Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.4061 din 15.04.2011

privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2011-2012
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 309 din 05 mai 2011SmartCity1


În conformitate cu prevederile art. 142, 151, 156, 158, 163, 172, 174, 176, 199 şi 200 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului. nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master şi al Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. Capitolul IOrganizarea admiterii Articolul 1În vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive şi a admiterii într-un program de studii de licenţă, master ori doctorat, instituţiile de învăţământ superior organizează examene de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii, pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de către fiecare instituţie de învăţământ superior, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prezentului ordin. Articolul 2
(1) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă, la specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate în cadrul instituţiei de învăţământ superior, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la programele de studii/specializările acreditate în cadrul instituţiei de învăţământ superior, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(3) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează pe domeniile aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în cadrul instituţiei de învăţământ superior acreditate în acest sens în cadrul instituţiei de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat şi ale legislaţiei în vigoare.
Articolul 3
(1) Concursul pentru admiterea la toate formele de învăţământ ale studiilor universitare menţionate la art. 2 se poate organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar.
(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc prin metodologie proprie şi se fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul instituţiei de învăţământ superior şi prin publicare pe pagina web proprie.
Articolul 4Admiterea la studii universitare de licenţă poate să fie susţinută în limba română sau în limbile minorităţilor naţionale (la programele de studii care funcţionează în limba minorităţii naţionale), dacă disciplinele de concurs au fost studiate în liceu în limba respectivă. Articolul 5Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.
Capitolul IICandidaţii la admitere Articolul 6
(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii învăţământului nr. 84/1995*), republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate.
(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate.
(4) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.
(5) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare din învăţământul superior militar, de ordine publică şi siguranţă naţională pot candida cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cu respectarea reglementărilor specifice elaborate de ministerele de resort.
(6) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român.
Articolul 7
(1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.
(2) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.
(3) În cadrul metodologiei proprii, instituţiile de învăţământ superior pot stabili facilităţi sau condiţii speciale referitoare la admiterea la programe de studii universitare de licenţă a candidaţilor care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.*) Legea învăţământului nr. 84/1995 a fost abrogată prin art. 361 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011.
Capitolul IIIÎnscrierea candidaţilor Articolul 8Instituţiile de învăţământ superior vor aduce la cunoştinţa candidaţilor condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, prin afişare la sediul instituţiilor şi pe pagina web proprie. Articolul 9
(1) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă/disertaţie în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2010/2011 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licenţă/disertaţie în anul 2011, în locul diplomei de bacalaureat/licenţă/master, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
(2) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia să depună, până la data stabilită prin metodologia proprie de admitere, diploma de bacalaureat/licenţă/disertaţie (adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2010-2011), în original, la secretariatul facultăţii/departamentului.
(3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la buget.
(4) Pentru înscrierea la studii universitare de master, precum şi la studii universitare de doctorat, instituţiile de învăţământ superior vor prevedea în metodologia proprie de admitere condiţiile şi documentele necesare. Metodologia se va aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul instituţiei şi pe pagina web proprie.
(5) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, instituţiile de învăţământ superior vor colecta datele cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 10Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere. Articolul 11
(1) Instituţiile de învăţământ superior pot percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare. Aceste taxe se fac publice pe paginile web ale instituţiilor de învăţământ superior.
(2) Senatele universitare pot prevedea, prin metodologiile proprii de admitere, scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.
(3) Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.
Capitolul IVRezultatele admiterii Articolul 12
(1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.
(2) Condiţiile minime (medii generale, punctaje generale, calificative etc.) de admitere la studii universitare de master sunt stabilite prin metodologiile proprii ale instituţiei de învăţământ superior.
(3) Mediile generale/Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituţia de învăţământ superior la care aceştia au candidat, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.
(4) Metodologiile proprii de admitere ale instituţiilor de învăţământ superior trebuie să prevadă criterii de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la admitere, astfel încât numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească cifra de şcolarizare alocată fiecărui domeniu sau fiecărei specializări/program de studii, atât pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, cât şi pentru cele cu taxă.
(5) Pentru fiecare candidat declarat admis şi înmatriculat, instituţiile de învăţământ superior vor colecta datele cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(6) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior. După aprobarea înmatriculării studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările, programul/programele de studii la care au fost admişi.
Articolul 13Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa instituţiilor de învăţământ superior, conform metodologiilor proprii de admitere. Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
Capitolul VDispoziţii finale Articolul 14Conducerile instituţiilor de învăţământ superior au întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare. Articolul 15Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Articolul 16Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activităţi de învăţământ superior, potrivit legii. Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.855/2010 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2010-2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 4 iunie 2010. Articolul 18Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Daniel Petru Funeriu ANEXA Nr. 1DATELE care se solicită tuturor candidaţilor la admitere de către instituţiile de învăţământ superior (pentru toate ciclurile de studii universitare) Date privind candidatul

Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii
Secţiunea I.1 - Date personale ale candidatului1 cu cetăţenie română/străină
1 Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)
2 Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului doveditor)
3 Prenumele
4 Iniţialele tatălui/mamei2
5 CNP3
6 Data naşterii Anul
Luna
Ziua
7 Locul naşterii Ţara de origine
Judeţul/(Ţara4)
Localitatea
8 Sexul F/M
9 Starea civilă5 Căsătorit (ă)
Necăsătorit (ă)
Divorţat (ă)/Văduv (ă)
10 Starea socială6 specială Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/provenit din case de copii/provenit din familie monoparentală
11 Cetăţenia Română, cu domiciliul în România/în străinătate
Alte cetăţenii
Cetăţenie anterioară, dacă este cazul
12 Etnia7
13 Domiciliul stabil Ţara
Judeţul8/(Ţara9)
Oraşul/Comuna/Satul
Adresă (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector)10
14 Actul de identitate/Documentul de călătorie11 Seria
Numărul
Eliberat
Data eliberării
Perioada de valabilitate
15 Alte date personale ale candidatului Telefon, adresă de e-mail
16 Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente.
Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii
Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului12 (absolvent de liceu)
1 Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu Instituţia unde a absolvit
Ţara
Localitatea
Judeţul
Profilul/Domeniul
Durata studiilor
Anul absolvirii
Forma de învăţământ (zi/seral/FR/ID)
2 Datele de identificare ale diplomei Tipul (diploma de bacalaureat sau echivalentă pentru candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)
Seria
Numărul
Emisă de
Anul emiterii
Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii
3 Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate) Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene - acorduri bilaterale/Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor)13
Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului14 (absolvent de ciclu de învăţământ universitar)
1 Studiile universitare absolvite Ţara
Localitatea
Judeţul
Denumirea instituţiei de învăţământ superior
Facultatea
Domeniul/Profilul
Programul de studii/Specializarea
Titlul obţinut
Forma de învăţământ (zi/FR/ID/seral)
Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)
Durata studiilor (număr de ani sau număr de semestre, după caz)
Anul absolvirii
2 Datele de identificare ale actului de studii Tipul - denumirea (diplomă/diplomă de licenţă/echivalentă/diplomă de master)
Seria
Numărul
Emitentul
Anul emiterii
Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii
Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii
3 Alte observaţii Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene - acorduri bilaterale/Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor) Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor)15

1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală). 3 Sau alt cod de identificare personală, pentru candidaţii străini. 4 Numai pentru candidaţii străini. 5 Poate să nu fie declarată. 6 Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială. 7 Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată). 8 Numai pentru candidaţii români. 9 Numai pentru candidaţii străini. 10 Se solicită şi pentru studenţii străini. 11 Documentul de călătorie numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE). 12 Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului), care permit înscrierea în învăţământul superior. 13 Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini. 14 Se aplică şi pentru candidaţii străini. 15 Idem 13. NOTĂ: Numerotarea secţiunilor I.1 şi I.3 corespunde celei care va fi utilizată în Registrul matricol unic. Secţiunea I.3.b se aplică şi pentru înscrierea la studiile universitare de master şi/sau doctorat. ANEXA Nr. 2DATELE care se solicită tuturor studenţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi, începând cu anul universitar 2009-2010 (pentru toate ciclurile de studii universitare) Date privind studentul

Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii
Secţiunea I.1 - Date personale ale studentului1 cu cetăţenie română/străină
1 Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)
2 Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului doveditor)
3 Prenumele
4 Iniţialele tatălui/mamei2
5 CNP3
6 Data naşterii Anul
Luna
Ziua
7 Locul naşterii Ţara de origine
Judeţul/(cod ţară4)
Localitatea
8 Sexul F/M
9 Starea civilă5 Căsătorit(ă)
Necăsătorit(ă)
Divorţat(ă)/Văduv(ă)
Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii
10 Starea socială6 specială Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/Provenit din case de copii/Provenit din familie monoparentală
Student cu dizabilităţi
11 Cetăţenia Română, cu domiciliul în România/în străinătate
Alte cetăţenii
Cetăţenie anterioară, dacă este cazul
12 Etnia7
13 Domiciliul stabil Ţara
Judeţul8/(cod ţară9)
Oraşul/Comuna/Satul
Adresă (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector)10
14 Actul de identitate/Documentul de călătorie11 Seria
Numărul
Eliberat
Data eliberării
Perioada de valabilitate
15 Alte date personale ale studentului Telefon, adresă de e-mail (cu afiliere la universitate)
16 Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente
Secţiunea I.2 - Date privind şcolaritatea studentului12
1 Universitatea
2 Facultatea/Departamentul
3 Ciclul de studii Licenţă, master, doctorat
4 Domeniul fundamental de artă, ştiinţă şi cultură
5 Domeniul de studii
6 Programul de studii/Specializarea Denumirea
Localitatea în care se desfăşoară programul de studii
Limba de predare în care se desfăşoară programul de studii
Durata programului de studii/specializării
Numărul de credite
7 Anul universitar
8 Anul de studii
9 Forma de învăţământ Zi
Frecvenţă redusă
Învăţământ la distanţă
10 An pregătitor (pentru studiul limbii române de către studenţii străini)
11 Forma de finanţare a studiilor Susţinut de la buget
Cu taxă (CPL, CPV, bursier, CPNV)
Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii
12 Tipul de bursă Nebursier
Bursier
Bursier, cu bursă acordată pe criterii profesionale (de excelenţă, de merit, de studiu)
Bursă de excelenţă
Bursă de merit
Bursă de studiu
Bursier, cu bursă acordată pe criterii sociale
Alte tipuri de bursieri
Bursă olimpic internaţional
13 Situaţia şcolarităţii la începutul anului universitar Admis prin concurs
Admis ca olimpic (naţional/internaţional)
Admis la continuare de studii
Repartizat de minister (bursier al statului român)13 - numai pentru studenţii străini
Admis la studii paralele
Transferat în interiorul universităţii
Reînmatriculat
Promovat (integralist)
Promovat (promovat prin credite)
Revenire din întrerupere de studii
Prelungire şcolaritate
Transfer interuniversitar
Universitatea de la care s-a transferat
Înscris pentru prima oară ca student în ciclul respectiv de studii
Provenit din promoţia curentă/anterioară (de liceu, licenţă, master, în funcţie de ciclul la care este admis)
Admis/Student la un al doilea program de studii din acelaşi ciclu de studii universitare
14 Situaţia şcolarităţii la sfârşitul anului universitar Promovat (integralist)
Promovat (promovat prin credite)
Număr de credite (atât pentru promovare integrală, cât şi pentru promovare parţială)
Exmatriculat
Prelungire şcolaritate
Retras de la studii
Întrerupere de studii semestrul I
Întrerupere de studii semestrul II
Absolvent (cu sau fără diplomă)
Student în semestru de mobilitate Erasmus/Socrates
Cu situaţia neîncheiată
15 Alte date privind şcolaritatea studentului
Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii
Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a studentului14 (absolvent de liceu)
1 Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu Denumirea instituţiei unde a absolvit
Ţara
Localitatea
Judeţul
Profilul/Domeniul
Durata studiilor
Anul absolvirii
Forma de învăţământ (zi/seral/FR/ID)
2 Datele de identificare ale diplomei Tipul (diploma de bacalaureat sau echivalentă pentru candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)
Seria
Numărul
Emitentul
Anul emiterii
Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii
3 Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate) Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene - acorduri bilaterale/Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene/ Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor)15
Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a studentului16 (absolvent de facultate)
1 Studiile universitare absolvite Ţara
Localitatea
Judeţul
Denumirea instituţiei de învăţământ superior
Facultatea
Domeniul/Profilul
Programul de studii/Specializarea
Titlul obţinut
Forma de învăţământ17 (zi/FR/ID/seral)
Forma de finanţare a studiilor18 (buget/taxă)
Durata studiilor (numărul de ani sau numărul de semestre, după caz)
Anul absolvirii
2 Datele de identificare ale actului de studii Tipul/Denumirea (diplomă/diplomă de licenţă/ echivalentă)
Seria
Numărul
Emitentul
Anul emiterii
Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii19
Nr. crt. Câmpuri Subcâmpuri Observaţii
3 Alte observaţii Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene - acorduri bilaterale/Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor) Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor)20
Secţiunea I.4 - Date de tip administrativ privind studentul
1 Numărul matricol din registrul matricol (al facultăţii) Din registrul facultăţii
2 Informaţii privind cazarea studenţilor Căminist
Căminist, cu unul dintre părinţi cadru didactic
Necăminist, cu subvenţie cazare
Necăminist
Alte informaţii privind cazarea studenţilor înregistrate la nivelul instituţiei dumneavoastră
3 Alte categorii de informaţii având caracter administrativ Trebuie să fie detaliate.
4 Alte opţiuni ale candidatului român Moldova - ordin cifră/ordin Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene
Secţiunea I.5 - Date privind absolventul
1 Ciclul de studii absolvit Licenţă/Master/Doctorat
Licenţă/Master/Doctorat
Seria, nr.
2 Diploma de absolvire Data eliberării
Instituţia emitentă
Data susţinerii examenului de finalizare a studiilor
3 Alte date suplimentare Media examenului de finalizare a studiilor (calificativ de absolvire)
Nr., seria atestatului de echivalare eliberat de Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor21

1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală). 3 Sau alt cod de identificare personală, pentru studenţii străini. 4 Numai pentru studenţii străini. 5 Poate să nu fie declarată. 6 Se aplică doar studenţilor cu o situaţie socială specială. 7 Numai pentru studenţii români (poate să nu fie declarată). 8 Numai pentru studenţii români. 9 Numai pentru studenţii străini. 10 Se solicită şi pentru studenţii străini (nu s-a trecut în propunerea anterioară). 11 Documentul de călătorie numai pentru studenţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE). 12 Se completează cu informaţii pe an universitar (pentru fiecare an universitar). 13 Doar pentru studenţii străini. 14 Pentru studentul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) care permit înscrierea în învăţământul superior. 15 Aplicabil pentru studenţii români care au finalizat anterior studiile în străinătate sau studenţii străini care studiază în România. 16 Se aplică şi pentru studenţii străini. 17 Idem 16. 18 Idem 16. 19 Idem 16. 20 Idem 13. 21 Se aplică doar studenţilor care au început studiile în România şi au finalizat studiile în altă ţară.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4061/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4061 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu