Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3313 din 23.02.2012

privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2012-2013
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 13 martie 2012SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 142, 145, 151, 156, 158, 163, 174, 176, 199, 200 şi 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ sau limba de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. Capitolul IOrganizarea admiterii Articolul 1(1) Potrivit legii, instituţiile de învăţământ superior organizează examene de admitere pentru admiterea în fiecare program şi ciclu de studii universitare. Examenele de admitere se organizează pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de către fiecare instituţie de învăţământ superior în baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prezentului ordin.(2) Examenul de admitere poate consta şi în probă/probe scrisă/scrise sau/şi orală/orale pentru testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive. Pentru testarea capacităţilor artistice sau sportive examenul de admitere va conţine obligatoriu şi o probă practică eliminatorie, susţinută anterior celorlalte probe. De asemenea, pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat sau media de la bacalaureat, licenţă sau disertaţie, după caz, dar nu pot fi luate în calcul mediile sau notele din anii de studii.(3) Conform legii, metodologia proprie de admitere, condiţiile de admitere, inclusiv cifrele de şcolarizare trebuie făcute publice în fiecare an de către universitate, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere. Articolul 2(1) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă, la specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate în cadrul instituţiei de învăţământ superior, în conformitate cu legislaţia în vigoare.(2) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de master acreditate, la programele de studii legal înfiinţate în cadrul instituţiei de învăţământ superior, în conformitate cu legislaţia în vigoare.(3) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează pe bază de competiţie, în şcolile doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate în cadrul acestora, în conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, şi ale legislaţiei în vigoare. Articolul 3(1) Concursul pentru admiterea la toate formele de învăţământ ale studiilor universitare menţionate la art. 2 se poate organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar.(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc prin metodologie proprie şi se fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul instituţiei de învăţământ superior şi prin publicare pe pagina web proprie. Articolul 4Admiterea la studii universitare de licenţă poate să fie susţinută în limba română sau în limbile minorităţilor naţionale, la programele de studii care funcţionează în limba minorităţii naţionale, dacă disciplinele de concurs au fost studiate în liceu în limba respectivă. Articolul 5(1) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.(2) Probele practice pentru testarea capacităţilor artistice sau sportive sunt eliminatorii şi se vor nota cu admis/respins. Capitolul IICandidaţii la admitere Articolul 6(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate ca fiind cel puţin studii universitare de master.(4) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.(5) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare din învăţământul superior militar, de ordine publică şi siguranţă naţională pot candida cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cu respectarea reglementărilor specifice elaborate de ministerele de resort.(6) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român. Articolul 7(1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studii pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat prin granturi de studii prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.(2) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.(3) În cadrul metodologiei proprii, instituţiile de învăţământ superior pot stabili facilităţi sau condiţii speciale referitoare la admiterea la programe de studii universitare de licenţă a candidaţilor care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale. Capitolul IIIÎnscrierea candidaţilor Articolul 8Instituţiile de învăţământ superior vor aduce la cunoştinţa candidaţilor condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, prin afişare la sediul instituţiilor şi pe pagina web proprie. Articolul 9(1) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă/disertaţie în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2011-2012 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licenţă/disertaţie în anul 2012, în locul diplomei de bacalaureat/licenţă/master, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.(2) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii au obligaţia să depună, până la data stabilită prin metodologia proprie de admitere, diploma de bacalaureat/licenţă/disertaţie sau adeverinţa, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2011-2012, în original, la secretariatul facultăţii/departamentului.(3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanţat prin granturi de studii.(4) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, instituţiile de învăţământ superior vor colecta datele cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 10Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere. Articolul 11(1) Instituţiile de învăţământ superior pot percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare. Aceste taxe se fac publice pe paginile web ale instituţiilor de învăţământ superior.(2) Senatele universitare pot prevedea, prin metodologiile proprii de admitere, scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate. Capitolul IVRezultatele admiterii Articolul 12(1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele examenului de admitere.(3) La calculul mediei generale de admitere pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat sau media de la bacalaureat, licenţă sau disertaţie, după caz, dar nu pot fi luate în calcul mediile sau notele din anii de studii.(4) Mediile generale/Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituţia de învăţământ superior la care aceştia au candidat, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.(5) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu.(6) Metodologiile proprii de admitere ale instituţiilor de învăţământ superior trebuie să prevadă criterii de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la examenul de admitere, astfel încât să nu se depăşească numărul locurilor oferite la admitere.(7) Pentru fiecare student declarat admis şi înmatriculat, instituţiile de învăţământ superior vor colecta datele cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(8) Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi. Articolul 13Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa instituţiilor de învăţământ superior, conform metodologiilor proprii de admitere. Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 14Conducerile instituţiilor de învăţământ superior au întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare. Articolul 15Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activităţi de învăţământ superior, potrivit legii. Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.061/2011 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2011-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 5 mai 2011. Articolul 17Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Cătălin Ovidiu Baba ANEXA Nr. 1Datele care se solicită tuturor candidaţilor la admitere de către instituţiile de învăţământ superior (pentru toate ciclurile de studii universitare) Date privind candidatul
Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii
Secţiunea I.1 - Date personale ale candidatului1 cu cetăţenie română/străină
1 Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)
2 Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului doveditor)
3 Prenumele
4 Iniţialele tatălui/mamei2
5 CNP3
6 Data naşterii Anul
Luna
Ziua
7 Locul naşterii Ţara de origine
Judeţul/(Ţara4)
Localitatea
8 Sexul F/M
9 Starea civilă5 Căsătorit (ă)
Necăsătorit (ă)
Divorţat (ă)/Văduv (ă)
10 Starea socială6 specială Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/Provenit din case de copii/Provenit din familie monoparentală
11 Cetăţenia Româna, cu domiciliul în România/în străinătate
Alte cetăţenii
Cetăţenie anterioară, dacă este cazul
12 Etnia7
Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii
13 Domiciliul stabil Ţara
Judeţul8/(Ţara9)
Oraşul/Comuna/Satul
Adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector) 10
14 Actul de identitate/Documentul de călătorie11 Seria
Numărul
Eliberat
Data eliberării
Perioada de valabilitate
15 Alte date personale ale candidatului Telefon, adresa de e-mail
16 Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente.
Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului12 (absolvent de liceu)
1 Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu Instituţia unde a absolvit
Ţara
Localitatea
Judeţul
Profilul/Domeniul
Durata studiilor
Anul absolvirii
Forma de învăţământ (zi/seral/FR/ID)
2 Datele de identificare ale diplomei Tipul (diplomă de bacalaureat sau echivalentă, pentru candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)
Seria
Numărul
Emisă de
Anul emiterii
Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii
3 Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate) Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene - acorduri bilaterale/Direcţia generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)13
Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului14 (absolvent de ciclu de învăţământ universitar)
1 Studiile universitare absolvite Ţara
Localitatea
Judeţul
Denumirea instituţiei de învăţământ superior
Facultatea
Domeniul/Profilul
Programul de studii/Specializarea
Titlul obţinut
Forma de învăţământ (zi/FR/ID/seral)
Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii
Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)
Durata studiilor (număr de ani sau număr de semestre, după caz)
Anul absolvirii
2 Datele de identificare ale actului de studii Tipul - denumirea (diplomă/diplomă de licenţă/echivalentă/diplomă de master)
Seria
Numărul
Emitentul
Anul emiterii
Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii
3 Alte observaţii Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene - acorduri bilaterale/Direcţia generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor) Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)15

1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală). 3 Sau alt cod de identificare personală, pentru candidaţii străini. 4 Numai pentru candidaţii străini. 5 Poate să nu fie declarată. 6 Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială. 7 Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată). 8 Numai pentru candidaţii români. 9 Numai pentru candidaţii străini. 10 Se solicită şi pentru studenţii străini. 11 Documentul de călătorie - numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE). 12 Pentru candidatul străin care vrea sa studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului), care permit înscrierea în învăţământul superior. 13 Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini. 14 Se aplică şi pentru candidaţii străini. 15 Idem 13. NOTĂ: Numerotarea secţiunilor I.1 şi I.3 corespunde celei care va fi utilizată în Registrul matricol unic. Secţiunea I.3.b se aplică şi pentru înscrierea la studiile universitare de master şi/sau doctorat. ANEXA Nr. 2Datele care se solicită tuturor studenţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi, începând cu anul universitar 2009-2010 (pentru toate ciclurile de studii universitare) Date privind studentul

Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii
Secţiunea I.1 - Date personale ale studentului1 cu cetăţenie română/străină
1 Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)
2 Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului doveditor)
3 Prenumele
4 Iniţialele tatălui/mamei2
5 CNP3
Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii
6 Data naşterii Anul
Luna
Ziua
7 Locul naşterii Ţara de origine
Judeţul/(cod ţară4)
Localitatea
8 Sexul F/M
9 Starea civila5 Căsătorit(ă)
Necăsătorit(ă)
Divorţat(ă)/Văduv(ă)
10 Starea socială6 specială Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/Provenit din case de copii/Provenit din familie monoparentală
Student cu dizabilităţi
11 Cetăţenia Română, cu domiciliul în România/în străinătate
Alte cetăţenii
Cetăţenie anterioară, dacă este cazul
12 Etnia7
13 Domiciliul stabil Ţara
Judeţul8/(cod ţară9)
Oraşul/Comuna/Satul
Adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector)10
14 Actul de identitate/Documentul de călătorie11 Seria
Numărul
Eliberat
Data eliberării
Perioada de valabilitate
15 Alte date personale ale studentului Telefon, adresă de e-mail (cu afiliere la universitate)
16 Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente
Secţiunea I.2 - Date privind şcolaritatea studentului12
1 Universitatea
2 Facultatea/Departamentul
3 Ciclul de studii Licenţă, master, doctorat
4 Domeniul fundamental de artă, ştiinţă şi cultură
5 Domeniul de studii
6 Programul de studii/Specializarea Denumirea
Localitatea în care se desfăşoară programul de studii
Limba de predare în care se desfăşoară programul de studii
Durata programului de studii/specializării
Numărul de credite
7 Anul universitar
8 Anul de studii
9 Forma de învăţământ Zi
Frecvenţă redusă
Învăţământ la distanţă
Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii
10 An pregătitor (pentru studiul limbii române de către studenţii străini)
11 Forma de finanţare a studiilor Susţinut de la buget
Cu taxă (Cont Propriu Lei - CPL, Cont Propriu Valutar - CPV, bursier, Cont Propriu Nevalutar - CPNV)
12 Tipul de bursă Nebursier
Bursier
Bursier, cu bursă acordată pe criterii profesionale (de excelenţă, de merit, de studiu)
Bursă de excelenţă
Bursă de merit
Bursă de studiu
Bursier, cu bursă acordată pe criterii sociale
Alte tipuri de bursieri
Bursa olimpic internaţional
13 Situaţia şcolarităţii la începutul anului universitar Admis prin concurs
Admis ca olimpic (naţional/internaţional)
Admis la continuare de studii
Repartizat de minister (bursier al statului român)13 - numai pentru studenţii străini
Admis la studii paralele
Transferat în interiorul universităţii
Reînmatriculat
Promovat (integralist)
Promovat (promovat prin credite)
Revenire din întrerupere de studii
Prelungire şcolaritate
Transfer interuniversitar
Universitatea de la care s-a transferat
Înscris pentru prima oară ca student în ciclul respectiv de studii
Provenit din promoţia curentă/anterioară (de liceu, licenţă, master, în funcţie de ciclul la care este admis)
Admis/Student la un al doilea program de studii din acelaşi ciclu de studii universitare
14 Situaţia şcolarităţii la sfârşitul anului universitar Promovat (integralist)
Promovat (promovat prin credite)
Număr de credite (atât pentru promovare integrală, cât şi pentru promovare parţială)
Exmatriculat
Prelungire şcolaritate
Retras de la studii
Întrerupere de studii semestrul I
Întrerupere de studii semestrul II
Absolvent (cu sau fără diplomă)
Student în semestru de mobilitate Erasmus/Socrates
Cu situaţia neîncheiată
Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii
15 Alte date privind şcolaritatea studentului
Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a studentului14 (absolvent de liceu)
1 Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu Denumirea instituţiei unde a absolvit
Ţara
Localitatea
Judeţul
Profilul/Domeniul
Durata studiilor
Anul absolvirii
Forma de învăţământ (zi/seral/FR/ID)
2 Datele de identificare ale diplomei Tipul (diploma de bacalaureat sau echivalentă pentru candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)
Seria
Numărul
Emitentul
Anul emiterii
Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii
3 Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate) Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene - acorduri bilaterale/Direcţia generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)15
Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a studentului16 (absolvent de facultate)
1 Studiile universitare absolvite Ţara
Localitatea
Judeţul
Denumirea instituţiei de învăţământ superior
Facultatea
Domeniul/Profilul
Programul de studii/Specializarea
Titlul obţinut
Forma de învăţământ17 (zi/FR/ID/seral)
Forma de finanţare a studiilor18 (buget/taxă)
Durata studiilor (numărul de ani sau numărul de semestre, după caz)
Anul absolvirii
2 Datele de identificare ale actului de studii Tipul/Denumirea (diplomă/diplomă de licenţă/echivalentă)
Seria
Numărul
Emitentul
Anul emiterii
Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii19
Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii
3 Alte observaţii Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene - acorduri bilaterale/Direcţia generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor) Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor) 20
Secţiunea I.4 - Date de tip administrativ privind studentul
1 Numărul matricol din registrul matricol (al facultăţii) Din registrul facultăţii
2 Informaţii privind cazarea studenţilor Căminist
Căminist, cu unul dintre părinţi cadru didactic
Necăminist, cu subvenţie cazare
Necăminist
Alte informaţii privind cazarea studenţilor înregistrate la nivelul instituţiei dumneavoastră
3 Alte categorii de informaţii având caracter administrativ Trebuie să fie detaliate.
4 Alte opţiuni ale candidatului român Etnici români din Republica Moldova, pentru care cifra de şcolarizare se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului la propunerea Direcţiei generale relaţii internaţionale şi europene
Secţiunea I.5 - Date privind absolventul
1 Ciclul de studii absolvit Licenţă/Master/Doctorat
Licenţă/Master/Doctorat
Seria, nr.
2 Diploma de absolvire Data eliberării
Instituţia emitentă
Data susţinerii examenului de finalizare a studiilor
3 Alte date suplimentare Media examenului de finalizare a studiilor (calificativ de absolvire)
Nr., seria atestatului de echivalare eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor/Direcţia generală învăţământ superior21

1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală). 3 Sau alt cod de identificare personală, pentru studenţii străini. 4 Numai pentru studenţii străini. 5 Poate să nu fie declarată. 6 Se aplică doar studenţilor cu o situaţie socială specială. 7 Numai pentru studenţii români (poate să nu fie declarată). 8 Numai pentru studenţii români. 9 Numai pentru studenţii străini. 10 Se solicită şi pentru studenţii străini (nu s-a trecut în propunerea anterioară). 11 Documentul de călătorie numai pentru studenţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE). 12 Se completează cu informaţii pe an universitar (pentru fiecare an universitar). 13 Doar pentru studenţii străini. 14 Pentru studentul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) care permit înscrierea în învăţământul superior. 15 Aplicabil pentru studenţii români care au finalizat anterior studiile în străinătate sau studenţii străini care studiază în România. 16 Se aplică şi pentru studenţii străini. 17 Idem 16. 18 Idem 16. 19 Idem 16. 20 Idem 13. 21 Se aplică doar studenţilor care au început studiile în România şi au finalizat studiile în altă ţară.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3313/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3313 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu