Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 288 din 23 iulie 2004

pentru aprobarea Statutului centrelor regionale de formare profesionala a adultilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 714 din  6 august 2004

    In temeiul prevederilor art. 8 lit. a) din Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 768/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 67 alin. (3) si (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in scopul punerii in aplicare a Hotararii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 24 din 20 iulie 2004 privind aprobarea modului de organizare si functionare a centrelor regionale pentru formarea profesionala a adultilor,

    secretarul de stat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Statutul centrelor regionale de formare profesionala a adultilor, prevazut in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

               Secretar de stat, presedintele Agentiei Nationale
                      pentru Ocuparea Fortei de Munca,
                                Ioan Cindrea

    ANEXA 1

                                 STATUTUL
    centrelor regionale de formare profesionala a adultilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Centrele regionale de formare profesionala a adultilor sunt institutii publice de interes regional, cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), denumite in continuare centre regionale.
    Art. 2
    (1) Centrele regionale organizeaza, coordoneaza si realizeaza la nivel regional atat activitatea de formare profesionala a adultilor, pe baza planului de formare profesionala aprobat anual de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, denumita in continuare ANOFM, cat si evaluarea competentelor profesionale ale adultilor.
    (2) Arondarea judetelor in sfera de competenta a centrelor regionale se aproba de Consiliul de administratie al ANOFM, la propunerea centrelor regionale.
    (3) Centrele regionale pot desfasura si activitati de formare profesionala a adultilor din alte judete nearondate, la solicitarea agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii, a angajatorilor, persoane fizice si persoane juridice, precum si a altor organisme interesate in domeniul formarii profesionale a adultilor.
    Art. 3
    Centrele regionale furnizeaza servicii de formare profesionala care se realizeaza printr-un parteneriat social functional si activ cu angajatorii, persoane fizice si persoane juridice, cu patronatele, sindicatele, cu agentiile, precum si cu alte organisme din judetele arondate centrelor regionale, interesate in domeniul formarii profesionale a adultilor.
    Art. 4
    In scopul asigurarii cresterii sanselor de ocupare a resurselor de forta de munca disponibile si a dezvoltarii competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, centrele regionale au urmatoarele obiective principale:
    a) facilitarea integrarii sau reintegrarii somerilor pe piata fortei de munca;
    b) facilitarea integrarii sau reintegrarii in activitate a categoriilor de persoane greu de integrat pe piata muncii;
    c) insusirea de noi competente, ridicarea nivelului de competente si evaluarea de competente dobandite de catre persoanele in cautarea unui loc de munca sau incadrate in munca;
    d) sporirea sanselor de acces la locuri de munca convenabile din punct de vedere al competentei profesionale, al platii muncii si al conditiilor de munca;
    e) recunoasterea competentelor profesionale dobandite.
    Art. 5
    In indeplinirea obiectivelor privind proiectarea si realizarea programelor de formare, inclusiv pentru grupuri tinta, centrele regionale promoveaza principiul transparentei activitatilor profesionale in folosirea eficienta a resurselor umane, materiale si financiare alocate in acest scop.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate, rolul si atributiile centrelor regionale

    Art. 6
    Obiectul activitatii centrelor regionale consta in acordarea urmatoarelor categorii de servicii:
    a) formarea profesionala a adultilor in vederea dobandirii, mentinerii si ridicarii nivelului competitivitatii profesionale pe piata muncii, precum si evaluarea si monitorizarea formarii profesionale;
    b) evaluarea competentelor profesionale in raport cu standardele ocupationale si de calitate existente pe piata muncii;
    c) certificarea formarii profesionale a adultilor;
    d) informare si consiliere privind cariera.
    Art. 7
    Rolul centrelor regionale in cadrul structurilor teritoriale ale ANOFM este acela de a implementa strategiile de formare profesionala a adultilor la nivel regional pentru:
    a) asigurarea nivelului formarii profesionale la standardele tarilor membre ale Uniunii Europene;
    b) utilizarea standardelor ocupationale ca baza de proiectare a formarii profesionale a adultilor;
    c) dezvoltarea activitatilor de marketing privind piata muncii la nivel regional pentru identificarea cererii de formare, a nevoilor viitoare de evaluare a competentelor profesionale si certificare a formarii profesionale a adultilor;
    d) structurarea ofertei si desfasurarea activitatii de formare profesionala a adultilor corespunzator cererii de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca, a angajatorilor, a persoanelor angajate sau a persoanelor care doresc sa presteze o activitate autorizata conform legii;
    e) promovarea imaginii centrelor regionale.
    Art. 8
    Pentru realizarea obiectului de activitate, centrele regionale au urmatoarele atributii:
    a) organizeaza, coordoneaza si furnizeaza, in conditiile legii, servicii de pregatire si reconversie profesionala pentru adulti;
    b) evalueaza deprinderile, abilitatile si cunostintele specifice in meserie sau profesie, in raport cu standardele ocupationale;
    c) monitorizeaza evolutia procesului de formare profesionala a adultilor in raport cu indicatorii de performanta adoptati la nivel national/teritorial;
    d) organizeaza si asigura, prin servicii de specialitate, informarea, consilierea profesionala si orientarea pe piata muncii interne a adultilor care beneficiaza de serviciile centrelor regionale;
    e) stabileste relatii de parteneriat cu angajatorii, organisme neguvernamentale si alte institutii implicate in activitatea de formare profesionala din regiune;
    f) faciliteaza insusirea unor cunostinte avansate, metode si procedee moderne necesare pentru ridicarea nivelului calitativ al fortei de munca;
    g) organizeaza si asigura activitati de formare a personalului propriu pentru perfectionarea serviciilor pe care le presteaza;
    h) realizeaza studii si analize necesare la elaborarea strategiilor in domeniul formarii profesionale a adultilor;
    i) dezvolta programele de pregatire in functie de cerintele de pe piata muncii;
    j) administreaza fondurile repartizate din bugetul asigurarilor pentru somaj si prezinta ANOFM bilantul contabil, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate;
    k) recupereaza cheltuielile efectuate de centrul regional cu programele de formare profesionala, precum si cu drepturile acordate persoanelor in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala, conform legii;
    l) furnizeaza servicii de pregatire si reconversie profesionala persoanelor in cautarea unui loc de munca si personalului incadrat in munca, pentru cresterea mobilitatii profesionale si prevenirea somajului.
    Art. 9
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor centrelor regionale, conducerea acestora adopta masuri tehnice si organizatorice care asigura indeplinirea cerintelor de autorizare a acestora ca institutii de formare profesionala a adultilor si ca centre de evaluare a competentelor, in conditiile legii.
    (2) Prin masuri tehnice se asigura cerintele de echipamente si logistica necesara instruirii teoretice si practice la nivelul standardelor care stau la baza elaborarii materialelor didactice si a metodelor de pregatire adoptate.
    (3) Prin masuri organizatorice se asigura conditiile necesare derularii, in mod eficient, a serviciilor de formare profesionala.

    CAP. 3
    Servicii furnizate de centrele regionale

    Art. 10
    Centrele regionale furnizeaza, in conditiile legii, servicii de formare profesionala, la solicitarea agentiilor, a angajatorilor, precum si a altor organisme interesate in domeniul formarii profesionale.
    Art. 11
    Serviciile prestate pentru adulti de catre centrele regionale se concretizeaza in activitati individuale sau de grup, prin care se asigura:
    a) informarea, orientarea si consilierea profesionala pentru cresterea calitatii formarii si facilitarea reinsertiei profesionale;
    b) documentarea de specialitate pentru toate formele de pregatire, inclusiv in cazul formarii la locul de munca si al invatamantului la distanta;
    c) initierea, calificarea, recalificarea, specializarea si perfectionarea profesionala;
    d) evaluarea in vederea certificarii competentelor profesionale;
    e) dezvoltarea capacitatii de comunicare prin cuprinderea in programele de pregatire a limbilor de circulatie internationala si a cunostintelor generale care conditioneaza succesul formarii profesionale a adultilor;
    f) amplificarea capacitatii de cunoastere si de participare eficienta a adultilor la activitatile desfasurate in toate domeniile vietii economice si sociale;
    g) facilitarea accesului permanent al adultilor la informatii care conduc la dobandirea de noi cunostinte, deprinderi, aptitudini si abilitati si la valorificarea potentialului de munca al acestora.
    Art. 12
    Calitatea serviciilor centrelor regionale se asigura prin imbunatatirea continua a procesului de pregatire teoretica si practica bazata pe:
    a) perfectionarea permanenta a tehnicilor si metodelor de dezvoltare curriculara;
    b) certificarea formarii profesionale prin sistemul national si a unor sisteme de certificare cu recunoastere internationala;
    c) introducerea si generalizarea evaluarii, potrivit cerintelor sistemului national de atestare a calitatii si standardelor ocupationale;
    d) cresterea flexibilitatii in relatiile cu adultii angajati sau aflati in cautarea unui loc de munca prin diversificarea formelor de pregatire puse la dispozitie acestora;
    e) autorizarea, potrivit legii, ca furnizor de formare profesionala si acreditarea, potrivit standardelor de calitate practicate pe piata internationala a muncii;
    f) promovarea formelor de pregatire la distanta.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si organele de conducere ale centrelor regionale

    Art. 13
    Structura organizatorica a centrelor regionale pe compartimente functionale si atributiile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de catre Consiliul de administratie al ANOFM.
    Art. 14
    (1) Conducerea centrelor regionale este asigurata de un director executiv.
    (2) Conducerea activitatii financiar-contabile si administrative si conducerea activitatii de formare profesionala sunt asigurate de un director executiv adjunct si de responsabilul cu formarea profesionala, aflati in subordinea directorului executiv.
    (3) Ocuparea posturilor de director executiv si de director executiv adjunct se face prin concurs, in conditiile legii, acestia fiind numiti prin ordin al presedintelui ANOFM, iar responsabilul cu formarea profesionala, prin decizie a directorului executiv.
    Art. 15
    (1) In realizarea atributiilor sale, directorul executiv este sprijinit de un consiliu consultativ.
    (2) Consiliul consultativ are urmatoarea componenta:
    - cate un membru reprezentant al fiecarei agentii din judetele arondate, avand functia de director adjunct al Directiei managementul pietei muncii;
    - 2 membri reprezentanti ai autoritatilor publice locale din localitatea in care isi are sediul centrul regional, dupa cum urmeaza: un membru al prefecturii si un membru al consiliului judetean;
    - cate un membru reprezentant al agentiei pentru dezvoltare regionala din regiunea aferenta centrului regional;
    - un membru reprezentant al inspectoratului scolar judetean din localitatea in care isi are sediul centrul regional;
    - un membru din cadrul fiecarui judet arondat, numit prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;
    - un membru din cadrul fiecarui judet arondat, numit prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national.
    (3) Directorul executiv al centrului regional este presedintele consiliului consultativ.
    (4) Atributiile consiliului consultativ sunt urmatoarele:
    A. Consiliaza directorul executiv in:
    a) elaborarea strategiei regionale de formare profesionala a adultilor, corelata cu cerintele pietei muncii din regiunea pe care o serveste;
    b) adoptarea masurilor adecvate in scopul realizarii sarcinilor ce ii revin potrivit planurilor, programelor de formare profesionala si indicatorilor de performanta prevazuti in contractele-angajament.
    B. Analizeaza:
    a) raportul de activitate anual;
    b) situatia financiara anuala a centrului regional si executia bugetara.
    C. Face propuneri cu privire la:
    a) proiectul planului anual de formare profesionala;
    b) fundamentarea bugetului centrului regional.
    D. Consiliul consultativ promoveaza realizarea dialogului social la nivelul centrului regional, in domeniul formarii profesionale a adultilor.
    (5) Consiliul consultativ se intruneste, de regula, in sedinte trimestriale sau, in mod exceptional, la cererea directorului executiv.
    Art. 16
    (1) Incadrarea si salarizarea centrelor regionale se efectueaza, potrivit naturii posturilor, in conformitate cu prevederile legale privind salarizarea in sectorul bugetar.
    (2) Incadrarea personalului centrelor regionale se efectueaza in limita maxima de posturi si a sumelor cu aceasta destinatie, aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

    CAP. 5
    Finantarea centrelor regionale si cheltuielile ocazionate de formarea profesionala a adultilor

    Art. 17
    Activitatea centrelor regionale se finanteaza, potrivit legii, din bugetul asigurarilor pentru somaj.
    Art. 18
    Centrele regionale pot folosi, pentru desfasurarea activitatii lor, bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane fizice si juridice, sub forma de donatii si sponsorizari, fonduri alocate de Uniunea Europeana pentru dezvoltarea resurselor umane si alte fonduri externe, cu respectarea dispozitiilor legale.
    Art. 19
    Sumele incasate, in conditiile legii, pe seama taxelor din activitatea de formare profesionala, se fac venit la bugetul asigurarilor pentru somaj.

    CAP. 6
    Relatia dintre centrele regionale si agentii

    Art. 20
    (1) Persoanele in cautarea unui loc de munca, inregistrate in evidenta agentiilor, au prioritate la programele de formare profesionala organizate de centrele regionale.
    (2) Centrele regionale au obligatia de a asigura cu prioritate participarea la programele de formare profesionala a persoanelor prevazute la alin. (1), care beneficiaza, in mod gratuit, potrivit legii, de servicii de formare profesionala.
    Art. 21
    In scopul constituirii, dezvoltarii, alocarii si utilizarii eficiente si durabile a resurselor materiale si financiare destinate formarii profesionale a adultilor, centrele regionale initiaza parteneriate cu agentiile, organizatii patronale, angajatori individuali, organizatii sindicale, organizatii profesionale, institutii de invatamant si alte structuri organizationale, la nivel regional, judetean si al comunitatilor locale.
    Art. 22
    Parteneriatele cu agentiile asigura corelarea sarcinilor de ocupare a fortei de munca pe seama formarii profesionale, din planurile de ocupare ale agentiilor judetene, cu capacitatea si programele de formare profesionala a adultilor dezvoltate de centrele regionale.
    Art. 23
    In cadrul parteneriatelor dintre centrele regionale si agentii se stipuleaza obligatiile agentiilor privind consilierea, orientarea profesionala, constituirea grupelor de cursanti si incadrarea in munca a absolventilor, precum si obligatiile centrelor regionale privind inmatricularea, formarea, evaluarea si certificarea formarii, cu respectarea indicatorilor de performanta stabiliti de ANOFM.
    Art. 24
    Sarcinile din planurile anuale de formare profesionala a adultilor, prevederile bugetare corespunzatoare pentru realizarea acestora si indicatorii de performanta fac parte integranta din contractele anuale incheiate intre ANOFM si centrele regionale.
    Art. 25
    Pe parcursul realizarii planului anual de formare profesionala centrele regionale comunica agentiilor modul in care cursantii, beneficiari de gratuitati, isi indeplinesc obligatiile asumate prin contractele individuale de formare profesionala incheiate cu centrele regionale.
    Art. 26
    Centrele regionale suporta cheltuielile de formare profesionala prevazute la art. 32 alin. (1) lit. A si B din Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cheltuielilor pentru consultatii medicale, analize medicale si teste necesare participarii la programul de formare profesionala, atunci cand serviciile de formare profesionala sunt asigurate de centrele regionale la sediu.
    Art. 27
    Cheltuielile de formare profesionala suportate de centrele regionale, atunci cand acestea asigura servicii de formare profesionala in judetul unei agentii, altul decat cel in care isi are sediul centrul regional, sunt cele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. A din procedurile prevazute la art. 26.
    Art. 28
    Reorganizarea si incetarea activitatii centrelor este de competenta Consiliului administratiei al ANOFM care aproba prezentul statut.
    Art. 29
    ANOFM exercita controlul asupra activitatii centrelor regionale care functioneaza in subordinea acestei institutii.
    Art. 30
    Resursele patrimoniale ale centrelor regionale se constituie din terenurile, constructiile si dotarile preluate din protocol de la agentii, dar si din finantarea lor directa de catre ANOFM.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 288/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 288 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu