Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3 din 5 martie 2010

pentru modificarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si a facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili (contrapartidelor eligibile)

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 165 din 15 martie 2010Având în vedere prevederile art. 43 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile), publicat Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 20 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:

1.   In tot cuprinsul ordinului, sintagma „participant eligibil (contrapartidă eligibilă)" se înlocuieşte cu sintagma „participant eligibil".

2. In tot cuprinsul ordinului, trimiterile la „Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările şi completările ulterioare", respectiv la „Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare" se înlocuiesc cu trimiteri la „Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat", respectiv la „Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, republicat."

3.  In tot cuprinsul ordinului, trimiterile la „Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare" se înlocuiesc cu trimiteri la „Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare".

4. In tot cuprinsul ordinului, trimiterile la „Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile)" se înlocuiesc cu trimiteri la „Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi    a   facilităţilor   permanente    acordate    de   aceasta participanţilor eligibili, cu modificările ulterioare."

5.  In tot cuprinsul ordinului, sintagma „semnăturile autorizate şi ştampila, conform art. 34 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare", sintagma „semnături autorizate, conform art. 34 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată" şi, respectiv, sintagma „semnături autorizate, conform art. 34 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare" se înlocuiesc cu sintagma „semnăturile autorizate şi ştampila, conform prevederilor legale."

6. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. -In cazul în care la scadenţa operaţiunilor de piaţă monetară şi/sau a facilităţii de creditare un participant eligibil nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în contractele-cadru încheiate cu Banca Naţională a României, aceasta va aplica prevederile art. 41 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, republicat."

7. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Notificările tuturor tranzacţiilor către participanţii eligibili se vor efectua de către Direcţia operaţiuni de piaţă din cadrul Băncii Naţionale a României prin modalităţile considerate acceptabile de Banca Naţională a României, şi anume SWIFT, fax, letric."

8. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. -In situaţia în care, în urma anunţării rezultatelor licitaţiei şi a transmiterii notificărilor către participanţi, aceştia nu pot onora oferta declarată câştigătoare de către Banca Naţională a României, se vor aplica prevederile art. 41 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, republicat."

9. Articolul 18 va avea următorul cuprins:    

„Art. 18. - Notificările tuturor tranzacţiilor către participanţii eligibili se vor efectua de către Direcţia operaţiuni de piaţă din cadrul Băncii Naţionale a României prin modalităţile considerate acceptabile de Banca Naţională a României, şi anume SWIFT, fax, letric."

10.  La articolul 21, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) valoarea unitară nominală, exprimată în valuta de emisiune;".

11.  La articolul 21, litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) valoarea unitară de vânzare ajustată a activelor eligibile la data tranzacţiei; pentru activele eligibile denominate în valută, valoarea respectivă va fi exprimată în lei la cursul publicat de Banca Naţională a României în ziua lucrătoare anterioară;".

12. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) Condiţiile de acordare şi modul de garantare a creditelor lombard vor fi stabilite prin contractul-cadru de credit lombard, încheiat cu fiecare participant eligibil, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.

(2) Inregistrarea, executarea şi eliberarea garanţiilor constituite în baza contractelor-cadru de credit lombard încheiate cu participanţii eligibili se vor realiza în conformitate cu regulile sistemului SaFIR."

13. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) Concomitent cu prezentarea solicitării de credit lombard, participanţii eligibili vor solicita Direcţiei plăţi, prin intermediul sistemului SaFIR, blocarea garanţiilor pentru creditul lombard, prin transmiterea mesajelor SWIFT aferente, conform regulilor sistemului SaFIR, în care se vor specifica cel puţin următoarele elemente: volumul creditului şi datele de identificare ale activelor eligibile care vor fi gajate (respectiv ISINşi valoarea nominală totală pe ISIN). Prin transmiterea mesajelor, participanţii eligibili consimt să garanteze creditul solicitat şi dobânda aferentă cu activele eligibile consemnate în mesajele SWIFT.

(2) Direcţia plăţi, prin sistemul SaFIR, va verifica eligibilitatea activelor, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, republicat, precum şi acoperirea cu garanţii în proporţie de 100% a creditului solicitat şi a dobânzii aferente.

(3)  In cazul în care condiţiile prevăzute la alin. (2) sunt îndeplinite, Direcţia plăţi procedează la înregistrarea garanţiei, conform regulilor sistemului SaFIR, iar Direcţia operaţiuni de piaţă va notifica participantului eligibil aprobarea creditului."

14. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - Direcţia plăţi, prin sistemul SaFIR, transmite în sistemul de plăţi instrucţiunea de decontare de fonduri aferente facilităţii de creditare."

15. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Deblocarea garanţiilor constituite la acordarea creditelor lombard este condiţionată de rambursarea creditelor şi de plata dobânzilor aferente.

(2) La scadenţa creditului, rambursarea fondurilor se va face prin debitarea directă a contului participantului ca urmare a transmiterii de către participant în sistemul SaFIR a mesajului de eliberare a activelor eligibile gajate. Transmiterea mesajului de eliberare a activelor eligibile gajate reprezintă acordul participantului eligibil pentru debitarea directă a contului cu sumele reprezentând creditul lombard şi dobânda aferentă.

(3) După rambursarea creditelor şi plata dobânzilor aferente de către participantul eligibil, SaFIR deblochează activele eligibile constituite drept garanţie.

(4)  In cazul în care, la scadenţa creditelor, participantul eligibil nu transmite mesajul de eliberare a activelor eligibile gajate sau în cazul în care în contul participantului eligibil nu sunt suficiente fonduri pentru rambursarea creditului şi/sau plata dobânzilor aferente, Banca Naţională a României procedează la recuperarea creanţelor prin executarea garanţiilor corespunzător valorii nerambursate, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004."

16. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

„Art. 50. -In vederea verificării autenticităţii semnăturilor persoanelor autorizate, participanţii eligibili vor depune la Banca Naţională a României - Direcţia plăţi - listele cu specimenele de semnături ale persoanelor autorizate, conform prevederilor legale, pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi la facilităţile permanente acordate de aceasta. Formularul specimenelor de semnături este prezentat în anexa nr. 12."

17.  Punctul 3 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

„3. In  situaţia în  care,   la  data vânzării/răscumpărării...................................... (participantul eligibil) nu îşi îndeplineşte obligaţiile, Banca Naţională  a   României  va  aplica   prevederile  art.  41   din Regulamentul nr. 1/2000, republicat."

18.  Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

19.  Anexa nr. 6 se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

20.  Punctul 2 din anexa nr. 7 va avea următorul cuprins:

„2. In situaţia în care la data vânzării sau cumpărării de valută ......................................nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute (participantul eligibil) în prezentul contract-cadru, Banca Naţională a României va proceda la aplicarea prevederilor art. 41 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, republicat."

21. Anexa nr. 10 se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

22. Anexa nr. 11 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 19 aprilie 2010.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

ANEXA Nr. 11 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 8/2006)

ANTET PARTICIPANT ELIGIBIL

Nr..........Data..........

OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA DIN DATA DE..............PENTRU CUMPĂRĂRI/VÂNZĂRI REVERSIBILE DE ACTIVE ELIGIBILE - REPO/REVERSE REPO

Nr. de referinţă al licitaţiei:

Cod operaţiune*:

Notă: In cazul licitaţiei la rata fixă se va transmite o singură opţiune

PARTICIPANT ELIGIBIL

Persoane autorizate:

Numele şi prenumele

Funcţia Semnăturile autorizate şi ştampila cf. prevederilor legale (LS.)

* Codul operaţiunii este referinţa acordului repo/reverse repo utilizată pentru decontarea fiecărei operaţiuni în SaFIR, în conformitate cu Ghidul Utilizatorului SWIFT. Acesta va fi de maxim 16 caractere alfanumerice şi va cuprinde: numărul contractului cadru+L (sau B)X+data încheierii tranzacţiei sub forma zzllaaaa (ddmmyyyy), unde:

- L sau B se stabileşte în funcţie de tipul operaţiunii: L în cazul licitaţiei, B în cazul operaţiunilor bilaterale.

- X = identificator numeric unic asociat, de ambele părţi, fiecărei operaţiuni repo-reverse repo cu Banca Naţională a României, din ziua respectivă; în cazul operaţiunilor multilaterale, acesta va fi asociat cu fiecare opţiune şi licitaţie în parte.

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 8/2006)

ANTET PARTICIPANT ELIGIBIL

NOTIFICARE

pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat din data de..........

Participantul eligibil......................................................se obligă să gajeze în favoarea Băncii Naţionale a României următoarele active eligibile:

Nr. crt.

Cod ISIN

Data scadenţei emisiunii/cuponului

Număr active

eligibile

(buc.)

Valoare

nominală

unitară

Valuta de emisiune

pentru valoarea

nominală

Valoare

nominală

totală

Valoare de piaţă

ajustată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6=3*4

7

X

TOTAL:

X

X

X

X

Prezenta notificare face parte integrantă din Contractul de gaj nr......./zzllaaaa.

PARTICIPANT ELIGIBIL

Persoane autorizate:

Numele şi prenumele

.....................................

Funcţia

.....................................

Semnăturile autorizate si stampila conform prevederilor legale

(L.S.)

Data

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 8/2006)

PARTICIPANT ELIGIBIL

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

CONTRACT-CADRU de credit lombard

nr.......din............

In temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, al Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, cu modificările ulterioare, şi al Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare,

între:

Banca Naţională a României, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, reprezentată prin......................, în calitate de.........................,

şi

..................................., cu sediul în............................., str.....................nr........., înregistrată la registrul comerţului cu (participantul eligibil) nr..........., cod unic de înregistrare nr........., reprezentată prin........................., în calitate de......................., şi......................, în calitate de........................,

a intervenit prezentul contract:

1. Banca Naţională a României acordă.................................credite lombard, la valoarea înscrisă în comunicările de aprobare (participantul eligibil) a creditelor lombard, care fac parte integrantă din prezentul contract-cadru de credit lombard.

Rata dobânzii creditelor lombard acordate va fi cea afişată în ziua de acordare a creditului lombard în paginile de contributor ale Băncii Naţionale a României în sistemele Reuters, Bloomberg etc.

Perioada pentru care se acordă creditele lombard este overnight.

2(participantul eligibil)...............................garantează creditul lombard acordat de către Banca Naţională a României prin gajarea cu activele  eligibile consemnate în mesajele SWIFT transmise de către(participantul eligibil).................................................., care fac parte integrantă din prezentul  contract-cadru de credit lombard.

3(participantul eligibil)......................................................declară pe propria răspundere că activele eligibile care fac obiectul garanţiei potrivit  prezentului contract-cadru sunt în proprietatea sa şi nu sunt gajate sau sechestrate.

4.  Banca Naţională a României preia cu titlu de garanţie activele eligibile consemnate în mesajele SWIFT.

5. Inregistrarea gajului se realizează conform regulilor sistemului SAFIR.

6. Garanţia trebuie să acopere în proporţie de 100% creditele acordate şi dobânzile aferente.

7. In cazul în care, la scadenţa creditelor(participantul eligibil),............................................nu transmite mesajul de eliberare a activelor eligibile  gajate sau dacă în contul participantului eligibil nu sunt suficiente fonduri pentru rambursarea creditelor şi/sau plata dobânzilor aferente, Banca Naţională a României va proceda la recuperarea creanţelor prin executarea garanţiilor corespunzător valorii nerambursate, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004.

8.  Prezentul contract-cadru constituie titlu executoriu conform art. 50 din Legea nr. 312/2004.

9.  Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data semnării.

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

................................................................

(semnăturile autorizate)

PARTICIPANTUL ELIGIBIL

.................................................................

(semnăturile autorizate şi ştampila, conform prevederilor legale)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu