Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3097 din 23.11.2017

privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casă"
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 06 decembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura şi criteriile de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casă", prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin. Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a)Situaţia finanţărilor acordate în cadrul programului „Prima casă" şi a finanţărilor destinate achiziţionării de locuinţe de către persoane fizice, negarantate de către stat în anul de referinţă - formular prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin; b)Comunicare către finanţator privind rezultatele evaluării, punctajul obţinut în urma evaluării şi procentul de ajustare a plafonului - formular prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin. Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4În termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN transmite fiecărui finanţator participant în programul „Prima casă" un raport individual privind situaţia acordărilor de garanţii şi promisiuni de garantare în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2017 şi ultima zi a lunii precedente publicării prezentului ordin. Articolul 5Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, precum şi Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 6Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018. Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa ANEXA Nr. 1PROCEDURA ŞI CRITERIILE de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casă" Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, este mandatat să formuleze propuneri de alocare a plafoanelor anuale de garantare şi are obligaţia să efectueze în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare alocate finanţatorilor participanţi în cadrul programului „Prima casă", denumit în continuare program, pe baza raportărilor transmise de către finanţatori şi a datelor existente în evidenţele FNGCIMM, incidente programului. Capitolul IIDomeniul de aplicare Articolul 2(1) Procedura şi criteriile de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare se aplică finanţatorilor participanţi în cadrul programului, care au optat pentru împărţirea riscurilor şi pierderilor între finanţator şi statul român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, au acordat finanţări în cadrul programului în anul precedent şi au solicitat alocarea de plafoane de garantare la începutul anului calendaristic următor.(2) În cazul în care nivelul plafonului solicitat de un finanţator este inferior celui calculat conform prevederilor art. 1, suma solicitată de finanţator se include în propunerea de alocare prevăzută la art. 12 alin. (1).(3) Pentru finanţatorii care nu au acordat finanţări garantate în cadrul programului în anul precedent şi au solicitat alocarea de plafoane la începutul anului calendaristic următor, plafonul solicitat de finanţator se include în propunerea de alocare, fără a putea depăşi limita de 2.000.000 lei/finanţator. Capitolul IIIScopul procedurii Articolul 3Prezenta procedură stabileşte modalitatea de ajustare a plafoanelor de garantare care se alocă la începutul fiecărui an calendaristic pe baza solicitărilor de alocare transmise de finanţatorii participanţi în cadrul programului, calculate în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent, precum şi responsabilităţile privind analiza, decizia, coordonarea şi monitorizarea procesului de evaluare, cu scopul de a optimiza alocarea plafonului pentru anul în curs. Articolul 4(1) În vederea efectuării evaluării anuale, finanţatorii au obligaţia de a transmite FNGCIMM informaţii cu privire la numărul şi volumul finanţărilor garantate acordate în cadrul programului aferente anului precedent raportării, respectiv date referitoare la numărul şi volumul creditelor pentru locuinţe acordate de finanţatori persoanelor fizice, negarantate de către stat, acordate în anul anterior raportării, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.(2) În categoria creditelor pentru locuinţe acordate de finanţator în anul precedent raportării intră creditele definite potrivit prevederilor art. 6 lit. b1.2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Finanţatorii atestă veridicitatea şi realitatea datelor consemnate în documentele prevăzute la alin. (1), sub sancţiunea legii penale. Informaţiile cuprinse în formularul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin pot fi folosite exclusiv pentru realizarea evaluării anuale prevăzute în prezenta procedură şi în scop statistic.(4) În vederea monitorizării implementării criteriului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), până la data de 10 a fiecărei luni calendaristice, FNGCIMM transmite fiecărui finanţator participant în program un raport individual lunar privind situaţia acordărilor de garanţii şi promisiuni de garantare în luna precedentă. Capitolul IVCriterii de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului Articolul 5(1) Evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului se face pe baza următoarelor criterii cantitative:a)raportul între volumul finanţărilor garantate acordate în cadrul programului şi volumul creditelor pentru locuinţe acordate de finanţatori persoanelor fizice, negarantate de către stat în anul precedent raportării - maximum 65 de puncte; b)raportul între numărul total al garanţiilor plătite finanţatorilor de la începutul programului şi până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării şi numărul total al garanţiilor acordate de la începutul programului şi până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării - maximum 20 de puncte; c)raportul dintre numărul garanţiilor/promisiunilor de garantare acordate de FNGCIMM după ce solicitările de acordare au fost invalidate cel puţin o dată, înregistrate de un finanţator participant în program în anul precedent raportării, şi numărul total al solicitărilor de garantare aprobate de FNGCIMM în anul precedent - maximum 15 puncte. (2) Fiecărui criteriu prevăzut la alin. (1) îi corespunde un punctaj care se acordă conform grilei de evaluare din tabelul de mai jos

Raportul dintre volumul finanţărilor garantate acordate în cadrul programului şi volumul creditelor pentru locuinţe acordate de finanţatori persoanelor fizice, negarantate de către stat în anul precedent raportării*) Punctaj Raportul dintre numărul total al garanţiilor plătite finanţatorilor de la începutul programului şi până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării şi numărul total al garanţiilor acordate de la începutul programului şi până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării**) Punctaj Raportul dintre numărul garanţiilor/promisiunilor acordate de FNGCIMM după ce solicitările de acordare au fost invalidate cel puţin o dată, înregistrate de un finanţator participant în program în anul precedent raportării, şi numărul total al solicitărilor de garantare aprobate de FNGCIMM în anul precedent***) Punctaj
0-0,99 65 0-0,5% 20 >75% 15
1-1,99 55 0,51-1% 15 60,01-75% 12
2-2,99 45 1,1-2% 10 50,01-60% 8
3-3,99 35 2,1-3% 5 40,01-50% 4
4-4,99 25 >3% 0 <40,01% 0
5-5,99 15
>6 0

*) Finanţatorii care nu respectă termenul de raportare prevăzut la art. 10 alin. (1) şi modelul formularului prevăzut la art. 4 alin. (1) sunt punctaţi cu 0 puncte la acest criteriu. **) Numărul garanţiilor plătite finanţatorului se determină luând în calcul plăţile efective, realizate de către Ministerul Finanţelor Publice până la data de 31 decembrie a anului precedent, exclusiv cererile de plată refuzate/retrase şi plăţile în cazul cărora beneficiarul a fost repus în drepturile şi obligaţiile aferente contractelor de credit şi de garantare. Numărul total al garanţiilor acordate de la începutul programului se determină luând în calcul aprobările solicitărilor de garantare de la data implementării programului/data aderării finanţatorului la program, exclusiv promisiunile de garantare şi renunţările la garanţii transmise către FNGCIMM până la data de 31 decembrie a anului precedent. ***) Evaluarea anuală a calităţii documentaţiilor transmise către FNGCIMM se realizează pe baza datelor la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se realizează evaluarea, prelucrate din evidenţele FNGCIMM. Monitorizarea lunară a aplicării acestui criteriu se realizează de către finanţator, pe baza rapoartelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c). Finanţatorul are obligaţia sesizării şi notificării către FNGCIMM a eventualelor neconcordanţe din rapoarte în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului. În termen de 5 zile calendaristice de la primirea sesizării, FNGCIMM verifică şi, după caz, corectează şi retransmite raportul. (3) Pe baza punctajului final obţinut de fiecare finanţator participant în program se determină procentul de ajustare a plafonului alocat. Punctajul final pentru fiecare finanţator participant în program se obţine prin însumarea punctelor atribuite fiecărui criteriu prevăzut la alin. (1). Articolul 6Plafoanele calculate în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare, se ajustează cu procentele calculate pe baza punctajelor finale obţinute de finanţatori, conform grilei din tabelul de mai jos:

Punctaj final obţinut Procent de ajustare plafon
91-100 puncte 0% - plafonul se alocă integral
81-90 puncte 2% - plafonul calculat în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 2%
61-80 puncte 5% - plafonul calculat în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 5%
41-60 puncte 10% - plafonul calculat în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 10%
21-40 puncte 15% - plafonul calculat în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 15%
0-20 puncte 20% - plafonul calculat în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 20%

Capitolul VProcedura de evaluare anuală şi de alocare a plafoanelor Articolul 7Procedura de evaluare şi alocare a plafoanelor se realizează de către FNGCIMM în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor Publice prin aplicarea criteriului principal de alocare prevăzut la art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare, şi a procentelor de ajustare pe baza punctajului obţinut de fiecare finanţator în conformitate cu prevederile art. 5 şi 6. Articolul 8Procedura de evaluare anuală şi de alocare a plafoanelor se desfăşoară în următoarele etape principale: a)etapa de stabilire a plafoanelor finanţatorilor în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare; b)etapa de pregătire a evaluării prin raportarea datelor în vederea realizării evaluării anuale; c)etapa de evaluare în vederea determinării procentului de ajustare a plafoanelor prevăzute la lit. a); d)etapa de alocare a plafoanelor ajustate prin aplicarea prezentei proceduri şi a criteriilor de evaluare. Articolul 9Etapa de stabilire a plafoanelor finanţatorilor în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către FNGCIMM în termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind alocarea plafonului anual al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prin prelucrarea datelor din evidenţa proprie. Articolul 10(1) Pentru aplicarea criteriului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a), în etapa de pregătire a evaluării, finanţatorii au obligaţia de a transmite FNGCIMM formularul prevăzut la art. 4 alin. (1) până la data de 25 ianuarie a fiecărui an.(2) Până la data de 25 ianuarie a fiecărui an, FNGCIMM centralizează şi prelucrează datele din evidenţele proprii aferente anului precedent în scopul aplicării criteriilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c). Articolul 11(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1), FNGCIMM realizează evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului şi transmite fiecărui finanţator o comunicare privind rezultatele evaluării, punctajul obţinut în urma evaluării şi procentul de ajustare a plafonului, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.(2) În termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (1), finanţatorul poate formula obiecţii cu privire la rezultatul evaluării, care se soluţionează de către FNGCIMM în termen de două zile lucrătoare de la data primirii acestora. Articolul 12(1) În ziua lucrătoare imediat următoare celei în care expiră termenul prevăzut la art. 11 alin. (2), FNGCIMM transmite spre aprobare Ministerului Finanţelor Publice o propunere de alocare în favoarea finanţatorilor a plafonului final ajustat conform prevederilor prezentului ordin. (2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării propunerii prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice emite acordul privind propunerea de alocare formulată de către FNGCIMM.(3) În ziua lucrătoare imediat următoare celei în care primeşte acordul Ministerului Finanţelor Publice cu privire la propunerea de alocare, FNGCIMM pune plafoanele aprobate la dispoziţia finanţatorilor participanţi în program. Articolul 13Sumele provenite din ajustarea plafoanelor cuvenite finanţatorilor se constituie ca rezervă nealocată din plafonul total al garanţiilor care pot fi emise în anul calendaristic şi se alocă pe parcursul aceluiaşi an conform prevederilor art. 3 alin. (27) şi (29) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 2Denumire finanţator: SITUAŢIA finanţărilor acordate în cadrul Programului „Prima casă" şi a finanţărilor destinate achiziţionării de locuinţe de către persoane fizice, negarantate de către stat, în anul ..............

Programul „Prima casă" Finanţări destinate achiziţionării de locuinţe de către persoane fizice, negarantate de către stat
Nr. total contracte de finanţare Valoare totală finanţare (lei) Valoare totală garanţie (lei) Nr. total contracte de finanţare Valoare totală finanţare (lei)
0 1 2 3 4

Legendă: În coloana 0 se completează numărul contractelor de finanţare intrate în vigoare în anul de referinţă. În coloana 1 se completează valoarea totală a finanţării aferentă contractelor de finanţare intrate în vigoare în anul de referinţă. În coloana 2 se completează valoarea totală a garanţiilor acordate aferentă contractelor de finanţare intrate în vigoare în anul de referinţă. În coloana 3 se completează numărul contractelor de finanţare intrate în vigoare în anul de referinţă În coloana 4 se completează valoarea totală a finanţării aferentă contractelor de finanţare intrate în vigoare în anul de referinţă. Subsemnatul, ....., în calitate de reprezentant al finanţatorului ............, declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în prezentul formular corespund realităţii şi sunt conforme cu cele care rezultă din evidenţa proprie. Numele şi prenumele Semnătura ........ ........ .......... Data ........ .............. ANEXA Nr. 3Către: (denumire finanţator) În atenţia: Doamnei/Domnului ......... Ref. la: Comunicare privind rezultatele evaluării, punctajul obţinut în urma evaluării şi procentul de ajustare a plafonului de garantare aferent anului ............ în cadrul programului „Prima casă" După cum cunoaşteţi, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (FNGCIMM) are obligaţia să efectueze în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice (MFP), evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare alocate de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casăˮ pe baza criteriilor şi procedurii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.097/2017, cu scopul de a optimiza alocarea plafonului anului următor, în conformitate cu prevederile art. 22 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare. I. Ca urmare a evaluării efectuate de către FNGCIMM cu privire la modul de utilizare a plafonului de garantare aferent anului .............., pe baza solicitării de alocare nr. ....../........... transmise de (denumire finanţator) .........., participant în cadrul programului „Prima casă", a rezultat un plafon de garantare în valoare de ........ ........ ........ lei, calculat în funcţie de ponderea garanţiilor acordate instituţiei dumneavoastră în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul .......... . II. În urma aplicării procedurii şi criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casă", plafonul de garantare prevăzut la pct. I din prezenta comunicare, în valoare de ............ lei, se ajustează cu procentul de ....%, calculat pe baza punctajului final obţinut de (denumire finanţator) ........., detaliat la nivel de criteriu în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Denumirea criteriului Punctaj
1 Raportul dintre volumul finanţărilor garantate acordate în cadrul programului şi volumul creditelor pentru locuinţe acordate de finanţatori persoanelor fizice, negarantate de către stat în anul precedent raportării
2 Raportul dintre numărul total al garanţiilor plătite finanţatorilor de la începutul programului şi până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării şi numărul total al garanţiilor acordate de la începutul programului şi până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării
3 Raportul dintre numărul garanţiilor/promisiunilor acordate de FNGCIMM după ce solicitările de acordare au fost invalidate cel puţin o dată, înregistrate de un finanţator participant în program în anul precedent raportării, şi numărul total al solicitărilor de garantare aprobate de FNGCIMM în anul precedent
Total puncte obţinute

III. În urma aplicării procentului de ajustare rezultat din aplicarea criteriilor prevăzute în tabelul de mai sus asupra plafonului calculat la pct. I din prezenta comunicare, rezultă un plafon de garantare cuvenit ........... (denumire finanţator) pentru anul ........ de ........ ............ lei. Vă informăm că, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura şi criteriile de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casă", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.097/2017, aveţi posibilitatea de a formula obiecţii cu privire la rezultatul evaluării în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea prezentei comunicări. Vă asigurăm de deplina noastră disponibilitate de colaborare. Cu stimă, Director,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3097/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3097 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Ordin 1667 2012
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Hotărârea 686 1996
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Hotărârea 1276 2012
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice tip de finantare a afacerii ( mehmethakan117@gmail.com sau. Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 2%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail:mehmethakan117@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 3 2005
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3097/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu