Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 294 din 30 august 2004

pentru modificarea si completarea Normelor de securitate radiologica - Sisteme de masurare cu surse de radiatii, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 144/2004

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1253 din 24 decembrie 2004


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile:
    - Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, cu modificarile ulterioare;
    - Memorandumului nr. 5/8.465/A.N. din 12 august 2004 privind intreprinderea unor masuri care sa asigure existenta si functionarea unui cadru legislativ specific standardizarii voluntare, precum si adoptarea standardelor europene concomitent cu anularea reglementarilor tehnice conflictuale,

    presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Normele de securitate radiologica - Sisteme de masurare cu surse de radiatii, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 144/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 534 din 15 iunie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prevederile alin. (1) sunt completate cu definitiile si abrevierile specifice aplicabile din standardele de referinta din anexa nr. 5."
    2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Cerintele generale privind sistemele de masurare ce utilizeaza surse de radiatii ionizante atat pentru sistemele fixe, cat si pentru cele mobile sunt specificate in standardele de referinta din anexa nr. 5.
    (2) Clasificarea sistemelor de masurare in functie de fasciculul de radiatii se poate face tinandu-se cont de prevederile standardelor de referinta din anexa nr. 5."
    3. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Conditiile tehnice si metodele de incercare a surselor inchise de radiatii utilizate in sistemele de masurare trebuie sa corespunda cerintelor de securitate radiologica si radioprotectie din standardele de referinta din anexa nr. 5. Totodata sursele trebuie sa mai indeplineasca si urmatoarele conditii:
    a) radionuclidul utilizat trebuie sa corespunda atat in ceea ce priveste activitatea, tipul de radiatie, energia radiatiei si timpul de injumatatire;
    b) timpul de injumatatire trebuie sa fie cat mai scurt rational posibil;
    c) activitatea sursei trebuie sa nu fie mai mare decat este necesar, pentru a lucra in conditii corespunzatoare in timpul de viata planificat al sistemului de masurare.
    (2) Daca activitatea surselor depaseste valorile de exceptare din Normele fundamentale pentru transportul in siguranta al materialelor radioactive, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 373/2001, este necesara obtinerea autorizatiilor prevazute in Normele pentru transportul materialelor radioactive - proceduri de autorizare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 222/2002."
    4. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Incercarile sistemelor de masurare cu surse de radiatii ionizante se efectueaza in conformitate cu prevederile anexelor nr. 2 si 3, iar cerintele de acceptabilitate sunt cele prevazute in standardele sau normele de produs in baza carora se fac incercarile respective.
    (2) Evaluarea rezultatelor incercarilor efectuate se face de catre CNCAN in procesul de autorizare."
    5. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Masuratorile debitului echivalentului de doza se fac in conformitate cu recomandarile din standardele de referinta cuprinse in anexa nr. 5 sau din orice alt standard acceptat de CNCAN in procesul de autorizare."
    6. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Fiecare sistem de masurare trebuie prevazut cu inscriptii permanente, usor vizibile, pentru a avertiza personalul despre prezenta materialelor radioactive si despre necesitatea de a evita orice iradiere inutila.
    (2) Fiecare sistem de masurare va fi codificat printr-un cod din care sa reiasa clasa, subclasa si performanta de asigurare a radioprotectiei. Codul utilizat este cel recomandat in standardele de referinta din anexa nr. 5."
    7. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Etichetarea si marcarea fiecarui sistem de masurare se fac individual, tinandu-se cont de prevederile standardelor de referinta recomandate, cuprinse in anexa nr. 5."
    8. La articolul 27 alineatul (2), litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) ecranele de protectie sau dispozitivele de distantare necesare pentru a asigura respectarea limitelor debitului de doza de la lit. b) trebuie sa fie marcate cu simbolul pericol de radiatii ionizante prevazut in anexa nr. 5 la Normele fundamentale de securitate radiologica."
    9. La articolul 28, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Se vor efectua masurari initiale dupa instalare si periodic la fiecare 6 luni, conform prevederilor art. 25, iar debitele de doza trebuie sa se incadreze in limitele prevazute la art. 26 si 27, in functie de tipul instalatiei respective."
    10. La articolul 29, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) Verificarea etanseitatii surselor inchise ce echipeaza sistemele de masurare se efectueaza de catre unitati autorizate de CNCAN in conformitate cu procedurile specifice de control al etanseitatii, elaborate dupa recomandarile specificate in standardele de referinta din anexa nr. 5.
    (2) Metodele de verificare si criteriile de exceptare prevazute la alin. (1) se stabilesc in procesul de evaluare si aprobare de catre CNCAN a procedurilor de verificare, tinandu-se cont de prevederile reglementarilor specifice de securitate radiologica si ale standardelor de referinta din anexa nr. 5."
    11. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    In cazul in care etanseitatea sursei nu corespunde, scurgerile radioactive fiind mai mari decat 185 Bq, aceasta poate duce la contaminari neacceptabile, peste limita maxima admisa, iar titularul de autorizatie trebuie sa ia urmatoarele masuri minimale:
    1. va sista de indata utilizarea sursei de radiatii si a sistemului de masurare in care aceasta este inclusa, notificand CNCAN, conform legii, situatia, in termen de 24 de ore;
    2. va lua masuri urgente de inlocuire a sursei necorespunzatoare cu o sursa noua, adecvata. Inlocuirea se va face de catre o unitate autorizata de CNCAN, conform legii, sa manipuleze astfel de surse;
    3. va preda sursa deteriorata la o unitate autorizata de CNCAN sa preia deseurile radioactive si va notifica CNCAN, in 24 de ore, predarea."
    12. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50
    Inaintea transferului surselor inchise de radiatii la alti utilizatori este obligatorie verificarea etanseitatii si/sau contaminarii radioactive nefixate de catre o unitate autorizata de CNCAN, pe baza procedurilor specifice elaborate conform cerintelor din standardele de referinta din anexa nr. 5."
    13. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme."
    14. Punctul 1 din anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins:
    "1. Incercari de tip
    Incercarile de tip se efectueaza pentru toate caracteristicile sistemului de masurare care utilizeaza surse radioactive sau generatori de radiatii ionizante in vederea determinarii performantei si cuantificarii surselor de incertitudini globale ale sistemului.
    Incercarile de tip se executa la omologarea produsului si ori de cate ori intervin modificari ale acestuia.
    Rezultatele incercarilor de tip se evalueaza de catre CNCAN in procesul de obtinere a autorizatiei de securitate radiologica a sistemului de masurare, tinandu-se cont de criteriile de performanta, cerintele de securitate radiologica si de gradul de radioprotectie asigurat in conformitate cu recomandarile standardelor de referinta din anexa nr. 5.
    Incercarile de tip se efectueaza de producator prin laboratoarele de incercari desemnate pentru domeniul nuclear de autoritatea de reglementare pentru efectuarea acestora."
    15. Dupa anexa nr. 4 se introduce anexa nr. 5, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Prezentul ordin intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Presedintele Comisiei Nationale
                   pentru Controlul Activitatilor Nucleare,
                                Lucian Biro

    ANEXA 1
    (anexa nr. 5 la norme)

                 REGLEMENTARILE SI STANDARDELE DE REFERINTA

    1. Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare
    2. Norme fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 si nr. 404 bis din 29 august 2000, cu modificarile ulterioare
    3. Norme de securitate radiologica - Proceduri de autorizare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 366/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 si nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001
    4. Norme de dozimetrie individuala, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 180/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 769 si nr. 769 bis din 22 octombrie 2002
    5. Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati in protectia radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 202/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 936 si nr. 936 bis din 20 decembrie 2002
    6. ISO 9978/1996 Surse de radiatii nucleare - Metode de verificare a etanseitatii
    7. ISO 2919/1996 Surse de radiatii nucleare - Clasificare
    8. ISO 7205/1986 Radionuclide Gauges - Gauges Designed for Permanent Installation
    9. STAS 9989/1-86 Aparate cu surse interne la post fix
    10. STUK Guide ST 5.1/1999, Radiation Safety of Sealed Sources and Equipment Containing Them
    11. IEC 60692/1999, Nuclear Instrumentation - Thickness Measurement Systems Utilizing Ionizing Radiation - Definitions and Methods
    12. IEC 60692/1999, Nuclear Instrumentation - Density Gauges Utilizing Ionizing Radiation - Definitions and Methods
    13. NUREG - 1556, vol. 4/1998, Consolidates Guidance about Materials Licenses Program - Specific Guidance about Fixed Gauge Licenses
    14. IAEA - Manual on Nuclear Gauges, 1996.

    NOTA:
    Standardele de referinta cuprinse in prezenta anexa sunt recomandari pentru cerintele minime necesare. Se pot accepta de catre CNCAN si alte standarde daca se demonstreaza respectarea cerintelor minime din prezentele norme.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 294/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 294 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu