Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2986/C din 16 decembrie 1999

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 1 din  4 ianuarie 2000


SmartCity3


    Ministrul justitiei,
    in temeiul art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitatii practicienilor in reorganizare si lichidare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii lui.

                            p. Ministru de stat,
                            ministrul justitiei,
                            Flavius Baias,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare

    CAP. 1
    Dispozitii generale, obiective si atributii

    Art. 1
    Uniunea Nationala a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare (U.N.P.R.L.), denumita in continuare Uniune, este persoana juridica de utilitate publica, autonoma si fara scop lucrativ, din care fac parte practicienii in reorganizare si lichidare, in conditiile stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitatii practicienilor in reorganizare si lichidare, denumita in continuare ordonanta.
    Art. 2
    (1) Uniunea are patrimoniu propriu si autonomie de decizie si functionala.
    (2) Uniunea isi asigura resursele financiare din venituri proprii, donatii si sponsorizari din partea persoanelor fizice si juridice din tara si din strainatate.
    Art. 3
    Uniunea isi constituie filiale cu personalitate juridica in resedintele de judet si in municipiul Bucuresti.
    Art. 4
    Structura aparatului propriu si bugetul de venituri si cheltuieli se stabilesc in raport cu nevoile Uniunii si in limita posibilitatilor sale financiare. Structura aparatului propriu se va stabili de Comitetul national de conducere al Uniunii.
    Art. 5
    (1) Uniunea are sigla proprie, aprobata de Comitetul national de conducere. Aceasta va figura pe toate documentele emise de Uniune si de filialele sale.
    (2) Sediul central al Uniunii, in care functioneaza Comitetul national de conducere, este in municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36 - 38, sectorul 1.
    (3) Denumirea Uniunea Nationala a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare, cu specificarea sediului central, sau, dupa caz, denumirea filialei judetene sau a municipiului Bucuresti, cu specificarea sediului acestora, va figura pe toate actele emise de Uniune sau de filialele sale.
    Art. 6
    Obiectivele si atributiile Uniunii sunt cele definite la art. 17 din ordonanta.

    CAP. 2
    Membrii Uniunii. Drepturile si obligatiile acestora

    Art. 7
    (1) Pot fi membri ai Uniunii persoanele fizice si juridice, romane sau straine, care indeplinesc conditiile stabilite prin ordonanta si prin prezentul regulament.
    (2) Persoanele fizice romane pot dobandi calitatea de membru al Uniunii in conditiile art. 4, 9 si 10 din ordonanta.
    (3) Persoanele juridice romane pot dobandi calitatea de membru al Uniunii daca indeplinesc conditiile stabilite la art. 6 alin. (1) din ordonanta.
    (4) Persoanele fizice straine si persoanele juridice straine pot dobandi calitatea de membru al Uniunii in conditiile art. 22 din ordonanta.
    Art. 8
    Membrii Uniunii au urmatoarele drepturi:
    a) sa desfasoare activitatea de practician in reorganizare si lichidare pe intreg teritoriul Romaniei;
    b) sa participe la lucrarile Congresului Uniunii si la adunarile generale ale filialelor sale;
    c) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Uniunii si ale filialelor sale;
    d) sa voteze in Congresul Uniunii si in adunarile generale ale filialelor, fiecare membru avand dreptul la un singur vot;
    e) sa participe la activitatile si la manifestarile Uniunii si ale filialelor sale;
    f) sa colaboreze la elaborarea publicatiilor Uniunii;
    g) sa utilizeze mijloacele de informare si de documentare ale Uniunii si ale filialelor sale;
    h) sa fie recomandati pentru a face parte din colectivele de studii, expertize, consultanta si instruire profesionala;
    i) sa primeasca periodicul Uniunii;
    j) sa foloseasca in documentele oficiale si personale mentiunea de membru al Uniunii.
    Art. 9
    Membrii Uniunii aflati in situatia de incompatibilitate potrivit art. 8 din ordonanta pierd dreptul de a desfasura activitatea de practician in reorganizare si lichidare pe intreg teritoriul Romaniei si dreptul de a fi alesi in organele de conducere ale Uniunii si ale filialelor sale, pe perioada incompatibilitatii.
    Art. 10
    Membrii Uniunii au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte actele normative care reglementeaza activitatea de practician in reorganizare si lichidare, precum si hotararile si deciziile Uniunii;
    b) sa participe la realizarea obiectivelor Uniunii;
    c) sa plateasca cotizatiile si contributiile aprobate de Congresul Uniunii;
    d) sa se asigure profesional, pentru exercitarea profesiei de practician in reorganizare si lichidare, in conformitate cu prevederile art. 35 din ordonanta;
    e) sa comunice conducerii filialei Uniunii, in termen de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator;
    f) sa nu desfasoare activitati politice in cadrul sau cu ocazia manifestarilor organizate de Uniune.

    CAP. 3
    Organizarea si conducerea Uniunii

    Art. 11
    Organele de conducere ale Uniunii sunt: Congresul Uniunii, presedintele Uniunii si Comitetul national de conducere al Uniunii.

    Congresul Uniunii
    Art. 12
    Congresul Uniunii se constituie din:
    a) membrii Comitetului national de conducere;
    b) membrii comitetelor de conducere ale filialelor Uniunii;
    c) membrii Consiliului superior de disciplina si ai consiliilor de disciplina ale filialelor;
    d) cate un reprezentant la fiecare 10 membri, din fiecare filiala, desemnat de adunarea generala.
    Art. 13
    Congresul Uniunii se reuneste o data pe an sau ori de cate ori se considera necesar.
    Art. 14
    (1) Congresul Uniunii se convoaca de:
    a) presedintele Comitetului national de conducere;
    b) Comitetul national de conducere conform art. 28 lit. l) din ordonanta;
    c) 10% din numarul membrilor Uniunii;
    d) trei cincimi din numarul membrilor Consiliului superior de disciplina.
    (2) Convocarea Congresului Uniunii se anunta cel putin intr-un cotidian national de larga circulatie cu minimum 30 de zile inainte de data programata. Secretariatul general al Uniunii va transmite anuntul si direct comitetelor de conducere ale filialelor.
    Art. 15
    (1) Congresul Uniunii este legal constituit in prezenta majoritatii membrilor prevazuti la art. 12, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    (2) Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar de membri, este convocat un nou congres in termen de cel mult 45 de zile. Acesta este legal constituit in prezenta a minimum 40% din numarul membrilor si al reprezentantilor.
    Art. 16
    Congresul Uniunii adopta hotarari cu privire la problemele discutate. Hotararile vor fi numerotate in ordinea adoptarii lor. In cazul in care intr-un an calendaristic se convoaca mai multe congrese, hotararile acestora vor fi numerotate in continuare pentru anul respectiv. Hotararile vor fi semnate de secretarul general si de presedintele Uniunii.
    Art. 17
    Congresul Uniunii aproba indemnizatiile membrilor Consiliului national de conducere si a presedintelui Uniunii.
    Art. 18
    Atributiile Congresului Uniunii sunt cele precizate la art. 27 din ordonanta.

    Presedintele Uniunii
    Art. 19
    Presedintele Uniunii este ales de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani si este si presedintele Comitetului national de conducere al Uniunii.
    Art. 20
    (1) Presedintele Uniunii reprezinta Uniunea in fata autoritatilor publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, putand delega atributii de reprezentare si unuia dintre vicepresedinti.
    (2) Presedintele Uniunii va desemna unul dintre vicepresedinti sa reprezinte Uniunea in absenta sa.
    Art. 21
    Presedintele Uniunii asigura punerea in practica a hotararilor organelor de conducere ale acesteia.
    Art. 22
    Presedintele Uniunii angajeaza personalul Uniunii potrivit structurii organizatorice si in limitele de salarizare aprobate de Comitetul national de conducere al Uniunii.
    Art. 23
    Presedintele Uniunii angajeaza, in limitele aprobate de Comitetul national de conducere al Uniunii, cheltuielile necesare pentru buna functionare a acesteia.

    Comitetul national de conducere al Uniunii
    Art. 24
    (1) Comitetul national de conducere al Uniunii este format din 11 membri titulari, dintre care un presedinte, 3 vicepresedinti si 5 membri supleanti, alesi de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani.
    (2) Membrii carora le inceteaza mandatul pot fi realesi dupa o perioada de cel putin 4 ani.
    (3) In cazul in care un membru titular nu isi mai poate indeplini atributiile din motive de sanatate sau demisioneaza, este sanctionat ori devine incompatibil, inainte de expirarea termenului de 4 ani pentru care a fost ales, locul sau va fi ocupat de un membru supleant desemnat de Comitetul national de conducere al Uniunii, prin vot secret.
    (4) Membrii supleanti pot fi invitati la sedintele Comitetului national de conducere al Uniunii fara drept de vot la adoptarea deciziilor.
    Art. 25
    Comitetul national de conducere al Uniunii se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la propunerea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor si adopta decizii in legatura cu problemele analizate.
    Art. 26
    In afara de atributiile prevazute la art. 28 din ordonanta, Comitetul national de conducere al Uniunii are urmatoarele atributii:
    a) avizeaza infiintarea filialelor judetene si a municipiului Bucuresti si urmareste functionarea acestora in conditiile legii;
    b) emite hotarari privind afilierea unor practicieni in reorganizare si lichidare la filialele invecinate, conform art. 16 alin. (2) din ordonanta, pana la infiintarea de filiale in judetele in care care acestia isi au domiciliul sau sediul principal;
    c) asigura inscrierea/radierea practicienilor in reorganizare si lichidare, membri ai Uniunii in/din Tabloul Uniunii, precum si publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei. Modul de inregistrare in Tabloul Uniunii este stabilit la art. 53 si 54;
    d) constituie departamente pentru principalele domenii de activitate, dupa cum urmeaza:
    - pregatire profesionala, studii si publicatii;
    - organizare si control;
    - financiar-contabilitate;
    - relatii cu organizatii profesionale similare din alte tari.
    Comitetul national de conducere al Uniunii va stabili atributiile si bugetul ce revin fiecarui departament, in corelatie cu atributiile stabilite prin ordonanta pentru Uniune, Congresul Uniunii, Comitetul national de conducere al Uniunii si pentru presedintele acesteia.
    Departamentele vor fi conduse de un membru al Comitetului national de conducere al Uniunii si vor avea in componenta membri ai Uniunii, cu exceptia departamentului financiar-contabilitate care va fi condus de persoane autorizate, angajate in aparatul propriu al Uniunii.
    Pentru unele activitati nepermanente Comitetul national de conducere al Uniunii poate angaja colaboratori externi;
    e) asigura participarea unui membru al sau sau al Consiliului superior de disciplina la adunarile generale ale filialelor, in functie de problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale;
    f) aproba programele de activitate ale departamentelor, prezentate de catre conducatorii acestora;
    g) solutioneaza contestatiile impotriva respingerii cererii de inscriere in Tabloul Uniunii;
    h) solutioneaza contestatiile impotriva sanctiunilor aplicate de Consiliul superior de disciplina al Uniunii;
    i) hotaraste afilierea la organizatii profesionale similare din alte tari si supune ratificarea hotararii la primul Congres al Uniunii.

    Consiliul superior de disciplina al Uniunii
    Art. 27
    (1) Consiliul superior de disciplina al Uniunii functioneaza pe langa Comitetul national de conducere al Uniunii si este compus din 5 membri titulari (un presedinte si 4 membri) si 3 membri supleanti, desemnati de Congresul Uniunii pentru o perioada de 4 ani dintre practicienii in reorganizare si lichidare aflati in evidenta Uniunii, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.
    (2) Consiliul superior de disciplina al Uniunii are urmatoarele atributii:
    a) asigura respectarea de catre membrii Uniunii a principiilor fundamentale de etica profesionala;
    b) asigura mentinerea prestigiului Uniunii prin respectarea de catre membrii sai a Codului de etica;
    c) urmareste evitarea concurentei neloiale si actioneaza prin masuri disciplinare aplicate in baza analizarii sesizarilor primite sau a unor anchete efectuate prin autosesizare;
    d) mediaza, la solicitarea unor membri ai Uniunii, eventualele litigii, in cazul in care partile implicate accepta arbitrajul pentru stingerea litigiului pe cale amiabila;
    e) aplica sanctiunile disciplinare prevazute in ordonanta si in prezentul regulament;
    f) solutioneaza contestatiile la hotararile disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor, luand masuri ca deciziile de solutionare a contestatiilor sa fie comunicate in scris celor interesati in termen de maximum 5 zile de la pronuntarea hotararii;
    g) face propuneri de sanctionare disciplinara a membrilor Comitetului national de conducere al Uniunii, precum si a membrilor comitetelor de conducere ale filialelor, pe care le supune hotararii Congresului Uniunii.

    Secretariatul general al Uniunii
    Art. 28
    Secretariatul general al Uniunii are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza activitatea curenta a Uniunii;
    b) asigura pastrarea documentelor Uniunii si arhivarea acestora;
    c) efectueaza operatiunile tehnice de evidenta a membrilor, in vederea intocmirii si actualizarii Tabloului Uniunii;
    d) organizeaza incasarea taxelor, cotizatiilor si contributiilor membrilor si emite legitimatia de membru al Uniunii, anual, dupa incasarea cotizatiilor;
    e) primeste cererile si documentele necesare in vederea inscrierii la examenul de dobandire a calitatii de practician in reorganizare si lichidare;
    f) colaboreaza cu departamentele Uniunii pentru realizarea programului de activitate al acestora;
    g) participa la sedintele Comitetului national de conducere al Uniunii si asigura redactarea documentelor acestuia;
    h) indeplineste orice alte atributii stabilite de Comitetul national de conducere al Uniunii si de presedintele acesteia;
    i) asigura publicarea anuntului pentru convocarea Congresului Uniunii si a altor anunturi privind Uniunea.
    Art. 29
    Secretariatul general al Uniunii este condus de un secretar general, al carui salariu se stabileste de Comitetul national de conducere al Uniunii.

    CAP. 4
    Organizarea si conducerea filialelor. Adunarea generala a filialei

    Art. 30
    (1) Filialele judetene si a municipiului Bucuresti se constituie cu avizul Comitetului national de conducere al Uniunii. Organele de conducere ale acestora sunt: adunarea generala si comitetul de conducere.
    (2) Adunarea generala a filialei este formata din membrii acesteia, practicieni in reorganizare si lichidare, in conditiile art. 16 si 31 din ordonanta.
    Art. 31
    Adunarile generale ale filialelor se reunesc o data pe an sau ori de cate ori se considera necesar.
    Art. 32
    (1) Adunarea generala a filialei se convoaca de:
    a) comitetul de conducere al filialei;
    b) 10% din numarul membrilor filialei;
    c) doua treimi din numarul membrilor consiliului de disciplina al filialei respective.
    (2) Filialele judetene si a municipiului Bucuresti vor convoca adunarile generale cu minimum 15 zile inainte de data programata, publicand anuntul in presa locala, si vor informa Secretariatul general al Uniunii. Comitetul de conducere al filialei va putea anunta si direct membrii filialei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 33
    (1) Adunarea generala a filialei este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor acesteia, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii celor prezenti.
    (2) Daca la prima convocare nu se intruneste numarul de membri necesar, este convocata o noua adunare generala in termen de cel mult 30 de zile. Aceasta este legal constituita in prezenta a minimum 40% din numarul membrilor sai.
    Art. 34
    Atributiile adunarii generale a filialei sunt cele precizate la art. 32 din ordonanta.

    Comitetul de conducere al filialei
    Art. 35
    Comitetul de conducere al filialei este format din 3 pana la 7 membri titulari, dintre care un presedinte, precum si 3 membri supleanti, desemnati de adunarea generala pentru o perioada de 4 ani. Pentru membrii comitetului de conducere al filialei se aplica prevederile art. 24 alin. (2) si (3).
    Art. 36
    Comitetul de conducere al filialei are urmatoarele atributii:
    a) desemneaza presedintele comitetului de conducere al filialei;
    b) supune spre avizare Comitetului national de conducere al Uniunii actul de infiintare a filialei si orice modificari ale acestuia;
    c) asigura desfasurarea activitatii filialei;
    d) transmite Comitetului national de conducere al Uniunii orice modificare in legatura cu membrii sai, in vederea actualizarii Tabloului Uniunii;
    e) convoaca si organizeaza adunarea generala a filialei;
    f) propune Uniunii primirea de noi membri;
    g) propune adunarii generale candidatii pentru consiliul de disciplina si comisia de cenzori;
    h) analizeaza si avizeaza documentatia de inscriere la examenul de dobandire a calitatii de practician in reorganizare si lichidare;
    i) comunica trimestrial Secretariatului general al Uniunii numirile ca administrator judiciar sau lichidator ale membrilor filialei;
    j) angajeaza personalul executiv al secretariatului filialei.

    Consiliul de disciplina al filialei
    Art. 37
    (1) Pe langa comitetul de conducere al filialei functioneaza un consiliu de disciplina compus din 3 membri titulari (un presedinte si 2 membri) si 3 membri supleanti, desemnati de adunarea generala pentru o perioada de 4 ani, dintre membrii practicieni in reorganizare si lichidare, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.
    (2) Consiliul de disciplina al filialei are urmatoarele atributii:
    a) asigura aplicarea masurilor prevazute la art. 27 alin. (2) cu privire la membrii filialei;
    b) constata abaterile si aplica sanctiuni disciplinare membrilor filialei, in cazurile stabilite in competenta sa potrivit art. 48;
    c) comunica secretariatului general al Uniunii, in termen de 5 zile, sanctiunile disciplinare aplicate membrilor filialelor.
    (3) Hotararile pronuntate de consiliul de disciplina al filialei pot fi contestate in termen de 30 de zile de la data adoptarii. Contestatiile se depun la secretariatul general al Uniunii si se solutioneaza de catre Consiliul superior de disciplina al Uniunii.

    CAP. 5
    Abateri si sanctiuni

    Art. 38
    Constituie abateri urmatoarele fapte:
    a) indeplinirea de activitati specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare;
    b) divulgarea secretului profesional, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege;
    c) exercitarea simultana sau succesiva pentru aceeasi societate comerciala a calitatii prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) din ordonanta;
    d) exercitarea calitatii de lichidator la o societate comerciala la care practicianul in reorganizare si lichidare a functionat ca arbitru, mediator sau conciliator in ultimele 12 luni;
    e) exercitarea calitatii de administrator judiciar la o societate la care acesta a functionat ca expert judiciar in ultimii 2 ani;
    f) exercitarea calitatii de administrator judiciar sau lichidator concomitent cu activitati aferente altor profesii, cu exceptia celor prevazute la art. 8 alin. (1) din ordonanta;
    g) neinformarea secretariatului general al Uniunii in maximum 30 de zile cu privire la intrarea intr-una dintre situatiile de incompatibilitate definite la art. 8 alin. (4) din ordonanta;
    h) nerespectarea obligatiei de asigurare de raspundere profesionala potrivit art. 35 din ordonanta;
    i) neplata primei de asigurare potrivit art. 35 din ordonanta:
    j) incalcarea principiilor fundamentale de etica profesionala, definite de Codul de etica;
    k) desfasurarea de activitati politice in cadrul Uniunii si cu ocazia manifestarilor organizate de aceasta;
    l) neparticiparea fara motive temeinice a membrilor Congresului Uniunii la doua congrese succesive la care au fost convocati;
    m) neparticiparea fara motive temeinice a membrilor adunarilor generale ale filialelor la doua adunari generale succesive la care au fost convocati;
    n) neplata nejustificata a cotizatiei si a contributiei pe o perioada de 1 an;
    o) declararea incorecta a veniturilor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii de practician in reorganizare si lichidare si implicit plata unei contributii anuale pe transe de venituri neconforme cu realitatea;
    p) necomunicarea in termen de 30 de zile a schimbarilor intervenite in legatura cu datele inscrise in Tabloul Uniunii;
    q) necomunicarea informatiilor prevazute la art. 10 lit. e).
    Art. 39
    Se sanctioneaza cu avertisment scris faptele prevazute la art. 38 lit. c), d), e), k), l), m), p), q).
    Art. 40
    Cumularea a doua avertismente scrise conduce la aplicarea sanctiunii de suspendare pe o perioada de 3 luni a calitatii de practician in reorganizare si lichidare.
    Art. 41
    Se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de practician in reorganizare si lichidare pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an faptele prevazute la art. 38 lit. a), b), f), g), i), j).
    Art. 42
    (1) Membrul Uniunii sanctionat cu suspendarea calitatii de practician in reorganizare si lichidare are urmatoarele interdictii pe perioada suspendarii:
    a) nu poate activa ca practician in reorganizare si lichidare;
    b) nu are drept de vot in adunarea generala a filialei si nu poate participa la Congresul Uniunii;
    c) nu poate fi ales in organele de conducere ale filialei sau ale Uniunii;
    d) nu poate reprezenta filiala sau Uniunea.
    (2) Membrii Uniunii sanctionati cu suspendarea calitatii de practician in reorganizare si lichidare sunt obligati ca in termen de cel mult 10 zile de la ramanerea definitiva a hotararii de suspendare sa prezinte la secretariatul general al Uniunii dovada ca au solicitat inlocuirea lor cu un alt practician in reorganizare si lichidare pe perioada suspendarii.
    (3) Daca suspendarea priveste pe unul dintre membrii organelor de conducere alese ale Uniunii sau ale filialelor, acesta va fi inlocuit pe perioada suspendarii de catre unul dintre membrii supleanti ai organului de conducere respectiv.
    Art. 43
    Cumularea a doua sanctiuni de suspendare a calitatii de practician in reorganizare si lichidare conduce la excluderea definitiva din Uniune.
    Art. 44
    (1) Se sanctioneaza cu amenda, care se face venit la bugetul Uniunii, fapta prevazuta la art. 38 lit. o).
    (2) Amenda este egala cu suma neachitata Uniunii conform veniturilor reale realizate.
    (3) Neplata sumelor datorate si a amenzii prevazute la alin. (2) in termen de 30 de zile conduce la excluderea definitiva din Uniune.
    Art. 45
    Se sanctioneaza cu excluderea definitiva din Uniune, insotita de pierderea calitatii de practician in reorganizare si lichidare, faptele prevazute la art. 38 lit. h), n), precum si neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 42 alin. (2).
    Art. 46
    Savarsirea unei infractiuni a carei condamnare prin hotarare irevocabila atrage interzicerea dreptului de gestionare si de administrare a societatilor comerciale se sanctioneaza cu excluderea definitiva din Uniune.
    Art. 47
    Sanctiunea de excludere definitiva din Uniune determina radierea din Tabloul Uniunii si pierderea calitatii de practician in reorganizare si lichidare.

    Competenta aplicarii sanctiunilor
    Art. 48
    Abaterile pentru care sanctiunea este avertismentul scris sunt de competenta consiliilor de disciplina ale filialelor. Celelalte abateri sunt de competenta Consiliului superior de disciplina al Uniunii.

    CAP. 6
    Organizarea examenului pentru dobandirea calitatii de practician in reorganizare si lichidare si regulile de desfasurare a acestuia

    Art. 49
    (1) Examenul pentru dobandirea calitatii de practician in reorganizare si lichidare se organizeaza in mod unitar, la nivel national, de catre Comitetul national de conducere al Uniunii.
    (2) Examenele pentru dobandirea calitatii de practician in reorganizare si lichidare se vor desfasura de regula in doua sesiuni anuale.
    (3) Secretariatul general al Uniunii va anunta cu cel putin 60 de zile inainte, in doua cotidiene nationale de larga circulatie, data inceperii sesiunii de examen si data limita pentru depunerea documentatiei de inscriere continand cererea de inscriere si documentele care dovedesc indeplinirea conditiilor stabilite la art. 10 din ordonanta.
    (4) Documentatia de inscriere se va depune la comitetul de conducere al filialei, care va asigura analizarea indeplinirii conditiilor si transmiterea lor la secretariatul general al Uniunii.
    (5) Documentatia de inscriere va fi verificata prin grija Secretariatului general al Uniunii, care va afisa la sediul acesteia, cu cel putin 7 zile inaintea inceperii sesiunii de examen, lista cuprinzand candidatii admisi pentru sustinerea examenului.
    (6) Comisia de examinare va fi numita de Comitetul national de conducere al Uniunii si va fi formata din 5 pana la 7 membri, dintre care cel putin doi trebuie sa fie membri ai comitetului national.
    Art. 50
    Documentatia de inscriere la examenul pentru dobandirea calitatii de practician in reorganizare si lichidare pentru persoane fizice va contine:
    a) cererea de inscriere;
    b) curriculum vitae si copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate;
    c) copia legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire a unei institutii de invatamant superior in studii economice, in drept sau in inginerie, precum si de pe atestatul de expert contabil sau contabil autorizat pentru cei care au si aceste calitati;
    d) certificatul de cazier judiciar;
    e) dovada activitatii practice economice sau juridice de cel putin 5 ani, prin prezentarea unui extras al carnetului de munca (fotocopie) sau adeverinta pentru cei care au activat in institutii care nu au intocmit carnete de munca, conventie civila inregistrata la Camera de munca ori adeverinta eliberata de Baroul de avocati.
    Art. 51
    Se considera activitate practica economica, in conditiile ordonantei, si functiile de director general, director, sef sectie de productie, sef serviciu sau sef birou cu activitate economica (cost, planificare, marketing, salarizare, comercial etc.), precum si activitatea desfasurata de salariati ai unor departamente economice.
    Art. 52
    (1) Examenul pentru dobandirea calitatii de practician in reorganizare si lichidare va consta intr-o proba scrisa si o proba orala.
    (2) Regulile de desfasurare a examenului sunt prezentate in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul regulament.
    (3) Candidatii vor plati o taxa de inscriere la examen. In cazul in care candidatul isi retrage cererea inainte de data de incepere a sesiunii de examen, taxa de inscriere si documentele personale vor fi restituite.
    (4) Comisia de examinare si comisia de analizare a contestatiilor vor fi remunerate pentru activitatea depusa potrivit cuantumului si criteriilor stabilite de Comitetul national de conducere al Uniunii.

    CAP. 7
    Tabloul de evidenta al Uniunii

    Art. 53
    Activitatea de reorganizare si lichidare poate fi desfasurata numai de persoanele care au calitatea de practician in reorganizare si lichidare, dobandita in conditiile ordonantei, si care sunt inscrise in Tabloul Uniunii.
    Art. 54
    Tabloul Uniunii are sapte sectiuni, definite la art. 18 alin. (2) din ordonanta, si cuprinde datele de identificare prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul regulament.
    Art. 55
    (1) La inscrierea in Tabloul Uniunii fiecare practician in reorganizare si lichidare va primi un numar matricol netransmisibil. Participantii la Congresul inaugural al Uniunii, care indeplinesc conditiile stabilite prin ordonanta, vor fi inscrisi in Tabloul Uniunii in sectiunea corespunzatoare, in ordine alfabetica. Inscrierile ulterioare se vor face in ordinea inregistrarii cererilor de inscriere in Tabloul Uniunii.
    (2) Inscrierea in Tabloul Uniunii a practicienilor in reorganizare si lichidare se face la cererea solicitantilor care indeplinesc conditiile necesare si achita taxa de inscriere, astfel:
    a) persoanele fizice romane depun cererea de inscriere la Secretariatul general al Uniunii, la care se afla documentele de admitere la examen si rezultatul acestuia;
    b) persoanele juridice romane depun documentele doveditoare la filiala judeteana sau a municipiului Bucuresti, care asigura verificarea indeplinirii conditiilor legale si care intocmeste o nota de constatare avizata de comitetul de conducere al filialei, care va fi transmisa impreuna cu documentele respective la Secretariatul general al Uniunii;
    c) persoanele fizice si juridice straine depun la Secretariatul general al Uniunii cererile si documentele necesare, cu respectarea conditiilor stabilite la art. 22 din ordonanta.
    Art. 56
    (1) Respingerea cererii de inscriere in Tabloul Uniunii poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii. Comunicarea se face de catre Secretariatul general al Uniunii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
    (2) Contestatia se depune in termenul mentionat mai sus la Secretariatul general al Uniunii si se solutioneaza de Comitetul national de conducere al Uniunii, in conditiile art. 19 alin. (2) din ordonanta.
    Art. 57
    (1) Tabloul Uniunii se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, iar modificarile si completarile se publica semestrial, prin grija Secretariatului general al Uniunii.
    (2) Tabloul Uniunii se transmite integral la toate filialele judetene si a municipiului Bucuresti. Modificarile si completarile se vor comunica filialelor de catre Secretariatul general al Uniunii in cel mult 10 zile de la data operarii.
    Art. 58
    Legitimatia de practician in reorganizare si lichidare va fi emisa anual de Secretariatul general al Uniunii, va purta numarul matricol din Tabloul Uniunii si se va elibera numai dupa achitarea cotizatiei pe anul respectiv. Forma si continutul legitimatiei vor fi aprobate de Consiliul national de conducere al Uniunii.

    CAP. 8
    Patrimoniul Uniunii si al filialelor acesteia

    Art. 59
    (1) Patrimoniul Uniunii si al filialelor acesteia este constituit din totalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite de Uniune si este gestionat de Comitetul national de conducere al Uniunii si, respectiv, de comitetele de conducere ale filialelor.
    (2) Patrimoniul initial al Uniunii il reprezinta patrimoniul Asociatiei Practicienilor in Reorganizare si Lichidare din Romania (A.P.R.L.R.) stabilit pe baza bilantului de lichidare a acesteia, in conformitate cu hotararea adoptata de Adunarea generala a A.P.R.L.R.

    Veniturile si cheltuielile
    Art. 60
    (1) Veniturile Uniunii se constituie din taxe, contributii, cotizatii, donatii, sponsorizari si din alte venituri, potrivit art. 34 alin. (1) din ordonanta.
    (2) Nivelul taxelor, cotizatiilor si contributiilor anuale ale membrilor Uniunii se aproba pentru anul calendaristic urmator de catre Congresul Uniunii, la propunerea Comitetului national de conducere al Uniunii.
    (3) Taxele, cotizatiile si contributiile sunt urmatoarele:
    a) taxa de inscriere la examenul de dobandire a calitatii de practician in reorganizare si lichidare;
    b) taxa de inscriere in evidenta Uniunii;
    c) cotizatia anuala;
    d) contributia anuala pe transe de venituri, reprezentand cota-parte din venitul brut realizat din activitatea de reorganizare judiciara sau lichidare, exclusiv T.V.A., astfel:
    - pana la 200.000.000 lei
      1%;
    - intre 200.000.000 lei si 1.000.000.000 lei
      2.000.000 lei + 0,5% din sumele ce depasesc 200.000.000 lei;
    - peste 1.000.000.000 lei
      7.000.000 lei + 0,25% din sumele ce depasesc 1.000.000.000 lei.
    (4) Contributia anuala pe transe de venituri se determina pentru fiecare cotizant pe baza unei declaratii scrise transmise Comitetului national de conducere al Uniunii pana la data de 15 martie a anului in curs pentru anul anterior. Realitatea declaratiei este supusa verificarii Comisiei de cenzori a Uniunii.
    Art. 61
    Neplata nejustificata a cotizatiilor si contributiilor pe o perioada de un an atrage radierea din Tabloul Uniunii. Cotizatia anuala si contributia anuala se achita pana la data de 30 aprilie a fiecarui an si conditioneaza eliberarea de catre Secretariatul general al Uniunii a legitimatiei de practician in reorganizare si lichidare pe anul respectiv.
    Art. 62
    (1) Repartizarea veniturilor intre Uniune si filialele sale se efectueaza astfel:
    1. Taxele de inscriere la examen si taxele de inscriere in Tabloul Uniunii constituie veniturile Uniunii.
    2. Veniturile realizate din incasarea cotizatiilor si contributiilor datorate de membri Uniunii pana la data de 31 decembrie a anului anterior se repartizeaza astfel:
    - 50% constituie venit la bugetul Uniunii;
    - 50% se transfera filialelor judetene si a municipiului Bucuresti.
    3. Sumele ce urmeaza a fi repartizate conform alin. (2) se calculeaza la numarul de membri ai Uniunii cu cotizatiile si contributiile achitate pe anul anterior si vor fi luate in calculul proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al filialei.
    4. Sumele rezultate din vanzarea publicatiilor proprii, editate de Comitetul national de conducere al Uniunii, vor fi repartizate potrivit alin. (2) si (3).
    5. Filialele judetene si a municipiului Bucuresti, constituite conform art. 30, isi vor deschide un cont la o sucursala sau la o filiala a bancii la care este deschis si contul Uniunii, potrivit hotararii Comitetului national de conducere al Uniunii.
    6. Sumele ce se cuvin filialelor judetene si a municipiului Bucuresti vor fi virate numai dupa aprobarea bilanturilor contabile de catre Comitetul national de conducere al Uniunii, in termen de cel mult 30 de zile de la primirea acestora.
    (2) Filialele au obligatia sa depuna un exemplar din bilantul contabil, certificat si aprobat, la Secretariatul general al Uniunii pana la data de 1 martie a anului urmator.
    Art. 63
    (1) Liberalitatile - donatii, sponsorizari etc. - vor fi acceptate de Uniune sau filialele sale, in mod expres, dupa discutarea lor in Comitetul national de conducere al Uniunii.
    (2) Secretariatul general al Uniunii va tine evidenta tuturor donatiilor, sponsorizarilor si plasamentelor, atat ale Uniunii, cat si ale filialelor.
    Art. 64
    (1) In baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, Comitetul national de conducere al Uniunii efectueaza cheltuieli pentru:
    a) initierea, organizarea si desfasurarea actiunilor prevazute in planul de activitate al Uniunii;
    b) organizarea si functionarea structurilor Uniunii pentru indeplinirea obiectivelor Uniunii;
    c) extinderea bazei materiale a Uniunii;
    d) promovarea cunostintelor tehnice si a punctelor de vedere ale Uniunii;
    e) sprijinirea functionarii comisiilor permanente si temporare ale Uniunii;
    f) asigurarea relatiilor cu celelalte organizatii similare din tara si din strainatate, plata cotizatiilor, in cazul afilierii la organizatii internationale, si a cheltuielilor de reprezentare si de participare a delegatiilor Uniunii;
    g) recompensarea, pentru activitati permanente, a unor persoane care indeplinesc functii eligibile;
    h) intretinerea patrimoniului Uniunii si alte cheltuieli administrative, gospodaresti sau de reprezentare;
    i) asigurarea unui abonament permanent la periodicul de informare al Uniunii si participarea la manifestarile organizate de Uniune, tuturor membrilor Uniunii.
    (2) Soldul bugetar, la sfarsitul anului calendaristic, se reporteaza in anul urmator.
    Art. 65
    (1) Contabilitatea patrimoniului si a activitatilor desfasurate de Uniune si de filiale se organizeaza si se conduce potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    (2) Uniunea, avand statut de persoana juridica de utilitate publica, autonoma si fara scop lucrativ, isi constituie veniturile din sursele stabilite conform art. 34 din ordonanta. Din aceste venituri Uniunea isi acopera in intregime cheltuielile. Potrivit legii, contabilitatea veniturilor se tine distinct pe feluri de activitati, respectiv activitati fara scop lucrativ (cotizatiile si contributiile membrilor, taxe, donatii, sponsorizari, dobanzi obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatea fara scop lucrativ, alte venituri din activitatile fara scop lucrativ), activitati cu destinatie speciala, iar in cadrul acestora, pe feluri de venituri, dupa natura lor. Inregistrarea veniturilor in contabilitate se face pe baza documentelor legale care vor atesta crearea dreptului de incasare sau incasarea efectiva a acestora.
    (3) Cheltuielile Uniunii si ale filialelor sunt reprezentate de sumele sau de valorile platite sau de platit, aferente activitatilor desfasurate. Potrivit legii, contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor. In cadrul categoriilor de cheltuieli se dezvolta obligatoriu analitice distincte pe feluri de activitati, respectiv activitati fara scop lucrativ, activitati cu destinatie speciala potrivit legii, iar in continuare se pot dezvolta in analitic in functie de anumite reglementari sau potrivit nevoilor proprii. Inregistrarea cheltuielilor se face pe baza documentelor legale, vizate pentru controlul financiar preventiv de catre conducatorul departamentului financiar-contabilitate si aprobate de presedintele Comitetului national de conducere al Uniunii sau de presedintele comitetului de conducere al filialei, dupa caz.
    (4) Contabilitatea sintetica si analitica a veniturilor si cheltuielilor se organizeaza distinct, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli. Prin bugetul de venituri si cheltuieli se vor asigura fondurile necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii Uniunii, fiind determinate resursele de acoperire pe categorii de cheltuieli. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se intocmeste si se supune aprobarii Congresului Uniunii. Normativele de cheltuieli pentru protocol, deplasari in tara si in strainatate, dotari cu inventar gospodaresc si cu mijloace de transport se stabilesc prin decizii ale Comitetului national de conducere al Uniunii.
    (5) Filialele, avand personalitate juridica conform art. 16 din ordonanta, au obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii la sediile declarate de pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile reglementarilor legale in vigoare.
    (6) Uniunea si filialele au obligatia, potrivit legii, de a intocmi bilantul contabil anual si in situatia incetarii activitatii, potrivit legii. Bilanturile contabile certificate de cenzori se supun aprobarii Comitetului national de conducere al Uniunii sau adunarilor generale ale filialelor, dupa caz.

    Masuri tranzitorii
    Art. 66
    (1) Pana la infiintarea filialelor judetene si a municipiului Bucuresti documentatia de inscriere in Uniune, inclusiv documentatia de inscriere la examenul pentru dobandirea calitatii de practician in reorganizare si lichidare, se va depune direct la secretariatul general al Uniunii.
    (2) Persoanele fizice romane membre ale A.P.R.L.R., care indeplinesc conditiile stabilite la art. 10 din ordonanta, pot deveni membri ai Uniunii, fara sustinerea examenului prevazut la art. 9 din ordonanta, daca au achitat cotizatiile la zi datorate asociatiei si au semnat declaratia de aderare la Uniune.
    (3) Persoanele fizice romane care nu au facut parte din A.P.R.L.R., dar care au desfasurat activitati de reorganizare si lichidare, in calitate de administrator judiciar sau lichidator, pot fi primite fara examen in Uniune, daca vor depune la secretariatul general al acesteia, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei, urmatoarele:
    a) cererea de primire in Uniune si documentele prevazute la art. 50 din prezentul regulament;
    b) copie legalizata de pe actul de numire ca administrator judiciar sau ca lichidator, si anume:
    - hotararea judecatorului-sindic, emisa in conditiile Legii nr. 64/1995, republicata, sau
    - hotararea adunarii generale a actionarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, emisa in conditiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, insotita de confirmarea inregistrarii ca lichidator la registrul comertului;
    c) taxa de inscriere in Tabloul Uniunii.
    (4) Persoanele juridice romane, membre ale A.P.R.L.R., isi vor putea pastra calitatea de membru al Uniunii, daca se vor conforma conditiilor impuse de art. 6 din ordonanta, in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia. Dovada conformarii se va face prin depunerea documentelor necesare, in copie legalizata, la Secretariatul general al Uniunii. In cazul in care persoanele juridice mentionate nu se vor conforma conditiilor impuse in termenul stabilit prin ordonanta, vor fi radiate din Tabloul Uniunii. Reinscrierea in Tabloul Uniunii, se va putea face la cerere, numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor de inscriere.
    (5) Persoanele juridice romane care nu au facut parte din A.P.R.L.R., dar care au desfasurat activitati de reorganizare sau lichidare pana la data publicarii ordonantei, isi vor putea pastra calitatea de membru al Uniunii, daca se vor conforma prevederilor art. 6 din ordonanta in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 67
    Pana la constituirea a cel putin 21 de filiale, membrii Uniunii vor plati cotizatiile si contributiile anuale la Secretariatul general al Uniunii, personal sau prin imputerniciti. Ulterior Comitetul national de conducere al Uniunii va putea aplica si alte sisteme de colectare a cotizatiilor si contributiilor.
    Art. 68
    Pana la depunerea primului bilant contabil anual al filialei cotele cuvenite acesteia conform art. 62 vor fi virate in termen de 30 de zile de la efectuarea de catre toti membrii acestora a platii cotizatiilor si contributiilor catre Uniune.
    Art. 69
    La congresul inaugural al Uniunii, organizat de A.P.R.L.R., pot participa:
    a) persoanele fizice romane care fac dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 66 alin. (2) si (3) si confirma participarea cu cel putin 5 zile inainte de data anuntata pentru desfasurarea congresului inaugural;
    b) persoanele juridice romane care fac dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 66 alin. (4) si (5) si confirma participarea cu cel putin 5 zile inainte de data anuntata pentru desfasurarea congresului inaugural al Uniunii. Acestea vor fi reprezentate la acest congres de un singur reprezentant imputernicit de societate.
    Art. 70
    Persoanele participante la congresul inaugural al Uniunii vor fi inscrise in Tabloul Uniunii in ordine alfabetica. Inscrierea se va face numai in baza dovezii de achitare a obligatiilor materiale fata de Uniune, si anume:
    a) cotizatia aferenta trimestrului IV 1999, datorata de fostii membri ai A.P.R.L.R.;
    b) taxa de inscriere in Tabloul Uniunii.

    Dispozitii finale
    Art. 71
    Prezentul regulament se adopta de Congresul inaugural al Uniunii, se aproba prin ordin al ministrului justitiei si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

                                    *

    Acest regulament a fost adoptat de Congresul inaugural al Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare la 27 noiembrie 1999, in temeiul art. 25 si 36 din Ordonanta Guvernului nr. 79/1999.

    ANEXA 1

                                  REGULI
de desfasurare a examenului pentru dobandirea calitatii de practician in reorganizare si lichidare

    1. Proba scrisa se va sustine pe baza unui test-grila cu 60 de intrebari grupate in 3 grupe de complexitate, punctate astfel: 20 de intrebari cu 5 puncte fiecare, 20 de intrebari cu 3 puncte fiecare si 20 de intrebari cu 2 puncte fiecare.
    In functie de numarul candidatilor comisia de examinare va putea decide desfasurarea probei scrise in mai multe serii.
    Proba scrisa va fi notata cu note de la 1 la 10, proportional cu punctajul obtinut, si va avea o pondere de 60% in nota finala.
    Proba scrisa este eliminatorie, nota minima de promovare fiind 7.
    Rezultatele probei scrise vor fi anuntate prin afisare la sediul Uniunii, in cel mult 3 zile lucratoare de la data ultimei serii de examinare.
    Contestatiile asupra rezultatului la proba scrisa vor putea fi depuse la Secretariatul general al Uniunii in cel mult doua zile lucratoare de la anuntarea acestuia.
    Contestatiile vor fi analizate in ziua lucratoare urmatoare expirarii termenului de depunere a contestatiilor, de o comisie numita de Comitetul national de conducere al Uniunii si formata din 3 membri, presedintele acesteia fiind unul dintre membrii Comitetului national de conducere al Uniunii. Decizia privind contestatia va fi afisata la sediul Uniunii.
    2. Proba orala va incepe in prima zi lucratoare care urmeaza afisarii rezultatelor la proba scrisa si se sustine in fata comisiei de examinare, in plenul acesteia.
    Subiectele formulate vor fi pastrate in plic inchis. Numarul plicurilor cu subiectele de examen va fi cu cel putin 5 in plus fata de numarul candidatilor din ziua respectiva. Intrarea la examen se va face de regula in ordine alfabetica, prima serie avand 5 candidati.
    Proba orala va fi notata cu note de la 1 la 10 si va avea o pondere de 40% in nota finala. Membrii comisiei vor nota individual si vor efectua media aritmetica a notelor acordate.
    Nota pentru proba orala va fi comunicata candidatului in sala de examen, imediat dupa notare.
    3. Media generala minima de promovare a examenului este 7.
    Rezultatul final al examenului se va afisa la sediul Uniunii a doua zi dupa incheierea probei orale sau dupa examinarea candidatilor admisi la proba orala in urma analizarii contestatiilor.

    ANEXA 2

                      TABLOUL DE EVIDENTA AL UNIUNII

    Sectiunea I - Persoane fizice romane: date de identificare
________________________________________________________________________________
Nr.   Numele si   Numarul    Data inscrierii      Profesia   Domiciliul si
crt.  prenumele   matricol   in Tabloul Uniunii   de baza    numarul de telefon
________________________________________________________________________________
 0       1            2            3                4             5
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    Sectiunea a II-a - Persoane juridice romane: date de identificare
________________________________________________________________________________
Nr.     Denumirea societatii comerciale,     Numarul       Data inscrierii
crt.    adresa de la sediul central          matricol      in Tabloul Uniunii
        si numarul de telefon
________________________________________________________________________________
 0                 1                        2                3
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    Sectiunea a III-a - Persoane fizice straine: date de identificare
________________________________________________________________________________
Nr.  Numele si  Numarul  Data       Profesia Domiciliul Dovada      Conventia
crt. prenumele  matricol inscrierii de baza  si numarul calitatii   bilaterala
                         in Tabloul          de telefon    de       incheiata
                         Uniunii                        practician  cu Uniunea
                                                           in
                                                        lichidare
                                                        in tara de
                                                        domiciliu
________________________________________________________________________________
 0       1        2         3         4         5          6           7
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    Sectiunea a IV-a - Persoane juridice straine: date de identificare
________________________________________________________________________________
Nr.    Denumirea     Numarul    Data          Dovada calitatii     Conventia
crt.   societatii    matricol   inscrierii    de practician in     bilaterala
       comerciale,              in Tabloul    lichidare in tara    incheiata
       adresa de                Uniunii       in care isi are      cu Uniunea
       la sediul                              sediul profesional
       central si
       numarul de
       telefon
________________________________________________________________________________
 0        1            2           3                 4                 5
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    Sectiunea a V-a - Persoane incompatibile: date de identificare

    Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Motivul incompatibilitatii
________________________________________________________________________________
Nr.  Numele si  Numarul   Data        Profesia Domiciliul  Data intrarii in
crt. prenumele  matricol  inscrierii  de baza  si numarul  incompatibilitate  A
                          in Tabloul           de telefon
                          Uniunii
________________________________________________________________________________
 0      1         2         3          4         5              6           7
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    Sectiunea a VI-a - Sanctiuni
________________________________________________________________________________
Nr.  Numele si Numarul  Data       Domiciliul Felul      Data         Organul
crt. prenumele matricol inscrierii sau adresa sanctiunii sanctionarii care a
     sau                in Tabloul sediului   ----------              aplicat
     denumirea          Uniunii    central    termenul                sanctiunea
     societatii                    si numarul
     comerciale                    de telefon
________________________________________________________________________________
 0       1        2        3            4         5          6            7
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    Sectiunea a VII-a - Radieri
________________________________________________________________________________
Nr.  Numele si  Numarul   Data        Domiciliul  Motivul   Data       Organul
crt. prenumele  matricol  inscrierii  sau adresa  radierii  radierii   care a
     sau                  in Tabloul  sediului                         hotarat
     denumirea            Uniunii     central                          radierea
     societatii                       si numarul
     comerciale                       de telefon
________________________________________________________________________________
 0       1         2         3            4          5         6          7
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2986/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2986 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2986/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu