Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1098/11N din  8 decembrie 1999

pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice - NTLH-021

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI


SmartCity3

              NR. 1.098 din 8 decembrie 1999
              MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI
              NR. 11N din 13 ianuarie 2000
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 167 din 19 aprilie 2000

    Ministerul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    avand in vedere specificul deosebit al lucrarilor hidrotehnice in comparatie cu alte tipuri de constructii si necesitatea abordarii unitare in stabilirea categoriei de importanta si in activitatea de evaluare a starii lor de siguranta in exploatare, inclusiv a constructiilor si instalatiilor-anexa aferente, de catre expertii tehnici certificati si de specialistii avizati pentru efectuarea acestui tip de expertize,
    in conformitate cu prevederile art. 8 si 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ale art. 48, 62, 64, 68 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, republicata, si a art. 9 lit. d) din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
    avand in vedere propunerea de Metodologie privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice - NTLH-021, analizata si avizata in cadrul sedintei Biroului operativ al Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice din data de 7 octombrie 1999,
    emit prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice - NTLH-021, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Expertii certificati conform prevederilor Regulamentului privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale - NTLH-014, aprobat prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1.096/1999*), specialistii avizati conform prevederilor Procedurii de avizare a specialistilor pentru intocmirea evaluarilor starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D - NTLH-015, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1.097/1999*) si detinatorii/administratorii, cu orice titlu, de lucrari hidrotehnice raspund, in aria lor de autoritate, de evaluarea starii de siguranta in exploatare a lucrarilor hidrotehnice si de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
------------
    *) Ordinul nr. 1.096/1999 este reprodus in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 19 aprilie 2000, la pag. 1.
    *) Ordinul nr. 1.097/1999 este reprodus in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 19 aprilie 2000, la pag. 5.

    Art. 3
    Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului vor urmari si vor controla aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice alte dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

                        Ministrul lucrarilor publice
                         si amenajarii teritoriului,
                               Nicolae Noica

                             Ministrul apelor,
                     padurilor si protectiei mediului,
                              Romica Tomescu

    ANEXA 1

                              METODOLOGIA
privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice - NTLH-021

    CAP. 1
    Obiectul metodologiei

    Art. 1
    Stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice reprezinta o obligatie legala a detinatorilor/administratorilor, cu orice titlu, indiferent de proiectant, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, si are consecinte directe asupra nivelului de calitate impus acestora in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, precum si asupra delimitarii obligatiilor care revin persoanelor juridice si fizice.
    Art. 2
    Incadrarea in categorii de importanta a lucrarilor hidrotehnice, realizata in conformitate cu prezenta metodologie, este utilizata in mod expres pentru:
    a) stabilirea tipului de urmarire - speciala sau curenta - care trebuie aplicata unui anumit tip de lucrare;
    b) stabilirea listei cuprinzand lucrarile hidrotehnice care intra sub incidenta reglementarilor privind sistemul de urmarire a sigurantei, inclusiv a competentelor de autorizare si control, in conformitate cu ordinele emise de ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si de ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, in baza avizului Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice, organism consultativ care functioneaza pe langa Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    c) ierarhizarea lucrarilor hidrotehnice, in vederea stabilirii programului de evaluare a starii de siguranta in exploatare a acestora.

    CAP. 2
    Principii generale

    Art. 3
    (1) Prezenta metodologie are in vedere o cuantificare a componentelor riscului si a riscului final al barajelor, in vederea incadrarii acestora in categoriile de importanta A, B, C si D, utilizand un sistem de criterii, indici si notari.
    (2) Criteriul de stabilire a categoriei de importanta a barajelor il constituie riscul determinat prin relatia:
    Risc = Indicele de cedare x Consecinta.
    (3) Incadrarea in categorii de importanta a celorlalte lucrari hidrotehnice (diguri, lucrari hidrotehnice speciale, baraje si diguri care realizeaza depozite de deseuri industriale si altele) se efectueaza potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 766/1997 si nu face obiectul prezentei metodologii.

    CAP. 3
    Criterii si subcriterii

    Art. 4
    (1) Criteriile utilizate in evaluarea riscului barajelor sunt:
    a) indicele BA este determinat de caracteristicile barajului (dimensiuni, tip, descarcatori, clasa de importanta) si ale amplasamentului acestuia (natura terenului de fundare si zona seismica); punctajele corespunzatoare sunt prevazute in tabelul nr. 1 cuprins in anexa la prezenta metodologie;
    b) indicele CB, de stare a barajului, este operant pentru barajele existente si depinde de sistemul de supraveghere, de lucrarile de intretinere, de principalele date din urmarirea comportarii in timp (UCC) si de conditiile lacului de acumulare si ale uvrajelor-anexa; subcriteriile si punctajele aferente sunt prevazute in tabelul nr. 2 cuprins in anexa la prezenta metodologie;
    c) indicele CA corespunde consecintelor avariei barajului si necesita intocmirea de studii si harti de inundabilitate, inventarul bunurilor inundate in zona aval, estimarea pierderilor de vieti omenesti etc.; criteriile partiale si numarul de puncte corespunzatoare sunt prevazute in tabelul nr. 3 cuprins in anexa la prezenta metodologie.
    (2) Pentru fiecare criteriu sunt stabilite subcriterii si un sistem de puncte atribuit acestora. Punctajul total al unui criteriu este dat de suma aritmetica a punctajelor subcriteriilor. In cazul indicilor BA si CB, situatia cea mai favorabila este exprimata prin punctajul maxim, iar suma punctajelor unui criteriu este plafonata la maximum 100. In cazul indicelui CA, subcriteriile sunt punctate maximal pentru consecintele cele mai grave, iar suma acestora, in situatia cea mai defavorabila, este plafonata la 100.

    CAP. 4
    Incadrarea in categorii de importanta a barajelor

    Art. 5
    Riscul asociat unui baraj se apreciaza printr-un indice de risc (RB) determinat cu relatiile:

    RB = BC x CA;
    PC = 1/SG;
    SG = alfa BA + beta CB,
    in care:
    RB = indicele de risc asociat barajului;
    PC = indicele de cedare a barajului (probabilitatea de rupere);
    SG = indicele de siguranta, determinat ca suma ponderata a criteriilor BA si CB.

    Art. 6
    In functie de valoarea indicelui de risc asociat barajului (RB), care variaza in domeniul 0,005... 10, se determina categoria de importanta dupa cum urmeaza:
    RB > 1          - risc inacceptabil, barajul nu poate fi exploatat;
    0,5 < RB < 1    - baraj de importanta exceptionala (A);
    0,25 < RB < 0,5 - baraj de importanta deosebita (B);
    0,1 < RB < 0,25 - baraj de importanta normala (C);
    RB < 0,1        - baraj de importanta redusa (D).

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 7
    (1) In conformitate cu prevederile legale, utilizarea prezentei metodologii pentru stabilirea categoriei de importanta a barajelor revine proprietarului, respectiv detinatorului, in cazul barajelor existente.
    (2) Stabilirea categoriei de importanta a barajelor se face de comisiile tehnice ale celor direct responsabili, urmand ca rezultatele sa fie validate de comisiile de urmarire a comportarii constructiilor (UCC) ale detinatorilor de baraje. Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice are drept de control asupra stabilirii categoriilor de importanta pentru toate barajele din Romania.
    Art. 8
    Anexa face parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

    CRITERIILE, SUBCRITERIILE SI PUNCTAJELE DE EVALUARE A INDICILOR DE RISC ASOCIATE BARAJELOR

    1. Tabelul nr. 1 - Caracteristicile barajului si conditiile amplasamentului (BA)
 ______________________________________________________________________________
|Criteriul partial|             |                |           |               | | |_________________|_____________|________________|___________|_______________|_|
|1. Dimensiunile  |mici H < 15 m|medii           |mari H > 30|               | |
|   barajului     |0,05 < V <   |15 < H < 30 m   | V > 50 hmc|               | |
|                 |1 hmc        |1 < V < 50 hmc  |           |               | |
|                 |          10 |              6 |         2 |               | |
|_________________|_____________|________________|___________|_______________|_|
|2. Tipul de baraj|greutate sau |contrafort sau  |anrocamente|front de       | |
|                 |arcuite      |anrocamente cu  |cu nucleu  |retentie total | |
|                 |(PG + VA)    |masca (CB + ERm)|de argila  |sau partial din| |
|                 |             |                |(ERn)      |pamant (TE)    | |
|                 |          20 |             15 |        10 |             5 | |
|_________________|_____________|________________|___________|_______________|_|
|3. Tipul de      |deversor     |deversor cu     |baraj      |fara           | |
|   descarcator   |liber        |stavile         |stavilar cu|descarcatori de| |
|                 |             |                |clapet si  |suprafata      | |
|                 |             |                |vane de    |(numai goliri) | |
|                 |             |                |fund       |               | |
|                 |          25 |             15 |        10 |             5 | |
|_________________|_____________|________________|___________|_______________|_|
|4. Terenul de    |stanca       |aluviuni        |terenuri   |               | |
|   fundare       |             |                |dificile   |               | |
|                 |          20 |             10 |         2 |               | |
|_________________|_____________|________________|___________|_______________|_|
|5. Clasa de      |      I      |       II       | III - IV  |        -      | |
|   importanta    |             |                |           |               | |
|   (STAS 4273-83)|          15 |             10 |         5 |               | |
|_________________|_____________|________________|___________|_______________|_|
|6. Zona seismica |    D - F    |       C        |     B     |        A      | |
|   (P 100-92)    |          10 |              7 |         5 |             3 | |
|_________________|_____________|________________|___________|_______________|_|
|                            TOTAL BA:                                         |
|______________________________________________________________________________|

    2. Tabelul nr. 2 - Indicele de stare a barajului (CB)
 ______________________________________________________________________________
|Criteriul partial|               |            |              |              | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
| 1. Supraveghere |AMC*) + topo*)|topo*) +   |numai         |fara          | |
|                 | + vizual      |vizual      |vizual        |supraveghere  | |
|                 |               |            |              |              | |
|                 |            17 |          7 |            3 |            0 | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
| 2. Echipament   |operational    |operational |incert (parte |capacitatea de| |
|    mecanic      | + manevre     | + manevre  |neoperational)|evacuare      | |
|                 |curente        |periodice   |              |afectata*)  | |
|                 |            17 |          7 |            3 |            0 | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
| 3. Intretinere  | foarte buna   |acceptabila |     slaba    |      -       | |
|                 |          10   |          5 |            0 |              | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
| 4. Varsta (T)   | T < 10 ani    | 20 > T >   |50 > T > 20 de| T > 50 de ani| |
|                 |               | 10 ani     |ani           |              | |
|                 |            10 |          7 |            3 |            0 | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
| 5. Infiltratii  |in limite      |atipice, dar|evolutive     |pun in pericol| |
| (debite sau     |prognozate     |nu          |(cresteri     |siguranta     | |
| subpresiuni)    |               |periculoase |necorelate)   |barajului     | |
| A. TE + ERn     |            17 |          7 |            3 |            0 | |
| B. PG + VA + ERm|             7 |          3 |            1 |            0 | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
| 6. Deformatii   |in limite      |atipice, dar|evolutive (cu |care pun in   | |
|                 |prognozate     |nu          |cresteri      |pericol       | |
|                 |(conform       |periculoase |necorelate    |siguranta     | |
|                 |proiectului)   |(fara       |cu factorii   |barajului     | |
|                 |               |antrenari,  |exteriori)    |              | |
|                 |               |fara        |              |              | |
|                 |               |concentrari)|              |              | |
| A. Baraje din   |               |            |              |              | |
|    pamant sau   |               |            |              |              | |
|    anrocamente  |               |            |              |              | |
|    cu nucleu    |            17 |          7 |            3 |            0 | |
| B. Baraje din   |               |            |              |              | |
|    beton sau    |               |            |              |              | |
|    anrocamente  |               |            |              |              | |
|    cu masca     |               |            |              |              | |
|    din beton    |             7 |          3 |            1 |            0 | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
| 7. Deformatii   |in limite      |atipice, dar|evolutive (cu |periculoase,  | |
|                 |prognozate     |nu          |cresteri      |care conduc la| |
|                 |(conform       |periculoase |necorelate    |crapaturi,    | |
|                 |proiectului)   |            |cu factorii   |deschideri de | |
|                 |               |            |exteriori)    |rost, cu      | |
|                 |               |            |              |afectarea     | |
|                 |               |            |              |etansarii     | |
| A. Baraje din   |               |            |              |              | |
|    pamant sau   |               |            |              |              | |
|    anrocamente  |               |            |              |              | |
|    cu nucleu    |             7 |          3 |            1 |            0 | |
| B. Baraje din   |               |            |              |              | |
|    beton sau    |               |            |              |              | |
|    anrocamente  |               |            |              |              | |
|    cu masca     |               |            |              |              | |
|    din beton    |            17 |          7 |            3 |            0 | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
| 8. Colmatarea   |nesemnificativa|goliri de   |colmatari     |colmatare care| |
|    acumularii   |               |fund blocate|la coada, care|afecteaza     | |
|                 |               |            |afecteaza     |volumul de    | |
|                 |               |            |capacitatea   |de atenuare   | |
|                 |               |            |de tranzit    |              | |
|                 |            10 |          7 |            3 |            0 | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
| 9. Starea       |foarte buna    |acceptabila |foarte        |              | |
|    disipatorilor|               |            |deteriorate   |      -       | |
|    si a         |               |            |sau           |              | |
|    rizbermelor  |               |            |inexistente   |              | |
|                 |             6 |          3 |            0 |              | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
|10. Calcul       |conform        |calculul    |necalculat sau|      -       | |
|    seismic      |prevederilor   |reactualizat|situatie      |              | |
|                 |cuprinse in    |            |necunoscuta   |              | |
|                 |normele actuale|            |              |              | |
|                 |             6 |          3 |            0 |              | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
|                             TOTAL CB:                                        |
|______________________________________________________________________________|
    *) AMC (aparate de masura si control) sunt suficiente si informatiile sunt satisfacator prelucrate.
    *) Masuratori topografice sistematice si interpretate.
    *) In cazul in care echipamentele sunt blocate sau infiltratiile sunt periculoase, indicele CB se multiplica cu 0,1.

    3. Tabelul nr. 3 - Consecintele avariei barajului (CA)
 ______________________________________________________________________________
|Criteriul       |               |              |              |             | |
|partial         |               |              |              |             | |
|________________|_______________|______________|______________|_____________|_|
|1. Densitatea   |mari aglomerari|normal        |putin populata|nepopulata   | |
|   populatiei in|(> 20.000      |populata      |(locuinte     |             | |
|   zona din aval|locuitori)     |(20.000 >     |razlete)      |             | |
|                |               |loc > 300)    |              |             | |
|                |            20 |           10 |            5 |           0 | |
|________________|_______________|______________|______________|_____________|_|
|2. Sistem de    |fara sistem de |posibilitate  |sistem de     |sistem de    | |
|   alarmare     |alarmare       |de informare  |alarmare      |alarmare     | |
|                |               |      a       |neverificat   |verificat    | |
|                |               |autoritatilor |de apararea   |de apararea  | |
|                |               |locale        |civila        |civila       | |
|                |            20 |           10 |            5 |           0 | |
|________________|_______________|______________|______________|_____________|_|
|3. Importanta in|unica sursa de |exista surse  |folosinte in  |alte         | |
|   raport cu    |apa pentru     |alternative   |energie si    |folosinte    | |
|   tertii       |populatie      |              |irigatii      |(piscicultura, |
|                |               |              |              |turism)      | |
|                |            20 |           10 |            5 |           2 | |
|________________|_______________|______________|______________|_____________|_|
|4. Numarul si   |industrii cu   |industrie     |ateliere      |fara         | |
|   importanta   |mai mult de 100|mica          |familiale     |industrie    | |
|   obiectivelor |de salariati   |              |              |             | |
|   economice    |               |              |              |             | |
|                |            10 |            5 |            3 |           0 | |
|________________|_______________|______________|______________|_____________|_|
|5. Folosirea    |   agricol     |pasune/padure |  neproductiv |     -       | |
|   terenului    |               |              |              |             | |
|   in aval      |            10 |            5 |            2 |             | |
|________________|_______________|______________|______________|_____________|_|
|6. Efecte asupra|dezastru       |efecte        |efecte        |     -       | |
|   mediului     |ecologic       |cuantificabile|neglijabile   |             | |
|                |(compromitere  |              |              |             | |
|                |totala a faunei|              |              |             | |
|                |si florei)     |              |              |             | |
|                |             5 |            3 |            1 |             | |
|________________|_______________|______________|______________|_____________|_|
|7. Pozitia      |cedarea        |cedarea       |cedarea nu    |      -      | |
|   lucrarii in  |antreneaza     |afecteaza     |are efecte    |             | |
|   amenajarea   |ruperi in      |atenuarea     |secundare     |             | |
|   bazinala     |cascada        |viiturilor    |              |             | |
|                |            15 |            7 |            2 |             | |
|________________|_______________|______________|______________|_____________|_|
|                             TOTAL CA:                                        |
|______________________________________________________________________________|

    4. Relatia de determinare a indicelui de siguranta a barajului (SG):
                                  ____     ____     ____     ____     ____
    SG = alfa x BA + beta x CB = |____| x |____| + |____| x |____| = |____|

    alfa = 1 - baraj proiectat conform reglementarilor actuale;
    alfa = 0,8 - baraj proiectat pe baza reglementarilor vechi, dar verificat
           in functie de standardele actuale;
    alfa = 0,4 - nu exista date privind proiectarea;
    beta = 1 - comportare normala;
    beta = 0,7 - incidente sau accidente trecute, care au necesitat lucrari
           majore de remediere.

    5. Indicele de cedare a barajului (PC):
                   ______     ______
    PC = 1/SG = 1/|______| = |______|

    6. Indicele de risc asociat barajului (RB):
                    ______     ______     ______
    RB = PC x CA = |______| x |______| = |______|

    7. Determinarea categoriei de importanta a barajelor in functie de indicele de risc (RB)
 ________________________________________________________________________
|  Indicele          |           Categoria                |   Urmarirea  |
|  de risc           |         de importanta              |  comportarii |
|____________________|____________________________________|______________|
| RB > 1,0           | Risc inacceptabil; este necesara scoaterea din    |
|                    | exploatare pana la aducerea in limite de risc     |
|                    | acceptabile                                       |
|____________________|___________________________________________________|
| 1 >/= RB > 0,5     |    A    | Importanta exceptionala  |     Speciala |
|____________________|_________|__________________________|______________|
| 0,5 >/= RB > 0,25  |    B    | Importanta deosebita     |     Speciala |
|____________________|_________|__________________________|______________|
| 0,1 >/= 0,25 >/= RB|    C    | Importanta normala       |     Curenta  |
|____________________|_________|__________________________|______________|
| Rb < 0,1           |    D    | Importanta redusa        |     Curenta  |
|____________________|_________|__________________________|______________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 11/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 11 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu