Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 115/288 din 11 februarie 2002

pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor - NTLH-021

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI


SmartCity3

              Nr. 115 din 11 februarie 2002
              MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI
              Nr. 288 din 6 martie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 427 din 19 iunie 2002

    Ministrul apelor si protectiei mediului si ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
    avand in vedere prevederile art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 466/2001, ale art. 48, 62, 64, 68 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996, precum si ale art. 8 si 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
    in conformitate cu avizul tehnic consultativ al Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice,
    in temeiul art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 352/2001,
    in temeiul art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor - NTLH-021, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Expertii tehnici atestati de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ale actelor normative emise in aplicarea acestei legi si certificati/avizati de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta A si B - NTLH-014, respectiv ale Procedurii de avizare a specialistilor pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta C si D - NTLH-015, aprobate prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 114/2002, precum si detinatorii de baraje, cu orice titlu, raspund in aria lor de autoritate de incadrarea in categorii de importanta a barajelor si de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Directia generala de gospodarire a apelor si Inspectia de stat a apelor din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, Directia generala tehnica in constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Inspectoratul de Stat in Constructii - institutie publica din subordinea acestuia - vor urmari si vor controla aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 11N/2000 - 1.098/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 19 aprilie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul apelor si protectiei mediului,
                               Petru Lificiu

                        p. Ministrul lucrarilor publice,
                          transporturilor si locuintei,
                              Sergiu Sechelariu
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                              METODOLOGIE
privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor - NTLH-021

    CAP. 1
    Obiectul prezentei metodologii

    Art. 1
    Stabilirea categoriilor de importanta a barajelor reprezinta o obligatie legala a detinatorilor/administratorilor de baraje, cu orice titlu, denumiti in continuare detinatori de baraje, in temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 466/2001, si este utilizata pentru:
    a) stabilirea tipului de urmarire in timp a barajelor - speciala sau curenta - in conformitate cu rigorile impuse de sistemul calitatii in constructii;
    b) ierarhizarea barajelor in vederea stabilirii programelor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a acestora;
    c) stabilirea listei cuprinzand barajele cu risc sporit;
    d) stabilirea atributiilor de verificare si control al barajelor, care revin autoritatilor publice centrale din domeniul lucrarilor publice si din domeniul gospodaririi apelor;
    e) stabilirea obligatiilor ce revin detinatorilor de baraje, precum si altor persoane juridice si fizice privind siguranta in exploatare a acestor tipuri de lucrari si luarea masurilor corespunzatoare de reducere a riscului.
    Art. 2
    (1) La stabilirea categoriei de importanta a barajelor se va tine seama de:
    a) caracteristicile tehnice ale lucrarii, furnizate de catre detinator;
    b) modul in care barajul este proiectat, construit, exploatat, reparat, afectat in timpul exploatarii, inspectat periodic, mentinut in exploatare, postutilizat sau abandonat;
    c) necesitatea protectiei populatiei, a proprietatii si a mediului impotriva consecintelor potentiale produse in cazul cedarii acestor lucrari;
    d) marimea pagubelor potentiale sau a prejudiciului pe care il poate aduce un accident la barajul respectiv;
    e) impactul social-economic in cazul ruperii unui baraj;
    f) modul in care apa si/sau deseul industrial lichid ori depus hidraulic este acumulat in cuveta lacului de acumulare sau a depozitului.
    (2) In scopul protectiei populatiei, a proprietatii si a mediului Ministerul Apelor si Protectiei Mediului poate trece un baraj intr-o categorie de importanta superioara fata de cea declarata de detinator si il poate declara cu risc sporit.
    (3) Lista cuprinzand barajele cu risc sporit si cele incadrate conform alin. (2) intr-o categorie superioara de importanta se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

    CAP. 2
    Principii generale

    Art. 3
    (1) Prezenta metodologie se bazeaza pe cuantificarea componentelor riscului si a riscului final asociat barajelor pentru acumulari de apa, precum si barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale, denumite in continuare baraje si depozite, in vederea incadrarii acestora in categoriile de importanta A, B, C si D, utilizandu-se un sistem de criterii, indici si notari.
    (2) In functie de valoarea indicelui de risc asociat barajului sau depozitului, acestea se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii de importanta:
    - A - baraj de importanta exceptionala;
    - B - baraj de importanta deosebita;
    - C - baraj de importanta normala;
    - D - baraj de importanta redusa.
    In cazul unei valori a indicelui de risc asociat barajului sau depozitului mai mare de 1, riscul este inacceptabil, iar barajul nu poate fi exploatat.
    (3) Criteriul de stabilire a categoriei de importanta a barajelor si depozitelor il constituie riscul determinat prin relatia:
    risc = indicele de cedare x consecinta.

    CAP. 3
    Criterii si subcriterii

    Art. 4
    (1) Indicii utilizati in evaluarea riscului barajelor si depozitelor sunt:
    a) indicele BA care este determinat de caracteristicile barajului sau depozitului (dimensiuni, tip, descarcatori, clasa de importanta), ale amplasamentului acestuia (natura terenului de fundare si zona seismica) si de conditiile lacului de acumulare sau, dupa caz, ale depozitului; criteriile si punctajele corespunzatoare sunt prevazute in tabelele nr. 1.1 si, respectiv, nr. 2.1 din anexele nr. 1 si 2;
    b) indicele CB, de stare a barajului, care este operant pentru barajele si depozitele existente si depinde de sistemul de supraveghere, de lucrarile de intretinere, de principalele date din urmarirea comportarii in timp (UCC) si de conditiile lacului de acumulare si ale uvrajelor-anexa; criteriile si punctajele aferente sunt prevazute in tabelele nr. 1.2 si, respectiv, nr. 2.2 din anexele nr. 1 si 2;
    c) indicele CA care cuantifica consecintele avariei barajului sau a depozitului, tinandu-se seama de posibile pierderi de vieti omenesti, de efectele produse asupra mediului, de efectele socioeconomice etc.; criteriile si punctajele corespunzatoare sunt prevazute in tabelele nr. 1.3 si, respectiv, nr. 2.3 din anexele nr. 1 si 2.
    (2) Pentru fiecare indice cuantificarea se face pe baza subcriteriilor si a sistemului de puncte atribuit acestora. Punctajul total al unui criteriu este dat de suma aritmetica a punctajelor subcriteriilor. In cazul indicilor BA si CB situatia cea mai favorabila este exprimata prin punctajul maxim, iar suma punctajelor subcriteriilor este plafonata la maximum 100. In cazul indicelui CA subcriteriile sunt punctate maximal pentru consecintele cele mai grave, iar suma acestora, in situatia cea mai defavorabila, este plafonata la 100.
    (3) In cazul barajelor sau depozitelor aflate in faza de proiectare sau executie, indicelui CB, de stare a barajului, i se va atribui valoarea maxima (CB = 100).

    CAP. 4
    Incadrarea in categorii de importanta a barajelor

    Art. 5
    Riscul asociat unui baraj se apreciaza printr-un indice (RB) determinat prin relatia:

                   CA
    RB = ------------------------,
         (alpha x BA + beta x CB)

    in care indicii CA, BA si CB sunt cei prezentati la art. 4, iar coeficientii de pondere alpha si beta au valorile:
    a) coeficientul alpha:
    alpha = 1   - pentru baraje sau depozite proiectate ori verificate conform
                  reglementarilor actuale;
    alpha = 0,8 - pentru baraje sau depozite proiectate pe baza unor
                  reglementari mai vechi;
    alpha = 0,4 - pentru situatii in care nu se cunosc date referitoare la
                  proiectare;
    b) coeficientul beta:
    beta  = 1   - pentru baraje sau depozite aflate in proiectare ori
                  constructie, respectiv existente, cu comportare normala pe
                  toata durata de exploatare;
    beta  = 0,7 - pentru baraje sau depozite existente care au suferit incidente
                  ori accidente in exploatare, remediate prin executia de
                  lucrari suplimentare.
    Art. 6
    In functie de valoarea indicelui de risc asociat barajului (RB) se determina categoria de importanta, dupa cum urmeaza:

    a) pentru barajele care realizeaza acumulari de apa:
    RB > 0,5             - baraj de importanta exceptionala (A);
    0,5 >/= RB > 0,25    - baraj de importanta deosebita (B);
    0,25 >/= RB > 0,1    - baraj de importanta normala (C);
             RB </= 0,1  - baraj de importanta redusa (D);

    b) pentru barajele si digurile care realizeaza depozite de deseuri industriale:
    RB > 0,8             - baraj de importanta exceptionala (A);
    0,8 >/= RB > 0,15    - baraj de importanta deosebita (B);
    0,15 >/= RB > 0,05   - baraj de importanta normala (C);
    RB </= 0,05          - baraj de importanta redusa (D).

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 7
    (1) Stabilirea categoriei de importanta prin utilizarea prezentei metodologii revine proiectantului, in cazul lucrarilor noi, respectiv detinatorului sau administratorului, in cazul barajelor existente.
    (2) Incadrarea unui baraj intr-o categorie de importanta se valideaza de catre Comisia de avizare a proiectului, in cazul lucrarilor noi, si, respectiv, de catre Comisia de urmarire a barajelor, organizata de detinator sau la care detinatorul este afiliat, in cazul lucrarilor existente. Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice are drept de control asupra stabilirii categoriei de importanta si, dupa caz, de modificare a acesteia pentru oricare dintre barajele din Romania.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    CRITERIILE SI PUNCTAJELE DE EVALUARE A INDICILOR DE RISC ASOCIATE BARAJELOR PENTRU ACUMULARI DE APA

    1. Tabelul nr. 1.1 - Caracteristicile barajului si conditiile amplasamentului (B.A.)
 ______________________________________________________________________________
| Criteriul partial |               |                |            |            |
|___________________|_______________|________________|____________|____________|
| 1. Dimensiunile   |Mici           |Medii           |Mari        |            |
| barajului         |H </= 15 m si  |15 < H </= 30 m |H > 30 m    |            |
|                   |0,05 < V </= 1 |sau             |sau         |            |
|                   |hm^3           |1 < V </= 50    |V > 50 hm^3 |            |
|                   |               |hm^3            |            |            |
|                   |          10   |             6  |         2  |            |
|___________________|_______________|________________|____________|____________|
| 2. Tipul de baraj |de greutate    |cu contraforti  |din         |cu frontul  |
|                   |sau in arc     |sau din         |anrocamente |retentie    |
|                   |(PG + VA)      |anrocamente     |cu nucleu   |total sau   |
|                   |               |cu masca        |de argila   |partial     |
|                   |               |(CB + ERm)      |(ERn)       |din pamant  |
|                   |               |                |            |(TE)        |
|                   |           20  |            15  |        10  |         5  |
|___________________|_______________|________________|____________|____________|
| 3. Tipul de       |deversor       |deversor cu     |baraj       |fara        |
| descarcator       |liber          |stavile         |stavilar    |descarcatori|
|                   |               |                |cu clapet   |de suprafata|
|                   |               |                |si vane de  |(numai      |
|                   |               |                |fund        |goliri)     |
|                   |           25  |            15  |        10  |         5  |
|___________________|_______________|________________|____________|____________|
| 4. Terenul de     |stanca         |aluviuni        |terenuri    |       -    |
| fundare           |               |                |dificile    |            |
|                   |           20  |            10  |         2  |            |
|___________________|_______________|________________|____________|____________|
| 5. Clasa de       |       I       |        II      |  III - IV  |       -    |
| importanta        |               |                |            |            |
| (STAS 4273-83)    |           15  |            10  |         5  |            |
|___________________|_______________|________________|____________|____________|
| 6. Zona seismica  |     D - F     |         C      |      B     |       A    |
| (P 100-92)        |           10  |             7  |         5  |         3  |
|___________________|_______________|________________|____________|____________|
|                                       TOTAL BA                               |
|______________________________________________________________________________|

    H - Inaltimea maxima de la talpa barajului;
    V - Volumul de apa acumulat in lac la atingerea nivelului maxim de calcul.

    NOTA:
    1. Pentru fiecare criteriu partial, se alege valoarea punctajului dintr-o singura coloana.
    2. In cadrul unui criteriu cu posibilitati de incadrare in doua coloane, se adopta punctajul din coloana cu valoarea minima.
    3. Valoarea totala a indicelui BA se obtine prin insumarea valorilor stabilite pentru fiecare criteriu.

    2. Tabelul nr. 1.2 - Starea barajului (CB)
 ______________________________________________________________________________
| Criteriul      |                  |              |              |            |
| partial        |                  |              |              |            |
|________________|__________________|______________|______________|____________|
| 1. Supraveghere|AMC*) + topo*) + |topo + vizual |numai vizual  |fara        |
|                | Vizual           |              |              |supraveghere|
|                |              17  |           7  |           3  |         0  |
|________________|__________________|______________|______________|____________|
| 2. Echipament  |operational       |operational + |incert        |capacitate  |
| mecanic        |+ manevre curente |manevre       |(parte        |de evacuare |
|                |                  |periodice     |neoperational)|afectata*)|
|                |              17  |           7  |           3  |         0  |
|________________|__________________|______________|______________|____________|
| 3. Intretinere |foarte buna       |acceptabila   |Slaba         |      -     |
|                |              10  |           5  |           0  |            |
|________________|__________________|______________|______________|____________|
| 4. Varsta T    |T </= 10 ani      |20 >/= T >    |50 >/= T >    |T > 50 ani  |
|                |                  |10 ani        |20 ani        |            |
|                |              10  |           7  |           3  |         0  |
|________________|__________________|______________|______________|____________|
| 5. Infiltratii |in limite         |atipice dar nu|evolutive (cu |care pun in |
| (debite sau    |prognozate        |periculoase   |cresteri      |pericol     |
| subpresiuni)   |(conform proiect) |(fara         |necorelate cu |siguranta   |
|                |                  |antrenari,    |factorii      |barajului   |
| A. Baraje din  |                  |fara          |exteriori)    |            |
| pamant sau     |                  |concentrari)  |              |            |
| anrocamente cu |                  |              |              |            |
| nucleu         |              17  |          7   |           3  |         0  |
| B. Baraje din  |                  |              |              |            |
| beton sau      |                  |              |              |            |
| anrocamente cu |                  |              |              |            |
| masca de beton |               7  |           3  |           1  |         0  |
|________________|__________________|______________|______________|____________|
| 6. Deformatii  |in limite         |atipice, dar  |evolutive (cu |periculoase |
|                |prognozate        |nu periculoase|cresteri      |care conduc |
| A. Baraje din  |(conform proiect) |              |necorelate cu |la          |
| pamant sau     |                  |              |factorii      |crapaturi,  |
| anrocamente cu |                  |              |exteriori)    |deschideri  |
| nucleu         |                  |              |              |de rost cu  |
|                |                  |              |              |afectarea   |
|                |                  |              |              |etansarii   |
|                |               7  |           3  |           1  |         0  |
| B. Baraje din  |                  |              |              |            |
| beton sau      |                  |              |              |            |
| anrocamente cu |                  |              |              |            |
| masca de beton |              17  |           7  |           3  |         0  |
|________________|__________________|______________|______________|____________|
| 7. Colmatarea  |nesemnificativa   |goliri de     |colmatari la  |colmatare   |
| acumularii     |                  |fund blocate  |coada lacului |care        |
|                |                  |              |care afecteaza|afecteaza   |
|                |                  |              |capacitatea de|volumul de  |
|                |                  |              |tranzit       |atenuare    |
|                |              10  |           7  |           3  |         0  |
|________________|__________________|______________|______________|____________|
| 8. Starea      |Foarte buna       |acceptabila   |foarte        |       -    |
| disipatorilor  |                  |              |deteriorate   |            |
| si a           |                  |              |sau           |            |
| risbermelor    |                  |              |inexistente   |            |
|                |               6  |           3  |           0  |            |
|________________|__________________|______________|______________|____________|
| 9. Calculul    |conform           |calculul      |necalculat    |      -     |
| seismic        |prevederilor din  |reactualizat  |sau situatie  |            |
|                |normele actuale   |              |necunoscuta   |            |
|                |               6  |           3  |           0  |            |
|________________|__________________|______________|______________|____________|
|                                       TOTAL CB                               |
|______________________________________________________________________________|
    *) Aparatura de Masura si Control (AMC) suficiente si informatii satisfacator prelucrate;
    *) Masuratori topografice sistematice si interpretate;
    *) In cazul in care echipamentele sunt blocate sau infiltratiile sunt periculoase, indicele CB se multiplica cu 0,1.

    NOTA:
    1. Pentru fiecare criteriu partial, se alege valoarea punctajului dintr-o singura coloana.
    2. In cadrul unui criteriu cu posibilitati de incadrare in doua coloane, se adopta punctajul din coloana cu valoarea minima.
    3. Valoarea totala a indicelui CB se obtine prin insumarea valorilor stabilite pentru fiecare criteriu.
    4. La criteriile partiale nr. 5 si 6, in cazul in care frontul de retentie este partial din pamant, partial beton, incadrarea se face dupa punctajul minim atins la unul din cazurile A sau B.

    3. Tabelul nr. 1.3 -  Consecintele avariei barajului (CA)
 ______________________________________________________________________________
| Criteriul      |                  |              |            |              |
| partial        |                  |              |            |              |
|________________|__________________|______________|____________|______________|
| 1. Densitatea  |mari aglomerari   |normal        |putin       |nepopulata    |
| populatiei in  |(> 20000          |populata      |populata    |              |
| zona aval*)    |locuitori)        |20000 > loc.  |(locuinte   |              |
|                |                  |> 300         |razlete)    |              |
|                |              20  |          10  |         5  |           0  |
|________________|__________________|______________|____________|______________|
| 2. Sistemul de |fara sistem de    |posibilitate  |sistem de   |sistem de     |
| alarmare       |alarmare si plan  |de informare a|alarmare    |alarmare      |
|                |de avertizare-    |autoritatilor |neverificat |verificat     |
|                |alarmare in caz   |locale        |de apararea |de apararea   |
|                |de avarie         |              |civila sau  |civila        |
|                |                  |              |nefunctional|              |
|                |              20  |          10  |         5  |           0  |
|________________|__________________|______________|____________|______________|
| 3. Importanta  |unica sursa de    |exista surse  |folosinte   |alte          |
| in raport cu   |apa pentru        |alternative   |industriale,|folosinte     |
| tertii         |populatie         |              |energie si  |(piscicultura,|
|                |                  |              |irigatii    |turism)       |
|                |              20  |          10  |         5  |           2  |
|________________|__________________|______________|____________|______________|
| 4. Numarul si  |industrii cu mai  |industrie     |ateliere    |fara          |
| importanta     |mult de 100 de    |mica          |familiale   |industrie     |
| obiectivelor   |salariati         |              |            |              |
| economice      |                  |              |            |              |
|                |              10  |           5  |         3  |           0  |
|________________|__________________|______________|____________|______________|
| 5. Folosirea   |agricol           |pasune/padure |neproductiv |        -     |
| terenului in   |                  |              |            |              |
| aval           |                  |              |            |              |
|                |              10  |           5  |         2  |              |
|________________|__________________|______________|____________|______________|
| 6. Efectele    |dezastru ecologic |efecte        |efecte      |         -    |
| asupra mediului|(compromitere     |cuantificabile|neglijabile |              |
|                |totala a faunei   |semnificative |            |              |
|                |si florei)        |              |            |              |
|                |               5  |           3  |         1  |              |
|________________|__________________|______________|____________|______________|
| 7. Pozitia     |cedarea           |cedarea       |cedarea nu  |         -    |
| lucrarii in    |antreneaza        |afecteaza     |are efecte  |              |
| amenajarea     |ruperi in cascada |atenuarea     |secundare   |              |
| bazinala       |                  |viiturilor    |            |              |
|                |              15  |           7  |         2  |              |
|________________|__________________|______________|____________|______________|
|                                     TOTAL CA                                 |
|______________________________________________________________________________|
    *) zona aval - zona afectata de viitura de rupere.

    NOTA:
    1. Pentru fiecare criteriu partial se alege valoarea punctajului dintr-o singura coloana.
    2. In cadrul unui criteriu cu posibilitati de incadrare in doua coloane, se adopta punctajul din coloana cu valoarea maxima.
    3. Valoarea totala a indicelui CA se obtine prin insumarea valorilor stabilite pentru fiecare criteriu.

    ANEXA 2
    la metodologie*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    CRITERIILE SI PUNCTAJELE DE EVALUARE A INDICILOR DE RISC ASOCIATI BARAJELOR SAU DIGURILOR CARE REALIZEAZA DEPOZITE DE DESEURI INDUSTRIALE

    Tabelul 2.1. Caracteristicile barajului si depozitului precum si conditiile din amplasament (BA)
 ______________________________________________________________________________
|  Criteriu partial       |                           |                        |
|_________________________|___________________________|________________________|
|1. Dimensiunile barajului|                       15  |                    10  |
|   sau digului de contur |       mici                |         medii          |
|                         |                           |                        |
|a. depozit de vale       |    H </= 20 m             |     20 < H </= 50 m    |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
|b. depozit cu diguri de  |    H </= 10 m             |     10 < H </= 20 m    |
|   contur                | si L </= 2 km             | sau  2 < L </= 5 km    |
|_________________________|___________________________|________________________|
|2. Dispozitia generala a | in excavatii preexistente | cu diguri de contur    |
|   depozitului           |                           |                        |
|                         |                       15  |                    12  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|3. Terenul de fundare    | relativ permeabil, fara   | foarte putin permeabil |
|                         | etansare                  |                        |
|                         |                       10  |                     7  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|4. Seismicitatea         |      zona D - F           |        zona C          |
|   amplasamentului       |                           |                        |
|   (P 100 - 92)          |                           |                        |
|                         |                        5  |                     4  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|5. Dezvoltarea in        |cu material de imprumut si |din material depozitat  |
|   elevatie a digurilor  |dezvoltare spre aval       |sau de imprumut cu      |
|                         |                           |dezvoltare spre amonte  |
|                         |                       15  |                    12  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|6. Captarea si evacuarea |prin doua sau mai multe    |prin canal de coasta    |
|   apei limpezite din    |sonde inverse sau prin     |(ferestre pozate la     |
|   depozit               |sonda inversa si canal de  |versant)                |
|                         |coasta                     |                        |
|                         |                       15  |                    12  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|7. Utilizarea            |se trateaza si se evacueaza|se recircula, iar       |
|   (eliminarea) apei     |in aval                    |excesul se elimina prin |
|   limpezite             |                           |descarcator de siguranta|
|                         |                        5  |                     4  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|8. Evacuarea apelor mari |baraj de derivare amonte si|baraj de derivare amonte|
|a. depozite de vale (vale|galerie in versant         |si canal sub depozit    |
|   cu aport de apa)      |                           |                        |
|                         |                       20  |                    15  |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
|b. depozite cu diguri de |sistem independent de      |acumulare temporara in  |
|   contur (de ses) sau   |captare, tratare si        |depozit si evacuare in  |
|   depozite de versant   |evacuare                   |timp, cu descarcator de |
|   (de coasta)           |                           |siguranta               |
|                         |                       20  |                    10  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|                           TOTAL PUNCTAJ                                      |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Criteriu partial |                   |                   |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|1. Dimensiunile   |                5  |                   |                   |
|   barajului sau  |       mari        |                   |                   |
|   digului de     |                   |                   |                   |
|   contur         |                   |                   |                   |
|                  |                   |                   |                   |
|a. depozit de vale|     H > 50 m      |                   |                   |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
|b. depozit cu     |     H > 20 m      |                   |                   |
|   diguri de      | sau L > 5 km      |                   |                   |
|   contur         |                   |                   |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|2. Dispozitia     |de versant (cel    |de vale (prin      |                   |
|   generala a     |putin o latura este|bararea unei vai   |                   |
|   depozitului    |inchisa de         |naturale)          |                   |
|                  |versantul natural) |                   |                   |
|                  |               10  |                8  |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|3. Terenul de     |cu masuri speciale |slab (puternic     |                   |
|   fundare        |de impermeabilizare|deformabil,        |                   |
|                  |a cuvetei          |antrenabil         |                   |
|                  |                   |hidrodinamic,      |                   |
|                  |                   |lichefiabil)       |                   |
|                  |                5  |                2  |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|4. Seismicitatea  |      zona B       |       zona A      |                   |
|   amplasamentului|                   |                   |                   |
|   (P 100 - 92)   |                   |                   |                   |
|                  |                2  |                1  |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|5. Dezvoltarea in |din material care  |din material care  |umplutura mixta din|
|   elevatie a     |se depoziteaza cu  |se depoziteaza cu  |material care se   |
|   digurilor      |dezvoltare spre    |dezvoltare spre    |depoziteaza si     |
|                  |aval prin          |amonte prin        |material de        |
|                  |hidrociclonare     |hidrociclonare     |imprumut           |
|                  |               10  |                8  |                5  |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|6. Captarea si    |prin sonda inversa |prin sifonare      |prin pompare       |
|   evacuarea apei |unica              |                   |                   |
|   limpezite din  |                   |                   |                   |
|   depozit        |                   |                   |                   |
|                  |                8  |                5  |                2  |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|7. Utilizarea     |se recircula in    |                   |                   |
|   (eliminarea)   |sistem inchis fara |                   |                   |
|   apei limpezite |posibilitate de    |                   |                   |
|                  |descarcare in      |                   |                   |
|                  |exterior           |                   |                   |
|                  |                0  |                   |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|8. Evacuarea      |baraj de derivare  |cu acumulare       |cu acumulare       |
|   apelor mari    |amonte si canal    |temporara si       |temporara si       |
|a. depozite de    |lateral deschis    |evacuare libera in |evacuare prin      |
|   vale (vale cu  |                   |aval               |sistemul de captare|
|   aport de apa)  |                   |                   |a apei limpezite   |
|                  |               12  |                8  |                2  |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
|b. depozite cu    |acumulare temporara|                   |                   |
|   diguri de      |in depozit si      |                   |                   |
|   contur (de ses)|evacuare in timp,  |                   |                   |
|   sau depozite de|fara descarcator de|                   |                   |
|   versant (de    |siguranta          |                   |                   |
|   coasta)        |                   |                   |                   |
|                  |                5  |                   |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|                           TOTAL PUNCTAJ                                      |
|______________________________________________________________________________|

    NOTA:
    1. Pentru fiecare criteriu partial se alege valoarea punctajului dintr-o singura coloana.
    2. In cadrul unui criteriu cu posibilitati de incadrare in doua coloane, se adopta punctajul din coloana cu valoarea minima.
    3. Valoarea totala a indicelui BA se obtine prin insumarea valorilor stabilite pentru fiecare criteriu.

    Tabelul 2.2. Starea depozitului (CB)
 ______________________________________________________________________________
|  Criteriu partial       |                           |                        |
|_________________________|___________________________|________________________|
|1. Faza de dezvoltare    |in exploatare curenta      |in conservare cu        |
|                         |                           |urmarirea comportarii   |
|                         |                       20  |                    10  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|2. Sistemul de           |urmarire prin AMC,         |urmarire prin           |
|   supraveghere (UCC)    |topogeodezie si inspectii  |topogeodezie si         |
|                         |tehnice cu personal        |inspectii tehnice cu    |
|                         |calificat                  |personal calificat      |
|                         |                       10  |                     8  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|3. Functionarea          |functionare normala,       |functioneaza partial,   |
|   drenajului*)          |debiteaza apa limpede,     |debitele sunt           |
|                         |debitele sunt monitorizate |monitorizate            |
|                         |                       15  |                    10  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|4. Exfiltratii in afara  |nu sunt exfiltratii        |umectari pe paramentul  |
|   sistemului de drenaj  |                           |aval                    |
|                         |                       20  |                    15  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|5. Situatia              |fara echipamente           |operationala, cu        |
|   echipamentelor de     |                           |capacitate de rezerva   |
|   evacuare a apei       |                           |                        |
|   limpezite             |                           |                        |
|                         |                       15  |                    12  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|6. Intretinerea          |foarte buna                |acceptabila             |
|   depozitului           |                           |                        |
|   (vegetatie, taluz aval|                           |                        |
|   fara ravene, rigole   |                           |                        |
|   curatate, barbacane   |                           |                        |
|   libere, drumuri de    |                           |                        |
|   acces practicabile)   |                           |                        |
|                         |                       10  |                     5  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|7. Starea acceselor,     |foarte bune                |acceptabile             |
|   iluminat, supraveghere|                           |                        |
|   permanenta            |                           |                        |
|                         |                       10  |                     5  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|                           TOTAL PUNCTAJ                                      |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Criteriu partial |                   |                   |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|1. Faza de        |abandonat,         |                   |                   |
|   dezvoltare     |nesupravegheat     |                   |                   |
|                  |                0  |                   |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|2. Sistemul de    |urmarire prin      |nu exista sistem de|                   |
|   supraveghere   |inspectii vizuale  |urmarire           |                   |
|   (UCC)          |realizate de       |                   |                   |
|                  |personalul de      |                   |                   |
|                  |exploatare         |                   |                   |
|                  |                3  |                0  |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|3. Functionarea   |functionare        |este scos din      |debiteaza          |
|   drenajului*)   |incerta, debitele  |functiune          |suspensii, cu      |
|                  |nu sunt            |                   |tendinta           |
|                  |monitorizate       |                   |evolutiva*)       |
|                  |                5  |                2  |                0  |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|4. Exfiltratii in |izvoare locale fara|prismul aval este  |exfiltratii cu     |
|   afara          |antrenare de       |saturat, cu        |antrenare de       |
|   sistemului de  |material           |instabilitati      |material*)        |
|   drenaj         |                   |locale             |                   |
|                  |               10  |                5  |                0  |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|5. Situatia       |operationala, fara |cu capacitate sub  |                   |
|   echipamentelor |sisteme redundante |cea proiectata     |                   |
|   de evacuare a  |                   |                   |                   |
|   apei limpezite |                   |                   |                   |
|                  |                7  |                3  |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|6. Intretinerea   |slaba              |                   |                   |
|   depozitului    |                   |                   |                   |
|   (vegetatie,    |                   |                   |                   |
|   taluz aval fara|                   |                   |                   |
|   ravene, rigole |                   |                   |                   |
|   curatate,      |                   |                   |                   |
|   barbacane      |                   |                   |                   |
|   libere, drumuri|                   |                   |                   |
|   de acces       |                   |                   |                   |
|   practicabile)  |                   |                   |                   |
|                  |                1  |                   |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|7. Starea         |deficitare         |                   |                   |
|   acceselor,     |                   |                   |                   |
|   iluminat,      |                   |                   |                   |
|   supraveghere   |                   |                   |                   |
|   permanenta     |                   |                   |                   |
|                  |                1  |                   |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|                           TOTAL PUNCTAJ                                      |
|______________________________________________________________________________|
    *) la lucrari fara sistem de drenaj se acorda 7 puncte;
    *) in aceasta situatie punctajul total se inmulteste cu 0,1.

    NOTA:
    1. Pentru fiecare criteriu partial se alege valoarea punctajului dintr-o singura coloana.
    2. In cadrul unui criteriu cu posibilitati de incadrare in doua coloane, se adopta punctajul din coloana cu valoarea minima.
    3. Valoarea totala a indicelui CB se obtine prin insumarea valorilor stabilite pentru fiecare criteriu.

    Tabelul 2.3. Consecintele avarierii depozitului (CA)
 ______________________________________________________________________________
|  Criteriu partial       |                           |                        |
|_________________________|___________________________|________________________|
|1. Pierderi de vieti     |se intampla in caz de      |posibil                 |
|   omenesti              |cedare                     |                        |
|                         |                       25  |                    15  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|2. Natura materialului   |extrem de periculos        |capabil sa produca      |
|   evacuat accidental    |(substante radioactive,    |efecte grave asupra     |
|                         |cianuri, metale grele,     |mediului din zona       |
|                         |fenoli etc.)               |afectata                |
|                         |                       15  |                    10  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|3. Posibilitati de       |fara sisteme de interventie|dotari pentru limitarea |
|   neutralizare operativa|asupra poluarii accidentale|partiala a efectelor    |
|   a evacuarii           |                           |prin tratare locala     |
|   accidentale           |                           |                        |
|                         |                       10  |                     5  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|4. Raspandirea poluarii  |pe distante si suprafete   |pe arie limitata prin   |
|   accidentale           |mari                       |natura terenului din    |
|                         |                           |zona adiacenta (sub 5   |
|                         |                           |ha)                     |
|                         |                       15  |                    10  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|5. Efecte asupra         |dezastru ecologic          |efecte grave (care nu se|
|   factorilor de mediu   |                           |refac intr-un ciclu     |
|                         |                           |biologic)               |
|                         |                       15  |                    10  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|6. Sisteme de alarmare - |fara sistem de alarmare    |sistem de alarmare a    |
|   evacuare aferente     |                           |comunitatilor locale    |
|   depozitului           |                           |potential afectate      |
|                         |                        5  |                     3  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|7. Efecte socio-economice|dezafectarea utilitatii cu |intreruperea temporara a|
|   ale unei potentiale   |consecinte sociale grave   |activitatii si somaj    |
|   avarii                |                           |temporar                |
|                         |                       10  |                     5  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|8. Importanta depozitului|depozit unic,              |depozit unic,           |
|   pentru functionarea   |necompartimentat           |compartimentat          |
|   utilitatii            |                           |                        |
|                         |                        5  |                     3  |
|_________________________|___________________________|________________________|
|                           TOTAL PUNCTAJ                                      |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Criteriu partial |                   |                   |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|1. Pierderi de    |foarte putin       |aproape imposibil  |                   |
|   vieti omenesti |posibil            |                   |                   |
|                  |                5  |                2  |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|2. Natura         |capabil sa produca |                   |                   |
|   materialului   |efecte moderate    |                   |                   |
|   evacuat        |asupra mediului din|                   |                   |
|   accidental     |zona afectata      |                   |                   |
|                  |                3  |                   |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|3. Posibilitati de|uvraje si          |                   |                   |
|   neutralizare   |instalatii (bazine |                   |                   |
|   operativa a    |avarie, incinte    |                   |                   |
|   evacuarii      |adiacente etc.)    |                   |                   |
|   accidentale    |care permit        |                   |                   |
|                  |colectarea si      |                   |                   |
|                  |neutralizarea      |                   |                   |
|                  |                2  |                   |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|4. Raspandirea    |pe arie controlata |                   |                   |
|   poluarii       |(diguri de incinta,|                   |                   |
|   accidentale    |bazine colectoare  |                   |                   |
|                  |etc.)              |                   |                   |
|                  |                2  |                   |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|5. Efecte asupra  |efecte medii (care |minore             |                   |
|   factorilor de  |dispar dupa un     |                   |                   |
|   mediu          |ciclu biologic)    |                   |                   |
|                  |                5  |                1  |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|6. Sisteme de     |plan de alarmare - |                   |                   |
|   alarmare -     |evacuare verificat |                   |                   |
|   evacuare       |de apararea civila |                   |                   |
|   aferente       |                   |                   |                   |
|   depozitului    |                   |                   |                   |
|                  |                1  |                   |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|7. Efecte         |fara efecte        |                   |                   |
|   socio-economice|semnificative      |                   |                   |
|   ale unei       |                   |                   |                   |
|   potentiale     |                   |                   |                   |
|   avarii         |                   |                   |                   |
|                  |                1  |                   |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|8. Importanta     |cu depozit de      |depozitul este     |                   |
|   depozitului    |avarie operational |parte a unui       |                   |
|   pentru         |                   |ansamblu de        |                   |
|   functionarea   |                   |depozite           |                   |
|   utilitatii     |                   |operationale       |                   |
|                  |                2  |                1  |                   |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|                           TOTAL PUNCTAJ                                      |
|______________________________________________________________________________|

    NOTA:
    1. Pentru fiecare criteriu partial, se alege valoarea punctajului dintr-o singura coloana.
    2. In cadrul unui criteriu cu posibilitati de incadrare in doua coloane, se adopta punctajul din coloana cu valoarea maxima.
    3. Valoarea totala a indicelui CA se obtine prin insumarea valorilor stabilite pentru fiecare criteriu.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 288/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 288 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu