiectare a sistemului primar de transport al căldurii (SPTC) şi definirea limitei incintei sub presiune a agentului primar de răcire; b)proiectarea subsistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor SPTC; c)caracteristicile de performanţă ale SPTC; d)asigurarea integrităţii structurale a componentelor SPTC şi protecţia la suprapresiune; e)măsurile implementate prin proiect pentru detectarea scurgerilor de agent primar de răcire; f)materialele utilizate la fabricarea componentelor SPTC; g)sistemele auxiliare şi conexe SPTC, cum ar fi sistemele de colectare a agentului primar; h)sistemul moderator şi sistemele auxiliare, pentru reactoarele la care moderatorul este separat de agentul primar de răcire; i)sursa finală de răcire şi sistemele care asigură transferul căldurii din sistemul primar de răcire a reactorului către sursa finală de răcire, în condiţii normale sau de accident; j)protecţia împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3; k)cerinţele de calificare, întreţinere, supraveghere, inspecţie şi testare; l)experienţa de exploatare relevantă şi fiabilitatea SPTC şi a sistemelor auxiliare şi conexe. Capitolul 6Sistemele de securitate Acest capitol este aplicabil doar instalaţiilor nucleare care au în componenţa lor reactoare nucleare. Acest capitol include descrierea, bazele de proiectare, cerinţele de calificare, inspecţie şi testare şi îndeplinirea acestora pentru: a)sistemele de oprire rapidă a reactorului nuclear; b)sistemele de răcire la avarie a zonei active; c)sistemul anvelopei reactorului; d)sistemele suport de securitate; e)descrierea modului în care se asigură protecţia împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3; f)cerinţele de calificare, întreţinere, supraveghere, inspecţie şi testare; g)experienţa de exploatare relevantă şi fiabilitatea sistemelor de securitate.Pentru alte instalaţii nucleare, care nu au în componenţa lor reactoare nucleare, acest capitol va include informaţii privind sistemele de securitate prevăzute în proiectul instalaţiei nucleare pentru a preveni, respectiv pentru a limita eliberările de materiale radioactive în mediu, în caz de accident, astfel încât să prevină depăşirea limitelor stabilite prin legislaţia în vigoare. Capitolul 7Instrumentaţia şi controlul instalaţiei nucleare Acest capitol include informaţii referitoare la: a)arhitectura generală a sistemului de instrumentaţie şi control al instalaţiei nucleare; bazele de proiectare; b)controlul parametrilor de proces; c)sistemele de protecţie; d)sistemul de calcul şi camerele de comandă principală şi secundară; e)sistemele de monitorizare şi alarmele asociate parametrilor importanţi pentru securitatea nucleară; f)sistemele de comunicaţie şi instrumentaţia aferentă, inclusiv pentru asigurarea comunicaţiilor între camerele de comandă şi centrele de răspuns la urgenţă; g)asigurarea securităţii cibernetice pentru sistemele de instrumentaţie şi control, inclusiv pentru sistemele de comunicaţii; h)cerinţele de calificare, întreţinere, inspecţie, supraveghere şi testare pentru aceste sisteme; i)experienţa de exploatare relevantă şi fiabilitatea sistemelor de instrumentaţie şi control. Capitolul 8Sistemele electrice Acest capitol include informaţii referitoare la: a)sistemul extern de alimentare cu energie electrică, inclusiv bazele de proiectare; b)sistemul intern de alimentare cu energie electrică, inclusiv bazele de proiectare; c)descrierea modului în care se asigură protecţia împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3; d)cerinţele de calificare, întreţinere, supraveghere, inspecţie şi testare; e)experienţa de exploatare şi fiabilitatea sistemelor electrice. Capitolul 9Sistemele auxiliare Acest capitol include informaţii referitoare la: a)sistemele tehnologice de apă; b)sistemele de manipulare şi depozitare a combustibilului nuclear proaspăt şi uzat; c)sistemele de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului; d)alte sisteme auxiliare importante pentru securitatea nucleară, după caz; e)bazele de proiectare pentru sistemele auxiliare; f)descrierea modului în care se asigură protecţia împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3; g)cerinţele de calificare, întreţinere, supraveghere, inspecţie şi testare; h)experienţa de exploatare relevantă. Capitolul 10Sistemele de producere a energiei electrice/Turbina, generatorul şi sistemele auxiliare Acest capitol este aplicabil doar centralelor nuclearoelectrice şi reactoarelor de demonstraţie. Acest capitol include informaţii referitoare la: a)sistemul turbină/generator; b)sistemul de condensat principal; c)sistemul de prize turbină; d)sistemul de abur viu; e)sistemul de apă de alimentare al generatorilor de abur; f)alte sisteme auxiliare; g)bazele de proiectare pentru fiecare din sistemele mai sus menţionate; h)descrierea modului în care se asigură protecţia împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3; i)cerinţele de calificare, întreţinere, supraveghere, inspecţie şi testare; j)experienţa de exploatare relevantă. Capitolul 11Managementul efluenţilor şi deşeurilor radioactive Acest capitol include informaţii referitoare la: a)inventarul de produşi de fisiune din zona activă; b)activitatea din circuitul primar şi din circuitul secundar de transport al căldurii; c)sursele potenţiale de scurgeri de materiale radioactive; d)sistemele de gospodărire a deşeurilor radioactive solide; e)sistemele de gospodărire a deşeurilor radioactive lichide; f)sistemele de gospodărire a deşeurilor radioactive gazoase; g)descrierea modului în care se asigură protecţia împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3; h)cantităţi estimate şi/sau măsurate de efluenţi lichizi, gazoşi şi deşeuri solide radioactive; i)limite de emisie şi evaluări de doze; j)monitorizarea radioactivităţii efluenţilor; k)monitorizarea radiologică a mediului; l)strategia şi/sau planul de dezafectare; m)programul de management a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat; n)experienţa de exploatare relevantă. Capitolul 12Protecţia contra radiaţiilor Acest capitol include informaţii referitoare la: a)considerente de proiectare pentru implementarea principiului ALARA - As Low As Reasonably Achievable; b)considerente de exploatare pentru implementarea principiului ALARA; c)zonarea radiologică; d)sursele de expunere la radiaţii ionizante; e)controlul expunerii la radiaţii şi evaluarea dozelor pentru personalul ocupat profesional; f)sistemele şi echipamentele utilizate pentru controlul şi limitarea expunerii personalului ocupat profesional; g)experienţa de exploatare relevantă. Capitolul 13Organizarea şi conducerea activităţilor de exploatare a instalaţiei nucleare Acest capitol include informaţii referitoare la: a)structura organizaţiilor responsabile pentru proiectare, amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune şi exploatare, rolurile şi responsabilităţile entităţilor organizatorice, nivelurile de autoritate şi interfeţele interne şi externe; b)turele de exploatare; c)modul de control al modificărilor structurii şi resurselor organizaţiei de exploatare cu posibil impact asupra securităţii nucleare; d)selectarea, încadrarea, pregătirea şi calificarea personalului; e)prevederile legate de numărul de ore de lucru, starea de sănătate a personalului şi regulile privind interzicerea consumului de alcool, droguri sau substanţe halucinogene; f)măsurile prin care se asigură menţinerea şi creşterea nivelului culturii de securitate şi siguranţă nucleară, pentru toate categoriile de personal; g)managementul configuraţiei instalaţiei nucleare; h)utilizarea experienţei de exploatare interne şi externe; i)procedurile instalaţiei nucleare pentru operare normală şi procedurile pentru răspunsul la tranzienţi şi situaţii de accident; j)planificarea şi pregătirea răspunsului la situaţii de urgenţă; k)asigurarea protecţiei fizice a instalaţiilor şi materialelor nucleare de pe amplasament; l)asigurarea protecţiei împotriva ameninţărilor cibernetice; m)interfaţa dintre securitatea nucleară şi protecţia fizică; n)planificarea şi pregătirea opririlor periodice necesare pentru efectuarea inspecţiilor, testelor şi reparaţiilor care nu se pot efectua cu reactorul la putere; o)managementul opririlor neplanificate; p)evaluarea integrată a performanţelor de securitate nucleară de la începerea exploatării comerciale;În situaţia în care o instalaţie nucleară se pregăteşte pentru sau se află în proces de retehnologizare, acest capitol va include informaţii suplimentare referitoare la: q)programul de retehnologizare, cu identificarea activităţilor planificate sau implementate, cum ar fi, de exemplu, înlocuirea sau repararea SSCE; r)utilizarea experienţei dobândite la retehnologizarea altor instalaţiei nucleare similare; s)sistemul de management al organizaţiei responsabile pentru efectuarea activităţilor de construcţie-montaj; ş)procedurile pentru faza de construcţie-montaj; t)pregătirea personalului implicat în realizarea activităţilor de construcţie-montaj; ţ)interfaţa dintre organizaţia responsabilă pentru efectuarea activităţilor de construcţie-montaj şi organizaţia responsabilă pentru punerea în funcţiune şi exploatare; u)programul de asigurare a conformităţii cu proiectul; v)programele de verificare a SSCE instalate, inclusiv testarea preoperaţională. Capitolul 14Programul de construcţie şi de punere în funcţiune Acest capitol include informaţii generale referitoare la: a)programul de construcţie şi montaj şi principalele etape ale acestuia; b)structura şi capabilităţile organizaţiei responsabile pentru efectuarea activităţilor de construcţie-montaj; c)programul de punere în funcţiune a SSCE şi principalele etape ale acestuia; d)structura şi capabilităţile organizaţiei responsabile pentru efectuarea activităţilor de punere în funcţiune; interfaţa cu organizaţia responsabilă pentru efectuarea activităţilor de construcţie-montaj şi interfaţa cu organizaţia responsabilă pentru desfăşurarea activităţilor de operare; e)planurile de urgenţă pentru faza de punere în funcţiune; f)asigurarea protecţiei fizice a instalaţiilor şi materialelor nucleare de pe amplasament; g)rezultatele programului de punere în funcţiune.În situaţia în care pentru o instalaţie nucleară s-a finalizat procesul de retehnologizare, acest capitol va include informaţii referitoare la programul de repunere în funcţiune şi conformitatea cu prevederile specifice din normele CNCAN aplicabile. Capitolul 15Analizele de securitate nucleară bază de proiectare Acest capitol include informaţii referitoare la: a)modul în care analizele deterministe şi probabilistice sunt utilizate în fazele de punere în funcţiune şi exploatare, pentru îmbunătăţirea securităţii nucleare; b)programul de actualizare a analizelor de securitate nucleară în exploatare; c)analizele deterministe de securitate nucleară:

metodologia, codurile de calcul şi ghidurile folosite pentru efectuarea analizelor deterministe de securitate nucleară pentru accidentele bază de proiectare, cu justificarea alegerii lor;

obiectivele de securitate şi criteriile de acceptare, inclusiv definirea şi justificarea lor;

identificarea şi clasificarea evenimentelor de iniţiere şi a combinaţiilor de evenimente considerate în analize, cu justificarea alegerii lor;

ipotezele de analiză;

lista datelor din analizele de securitate nucleară bază de proiectare;

parametrii de declanşare pentru acţiunea automată a sistemelor de securitate nucleară;

analiza deterministă a tranzienţilor anticipaţi în exploatare;

analiza deterministă a secvenţelor de accident luate în considerare la stabilirea bazelor de proiectare;

studii de sensibilitate şi analize de incertitudini;

termenii-sursă şi consecinţele radiologice estimate pentru condiţiile de accident analizate;

analiza îndeplinirii criteriilor de acceptare; d)conformitatea cu obiectivele de securitate nucleară din normele CNCAN; e)lista datelor utilizate în analizele de securitate nucleară. Capitolul 16Limitele şi condiţiile tehnice de operare Acest capitol include informaţii referitoare la: a)limitele şi condiţiile tehnice de operare; b)bazele tehnice pentru limitele şi condiţiile de operare; c)structura documentaţiei care conţine limitele şi condiţiile de operare; d)politicile şi principiile de operare. Capitolul 17Sistemul de management Acest capitol include informaţii referitoare la: a)sistemul de management al calităţii implementat în faza de proiectare; b)sistemul de management al calităţii implementat în faza de construcţie şi montaj; c)sistemul de management al calităţii implementat în faza de punere în funcţiune; d)sistemul de management al calităţii implementat în faza de exploatare; e)controlul neconformităţilor şi programul de acţiuni corective; f)măsurile prin care se asigură îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare şi alinierea la standardele şi bunele practici internaţionale.Pentru o instalaţie nucleară aflată în faza de exploatare, lit. a), b) şi c) reprezintă informaţii istorice. Includerea acestora în reviziile succesive ale Raportului final de securitate nucleară pentru instalaţia nucleară în faza de exploatare se poate face prin referinţe. Capitolul 18 Ingineria factorului uman Acest capitol include informaţii referitoare la: a)modul în care capacităţile şi limitele performanţelor umane sunt luate în considerare în proiectarea şi în exploatarea instalaţiei nucleare; b)interfaţa om - maşină în camerele de comandă, în instalaţie şi în centrele de răspuns la urgenţă; c)utilizarea analizelor de fiabilitate umană în proiectare, punere în funcţiune şi exploatare; d)utilizarea analizelor de fiabilitate umană în elaborarea procedurilor importante pentru securitatea nucleară, cum ar fi procedurile de răspuns la alarme, procedurile de operare la urgenţă etc. şi în dezvoltarea programelor de pregătire; e)programul de verificare şi validare a procedurilor din punctul de vedere al performanţelor umane; f)utilizarea simulatoarelor pentru pregătirea personalului de operare; g)programul de management al performanţelor umane. Capitolul 19Evaluările probabilistice de securitate nucleară şi analizele de accident sever Acest capitol este solicitat doar pentru instalaţiile nucleare care au în componenţa lor reactoare nucleare. Acest capitol include informaţii referitoare la: a)evaluările probabilistice de securitate nucleară (EPSN):

metodologia, codurile de calcul/programele software şi ghidurile folosite pentru efectuarea EPSN;

EPSN de nivel 1 şi 2, efectuate în conformitate cu cerinţele din normele CNCAN aplicabile;

EPSN de nivel 3, dacă sunt disponibile, în conformitate cu standardele şi bunele practici la nivel internaţional; b)analizele pentru evenimente care depăşesc bazele de proiectare ale instalaţiei nucleare, inclusiv analizele de accident sever; secvenţele de accidente severe reprezentative şi criterii de selectare a acestora; c)strategia şi ghidurile de management al accidentelor severe; d)sistemele, structurile şi echipamentele prevăzute pentru reducerea consecinţelor accidentelor care depăşesc bazele de proiectare ale instalaţiei nucleare, inclusiv pentru managementul accidentelor severe.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 336/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 336 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 336/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu