Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 288 din 23 iulie 2004

pentru aprobarea Statutului centrelor regionale de formare profesionala a adultilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 714 din  6 august 2004

    In temeiul prevederilor art. 8 lit. a) din Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 768/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 67 alin. (3) si (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in scopul punerii in aplicare a Hotararii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 24 din 20 iulie 2004 privind aprobarea modului de organizare si functionare a centrelor regionale pentru formarea profesionala a adultilor,

    secretarul de stat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Statutul centrelor regionale de formare profesionala a adultilor, prevazut in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

               Secretar de stat, presedintele Agentiei Nationale
                      pentru Ocuparea Fortei de Munca,
                                Ioan Cindrea

    ANEXA 1

                                 STATUTUL
    centrelor regionale de formare profesionala a adultilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Centrele regionale de formare profesionala a adultilor sunt institutii publice de interes regional, cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), denumite in continuare centre regionale.
    Art. 2
    (1) Centrele regionale organizeaza, coordoneaza si realizeaza la nivel regional atat activitatea de formare profesionala a adultilor, pe baza planului de formare profesionala aprobat anual de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, denumita in continuare ANOFM, cat si evaluarea competentelor profesionale ale adultilor.
    (2) Arondarea judetelor in sfera de competenta a centrelor regionale se aproba de Consiliul de administratie al ANOFM, la propunerea centrelor regionale.
    (3) Centrele regionale pot desfasura si activitati de formare profesionala a adultilor din alte judete nearondate, la solicitarea agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii, a angajatorilor, persoane fizice si persoane juridice, precum si a altor organisme interesate in domeniul formarii profesionale a adultilor.
    Art. 3
    Centrele regionale furnizeaza servicii de formare profesionala care se realizeaza printr-un parteneriat social functional si activ cu angajatorii, persoane fizice si persoane juridice, cu patronatele, sindicatele, cu agentiile, precum si cu alte organisme din judetele arondate centrelor regionale, interesate in domeniul formarii profesionale a adultilor.
    Art. 4
    In scopul asigurarii cresterii sanselor de ocupare a resurselor de forta de munca disponibile si a dezvoltarii competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, centrele regionale au urmatoarele obiective principale:
    a) facilitarea integrarii sau reintegrarii somerilor pe piata fortei de munca;
    b) facilitarea integrarii sau reintegrarii in activitate a categoriilor de persoane greu de integrat pe piata muncii;
    c) insusirea de noi competente, ridicarea nivelului de competente si evaluarea de competente dobandite de catre persoanele in cautarea unui loc de munca sau incadrate in munca;
    d) sporirea sanselor de acces la locuri de munca convenabile din punct de vedere al competentei profesionale, al platii muncii si al conditiilor de munca;
    e) recunoasterea competentelor profesionale dobandite.
    Art. 5
    In indeplinirea obiectivelor privind proiectarea si realizarea programelor de formare, inclusiv pentru grupuri tinta, centrele regionale promoveaza principiul transparentei activitatilor profesionale in folosirea eficienta a resurselor umane, materiale si financiare alocate in acest scop.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate, rolul si atributiile centrelor regionale

    Art. 6
    Obiectul activitatii centrelor regionale consta in acordarea urmatoarelor categorii de servicii:
    a) formarea profesionala a adultilor in vederea dobandirii, mentinerii si ridicarii nivelului competitivitatii profesionale pe piata muncii, precum si evaluarea si monitorizarea formarii profesionale;
    b) evaluarea competentelor profesionale in raport cu standardele ocupationale si de calitate existente pe piata muncii;
    c) certificarea formarii profesionale a adultilor;
    d) informare si consiliere privind cariera.
    Art. 7
    Rolul centrelor regionale in cadrul structurilor teritoriale ale ANOFM este acela de a implementa strategiile de formare profesionala a adultilor la nivel regional pentru:
    a) asigurarea nivelului formarii profesionale la standardele tarilor membre ale Uniunii Europene;
    b) utilizarea standardelor ocupationale ca baza de proiectare a formarii profesionale a adultilor;
    c) dezvoltarea activitatilor de marketing privind piata muncii la nivel regional pentru identificarea cererii de formare, a nevoilor viitoare de evaluare a competentelor profesionale si certificare a formarii profesionale a adultilor;
    d) structurarea ofertei si desfasurarea activitatii de formare profesionala a adultilor corespunzator cererii de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca, a angajatorilor, a persoanelor angajate sau a persoanelor care doresc sa presteze o activitate autorizata conform legii;
    e) promovarea imaginii centrelor regionale.
    Art. 8
    Pentru realizarea obiectului de activitate, centrele regionale au urmatoarele atributii:
    a) organizeaza, coordoneaza si furnizeaza, in conditiile legii, servicii de pregatire si reconversie profesionala pentru adulti;
    b) evalueaza deprinderile, abilitatile si cunostintele specifice in meserie sau profesie, in raport cu standardele ocupationale;
    c) monitorizeaza evolutia procesului de formare profesionala a adultilor in raport cu indicatorii de performanta adoptati la nivel national/teritorial;
    d) organizeaza si asigura, prin servicii de specialitate, informarea, consilierea profesionala si orientarea pe piata muncii interne a adultilor care beneficiaza de serviciile centrelor regionale;
    e) stabileste relatii de parteneriat cu angajatorii, organisme neguvernamentale si alte institutii implicate in activitatea de formare profesionala din regiune;
    f) faciliteaza insusirea unor cunostinte avansate, metode si procedee moderne necesare pentru ridicarea nivelului calitativ al fortei de munca;
    g) organizeaza si asigura activitati de formare a personalului propriu pentru perfectionarea serviciilor pe care le presteaza;
    h) realizeaza studii si analize necesare la elaborarea strategiilor in domeniul formarii profesionale a adultilor;
    i) dezvolta programele de pregatire in functie de cerintele de pe piata muncii;
    j) administreaza fondurile repartizate din bugetul asigurarilor pentru somaj si prezinta ANOFM bilantul contabil, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate;
    k) recupereaza cheltuielile efectuate de centrul regional cu programele de formare profesionala, precum si cu drepturile acordate persoanelor in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala, conform legii;
    l) furnizeaza servicii de pregatire si reconversie profesionala persoanelor in cautarea unui loc de munca si personalului incadrat in munca, pentru cresterea mobilitatii profesionale si prevenirea somajului.
    Art. 9
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor centrelor regionale, conducerea acestora adopta masuri tehnice si organizatorice care asigura indeplinirea cerintelor de autorizare a acestora ca institutii de formare profesionala a adultilor si ca centre de evaluare a competentelor, in conditiile legii.
    (2) Prin masuri tehnice se asigura cerintele de echipamente si logistica necesara instruirii teoretice si practice la nivelul standardelor care stau la baza elaborarii materialelor didactice si a metodelor de pregatire adoptate.
    (3) Prin masuri organizatorice se asigura conditiile necesare derularii, in mod eficient, a serviciilor de formare profesionala.

    CAP. 3
    Servicii furnizate de centrele regionale

    Art. 10
    Centrele regionale furnizeaza, in conditiile legii, servicii de formare profesionala, la solicitarea agentiilor, a angajatorilor, precum si a altor organisme interesate in domeniul formarii profesionale.
    Art. 11
    Serviciile prestate pentru adulti de catre centrele regionale se concretizeaza in activitati individuale sau de grup, prin care se asigura:
    a) informarea, orientarea si consilierea profesionala pentru cresterea calitatii formarii si facilitarea reinsertiei profesionale;
    b) documentarea de specialitate pentru toate formele de pregatire, inclusiv in cazul formarii la locul de munca si al invatamantului la distanta;
    c) initierea, calificarea, recalificarea, specializarea si perfectionarea profesionala;
    d) evaluarea in vederea certificarii competentelor profesionale;
    e) dezvoltarea capacitatii de comunicare prin cuprinderea in programele de pregatire a limbilor de circulatie internationala si a cunostintelor generale care conditioneaza succesul formarii profesionale a adultilor;
    f) amplificarea capacitatii de cunoastere si de participare eficienta a adultilor la activitatile desfasurate in toate domeniile vietii economice si sociale;
    g) facilitarea accesului permanent al adultilor la informatii care conduc la dobandirea de noi cunostinte, deprinderi, aptitudini si abilitati si la valorificarea potentialului de munca al acestora.
    Art. 12
    Calitatea serviciilor centrelor regionale se asigura prin imbunatatirea continua a procesului de pregatire teoretica si practica bazata pe:
    a) perfectionarea permanenta a tehnicilor si metodelor de dezvoltare curriculara;
    b) certificarea formarii profesionale prin sistemul national si a unor sisteme de certificare cu recunoastere internationala;
    c) introducerea si generalizarea evaluarii, potrivit cerintelor sistemului national de atestare a calitatii si standardelor ocupationale;
    d) cresterea flexibilitatii in relatiile cu adultii angajati sau aflati in cautarea unui loc de munca prin diversificarea formelor de pregatire puse la dispozitie acestora;
    e) autorizarea, potrivit legii, ca furnizor de formare profesionala si acreditarea, potrivit standardelor de calitate practicate pe piata internationala a muncii;
    f) promovarea formelor de pregatire la distanta.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si organele de conducere ale centrelor regionale

    Art. 13
    Structura organizatorica a centrelor regionale pe compartimente functionale si atributiile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de catre Consiliul de administratie al ANOFM.
    Art. 14
    (1) Conducerea centrelor regionale este asigurata de un director executiv.
    (2) Conducerea activitatii financiar-contabile si administrative si conducerea activitatii de formare profesionala sunt asigurate de un director executiv adjunct si de responsabilul cu formarea profesionala, aflati in subordinea directorului executiv.
    (3) Ocuparea posturilor de director executiv si de director executiv adjunct se face prin concurs, in conditiile legii, acestia fiind numiti prin ordin al presedintelui ANOFM, iar responsabilul cu formarea profesionala, prin decizie a directorului executiv.
    Art. 15
    (1) In realizarea atributiilor sale, directorul executiv este sprijinit de un consiliu consultativ.
    (2) Consiliul consultativ are urmatoarea componenta:
    - cate un membru reprezentant al fiecarei agentii din judetele arondate, avand functia de director adjunct al Directiei managementul pietei muncii;
    - 2 membri reprezentanti ai autoritatilor publice locale din localitatea in care isi are sediul centrul regional, dupa cum urmeaza: un membru al prefecturii si un membru al consiliului judetean;
    - cate un membru reprezentant al agentiei pentru dezvoltare regionala din regiunea aferenta centrului regional;
    - un membru reprezentant al inspectoratului scolar judetean din localitatea in care isi are sediul centrul regional;
    - un membru din cadrul fiecarui judet arondat, numit prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;
    - un membru din cadrul fiecarui judet arondat, numit prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national.
    (3) Directorul executiv al centrului regional este presedintele consiliului consultativ.
    (4) Atributiile consiliului consultativ sunt urmatoarele:
    A. Consiliaza directorul executiv in:
    a) elaborarea strategiei regionale de formare profesionala a adultilor, corelata cu cerintele pietei muncii din regiunea pe care o serveste;
    b) adoptarea masurilor adecvate in scopul realizarii sarcinilor ce ii revin potrivit planurilor, programelor de formare profesionala si indicatorilor de performanta prevazuti in contractele-angajament.
    B. Analizeaza:
    a) raportul de activitate anual;
    b) situatia financiara anuala a centrului regional si executia bugetara.
    C. Face propuneri cu privire la:
    a) proiectul planului anual de formare profesionala;
    b) fundamentarea bugetului centrului regional.
    D. Consiliul consultativ promoveaza realizarea dialogului social la nivelul centrului regional, in domeniul formarii profesionale a adultilor.
    (5) Consiliul consultativ se intruneste, de regula, in sedinte trimestriale sau, in mod exceptional, la cererea directorului executiv.
    Art. 16
    (1) Incadrarea si salarizarea centrelor regionale se efectueaza, potrivit naturii posturilor, in conformitate cu prevederile legale privind salarizarea in sectorul bugetar.
    (2) Incadrarea personalului centrelor regionale se efectueaza in limita maxima de posturi si a sumelor cu aceasta destinatie, aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

    CAP. 5
    Finantarea centrelor regionale si cheltuielile ocazionate de formarea profesionala a adultilor

    Art. 17
    Activitatea centrelor regionale se finanteaza, potrivit legii, din bugetul asigurarilor pentru somaj.
    Art. 18
    Centrele regionale pot folosi, pentru desfasurarea activitatii lor, bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane fizice si juridice, sub forma de donatii si sponsorizari, fonduri alocate de Uniunea Europeana pentru dezvoltarea resurselor umane si alte fonduri externe, cu respectarea dispozitiilor legale.
    Art. 19
    Sumele incasate, in conditiile legii, pe seama taxelor din activitatea de formare profesionala, se fac venit la bugetul asigurarilor pentru somaj.

    CAP. 6
    Relatia dintre centrele regionale si agentii

    Art. 20
    (1) Persoanele in cautarea unui loc de munca, inregistrate in evidenta agentiilor, au prioritate la programele de formare profesionala organizate de centrele regionale.
    (2) Centrele regionale au obligatia de a asigura cu prioritate participarea la programele de formare profesionala a persoanelor prevazute la alin. (1), care beneficiaza, in mod gratuit, potrivit legii, de servicii de formare profesionala.
    Art. 21
    In scopul constituirii, dezvoltarii, alocarii si utilizarii eficiente si durabile a resurselor materiale si financiare destinate formarii profesionale a adultilor, centrele regionale initiaza parteneriate cu agentiile, organizatii patronale, angajatori individuali, organizatii sindicale, organizatii profesionale, institutii de invatamant si alte structuri organizationale, la nivel regional, judetean si al comunitatilor locale.
    Art. 22
    Parteneriatele cu agentiile asigura corelarea sarcinilor de ocupare a fortei de munca pe seama formarii profesionale, din planurile de ocupare ale agentiilor judetene, cu capacitatea si programele de formare profesionala a adultilor dezvoltate de centrele regionale.
    Art. 23
    In cadrul parteneriatelor dintre centrele regionale si agentii se stipuleaza obligatiile agentiilor privind consilierea, orientarea profesionala, constituirea grupelor de cursanti si incadrarea in munca a absolventilor, precum si obligatiile centrelor regionale privind inmatricularea, formarea, evaluarea si certificarea formarii, cu respectarea indicatorilor de performanta stabiliti de ANOFM.
    Art. 24
    Sarcinile din planurile anuale de formare profesionala a adultilor, prevederile bugetare corespunzatoare pentru realizarea acestora si indicatorii de performanta fac parte integranta din contractele anuale incheiate intre ANOFM si centrele regionale.
    Art. 25
    Pe parcursul realizarii planului anual de formare profesionala centrele regionale comunica agentiilor modul in care cursantii, beneficiari de gratuitati, isi indeplinesc obligatiile asumate prin contractele individuale de formare profesionala incheiate cu centrele regionale.
    Art. 26
    Centrele regionale suporta cheltuielile de formare profesionala prevazute la art. 32 alin. (1) lit. A si B din Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cheltuielilor pentru consultatii medicale, analize medicale si teste necesare participarii la programul de formare profesionala, atunci cand serviciile de formare profesionala sunt asigurate de centrele regionale la sediu.
    Art. 27
    Cheltuielile de formare profesionala suportate de centrele regionale, atunci cand acestea asigura servicii de formare profesionala in judetul unei agentii, altul decat cel in care isi are sediul centrul regional, sunt cele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. A din procedurile prevazute la art. 26.
    Art. 28
    Reorganizarea si incetarea activitatii centrelor este de competenta Consiliului administratiei al ANOFM care aproba prezentul statut.
    Art. 29
    ANOFM exercita controlul asupra activitatii centrelor regionale care functioneaza in subordinea acestei institutii.
    Art. 30
    Resursele patrimoniale ale centrelor regionale se constituie din terenurile, constructiile si dotarile preluate din protocol de la agentii, dar si din finantarea lor directa de catre ANOFM.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 288/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 288 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu