Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 17 din 24 ianuarie 1991

pentru aprobarea Instructiunilor privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 124 din  6 iunie 1991


SmartCity3


    In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 962/11.08.1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale,
    in aplicarea art. 26 din Legea nr. 1/7.01.1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala,
    ministrul muncii si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pe data prezentului ordin se aproba Instructiunile privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj.
    Art. 2
    Directia utilizarii fortei de munca si somaj, precum si directiile teritoriale de munca si protectie sociala vor aduce la indeplinire instructiunile aprobate prin prezentul ordin.

                 Ministrul muncii si
                 protectiei sociale,
                 Catalin Zamfir

                        INSTRUCTIUNI
privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj

    In temeiul art. 26 din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, se fac urmatoarele precizari in legatura cu procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj:
    1. In art. 2 lit. a) din lege se arata ca sunt indreptatiti sa primeasca ajutorul de somaj si absolventii institutiilor de invatamant in varsta de 18 ani impliniti, care nu au surse de venit proprii la nivelul a cel putin jumatate din salariul minim stabilit pe economie, indexat, si care intr-o perioada de 60 de zile nu au reusit a se incadra in munca potrivit pregatirii lor profesionale.
    In sensul acestui articol:
    - prin absolventii institutiilor de invatamant se inteleg absolventii invatamantului preuniversitar si universitar;
    - absolventi ai invatamantului universitar sunt considerate toate persoanele care au absolvit un institut de invatamant superior recunoscut prin lege, indiferent de durata cursurilor si forma de invatamant;
    - prin absolventi ai invatamantului preuniversitar se inteleg absolventii de liceu (treapta I si a II-a), ai invatamantului complementar sau de ucenici, de scoli profesionale, precum si absolventii scolilor postliceale, indiferent de anul absolvirii, daca nu au fost incadrati cu contract de munca.
    De asemenea, perioada de 60 de zile la care se refera art. 2 lit. a) incepe sa curga de la data sustinerii examenului de diploma din prima sesiune.
    2. In art. 2 lit. f) din lege se prevede ca in categoria celor indreptatiti sa primeasca ajutorul de somaj sunt cuprinse si persoanele care au fost incadrate cu contract de munca pe durata determinata si care au incetat activitatea la expirarea termenului prevazut in contract, daca au o vechime in munca de cel putin 6 luni in ultimele 12 luni premergatoare datei de inregistrare a cererii pentru plata ajutorului de somaj.
    Referitor la vechimea in munca de cel putin 6 luni in ultimile 12 luni premergatoare inregistrarii cererii pentru ajutorul de somaj, trebuie stabilit ca in acest interval se cuprind si perioadele de vechime din activitatile temporare, cumulate, in care s-a contribuit la constituirea fondului de somaj.
    3. Calitatea de somer si dreptul la ajutorul de somaj se dobandesc de catre persoanele prevazute in art. 2 din lege numai din momentul inscrierii la oficiile fortei de munca, indiferent de data incetarii contractului de munca.
    In cazul in care inscrierea la oficiile fortei de munca se face in termen de 30 de zile de la data incetarii contractului de munca, dreptul la ajutorul de somaj se naste chiar de la aceasta data.
    In conformitate cu art. 13 din lege, perioada pentru care o persoana este indreptatita sa primeasca ajutor de somaj constituie vechime in munca, indiferent de momentul in care se naste dreptul la ajutor de somaj. In situatia in care acest drept se dobandeste din momentul incetarii contractului de munca, vechimea in munca nu este intrerupta.
    4. Art. 4 lit. a) din lege prevede obligativitatea persoanelor indreptatite sa primeasca ajutorul de somaj de a se inscrie la oficiile fortei de munca din cadrul directiilor de munca si protectie sociala.
    Inscrierea persoanelor prevazute in art. 2 din lege se va face la oficiile fortei de munca din judetul unde isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta (localitatea unde au avut viza de flotant), daca au avut ultimul loc de munca in acea localitate.
    In situatia in care in timpul acordarii ajutorului de somaj persoana in cauza isi schimba domiciliul sau resedinta, va primi ajutorul de somaj de la oficiul fortei de munca al judetului in care s-a mutat.
    Persoanele care indeplinesc conditiile pentru primirea ajutorului de somaj vor prezenta la oficiile fortei de munca, dupa caz, urmatoarele acte si documente:
    - cerere pentru loc de munca sau ajutor de somaj (anexa nr. 1);
    - buletin de identitate;
    - actul de studii (diploma sau adeverinta de la unitatea scolara);
    - declaratie pe proprie raspundere ca nu este incadrat in munca (cuprinsa in anexa nr. 1);
    - carnetul de munca pentru persoanele aflate in situatiile prevazute de art. 2 lit. c)-f) din lege, impreuna cu adeverinta eliberata de unitatea de la care provin, din care sa rezulte ultimul salariu tarifar lunar brut, indexat, din care s-a dedus impozitul corespunzator;
    - livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra pentru tinerii care au efectuat stagiul militar;
    - certificatele de nastere ale copiilor care nu au implinit varsta de 16 ani, pentru primirea alocatiei de stat pentru copii, daca sunt titularii acesteia;
    - certificatul medical prevazut de art. 4 lit. b) din lege, eliberat sau actualizat de cabinetul medical sau policlinica unitatii, iar pentru persoanele care beneficiaza de prevederile art. 29 din lege, de la policlinica teritoriala de care apartin cu domiciliul. Din certificatul medical trebuie sa rezulte starea sanatatii sau eventualele restrictii medicale;
    - adeverinta de la primaria din localitatea in care isi au domiciliul stabil, din care sa rezulte ca nu detin terenuri agricole in suprafata de cel putin 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de cel putin 20.000 mp in zonele montane;
    - adeverinta de la administratia financiara din localitatea de domiciliu sau de resedinta, din care sa rezulte ca nu au surse de venit proprii mai mari decat jumatate din salariul minim stabilit pe tara, indexat.
    Persoanele care solicita inscrierea la oficiile fortei de munca si nu indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului de somaj vor fi luate in evidenta separat si repartizate in munca conform metodologiei existente pana la aparitia Legii nr. 1/1991.
    5. Oficiile fortei de munca vor avea urmatoarele obligatii:
    - vor deschide registre de evidenta operativa, in care se vor trece solicitantii in ordinea prezentarii cererilor pentru loc de munca sau ajutor de somaj.
    Fiecare persoana va primi un numar in registrul de evidenta, care se va trece si pe cererea pentru loc de munca sau ajutor de somaj si in carnetul de evidenta. Numarul din carnetul de evidenta se compune din: numarul de evidenta din registrul operativ, codul oficiului (punct de lucru) si codul judetului. Numerele din registrul de evidenta se acorda in ordine crescatoare, pentru o perioada de 1 an calendaristic. In anul urmator, numaratoarea se reia numai pentru persoanele care solicita pentru prima data ajutorul de somaj, pentru cei aflati in plata ramanand valabile numerele deja acordate;
    - vor verifica actele si documentele prezentate si pe baza declaratiei semnate de solicitant, cuprinsa in anexa nr. 1, vor completa rubricile formularului (cerere pentru loc de munca sau ajutor de somaj, cuprinsa in anexa nr. 1), cu respectarea codurilor si instructiunilor de completare a acestuia;
    - vor intocmi cate un dosar pentru fiecare persoana cu toate actele pe baza carora au devenit beneficiari ai ajutorului de somaj. In cazul in care somerul isi schimba domiciliul sau resedinta, dosarul de evidenta va fi transferat oficiului fortei de munca din judetul respectiv;
    - vor intocmi carnetul de evidenta, care se elibereaza fiecarei persoane, pe intreaga perioada in care este indreptatita sa primeasca ajutorul de somaj. Acest carnet va fi vizat din 15 in 15 zile;
    - vor stabili si vor comunica beneficiarului cuantumul ajutorului de somaj, conform art. 3 din lege;
    - vor calcula si vor completa in cererea pentru loc de munca sau ajutor de somaj cuantumul ajutorului pe zile calendaristice, prin impartirea cuantumului ajutorului de somaj lunar de 30,4 zile;
    - vor intocmi dosarul pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii, potrivit prevederilor Decretului nr. 410/1985, Decretului-lege nr. 70/1990 si Decretului-lege nr. 105/1990;
    - vor comunica exact data de la care somerul dobandeste dreptul la ajutorul de somaj, in momentul inscrierii cererii acestuia in registrul de evidenta;
    - vor comunica data platii ajutorului de somaj, in momentul inscrierii somerului in registrul de evidenta;
    - pentru persoanele carora li s-a oferit loc de munca, vor completa anexa nr. 4 (dispozitia de repartizare) si anexa nr. 1, capitolul "locuri de munca oferite";
    - vor completa anexa nr. 1, capitolul "curs de calificare/recalificare" pentru persoanele care sunt trimise la astfel de cursuri;
    - vor incheia cu persoanele care sunt trimise la cursuri de calificare sau recalificare un angajament (anexa nr. 5), in conditiile prevazute de art. 10 din lege;
    - vor comunica incetarea platii ajutorului de somaj persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare pentru munca depusa si limita de varsta. In aceasta situatie, oficiile de pensii ale directiilor de munca si protectie sociala vor intocmi, la cererea oficiilor fortei de munca, dosarele de pensionare in termen de 20 de zile de la data depunerii cererii de pensionare. Pentru persoanele care, conform art. 14 din lege, si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, dosarul pentru pensie de invaliditate se intocmeste tot de oficiul de pensii din cadrul directiei de munca si protectiei sociale;
    - vor raspunde de aplicarea prevederilor art. 2, 6 si 29 din lege, in vederea evitarii unor plati nelegale.
    6. Obligatiile persoanelor indreptatite sa primeasca ajutorul de somaj sunt:
    - sa se preocupe permanent de gasirea unui loc de munca in vederea angajarii;
    - sa se prezinte de doua ori pe luna, pe baza programarii, sau ori de cate ori sunt solicitate, la oficiile fortei de munca pentru vizarea carnetului de evidenta, comunicarea unor eventuale locuri de munca sau cursuri de calificare;
    - sa comunice, in termen de 3 zile, oficiului fortei de munca faptul ca s-au angajat;
    - sa restituie ajutorul de somaj incasat in cazul in care nu au anuntat angajarea lor;
    - sa nu refuze nejustificat locurile de munca oferite sau cursurile de recalificare.
    7. In art. 14 din lege se arata ca persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca in perioada pentru care sunt indreptatite sa primeasca ajutor de somaj si cat urmeaza un curs de calificare sau recalificare beneficiaza de drepturile de asigurari sociale prevazute de lege pentru persoanele incadrate in munca, inclusiv de pensie de invaliditate.
    In acest sens, in drepturile de asigurari sociale sunt cuprinse:
    - indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, determinata de boala sau accident;
    - indemnizatii pentru sarcina si lehuzie;
    - pensii de invaliditate, in cazul pierderii totale sau partiale a capacitatii de munca;
    - ajutor in caz de deces;
    - indemnizatii pentru proteze.
    Indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca se acorda pe baza certificatelor de concediu medical, eliberate de unitatile sanitare, pana la restabilirea completa a capacitatii de munca sau pana la stabilirea invaliditatii in vederea pensionarii, potrivit normelor in vigoare.
    Pentru calcularea indemnizatiilor ce se acorda pentru imbolnaviri, accidente si pentru sarcina si lehuzie, se iau in considerare salariile mentionate la art. 3 din Legea nr. 1/1991.
    Acordarea indemnizatiilor de asigurari sociale suspenda plata ajutorului de somaj. In momentul incetarii dreptului la indemnizatii de asigurari sociale persoana respectiva va primi in continuare ajutorul de somaj pana la expirarea perioadei stabilite de lege.
    8. Plata ajutorului de somaj se va face din fondul de ajutor de somaj constituit la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, care va vira in fiecare luna, pana la data de 28, valoarea ajutorului de somaj, la Oficiul central pentru plata pensiilor.
    Plata efectiva a ajutorului de somaj se va efectua de catre oficiile postale (pe litere, in sistem pensii), in perioada 3-12 ale lunii pentru luna precedenta.
    9. Unei persoane care a dobandit calitatea de somer oficiile fortei de munca ii pot oferi locuri de munca pe care aceasta le poate refuza sau accepta.
    Art. 18 lit. c) din lege prevede incetarea ajutorului de somaj in cazul refuzului nejustificat al somerului de a se incadra intr-o unitate, cu contract de munca pe durata nedeterminata sau determinata, intr-un loc de munca corespunzator.
    In acest context, prin loc de munca corespunzator se intelege locul in concordanta cu pregatirea profesionala, nivelul studiilor, sexul, situatia personala, starea sanatatii, care sa fie situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu.
    Lit. d) a aceluiasi articol prevede incetarea ajutorului de somaj si in cazul refuzului nejustificat al acestuia de a urma un curs de calificare sau, dupa caz, la data intreruperii sau neabsolvirii cursului.
    In aceste cazuri, refuzul poate fi motivat de somer in urmatoarele situatii:
    - are o varsta prea inaintata pentru a mai urma un curs de calificare;
    - nu are conditii de locuit in localitatea unde trebuie sa urmeze cursul de calificare sau recalificare si nici nu poate face naveta zilnic;
    - nu-i permite starea sanatatii (dovedita cu certificat medical).
    Beneficiaza de prevederile art. 9 alin. 2 din lege, respectiv de plata ajutorului de somaj in continuare, dar nu mai mult de 90 de zile calendaristice, numai persoanele care au comunicat si au dovedit cu certificat medical pierderea temporara a capacitatii de munca, intr-o asemenea masura incat nu pot fi cuprinse la nici unul din cursurile de calificare sau recalificare organizate de directiile de munca si protectie sociala.
    10. Formularele utilizate de oficiile fortei de munca, potrivit procedurii de primire si solutionare a cererilor pentru loc de munca sau ajutor de somaj, sunt cele cuprinse in anexele nr. 1-7 la prezentele instructiuni.
    11. In conformitate cu art. 23 si 24 din lege, corpul de control specializat pentru urmarirea desfasurarii activitatii privind stabilirea si plata ajutorului de somaj va intocmi procese-verbale tip de constatare a contraventiilor si aplicare a amenzilor. De asemenea, va urmari executarea amenzilor si ii va transmite procesul-verbal organului financiar competent din localitatea de domiciliu a contravenientului.
    Evidenta acestor procese-verbale de contraventie se va tine de directiile de munca si protectie sociala in registre speciale.

    ANEXA 1

              CERERE PENTRU LOC DE MUNCA SAU AJUTOR DE SOMAJ

 Numele
------------------------------------------------
 Prenumele
------------------------------------------------
 Data nasterii _________________________________
 Domiciliul stabil
 Localitatea
------------------------------------------------
 Strada
------------------------------------------------
 Nr.      Bloc      Scara         Et.     Ap.
------------------------------------------------
 DMPS ________________________________ Cod _________
 Biroul ______________________________ COD _________
 Nr. de evidenta ___________________________________
 Data completarii __________________________________
 Buletin de identitate
 Seria ________ Nr. ____________
 Sex: barbat ____ femeie ______
 Starea civila  casatorit ____
              necasatorit ____
 Resedinta
 Localitatea
-------------------------------------------------
 Strada
-------------------------------------------------
 Nr. __________ Bloc ______ Scara _____ Et. ______ Ap _____
 Cod oficiu P.T.T.R. de plata
------------------------------------------------------------------------------
 Ultima scoala   scoala generala incompleta   1   scoala postliceala     5
  absolvita:     scoala generala              2   scoala de maistri      6
                 scoala profesionala          3   invatamant superior    7
                 liceul                       4
-------------------------------------------------------------------------------
 MESERII CUNOSCUTE
-------------------------------------------------------------------------------
                                               Forma de calificare absolvita:
                                  ---------------------------------------------
                       Vechimea   La            Liceul
    Meseria     Cod      in    locul  Scoala    de     Scoala Scoala Invatamant
 (profesia)  meserie   meserie de  profesionala        de     post-   superior
                               munca     specialitate maistri liceala
1.___________|_|_|_|_|_| |_|_|    1       2        3        4       5      6
2.___________|_|_|_|_|_| |_|_|    1       2        3        4       5      6
3.___________|_|_|_|_|_| |_|_|    1       2        3        4       5      6
4.___________|_|_|_|_|_| |_|_|    1       2        3        4       5      6
-------------------------------------------------------------------------------
 COPII IN INTRETINERE
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr. de copii in intretinere pentru care
 solicitantul primeste alocatie de stat   |__|__| in suma de |__|__|__|__|
           Nume                Data nasterii                    Alocatie
                                                                lei/luna
 1._______________________   ___________________________   _____________________
 2._______________________   ___________________________   _____________________
 3._______________________   ___________________________   _____________________
 4._______________________   ___________________________   _____________________
 5._______________________   ___________________________   _____________________
 6._______________________   ___________________________   _____________________
 7._______________________   ___________________________   _____________________
 8._______________________   ___________________________   _____________________
 9._______________________   ___________________________   _____________________
10.______________________   ___________________________   _____________________
11.______________________   ___________________________   _____________________
-------------------------------------------------------------------------------
  a) Pentru absolventii cu studii superioare:
     data absolvirii __________________________
  b) Pentru absolventii in varsta de 18 ani impliniti:
     data absolvirii ultimei forme de invatamant in anul curent _______________
  c) Pentru tinerii lasati la vatra care nu au mai lucrat:
     data lasarii la vatra in anul curent _____________________________________
  d) Pentru salariati:
     date privind ultima incadrare in munca:
 Unitatea ________________________ Localitatea _________________________________
 Ministerul ______________________ Departamentul _______________________________
 Ultima meserie (profesie) avuta ________________________ Cod |_|_|_|_|_|_|_|_|_
 Ultimul salariu tarifar lunar indexat |_|_|_|_|
 Data incetarii contractului de munca __________________________________________
 Vechimea totala in munca:  sub 1 an  1      1 - 5 ani        2
                          5 - 15 ani  3      15 ani si peste  4
 Durata raportului de munca nedeterminata   1   determinata   2
 Cauzele incetarii contractului de munca _______________________________________
__________________________________________________________ Articolul |_|_|_|_|
 Capacitatea de munca actuala: integrala   1    redusa   2
 LUAND IN CONSIDERARE DATELE DE MAI SUS SI IN BAZA URMATOARELOR ACTE ___________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 PRECUM SI DECLARATIA SOLICITANTULUI PE PROPRIA RASPUNDERE CA NU POSEDA ALTE
 SURSE DE VENIT ESTE INDREPTATIT SA PRIMEASCA
 AJUTOR DE SOMAJ IN VALOARE LUNARA DE |__|__|__|__|__| lei
 INCEPAND CU DATA DE ____________________
 O ALOCATIE LUNARA DE STAT PENTRU COPII DE |__|__|__|__| lei
 INCEPAND CU LUNA _______________________
 AJUTORUL DE SOMAJ PE ZI CALENDARISTICA ESTE DE |__|__|__| lei
 LOCURI DE MUNCA OFERITE
-------------------------------------------------------------------------------
                                          Oferta in baza
                                    Nr.    comunicarii    Unitatea Solicitantul
                           Meseria disp.de locului de     confirma     refuza
 Nr.  Data   Unitatea     (functia) repar-    munca       sau refuza Semnatura *
 crt.                               tizare     Nr.         motivul
-------------------------------------------------------------------------------
 1
-------------------------------------------------------------------------------
 2
-------------------------------------------------------------------------------
 3
-------------------------------------------------------------------------------
 4
-------------------------------------------------------------------------------
 5
-------------------------------------------------------------------------------
 6
-------------------------------------------------------------------------------
 7
-------------------------------------------------------------------------------
 CURS DE CALIFICARE (RECALIFICARE)
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                    OBSERVATII
Nr.        Centrul de    Meseria     Data      Data       Refuz        motiv
crt. Data  calificare   (functia)  inceperii incheierii  solicitant intrerupere
           Unitatea si             cursului   cursului  Semnatura *)   curs
           localitatea
-------------------------------------------------------------------------------
 1
-------------------------------------------------------------------------------
 2
-------------------------------------------------------------------------------
 3
-------------------------------------------------------------------------------
 4
-------------------------------------------------------------------------------
 *) In cazul refuzului de semnatura se probeaza cu 2 martori.

 EVIDENTA ZILELOR DE SOMAJ
-------------------------------------------------------------------------------
                                       ZIUA
  LUNA   ----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
 PLATA AJUTORULUI DE SOMAJ
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.            Ajutor de  Concediul  Alocatie
crt. Anul Luna   somaj     medical   de stat    Total      Nr.    Observatii
                  Lei        Lei       Lei       Lei    borderou
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
 PLATA AJUTORULUI DE SOMAJ INCETEAZA SAU SE SUSPENDA LA DATA DE |_|_|_|_|_|_|
 DATORITA:
 1. Incadrarea in munca.
 2. Expirarea termenului de 180 de zile de plata.
 3. Expirarea termenului in care persoanele sunt cuprinse in cursuri de calificare sau recalificare.
 4. Deces.
 5. Schimbarea domiciliului in alt judet.
 6. Pensionare.
 7. Refuzul repetat a doua locuri de munca.
 8. Nu a acceptat inscrierea la cursuri de calificare.
 9. Intreruperea nejustificata a cursului de calificare.
10. Actiunea unei surse de venit permanent dovedit.
11. Neprezentarea la viza periodica.
12. Suspendarea, in urma incadrarii in munca, pe perioada determinata.
13. Indeplinirea obligatiilor militare.
14. Stabilirea domiciliului in strainatate.
15. Arest preventiv.
--------------------------------------------------------------------------------

                       DECLARATIE

    Subsemnatul __________________________ declar ca am raspuns complet si in conformitate cu realitatea la toate rubricile, luand totodata cunostinta ca afirmatiile neadevarate, precum si neanuntarea imediata a unor schimbari de situatie care determina diminuarea sumelor cuvenite sau suspendarea ajutorului de somaj constituie contraventie si se sanctioneaza conform legii.
    Declar pe propria raspundere ca alocatia de stat pentru copii nu o primeste o alta persoana decat subsemnatul.
    Alte informatii ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
   Locul si data                            Semnatura solicitantului
--------------------                       ------------------------------------
                           Pentru sef oficiu
                         ---------------------
    Acte prezentate:
    Carte de munca nr. _________________
    Certificat de calificare nr. ______________
-------------------------------------------------------------------------------
    Acte doveditoare de venit eliberate de primarii
_______________________________
_______________________________________________________________________________
    Certificate de nastere copii
__________________________________________________
_______________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                   DECLARATIE PRIVIND LOCURI DE MUNCA VACANTE

    Unitatea ___________________________________ cod unitate ____________
    Localitatea _________________________________________________________
    Strada ______________________________________________________________
    Judetul ____________________________________ cod judet ______________
    Ministerul ______________________________ cod minister ______________
    Departamentul __________________________ cod departament ____________
    Telefon _________________________ Telex _____________________________
    Data _________________ Numar/adresa _________________________________
    Forma de proprietate                 Cu capital
    publica        1                     mixt     3
    particulara    2                     de grup  4
    Conditii sociale asigurate
    cazare familisti     |__|              cazare nefamilisti    |__|
    cresa                |__|              gradinita             |__|
    transport            |__|              cantina               |__|
    locuinta             |__|
    Prin prezenta declaram vacante urmatoarele locuri de munca:
    1. MESERIA (profesia) _________________________________________
    Cod meserie ________________ Numar de locuri __________________
    CONDITII
    - studii: 4 clase |_| gimnaziu |_| 10 clase |_| liceu |_| superioare |_|
    - fara calificare                            |_|
    - calificare: la locul de munca             |_| scoala profesionala |_|
                liceu de specialitate         |_| scoala de maistri   |_|
                scoala postliceala            |_| invatamant superior |_|
    - vechimea minima in specialitate (ani) ________________
    - limitele salariului lunar
                          minim _______________
                          maxim _______________
    - numarul de schimburi |1|2|3|4|5|
    - conditii de munca: zgomot   |_|   emanatii toxice ______________ |_|
          solicitari fizice mari   |_|   solicitari neuropsihice mari   |_|
    munca de teren in localitate   |_|   in judet |_|         in tara   |_|
    - locul de munca poate fi ocupat de: barbati |_|           femei   |_|
                        pensionari |_|  studenti  |_|      indiferent   |_|
    - durata raportului de munca: nedeterminata  |1|
                                     determinata  |2| perioada _____________
    2. MESERIA (profesia) __________________________________________
    Cod meserie ___________ Numar de locuri _____________________
    CONDITII
    - studii: 4 clasa |_| gimnaziu  |_| 10 clase |_| liceu |_| superioare |_|
    - fara calificare               |_|
    - calificare: la locul de munca |_| scoala profesionala |_|
              liceu de specialitate |_| scoala de maistri   |_|
              scoala postliceala    |_| invatamant superior |_|
    - vechime minima in specialitate (ani) ______________________
    - limitele salariului lunar:
                          minim ____________
                          maxim ____________
    - numar de schimburi: |1| |2| |3| |4| |5|
    - conditii de munca:   zgomot |_|     emanatii toxice _________|_|
          solicitari fizice mari  |_| solicitati neuropsihice mari |_|
    munca de teren in localitate  |_| in judet    |_|      in tara |_|
    - locul de munca poate fi ocupat de: barbati  |_|        femei |_|
                         pensionari |_|  studenti |_|  indiferent |_|
    - durata raportului de munca: nedeterminata   |1|
                                     determinata  |2| perioada ________
    3. MESERIA (profesia) ___________________________________
    Cod meserie __________ Numar de locuri _______________
    CONDITII
    - studii:   4 clase |_| gimnaziu |_| 10 clase |_| liceu |_| superioare |_|
    - fara calificare                |_|
    - calificare: la locul de munca  |_| scoala profesionala |_|
               liceu de specialitate |_| scoala de maistri   |_|
               scoala postliceala    |_| invatamant superior |_|
    - vechimea minima in specialitate (ani) _____________________
    - limitele salariului lunar:
                          minim _______________
                          maxim _______________
    - numar de schimburi: |1| |2| |3| |4| |5|
    - conditii de munca: zgomot |_| emanatii toxice _________  |_|
       solicitari fizice mari |_| solicitari neuropsihice mari |_|
     munca de teren in localitate |_| in judet |_| in tara         |_|
    - locul de munca poate fi ocupat de:  barbati |_| femei       |_|
                      pensionari |_| studenti     |_| indiferent  |_|
    - durata raportului de munca: nedeterminata |1|
                                     determinata |2| perioada _______

    ANEXA 3

    DIRECTIA DE MUNCA
    SI PROTECTIE SOCIALA ___________________________
    OFICIUL FORTEI DE MUNCA __________________________
    Judetul __________________________________________

                CARNET DE EVIDENTA
                Nr. __________

    Numele si prenumele ________________________________
    Data nasterii _____________________________________
    Localitatea __________________ jud. _______________
    Domiciliul stabil:
    Localitatea __________________ jud. _______________
    Strada __________________ nr. _________ bl. _______
    sc. ______________ ap. ____________
    Domiciliul actual sau resedinta
    Localitatea __________________ str. ______________
    nr. ___________ bl. __________ sc. __________ ap. _____
    Cod Of. P.T.T.R. la care se face plata __________
    _________________________________________________
    Functia (meseria) _______________________________
    Buletin de identitate seria _________ nr. _______
    eliberat de Politia _____________________________
    la data de _________ luat in evidenta la _________
    cu fisa nr. ________
    Pentru sef oficiu          Semnatura titular
    ------------------        ------------------------

--------------
    NOTA:
    Prezentul document serveste pentru dovada statutului de somer, cu conditia prezentei titularului conform prevederilor legale la oficiul fortei de munca pentru viza.

                       FOAIE DE EVIDENTA

    Unitatea care a desfacut contractul de munca ______
    ___________________________________________________
    Data inceperii somajului __________________________
    Data incetarii somajului __________________________
    Motivul incetarii somajului _______________________

                       VIZE BILUNARE
    ---------------------------------------------------
              |            |            |             |
    |         |            |            |             |
    ---------------------------------------------------
    |         |            |            |             |
    |         |            |            |             |
    ---------------------------------------------------
    |         |            |            |             |
    |         |            |            |             |
    ---------------------------------------------------

                       OBLIGATIILE SOMERULUI
    1. Sa va prezentati de doua ori pe luna sau de cate ori sinteti solicitat la oficiul fortei de munca cu carnetul asupra dvs., pentru a fi vizat si pentru a va informa asupra locurilor de munca vacante.
    2. Sa participati la cursurile de calificare sau recalificare atunci cand vi se propune.
    3. Sa cautati un loc de munca pentru a va incadra, sa incercati sa deveniti intreprinzator particular sau sa incercati prestarea unei activitati autorizate in conditiile legii.
    4. Sa va prezentati cu carnetul de munca in termen de 3 zile la oficiul fortei de munca in cazul in care a-ti reusit sa va angajati.

    ANEXA 4

DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA _______________________
OFICIUL FORTEI DE MUNCA ______________________________________
Judetul ______________________

                     DISPOZITIE DE REPARTIZARE
                       Nr. _______ din _______

 Dl/D-na ______________________________________________________________________
cu carnet de evidenta nr. __________ domiciliat(a) in _________________________
pregatire scolara _____________________________________________________________
meseria, specialitatea ________________________________________________________
se repartizeaza la unitatea ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
din localitatea _______________________________________________________________
pentru a fi incadrat(a) in functia (meseria) de _______________________________
in baza adresei dvs. ____________________ poz. ________________________________
                      Pentru sef oficiu forta de munca
Semnatura de primire ________________________


                              INSTIINTARE
                       privind incadrarea in munca
                       nr. ________ din ___________

    In conformitate cu art. 15 alin. 3 din Legea nr. 1/1991 privind protectia
sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala,
va informam ca dl (d-na) ________________________________ cu carnet de evidenta
nr. ______________ a fost incadrat(a) (nu a fost incadrat(a))
la _______________ incepand cu data de ______________ in baza comunicarii dvs.
nr. _____ din ______ poz. __________ la _____________
    In cazul neincadrarii se mentioneaza pe verso motivele.

        Director                                         Sef personal


    ANEXA 5

    MINISTERUL MUNCII SI                                 Nr. ________/_________
    PROTECTIEI SOCIALE
    DIRECTIA DE MUNCA SI
    PROTECTIE SOCIALA

    Judetul ________________

                                ANGAJAMENT
    In temeiul art. 10 alin. 2 din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a
somerilor si reintegrarea lor profesionala,
    Intre:
    Directia de munca si protectie sociala a judetului __________ si ___________
in calitate de somer, posesor al buletinului de identitate seria ____ nr. _____
eliberat de __________________________ si al carnetului de somer nr. __________
a intervenit prezentul angajament in conditiile de mai jos:
    1. Directia de munca si protectie sociala se obliga sa asigure pe perioada
ajutorului de somaj, timp de _________ luni, pregatirea profesionala in meseria
de __________________________, prin cursuri de calificare (recalificare),
organizate la ______________________________________________________________
    2. Persoana cuprinsa la cursurile de calificare (recalificare) va primi in
continuare ajutorul de somaj, pe toata durata cursurilor si pana la data primei
repartizari in munca, dar nu mai mult de 30 de zile de la absolvire.
    3. Subsemnatul(a) ______________________ in calitate de cursant la cursurile
de calificare (recalificare), organizate potrivit legii, ma oblig ca la
absolvire sa ma incadrez in unitatea la care voi fi repartizat.
    4. In cazul refuzului fara motive temeinice a doua repartizari,
subsemnatul(a) ma oblig sa restitui ajutorul de somaj primit pe durata cursului
pana la repartizare, precum si cheltuielile de scolarizare.
    Drept care s-a incheiat prezentul angajament, in doua exemplare, astazi
______________ . Un exemplar se pastreaza in evidenta directiei de munca si
protectie sociala a judetului (municipiului), iar celalalt exemplar se preda
cursantului respectiv.
    DIRECTIA DE MUNCA
    SI PROTECTIE SOCIALA
          Director,                                       Cursant,

    ANEXA 7

    DIRECTIA DE MUNCA
    SI PROTECTIE SOCIALA
    Judetul ___________________

                      DECIZIA
                Nr. _________ din _____________
         privind incetarea/suspendarea platii ajutorului de somaj

    Directia de munca si protectie sociala a judetului ___________________
reprezentata prin director _____________________________ numit in baza ordinului
ministrului muncii si protectiei sociale nr. ______________ din ______________,
    Avand in vedere prevederile art. ___________ din Lege nr. 1/1991 privind
protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala,
    Fata de faptul ca dl/d-na ___________________ cu carnet de evidenta nr.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

    DECIDE
    Art. 1
    Incepand cu data de ___________________ inceteaza/suspenda plata ajutorului de somaj acordat d-lui/d-nei ___________________________ domiciliat(a) in ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
    Art. 2
    Cu drept de contestare in termen de 30 de zile de la comunicarea la Judecatoria __________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

                                   Director,

      Exemplarul 1 ramane la solicitant.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 17/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 17 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu