Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 293 din 7 aprilie 2010

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.193/2007 pentru aprobarea normelor privind informatiile care trebuie oferite donatorilor de sange si de componente sanguine de origine umana, precum si informatiile care trebuie comunicate de catre donatori la fiecare donare si admisibilitatea donatorilor de sange si de componente sanguine umane

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 246 din 16 aprilie 2010Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe nr. 3.367 din 7 aprilie 2010,

având în vedere prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 4 lit. c) la Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.193/2007 pentru aprobarea normelor privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine umană, precum şi informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 8 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. CT Nicolau» Bucureşti iau toate măsurile necesare pentru ca centrele de transfuzie sanguină teritoriale să menţină înregistrări ale informaţiilor prevăzute în anexele nr. 1-3, pentru o perioadă de minimum 15 ani.

(2)  Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. CT Nicolau» Bucureşti ia toate măsurile necesare pentru ca înregistrările referitoare la testările efectuate în laboratoarele sale pe probe trimise de centrele de transfuzie sanguină teritoriale şi provenite de la donatorii de sânge să fie păstrate pentru o perioadă de minimum 15 ani.

(3)  Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. CT Nicolau» Bucureşti va stabili tipurile de documente care trebuie păstrate conform cerinţei de la alin. (1).

(4) Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe din Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. CT Nicolau» Bucureşti şi centrele de transfuzie sanguină teritoriale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."

2.   La articolul 6 se înlocuieşte sintagma „Comisiei Europene" cu „Consiliului Europei".

3.  La anexa nr. 3 litera A „Criteriile de eligibilitate şi de excludere pentru donatorii de sânge total", după subpunctul 1.2 „Nivelul hemoglobinei în sângele donatorului" se introduc subpunctele 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, cu următorul cuprins:

„1.2.1. In condiţiile în care pandemia cu virus AH1N1 2009 va duce la o penurie de sânge şi componente sanguine, pe baza criteriilor şi a metodologiei stabilite de Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. CT Nicolau» Bucureşti şi aprobate de Ministerul Sănătăţii, prin derogare de la pct. 1.2. se poate reduce nivelul minim acceptabil de hemoglobina din sângele donatorilor la nu mai puţin de 120g/l pentru femei şi 130 g/l pentru bărbaţi.

1.2.2.  Derogarea se va pune în aplicare numai după ce măsurile organizatorice pentru optimizarea aprovizionării cu sânge, campaniile de comunicare adresate potenţialilor donatori şi optimizarea utilizării clinice a sângelui se dovedesc a fi insuficiente pentru a compensa o penurie de sânge sau pentru a preveni o astfel de penurie.

1.2.3. Situaţia cu caracter derogatoriu se aplică până la data de 30 iunie 2010.

1.2.4.  Ministrul sănătăţii, pe baza raportărilor primite de la Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. CT Nicolau» Bucureşti privind capacitatea de asigurare a nevoilor de tratament transfuzional urgent, va dispune punerea în aplicare a derogării menţionate la subpunctul 1.2.1.

1.2.5.  Metodologia de monitorizare şi raportare constă în luarea următoarelor măsuri:

a)  Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. CT. Nicolau» Bucureşti va desemna o persoană responsabilă cu centralizarea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor stabiliţi. Atribuţiile acesteia sunt:

a1) colectează şi centralizează datele primare raportate săptămânal (în fiecare zi de vineri) de centrele de transfuzie teritoriale şi Centrul de transfuzie sanguină al municipiului Bucureşti;

a2) analizează tendinţa acestora de apropiere de nivelul critic definit mai jos şi informează conducerea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. CT Nicolau» Bucureşti;

a3) raportează analiza săptămânală a situaţiei de la nivel naţional, în fiecare zi de miercuri a săptămânii următoare, la Ministerul Sănătăţii, Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe;

a4) colaborează cu Biroul pentru evenimente speciale şi alertă precoce şi cu Centrul naţional pentru prevenirea şi controlul bolilor transmisibile din Institutul Naţional de Sănătate Publică în vederea transmiterii către centrele de transfuzie a informaţiilor privind evoluţia pandemiei de gripă.

b)  Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. CT. Nicolau» Bucureşti va solicita Ministerului Sănătăţii dispunerea aplicării derogării în momentul atingerii nivelului critic de către indicatorii monitorizaţi.

1.2.6.  Indicatorii stabiliţi pentru monitorizarea săptămânală sunt:

a) numărul de unităţi de sânge total şi de componente sanguine recoltate şi validate;

b) stocul curent de componente sanguine de bază: concentrat eritrocitar resuspendat, plasmă proaspătă congelată.

1.2.7.   Nivelurile critice pentru indicatorii menţionaţi la subpunctul 1.2.6 sunt următoarele:

a) scăderea cu 30% a numărului de unităţi de sânge total şi de componente sanguine recoltate şi validate;

b)  reducerea cu 30% a stocului curent de componente sanguine de bază: concentrat eritrocitar resuspendat, plasmă proaspătă congelată - calculate faţă de media stocului curent raportat în ultimele 6 luni.

1.2.8.  Ministerul Sănătăţii va informa Comisia Europeană în legătură cu necesitatea aplicării derogării menţionate la subpunctul 1.2.1, în special cu privire la importanţa riscului de penurie sau a penuriei existente de sânge şi de componente sanguine, inclusiv descrierea criteriilor şi a metodologiei utilizate, menţionate la subpunctele 1.2.5 şi 1.2.6.

1.2.9.   De îndată ce rezerva de sânge şi componente sanguine revine la un nivel suficient, măsurat conform aceloraşi criterii şi aceleiaşi metodologii menţionate la subpunctele 1.2.5 şi 1.2.6, Ministerul Sănătăţii dispune încetarea punerii în aplicare a derogării temporare menţionate la subpunctul 1.2.1 şi informează Comisia Europeană.

1.2.10. Punctele 1.2.1-1.2.9 transpun prevederile Directivei 135/2009/CE a Comisiei din 3 noiembrie 2009 prin care se permit derogări temporare de la anumite criterii de eligibilitate pentru donatori de sânge integral şi de componente sanguine stipulate în anexa III la Directiva 2004/33/CE, în contextul unui risc de penurie cauzată de pandemia de gripă A(H1|N1|)."

4.  La anexa nr. 3 litera A „Criteriile de eligibilitate şi de excludere pentru donatorii de sânge total", se abrogă subpunctul 1.3.

5.  La anexa nr. 3 litera A, textul de la punctul 2 „Criterii de excludere a donatorului alogenic de sânge total şi de componente sanguine de origine umană" se înlocuieşte cu următorul text: „2. Criterii de excludere a donatorului alogenic de sânge total".

6.  La anexa nr. 3 litera A subpunctul 2.1, în tabel, la categoria „Afecţiuni cardiovasculare" se elimină linia a doua: „tahicardie >110/min, după o perioadă de repaus" şi linia a 4-a: „hipertensiune arterială cronică în tratament".

7.  La anexa nr. 3 litera A subpunctul 2.1., în tabel, la categoria „Afecţiuni metabolice şi endocrine" de la prima linie se elimină sintagma: „sau hipoglicemiante orale".

8.  La anexa nr. 3, litera B „Criterii de eligibilitate şi de excludere pentru donatorii de componente sanguine de origine umană" subpunctul 1.2 litera b) „Criterii suplimentare", la prima liniuţă se va înlocui sintagma „număr de trombocite > 200.000/mm3 (în cazul trombocitaferezei);" cu „nr. de trombocite > 150.000/mm3 (în cazul trombocit-aferezei);".

9.  La anexa nr. 3, după litera B se introduc literele C, D, E, F, cu următorul cuprins:

„C. Intervalul minim dintre două donări succesive:

1. Pentru donările de sânge total:

a) 8 săptămâni între două donări de sânge total;

b) 4 săptămâni între o donare de sânge total şi o şedinţă de plasmafereză ori de trombocitafereză, sau de granulocitafereză sau de afereză combinată, dar fără recoltare de eritrocite;

c)   8 săptămâni între o donare de sânge total şi o eritrocitafereză cu o unitate de eritrocite recoltată (combinată sau nu cu recoltarea de plasmă ori trombocite);

d) 12 săptămâni între o donare de sânge total  şi o eritrocitafereză cu două unităţi de eritrocite recoltate.

2. Pentru donările prin afereză:

a) două săptămâni între două plasmafereze;

b) 4 săptămâni între două trombocitafereze;

c) 24 de săptămâni între două granulocitafereze;

d) 8 săptămâni între două eritrocitafereze cu câte o unitate de eritrocite recoltată (combinată sau nu cu recoltare de plasmă ori trombocite);

e) 24 de săptămâni între două eritrocitafereze cu două unităţi de eritrocite recoltate;

f) 4 săptămâni între o plasmafereză sau o trombocitafereză, ori o granulocitafereză şi o donare de sânge total;

g) 4 săptămâni între o plasmafereză sau o trombocitafereză, ori o granulocitafereză şi o eritrocitafereză cu o unitate de eritrocite recoltată (combinată sau nu cu recoltarea de plasmă sau trombocite);

h) 24 de săptămâni între o eritrocitafereză cu două unităţi de eritrocite recoltate şi o donare de sânge total sau o eritrocitafereză cu o unitate de eritrocite recoltată (combinată sau nu cu recoltarea de plasmă sau trombocite).

D. Frecventa donărilor:

Frecvenţa donărilor se va încadra între următoarele limite:

a) maximum 24 de donări permise în total într-o perioadă de 12 luni, indiferent de combinaţia acestora, dar cu respectarea intervalului minim dintre diferitele tipuri de donări succesive;

b) maximum 5 unităţi de concentrate eritrocitare recoltate pe an pentru bărbaţi şi 4 pe an pentru femei, indiferent de metodă (sânge total sau/şi eritrocitafereză);

c)  maximum două granulocitafereze pe an, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei;

d)  maximum 24 de plasmafereze pe an, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi;

e)  maximum 12 trombocitafereze pe an, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

E. Volumul recoltat:

a) In cazul donării de sânge total, volumul recoltat (exclusiv probele de testat şi anticoagulantul) nu trebuie să depăşească 13% din volumul sanguin total estimat al donatorului, fără a se depăşi volumul maxim recoltat permis de tipul de pungă.

b)  In cazul unei donări prin citafereză, volumul total al componentelor sanguine recoltate (exclusiv probele de testat şi anticoagulantul) nu trebuie să depăşească 13% din volumul sanguin total estimat al donatorului, fără a se depăşi 650 ml.

c) In cazul unei donări prin plasmafereză, volumul recoltat (exclusiv probele de testat şi anticoagulantul) nu trebuie să depăşească 16% din volumul sanguin total estimat al donatorului, fără a se depăşi 750 ml.

d) In cazul unei afereze combinate, cu recoltare de plasmă cu trombocite şi/sau eritrocite, volumul total de plasmă, trombocite şi eritrocite nu trebuie să depăşească 13% din volumul sanguin total al donatorului, cu un maxim de 650 ml (exclusiv probele de testat si anticoagulantul) dacă nu se foloseşte soluţie de refacere volemică.

e)  In cazul în care volumul probelor de testat depăşeşte 40 ml, volumul suplimentar se scade din volumul total recoltat.

F In cazuri excepţionale (grupe rare, donatori HLAsau HPN compatibili), pot fi acceptate donări individuale ale unor donatori care nu corespund criteriilor de mai sus, numai cu acordul medicului responsabil cu selecţia donatorilor. Toate aceste cazuri trebuie clar documentate, conform procedurilor operatorii standard implementate."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 293/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 293 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu