Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 307 din 13 octombrie 1994

pentru aprobarea Instructiunilor privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 324 din 23 noiembrie 1994


SmartCity3


    Ministrul de stat, ministrul muncii si protectiei sociale,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale,
    in aplicarea art. 31 din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, modificata prin Legea nr. 57/1994 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin.
    Art. 2
    Directia generala forta de munca si somaj, precum si directiile teritoriale de munca si protectie sociala vor aduce la indeplinire instructiunile aprobate prin prezentul ordin.
    Art. 3
    Incepand cu data intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentului ordin, prevederile referitoare la procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, cuprinse in Instructiunile privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 17/1991, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 6 iunie 1991, isi inceteaza aplicabilitatea.

                  Ministru de stat,
                  ministrul muncii
                  si protectiei sociale,
                  Dan Mircea Popescu

                       INSTRUCTIUNI
privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin

    In temeiul art. 31 din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala - modificata prin Legea nr. 57/1994 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, in legatura cu procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin se emit urmatoarele instructiuni:
    1. Persoanele care solicita primirea ajutorului de somaj sau, dupa caz, a ajutorului de integrare profesionala ori a alocatiei de sprijin vor intocmi si vor prezenta la oficiile fortei de munca din cadrul directiilor teritoriale de munca si protectie sociala o cerere expresa in acest sens (formularul tipizat fiind cel cuprins in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni), insotita de urmatoarele acte si documente:
    - cererea pentru obtinerea unui loc de munca;
    - buletinul (adeverinta) de identitate;
    - certificatul medical prevazut la art. 5 lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicata;
    - actele de studii si de calificare (in original si copii);
    - actele eliberate de consiliul local al localitatii de domiciliu, din care sa rezulte ca persoanele in cauza, impreuna cu membrii lor de familie, nu detin terenuri agricole in suprafata de cel putin 20.000 mp in zonele colinare si de ses si de cel putin 40.000 mp in zonele montane;
    - actele eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu au surse de venituri proprii sau venituri realizate din  prestarea unor activitati autorizate in conditiile prevazute de lege care, insumate, sa depaseasca  jumatate din salariul de baza minim brut pe tara, din care s-a dedus impozitul prevazut de lege in cazul beneficiarilor de ajutor de somaj sau de integrare profesionala, respectiv 60% din salariul de baza minim brut pe tara, din care s-a scazut impozitul prevazut de lege, in cazul beneficiarilor de alocatie de sprijin;
    - declaratia pe propria raspundere ca nu este incadrata in munca, nu detine terenuri agricole si nu realizeaza venituri peste nivelurile prevazute la art. 6 lit. a) si b) si la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicata.
    2. In afara actelor si documentelor prevazute la pct. 1, care urmeaza a fi prezentate de catre toate categoriile de solicitanti, cererea de acordare a ajutorului de somaj sau, dupa caz, a ajutorului de integrare profesionala ori a alocatiei de sprijin va fi insotita si de:
    a) In cazul persoanelor provenite din munca:
    - carnetul de munca si adeverinta eliberata de unitatea de la care provin, din care sa rezulte media salariului de baza brut, avut in ultimele 3 luni, din care s-a dedus impozitul prevazut de lege aferent fiecarei luni;
    - hotararea definitiva de reintegrare in munca, ordonanta de scoatere de sub urmarire penala sau hotararea definitiva de achitare, precum si adeverinta de la unitatea in cauza, din care sa rezulte ca reintegrarea in munca nu mai este obiectiv posibila, in cazul persoanelor al caror contract de munca a fost desfacut din initiativa unitatii, daca s-a stabilit dispozitia sau prin hotararea organului competent nelegalitatea masurii de desfacere a contractului de munca (art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicata).
    b) In cazul persoanelor al caror contract de munca a fost desfacut din initiativa lor pentru motive care, potrivit legii, la reincadrare nu intrerup vechimea in munca (art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/1991, republicata):
    - carnetul de munca si adeverinta de la ultima unitate, din care sa rezulte media salariului de baza brut avut in ultimele 3 luni inainte de desfacerea contractului de munca, reactualizat potrivit legii;
    - certificatul de nastere al copilului, in cazul femeilor care au incetat activitatea in vederea cresterii copilului in varsta de pana la 7 ani, si decizia comisiei de expertiza a capacitatii de munca, in cazul pensionarilor de invaliditate deveniti apti total de munca;
    - adeverinta de la ultima unitate, din care sa rezulte ca reincadrarea in munca a persoanelor in cauza nu mai este posibila.
    c) In cazul persoanelor fizice autorizate sa presteze o activitate individuala si al membrilor asociatiilor familiale care isi desfasoara activitatea in temeiul Decretului-lege nr. 54/1990:
    - adeverinta eliberata de directia teritoriala de munca si protectie sociala, din care sa rezulte perioadele de contributie la constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj;
    - dovada emisa de organul care a eliberat autorizatia de functionare, din care sa rezulte ca persoana in cauza a incetat activitatea, renuntind la autorizatia de functionare;
    - adeverinta eliberata de organul financiar teritorial, din care sa rezulte venitul mediu lunar ramas dupa plata impozitului stabilit, potrivit legii, pe ultimele 12 luni.
    d) In cazul absolventilor institutiilor de invatamant:
    Pentru toate categoriile de absolventi
    - actul de absolvire a formei de invatamant respective, inclusiv a scolilor speciale pentru handicapati (in original si in copie);
    - declaratia absolventilor de liceu ca nu urmeaza forme superioare de pregatire profesionala, indiferent de forma acesteia si de durata ei.
    Pentru absolventii minori prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicata, pe langa actele mentionate la pct. 1 de mai sus, vor fi prezentate si:
    - actele doveditoare privind lipsa sustinatorilor legali sau insolvabilitatea acestora de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor;
    - actul care consemneaza rezultatul anchetei sociale efectuate de consiliul local sau de oficiul de asistenta sociala, la cererea absolventilor prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicata;
    - actele de deces ale parintilor sau ale altor sustinatori legali;
    - actele eliberate de organele competente (instante judecatoresti, autoritatea tutelara etc.),  din care sa rezulte imposibilitatea sustinatorilor legali de a presta obligatia legala de intretinere a minorului.
    c) In cazul tinerilor lasati la vatra:
    - livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra;
    - declaratia pe propria raspundere ca inainte de efectuarea stagiului militar nu a fost incadrat cu contract de munca sau in calitate de membru in cooperatia mestesugareasca.
    3. Obligatiile oficiilor fortei de munca in legatura cu inscrierea in evidenta a somerilor sunt urmatoarele:
    a) Oficiile fortei de munca vor inregistra, intr-o evidenta separata, cererile prezentate de solicitanti, dandu-le un numar de inregistrare, in ordinea prezentarii lor. Numerele se acorda in ordine crescatoare, pentru o perioada de un an calendaristic. In anul urmator, numerotarea se reia numai pentru persoanele care solicita acordarea ajutorului de somaj sau a ajutorului de integrare profesionala; pentru cei aflati in plata sau pentru cei care solicita, in continuare, acordarea alocatiei de sprijin, raman valabile numerele acordate anterior;
    Pentru solutionarea, in conditiile legii, a cererii de acordare a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau, dupa caz, a alocatiei de sprijin, oficiile fortei de munca vor analiza, in primul rand, cererea de obtinere a unui loc de munca, care urmeaza a fi solutionata in limita posibilitatilor.
    Locul de munca, potrivit legii, trebuie sa fie corespunzator, adica sa poata fi ocupat de persoana solicitanta avandu-se in vedere calificarea profesionala si aptitudinile sale fizice.
    Oficiul fortei de munca va completa rubricile formularului (anexa nr. 1) cu respectarea codurilor si a instructiunilor de completare a acestuia. Registrele de evidenta se tin separat pentru persoanele care beneficiaza de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala si alocatie de sprijin si separat pentru cei care nu beneficiaza de aceste drepturi.
    In cazul imposibilitatii incadrarii in munca, oficiul fortei de munca va verifica actele si documentele prezentate dupa care, prin decizia directorului directiei de munca si protectie sociala, se va stabili daca solicitantul indeplineste conditiile legale pentru acordarea ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin.
    Persoanele care nu beneficiaza de ajutor de somaj, de ajutor de integrare profesionala sau de alocatie de sprijin vor fi incunostintate in scris despre aceasta, aratandu-se motivele si temeiurile legale care au dus la respingerea cererii; decizia de respingere se emite de directorul directiei de munca si protectie sociala.
    Persoanelor in cauza li se va face recomandarea de a se prezenta la oficiul fortei de munca, cel putin o data la 3 luni, pentru a lua cunostinta de locurile de munca vacante si de ofertele de a urma cursuri de calificare sau de recalificare, organizate de directiile teritoriale de munca si protectie sociala.
    In cazul imposibilitatii incadrarii in munca, oficiul fortei de munca va oferi somerului inscrierea la un curs de calificare sau de recalificare.
    b) Oficiul fortei de munca va intocmi cate un dosar pentru fiecare persoana, cu toate actele ce au stat la baza acordarii ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin. In cazul in care somerul isi schimba domiciliul, dosarul de evidenta va fi transferat oficiului fortei de munca din judetul respectiv. Dosarul de evidenta se vizeaza, pentru controlul financiar preventiv, de catre responsabilul compartimentului de gestiune a fondului pentru plata ajutorului de somaj.
    Celor indreptatiti sa primeasca ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala sau alocatia de sprijin li se intocmeste un carnet de evidenta care se elibereaza fiecarei persoane pentru intreaga perioada in care se acorda aceste drepturi. Carnetul de evidenta se vizeaza lunar de catre oficiul fortei de munca.
    Oficiile fortei de munca au obligatia de a comunica beneficiarilor cuantumurile ajutoarelor de somaj, ale ajutoarelor de integrare profesionala, respectiv ale alocatiilor de sprijin, data de la care se acorda drepturile, data platii acestora, precum si data programarii pentru viza lunara.
    In cazul persoanelor carora li s-a oferit un loc de munca, se va completa anexa nr. 1, rubrica "Locuri de munca oferite" si anexa nr. 4 - Dispozitie de repartizare. In anexa nr. 1 se va completa si rubrica "Cursuri de calificare (recalificare) si perfectionare" pentru persoanele care sunt trimise la astfel de cursuri; persoanele care sunt trimise la cursuri de calificare-recalificare vor semna un angajament in conditiile prevazute la art. 11 din Legea nr. 1/1991, republicata.
    c) Suspendarea si incetarea platii ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin se decid de catre directorul directiei de munca si protectie sociala, cu aratarea motivelor si a temeiurilor legale; decizia se comunica, in scris, persoanei in cauza.
    In cazul incetarii platii ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin pentru indeplinirea conditiilor de pensionare pentru munca depusa si limita de varsta, oficiile de pensii ale directiilor de munca si protectie sociala vor intocmi, in termen de 20 de zile de la cererea oficiilor fortei de munca, dosarele de pensionare. In acelasi mod se va proceda si in cazul pensionarii pentru invaliditate.
    d) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va vira in fiecare luna, pana la data de 1 a lunii urmatoare, la Regia Autonoma "Posta Romana", sumele necesare pentru plata ajutoarelor de somaj, a ajutoarelor de integrare profesionala si a alocatiilor de sprijin cuvenite pe luna expirata, pe baza borderourilor de ordonantare emise de Oficiul Central de Plata a Pensiilor sau, dupa caz, directiilor teritoriale de munca si protectie sociala. Plata drepturilor de somaj se efectueaza de catre oficiile postale (pe litere, in sistem de pensii), in perioada 3 - 12 a lunii curente, pentru luna precedenta.
    4. Obligatiile persoanei indreptatite sa primeasca ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala sau alocatia de sprijin sunt urmatoarele:
    a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori este solicitata, la oficiul fortei de munca, pentru vizarea carnetului de evidenta, comunicarea unor eventuale locuri de munca vacante sau cursuri de calificare sau de recalificare;
    b) sa comunice, in termen de 3 zile, oficiului fortei de munca faptul ca:
    - s-a incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata;
    - dobandeste, impreuna cu membrii familiei, terenuri agricole in suprafetele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/1991, republicata;
    - are surse de venituri proprii sau realizeaza venituri din prestarea unor activitati autorizate;
    - realizeaza, impreuna cu membrii familiei, un venit mediu lunar, pe membru de familie, de cel putin 60% din salariul de baza minim brut pe tara, din care s-a scazut impozitul prevazut de lege;
    - urmeaza forme superioare de pregatire profesionala, indiferent de forma si de durata acesteia;
    - indeplineste conditiile de inscriere la pensie pentru munca depusa si limita de varsta sau, dupa caz, i s-a stabilit pensie de invaliditate;
    c) sa comunice oficiului fortei de munca ca indeplineste obligatii militare sau ca isi stabileste domiciliul in strainatate.
    5. Formularele utilizate de oficiile fortei de munca pentru indeplinirea procedurii de primire si solutionare a cererilor pentru loc de munca sau pentru plata ajutoarelor de somaj si de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin sunt cele cuprinse in anexele 1 - 7 la prezentele instructiuni.

    ANEXA 1

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

            CERERE PENTRU LOC DE MUNCA, AJUTOR DE SOMAJ,
     AJUTOR DE INTEGRARE PROFESIONALA SAU ALOCATIE DE SPRIJIN
            D.M.P.S. |_|_| BIROU |_|_| FUNCTIONAR |_|_|
             TIP DOSAR: CU PLATA   FARA PLATA
----------------------------------------------------  -------------------------
| NUMELE      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     | | NUMAR EVIDENTA        |
| PRENUMELE   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     | |   |_|_|_|_|_|_|       |
| LOCUL                                             | | DATA COMPLETARII      |
| NASTERII    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     | | |_|_| |_|_| |_|_|     |
----------------------------------------------------- -------------------------
  COD PERSONAL (din B.I.)    STAREA CIVILA                  TIP SOMER*)
 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  -----------------------------  --------------------
  B.I. SERIE, NUMAR         |CASATORIT(A) NECASATORIT(A) | |  1 2 3 4 A B     |
  |_|_|_|_|_|_|_|_|         |                            | |------------------|
                            | VADUV(A)  DIVORTAT(A)      | |  5 6 7 8 9 C     |
                            ------------------------------ --------------------
 ADRESA - DOMICILIUL STABIL                      RESEDINTA
-------------------------------------------------------------------------------
| LOCALITATEA                           |  LOCALITATEA                        |
|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       |     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     |
| STRADA                                |  STRADA                             |
|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       |     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     |
| NUMARUL      BLOCUL    SCARA          |  NUMARUL   BLOCUL    SCARA          |
|   |_|_|_|_| |_|_|_|_|  |_|_|          |   |_|_|_|_|  |_|_|_|  |_|_|         |
| ETAJUL  APArt. OF.P.  TELEFON         |  ETAJUL  APArt. OF.P.  TELEFON      |
|  |_|_|  |_|_|  |_|_|  |_|_|_|_|_|_|   |   |_|_|  |_|_|  |_|_|  |_|_|_|_|_|  |
------------------------------------------------------------------------------
 STUDII/CALIFICARE
-------------------------------------------------------------------------------
|  1. SCOALA GENERALA INCOMPLETA        /  7. INVATAMANT SUPERIOR         /   |
|  2. SCOALA GENERALA                   /  8. COLEGIU                     /   |
|  3. SCOALA PROFESIONALA               /  9. LICEU TEORETIC              /   |
|  4. LICEU DE SPECIALITATE             /  A. INVATAMANT SPECIAL          /   |
|  5. SCOALA POSTLICEALA                /  B. CURS DE (RE)CALIFICARE      /   |
|  6. SCOALA DE MAISTRI                 /  C. LA LOCUL DE MUNCA           /   |
-------------------------------------------------------------------------------
DATA (INCETARII CONTRACTULUI DE MUNCA, ABSOLVIRII)  |_|_|  |_|_|  |_|_|
DATA START PLATA |_|_| |_|_| |_|_|
VECHIMEA TOTALA IN MUNCA  |_|_|  SUB 1 AN      5-15 ANI
                                 1-5 ANI PESTE   15 ANI
ULTIMA OCUPATIE (C.O.R.) |_|_|_|_| VECHIMEA IN ULTIMA OCUPATIE |_|_|
-------------------------------------------------------------------------------
| DURATA CONTRACTULUI DE MUNCA:  PE PERIOADA DETERMINATA                      |
|                                PE PERIOADA NEDETERMINATA                    |
|                                NESPECIFICATA                                |
-------------------------------------------------------------------------------
CAUZELE INCETARII CONTRACTULUI DE MUNCA |_|_|_|_|_| ARTICOLUL |_|_|_|_|_|
 ULTIMELE TREI SALARII BRUTE (DIN CARE SE CALCULEAZA AJUTORUL)
 |_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|
 TIPUL IMPOZITULUI: INTEGRAL  FARA IMPOZIT CAPACITATEA DE MUNCA: 100%  80% 0%
 AJUTORUL DE SOMAJ STABILIT, PE LUNA |_|_|_|_|_|_|_|  PE ZI |_|_|_|_|
-------------------
    *) Codurile sunt corespondente dupa cum urmeaza, cu urmatoarea semnificatie:
    1 cu 5 = absolventii cu studii medii - ajutor de integrare profesionala/ ajutor de somaj/ alocatie de sprijin;
    2 cu 6 = absolventii cu studii superioare - ajutor de integrare profesionala/ ajutor de somaj/ alocatie de sprijin;
    3 cu 7 = persoane provenite din munca, cu vechime in munca de peste 1 an - ajutor de somaj/ alocatie de sprijin;
    4 cu 8 = persoane provenite din munca, cu vechime in munca sub 1 an - ajutor de somaj/ alocatie de sprijin;
    A cu 9 = persoane provenite dintr-o activitate individuala - ajutor de somaj/ alocatie de sprijin.
    B cu C = persoane care si-au satisfacut stagiul militar - ajutor de somaj/ alocatie de sprijin.

 SITUATIA MILITARA            NUMARUL DE PERSOANE AFLATE IN INTRETINERE
 --------------------        -----------------------------
 | SATISFACUT       |        | TOTAL PERSOANE    |_|_|    |
 | NESATISFACUT     |        | COPII             |_|_|    |
 | INAPT            |        | COPII HANDICAPATI |_|_|    |
 --------------------        ------------------------------
 INFORMATII SUPLIMENTARE
------------------------------------------------------------------------------
| PRIMA LIMBA STRAINA |_|_|_|_|_| A DOUA LIMBA STRAINA |_|_|_|_|_|_|         |
| ALTE LIMBI STRAINE CUNOSTINTE DE:  STENODACTILOGRAFIE                      |
|                                    DACTILOGRAFIE                           |
|                                    OPERATORIE P.C.                         |
------------------------------------------------------------------------------
 EXPERIENTA PROFESIONALA
------------------------------------------------------------------------------
| OCUPATIA| CATEGORIA |UNITATEA |DE LA |PANA LA |VECHIME |COD FISCAL |C.A.E.N |
-------------------------------------------------------------------------------
|---------|-----------|---------|------|--------|--------|-----------|--------|
|---------|-----------|---------|------|--------|--------|-----------|--------|
|---------|-----------|---------|------|--------|--------|-----------|--------|
|---------|-----------|---------|------|--------|--------|-----------|--------|
------------------------------------------------------------------------------
 LOCURI DE MUNCA OFERITE
------------------------------------------------------------------------------
DATA    NUMAR  NUMAR  UNITATE C.A.E.N*) C.O.R*)  UNITATEA   SOMERUL SEMNATURA
REPAR- REPAR- OFERTA                               ACCEPTA/   ACCEPTA/
TITIEI TITIEI                                      REFUZA     REFUZA
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
CURSURI DE CALIFICARE (RECALIFICARE) SI PERFECTIONARE OFERITE/SOLICITATE
-------------------------------------------------------------------------------
| OFERIT/ | CENTRUL DE  | C.O.R.*) | DATA START  | DATA SFARSIT | OBSERVATII |
|SOLICITAT | CALIFICARE  |           |   CURS      |    CURS      |           |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
ALTE DORINTE                                      OBSERVATII ------------------------------------------------------------------------------
| AJUTOR PENTRU EVALUAREA COMPETENTELOR     |                                 |
| AJUTOR PENTRU CREAREA UNEI UNITATI        |                                 |
| ECONOMICE                                 |                                 |
| AJUTOR PENTRU (RE)ORIENTARE PROFESIONALA  |                                 |
| AJUTOR PENTRU CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
---------------
  *) C.A.E.N. = COD ACTIVITATE ECONOMICA
 *) C.O.R.   = COD OCUPATIE DIN ROMANIA

 EVIDENTA ZILELOR DE SOMAJ
 LUNA    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1
------------------------------------------------------------------------------
I
------------------------------------------------------------------------------
II
------------------------------------------------------------------------------
III
------------------------------------------------------------------------------
IV
------------------------------------------------------------------------------
V
------------------------------------------------------------------------------
VI
------------------------------------------------------------------------------
VII
------------------------------------------------------------------------------
VIII
------------------------------------------------------------------------------
IX
------------------------------------------------------------------------------
X
------------------------------------------------------------------------------
XI
------------------------------------------------------------------------------
XII
-----------------------------------------------------------------------------

     PLATA AJUTORULUI DE SOMAJ SAU A AJUTORULUI DE INTEGRARE PROFESIONALA
   ANUL   LUNA   AJUTORUL CUVENIT   RESTANTE    RETINERI   TOTAL CUVENIT
------------------------------------------------------------------------------
1
------------------------------------------------------------------------------
2
------------------------------------------------------------------------------
3
------------------------------------------------------------------------------
4
------------------------------------------------------------------------------
5
------------------------------------------------------------------------------
6
------------------------------------------------------------------------------
7
------------------------------------------------------------------------------
8
------------------------------------------------------------------------------
9
------------------------------------------------------------------------------
        PLATA ALOCATIEI DE SPRIJIN
  ANUL   LUNA  AJUTORUL CUVENIT   RESTANTE   RETINERI    TOTAL CUVENIT
------------------------------------------------------------------------------
  1
------------------------------------------------------------------------------
  2
------------------------------------------------------------------------------
  3
------------------------------------------------------------------------------
  4
------------------------------------------------------------------------------
  5
------------------------------------------------------------------------------
  6
------------------------------------------------------------------------------
  7
------------------------------------------------------------------------------
  8
------------------------------------------------------------------------------
  9
------------------------------------------------------------------------------
 10
------------------------------------------------------------------------------
 11
------------------------------------------------------------------------------
 12
------------------------------------------------------------------------------
 13
------------------------------------------------------------------------------
 14
------------------------------------------------------------------------------
 15
------------------------------------------------------------------------------
 16
------------------------------------------------------------------------------
 17
------------------------------------------------------------------------------
 18
------------------------------------------------------------------------------

  PLATA AJUTORULUI DE SOMAJ, A AJUTORULUI DE INTEGRARE PROFESIONALA SAU A
ALOCATIEI DE SPRIJIN INCETEAZA SAU SE SUSPENDA LA DATA .../.../.....DATORITA:

  1. INCADRARII IN MUNCA SAU OBTINERII AUTORIZATIEI
  2. EXPIRARII TERMENULUI DE PLATA PREVAZUT
  3. REFUZULUI NEJUSTIFICAT DE A SE INCADRA IN MUNCA
  4. REFUZULUI NEJUSTIFICAT DE A URMA UN CURS DE PREGATIRE PROFESIONALA SAU
     INTRERUPERII NEJUSTIFICATE A ACESTUIA
  5. NERESPECTARII OBLIGATIILOR DE LA Art. 17 DIN LEGEA NR. 1/1991, REPUBLICATA
  6. INCADRARII IN MUNCA, PE PERIOADA DETERMINATA, MAI MICA DE 6 LUNI
  7. INDEPLINIRII OBLIGATIILOR MILITARE
  8. STABILIRII DOMICILIULUI IN STRAINATATE
  9. ARESTULUI PREVENTIV SAU EXECUTARII UNEI PEDEPSE

                         DECLARATIE
    Subsemnatul ........................... declar ca am raspuns complet si in conformitate cu realitatea la toate rubricile, luand totodata cunostinta ca afirmatiile neadevarate, precum si neanuntarea imediata a unei schimbari de situatie constituie contraventie si se sanctioneaza conform legii.
    Declar ca nu sunt incadrat in munca, nu detin terenuri agricole si nu realizez venituri peste nivelul celor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) si art. 12 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicata.
    Alte informatii ............................................................. ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

  LOCUL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            Semnatura solicitantului,
  DATA |_|_|  |_|_|  |_|_|_|_|                   ........................
                                            Seful Oficiului fortei de munca,
                                            ................................

    Acte prezentate:
    - Cartea de munca
    - Actul de studii
    - Certificatul medical
    - Acte privind detinerea de terenuri agricole eliberate de primarii, precum si acte eliberate de organele financiare privind veniturile realizate ......... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................
    - Alte acte ................................................................. ............................................................................... ............................................................................... ..............................................................................

    ANEXA 2

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
                    OFERTA DE LOC DE MUNCA
                   --------------------------
                       | NUMARUL |_|_|_|_|_|    |
                       | DATA                   |
                       | OFERTEI  |_|_|_|_|_|_| |
                       --------------------------
  1. UNITATEA
     ................
     JUDETUL  DENUMIREA
     |_|_|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
     COD FISCAL            COD SIRUES             C.A.E.N.
     |_|_|_|_|_|_|_|         |_|_|_|_|_|_|_|        |_|_|
     FORMA DE PROPRIETATE      SUBORDONAREA
    ------------------------  ------------------------------------------------
    | PUBLICA   MIXTA      |  | MINISTER  |_|_|_|_|_|_|_|  COD |_|_|_|_|_|   |
    | PRIVATA   DE GRUP    |  | DEPARTAMENT |_|_|_|_|_|_|  COD |_|_|_|_|_|   |
    ------------------------  ------------------------------------------------
     ADRESA/SEDIUL
    -------------------------------------------------------------------------
    |  LOCALITATEA                              STRADA                      |
    |  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |
    |  NUMARUL    BLOCUL   SCARA   ETAJUL   APARTAMENTUL    OFICIUL POSTAL  |
    |  |_|_|_|_|  |_|_|_|   |_|_|   |_|_|       |_|_|        |_|_|_|        |
    |  TELEFON                FAX                                           |
    |  |_|_|_|_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|                             |
    -------------------------------------------------------------------------
      CONDITII SOCIALE ASIGURATE
    ------------------------------------
    | CAZARE FAMILISTI     GRADINITIA  |
    | CAZARE NEFAMILISTI   MASA        |
    | CRESA                TRANSPORT   |
    ------------------------------------
    2. LOCUL DE MUNCA
       --------------
     OCUPATIA
     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
     C.O.R.        NUMAR DE LOCURI OFERITE
     |_|_|_|_|_|         |_|_|_|
     CONDITII DE INCADRARE
     -------------------------------------------------------------------------
     |  NATURA CONTRACTULUI DE MUNCA: PE PERIOADA DETERMINATA                |
     |                                 PE PERIOADA NEDETERMINATA             |
     |                                 NESPECIFICATA                         |
     |  DURATA CONTRACTULUI DE MUNCA: |_|_| (ani)                            |
     |  NUMARUL DE SCHIMBURI 1 2 3 4 5                                       |
     |                       ---------                                       |
     |  SALARIUL MAXIM |_|_|_|_|_|_|      SALARIUL MINIM |_|_|_|_|_|_|_|     |
     |  VARSTA MAXIMA  |_|_|              VARSTA MINIMA  |_|_|               |
     |                                    VECHIMEA MINIMA |_|_|             |
     |                                    (IN OCUPATIE)                      |
     |  ALTE AVANTAJE MATERIALE SANATATE: BUNA FOARTE BUNA SATISFACATOARE    |
     -------------------------------------------------------------------------
   CONDITII DE MUNCA
   ---------------------------------------------------------------------------
  |  ZGOMOT   TOXINE   SOLICITARI FIZICE   SOLICITARI NEUROPSIHICE   LUCRU IN |
  |  SUBTERAN   LUCRU LA INALTIME   DEPLASARI IN LOCALITATE    DEPLASARI IN   |
  | JUDET   DEPLASARI IN TARA   LUCRU IN ECHIPA   LUCRU CU PUBLICUL           |
  | SE AJUNGE LA LOCUL DE MUNCA CU: LINIE URBANA (  ) METROU  TREN            |
  ----------------------------------------------------------------------------
  3. CANDIDATUL
     ----------
     VARSTA  |_|_|   VECHIMEA IN OCUPATIE |_|_|
     CONDITII DE OCUPARE
------------------------------------------------------------------------------
|  ORICINE    BARBATI    FEMEI    STUDENTI   PENSIONARI | SCUTIRE DE IMPOZIT  |
------------------------------------------------------------------------------
    STUDII/CALIFICARE
------------------------------------------------------------------------------
|  1. SCOALA GENERALA INCOMPLETA    /     7. INVATAMANT SUPERIOR     /        |
|  2. SCOALA GENERALA               /     8. COLEGIU                 /        |
|  3. SCOALA PROFESIONALA           /     9. LICEU TEORETIC          /        |
|  4. LICEU DE SPECIALITATE         /     A. INVATAMANT SPECIAL      /        |
|  5. SCOALA POSTLICEALA            /     B. CURS DE (RE)CALIFICARE  /        |
|  6. SCOALA DE MAISTRI             /     C. LA LOCUL DE MUNCA       /        |
------------------------------------------------------------------------------
  ALTE CONDITII/CUNOSTINTE
-------------------------------------------------------------------------------
| PRIMA LIMBA STRAINA |_|_|_|_|_|_|_| A DOUA LIMBA STRAINA |_|_|_|_|_|_|_|    |
| ALTE LIMBI STRAINE CUNOSTINTE DE: STENODACTILOGRAFIE                        |
|                                    DACTILOGRAFIE                            |
|                                    OPERATORIE P.C.                          |
------------------------------------------------------------------------------
  OBSERVATII ................................................................
             ................................................................

   4. MASURI CONVENITE
     ----------------
------------------------------------------------------------------------------
| DATA LIMITA A OFERTEI  |_|_|  |_|_|  |_|_|                                  |
| NUMELE PERSOANEI CARE URMEAZA A FI CONTACTATA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       |
| MODUL DE A LUA LEGATURA: DIRECT LA UNITATE   LA TELEFON (INT.   )           |
| DOCUMENTE NECESARE LA PREZENTARE: ........................................  |
|............................................................................ |
| CU RECOMANDATIE        FARA RECOMANDATIE                                    |
| DATA URMATOAREI INTALNIRI |_|_|  |_|_|  |_|_|                               |
------------------------------------------------------------------------------
5. LISTA CANDIDATILOR
    ------------------
------------------------------------------------------------------------------
| DATA  |  NUMARUL  |  NUMELE SI  |  ADRESA   |   OBSERVATII   |  REZULTATE   |
|       | DOSARULUI | PRENUMELE   |           |                |              |
|       | DE SOMAJ  |             |           |                |              |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

DIRECTIA DE MUNCA
SI PROTECTIE SOCIALA........................
OFICIUL FORTEI DE MUNCA ....................
Judetul ....................................

                    CARNET DE EVIDENTA
                    Nr. ..................

  Numele si prenumele ..................................

                             - 2 -
  Data nasterii ......................................................
  Localitatea ............................. judetul ..................
  Domiciliul stabil:
  Localitatea ............................. judetul ..................
  Str. ................., nr. ......., bl. ....., sc. ......, ap. ....
  Domiciliul actual sau resedinta:
  Localitatea ............................, str. .....................
  nr. ........., bl. ....., sc. ........., ap. ....... .
  Codul oficiului postal la care se face plata .......................
  ....................................................................
  Functia (meseria) ..................................................
  Buletin de identitate seria ................. nr. ..................
  eliberat de Politia ................................................
  la data de .................., luat in evidenta la .................
  cu fisa nr. ........................................................

   Seful Oficiului fortei de munca,        Semnatura titularului,
   ...............................        .......................
    NOTA:
    Prezentul document serveste pentru dovada statutului de somer, cu conditia prezentei titularului, conform prevederilor legale, la oficiul fortei de munca, pentru viza.

                          - 3 -
                    FOAIE DE EVIDENTA
  Unitatea care a desfacut contractul de munca ..............................
  Data inceperii somajului ..................................................

  Data incetarii somajului ..................................................
  Motivul incetarii somajului ...............................................
                           VIZE LUNARE
------------------------------------------------------------------------------
|                  |                   |                   |                  |
|                  |                   |                   |                  |
|                  |                   |                   |                  |
-------------------------------------------------------------------------------
|                  |                   |                   |                  |
|                  |                   |                   |                  |
|                  |                   |                   |                  |
-------------------------------------------------------------------------------
|                  |                   |                   |                  |
|                  |                   |                   |                  |
|                  |                   |                   |                  |
-------------------------------------------------------------------------------
|                  |                   |                   |                  |
|                  |                   |                   |                  |
|                  |                   |                   |                  |
-------------------------------------------------------------------------------
                             - 4 -
    Obligatiile persoanei indreptatite sa primeasca ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala sau alocatia de sprijin
    a) Sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori este solicitata, la oficiul fortei de munca pentru vizarea carnetului de evidenta, comunicarea unor eventuale locuri de munca vacante sau cursuri de calificare-recalificare si de perfectionare.
    b) Sa comunice, in termen de 3 zile, oficiului fortei de munca faptul ca:
    - s-a incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata;
    - dobandeste, impreuna cu membrii familiei, terenuri agricole, in suprafetele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/1991, republicata;
    - are surse de venituri proprii sau realizeaza venituri din prestarea unor activitati autorizate;
    - realizeaza, impreuna cu membrii familiei, un venit mediu lunar, pe membru de familie, de cel putin 60% din salariul de baza minim brut pe tara, din care s-a scazut impozitul prevazut de lege;
    - urmeaza forme superioare de pregatire profesionala, indiferent de forma acesteia si de durata ei;
    - indeplineste conditiile de inscriere la pensie pentru munca depusa si limita de varsta sau, dupa caz, i s-a stabilit pensie de invaliditate.
    c) Sa comunice oficiului fortei de munca faptul ca indeplineste obligatii militare sau isi stabileste domiciliul in strainatate.

    ANEXA 4

DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA.................
Oficiul fortei de munca ...............................
Judetul ..................

                  DISPOZITIE DE REPARTIZARE
                   Nr. ......... din ................
    Domnul/doamna ............................................................ cu carnetul de evidenta nr. ........, domiciliat(a) in ...................... pregatire scolara ........................................................... meseria, specialitatea ...................................................... se repartizeaza la unitatea ................................................. din localitatea ............................................................. pentru a fi incadrat(a) in functia (meseria) de ............................. in baza adresei dvs. ......................... poz. .........................

                 Seful Oficiului fortei de munca,

  Semnatura de primire ........................

                       INSTIINTARE
                 privind incadrarea in munca
                  nr. ....... din ..........
    In conformitate cu art. 17 alin. (3) din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, va informam ca domnul (doamna) ...................... cu carnetul de evidenta nr. ........, a fost incadrat(a)/ nu a fost incadrat(a) la ..................... incepand cu data de .............., in baza comunicarii dvs. nr. ...... din .............. poz. .......... la ................
    In cazul neincadrarii se mentioneaza pe verso motivele.

           Director,                             Sef personal,

    ANEXA 5

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
Directia de munca si                               Nr. ........................
protectie sociala a judetului .........

                     ANGAJAMENT
    In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, subsemnatul .........................., posesor al buletinului de identitate seria ....... nr. ............, eliberat de .............., in calitate de somer, inregistrat cu carnetul de evidenta nr. .............., inscris la cursul de ......................................, organizat de D.M.P.S. ............... ma oblig ca la absolvirea cursului sa ma incadrez in munca la unitatea la care am fost repartizat.
    In cazul refuzului repartizarii fara motive temeinice, ma oblig sa restitui cheltuielile de scolarizare.

              Semnatura cursantului,

    Prezentul angajament a fost dat in fata delegatului Directiei de munca si protectie sociala si, in caz de nerespectare, prezentul angajament constituie titlu executoriu.

                    Viza Directiei
             de munca si protectie sociala,

    ANEXA 6

DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA            OFICIUL CENTRAL DE PLATA
A JUDETULUI .........................                 A PENSIILOR
  Oficiul fortei de munca............
  Codul oficiului fortei de munca |_|_|_|            Operat modificarile

                        BORDEROU
de comunicari de inscrieri noi sau modificari in situatia beneficiarilor de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin
    Nr. .......... luna .......... anul ........

    Borderoul de comunicari de inscrieri noi sau modificari in situatia beneficiarilor de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 324 din 23 noiembrie 1994

    ANEXA 7a)

DIRECTIA DE MUNCA SI
PROTECTIE SOCIALA
A JUDETULUI...........

                      DECIZIA Nr. .........
privind incetarea/suspendarea platii ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin

    Directia de munca si protectie sociala a judetului ........................, reprezentata prin director ........................., numit in baza Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. ...........,
    avand in vedere prevederile art. ............ din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, fata de faptul ca domnul (doamna) .......................... cu carnet de evidenta .................................................................. ...........................................................................
                        DECIDE:
    Art. 1. - Incepand cu data de ............... inceteaza/ se suspenda plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin acordata domnului (doamnei) ......................, domiciliat(a) in .............................................................................
    Art. 2. - Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la Judecatoria ................................................................. .......................................................................

                            Director,
----------------
    - Exemplarul 1, in care se va mentiona data de prezentare dupa incetarea suspendarii, ramane la solicitant.
    - Exemplarul 2 ramane la Oficiul fortei de munca.

    ANEXA 7b)

DIRECTIA DE MUNCA
SI PROTECTIE SOCIALA
A JUDETULUI...................

                    DECIZIA Nr. .............
privind stabilirea dreptului platii ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin

    Directia de munca si protectie sociala a judetului ........................., reprezentata prin director ........................., numit in baza Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. ..........,
    avand in vedere prevederile art. ...... din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata,

                         DECIDE:
    Art. 1. - Incepand cu data de ............. se stabileste ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala sau alocatia de sprijin, dupa caz, acordat domnului (doamnei) ............................ in cuantum de.............. .
    Art. 2. - Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la Judecatoria ................................................................. .....................................................................

                         Director,
---------------
    - Exemplarul 1 ramane la solicitant.
    - Exemplarul 2 ramane la Oficiul fortei de munca.

    ANEXA 7c)

DIRECTIA DE MUNCA
SI PROTECTIE SOCIALA
A JUDETULUI .............

                      DECIZIA Nr. .........
privind respingerea dreptului la ajutorul de somaj, la ajutorul de integrare profesionala sau alocatia de sprijin

    Directia de munca si protectie sociala a judetului ........................., reprezentata prin director ........................., numit in baza ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr ...........,
    avand in vedere prevederile art. ........ din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata,

                       DECIDE:
    Art. 1. - Se respinge cererea domnului (doamnei) ......................... privind dreptul la ajutorul de somaj, la ajutorul de integrare profesionala sau la alocatia de sprijin, dupa caz, pentru motivele:
..............................................................................
..............................................................................
    Art. 2. - Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la Judecatoria ............................................................. ............................................................................

                         Director,
------------------
    - Exemplarul 1 ramane la solicitant.
      Exemplarul 2 ramane la Oficiul fortei de munca.

                                                    


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 307/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 307 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu