Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3325 din  8 martie 2002

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea pretransferarii personalului didactic titular si a transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 393 din 10 iunie 2002


SmartCity3


    Ministrul educatiei si cercetarii,
    in baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind organizarea si desfasurarea pretransferarii personalului didactic titular si a transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Art. 3
    Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul educatiei si cercetarii,
                          Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                              METODOLOGIE
privind organizarea si desfasurarea pretransferarii personalului didactic titular si a transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Pretransferarea personalului didactic in invatamantul preuniversitar se organizeaza in baza prevederilor art. 9, ale art. 10 alin. (1) lit. a) si ale art. 18 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare se organizeaza in baza prevederilor art. 9, ale art. 10 alin. (1) lit. b), ale art. 13 si 18 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    (1) La sesiunea de ocupare a posturilor didactice prin pretransferare sau transferare prin restrangerea activitatii sau prin restructurarea retelei scolare pot participa numai cadrele didactice titulare de la si intre toate unitatile de invatamant.
    (2) De la actiunea de restrangere a activitatii sunt exceptate cadrele didactice care se incadreaza in prevederile art. 101 si 106 din Legea nr. 128/1997.
    Art. 3
    Pretransferarea sau transferarea prin restrangerea activitatii sau prin restructurarea retelei scolare opereaza numai pentru calificarea obtinuta prin studii, conform art. 7 din Legea nr. 128/1997.

    CAP. 2
    Conditii de realizare a pretransferarii si transferarii

    SECTIUNEA 1
    Conditii generale

    Art. 4
    (1) Pretransferarea personalului didactic se realizeaza la cerere, pentru apropiere de domiciliu, in aceeasi localitate sau in localitatea de domiciliu, in functie de domiciliul cadrului didactic, la data de 1 mai a fiecarui an calendaristic.
    (2) Pretransferarea personalului didactic se poate realiza si prin schimb de posturi, pe baza consimtamantului scris al solicitantilor, daca acestia indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) mai au cel putin 5 ani pana la implinirea varstei de pensionare prevazute de lege;
    b) provin din acelasi mediu: urban - urban; rural - rural;
    c) au domiciliul stabil in localitatea unde se transfera.
    Art. 5
    In cazul restrangerii activitatii unei unitati de invatamant se respecta prevederile art. 13 alin. (4) din Legea nr. 128/1997.
    Art. 6
    (1) Miscarea personalului didactic se realizeaza astfel:
    a) in limitele aceluiasi regim de mediu, respectiv urban - urban, rural - rural, ori din mediul urban in mediul rural, in cazul pretransferarii;
    b) in limitele aceluiasi regim de mediu, respectiv urban - urban, rural - rural, ori din mediul urban in mediul rural, in cazul transferului prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare.
    (2) Pretransferul si transferul prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare se realizeaza in unitati de invatamant echivalente sau intr-o treapta inferioara de invatamant.
    (3) Prin unitati de invatamant echivalente, in sensul prezentei metodologii, se intelege:
    a) invatamant prescolar: gradinite si gradinite speciale;
    b) invatamant primar: clasele I - IV;
    c) invatamant gimnazial: clasele V - VIII, invatamant special, scoli speciale gimnaziale, Palatul National al Copiilor, palate si cluburi ale copiilor si elevilor;
    d) invatamant profesional si profesional special;
    e) invatamant liceal: clasele IX - XII/XIII, cluburile sportive scolare, centrele si cabinetele scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica.

    SECTIUNEA a 2-a
    Conditii specifice

    Art. 7
    Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar, care solicita transferul de pe si pe posturile didactice de la centrele si cabinetele scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica, pot participa la sesiunea de pretransferare, indiferent de nivelul unitatii de invatamant unde functioneaza centrul/cabinetul, cu conditia sa indeplineasca prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 128/1997.
    Art. 8
    Institutorii titulari disponibilizati prin restrangerea activitatii pot participa la sesiunea de transferari in vederea ocuparii unei catedre de specialitate in invatamantul gimnazial, in conditiile prevazute la art. 6.
    Art. 9
    (1) Cadrele didactice din unitatile de invatamant gimnazial sau profesional se pot transfera la o unitate de invatamant liceal, inclusiv grup scolar, cu clasele I - XII/XIII sau V - XII/XIII, daca exista o catedra vacanta publicata, numai pe o catedra din invatamantul gimnazial, secundar inferior - clasele V - VIII.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) decizia de transfer cuprinde in mod obligatoriu mentiunea nivelului de invatamant pentru care s-a facut transferul. Daca pentru catedra opteaza un cadru didactic dintr-o unitate de invatamant liceal sau postliceal, nu se mentioneaza in decizia de transfer nivelul de invatamant.
    Art. 10
    (1) Daca la un grup scolar exista o catedra vacanta publicata pentru invatamantul profesional, aceasta poate fi ocupata prin transfer de cadre didactice din invatamantul profesional, liceal sau postliceal.
    (2) In situatia in care catedra prevazuta la alin. (1) este ocupata de un cadru didactic care provine din invatamantul profesional, decizia de transfer cuprinde in mod obligatoriu mentiunea nivelului de invatamant pentru care s-a facut transferul. Daca pentru catedra opteaza un cadru didactic dintr-o unitate de invatamant liceal sau postliceal, nu se mentioneaza in decizia de transfer nivelul de invatamant.
    (3) Personalul didactic titular in casele de copii, care a fost transferat, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 108/1998, in centre de plasament si de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate, precum si in cadrul Departamentului pentru protectia copilului, poate participa la sesiunea de pretransferare, in mediul urban - urban, rural - rural si urban - rural.

    CAP. 3
    Organizarea si desfasurarea actiunilor de pretransferare si restrangere a activitatii

    Art. 11
    (1) Pretransferarea si transferarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat se organizeaza la nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti si sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic, numita prin decizie a inspectorului scolar general si formata din:
    a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
    b) vicepresedinte - inspector cu evidenta si miscarea personalului didactic;
    c) secretar - inspector cu atributii referitoare la evidenta si miscarea personalului didactic/inspector scolar de specialitate;
    d) membri - inspectori scolari de specialitate, profesori consacrati pentru rezultate profesionale, cate unul pentru fiecare specialitate.
    (2) Reprezentantii sindicatelor judetene/ale municipiului Bucuresti, semnatare ale contractului colectiv de munca - unic la nivel de ramura invatamant, participa ca observatori la lucrarile comisiei. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza alaturi de membrii comisiei documentele finale.
    Art. 12
    (1) Lista cuprinzand posturile didactice vacante pentru etapa de pretransferare, precum si pentru solutionarea cazurilor privind restrangerea activitatii sau desfiintarea unor unitati de invatamant se valideaza de consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si se afiseaza pe Internet si la inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, cu 30 de zile inaintea declansarii procedurilor de pretransferare si de transferare, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, si cuprinde mentiunile prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta metodologie.
    (2) Posturile/catedrele vacante, publicate in lista pentru sesiunea de pretransferari, trebuie sa aiba viabilitate/stabilitate de minimum 4 ani.
    Art. 13
    Posturile declarate vacante in timpul sesiunii de pretransferare se includ in lista posturilor vacante si se pot ocupa de personalul participant la aceasta sesiune, cu exceptia posturilor de la unitatile de invatamant in care se restrange activitatea la specialitatea respectiva.
    Art. 14
    La solutionarea cererilor de pretransfer au prioritate cadrele didactice care indeplinesc functii de conducere si doresc sa se transfere la unitatea de invatamant la care indeplinesc functia de conducere respectiva.
    Art. 15
    Pentru posturile/catedrele didactice din invatamantul alternativ cadrele didactice care participa la sesiunea de pretransferare si transferare, ca urmare a restrangerii activitatii, vor anexa la cererea de inscriere documentul care atesta parcurgerea modulului de pedagogie specifica din partea institutiilor specializate in tipul de alternativa, precum Waldorf, Step by Step, Montessori etc.
    Art. 16
    Pentru pretransferare sau transferare persoana interesata depune la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti o cerere-tip insotita de documentele mentionate in aceasta. In cazul transferarii, ca urmare a restrangerii activitatii, persoana interesata depune si o adeverinta eliberata de conducerea unitatii de invatamant la care este titulara, prin care sa se ateste aceasta situatie.
    Art. 17
    Persoanele cu studii superioare care s-au titularizat in invatamant pe posturi de educatori/invatatori, conform Legii nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic, si nu sunt absolvente de liceu pedagogic pot participa la sesiunea de pretransferari sau la cea de transferari pentru ocuparea unui post/catedra corespunzator/corespunzatoare specializarii dobandite prin studii numai in invatamantul gimnazial si profesional.
    Art. 18
    Solutionarea cererilor de transferare se face in urmatoarea ordine:
    a) restrangerea activitatii in cadrul unitatii de invatamant;
    b) restrangerea activitatii la nivelul aceleiasi localitati;
    c) restrangerea activitatii la nivelul aceluiasi judet;
    d) restrangerea activitatii la unitati de invatamant din alte judete.
    Art. 19
    Restrangerea activitatii in cadrul unitatii de invatamant se solutioneaza prin transferarea cadrelor didactice titulare pe o catedra intrata in restrangere de activitate, care solicita sa fie transferate pe o alta catedra in aceeasi unitate de invatamant, conform specializarilor obtinute prin studii, cu avizul consiliului de administratie al unitatii de invatamant.
    Art. 20
    (1) Pentru postul solicitat de personalul didactic care este la egalitate de punctaj, dupa aplicarea criteriilor social-umanitare, se organizeaza concurs, cu cel putin o zi inaintea sedintei de rezolvare a pretransferarilor.
    (2) Comisia de concurs se numeste prin decizie a inspectorului scolar general si are urmatoarea componenta:
    a) presedinte - inspector scolar de specialitate;
    b) membri - 2 profesori metodisti, de aceeasi specialitate, cu gradul didactic I.
    Art. 21
    (1) Comisia de mobilitate a personalului didactic analizeaza cererile solicitantilor si hotaraste modalitatea de solutionare, in prezenta acestora, in sedinta organizata la data prevazuta in calendarul miscarii personalului didactic.
    (2) Cadrul didactic care nu participa la sedinta de solutionare a pretransferarilor si transferarilor are dreptul sa desemneze, prin procura speciala, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele.
    Art. 22
    (1) Ierarhizarea cadrelor didactice care participa la sesiunea de pretransferare sau transferare se face pe baza punctajului rezultat din evaluarea activitatii, conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, pe baza criteriilor mentionate in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta metodologie.
    (2) Repartizarea posturilor didactice se face in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut prin evaluarea activitatii. Optiunea se exprima in scris, in cererea-tip, si se consemneaza, cu certificare prin semnatura solicitantului/imputernicitului, in procesul-verbal al comisiei pentru mobilitatea personalului didactic.
    Art. 23
    Pe baza hotararii comisiei pentru mobilitatea personalului didactic inspectorul scolar general emite decizie de pretransferare/transferare, cu precizarea postului/catedrei didactice si a nivelului de invatamant, cu exceptiile prevazute de prezenta metodologie.
    Art. 24
    (1) Contestatiile se depun la inspectoratul scolar in termen de doua zile de la comunicarea deciziei si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar in termen de 5 zile de la inregistrarea acesteia.
    (2) Contestatia cadrului didactic care nu a participat personal la sedinta de solutionare a pretransferarilor si transferarilor si care este nemultumit de postul/catedra repartizata din oficiu se solutioneaza in prezenta acestuia. Consiliul de administratie solicita comisiei de mobilitate a personalului didactic lista posturilor/catedrelor ramase vacante dupa incheierea sesiunii de ocupare a posturilor didactice prin pretransferare sau transferare, pe care o prezinta contestatorului pentru a face o noua optiune.
    Art. 25
    Personalul didactic al carui post a intrat in restrangere de activitate si care a fost transferat pe un post cu viabilitate mai mica de 4 ani intra cu intaietate la urmatoarea restrangere a activitatii, fara a fi aplicate criteriile de evaluare in raport cu cadrele didactice care ocupa posturi de aceeasi specialitate.
    Art. 26
    Restrangerile de activitate nesolutionate dupa epuizarea tuturor posturilor vacante la nivelul localitatii si al judetului se solutioneaza prin detasare in interesul invatamantului pe durata prevazuta de lege pe posturi didactice rezervate.
    Art. 27
    Pretransferarea si transferarea prin restrangere de activitate a cadrelor didactice din palatele si cluburile copiilor se organizeaza si se desfasoara conform prezentei metodologii.
    Art. 28
    Afisarea rezultatelor la pretransferari se face dupa controlul efectuat de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii. In cazul in care se vor constata nereguli, persoanele vinovate vor raspunde administrativ, disciplinar, civil sau penal, dupa caz.

    ANEXA 1
    la metodologie

    Lista care se afiseaza va contine urmatoarele informatii:
    Specialitatea .......................... (numarul de posturi/catedre in restrangere de activitate la nivelul judetului ................)

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Viabilitatea postului
 ______________________________________________________________________________
|  |        |Tipul de curriculum|  |             |           |      |          |
|  |        |___________________|  |             |           |      |          |
|N |Unitatea|    Compozitia     |A | Nivelul de  |Localitatea|Mediul|Observatii|
|r.|scolara |    curriculara    |  | invatamant: |           |      |          |
|  |        |                   |  |- prescolar  |           |      |          |
|c |        |                   |  |- primar     |           |      |          |
|r |        |                   |  |- gimnazial  |           |      |          |
|t.|        |                   |  |- profesional|           |      |          |
|  |        |                   |  |- liceal/    |           |      |          |
|  |        |                   |  |  postliceal |           |      |          |
|__|________|___________________|__|_____________|___________|______|__________|
|  |        |Trunchi|   C.D.S   |  |             |           |      |          |
|  |        |comun  |(optionale)|  |             |           |      |          |
|__|________|_______|___________|__|_____________|___________|______|__________|
|  |        |       |           |  |             |           |      |          |
|__|________|_______|___________|__|_____________|___________|______|__________|
|  |        |       |           |  |             |           |      |          |
|__|________|_______|___________|__|_____________|___________|______|__________|

    ANEXA 2
    la metodologie

                       CRITERII SI PUNCTAJE
pentru evaluarea personalului didactic

    1. Inspectia scolara la clasa
    Evaluarea este realizata de inspectorii scolari de specialitate. Aprecierea inspectiei scolare se exprima prin note de la 10 la 1. Se ia in considerare ultima inspectie efectuata in ultimii 4 ani. Inspectia scolara pentru restrangere de activitate se face, in caz de egalitate, in urma aplicarii punctajului de la criteriile prevazute la pct. 2 - 5, pentru departajare la nivelul unitatii. Pentru solutionarea cererilor de restrangere a activitatii punctajul acordat prin cuantificarea notei acordate la inspectia scolara nu se include in punctajul pe baza caruia se ierarhizeaza cererile cadrelor didactice de catre comisia judeteana.
    Pentru pretransferari punctajul inspectiei scolare mentionat mai sus se aplica numai in cazul in care doua sau mai multe persoane solicita acelasi post.
    2. Nivelul studiilor (pentru cei care se incadreaza in situatiile prevazute la lit. A, B, C, D, E si H se cumuleaza si punctajul prevazut la lit. F si G, cu conditia sa prezinte documente de studii justificative)
    A. Absolventi ai scolii normale sau ai scolii postliceale
       pedagogice                                                    - 5 puncte
    B. Absolventi ai unui colegiu pedagogic universitar
       (institutori)*)                                               - 8 puncte
    C. Maistri instructori absolventi de:
    1. scoala postliceala                                            - 5 puncte
    2. liceu + scoala de maistri                                     - 5 puncte
    3. liceu industrial                                              - 3 puncte
    4. liceu teoretic si scoala profesionala                         - 3 puncte
    D. Absolventi ai invatamantului superior de scurta durata sau
       ai institutului pedagogic cu diploma de absolvire             - 8 puncte
    E. Absolventi in specialitate ai invatamantului superior de
       lunga durata cu diploma de licenta                            - 10 puncte
    F. Absolventi ai invatamantului superior de lunga durata cu
       diploma de licenta si ai unor studii postuniversitare de
       specializare                                                  - 8 puncte
    G. Absolventi ai invatamantului superior de lunga durata cu
       diploma de licenta si cu:
     - studii aprofundate de specialitate                            - 11 puncte
     - cursuri de perfectionare postuniversitara                     - 6 puncte
     - doctorat obtinut in domeniul altei specializari decat cel al
       specializarii/specializarilor inscrise pe diploma de licenta
     - grad didactic I obtinut pe baza de examene si doctorat
       obtinut in domeniul altei specializari decat cel al
       specializarii/specializarilor inscrise pe diploma de licenta
     - grad didactic I obtinut pe baza de examene si doctorat
       obtinut in domeniul specializarii/specializarilor inscrise
       pe diploma de licenta                                         - 12 puncte
    H. Absolventi ai invatamantului postliceal (scoala postliceala
       sau scoala de maistri) cu a doua specializare                 - 5 puncte
------------
    *) Educatoarele si invatatoarele care au dobandit functia de institutor prin absolvirea invatamantului superior de scurta/lunga durata.

    3. Gradul didactic
________________________________________________________________________________
Vechimea        Definitivat  Gradul     Vechimea in      Gradul     Doctorat
   in                        didactic   invatamant la    didactic I
invatamant                    II        data acordarii
                                        gradului
                                        didactic I
________________________________________________________________________________
 2 - 5 ani      10 puncte    12 puncte   2 - 5 ani               -  20 de puncte
 6 - 9 ani       6 puncte    11 puncte   6 - 9 ani       15 puncte  20 de puncte
10 - 14 ani      5 puncte    10 puncte  10 - 14 ani      14 puncte  20 de puncte
15 - 20 de ani   4 puncte     9 puncte  15 - 20 de ani   13 puncte  20 de puncte
21 - 25 de ani   3 puncte     8 puncte  21 - 25 de ani   12 puncte  20 de puncte
peste 25 de ani  2 puncte     7 puncte  peste 25 de ani  11 puncte  20 de puncte
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Se puncteaza ultimul grad didactic dobandit.
    2. La punctajul corespunzator vechimii mentionat mai sus se adauga cate 2 puncte pentru fiecare dintre gradele didactice: definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I, daca au fost acordate cu media 10.
    3. Personalului didactic caruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" i se echivaleaza acest calificativ cu nota 10.
    4. Rezultatele obtinute in activitatea didactica
    Calificativul obtinut in anul scolar 2000/2001 si 2001/2002 (partial):
    - Foarte bine     - 10 puncte
    - Bine            - 7 puncte
    - Satisfacator    - 2 puncte
    - Nesatisfacator  - 0 puncte

    NOTA:
    In cazul intreruperii activitatii la catedra in perioada ultimilor 2 ani se iau in considerare calificativele pentru ultimii 2 ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea.
    5. Activitatea metodica si stiintifica dovedita prin documente justificative*):
    a) la nivelul:
       - scolii (de exemplu: activitate in comisia
         metodica, responsabil cu activitatea de
         perfectionare, altele)                             - maximum 4 puncte
       - judetului/municipiului Bucuresti (de exemplu:
         metodist al inspectoratului scolar
         judetean/inspectoratului scolar al municipiului
         Bucuresti/Casei Corpului Didactic, formator local,
         membru al comisiei consultative pe discipline,
         membru al consiliului consultativ, altele)         - maximum 7 puncte
       - national (de exemplu: formator national, membru al
         comisiei nationale de specialitate sau al altor
         consilii/comisii nationale mentionate in
         Legea nr. 84/1995, republicata)                    - maximum 8 puncte
    b) participare in colective de elaborare de:
       - programe aprobate de Ministerul Educatiei si
         Cercetarii (participarea in colective de
         elaborare)                                         - maximum 4 puncte
                                                              pentru toate
                                                              programele
       - manuale scolare aprobate de Ministerul Educatiei
         si Cercetarii                                      - 7 puncte/manual
       - ghiduri metodologice sau alte auxiliare
         curriculare                                        - maximum 3 puncte
                                                              pentru toate
                                                              ghidurile
       - articole de specialitate, lucrari stiintifice,
         studii de specialitate, publicate in reviste de
         specialitate:                                      - 1 punct/toate
                                                            - 0,5 puncte/lucrare
                                                            - 1 punct/fiecare
                                                              studiu
       - carti in domeniul educational, publicate           - maximum 5 puncte/
                                                              carte publicata
       - mijloace de invatamant omologate de Ministerul
         Educatiei si Cercetarii                            - maximum 5 puncte
    c) activitati desfasurate in cadrul programelor de
       reforma coordonate de Ministerul Educatiei si
       Cercetarii (PHARE - VET, PHARE, Banca Mondiala),
       altele decat cele punctate anterior                  - maximum 3 puncte
    Detalierea punctajelor prevazute la prezentul punct se va face in sedinta consiliului de administratie al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si se afiseaza o data cu afisarea listei posturilor vacante pentru etapa de pretransferare si pentru solutionarea restrangerilor de activitate.
    Dupa totalizarea punctajului, in caz de egalitate, se vor lua in considerare pentru departajare criterii social-umanitare, in urmatoarea ordine:
    a) sot (sotie) cu domiciliul in localitate;
    b) parinti cu domiciliul in localitate;
    c) starea de sanatate care nu permite parasirea localitatii (certificat medical de la comisia de expertiza a capacitatii de munca);
    d) sot (sotie) cu activitatea in invatamant;
    e) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic intretinator de familie si cu domiciliul in localitatea respectiva).
           
    *) Se puncteaza activitatea din ultimii 5 ani.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3325/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3325 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu