Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 318 din  7 aprilie 2003

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 255 din 12 aprilie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. l) si ale art. 27 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale asistenta medicala si programe nr. DB 3.138 din 7 aprilie 2003,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin se aplica si furnizorilor de servicii de ingrijiri la domiciliu, persoane juridice sau fizice, care nu au incheiat contracte de furnizare de servicii cu casele de asigurari de sanatate.
    Art. 3
    Directia generala asistenta medicala si programe, celelalte directii din Ministerul Sanatatii si Familiei, unitatile sanitare si ministerele cu retea sanitara proprie vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Ministrul sanatatii si familiei,
                             Daniela Bartos

    ANEXA 1

                              NORME
privind organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii

    Art. 1
    Prin ingrijire la domiciliu se intelege orice activitate de ingrijire medicala prestata de personal specializat, la domiciliul pacientului, care contribuie la imbunatatirea starii de bine a acestuia din punct de vedere fizic si psihic.
    Art. 2
    Ingrijirea la domiciliu se efectueaza numai la indicatia medicilor.
    Art. 3
    Modalitatea de plata a furnizorilor de ingrijiri la domiciliu se stabileste prin contract intre parti, pe baza tarifelor stabilite si negociate.
    Art. 4
    Beneficiarii ingrijirilor medicale la domiciliu sunt persoane cu afectiuni acute si/sau cronice, care prezinta un anumit nivel de dependenta si o capacitate limitata de a se deplasa la o unitate sanitara in vederea asigurarii ingrijirilor ambulatorii recomandate de medici.
    Art. 5
    Pot fi furnizori de ingrijiri la domiciliu persoane juridice sau fizice autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei pentru a presta aceste servicii.
    Art. 6
    (1) Asigurarea asistentei medicale si a ingrijirii la domiciliul bolnavului este efectuata in conformitate cu nivelul de pregatire profesionala a furnizorilor acestor servicii.
    (2) Lista serviciilor de ingrijiri la domiciliu, care pot fi asigurate de persoane juridice si fizice autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (3) Furnizorii de ingrijiri la domiciliu prevazuti la art. 5 sunt obligati sa comunice medicului care a recomandat aceste servicii situatia evolutiei starii de sanatate a pacientului ingrijit.
    Art. 7
    Ministerul Sanatatii si Familiei autorizeaza furnizorii de ingrijiri la domiciliu care se incadreaza in urmatoarele criterii:
    a) concordanta dintre obiectivele ce urmeaza a fi realizate de furnizorii de ingrijiri la domiciliu si necesitatile si prioritatile comunitatii;
    b) existenta in statutul legal de infiintare a mentiunilor exprese privind furnizarea de ingrijiri la domiciliu ca obiect de activitate;
    c) existenta unei echipe capabile sa sustina activitatile cuprinse in pachetul de servicii, formata din persoane care detin diploma (certificat de absolvire) si autorizatie de libera practica, obtinute in conditiile legii;
    d) existenta fisei postului pentru fiecare persoana angajata, cu precizarea nivelului de pregatire, a competentelor si a atributiilor;
    e) existenta unui sediu autorizat de directia de sanatate publica teritoriala;
    f) existenta spatiilor pentru pastrarea si accesarea documentelor medicale (baza de date, fise medicale, arhiva);
    g) dotare care sa permita realizarea obiectivelor propuse - mobilier corespunzator functionarii ca dispecerat, mijloace de comunicare, echipamente, truse medicale, produse farmaceutice si altele asemenea.
    Art. 8
    Documentele necesare in vederea autorizarii persoanelor juridice sau fizice care asigura ingrijirile la domiciliu sunt, dupa caz, urmatoarele:
    a) formular pentru solicitarea autorizarii de catre persoanele juridice si, respectiv, persoanele fizice, in conformitate cu modelele prevazute in anexele nr. 2 si 4;
    b) statutul unitatii si alte documente constitutive;
    c) documente care atesta dobandirea personalitatii juridice;
    d) dovada inregistrarii in registrul asociatiilor si fundatiilor;
    e) ultimul bilant contabil autentificat si depus la directia generala a finantelor publice teritoriale;
    f) documente privind detinerea sediului (situatie juridica, schita de plan);
    g) regulamentul de organizare si functionare si organigrama;
    h) documente privind codul fiscal, contul in banca, certificate de inregistrare fiscala, ultimul extras de cont;
    i) autorizatia sanitara de functionare;
    j) autorizatia de libera practica pentru persoanele fizice;
    k) autorizatia de libera practica pentru personalul angajat al persoanelor juridice.
    Art. 9
    (1) Modelul autorizatiei de functionare in domeniul ingrijirilor la domiciliu pentru persoanele juridice si cel al autorizatiei de libera practica in domeniul ingrijirilor la domiciliu pentru persoanele fizice sunt prevazute in anexele nr. 3 si 5.
    (2) Autorizatia de functionare in domeniul ingrijirilor la domiciliu si, respectiv, autorizatia de libera practica in domeniul ingrijirilor la domiciliu vor fi vizate anual si vor fi reinnoite la interval de 3 ani.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                                LISTA
ingrijirilor la domiciliu care pot fi asigurate de persoane juridice si fizice autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei

    1. Evaluarea initiala: preluarea pacientului in maximum 48 ore de la solicitare, stabilirea planului detaliat de ingrijiri la domiciliu, impreuna cu medicul care le-a recomandat, consilierea si instruirea pacientului si a familiei
    2. Evaluarea de etapa, la 3 luni pentru cazurile acute, la 6 luni pentru cazurile cronice si ori de cate ori este necesar daca planul de ingrijiri la domiciliu cuprinde precizari in acest sens
    3. Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiratie, puls, tensiune arteriala, diureza, scaun
    4. Toaleta pacientului cu probleme medicale si/sau imobilizat:
    - toaleta partiala;
    - toaleta totala, la pat;
    - toaleta totala, la baie, cu ajutorul dispozitivelor de sustinere.
    5. Manevre terapeutice:
    - administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular, subcutanat, intradermic, intravezical pe sonda vezicala, prin perfuzie endovenoasa, pe suprafata mucoaselor, pe seringa automata, peridural pe cateter;
    - masurarea glicemiei cu glucometrul;
    - recoltarea produselor biologice (sange, urina, materii fecale);
    - clisma cu scop evacuator;
    - clisma cu scop terapeutic;
    - alimentarea artificiala pe sonda gastrica sau nazogastrica si pe gastrostoma;
    - alimentarea pasiva a bolnavilor cu tulburari de deglutitie;
    - spalatura vaginala;
    - masajul limfedemului;
    - efectuarea de mobilizare, masaj, aplicatii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc si a rulourilor pentru evitarea escarelor de decubit*);
    - schimbarea pozitiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentru evitarea complicatiilor pulmonare*);
    - efectuarea de mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicatii medicamentoase pentru evitarea complicatiilor vasculare la membrele inferioare*).
    6. Tehnici de ingrijire chirurgicala:
    - ingrijirea plagilor simple si suprainfectate;
    - ingrijirea escarelor multiple;
    - ingrijirea tubului de dren;
    - ingrijirea canulei traheale;
    - suprimarea firelor;
    - ingrijirea stomelor si fistulelor;
    - evaluarea manuala a fecaloamelor;
    - sondajul vezical*) cu sonda permanenta si cu scop evacuator;
    - aplicarea condomului urinar.
    7. Monitorizarea dializei peritoneale
    8. Ingrijiri paliative furnizate numai de medici de specialitate si/sau cu competenta/supraspecializare in ingrijiri paliative:
    - consiliere psihiatrica a pacientului - comunicarea diagnosticului si a prognosticului;
    - consilierea pacientului in vederea pregatirii pentru deces;
    - examenul fundului de ochi;
    - toracocenteza cu evacuarea lichidului;
    - infiltratii paravertebrale;
    - blocaje de nervi periferici;
    - anestezie locala de contact si prin infiltratii;
    - TENS (stimulare electrica nervoasa percutana);
    - tuseu rectal in scop diagnostic;
    - terapia chirurgicala a abceselor de parti moi;
    - controlul durerii - implica prescrierea si conducerea medicatiei.
    9. Kinetoterapia individuala
    10. Logopedia individuala
    11. Examinare si evaluare psihologica
------------
    *) Se aplica pentru bolnavii imobilizati la pat; implica si instruirea pacientului sau a familiei.
    *) Implica obligatoriu toaleta locala genitala si schimbarea sondei fixe la 6 zile.

    ANEXA 2
    la norme

                                MODEL
de solicitare a autorizatiei de functionare, valabila pentru persoanele juridice

    Institutia (societatea, organizatia, fundatia, unitatea) ...................

                                  Catre
                     MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
           Directia generala asistenta medicala si programe

    Subsemnatul/Subsemnata, ............................, domiciliat/domiciliata in ......................, str. ................... nr. .........., bl. ......., sc. ........, et. ........, ap. ........, judetul/sectorul ...................., posesor/posesoare al/a B.I. seria ........... nr. ...................., eliberat de ............. la data ..........., reprezentant legal al ................, cu sediul in .................., str. ............... nr. ......, bl. ............, sc. .........., et. ........., ap. ......, judetul/sectorul ................, va rog sa binevoiti a aproba eliberarea autorizatiei de functionare in domeniul ingrijirilor la domiciliu, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, pentru institutia (societatea, organizatia, fundatia, unitatea) sus-mentionata.
    Anexez in completarea cererii mele copii ale urmatoarelor documente:
    a) statutul si documentele constitutive ale institutiei/societatii/organizatiei/fundatiei/unitatii pe care o reprezint;
    b) documentele care atesta dobandirea personalitatii juridice;
    c) dovada inregistrarii in registrul asociatiilor si fundatiilor;
    d) ultimul bilant contabil, autentificat si depus la directia generala a finantelor publice a judetului .........../municipiului Bucuresti;
    e) documente privind codul fiscal, contul in banca, certificate de inregistrare fiscala, ultimul extras de cont;
    f) documente privind detinerea sediului de la adresa sus-mentionata;
    g) autorizatia sanitara de functionare, eliberata de Directia de sanatate publica a judetului ........../municipiului Bucuresti;
    h) autorizatiile de libera practica ale personalului medico-sanitar angajat pentru asigurarea ingrijirilor la domiciliu.

       Data .............              Semnatura ...................

    ANEXA 3
    la norme

                                MODEL
    de autorizatie de functionare, valabila pentru persoane juridice

    MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
    Directia generala asistenta medicala si programe

                      AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE
                      Nr. ..... din ............

    Institutia (societatea, organizatia, fundatia, unitatea) ..............., cu sediul in localitatea ............., str. ................. nr. ...., bl. ....., ap. ....., sectorul/judetul ..................., este autorizata pentru practica in domeniul ingrijirilor la domiciliu, prin personal medical angajat, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu reglementarile Ministerului Sanatatii si Familiei privind aceasta activitate.
    Prezenta autorizatie va fi vizata anual si va fi reinnoita dupa 3 ani.

                            Director general,
                            .................

    ANEXA 4
    la norme

                                  MODEL
de solicitare a autorizatiei de libera practica in domeniul ingrijirilor la domiciliu, valabila pentru persoanele fizice

                                  Catre
                     MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
           Directia generala asistenta medicala si programe

    Subsemnatul/Subsemnata, dr. ........................, domiciliat/domiciliata in ......................., str. ............... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ...., judetul/sectorul ................., legitimat/legitimata cu B.I. seria ...... nr. .........., eliberat de ............... la .............., posesor/posesoare al/a diplomei de ..................., va rog sa binevoiti a-mi elibera autorizatie de libera practica in domeniul ingrijirilor la domiciliu, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    Anexez in completarea cererii mele o copie de pe autorizatia de libera practica nr. ......, eliberata de .............. la data de .................. .

                Data .............          Semnatura ...................

    ANEXA 5
    la norme

                                MODEL
de autorizatie de libera practica in domeniul ingrijirilor la domiciliu, valabila pentru persoanele fizice

    MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
    Directia generala asistenta medicala si programe

                            AUTORIZATIE
    de libera practica in domeniul ingrijirilor la domiciliu
                    Nr. ........ din .............

    Ministerul Sanatatii si Familiei autorizeaza pe domnul/doamna dr. ......................, domiciliat/domiciliata in ......................., str. ............... nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, judetul/sectorul ..........................., posesor/posesoare al/a B.I. seria ................. nr. .................., eliberat de .................... la ................, sa practice ingrijiri la domiciliu, indeplinind atributiile corespunzatoare pregatirii profesionale, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu reglementarile Ministerului Sanatatii si Familiei privind aceasta activitate.
    Prezenta autorizatie va fi vizata anual si va fi reinnoita dupa 3 ani.

                             Director general,
                             .................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 318/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 318 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu