Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3097 din 23.11.2017

privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casă"
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 06 decembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura şi criteriile de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casă", prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin. Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a)Situaţia finanţărilor acordate în cadrul programului „Prima casă" şi a finanţărilor destinate achiziţionării de locuinţe de către persoane fizice, negarantate de către stat în anul de referinţă - formular prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin; b)Comunicare către finanţator privind rezultatele evaluării, punctajul obţinut în urma evaluării şi procentul de ajustare a plafonului - formular prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin. Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4În termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN transmite fiecărui finanţator participant în programul „Prima casă" un raport individual privind situaţia acordărilor de garanţii şi promisiuni de garantare în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2017 şi ultima zi a lunii precedente publicării prezentului ordin. Articolul 5Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, precum şi Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 6Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018. Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa ANEXA Nr. 1PROCEDURA ŞI CRITERIILE de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casă" Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, este mandatat să formuleze propuneri de alocare a plafoanelor anuale de garantare şi are obligaţia să efectueze în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare alocate finanţatorilor participanţi în cadrul programului „Prima casă", denumit în continuare program, pe baza raportărilor transmise de către finanţatori şi a datelor existente în evidenţele FNGCIMM, incidente programului. Capitolul IIDomeniul de aplicare Articolul 2(1) Procedura şi criteriile de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare se aplică finanţatorilor participanţi în cadrul programului, care au optat pentru împărţirea riscurilor şi pierderilor între finanţator şi statul român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, au acordat finanţări în cadrul programului în anul precedent şi au solicitat alocarea de plafoane de garantare la începutul anului calendaristic următor.(2) În cazul în care nivelul plafonului solicitat de un finanţator este inferior celui calculat conform prevederilor art. 1, suma solicitată de finanţator se include în propunerea de alocare prevăzută la art. 12 alin. (1).(3) Pentru finanţatorii care nu au acordat finanţări garantate în cadrul programului în anul precedent şi au solicitat alocarea de plafoane la începutul anului calendaristic următor, plafonul solicitat de finanţator se include în propunerea de alocare, fără a putea depăşi limita de 2.000.000 lei/finanţator. Capitolul IIIScopul procedurii Articolul 3Prezenta procedură stabileşte modalitatea de ajustare a plafoanelor de garantare care se alocă la începutul fiecărui an calendaristic pe baza solicitărilor de alocare transmise de finanţatorii participanţi în cadrul programului, calculate în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent, precum şi responsabilităţile privind analiza, decizia, coordonarea şi monitorizarea procesului de evaluare, cu scopul de a optimiza alocarea plafonului pentru anul în curs. Articolul 4(1) În vederea efectuării evaluării anuale, finanţatorii au obligaţia de a transmite FNGCIMM informaţii cu privire la numărul şi volumul finanţărilor garantate acordate în cadrul programului aferente anului precedent raportării, respectiv date referitoare la numărul şi volumul creditelor pentru locuinţe acordate de finanţatori persoanelor fizice, negarantate de către stat, acordate în anul anterior raportării, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.(2) În categoria creditelor pentru locuinţe acordate de finanţator în anul precedent raportării intră creditele definite potrivit prevederilor art. 6 lit. b1.2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Finanţatorii atestă veridicitatea şi realitatea datelor consemnate în documentele prevăzute la alin. (1), sub sancţiunea legii penale. Informaţiile cuprinse în formularul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin pot fi folosite exclusiv pentru realizarea evaluării anuale prevăzute în prezenta procedură şi în scop statistic.(4) În vederea monitorizării implementării criteriului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), până la data de 10 a fiecărei luni calendaristice, FNGCIMM transmite fiecărui finanţator participant în program un raport individual lunar privind situaţia acordărilor de garanţii şi promisiuni de garantare în luna precedentă. Capitolul IVCriterii de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului Articolul 5(1) Evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului se face pe baza următoarelor criterii cantitative:a)raportul între volumul finanţărilor garantate acordate în cadrul programului şi volumul creditelor pentru locuinţe acordate de finanţatori persoanelor fizice, negarantate de către stat în anul precedent raportării - maximum 65 de puncte; b)raportul între numărul total al garanţiilor plătite finanţatorilor de la începutul programului şi până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării şi numărul total al garanţiilor acordate de la începutul programului şi până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării - maximum 20 de puncte; c)raportul dintre numărul garanţiilor/promisiunilor de garantare acordate de FNGCIMM după ce solicitările de acordare au fost invalidate cel puţin o dată, înregistrate de un finanţator participant în program în anul precedent raportării, şi numărul total al solicitărilor de garantare aprobate de FNGCIMM în anul precedent - maximum 15 puncte. (2) Fiecărui criteriu prevăzut la alin. (1) îi corespunde un punctaj care se acordă conform grilei de evaluare din tabelul de mai jos

Raportul dintre volumul finanţărilor garantate acordate în cadrul programului şi volumul creditelor pentru locuinţe acordate de finanţatori persoanelor fizice, negarantate de către stat în anul precedent raportării*) Punctaj Raportul dintre numărul total al garanţiilor plătite finanţatorilor de la începutul programului şi până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării şi numărul total al garanţiilor acordate de la începutul programului şi până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării**) Punctaj Raportul dintre numărul garanţiilor/promisiunilor acordate de FNGCIMM după ce solicitările de acordare au fost invalidate cel puţin o dată, înregistrate de un finanţator participant în program în anul precedent raportării, şi numărul total al solicitărilor de garantare aprobate de FNGCIMM în anul precedent***) Punctaj
0-0,99 65 0-0,5% 20 >75% 15
1-1,99 55 0,51-1% 15 60,01-75% 12
2-2,99 45 1,1-2% 10 50,01-60% 8
3-3,99 35 2,1-3% 5 40,01-50% 4
4-4,99 25 >3% 0 <40,01% 0
5-5,99 15
>6 0

*) Finanţatorii care nu respectă termenul de raportare prevăzut la art. 10 alin. (1) şi modelul formularului prevăzut la art. 4 alin. (1) sunt punctaţi cu 0 puncte la acest criteriu. **) Numărul garanţiilor plătite finanţatorului se determină luând în calcul plăţile efective, realizate de către Ministerul Finanţelor Publice până la data de 31 decembrie a anului precedent, exclusiv cererile de plată refuzate/retrase şi plăţile în cazul cărora beneficiarul a fost repus în drepturile şi obligaţiile aferente contractelor de credit şi de garantare. Numărul total al garanţiilor acordate de la începutul programului se determină luând în calcul aprobările solicitărilor de garantare de la data implementării programului/data aderării finanţatorului la program, exclusiv promisiunile de garantare şi renunţările la garanţii transmise către FNGCIMM până la data de 31 decembrie a anului precedent. ***) Evaluarea anuală a calităţii documentaţiilor transmise către FNGCIMM se realizează pe baza datelor la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se realizează evaluarea, prelucrate din evidenţele FNGCIMM. Monitorizarea lunară a aplicării acestui criteriu se realizează de către finanţator, pe baza rapoartelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c). Finanţatorul are obligaţia sesizării şi notificării către FNGCIMM a eventualelor neconcordanţe din rapoarte în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului. În termen de 5 zile calendaristice de la primirea sesizării, FNGCIMM verifică şi, după caz, corectează şi retransmite raportul. (3) Pe baza punctajului final obţinut de fiecare finanţator participant în program se determină procentul de ajustare a plafonului alocat. Punctajul final pentru fiecare finanţator participant în program se obţine prin însumarea punctelor atribuite fiecărui criteriu prevăzut la alin. (1). Articolul 6Plafoanele calculate în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare, se ajustează cu procentele calculate pe baza punctajelor finale obţinute de finanţatori, conform grilei din tabelul de mai jos:

Punctaj final obţinut Procent de ajustare plafon
91-100 puncte 0% - plafonul se alocă integral
81-90 puncte 2% - plafonul calculat în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 2%
61-80 puncte 5% - plafonul calculat în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 5%
41-60 puncte 10% - plafonul calculat în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 10%
21-40 puncte 15% - plafonul calculat în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 15%
0-20 puncte 20% - plafonul calculat în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 20%

Capitolul VProcedura de evaluare anuală şi de alocare a plafoanelor Articolul 7Procedura de evaluare şi alocare a plafoanelor se realizează de către FNGCIMM în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor Publice prin aplicarea criteriului principal de alocare prevăzut la art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare, şi a procentelor de ajustare pe baza punctajului obţinut de fiecare finanţator în conformitate cu prevederile art. 5 şi 6. Articolul 8Procedura de evaluare anuală şi de alocare a plafoanelor se desfăşoară în următoarele etape principale: a)etapa de stabilire a plafoanelor finanţatorilor în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare; b)etapa de pregătire a evaluării prin raportarea datelor în vederea realizării evaluării anuale; c)etapa de evaluare în vederea determinării procentului de ajustare a plafoanelor prevăzute la lit. a); d)etapa de alocare a plafoanelor ajustate prin aplicarea prezentei proceduri şi a criteriilor de evaluare. Articolul 9Etapa de stabilire a plafoanelor finanţatorilor în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către FNGCIMM în termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind alocarea plafonului anual al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prin prelucrarea datelor din evidenţa proprie. Articolul 10(1) Pentru aplicarea criteriului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a), în etapa de pregătire a evaluării, finanţatorii au obligaţia de a transmite FNGCIMM formularul prevăzut la art. 4 alin. (1) până la data de 25 ianuarie a fiecărui an.(2) Până la data de 25 ianuarie a fiecărui an, FNGCIMM centralizează şi prelucrează datele din evidenţele proprii aferente anului precedent în scopul aplicării criteriilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c). Articolul 11(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1), FNGCIMM realizează evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului şi transmite fiecărui finanţator o comunicare privind rezultatele evaluării, punctajul obţinut în urma evaluării şi procentul de ajustare a plafonului, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.(2) În termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (1), finanţatorul poate formula obiecţii cu privire la rezultatul evaluării, care se soluţionează de către FNGCIMM în termen de două zile lucrătoare de la data primirii acestora. Articolul 12(1) În ziua lucrătoare imediat următoare celei în care expiră termenul prevăzut la art. 11 alin. (2), FNGCIMM transmite spre aprobare Ministerului Finanţelor Publice o propunere de alocare în favoarea finanţatorilor a plafonului final ajustat conform prevederilor prezentului ordin. (2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării propunerii prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice emite acordul privind propunerea de alocare formulată de către FNGCIMM.(3) În ziua lucrătoare imediat următoare celei în care primeşte acordul Ministerului Finanţelor Publice cu privire la propunerea de alocare, FNGCIMM pune plafoanele aprobate la dispoziţia finanţatorilor participanţi în program. Articolul 13Sumele provenite din ajustarea plafoanelor cuvenite finanţatorilor se constituie ca rezervă nealocată din plafonul total al garanţiilor care pot fi emise în anul calendaristic şi se alocă pe parcursul aceluiaşi an conform prevederilor art. 3 alin. (27) şi (29) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 2Denumire finanţator: SITUAŢIA finanţărilor acordate în cadrul Programului „Prima casă" şi a finanţărilor destinate achiziţionării de locuinţe de către persoane fizice, negarantate de către stat, în anul ..............

Programul „Prima casă" Finanţări destinate achiziţionării de locuinţe de către persoane fizice, negarantate de către stat
Nr. total contracte de finanţare Valoare totală finanţare (lei) Valoare totală garanţie (lei) Nr. total contracte de finanţare Valoare totală finanţare (lei)
0 1 2 3 4

Legendă: În coloana 0 se completează numărul contractelor de finanţare intrate în vigoare în anul de referinţă. În coloana 1 se completează valoarea totală a finanţării aferentă contractelor de finanţare intrate în vigoare în anul de referinţă. În coloana 2 se completează valoarea totală a garanţiilor acordate aferentă contractelor de finanţare intrate în vigoare în anul de referinţă. În coloana 3 se completează numărul contractelor de finanţare intrate în vigoare în anul de referinţă În coloana 4 se completează valoarea totală a finanţării aferentă contractelor de finanţare intrate în vigoare în anul de referinţă. Subsemnatul, ....., în calitate de reprezentant al finanţatorului ............, declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în prezentul formular corespund realităţii şi sunt conforme cu cele care rezultă din evidenţa proprie. Numele şi prenumele Semnătura ........ ........ .......... Data ........ .............. ANEXA Nr. 3Către: (denumire finanţator) În atenţia: Doamnei/Domnului ......... Ref. la: Comunicare privind rezultatele evaluării, punctajul obţinut în urma evaluării şi procentul de ajustare a plafonului de garantare aferent anului ............ în cadrul programului „Prima casă" După cum cunoaşteţi, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (FNGCIMM) are obligaţia să efectueze în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice (MFP), evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare alocate de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casăˮ pe baza criteriilor şi procedurii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.097/2017, cu scopul de a optimiza alocarea plafonului anului următor, în conformitate cu prevederile art. 22 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare. I. Ca urmare a evaluării efectuate de către FNGCIMM cu privire la modul de utilizare a plafonului de garantare aferent anului .............., pe baza solicitării de alocare nr. ....../........... transmise de (denumire finanţator) .........., participant în cadrul programului „Prima casă", a rezultat un plafon de garantare în valoare de ........ ........ ........ lei, calculat în funcţie de ponderea garanţiilor acordate instituţiei dumneavoastră în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul .......... . II. În urma aplicării procedurii şi criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casă", plafonul de garantare prevăzut la pct. I din prezenta comunicare, în valoare de ............ lei, se ajustează cu procentul de ....%, calculat pe baza punctajului final obţinut de (denumire finanţator) ........., detaliat la nivel de criteriu în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Denumirea criteriului Punctaj
1 Raportul dintre volumul finanţărilor garantate acordate în cadrul programului şi volumul creditelor pentru locuinţe acordate de finanţatori persoanelor fizice, negarantate de către stat în anul precedent raportării
2 Raportul dintre numărul total al garanţiilor plătite finanţatorilor de la începutul programului şi până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării şi numărul total al garanţiilor acordate de la începutul programului şi până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării
3 Raportul dintre numărul garanţiilor/promisiunilor acordate de FNGCIMM după ce solicitările de acordare au fost invalidate cel puţin o dată, înregistrate de un finanţator participant în program în anul precedent raportării, şi numărul total al solicitărilor de garantare aprobate de FNGCIMM în anul precedent
Total puncte obţinute

III. În urma aplicării procentului de ajustare rezultat din aplicarea criteriilor prevăzute în tabelul de mai sus asupra plafonului calculat la pct. I din prezenta comunicare, rezultă un plafon de garantare cuvenit ........... (denumire finanţator) pentru anul ........ de ........ ............ lei. Vă informăm că, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura şi criteriile de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casă", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.097/2017, aveţi posibilitatea de a formula obiecţii cu privire la rezultatul evaluării în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea prezentei comunicări. Vă asigurăm de deplina noastră disponibilitate de colaborare. Cu stimă, Director,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3097/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3097 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
    Private Lender Bentex Funding Group Ltd. Greetings to you by (BFGL). We are a France-Paris based investment company known as Bentex Funding Group Ltd working on expanding its portfolio globally and financing projects. We would be happy to fund and invest with you in any profitable project if you have any viable project we can finance by making mutual investment with you. If you are interested, kindly contact us on:avitinvestmentauthority2@gmail.com for more details. Looking forward hearing from you soonest. Yours truly, Mrs Rose Larsson. (Personal Assistant) Bentex Funding Group Ltd(BFGL) 509 Rue Jacques Coeur,75008 Paris-France Paris-France.Bentex Funding Group Ltd (BFGL)
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Bună ziua și Bine ați venit la Sunshine Financial Group Inc. Sunteți un om de afaceri sau o femeie? Aveți nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere sau proiect sau pentru a cumpăra o casă sau o mașină? și vă simțiți atât de dificil să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? nu vă faceți griji pentru că suntem o companie de împrumut legitimă și reputație. Suntem o companie dinamică cu asistență financiară. Scopul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți serviciile pe care le meritați și să oferim împrumuturi garantate și negarantate la un preț accesibil de 3%. Oferim toate tipurile de împrumut; Imprumut personal. Împrumut comercial (e.t.c). Dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență în termen de 24 de ore, atunci scrieți-ne cu amabilitate pentru mai multe informații prin e-mailul de mai jos. Email: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau; dacă nu aveți nici o adresă de e-mail, puteți să ne trimiteți un mesaj sau să ne trimiteți un mesaj prin Whatsapp cu acest număr: (+447903159998). Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm de îndată ce citiți acest anunț Mulțumesc
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Bună ziua, sunt doctorul Harry Carlos, creditor privat de împrumut, dau împrumut celor care au nevoie de împrumut și cei care doresc să înceapă o nouă afacere. Îi dau împrumuturi personale, împrumuturi de afaceri, împrumuturi pentru studenți, credite pentru companii și toate tipurile de împrumuturi, în rata interesată de 2% contact astăzi la: harryloanfirm56@gmail.com whatsapp via +32460210203
ANONIM a comentat Legea 116 2018
     Do you need an urgent loan to finance your business or in any purpose? we are certified and legitimate and international licensed loan lender We offer loans to Business firms, companies and individuals at an affordable interest rate of 3%. contact Mrs Briggite Klaus. email;stefanklaus0147@gmail.com whatsapp:+15186656998
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    XMAS IS HERE AGAIN, DO NOT BE LEFT OUT, APPLY FOR ALL KINDS OF XMAS LOAN WITH US TODAY! XMAS FREE GIFTS PACKAGE FOR CLIENTS INTERESTED We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffeur driven offers. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Purchasing Price: 32% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 7. Delivery: Bank to Bank swift. 8. Payment: MT-103 or MT760 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. Email: bradleyblakesfinancialfundsplc@gmail.com Regards, Mr Bradley Blakes
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Dragi solicitanți de împrumut Sunteți în dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3097/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu