Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3097 din 23.11.2017

privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casă"
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 06 decembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura şi criteriile de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casă", prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin. Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a)Situaţia finanţărilor acordate în cadrul programului „Prima casă" şi a finanţărilor destinate achiziţionării de locuinţe de către persoane fizice, negarantate de către stat în anul de referinţă - formular prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin; b)Comunicare către finanţator privind rezultatele evaluării, punctajul obţinut în urma evaluării şi procentul de ajustare a plafonului - formular prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin. Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4În termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN transmite fiecărui finanţator participant în programul „Prima casă" un raport individual privind situaţia acordărilor de garanţii şi promisiuni de garantare în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2017 şi ultima zi a lunii precedente publicării prezentului ordin. Articolul 5Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, precum şi Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 6Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018. Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa ANEXA Nr. 1PROCEDURA ŞI CRITERIILE de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casă" Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, este mandatat să formuleze propuneri de alocare a plafoanelor anuale de garantare şi are obligaţia să efectueze în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare alocate finanţatorilor participanţi în cadrul programului „Prima casă", denumit în continuare program, pe baza raportărilor transmise de către finanţatori şi a datelor existente în evidenţele FNGCIMM, incidente programului. Capitolul IIDomeniul de aplicare Articolul 2(1) Procedura şi criteriile de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare se aplică finanţatorilor participanţi în cadrul programului, care au optat pentru împărţirea riscurilor şi pierderilor între finanţator şi statul român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, au acordat finanţări în cadrul programului în anul precedent şi au solicitat alocarea de plafoane de garantare la începutul anului calendaristic următor.(2) În cazul în care nivelul plafonului solicitat de un finanţator este inferior celui calculat conform prevederilor art. 1, suma solicitată de finanţator se include în propunerea de alocare prevăzută la art. 12 alin. (1).(3) Pentru finanţatorii care nu au acordat finanţări garantate în cadrul programului în anul precedent şi au solicitat alocarea de plafoane la începutul anului calendaristic următor, plafonul solicitat de finanţator se include în propunerea de alocare, fără a putea depăşi limita de 2.000.000 lei/finanţator. Capitolul IIIScopul procedurii Articolul 3Prezenta procedură stabileşte modalitatea de ajustare a plafoanelor de garantare care se alocă la începutul fiecărui an calendaristic pe baza solicitărilor de alocare transmise de finanţatorii participanţi în cadrul programului, calculate în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent, precum şi responsabilităţile privind analiza, decizia, coordonarea şi monitorizarea procesului de evaluare, cu scopul de a optimiza alocarea plafonului pentru anul în curs. Articolul 4(1) În vederea efectuării evaluării anuale, finanţatorii au obligaţia de a transmite FNGCIMM informaţii cu privire la numărul şi volumul finanţărilor garantate acordate în cadrul programului aferente anului precedent raportării, respectiv date referitoare la numărul şi volumul creditelor pentru locuinţe acordate de finanţatori persoanelor fizice, negarantate de către stat, acordate în anul anterior raportării, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.(2) În categoria creditelor pentru locuinţe acordate de finanţator în anul precedent raportării intră creditele definite potrivit prevederilor art. 6 lit. b1.2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Finanţatorii atestă veridicitatea şi realitatea datelor consemnate în documentele prevăzute la alin. (1), sub sancţiunea legii penale. Informaţiile cuprinse în formularul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin pot fi folosite exclusiv pentru realizarea evaluării anuale prevăzute în prezenta procedură şi în scop statistic.(4) În vederea monitorizării implementării criteriului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), până la data de 10 a fiecărei luni calendaristice, FNGCIMM transmite fiecărui finanţator participant în program un raport individual lunar privind situaţia acordărilor de garanţii şi promisiuni de garantare în luna precedentă. Capitolul IVCriterii de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului Articolul 5(1) Evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului se face pe baza următoarelor criterii cantitative:a)raportul între volumul finanţărilor garantate acordate în cadrul programului şi volumul creditelor pentru locuinţe acordate de finanţatori persoanelor fizice, negarantate de către stat în anul precedent raportării - maximum 65 de puncte; b)raportul între numărul total al garanţiilor plătite finanţatorilor de la începutul programului şi până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării şi numărul total al garanţiilor acordate de la începutul programului şi până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării - maximum 20 de puncte; c)raportul dintre numărul garanţiilor/promisiunilor de garantare acordate de FNGCIMM după ce solicitările de acordare au fost invalidate cel puţin o dată, înregistrate de un finanţator participant în program în anul precedent raportării, şi numărul total al solicitărilor de garantare aprobate de FNGCIMM în anul precedent - maximum 15 puncte. (2) Fiecărui criteriu prevăzut la alin. (1) îi corespunde un punctaj care se acordă conform grilei de evaluare din tabelul de mai jos

Raportul dintre volumul finanţărilor garantate acordate în cadrul programului şi volumul creditelor pentru locuinţe acordate de finanţatori persoanelor fizice, negarantate de către stat în anul precedent raportării*) Punctaj Raportul dintre numărul total al garanţiilor plătite finanţatorilor de la începutul programului şi până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării şi numărul total al garanţiilor acordate de la începutul programului şi până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării**) Punctaj Raportul dintre numărul garanţiilor/promisiunilor acordate de FNGCIMM după ce solicitările de acordare au fost invalidate cel puţin o dată, înregistrate de un finanţator participant în program în anul precedent raportării, şi numărul total al solicitărilor de garantare aprobate de FNGCIMM în anul precedent***) Punctaj
0-0,99 65 0-0,5% 20 >75% 15
1-1,99 55 0,51-1% 15 60,01-75% 12
2-2,99 45 1,1-2% 10 50,01-60% 8
3-3,99 35 2,1-3% 5 40,01-50% 4
4-4,99 25 >3% 0 <40,01% 0
5-5,99 15
>6 0

*) Finanţatorii care nu respectă termenul de raportare prevăzut la art. 10 alin. (1) şi modelul formularului prevăzut la art. 4 alin. (1) sunt punctaţi cu 0 puncte la acest criteriu. **) Numărul garanţiilor plătite finanţatorului se determină luând în calcul plăţile efective, realizate de către Ministerul Finanţelor Publice până la data de 31 decembrie a anului precedent, exclusiv cererile de plată refuzate/retrase şi plăţile în cazul cărora beneficiarul a fost repus în drepturile şi obligaţiile aferente contractelor de credit şi de garantare. Numărul total al garanţiilor acordate de la începutul programului se determină luând în calcul aprobările solicitărilor de garantare de la data implementării programului/data aderării finanţatorului la program, exclusiv promisiunile de garantare şi renunţările la garanţii transmise către FNGCIMM până la data de 31 decembrie a anului precedent. ***) Evaluarea anuală a calităţii documentaţiilor transmise către FNGCIMM se realizează pe baza datelor la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se realizează evaluarea, prelucrate din evidenţele FNGCIMM. Monitorizarea lunară a aplicării acestui criteriu se realizează de către finanţator, pe baza rapoartelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c). Finanţatorul are obligaţia sesizării şi notificării către FNGCIMM a eventualelor neconcordanţe din rapoarte în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului. În termen de 5 zile calendaristice de la primirea sesizării, FNGCIMM verifică şi, după caz, corectează şi retransmite raportul. (3) Pe baza punctajului final obţinut de fiecare finanţator participant în program se determină procentul de ajustare a plafonului alocat. Punctajul final pentru fiecare finanţator participant în program se obţine prin însumarea punctelor atribuite fiecărui criteriu prevăzut la alin. (1). Articolul 6Plafoanele calculate în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare, se ajustează cu procentele calculate pe baza punctajelor finale obţinute de finanţatori, conform grilei din tabelul de mai jos:

Punctaj final obţinut Procent de ajustare plafon
91-100 puncte 0% - plafonul se alocă integral
81-90 puncte 2% - plafonul calculat în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 2%
61-80 puncte 5% - plafonul calculat în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 5%
41-60 puncte 10% - plafonul calculat în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 10%
21-40 puncte 15% - plafonul calculat în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 15%
0-20 puncte 20% - plafonul calculat în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 20%

Capitolul VProcedura de evaluare anuală şi de alocare a plafoanelor Articolul 7Procedura de evaluare şi alocare a plafoanelor se realizează de către FNGCIMM în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor Publice prin aplicarea criteriului principal de alocare prevăzut la art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare, şi a procentelor de ajustare pe baza punctajului obţinut de fiecare finanţator în conformitate cu prevederile art. 5 şi 6. Articolul 8Procedura de evaluare anuală şi de alocare a plafoanelor se desfăşoară în următoarele etape principale: a)etapa de stabilire a plafoanelor finanţatorilor în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare; b)etapa de pregătire a evaluării prin raportarea datelor în vederea realizării evaluării anuale; c)etapa de evaluare în vederea determinării procentului de ajustare a plafoanelor prevăzute la lit. a); d)etapa de alocare a plafoanelor ajustate prin aplicarea prezentei proceduri şi a criteriilor de evaluare. Articolul 9Etapa de stabilire a plafoanelor finanţatorilor în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către FNGCIMM în termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind alocarea plafonului anual al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prin prelucrarea datelor din evidenţa proprie. Articolul 10(1) Pentru aplicarea criteriului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a), în etapa de pregătire a evaluării, finanţatorii au obligaţia de a transmite FNGCIMM formularul prevăzut la art. 4 alin. (1) până la data de 25 ianuarie a fiecărui an.(2) Până la data de 25 ianuarie a fiecărui an, FNGCIMM centralizează şi prelucrează datele din evidenţele proprii aferente anului precedent în scopul aplicării criteriilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c). Articolul 11(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1), FNGCIMM realizează evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului şi transmite fiecărui finanţator o comunicare privind rezultatele evaluării, punctajul obţinut în urma evaluării şi procentul de ajustare a plafonului, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.(2) În termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (1), finanţatorul poate formula obiecţii cu privire la rezultatul evaluării, care se soluţionează de către FNGCIMM în termen de două zile lucrătoare de la data primirii acestora. Articolul 12(1) În ziua lucrătoare imediat următoare celei în care expiră termenul prevăzut la art. 11 alin. (2), FNGCIMM transmite spre aprobare Ministerului Finanţelor Publice o propunere de alocare în favoarea finanţatorilor a plafonului final ajustat conform prevederilor prezentului ordin. (2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării propunerii prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice emite acordul privind propunerea de alocare formulată de către FNGCIMM.(3) În ziua lucrătoare imediat următoare celei în care primeşte acordul Ministerului Finanţelor Publice cu privire la propunerea de alocare, FNGCIMM pune plafoanele aprobate la dispoziţia finanţatorilor participanţi în program. Articolul 13Sumele provenite din ajustarea plafoanelor cuvenite finanţatorilor se constituie ca rezervă nealocată din plafonul total al garanţiilor care pot fi emise în anul calendaristic şi se alocă pe parcursul aceluiaşi an conform prevederilor art. 3 alin. (27) şi (29) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 2Denumire finanţator: SITUAŢIA finanţărilor acordate în cadrul Programului „Prima casă" şi a finanţărilor destinate achiziţionării de locuinţe de către persoane fizice, negarantate de către stat, în anul ..............

Programul „Prima casă" Finanţări destinate achiziţionării de locuinţe de către persoane fizice, negarantate de către stat
Nr. total contracte de finanţare Valoare totală finanţare (lei) Valoare totală garanţie (lei) Nr. total contracte de finanţare Valoare totală finanţare (lei)
0 1 2 3 4

Legendă: În coloana 0 se completează numărul contractelor de finanţare intrate în vigoare în anul de referinţă. În coloana 1 se completează valoarea totală a finanţării aferentă contractelor de finanţare intrate în vigoare în anul de referinţă. În coloana 2 se completează valoarea totală a garanţiilor acordate aferentă contractelor de finanţare intrate în vigoare în anul de referinţă. În coloana 3 se completează numărul contractelor de finanţare intrate în vigoare în anul de referinţă În coloana 4 se completează valoarea totală a finanţării aferentă contractelor de finanţare intrate în vigoare în anul de referinţă. Subsemnatul, ....., în calitate de reprezentant al finanţatorului ............, declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în prezentul formular corespund realităţii şi sunt conforme cu cele care rezultă din evidenţa proprie. Numele şi prenumele Semnătura ........ ........ .......... Data ........ .............. ANEXA Nr. 3Către: (denumire finanţator) În atenţia: Doamnei/Domnului ......... Ref. la: Comunicare privind rezultatele evaluării, punctajul obţinut în urma evaluării şi procentul de ajustare a plafonului de garantare aferent anului ............ în cadrul programului „Prima casă" După cum cunoaşteţi, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (FNGCIMM) are obligaţia să efectueze în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice (MFP), evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare alocate de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casăˮ pe baza criteriilor şi procedurii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.097/2017, cu scopul de a optimiza alocarea plafonului anului următor, în conformitate cu prevederile art. 22 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare. I. Ca urmare a evaluării efectuate de către FNGCIMM cu privire la modul de utilizare a plafonului de garantare aferent anului .............., pe baza solicitării de alocare nr. ....../........... transmise de (denumire finanţator) .........., participant în cadrul programului „Prima casă", a rezultat un plafon de garantare în valoare de ........ ........ ........ lei, calculat în funcţie de ponderea garanţiilor acordate instituţiei dumneavoastră în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul .......... . II. În urma aplicării procedurii şi criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casă", plafonul de garantare prevăzut la pct. I din prezenta comunicare, în valoare de ............ lei, se ajustează cu procentul de ....%, calculat pe baza punctajului final obţinut de (denumire finanţator) ........., detaliat la nivel de criteriu în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Denumirea criteriului Punctaj
1 Raportul dintre volumul finanţărilor garantate acordate în cadrul programului şi volumul creditelor pentru locuinţe acordate de finanţatori persoanelor fizice, negarantate de către stat în anul precedent raportării
2 Raportul dintre numărul total al garanţiilor plătite finanţatorilor de la începutul programului şi până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării şi numărul total al garanţiilor acordate de la începutul programului şi până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării
3 Raportul dintre numărul garanţiilor/promisiunilor acordate de FNGCIMM după ce solicitările de acordare au fost invalidate cel puţin o dată, înregistrate de un finanţator participant în program în anul precedent raportării, şi numărul total al solicitărilor de garantare aprobate de FNGCIMM în anul precedent
Total puncte obţinute

III. În urma aplicării procentului de ajustare rezultat din aplicarea criteriilor prevăzute în tabelul de mai sus asupra plafonului calculat la pct. I din prezenta comunicare, rezultă un plafon de garantare cuvenit ........... (denumire finanţator) pentru anul ........ de ........ ............ lei. Vă informăm că, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura şi criteriile de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casă", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.097/2017, aveţi posibilitatea de a formula obiecţii cu privire la rezultatul evaluării în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea prezentei comunicări. Vă asigurăm de deplina noastră disponibilitate de colaborare. Cu stimă, Director,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3097/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3097 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3097/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu