Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3004 din 16.11.2017

privind aprobarea Procedurii de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) şi art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 28 noiembrie 2017SmartCity1

Având în vedere prevederile:art. 366 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 15 alin. (2) din anexa nr. 2 şi art. 15 alin. (2) din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) şi art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Dispoziţiile prezentului ordin se aplică de către direcţia de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare direcţie de specialitate, de către autorităţile prevăzute la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi de către operatorii economici contestatori. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Ionuţ MişaANEXĂPROCEDURĂ de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) şi art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Articolul 1În înţelesul prezentei proceduri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)autoritatea emitentă este structura emitentă a deciziei contestate, respectiv autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi comisia instituită prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 219/2016 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia; b)structura de specialitate este structura prevăzută la art. 2 alin. (1) din anexele nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017, respectiv biroul/compartimentul avize şi autorizaţii (case de marcat) din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi biroul/compartimentul cu atribuţii de autorizare din cadrul birourilor vamale de interior şi/sau frontieră; c)direcţia de specialitate este direcţia cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 2(1) Operatorul economic care se consideră lezat în drepturile sale printr-o decizie emisă de autoritatea emitentă poate formula contestaţie potrivit prevederilor art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) şi art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Contestaţia formulată împotriva deciziilor autorităţii emitente este calea administrativă de atac prin care se solicită autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, după caz, reexaminarea deciziei contestate, în sensul revocării sau modificării acesteia. Articolul 3(1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:a)datele de identificare ale contestatorului; b)obiectul acesteia; c)motivele de fapt şi de drept; d)dovezile pe care se întemeiază; e)semnătura persoanei îndreptăţite. (2) Contestaţia se depune la sediul structurii de specialitate, în termenul prevăzut la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, sub sancţiunea decăderii.(3) Structura de specialitate, la primirea acesteia, va întocmi dosarul contestaţiei, precum şi o notă în care va prezenta informaţii privind cauza supusă analizei, precum şi punctul de vedere referitor la această cauză şi le va transmite direcţiei de specialitate în vederea soluţionării.(4) Dosarul contestaţiei va cuprinde: contestaţia în original, ce trebuie să poarte semnătura persoanei îndreptăţite, împuternicire avocaţială/procură/mandat în original sau în copie legalizată, după caz, actul prin care se desemnează administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul, decizia atacată şi documentele care au stat la baza emiterii acesteia, în copie, dovada comunicării deciziei atacate, extras din procesul-verbal de şedinţă privitor la decizia contestată şi orice alte documente care au legătură cu cauza supusă soluţionării existente la nivelul autorităţii emitente a deciziei şi/sau depuse de contestator. (5) În cazul în care contestaţia este depusă direct la direcţia de specialitate, aceasta o va transmite structurii de specialitate, în vederea constituirii dosarului contestaţiei, a verificării condiţiilor procedurale, precum şi a întocmirii notei cu punctul de vedere privind cauza supusă analizei.(6) Nota va cuprinde precizări privind îndeplinirea condiţiilor de procedură, menţiuni privind sesizarea organelor de urmărire şi cercetare penală, după caz, menţiuni cu privire la motivele care au stat la baza emiterii deciziei contestate, precum şi punctul de vedere asupra cauzei supuse analizei, având în vedere toate argumentele contestatorului şi documentele în susţinere. În caz contrar dosarul se restituie în vederea completării.(7) Nota se aprobă de către conducătorul structurii de specialitate.(8) În condiţiile în care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica respectarea termenului de depunere a contestaţiei, iar în urma demersurilor întreprinse nu se poate face dovada datei la care contestatorul a luat cunoştinţă de decizia atacată, inclusiv în situaţia în care comunicarea prin publicitate a fost viciată prin nerespectarea procedurii în materie, aceasta va fi considerată depusă în termenul legal.(9) În situaţia depunerii prin poştă a contestaţiei, structura de specialitate este obligată să anexeze la dosarul contestaţiei plicul prin care a fost transmisă contestaţia.(10) Dispoziţiile privind termenele din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător, astfel:a)termenul de depunere a contestaţiei se calculează pe zile libere, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul; b)când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.Art. 4 - (1) Dacă contestaţia este formulată printr-un împuternicit sau în cazul în care contestatorul se află în procedură de insolvenţă/reorganizare/faliment/lichidare şi i-a fost ridicat dreptul la propria administrare, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile prevăzute la art. 3 alin. (4). (2) Confirmările de primire se vor anexa la dosarul cauzei. Articolul 5(1) Contestaţia poate fi retrasă de contestator până la soluţionarea acesteia.(2) În situaţia în care contestatorul doreşte să retragă contestaţia, cererea de retragere se depune la sediul Ministerului Finanţelor Publice şi trebuie să fie semnată de acesta sau de împuternicit, cu îndeplinirea aceloraşi condiţii de formă prevăzute la formularea şi depunerea contestaţiei.(3) Retragerea contestaţiei poate fi făcută în tot sau în parte. În situaţia în care cererea de retragere are ca obiect doar anumite capete de cerere din contestaţia iniţială, despre aceasta se va face menţiune în decizia emisă în soluţionarea cauzei; contestaţia şi cererea de retragere parţială vor fi conexate, pentru o mai bună soluţionare a cauzei.(4) După primirea cererii de retragere a contestaţiei, direcţia de specialitate va comunica contestatorului decizia prin care ia act de faptul că acesta a solicitat retragerea contestaţiei şi va informa organul emitent al deciziei contestate despre acest fapt.(5) Decizia prin care se ia act de retragerea contestaţiei urmează procedura emiterii şi comunicării deciziilor emise în soluţionarea contestaţiilor. Articolul 6(1) Direcţia de specialitate analizează contestaţiile în raport cu susţinerile formulate de contestator, cu dispoziţiile legale invocate de acesta şi cu documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea contestaţiei se face în limitele sesizării.(2) Motivarea contestaţiei se va face cu respectarea dispoziţiilor privind termenul de depunere a contestaţiilor, sub sancţiunea decăderii.(3) Prin soluţionarea contestaţiei nu se poate crea o situaţie mai grea contestatorului în propria cale de atac.(4) Contestatorul sau împuterniciţii acestuia, după caz, pot să depună probe noi în susţinerea cauzei pe tot parcursul soluţionării contestaţiei. Articolul 7(1) Pentru lămurirea cauzelor, direcţia de specialitate poate solicita puncte de vedere altor direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau altor instituţii competente să se pronunţe în cauzele respective.(2) La solicitarea direcţiei de specialitate, pentru lămurirea aspectelor care fac obiectul contestaţiei, organele competente vor efectua cercetarea la faţa locului, întocmind în acest sens proces-verbal de constatare, care va fi ataşat la dosarul contestaţiei aflat în curs de soluţionare.(3) Direcţia de specialitate va verifica existenţa excepţiilor de procedură şi mai apoi a celor de fond, înainte de a proceda la soluţionarea pe fond a contestaţiei.(4) În soluţionarea contestaţiilor, excepţiile de procedură şi de fond pot fi următoarele: excepţia de nerespectare a termenului de depunere a contestaţiei, excepţia de necompetenţă a organului care a încheiat actul contestat, excepţia lipsei semnăturii de pe contestaţie, excepţia lipsei de interes, excepţia lipsei de calitate procesuală, prescripţia, puterea de lucru judecat etc.(5) Contestatorul poate solicita susţinerea orală a contestaţiei fie în cuprinsul acesteia, fie prin cerere separată, o singură dată în cadrul procedurii de soluţionare a contestaţiei. Contestatorul va putea aduce lămuriri suplimentare cu privire la argumentele din cuprinsul contestaţiei şi documente prin care înţelege să îşi probeze afirmaţiile. Susţinerile contestatorului şi ale reprezentantului autorităţii emitente a deciziei atacate vor fi consemnate într-o minută ce va fi anexată la dosarul contestaţiei. Pentru acurateţea consemnărilor, cu acceptul contestatorului şi al reprezentantului autorităţii emitente a deciziei, discuţiile pot fi înregistrate pe suport audio. Articolul 8(1) În soluţionarea contestaţiei, direcţia de specialitate se pronunţă prin decizie.(2) Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, în sensul că asupra ei direcţia de specialitate nu mai poate reveni, cu excepţia situaţiilor privind îndreptarea erorilor materiale, potrivit legii. Articolul 9(1) Decizia de soluţionare a contestaţiei se emite în formă scrisă şi va cuprinde: preambulul, considerentele şi dispozitivul.(2) Preambulul cuprinde denumirea emitentului deciziei, denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare al contestaţiei şi obiectul cauzei.(3) Considerentele cuprind motivele de fapt şi de drept care au format convingerea emitentului deciziei în emiterea acesteia.(4) Dispozitivul cuprinde soluţia pronunţată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată.(5) Decizia se emite la nivelul direcţiei de specialitate şi se semnează de către conducătorul acesteia sau, în lipsa acestuia, de către înlocuitorul său de drept conform fişei postului.(6) Direcţia de specialitate va ţine evidenţa deciziilor într-un registru, din care să rezulte numărul atribuit deciziei de soluţionare, numărul de înregistrare al contestaţiei la Ministerul Finanţelor Publice şi la direcţia de specialitate, identitatea contestatorului, precum şi soluţia adoptată. Articolul 10(1) Contestaţia poate fi respinsă ca:a)neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ atacat; b)nemotivată, în situaţia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt şi de drept în susţinerea contestaţiei; c)fiind fără obiect, în situaţia în care măsura contestată nu a fost stabilită prin decizia atacată; d)nedepusă în termen, în situaţia în care aceasta a fost depusă peste termenul prevăzut de lege; e)fiind depusă de o persoană lipsită de calitatea de a contesta, în situaţia în care aceasta este formulată de o persoană fizică sau juridică lipsită de calitate procesuală; f)fiind depusă de o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, potrivit legii. (2) Soluţiile asupra contestaţiilor nu sunt prevăzute limitativ.(3) Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare. Articolul 11(1) Decizia de soluţionare a contestaţiei se transmite structurii de specialitate.(2) Structura de specialitate va comunica contestatorului decizia de soluţionare a contestaţiei prin modalităţile de comunicare a actului administrativ prevăzute de art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).(3) După comunicarea deciziilor de soluţionare a contestaţiilor către operatorii economici contestatori, structura de specialitate va actualiza baza de date NSEA Autorizări. Articolul 12(1) Îndreptarea erorilor materiale se va realiza cu respectarea prevederilor art. 53 din Codul de procedură fiscală.(2) Prin erori materiale se înţelege orice greşeli de redactare, omisiuni sau menţiuni greşite din decizii, cu excepţia acelora care atrag nulitatea actului, potrivit legii, sau care privesc fondul deciziei.(3) Erorile materiale din deciziile de soluţionare a contestaţiilor pot fi îndreptate de către direcţia de specialitate la iniţiativa acesteia, a autorităţii emitente sau a contestatorului.(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică deciziilor de soluţionare a contestaţiilor pentru care s-au exercitat căile de atac prevăzute de lege, iar soluţia este definitivă.(5) În situaţia solicitării de îndreptare a unei erori materiale din decizia de soluţionare a contestaţiei de către autoritatea emitentă sau de contestator, direcţia de specialitate poate solicita şi alte documente necesare justificării erorilor.(6) Decizia de rectificare a actului care conţine erori va avea acelaşi număr de înregistrare, la care se adaugă particula „bis" şi va purta data emiterii efective.(7) Decizia de soluţionare a contestaţiei care corectează erori materiale va fi comunicată atât structurii de specialitate, cât şi contestatorului. Articolul 13Prevederile art. 3 alin. (2)-(7) din prezenta procedură nu se aplică contestaţiilor depuse împotriva deciziilor emise de comisia instituită în baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 219/2016.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3004/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3004 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3004/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu