Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 318 din  7 aprilie 2003

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 255 din 12 aprilie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. l) si ale art. 27 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale asistenta medicala si programe nr. DB 3.138 din 7 aprilie 2003,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin se aplica si furnizorilor de servicii de ingrijiri la domiciliu, persoane juridice sau fizice, care nu au incheiat contracte de furnizare de servicii cu casele de asigurari de sanatate.
    Art. 3
    Directia generala asistenta medicala si programe, celelalte directii din Ministerul Sanatatii si Familiei, unitatile sanitare si ministerele cu retea sanitara proprie vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Ministrul sanatatii si familiei,
                             Daniela Bartos

    ANEXA 1

                              NORME
privind organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii

    Art. 1
    Prin ingrijire la domiciliu se intelege orice activitate de ingrijire medicala prestata de personal specializat, la domiciliul pacientului, care contribuie la imbunatatirea starii de bine a acestuia din punct de vedere fizic si psihic.
    Art. 2
    Ingrijirea la domiciliu se efectueaza numai la indicatia medicilor.
    Art. 3
    Modalitatea de plata a furnizorilor de ingrijiri la domiciliu se stabileste prin contract intre parti, pe baza tarifelor stabilite si negociate.
    Art. 4
    Beneficiarii ingrijirilor medicale la domiciliu sunt persoane cu afectiuni acute si/sau cronice, care prezinta un anumit nivel de dependenta si o capacitate limitata de a se deplasa la o unitate sanitara in vederea asigurarii ingrijirilor ambulatorii recomandate de medici.
    Art. 5
    Pot fi furnizori de ingrijiri la domiciliu persoane juridice sau fizice autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei pentru a presta aceste servicii.
    Art. 6
    (1) Asigurarea asistentei medicale si a ingrijirii la domiciliul bolnavului este efectuata in conformitate cu nivelul de pregatire profesionala a furnizorilor acestor servicii.
    (2) Lista serviciilor de ingrijiri la domiciliu, care pot fi asigurate de persoane juridice si fizice autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (3) Furnizorii de ingrijiri la domiciliu prevazuti la art. 5 sunt obligati sa comunice medicului care a recomandat aceste servicii situatia evolutiei starii de sanatate a pacientului ingrijit.
    Art. 7
    Ministerul Sanatatii si Familiei autorizeaza furnizorii de ingrijiri la domiciliu care se incadreaza in urmatoarele criterii:
    a) concordanta dintre obiectivele ce urmeaza a fi realizate de furnizorii de ingrijiri la domiciliu si necesitatile si prioritatile comunitatii;
    b) existenta in statutul legal de infiintare a mentiunilor exprese privind furnizarea de ingrijiri la domiciliu ca obiect de activitate;
    c) existenta unei echipe capabile sa sustina activitatile cuprinse in pachetul de servicii, formata din persoane care detin diploma (certificat de absolvire) si autorizatie de libera practica, obtinute in conditiile legii;
    d) existenta fisei postului pentru fiecare persoana angajata, cu precizarea nivelului de pregatire, a competentelor si a atributiilor;
    e) existenta unui sediu autorizat de directia de sanatate publica teritoriala;
    f) existenta spatiilor pentru pastrarea si accesarea documentelor medicale (baza de date, fise medicale, arhiva);
    g) dotare care sa permita realizarea obiectivelor propuse - mobilier corespunzator functionarii ca dispecerat, mijloace de comunicare, echipamente, truse medicale, produse farmaceutice si altele asemenea.
    Art. 8
    Documentele necesare in vederea autorizarii persoanelor juridice sau fizice care asigura ingrijirile la domiciliu sunt, dupa caz, urmatoarele:
    a) formular pentru solicitarea autorizarii de catre persoanele juridice si, respectiv, persoanele fizice, in conformitate cu modelele prevazute in anexele nr. 2 si 4;
    b) statutul unitatii si alte documente constitutive;
    c) documente care atesta dobandirea personalitatii juridice;
    d) dovada inregistrarii in registrul asociatiilor si fundatiilor;
    e) ultimul bilant contabil autentificat si depus la directia generala a finantelor publice teritoriale;
    f) documente privind detinerea sediului (situatie juridica, schita de plan);
    g) regulamentul de organizare si functionare si organigrama;
    h) documente privind codul fiscal, contul in banca, certificate de inregistrare fiscala, ultimul extras de cont;
    i) autorizatia sanitara de functionare;
    j) autorizatia de libera practica pentru persoanele fizice;
    k) autorizatia de libera practica pentru personalul angajat al persoanelor juridice.
    Art. 9
    (1) Modelul autorizatiei de functionare in domeniul ingrijirilor la domiciliu pentru persoanele juridice si cel al autorizatiei de libera practica in domeniul ingrijirilor la domiciliu pentru persoanele fizice sunt prevazute in anexele nr. 3 si 5.
    (2) Autorizatia de functionare in domeniul ingrijirilor la domiciliu si, respectiv, autorizatia de libera practica in domeniul ingrijirilor la domiciliu vor fi vizate anual si vor fi reinnoite la interval de 3 ani.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                                LISTA
ingrijirilor la domiciliu care pot fi asigurate de persoane juridice si fizice autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei

    1. Evaluarea initiala: preluarea pacientului in maximum 48 ore de la solicitare, stabilirea planului detaliat de ingrijiri la domiciliu, impreuna cu medicul care le-a recomandat, consilierea si instruirea pacientului si a familiei
    2. Evaluarea de etapa, la 3 luni pentru cazurile acute, la 6 luni pentru cazurile cronice si ori de cate ori este necesar daca planul de ingrijiri la domiciliu cuprinde precizari in acest sens
    3. Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiratie, puls, tensiune arteriala, diureza, scaun
    4. Toaleta pacientului cu probleme medicale si/sau imobilizat:
    - toaleta partiala;
    - toaleta totala, la pat;
    - toaleta totala, la baie, cu ajutorul dispozitivelor de sustinere.
    5. Manevre terapeutice:
    - administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular, subcutanat, intradermic, intravezical pe sonda vezicala, prin perfuzie endovenoasa, pe suprafata mucoaselor, pe seringa automata, peridural pe cateter;
    - masurarea glicemiei cu glucometrul;
    - recoltarea produselor biologice (sange, urina, materii fecale);
    - clisma cu scop evacuator;
    - clisma cu scop terapeutic;
    - alimentarea artificiala pe sonda gastrica sau nazogastrica si pe gastrostoma;
    - alimentarea pasiva a bolnavilor cu tulburari de deglutitie;
    - spalatura vaginala;
    - masajul limfedemului;
    - efectuarea de mobilizare, masaj, aplicatii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc si a rulourilor pentru evitarea escarelor de decubit*);
    - schimbarea pozitiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentru evitarea complicatiilor pulmonare*);
    - efectuarea de mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicatii medicamentoase pentru evitarea complicatiilor vasculare la membrele inferioare*).
    6. Tehnici de ingrijire chirurgicala:
    - ingrijirea plagilor simple si suprainfectate;
    - ingrijirea escarelor multiple;
    - ingrijirea tubului de dren;
    - ingrijirea canulei traheale;
    - suprimarea firelor;
    - ingrijirea stomelor si fistulelor;
    - evaluarea manuala a fecaloamelor;
    - sondajul vezical*) cu sonda permanenta si cu scop evacuator;
    - aplicarea condomului urinar.
    7. Monitorizarea dializei peritoneale
    8. Ingrijiri paliative furnizate numai de medici de specialitate si/sau cu competenta/supraspecializare in ingrijiri paliative:
    - consiliere psihiatrica a pacientului - comunicarea diagnosticului si a prognosticului;
    - consilierea pacientului in vederea pregatirii pentru deces;
    - examenul fundului de ochi;
    - toracocenteza cu evacuarea lichidului;
    - infiltratii paravertebrale;
    - blocaje de nervi periferici;
    - anestezie locala de contact si prin infiltratii;
    - TENS (stimulare electrica nervoasa percutana);
    - tuseu rectal in scop diagnostic;
    - terapia chirurgicala a abceselor de parti moi;
    - controlul durerii - implica prescrierea si conducerea medicatiei.
    9. Kinetoterapia individuala
    10. Logopedia individuala
    11. Examinare si evaluare psihologica
------------
    *) Se aplica pentru bolnavii imobilizati la pat; implica si instruirea pacientului sau a familiei.
    *) Implica obligatoriu toaleta locala genitala si schimbarea sondei fixe la 6 zile.

    ANEXA 2
    la norme

                                MODEL
de solicitare a autorizatiei de functionare, valabila pentru persoanele juridice

    Institutia (societatea, organizatia, fundatia, unitatea) ...................

                                  Catre
                     MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
           Directia generala asistenta medicala si programe

    Subsemnatul/Subsemnata, ............................, domiciliat/domiciliata in ......................, str. ................... nr. .........., bl. ......., sc. ........, et. ........, ap. ........, judetul/sectorul ...................., posesor/posesoare al/a B.I. seria ........... nr. ...................., eliberat de ............. la data ..........., reprezentant legal al ................, cu sediul in .................., str. ............... nr. ......, bl. ............, sc. .........., et. ........., ap. ......, judetul/sectorul ................, va rog sa binevoiti a aproba eliberarea autorizatiei de functionare in domeniul ingrijirilor la domiciliu, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, pentru institutia (societatea, organizatia, fundatia, unitatea) sus-mentionata.
    Anexez in completarea cererii mele copii ale urmatoarelor documente:
    a) statutul si documentele constitutive ale institutiei/societatii/organizatiei/fundatiei/unitatii pe care o reprezint;
    b) documentele care atesta dobandirea personalitatii juridice;
    c) dovada inregistrarii in registrul asociatiilor si fundatiilor;
    d) ultimul bilant contabil, autentificat si depus la directia generala a finantelor publice a judetului .........../municipiului Bucuresti;
    e) documente privind codul fiscal, contul in banca, certificate de inregistrare fiscala, ultimul extras de cont;
    f) documente privind detinerea sediului de la adresa sus-mentionata;
    g) autorizatia sanitara de functionare, eliberata de Directia de sanatate publica a judetului ........../municipiului Bucuresti;
    h) autorizatiile de libera practica ale personalului medico-sanitar angajat pentru asigurarea ingrijirilor la domiciliu.

       Data .............              Semnatura ...................

    ANEXA 3
    la norme

                                MODEL
    de autorizatie de functionare, valabila pentru persoane juridice

    MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
    Directia generala asistenta medicala si programe

                      AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE
                      Nr. ..... din ............

    Institutia (societatea, organizatia, fundatia, unitatea) ..............., cu sediul in localitatea ............., str. ................. nr. ...., bl. ....., ap. ....., sectorul/judetul ..................., este autorizata pentru practica in domeniul ingrijirilor la domiciliu, prin personal medical angajat, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu reglementarile Ministerului Sanatatii si Familiei privind aceasta activitate.
    Prezenta autorizatie va fi vizata anual si va fi reinnoita dupa 3 ani.

                            Director general,
                            .................

    ANEXA 4
    la norme

                                  MODEL
de solicitare a autorizatiei de libera practica in domeniul ingrijirilor la domiciliu, valabila pentru persoanele fizice

                                  Catre
                     MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
           Directia generala asistenta medicala si programe

    Subsemnatul/Subsemnata, dr. ........................, domiciliat/domiciliata in ......................., str. ............... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ...., judetul/sectorul ................., legitimat/legitimata cu B.I. seria ...... nr. .........., eliberat de ............... la .............., posesor/posesoare al/a diplomei de ..................., va rog sa binevoiti a-mi elibera autorizatie de libera practica in domeniul ingrijirilor la domiciliu, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    Anexez in completarea cererii mele o copie de pe autorizatia de libera practica nr. ......, eliberata de .............. la data de .................. .

                Data .............          Semnatura ...................

    ANEXA 5
    la norme

                                MODEL
de autorizatie de libera practica in domeniul ingrijirilor la domiciliu, valabila pentru persoanele fizice

    MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
    Directia generala asistenta medicala si programe

                            AUTORIZATIE
    de libera practica in domeniul ingrijirilor la domiciliu
                    Nr. ........ din .............

    Ministerul Sanatatii si Familiei autorizeaza pe domnul/doamna dr. ......................, domiciliat/domiciliata in ......................., str. ............... nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, judetul/sectorul ..........................., posesor/posesoare al/a B.I. seria ................. nr. .................., eliberat de .................... la ................, sa practice ingrijiri la domiciliu, indeplinind atributiile corespunzatoare pregatirii profesionale, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu reglementarile Ministerului Sanatatii si Familiei privind aceasta activitate.
    Prezenta autorizatie va fi vizata anual si va fi reinnoita dupa 3 ani.

                             Director general,
                             .................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 318/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 318 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu