Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 319 din 2 octombrie 2007

privind aprobarea Tematicii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 693 din 12 octombrie 2007In temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

avand în vedere prevederile art. 37 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 27 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 268/2007,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Tematica instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Furnizorii de formare profesională autorizaţi/centrele de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale autorizate au obligaţia de a respecta tematica în desfăşurarea cursurilor de instruire.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,

Silviu George Didilescu

ANEXĂ

TEMATICA

instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav

Tema 1: Acordarea îngrijirilor primare

Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei de a realiza corect îngrijirile primare

Obiectivele de referinţă

Conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire teoretică sau practică

La sfarşitul acestei teme cursanţii vor putea:

- să asiste beneficiarul în îngrijirile primare;

- să asigure condiţiile igienice ale spaţiului personalizat.

Ingrijire personală

Asigurarea/stimularea mobilităţii

Tehnica băii parţiale/totale

Tehnica schimbării lenjeriei

Tehnica îmbrăcării/dezbrăcării

Tehnica îngrijirii adultului, varstnicului, în funcţie de tipul de handicap

Tehnici de transfer şi mobilizare

Exemple de activităţi practice: asigurarea/stimularea mobilităţii; baia parţială/totală; schimbarea lenjeriei; îmbrăcarea/dezbrăcarea; transferul şi mobilizarea; dezinfecţia şi utilizarea materialelor igienico-sanitare; igiena eliminării; îngrijirea escarelor; îngrijiri în anumite tipuri de tulburări etc.

Tema 2: Asigurarea alimentaţiei şi hrănirii beneficiarului

Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal privind asistarea persoanei cu handicap grav în alimentaţie şi hrănire

Obiectivele de referinţă

Conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire teoretică sau practică

La sfarşitul acestei teme cursanţii vor putea:

- să stabilească meniul zilnic al persoanei cu handicap;

-  să monitorizeze respectarea meniului şi calitatea hranei;

- să asiste şi să sprijine beneficiarul la hrănire;

- să asigure confortul/starea de bine în timpul mesei.

Nevoile de hrană şi apă ale organismului uman

Stabilirea nevoilor de asistenţă în alimentaţie

Dieta alimentară în funcţie de patologie

Tehnici de hrănire

Prepararea alimentelor/reţetelor alimentare

Intervenţia de urgenţă în cazul unor accidente produse în timpul hrănirii

Exemple de activităţi practice: alimentarea artificială; hrănirea persoanelor cu pareză spastică sau în comă; hrănirea persoanelor cu tulburări de deglutiţie; reechilibrarea hidro-electrolitică; stabilirea meniului în cazul diverselor afecţiuni etc.

Tema 3: Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului

Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a asigura un spaţiu personalizat, în funcţie de necesităţile şi particularităţile beneficiarului

Obiectivele de referinţă

Conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire teoretică sau practică

La sfarşitul acestei teme cursanţii vor putea:

-  să amenajeze corespunzător spaţiul de locuit al beneficiarului;

- să asigure un spaţiu personalizat pentru persoana cu handicap grav.

Nevoile fundamentale ale persoanei şi importanţa spaţiului/nişei de dezvoltare

Modalităţi de accesibilizare a spaţiului

Prevenirea accidentelor

Adaptarea spaţiului în funcţie de deficienţă- incapacitate-handicap

Elemente de estetică a mediului ambiant

Exemple de activităţi practice: amenajarea spaţiului în funcţie de necesităţile şi particularităţile beneficiarului; asigurarea unui spaţiu personalizat; soluţii pentru accesibilizarea locuinţei şi eliminarea obstacolelor

Tema 4: Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului

Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a supraveghea şi menţine starea de sănătate a persoanei cu handicap grav

Obiectivele de referinţă

Conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire teoretică sau practică

La sfarşitul acestei teme cursanţii vor putea:

- să identifice schimbările stării de sănătate;

- să monitorizeze funcţiile vitale;

- să aplice măsurile care se impun în cazul abaterii de la valorile normale ale parametrilor măsuraţi;

-  să asiste persoana cu handicap grav în menţinerea sănătăţii.

Cunoaşterea simptomelor de ordin somatic

Tehnici de utilizare a termometrului, tensiometrului, de luare a pulsului

Indicatori privind starea de dependenţă, mobilitate

Tehnici de îngrijire

Tehnici de prim ajutor

Administrarea medicamentelor

Exemple de activităţi practice: identificarea schimbărilor stării de sănătate; măsurarea temperaturii, pulsului, tensiunii arteriale; administrarea medicamentelor; acordarea primului ajutor

Tema 5: Comunicarea între asistentul personal şi persoana cu handicap

Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a comunica eficient cu persoana cu handicap grav, în funcţie de particularităţile acesteia

Obiectivele de referinţă

Conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire teoretică sau practică

La sfarşitul acestei teme cursanţii vor putea:

- să identifice capacităţile de comunicare ale persoanei cu handicap;

- să stabilească modul de comunicare;

- să realizeze comunicarea;

- să ofere şi să primească feedback.

Tipurile comunicării - comunicare verbală, paraverbală (tonul, ritmul, intensitatea vocii), nonverbală (mimică, gesturi, mişcări, prin semne olfactive sau cutanate, prin acţiuni, limbaj mimico-gestual, dactileme)

Specificul comunicării la diferite tipuri de persoane cu handicap grav

Factorii care facilitează o comunicare eficientă

Evitarea conflictelor

Distanţa intimă, personală şi socială în comunicarea cu persoanele cu handicap grav (nevăzători şi persoane cu surdocecitate)

Exemple de activităţi practice: realizarea de materiale de sprijin avand în vedere deficienţa şi particularităţile persoanei cu handicap grav; sprijinirea şi organizarea utilizării tehnologiilor informaţionale şi a tehnologiilor de acces; activităţi practice de exersare a comunicării în funcţie de particularităţile în comunicare ale persoanei cu handicap grav în serviciul căreia este un anumit cursant (de exemplu: utilizarea pictogramelor, a tehnologiilor informaţionale)

Tema 6: Asistarea activităţii şi participării persoanei cu handicap grav în familie şi comunitate

Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a antrena şi asista persoana cu handicap grav într-o varietate de activităţi necesare dezvoltării personalităţii acesteia, recuperării, integrării în comunitate, petrecerii timpului liber în acord cu particularităţile şi preferinţele ei

Obiectivele de referinţă

Conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire teoretică sau practică

La sfarşitul acestei teme cursanţii vor putea:

-  să asiste/sprijine persoana cu  handicap grav în activităţile pe care le desfăşoară la domiciliu;

- să ajute la formarea deprinderilor şi obişnuinţelor de autoservire şi autoîngrijire ale persoanei cu handicap grav;

-  să asiste persoana cu handicap grav la activităţile cotidiene şi la participarea în comunitate.

Importanţa activităţii ca mod de existenţă a omului; activităţile umane fundamentale (comunicarea, învăţarea, jocul, munca)

Deprinderi şi obişnuinţe; etapele formării unei deprinderi

Nevoile de sprijin

Adaptarea uneltelor (gherghef, război de ţesut etc.) şi a mediului activităţii în raport de deficienţă

Selectarea şi adaptarea jocului şi jucăriilor

Adaptarea spaţiului de joc (de exemplu: marcarea limitelor pentru nevăzători)

Cunoştinţe privind educaţia în familie, cu accent pe obiectivele specifice: dobandirea unor informaţii minimale (de exemplu: privind identitatea, familia, mediul înconjurător etc.)

Dezvoltarea limbajului

Orientare spaţială şi temporală

Realizarea învăţării perceptive (identificarea formelor, mărimilor, culorilor în mediul casnic)

Dezvoltarea capacităţii de explorare

Invăţarea semnelor de circulaţie şi formarea deprinderilor privind circulaţia

Educarea/antrenarea unor microoperaţii ale gandirii; însuşirea raportului mulţime-număr-cifră; exerciţii aritmetice simple

Formarea unor deprinderi de comportament civilizat

Timpul liber şi funcţiile sale

Predispoziţii, aptitudini, talent, cultivarea lor la persoana cu handicap

Exemple de persoane cu handicap grav care au reuşit în artă, cultură, sport

Exemple de activităţi practice: stimularea şi sprijinirea activităţii beneficiarului, formarea deprinderilor şi obişnuinţelor acestuia în ceea ce priveşte antrenarea mobilităţii, autoîngrijirea, autogospodărirea, activităţi utile cu realizarea unui produs final (ţesut, cusut, împletituri, modelaj, utilizarea calculatorului etc); activităţi de timp liber etc.

Tema 7: Asistarea integrării şcolare şi a educaţiei permanente

Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a sprijini integrarea şcolară/educaţia permanentă a persoanei cu handicap grav

Obiectivele de referinţă

Conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire teoretică sau practică

La sfarşitul acestei teme cursanţii vor putea:

- să asiste la înscrierea persoanei cu handicap grav într-o alternativă educaţională adecvată;

- să asiste şcolarizarea şi pregătirea şcolară/permanentă a persoanei cu handicap grav.

Legislaţie

Sistemul de orientare şcolară şi profesională

Importanţa educaţiei timpurii pentru recuperarea şi integrarea socială a persoanei cu handicap grav

Cerinţe educative speciale; adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţămant

Exemple de activităţi practice: înscrierea şi menţinerea în instituţii de învăţămant; însoţirea pentru accesarea serviciilor de educaţie; asigurarea spaţiului personalizat şi a condiţiilor pentru pregătirea lecţiilor; colaborarea cu şcoala şi familia pentru asigurarea dezvoltării personale a persoanei cu handicap grav etc.

Tema 8: Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap grav

Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competenţei necesare asistentului personal privind asistarea persoanei cu handicap grav în orientarea profesională, ocuparea unui loc de muncă şi menţinerea acestuia

Obiectivele de referinţă

Conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire teoretică sau practică

La sfarşitul acestei teme cursanţii vor putea:

- să asiste persoana cu handicap grav în căutarea unui loc de muncă;

-  să pregătească persoana cu handicap grav pentru obţinerea locului de muncă;

-  să asiste relaţia persoanei cu handicap grav cu angajatorul şi colegii de muncă;

-   să  sprijine   persoana   cu   handicap   grav   pentru menţinerea locului de muncă.

Legislaţie

Tipuri de suport la locul de muncă

Informaţii privind instituţiile implicate pe piaţa muncii şi formele de sprijin pentru persoanele cu handicap

Informaţii privind sursele de prezentare a locurilor de muncă

Cunoştinţe referitoare la întocmirea unui CV (curriculum vitae), a unei scrisori de intenţie

Exemple de activităţi practice: căutarea unui loc de muncă; pregătirea persoanei cu handicap grav pentru obţinerea locului de muncă/demararea propriei afaceri; asistarea persoanei cu handicap grav în relaţia cu angajatorul şi colegii de muncă şi pentru menţinerea locului de muncă; colaborarea cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi autorităţile locale etc.

Tema 9: Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap

Obiectiv: Dezvoltarea competenţei necesare sprijinirii persoanei cu handicap grav în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin în calitate de membru al comunităţii

Obiectivele de referinţă

Conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire teoretică sau practică

La sfarşitul acestei teme cursanţii vor putea:

- să informeze persoana cu handicap grav cu privire la drepturile şi obligaţiile sale legale;

-  să asiste persoana cu handicap grav în relaţiile cu autorităţile;

- să sprijine persoana cu handicap grav în protecţia şi exercitarea drepturilor sale.

Legislaţie privind drepturile omului

Legislaţie internaţională şi europeană

Legislaţie naţională

Exemple de activităţi practice: informarea persoanei cu handicap grav şi a familiei acesteia cu privire la drepturile şi obligaţiile sale legale; asistarea persoanei cu handicap grav în relaţiile cu autorităţile; sprijinirea persoanei cu handicap grav în protecţia şi exercitarea drepturilor sale faţă de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi autorităţile locale etc.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 319/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 319 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 319/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu