Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 307 din 13 octombrie 1994

pentru aprobarea Instructiunilor privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 324 din 23 noiembrie 1994


SmartCity3


    Ministrul de stat, ministrul muncii si protectiei sociale,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale,
    in aplicarea art. 31 din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, modificata prin Legea nr. 57/1994 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin.
    Art. 2
    Directia generala forta de munca si somaj, precum si directiile teritoriale de munca si protectie sociala vor aduce la indeplinire instructiunile aprobate prin prezentul ordin.
    Art. 3
    Incepand cu data intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentului ordin, prevederile referitoare la procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, cuprinse in Instructiunile privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 17/1991, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 6 iunie 1991, isi inceteaza aplicabilitatea.

                  Ministru de stat,
                  ministrul muncii
                  si protectiei sociale,
                  Dan Mircea Popescu

                       INSTRUCTIUNI
privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin

    In temeiul art. 31 din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala - modificata prin Legea nr. 57/1994 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, in legatura cu procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin se emit urmatoarele instructiuni:
    1. Persoanele care solicita primirea ajutorului de somaj sau, dupa caz, a ajutorului de integrare profesionala ori a alocatiei de sprijin vor intocmi si vor prezenta la oficiile fortei de munca din cadrul directiilor teritoriale de munca si protectie sociala o cerere expresa in acest sens (formularul tipizat fiind cel cuprins in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni), insotita de urmatoarele acte si documente:
    - cererea pentru obtinerea unui loc de munca;
    - buletinul (adeverinta) de identitate;
    - certificatul medical prevazut la art. 5 lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicata;
    - actele de studii si de calificare (in original si copii);
    - actele eliberate de consiliul local al localitatii de domiciliu, din care sa rezulte ca persoanele in cauza, impreuna cu membrii lor de familie, nu detin terenuri agricole in suprafata de cel putin 20.000 mp in zonele colinare si de ses si de cel putin 40.000 mp in zonele montane;
    - actele eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu au surse de venituri proprii sau venituri realizate din  prestarea unor activitati autorizate in conditiile prevazute de lege care, insumate, sa depaseasca  jumatate din salariul de baza minim brut pe tara, din care s-a dedus impozitul prevazut de lege in cazul beneficiarilor de ajutor de somaj sau de integrare profesionala, respectiv 60% din salariul de baza minim brut pe tara, din care s-a scazut impozitul prevazut de lege, in cazul beneficiarilor de alocatie de sprijin;
    - declaratia pe propria raspundere ca nu este incadrata in munca, nu detine terenuri agricole si nu realizeaza venituri peste nivelurile prevazute la art. 6 lit. a) si b) si la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicata.
    2. In afara actelor si documentelor prevazute la pct. 1, care urmeaza a fi prezentate de catre toate categoriile de solicitanti, cererea de acordare a ajutorului de somaj sau, dupa caz, a ajutorului de integrare profesionala ori a alocatiei de sprijin va fi insotita si de:
    a) In cazul persoanelor provenite din munca:
    - carnetul de munca si adeverinta eliberata de unitatea de la care provin, din care sa rezulte media salariului de baza brut, avut in ultimele 3 luni, din care s-a dedus impozitul prevazut de lege aferent fiecarei luni;
    - hotararea definitiva de reintegrare in munca, ordonanta de scoatere de sub urmarire penala sau hotararea definitiva de achitare, precum si adeverinta de la unitatea in cauza, din care sa rezulte ca reintegrarea in munca nu mai este obiectiv posibila, in cazul persoanelor al caror contract de munca a fost desfacut din initiativa unitatii, daca s-a stabilit dispozitia sau prin hotararea organului competent nelegalitatea masurii de desfacere a contractului de munca (art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicata).
    b) In cazul persoanelor al caror contract de munca a fost desfacut din initiativa lor pentru motive care, potrivit legii, la reincadrare nu intrerup vechimea in munca (art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/1991, republicata):
    - carnetul de munca si adeverinta de la ultima unitate, din care sa rezulte media salariului de baza brut avut in ultimele 3 luni inainte de desfacerea contractului de munca, reactualizat potrivit legii;
    - certificatul de nastere al copilului, in cazul femeilor care au incetat activitatea in vederea cresterii copilului in varsta de pana la 7 ani, si decizia comisiei de expertiza a capacitatii de munca, in cazul pensionarilor de invaliditate deveniti apti total de munca;
    - adeverinta de la ultima unitate, din care sa rezulte ca reincadrarea in munca a persoanelor in cauza nu mai este posibila.
    c) In cazul persoanelor fizice autorizate sa presteze o activitate individuala si al membrilor asociatiilor familiale care isi desfasoara activitatea in temeiul Decretului-lege nr. 54/1990:
    - adeverinta eliberata de directia teritoriala de munca si protectie sociala, din care sa rezulte perioadele de contributie la constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj;
    - dovada emisa de organul care a eliberat autorizatia de functionare, din care sa rezulte ca persoana in cauza a incetat activitatea, renuntind la autorizatia de functionare;
    - adeverinta eliberata de organul financiar teritorial, din care sa rezulte venitul mediu lunar ramas dupa plata impozitului stabilit, potrivit legii, pe ultimele 12 luni.
    d) In cazul absolventilor institutiilor de invatamant:
    Pentru toate categoriile de absolventi
    - actul de absolvire a formei de invatamant respective, inclusiv a scolilor speciale pentru handicapati (in original si in copie);
    - declaratia absolventilor de liceu ca nu urmeaza forme superioare de pregatire profesionala, indiferent de forma acesteia si de durata ei.
    Pentru absolventii minori prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicata, pe langa actele mentionate la pct. 1 de mai sus, vor fi prezentate si:
    - actele doveditoare privind lipsa sustinatorilor legali sau insolvabilitatea acestora de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor;
    - actul care consemneaza rezultatul anchetei sociale efectuate de consiliul local sau de oficiul de asistenta sociala, la cererea absolventilor prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicata;
    - actele de deces ale parintilor sau ale altor sustinatori legali;
    - actele eliberate de organele competente (instante judecatoresti, autoritatea tutelara etc.),  din care sa rezulte imposibilitatea sustinatorilor legali de a presta obligatia legala de intretinere a minorului.
    c) In cazul tinerilor lasati la vatra:
    - livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra;
    - declaratia pe propria raspundere ca inainte de efectuarea stagiului militar nu a fost incadrat cu contract de munca sau in calitate de membru in cooperatia mestesugareasca.
    3. Obligatiile oficiilor fortei de munca in legatura cu inscrierea in evidenta a somerilor sunt urmatoarele:
    a) Oficiile fortei de munca vor inregistra, intr-o evidenta separata, cererile prezentate de solicitanti, dandu-le un numar de inregistrare, in ordinea prezentarii lor. Numerele se acorda in ordine crescatoare, pentru o perioada de un an calendaristic. In anul urmator, numerotarea se reia numai pentru persoanele care solicita acordarea ajutorului de somaj sau a ajutorului de integrare profesionala; pentru cei aflati in plata sau pentru cei care solicita, in continuare, acordarea alocatiei de sprijin, raman valabile numerele acordate anterior;
    Pentru solutionarea, in conditiile legii, a cererii de acordare a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau, dupa caz, a alocatiei de sprijin, oficiile fortei de munca vor analiza, in primul rand, cererea de obtinere a unui loc de munca, care urmeaza a fi solutionata in limita posibilitatilor.
    Locul de munca, potrivit legii, trebuie sa fie corespunzator, adica sa poata fi ocupat de persoana solicitanta avandu-se in vedere calificarea profesionala si aptitudinile sale fizice.
    Oficiul fortei de munca va completa rubricile formularului (anexa nr. 1) cu respectarea codurilor si a instructiunilor de completare a acestuia. Registrele de evidenta se tin separat pentru persoanele care beneficiaza de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala si alocatie de sprijin si separat pentru cei care nu beneficiaza de aceste drepturi.
    In cazul imposibilitatii incadrarii in munca, oficiul fortei de munca va verifica actele si documentele prezentate dupa care, prin decizia directorului directiei de munca si protectie sociala, se va stabili daca solicitantul indeplineste conditiile legale pentru acordarea ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin.
    Persoanele care nu beneficiaza de ajutor de somaj, de ajutor de integrare profesionala sau de alocatie de sprijin vor fi incunostintate in scris despre aceasta, aratandu-se motivele si temeiurile legale care au dus la respingerea cererii; decizia de respingere se emite de directorul directiei de munca si protectie sociala.
    Persoanelor in cauza li se va face recomandarea de a se prezenta la oficiul fortei de munca, cel putin o data la 3 luni, pentru a lua cunostinta de locurile de munca vacante si de ofertele de a urma cursuri de calificare sau de recalificare, organizate de directiile teritoriale de munca si protectie sociala.
    In cazul imposibilitatii incadrarii in munca, oficiul fortei de munca va oferi somerului inscrierea la un curs de calificare sau de recalificare.
    b) Oficiul fortei de munca va intocmi cate un dosar pentru fiecare persoana, cu toate actele ce au stat la baza acordarii ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin. In cazul in care somerul isi schimba domiciliul, dosarul de evidenta va fi transferat oficiului fortei de munca din judetul respectiv. Dosarul de evidenta se vizeaza, pentru controlul financiar preventiv, de catre responsabilul compartimentului de gestiune a fondului pentru plata ajutorului de somaj.
    Celor indreptatiti sa primeasca ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala sau alocatia de sprijin li se intocmeste un carnet de evidenta care se elibereaza fiecarei persoane pentru intreaga perioada in care se acorda aceste drepturi. Carnetul de evidenta se vizeaza lunar de catre oficiul fortei de munca.
    Oficiile fortei de munca au obligatia de a comunica beneficiarilor cuantumurile ajutoarelor de somaj, ale ajutoarelor de integrare profesionala, respectiv ale alocatiilor de sprijin, data de la care se acorda drepturile, data platii acestora, precum si data programarii pentru viza lunara.
    In cazul persoanelor carora li s-a oferit un loc de munca, se va completa anexa nr. 1, rubrica "Locuri de munca oferite" si anexa nr. 4 - Dispozitie de repartizare. In anexa nr. 1 se va completa si rubrica "Cursuri de calificare (recalificare) si perfectionare" pentru persoanele care sunt trimise la astfel de cursuri; persoanele care sunt trimise la cursuri de calificare-recalificare vor semna un angajament in conditiile prevazute la art. 11 din Legea nr. 1/1991, republicata.
    c) Suspendarea si incetarea platii ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin se decid de catre directorul directiei de munca si protectie sociala, cu aratarea motivelor si a temeiurilor legale; decizia se comunica, in scris, persoanei in cauza.
    In cazul incetarii platii ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin pentru indeplinirea conditiilor de pensionare pentru munca depusa si limita de varsta, oficiile de pensii ale directiilor de munca si protectie sociala vor intocmi, in termen de 20 de zile de la cererea oficiilor fortei de munca, dosarele de pensionare. In acelasi mod se va proceda si in cazul pensionarii pentru invaliditate.
    d) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va vira in fiecare luna, pana la data de 1 a lunii urmatoare, la Regia Autonoma "Posta Romana", sumele necesare pentru plata ajutoarelor de somaj, a ajutoarelor de integrare profesionala si a alocatiilor de sprijin cuvenite pe luna expirata, pe baza borderourilor de ordonantare emise de Oficiul Central de Plata a Pensiilor sau, dupa caz, directiilor teritoriale de munca si protectie sociala. Plata drepturilor de somaj se efectueaza de catre oficiile postale (pe litere, in sistem de pensii), in perioada 3 - 12 a lunii curente, pentru luna precedenta.
    4. Obligatiile persoanei indreptatite sa primeasca ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala sau alocatia de sprijin sunt urmatoarele:
    a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori este solicitata, la oficiul fortei de munca, pentru vizarea carnetului de evidenta, comunicarea unor eventuale locuri de munca vacante sau cursuri de calificare sau de recalificare;
    b) sa comunice, in termen de 3 zile, oficiului fortei de munca faptul ca:
    - s-a incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata;
    - dobandeste, impreuna cu membrii familiei, terenuri agricole in suprafetele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/1991, republicata;
    - are surse de venituri proprii sau realizeaza venituri din prestarea unor activitati autorizate;
    - realizeaza, impreuna cu membrii familiei, un venit mediu lunar, pe membru de familie, de cel putin 60% din salariul de baza minim brut pe tara, din care s-a scazut impozitul prevazut de lege;
    - urmeaza forme superioare de pregatire profesionala, indiferent de forma si de durata acesteia;
    - indeplineste conditiile de inscriere la pensie pentru munca depusa si limita de varsta sau, dupa caz, i s-a stabilit pensie de invaliditate;
    c) sa comunice oficiului fortei de munca ca indeplineste obligatii militare sau ca isi stabileste domiciliul in strainatate.
    5. Formularele utilizate de oficiile fortei de munca pentru indeplinirea procedurii de primire si solutionare a cererilor pentru loc de munca sau pentru plata ajutoarelor de somaj si de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin sunt cele cuprinse in anexele 1 - 7 la prezentele instructiuni.

    ANEXA 1

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

            CERERE PENTRU LOC DE MUNCA, AJUTOR DE SOMAJ,
     AJUTOR DE INTEGRARE PROFESIONALA SAU ALOCATIE DE SPRIJIN
            D.M.P.S. |_|_| BIROU |_|_| FUNCTIONAR |_|_|
             TIP DOSAR: CU PLATA   FARA PLATA
----------------------------------------------------  -------------------------
| NUMELE      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     | | NUMAR EVIDENTA        |
| PRENUMELE   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     | |   |_|_|_|_|_|_|       |
| LOCUL                                             | | DATA COMPLETARII      |
| NASTERII    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     | | |_|_| |_|_| |_|_|     |
----------------------------------------------------- -------------------------
  COD PERSONAL (din B.I.)    STAREA CIVILA                  TIP SOMER*)
 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  -----------------------------  --------------------
  B.I. SERIE, NUMAR         |CASATORIT(A) NECASATORIT(A) | |  1 2 3 4 A B     |
  |_|_|_|_|_|_|_|_|         |                            | |------------------|
                            | VADUV(A)  DIVORTAT(A)      | |  5 6 7 8 9 C     |
                            ------------------------------ --------------------
 ADRESA - DOMICILIUL STABIL                      RESEDINTA
-------------------------------------------------------------------------------
| LOCALITATEA                           |  LOCALITATEA                        |
|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       |     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     |
| STRADA                                |  STRADA                             |
|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       |     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     |
| NUMARUL      BLOCUL    SCARA          |  NUMARUL   BLOCUL    SCARA          |
|   |_|_|_|_| |_|_|_|_|  |_|_|          |   |_|_|_|_|  |_|_|_|  |_|_|         |
| ETAJUL  APArt. OF.P.  TELEFON         |  ETAJUL  APArt. OF.P.  TELEFON      |
|  |_|_|  |_|_|  |_|_|  |_|_|_|_|_|_|   |   |_|_|  |_|_|  |_|_|  |_|_|_|_|_|  |
------------------------------------------------------------------------------
 STUDII/CALIFICARE
-------------------------------------------------------------------------------
|  1. SCOALA GENERALA INCOMPLETA        /  7. INVATAMANT SUPERIOR         /   |
|  2. SCOALA GENERALA                   /  8. COLEGIU                     /   |
|  3. SCOALA PROFESIONALA               /  9. LICEU TEORETIC              /   |
|  4. LICEU DE SPECIALITATE             /  A. INVATAMANT SPECIAL          /   |
|  5. SCOALA POSTLICEALA                /  B. CURS DE (RE)CALIFICARE      /   |
|  6. SCOALA DE MAISTRI                 /  C. LA LOCUL DE MUNCA           /   |
-------------------------------------------------------------------------------
DATA (INCETARII CONTRACTULUI DE MUNCA, ABSOLVIRII)  |_|_|  |_|_|  |_|_|
DATA START PLATA |_|_| |_|_| |_|_|
VECHIMEA TOTALA IN MUNCA  |_|_|  SUB 1 AN      5-15 ANI
                                 1-5 ANI PESTE   15 ANI
ULTIMA OCUPATIE (C.O.R.) |_|_|_|_| VECHIMEA IN ULTIMA OCUPATIE |_|_|
-------------------------------------------------------------------------------
| DURATA CONTRACTULUI DE MUNCA:  PE PERIOADA DETERMINATA                      |
|                                PE PERIOADA NEDETERMINATA                    |
|                                NESPECIFICATA                                |
-------------------------------------------------------------------------------
CAUZELE INCETARII CONTRACTULUI DE MUNCA |_|_|_|_|_| ARTICOLUL |_|_|_|_|_|
 ULTIMELE TREI SALARII BRUTE (DIN CARE SE CALCULEAZA AJUTORUL)
 |_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|
 TIPUL IMPOZITULUI: INTEGRAL  FARA IMPOZIT CAPACITATEA DE MUNCA: 100%  80% 0%
 AJUTORUL DE SOMAJ STABILIT, PE LUNA |_|_|_|_|_|_|_|  PE ZI |_|_|_|_|
-------------------
    *) Codurile sunt corespondente dupa cum urmeaza, cu urmatoarea semnificatie:
    1 cu 5 = absolventii cu studii medii - ajutor de integrare profesionala/ ajutor de somaj/ alocatie de sprijin;
    2 cu 6 = absolventii cu studii superioare - ajutor de integrare profesionala/ ajutor de somaj/ alocatie de sprijin;
    3 cu 7 = persoane provenite din munca, cu vechime in munca de peste 1 an - ajutor de somaj/ alocatie de sprijin;
    4 cu 8 = persoane provenite din munca, cu vechime in munca sub 1 an - ajutor de somaj/ alocatie de sprijin;
    A cu 9 = persoane provenite dintr-o activitate individuala - ajutor de somaj/ alocatie de sprijin.
    B cu C = persoane care si-au satisfacut stagiul militar - ajutor de somaj/ alocatie de sprijin.

 SITUATIA MILITARA            NUMARUL DE PERSOANE AFLATE IN INTRETINERE
 --------------------        -----------------------------
 | SATISFACUT       |        | TOTAL PERSOANE    |_|_|    |
 | NESATISFACUT     |        | COPII             |_|_|    |
 | INAPT            |        | COPII HANDICAPATI |_|_|    |
 --------------------        ------------------------------
 INFORMATII SUPLIMENTARE
------------------------------------------------------------------------------
| PRIMA LIMBA STRAINA |_|_|_|_|_| A DOUA LIMBA STRAINA |_|_|_|_|_|_|         |
| ALTE LIMBI STRAINE CUNOSTINTE DE:  STENODACTILOGRAFIE                      |
|                                    DACTILOGRAFIE                           |
|                                    OPERATORIE P.C.                         |
------------------------------------------------------------------------------
 EXPERIENTA PROFESIONALA
------------------------------------------------------------------------------
| OCUPATIA| CATEGORIA |UNITATEA |DE LA |PANA LA |VECHIME |COD FISCAL |C.A.E.N |
-------------------------------------------------------------------------------
|---------|-----------|---------|------|--------|--------|-----------|--------|
|---------|-----------|---------|------|--------|--------|-----------|--------|
|---------|-----------|---------|------|--------|--------|-----------|--------|
|---------|-----------|---------|------|--------|--------|-----------|--------|
------------------------------------------------------------------------------
 LOCURI DE MUNCA OFERITE
------------------------------------------------------------------------------
DATA    NUMAR  NUMAR  UNITATE C.A.E.N*) C.O.R*)  UNITATEA   SOMERUL SEMNATURA
REPAR- REPAR- OFERTA                               ACCEPTA/   ACCEPTA/
TITIEI TITIEI                                      REFUZA     REFUZA
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
CURSURI DE CALIFICARE (RECALIFICARE) SI PERFECTIONARE OFERITE/SOLICITATE
-------------------------------------------------------------------------------
| OFERIT/ | CENTRUL DE  | C.O.R.*) | DATA START  | DATA SFARSIT | OBSERVATII |
|SOLICITAT | CALIFICARE  |           |   CURS      |    CURS      |           |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
ALTE DORINTE                                      OBSERVATII ------------------------------------------------------------------------------
| AJUTOR PENTRU EVALUAREA COMPETENTELOR     |                                 |
| AJUTOR PENTRU CREAREA UNEI UNITATI        |                                 |
| ECONOMICE                                 |                                 |
| AJUTOR PENTRU (RE)ORIENTARE PROFESIONALA  |                                 |
| AJUTOR PENTRU CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
---------------
  *) C.A.E.N. = COD ACTIVITATE ECONOMICA
 *) C.O.R.   = COD OCUPATIE DIN ROMANIA

 EVIDENTA ZILELOR DE SOMAJ
 LUNA    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1
------------------------------------------------------------------------------
I
------------------------------------------------------------------------------
II
------------------------------------------------------------------------------
III
------------------------------------------------------------------------------
IV
------------------------------------------------------------------------------
V
------------------------------------------------------------------------------
VI
------------------------------------------------------------------------------
VII
------------------------------------------------------------------------------
VIII
------------------------------------------------------------------------------
IX
------------------------------------------------------------------------------
X
------------------------------------------------------------------------------
XI
------------------------------------------------------------------------------
XII
-----------------------------------------------------------------------------

     PLATA AJUTORULUI DE SOMAJ SAU A AJUTORULUI DE INTEGRARE PROFESIONALA
   ANUL   LUNA   AJUTORUL CUVENIT   RESTANTE    RETINERI   TOTAL CUVENIT
------------------------------------------------------------------------------
1
------------------------------------------------------------------------------
2
------------------------------------------------------------------------------
3
------------------------------------------------------------------------------
4
------------------------------------------------------------------------------
5
------------------------------------------------------------------------------
6
------------------------------------------------------------------------------
7
------------------------------------------------------------------------------
8
------------------------------------------------------------------------------
9
------------------------------------------------------------------------------
        PLATA ALOCATIEI DE SPRIJIN
  ANUL   LUNA  AJUTORUL CUVENIT   RESTANTE   RETINERI    TOTAL CUVENIT
------------------------------------------------------------------------------
  1
------------------------------------------------------------------------------
  2
------------------------------------------------------------------------------
  3
------------------------------------------------------------------------------
  4
------------------------------------------------------------------------------
  5
------------------------------------------------------------------------------
  6
------------------------------------------------------------------------------
  7
------------------------------------------------------------------------------
  8
------------------------------------------------------------------------------
  9
------------------------------------------------------------------------------
 10
------------------------------------------------------------------------------
 11
------------------------------------------------------------------------------
 12
------------------------------------------------------------------------------
 13
------------------------------------------------------------------------------
 14
------------------------------------------------------------------------------
 15
------------------------------------------------------------------------------
 16
------------------------------------------------------------------------------
 17
------------------------------------------------------------------------------
 18
------------------------------------------------------------------------------

  PLATA AJUTORULUI DE SOMAJ, A AJUTORULUI DE INTEGRARE PROFESIONALA SAU A
ALOCATIEI DE SPRIJIN INCETEAZA SAU SE SUSPENDA LA DATA .../.../.....DATORITA:

  1. INCADRARII IN MUNCA SAU OBTINERII AUTORIZATIEI
  2. EXPIRARII TERMENULUI DE PLATA PREVAZUT
  3. REFUZULUI NEJUSTIFICAT DE A SE INCADRA IN MUNCA
  4. REFUZULUI NEJUSTIFICAT DE A URMA UN CURS DE PREGATIRE PROFESIONALA SAU
     INTRERUPERII NEJUSTIFICATE A ACESTUIA
  5. NERESPECTARII OBLIGATIILOR DE LA Art. 17 DIN LEGEA NR. 1/1991, REPUBLICATA
  6. INCADRARII IN MUNCA, PE PERIOADA DETERMINATA, MAI MICA DE 6 LUNI
  7. INDEPLINIRII OBLIGATIILOR MILITARE
  8. STABILIRII DOMICILIULUI IN STRAINATATE
  9. ARESTULUI PREVENTIV SAU EXECUTARII UNEI PEDEPSE

                         DECLARATIE
    Subsemnatul ........................... declar ca am raspuns complet si in conformitate cu realitatea la toate rubricile, luand totodata cunostinta ca afirmatiile neadevarate, precum si neanuntarea imediata a unei schimbari de situatie constituie contraventie si se sanctioneaza conform legii.
    Declar ca nu sunt incadrat in munca, nu detin terenuri agricole si nu realizez venituri peste nivelul celor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) si art. 12 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicata.
    Alte informatii ............................................................. ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

  LOCUL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            Semnatura solicitantului,
  DATA |_|_|  |_|_|  |_|_|_|_|                   ........................
                                            Seful Oficiului fortei de munca,
                                            ................................

    Acte prezentate:
    - Cartea de munca
    - Actul de studii
    - Certificatul medical
    - Acte privind detinerea de terenuri agricole eliberate de primarii, precum si acte eliberate de organele financiare privind veniturile realizate ......... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................
    - Alte acte ................................................................. ............................................................................... ............................................................................... ..............................................................................

    ANEXA 2

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
                    OFERTA DE LOC DE MUNCA
                   --------------------------
                       | NUMARUL |_|_|_|_|_|    |
                       | DATA                   |
                       | OFERTEI  |_|_|_|_|_|_| |
                       --------------------------
  1. UNITATEA
     ................
     JUDETUL  DENUMIREA
     |_|_|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
     COD FISCAL            COD SIRUES             C.A.E.N.
     |_|_|_|_|_|_|_|         |_|_|_|_|_|_|_|        |_|_|
     FORMA DE PROPRIETATE      SUBORDONAREA
    ------------------------  ------------------------------------------------
    | PUBLICA   MIXTA      |  | MINISTER  |_|_|_|_|_|_|_|  COD |_|_|_|_|_|   |
    | PRIVATA   DE GRUP    |  | DEPARTAMENT |_|_|_|_|_|_|  COD |_|_|_|_|_|   |
    ------------------------  ------------------------------------------------
     ADRESA/SEDIUL
    -------------------------------------------------------------------------
    |  LOCALITATEA                              STRADA                      |
    |  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |
    |  NUMARUL    BLOCUL   SCARA   ETAJUL   APARTAMENTUL    OFICIUL POSTAL  |
    |  |_|_|_|_|  |_|_|_|   |_|_|   |_|_|       |_|_|        |_|_|_|        |
    |  TELEFON                FAX                                           |
    |  |_|_|_|_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|                             |
    -------------------------------------------------------------------------
      CONDITII SOCIALE ASIGURATE
    ------------------------------------
    | CAZARE FAMILISTI     GRADINITIA  |
    | CAZARE NEFAMILISTI   MASA        |
    | CRESA                TRANSPORT   |
    ------------------------------------
    2. LOCUL DE MUNCA
       --------------
     OCUPATIA
     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
     C.O.R.        NUMAR DE LOCURI OFERITE
     |_|_|_|_|_|         |_|_|_|
     CONDITII DE INCADRARE
     -------------------------------------------------------------------------
     |  NATURA CONTRACTULUI DE MUNCA: PE PERIOADA DETERMINATA                |
     |                                 PE PERIOADA NEDETERMINATA             |
     |                                 NESPECIFICATA                         |
     |  DURATA CONTRACTULUI DE MUNCA: |_|_| (ani)                            |
     |  NUMARUL DE SCHIMBURI 1 2 3 4 5                                       |
     |                       ---------                                       |
     |  SALARIUL MAXIM |_|_|_|_|_|_|      SALARIUL MINIM |_|_|_|_|_|_|_|     |
     |  VARSTA MAXIMA  |_|_|              VARSTA MINIMA  |_|_|               |
     |                                    VECHIMEA MINIMA |_|_|             |
     |                                    (IN OCUPATIE)                      |
     |  ALTE AVANTAJE MATERIALE SANATATE: BUNA FOARTE BUNA SATISFACATOARE    |
     -------------------------------------------------------------------------
   CONDITII DE MUNCA
   ---------------------------------------------------------------------------
  |  ZGOMOT   TOXINE   SOLICITARI FIZICE   SOLICITARI NEUROPSIHICE   LUCRU IN |
  |  SUBTERAN   LUCRU LA INALTIME   DEPLASARI IN LOCALITATE    DEPLASARI IN   |
  | JUDET   DEPLASARI IN TARA   LUCRU IN ECHIPA   LUCRU CU PUBLICUL           |
  | SE AJUNGE LA LOCUL DE MUNCA CU: LINIE URBANA (  ) METROU  TREN            |
  ----------------------------------------------------------------------------
  3. CANDIDATUL
     ----------
     VARSTA  |_|_|   VECHIMEA IN OCUPATIE |_|_|
     CONDITII DE OCUPARE
------------------------------------------------------------------------------
|  ORICINE    BARBATI    FEMEI    STUDENTI   PENSIONARI | SCUTIRE DE IMPOZIT  |
------------------------------------------------------------------------------
    STUDII/CALIFICARE
------------------------------------------------------------------------------
|  1. SCOALA GENERALA INCOMPLETA    /     7. INVATAMANT SUPERIOR     /        |
|  2. SCOALA GENERALA               /     8. COLEGIU                 /        |
|  3. SCOALA PROFESIONALA           /     9. LICEU TEORETIC          /        |
|  4. LICEU DE SPECIALITATE         /     A. INVATAMANT SPECIAL      /        |
|  5. SCOALA POSTLICEALA            /     B. CURS DE (RE)CALIFICARE  /        |
|  6. SCOALA DE MAISTRI             /     C. LA LOCUL DE MUNCA       /        |
------------------------------------------------------------------------------
  ALTE CONDITII/CUNOSTINTE
-------------------------------------------------------------------------------
| PRIMA LIMBA STRAINA |_|_|_|_|_|_|_| A DOUA LIMBA STRAINA |_|_|_|_|_|_|_|    |
| ALTE LIMBI STRAINE CUNOSTINTE DE: STENODACTILOGRAFIE                        |
|                                    DACTILOGRAFIE                            |
|                                    OPERATORIE P.C.                          |
------------------------------------------------------------------------------
  OBSERVATII ................................................................
             ................................................................

   4. MASURI CONVENITE
     ----------------
------------------------------------------------------------------------------
| DATA LIMITA A OFERTEI  |_|_|  |_|_|  |_|_|                                  |
| NUMELE PERSOANEI CARE URMEAZA A FI CONTACTATA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       |
| MODUL DE A LUA LEGATURA: DIRECT LA UNITATE   LA TELEFON (INT.   )           |
| DOCUMENTE NECESARE LA PREZENTARE: ........................................  |
|............................................................................ |
| CU RECOMANDATIE        FARA RECOMANDATIE                                    |
| DATA URMATOAREI INTALNIRI |_|_|  |_|_|  |_|_|                               |
------------------------------------------------------------------------------
5. LISTA CANDIDATILOR
    ------------------
------------------------------------------------------------------------------
| DATA  |  NUMARUL  |  NUMELE SI  |  ADRESA   |   OBSERVATII   |  REZULTATE   |
|       | DOSARULUI | PRENUMELE   |           |                |              |
|       | DE SOMAJ  |             |           |                |              |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

DIRECTIA DE MUNCA
SI PROTECTIE SOCIALA........................
OFICIUL FORTEI DE MUNCA ....................
Judetul ....................................

                    CARNET DE EVIDENTA
                    Nr. ..................

  Numele si prenumele ..................................

                             - 2 -
  Data nasterii ......................................................
  Localitatea ............................. judetul ..................
  Domiciliul stabil:
  Localitatea ............................. judetul ..................
  Str. ................., nr. ......., bl. ....., sc. ......, ap. ....
  Domiciliul actual sau resedinta:
  Localitatea ............................, str. .....................
  nr. ........., bl. ....., sc. ........., ap. ....... .
  Codul oficiului postal la care se face plata .......................
  ....................................................................
  Functia (meseria) ..................................................
  Buletin de identitate seria ................. nr. ..................
  eliberat de Politia ................................................
  la data de .................., luat in evidenta la .................
  cu fisa nr. ........................................................

   Seful Oficiului fortei de munca,        Semnatura titularului,
   ...............................        .......................
    NOTA:
    Prezentul document serveste pentru dovada statutului de somer, cu conditia prezentei titularului, conform prevederilor legale, la oficiul fortei de munca, pentru viza.

                          - 3 -
                    FOAIE DE EVIDENTA
  Unitatea care a desfacut contractul de munca ..............................
  Data inceperii somajului ..................................................

  Data incetarii somajului ..................................................
  Motivul incetarii somajului ...............................................
                           VIZE LUNARE
------------------------------------------------------------------------------
|                  |                   |                   |                  |
|                  |                   |                   |                  |
|                  |                   |                   |                  |
-------------------------------------------------------------------------------
|                  |                   |                   |                  |
|                  |                   |                   |                  |
|                  |                   |                   |                  |
-------------------------------------------------------------------------------
|                  |                   |                   |                  |
|                  |                   |                   |                  |
|                  |                   |                   |                  |
-------------------------------------------------------------------------------
|                  |                   |                   |                  |
|                  |                   |                   |                  |
|                  |                   |                   |                  |
-------------------------------------------------------------------------------
                             - 4 -
    Obligatiile persoanei indreptatite sa primeasca ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala sau alocatia de sprijin
    a) Sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori este solicitata, la oficiul fortei de munca pentru vizarea carnetului de evidenta, comunicarea unor eventuale locuri de munca vacante sau cursuri de calificare-recalificare si de perfectionare.
    b) Sa comunice, in termen de 3 zile, oficiului fortei de munca faptul ca:
    - s-a incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata;
    - dobandeste, impreuna cu membrii familiei, terenuri agricole, in suprafetele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/1991, republicata;
    - are surse de venituri proprii sau realizeaza venituri din prestarea unor activitati autorizate;
    - realizeaza, impreuna cu membrii familiei, un venit mediu lunar, pe membru de familie, de cel putin 60% din salariul de baza minim brut pe tara, din care s-a scazut impozitul prevazut de lege;
    - urmeaza forme superioare de pregatire profesionala, indiferent de forma acesteia si de durata ei;
    - indeplineste conditiile de inscriere la pensie pentru munca depusa si limita de varsta sau, dupa caz, i s-a stabilit pensie de invaliditate.
    c) Sa comunice oficiului fortei de munca faptul ca indeplineste obligatii militare sau isi stabileste domiciliul in strainatate.

    ANEXA 4

DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA.................
Oficiul fortei de munca ...............................
Judetul ..................

                  DISPOZITIE DE REPARTIZARE
                   Nr. ......... din ................
    Domnul/doamna ............................................................ cu carnetul de evidenta nr. ........, domiciliat(a) in ...................... pregatire scolara ........................................................... meseria, specialitatea ...................................................... se repartizeaza la unitatea ................................................. din localitatea ............................................................. pentru a fi incadrat(a) in functia (meseria) de ............................. in baza adresei dvs. ......................... poz. .........................

                 Seful Oficiului fortei de munca,

  Semnatura de primire ........................

                       INSTIINTARE
                 privind incadrarea in munca
                  nr. ....... din ..........
    In conformitate cu art. 17 alin. (3) din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, va informam ca domnul (doamna) ...................... cu carnetul de evidenta nr. ........, a fost incadrat(a)/ nu a fost incadrat(a) la ..................... incepand cu data de .............., in baza comunicarii dvs. nr. ...... din .............. poz. .......... la ................
    In cazul neincadrarii se mentioneaza pe verso motivele.

           Director,                             Sef personal,

    ANEXA 5

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
Directia de munca si                               Nr. ........................
protectie sociala a judetului .........

                     ANGAJAMENT
    In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, subsemnatul .........................., posesor al buletinului de identitate seria ....... nr. ............, eliberat de .............., in calitate de somer, inregistrat cu carnetul de evidenta nr. .............., inscris la cursul de ......................................, organizat de D.M.P.S. ............... ma oblig ca la absolvirea cursului sa ma incadrez in munca la unitatea la care am fost repartizat.
    In cazul refuzului repartizarii fara motive temeinice, ma oblig sa restitui cheltuielile de scolarizare.

              Semnatura cursantului,

    Prezentul angajament a fost dat in fata delegatului Directiei de munca si protectie sociala si, in caz de nerespectare, prezentul angajament constituie titlu executoriu.

                    Viza Directiei
             de munca si protectie sociala,

    ANEXA 6

DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA            OFICIUL CENTRAL DE PLATA
A JUDETULUI .........................                 A PENSIILOR
  Oficiul fortei de munca............
  Codul oficiului fortei de munca |_|_|_|            Operat modificarile

                        BORDEROU
de comunicari de inscrieri noi sau modificari in situatia beneficiarilor de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin
    Nr. .......... luna .......... anul ........

    Borderoul de comunicari de inscrieri noi sau modificari in situatia beneficiarilor de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 324 din 23 noiembrie 1994

    ANEXA 7a)

DIRECTIA DE MUNCA SI
PROTECTIE SOCIALA
A JUDETULUI...........

                      DECIZIA Nr. .........
privind incetarea/suspendarea platii ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin

    Directia de munca si protectie sociala a judetului ........................, reprezentata prin director ........................., numit in baza Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. ...........,
    avand in vedere prevederile art. ............ din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, fata de faptul ca domnul (doamna) .......................... cu carnet de evidenta .................................................................. ...........................................................................
                        DECIDE:
    Art. 1. - Incepand cu data de ............... inceteaza/ se suspenda plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin acordata domnului (doamnei) ......................, domiciliat(a) in .............................................................................
    Art. 2. - Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la Judecatoria ................................................................. .......................................................................

                            Director,
----------------
    - Exemplarul 1, in care se va mentiona data de prezentare dupa incetarea suspendarii, ramane la solicitant.
    - Exemplarul 2 ramane la Oficiul fortei de munca.

    ANEXA 7b)

DIRECTIA DE MUNCA
SI PROTECTIE SOCIALA
A JUDETULUI...................

                    DECIZIA Nr. .............
privind stabilirea dreptului platii ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin

    Directia de munca si protectie sociala a judetului ........................., reprezentata prin director ........................., numit in baza Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. ..........,
    avand in vedere prevederile art. ...... din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata,

                         DECIDE:
    Art. 1. - Incepand cu data de ............. se stabileste ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala sau alocatia de sprijin, dupa caz, acordat domnului (doamnei) ............................ in cuantum de.............. .
    Art. 2. - Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la Judecatoria ................................................................. .....................................................................

                         Director,
---------------
    - Exemplarul 1 ramane la solicitant.
    - Exemplarul 2 ramane la Oficiul fortei de munca.

    ANEXA 7c)

DIRECTIA DE MUNCA
SI PROTECTIE SOCIALA
A JUDETULUI .............

                      DECIZIA Nr. .........
privind respingerea dreptului la ajutorul de somaj, la ajutorul de integrare profesionala sau alocatia de sprijin

    Directia de munca si protectie sociala a judetului ........................., reprezentata prin director ........................., numit in baza ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr ...........,
    avand in vedere prevederile art. ........ din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata,

                       DECIDE:
    Art. 1. - Se respinge cererea domnului (doamnei) ......................... privind dreptul la ajutorul de somaj, la ajutorul de integrare profesionala sau la alocatia de sprijin, dupa caz, pentru motivele:
..............................................................................
..............................................................................
    Art. 2. - Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la Judecatoria ............................................................. ............................................................................

                         Director,
------------------
    - Exemplarul 1 ramane la solicitant.
      Exemplarul 2 ramane la Oficiul fortei de munca.

                                                    


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 307/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 307 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu